BadgafjoenHÉiiieiL Nota fl IIBEECKMAN. MÉ lol CASINO-GEBOUW. 1 October a s Mtin. tiondrlvaart. S. A. KANNEWASSER, f 50.000 Speeltuin. (ovtiitr Bal en Tonknuppelen Earnizoen den Helder. Stoomwasscherij „den Helder." Woon- en Winkelhuis K& Boelhuis Notaris STAMMES Rijwielen, Electrische Schellen, Bliksemafleiders, Weststraat 81, hoek Dokstraat, METAALDRAAIERIJ. Notaris BACKX, GROOT BAL. 11 1 DE KORENBEURS. Alleen Breewaterstraat do. 14 IlltC NpS-OfllI vanaf Maandag 19 September a.s. tegen spotprijzen opruimen. Melkinrichting DE VERGULDE KOE. H. LONDON, Alle»»fit' Aardappelenbericht. Puike blauwe AARDAPPELEN Koopt Loten Reclame-tentoonstelling. VtVKHKTllUIYU. -ycmergeteekenden betuigen door dezen hunnen hartelijken dank aan allen, die blgken van belangstelling gaven bij de herdenking van hunne 25 jarige Echtver- eeniging zoowel binnen als buiten de gemeente. IJmuiden, 16 Sept. 1904. P. G. BAAK, W. BAAKde Wijn en Kinderen. Door dezen betuigen wg onzen oprech ten dank voor de vele bewgzen van har- telgken deelneming ondervonden bg de ziekte en het overigden van onze geliefde Echtgenoote en Moeder. Helder, September 1904. Uit aller naam: W. S. J. BEEK. Voor de talrgke blgken van deelneming, ontvangen bg het overigden onzer innig geliefde Echtgenoote, Moeder, Dochter en Zuster, KEETJE VAN ENGEL-GRUNWALD, betuigen wg onzen hartelijken dank. 15 September 1904. Deventer I D* B' VAN KNGEL- ueventer. j MaHTHa van ENGEL> M. A. GRUNWALD. IM. GRUNWALD -db Leeuw. D. H. GRUNWALD. J. GRUNWALDPoppens. C. GRUNWALD. Mgn besten dank aan de Veeverzekering- Maatschappij te Zwolle, Directeur D. P. LINTHOUT, alsmede aan haren agent P. A. E. THIJSSEN, voor de spoedige en volle uitbetaling van mgn gestorven rund. Deze onderneming verdient wegens hare lage premiën alle aanbeveling. E. G. VAN EDE. Den Helder, den 9 September 1904. „Helders Mannenkoor" geeft met leedwezen kennis aan Leden Oud-Leden der Vereeniging van het over igden van zgn Oud-Voorzitter en oudste werkend Lid, de heer GERRIT OTTO. Namens het Bestuur De President, A. VAN PELT. De Secretaris, B. VIS DIEPERINK. Plaatsgenoten TRYFQSA komt als vorige jaren weder uwe gaven vragen. De Vereeniging stelt zich ten doel des winters behoeftigen en weduwen te onder steunen. Helpt haar daartoe en elke gift, hoe gering ook, zal in dank van U worden aangenomen. De Dames THOMASZ. VISSER. BAKKER. JELGERSMA. VERHEIJ. UURBANIJS. BUIS. Evangelisatie-lokaal in de Palmstraat. ZONDAG 18 SEPT., voorm. 10 uur: Ds. B J. SWAAN, Predikant te Haarlem. Kon. Ned. Bond van Oud-Onderofficieren. In plaats van Dinsdag 20 dezer Woens dag 21 dezer Vergadering. In 'ft Centrum 8 uur HET BESTUUR. Huis-adres i Dr. B. SNELLEN, Off. v. Gez. Ie kl. K. N. M. belast met den Buitendienst, thans Stationsweg 7. Manufacturen Mayaxyn „De Zon", wegens Feestdagen gesloten vanaf Zondag middag 4 tot Maandagavond 7 uur Vorderingen worden vóór a. s Maan dag ingewacht bij den Penningmeester der Feestcommissie. H. M. MANIKUS BIJ KANAALWE6 No. 148-149, is op de thans trekkende loterij op 6 20»te loten de gevallen. A.s. Zondag van 5 tot 7 uur begin der dansles. D. J. SNAPHAAN. op Zondag IS Sept. a.s door de Familie Friedrich, van 2 tot (i uur. Bandoneon, Xylophon en Carillon. op Zondag 18 September bij J. BIJVOET, kneirai - t'allant.oopr. De Kolonel Gamizoens-Commandant te den Heider, zal op Vrijdag 30 Sep- ftembsr 1904, des middags ten 12 uur, ten zgnen bureele >Roode Barakken" in de Wachtstraat, onder nadere goedkeuring van den Minister van Staat, Minister van Oorlog in het openbaar aanbesteden de levering van ongeveer 1150 H.L. Aardappelen, of zooveel meer of minder als zal blgken noodig te zgn, gedurende het tgdvak van 1 November 1904 tot en met 31 Mei 1905, ten behoeve van de troepen der Landmacht, in bovengenoemd garnizoen. Op deze levering zgn van toepassing de Algemeene Voorwaarden voor de leve ring van levensmiddelen vastgesteld bg de Beschikking van den Minister van Oorlog van 6 Februari 1903, VI. Afd. No 140, zooals die zgn gewjjzigd bg de Beschikkingen van 9 October 1903 VJ. Afd. No. 194 en van 12 April 1904, VI. Afd. No. 137. Nadere inlichtingen nopens deze levering kunnen bg den aaubesteder worden inge wonnen. De Kolonel voornoemd, KATTENBU8CH. Mevrouw BAERT, Loodsgracr.t 29, vraagt een nette Dienstbode. Terstond een DIENSTBODE gevraagd. Adres: MARINE-CLUB. Mevrouw DE HiES—KAlJMAKER Stati onstraat 8, vraagt eeu zindelgke DIENST BODE goed kunuende kooken. Zich te melden 's avonds tusschen 8—10 uur. Mevrouw VAN ROOSENDAAL Buitenha ven 23, verlangt eene nette DIENSTBODE van goede getuigen voorzien. Spreekuur 's avonds tusschen 7— 8 uur. Terstond gevraagd een Dienstbode of Noodhulp. Adres: Boekhandelaar SPRUIT, Kanaalweg. Wordt gevraagd eene DAGNEID, die met de wasch kan omgaan. Adres: SPOORSTRAAT 93. Gevraagd eene nette D A G M E I D. Adres Firma Gez. KOOT, Weststraat 54. Wordt gevraagd tegen 1 Oct. een nette Dienstbode niet beneden de 18 jaar. Wasch buitenshuis, bg A. METZELAAR Spoorstraat 59. Gevraagd een Dienstbode. Spreekuur na 7 uur. Adres: HOTEL DEN BURG. Gevraagd een nette DIENSTBODE, die met de wasch kau omgaau. Adres bureau van dit Blad. Een flinke DAGMEID gevraagd. Loon f 100 per jaar, buiten verval. Adres: v. d. LINDE, Havenplein 19. Wordt gevraagd een flinke fatsoenlijke DIENSTBODE, tegen hoog loon, zonder goede getuigen onnoodig zich aan te melden. Zich te vervoegen 'g avonds na 8 uur, BINNENHAVEN No. 40. Gevraagd een Meisje voor de Strijkkamer en een veor de Merkkamer. Leeftijd niet beneden 15 Jaar. Een LOOPJONGEN gevraagd. Adres: Bureau van dit Blad. HARK EHS E VECH 7\ Voor zoo spoedig mogelgk gevraagd eeu bekwaam GEZEL, goed deegmaker. Adres: >DE VOLHARDING.c BROOD BEZORGERS. Gevraagd terstond nette PERSONEN, welke goed kunnen schrgven en rekenen. Adres: »DE VOLHARDING. LOOPJONGEN. Gevraagd een nette fatsoenlijke Loopjongen. AdresJ. A. MEIJER, Hoofgracht. Iemand vraagt Kost, Inwoning, enz., huiselijk verkeer met gebruik van vrije kamer (eigen bed disponibel), omtrek Spoorstraat. Br. worden ingewacht met prijsopgaaf onder lett. E., Bureau van dit Blad. Een heer vraagt Zit- en Slaapkamer met pension. Brieven met conditiëen onder lett. C. Q. Bureau van dit Blad. Gevraagd gemeubileerde ZIT- en SLAAP KAMER gedurende korten tgd voor heer en dame. Br. lett. H., Boekhandel P. SPRUIT. KOEKBAKKER gevraagd, bekwaam vakman, zelfstandig werkzaam geweest zjjnde in een groote Koekfabriek, specialiteit in het bereiden van prima soorten Ontbijtkoeken. Aanvangloon naar bekwaamheid overeen te komen. Aanb. terstond, schriftelijk en bg voorkeur in persoon. KOEKFABRIEK, BAANGRACHT 19, ALKMAAR. Zeer groote bijverdiensten, voor solide personen van een gemakkelijk te plaatsen artikel voor dagelijks gebruik Offertes onder 3001 Bureau dezes. fCfffvOftftT. Een gouden Dames Remontoir-Horloge j.1. Dinsdagmiddag, gaande van de Bree- waterstraat, Spoorstraat, Weststraat en ged. Hoofdgracht; s. v. p. tegen goede beloo ning terug te bezorgen: Sluisdijkstraat No. 104. Nikkelen Hoodeobalsbaod Vermist oen Hondenhalsband, waaraan Gemeentepenning en sloofje. Tegen belooning terug te bezorgen aan het Bureau van dit Blad. TE KOOP: oude en Jonge Konijnen, bg S. KIKKERT, Breestraat 56 Te koop aangeboden een neftfte Zaak in Kruidanierswaren en aan verwante Artikelen. AdresBureau vau dit blad. Te Knop eeu mooi BURGERWOONHUISJE van alle gemakken voorzien. Adres A. VAN PELT. Weezenstraat 73. Te koop aangeboden twee WOONHUIZEN. zeer geschikt voor een groot Winkelhuis, op den besten stand dezer gemeente, groot ongeveer 1 Are 70 centiare. Brieven onder motto >Twee huizenaan het bureau dezer couraDt. Te koop: 4 a 5000 kleins STRAAT STEENTJES. 2 a 300 voet gebruikt TIMMERHOUT en HEKKEPAALTJES. Tevens Handkarren te huur. Adres: Jb. V. ZOONEN. Gravenstr. 56. TE KOOP! een BlHzerscliuit II II 32, met 3 beste Garnalennetten en nieuwe Oesterkorren. Te bevragen bg C. M. KUITER, Vjjzeldwarsstraat, Nieuwediep. Uit de hand te koop het zeer gunstig gelegen, met groote diepe Kelders en apart bewoond Bovenhuis, met prachtig uitzicht, gelegen aan de Zl'IDNTRAAT waarop #/8 gedeelte als hypotheek kan gevestigd bljjven. Adres: P. HOOGENBOSCH Jzn., Weststraat. HUIZEN TE HUUE. Ankerpark 21; huur f 400.— Dijkstraat 32; huur f 300.- Dijkstraat 32; Bovenhuis. Alle te bevragen SPOORSTRAAT 93. te ANNA PAULOWNA. op Woensdag 19 October 1904, des voormiddags 9 uur, op de plaats »DE ONDERNEMING", aan den Grasweg van 9 Melkkoeien, 2 Melkvaarzen, 4 drachtige Hokkelingen, 7 Graskalveren, 4 Schapen, 2 Varkens, 1 bruin Merriepaard, 40 Kippen met een Haan, Bakwagen, Boeren wagen met Raam, Driewielskar, Hooi- schuiver, 2 Zaadrollen, Ploeg, Kruiwagen, Hakselmachine, Kippenhokken, Karnkaas- zetters en Kaasmakers, Melkschotels en Melkbussen, Botermout, Roomvat, Emmer», Weikuip en Weivaten, 8ascule met Gewicht, Koedekken en Paardentuigen, verdere Boeren- en Bouwgereedschappen en een partij Hooi. Voorts eenig Huisraad en 't geen verder zal worden aangeboden. Notaris BACKX. zal op Woensdag 21 September 1904, '8 namiddags 1 uur, ten sterfhuize van mej. de Wed. J. HOEK, aan de Smidstraat nr. 7, publiek verkoopen i Tafels, Stoelen, Kabinet, Klokken, Schil dergen, waaronder vier Schilderstukken op glas, Karpetten, Vloerzeil, Voetmatten, Kachel, Voerenbed met toebehooren, Glas-, Blik- en Aardewerk, eenig goud en Zilver werk en hetgeen meer zal worden aan geboden. Te bezichtigen op den verkoopdag van 's morgens 9—12 uur. Inlichtingen geeft Notaris STAMMES. te NIEUWEDIEP, gemeente DEN HELDER, zal op Maandag 26 September 1904, des avonds om half acht ure, in de bovenzaal van het café CENTRAL", te DEN HELDER, in het openbaar verkoopen: 1. Het WOONHUIS en ERF aan de Weezenstraat No. 28, te den Helder, kadaster Sectie E, No. 833, groot 1 are 29 centiaren. 2. Het KOFFIEHUIS met afzonderlijke ACHTERWONING en ERF aan de Zuidstraat no. 82m te den Helder, kadaster Sectie C, nns. 5162 en 5163, samen groot 1 are 30 centiaren. 3. Het HUIS en ERF aan de Achter- gracht-Zuidzgde No. 83, te den Helder, kadaster Sectie C no. 5164, groot 50 centiaren 4. Het HUIS en ERF aan de Achter gracht-Zuidzijde No. 84 te den Helder, kadaster Sectie C no. 5165, groot 36 centiaren. Combinatie 3 en 4. Combinatie 2, 3 en 4. 5. Het WOONHUIS en ERF aan de Stationstraat No. 11, te den Helder, groot 90 centiaren. De perceelen zgn te bezichtigen Zater dag vóór of op den verkoopdag van voor- middags 10 tot 's namiddags 4 uur. Nadere informatiën geeft genoemde notaris BEECKMAN, Weststraat no. 43. Ondergeteekende bericht hierbij dat op 16 September zijn zaak in enz, is verplaatst van Molengracht 35 [naar met Werkplaats daarachter. Groote voorraad Rijwieldeelen en daardoor spoedige en goedkoope reparatie. Aanbevelend, Jf OTLtE H Kt A aVA', Instrumentmaker m| iiutiliek verkoopen Ie AWA PAULOWNA. op Vrijdag 30 September 1904, des avonds 5 ure, in de herberg »d e Vriendscha p", van J. KOORN Een HUIS met STALLING voor 8 KOEIEN, SCHUUR, BOET, TUIN, ERF en diverse perceelen BEST WEILAND, aan de Krommetocht en hoek Kleiweg, samen groot 3 Heet. 26 Aren, 80 c.A. Eigendom van ENGEL HOENSON. Te aanvaardenland Kerstmis 1904, gebouwen met bljbehooren 1 Mei 1905. Voor het maken van Tee- keningen, Bestekken, Begroo tingen, enz. en het geven van adviezen, in zake het bouwen en verbouwen van werken, vervoege men zich HOIIl»KiTK \AT Café „De Vriendschap". Zondag a.s. Wed. HENNING. De ondergeteekende bericht bg deze zgnen geachfen Plaats- genooten, dat hg Zaterdag 3 September eene zaak in Drogerijen en aanvericante Artikelen heeft geopend. Hopende met een druk bezoek vereerd te worden. Voor prompte en nette bediening wordt ingestaan. Aanbevelend, J. SINGELING, WILHELM1NASTRA AT 66. VERRASSING. Wie uit bovenstaand woord de meeste Holl. woorden -maakt van niet meer dan 5 letters: b.v. varenring, gas enz.; en deze inzendt met 25 ets. per postwissel of aan postzegels, ontvangt een prachtig, fonkelnieuw RIJWIEL; 5 volgende ieder een gewaarborgd gouden DAMESHORLOGE. Alle inzenders hebben bovendien kans op 10 gewaarb. gouden RINGEN en 20 nlckel THEEPOTTEN. Inzenders welke voor a. s. Donderdag minstens 40 goede woorden inzenden, ont vangen allen een cadeau (verkoopwaarde 25 cents). Evenals de vorige malen, krjigen alle deelnemers de uitslag franco aan huis. J. SMITS Co., Drukkerij, Arnhem. De eenigste uitspanning is: met zijn frissche zaal en schaduwrijke tuin. Afwisselende amuse menten. 15 minuten van den Helder. Onmiddellijk aan 't strand en duin Bergplaats voor fietsen met pomp enz. aanwezig ZONDAGNAMIDDAGSGELEGENHEID TOT DANSEN. Billgke prijzen. Prima consumptie. Aanbevelend, TVT ZUM, Directeur Uitstekende gelegenheid tot logeeren in de logementen der Nat. Chr. Geh. Onth.- Vereeniging Zeemanshuis, Spoorgracht 43 en Yolbfofflehnis „De Hoop", Kanaalweg 16. Zeer nette logeerkamers van af 35 Ct. Consumptie uiterst billjjk. HET HERTUUR. Sluisdijkstraat 75, J. EDEN8. Npoed Npoed Groene Erwten per kop 8 Cent. Bruine Boonen 10 Glans Rtjjfsel doos 7 Beschuit ons 4 Rnzjjnen pond.12 Witte Suiker 22 is 't adres, waar ge het best terecht kunt, voor alle mogelijke soorten V erplegings-Artikelen en Verbandstoffen. Een lste klasse bierbrouwerij, gevestigd in Nederland, zoekt op diverse plaatsan in relatie te komen mst degelijke Personen, die genegen zgn de verkoop harer biersoorten op zich te nemen en met eenige hulp bierbottelarjj op te richten, om zoodoende zich zelfstandig t« vestigen. Zjj, die reeds in den bierhandel of een aanverwant vak werkzaam zgn, genieten de voorkeur. Brieven onder letter K. Bureau van dit Blad. speem li oii-A vov DONDERDAG 33 BBPT. 1004, Specialiteiten-Gezelschap van de bekende liedjeszanger J. H. SPEENHOFF, mst medavrerking vsn i JOHAN SCHMIER, Mej. C. PRINS, de heer A. PRINS en anderen, (Jietaar en .tlwidollnisteii. Handonleusen, enz. Eerste rang f 1.002e rang f 0,70, 3e rang f 0.40. PLAATSBESPREKiXG op den Speeldag van tO tot 3 uur. AANVANG 8 UUR. PROGRAMMA's intijds verkrijgbaar. a contant. Om ruimte te maken voor de ontvangst van de WINTER-ARTIKELEN, zullen wg alle voorradige GOEDEREN, als Lappen en restanten Japonstof, Witte-, Jeager- en 8port- flanellen. Dienstbode- en fantasie-katoentjes, witte goederen, Dames blouses, Costuuinrokken, Handschoenen, Corsets, Dames- en Heeren-parapluies, enz. enz. Nog eenige MANTELS voor bg'na geen geld. Heeren-Costuums, Demi-saisons, Pantalons, Jongens- en Kinder-pakjes, spotgoedkoop Men profiteere van deze gelegenheid, daar de prijzen verbazend goedkoop zijn. Asnbsvelend, H. C. KROONSTUIVER. Npoorstraat hoek Koningstraat. EIWITSTAAL met gegarandeerd staalgehalte, per fle8ch a 1 Liter f L25. Per fleschh1/, Liter f 0.65. Perflesch a »/4 Liter f 0,35. STAALPILLEN, per 1000 stuks f 1.25. per 100 stuks f 0.26. KINADRUPPELS van Dr. DE VRIJ, in roode doos met gebruiksaanwijzing f 0.65. A contant verkrijgbaar in de apotheek van G. SMEETS, Weststraat 59. Eenig specialiteit in fijne BOTER en KAAS. Breewaterstraat 8. Fijnste GRASBOTER 65 en 62". cent. Ontvangen verech gekarnde TAFCLBOTER 50 cent. Overtreft in kwaliteit alle andere namaak. Alle soorten KAZEN tot in de fijnste soorten. tilËKLOTEV In 't groot. In 't groot. Gisteren ontvangen: die voor 20 cents de 5 ons, zal worden verkocht. Zia de uitstalling I A. LAAN, Spoorstraat 32. ülr. Nei/eluar, Kampersingel. - Haarlem. Speciaal ingericht voor het maken van heete Luchtovens voor brood, Koek en alle verschillende gebakken. Bekroond met gouden en zilveren medaille. Garantie verzekerd. De Directie der Maatschappij »HOL- LANDIAc, D. d» Graaf Zonen te Utrecht, belasteD zich met het innen van achterstallige schulden langs minnelijken en gerechteljjken weg. ABONNEMENT f 7.50 par jaar. De proceskosten komen voor rekening van de Maatschappg, ook zelfs bg ongunstigen afloop. Het Abonnement behoeft niet VOOr uit betaald te worden. Wegens plaatsgebrek een partgtje a f 1,20 per half mud. monsters 20 ct. per 5 kop, 10 ct. per kop (groote maat) bij P. BREGMAN, Smidstraat. Koninklijk goedgekeurd. 50 Cent per Lot. 11 Loten f 5. Verkrijgbaar in Sigaren winkels en in het Piano magazijn kanaalweg '23.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1904 | | pagina 3