KLEINE COURANT Hliegend Blaadje na Paulowna. No. 3298. Zaterdag 24 September 1904. 32ste Jaargang. lorlog iu het Oosten. Bureau: Spoorstraat. Telof, 59. Bureau: Koningstr. 29. Interc.-Telef. 50. 't Was j.1. Vrijdag en Zaterdag feest op ons eiland, feest in den waren zin des woords. Onder algcmeene belangstelling en begun stigd door prachtig weer werd Vrijdag 16 September de Landbouwtentoonstelling ge houden, georganiseerd door de Afdeeling Wieringen der Hollandsere Maatschappij van Landbouw. 's Morgens ongeveer half tien werd de tentoonstelling geopend door een optocht van het bestuur der Afdeeling, heeren keurmees ters enz. voorafgegaan door de muziek vereeniging .Harmonie". Onder de opwek kende tonen der muziek trok men het met vlaggen getooide dorp Hippolytushoef rond Na de opening aanvaardden de verschillende keuringsconnnissiën hunne moeitevolle taak. De commi8siën bestonden uit de heerenP. Schenk en J. Blaauboer, beiden wonende te Anna Paulowna voor veede heeren J. Koorn en C. Maars voor granen enz. en de dame? A. 11. Cavalje—Uoyaards, O. Kaan Lont en A. DovesDijkshoorn voor vruch ten, boter en kaas. Gaan wij thans ook een kijkje nemen op het tentoonstellingsterrein. Allereerst valt ons op de vele paarden die ditmaal waren ingezonden. Trappelend, snuivend, hinne- kend stonden ze op het marktplein geschaard, de besten der Wieringer trekdieren, vor mend een breede, bewegelijke rij en een prachtige aanblik opleverende voor de vele toeschouwers. Achter de kerk stond het rundvee, waaronder tal van prachtige bees ten die algemeene bewondering wekten. Op andere plaatsen rondom de kerk Hollen we aan de schapen, lammeren, geiten, konijnen en het pluimvee. Tevens waren hier uit gestald verschillende verzamelingen land bouwwerktuigen, paardentuigen enz. Al deze j inzendingen hadden veel bekijks en trokken behalve kijkers ook vele koopers. De draai molen van den heer Schoenmaker, was, tot groote vreugde van de jeugd, op een terrein in de onmiddellijke nabijheid van de ten toonstelling aanwezig. Ken dichte menschen- massa bewoog zich den geheelen dag over de tentoonstelling steeds weer bewonderende het keurige vee of andere bezienswaardige inzendingen Het eerste lokaal der school was weder ingericht voor de tentoonstelling van vruch ten, boter, kaas, granen enz. Was er op het terrein veel vee te bezichtigen, niet minder talrijk waren de in dit lokaal uitgestalde inzendingen. De heerlijke, keurige vruchten en laudbouwvoortbrengsclen leverden, tus- schen groen en bloemen gerangschikt, in het versierde lokaal een schoone aanblik op. I Vooral trok de algemeene bïlangstelliug een inzending van den lieer M. Bosker, bestaande uit ruim 50 verschillende soorten granen, erwten, boonen enz. alles geteeld in den Polder Waard Nieuwland, en zoodanig ver- eenigd en samengebonden dat het geheel de woorden: .Hulde aan den landbouw" vorm den. Alle eer aan den heer Bosker voor het bepaald aardige, origineele idee en do wijze waarop het ten uitvoer is gebracht. Voorts werd de aandacht getrokken door twee bloeiende tabaksplanten, ingezonden door den heer P. Asjes Pz., terwijl de ver zamelingen groenten van de heeren H. Bax en Jb. Mostert bewezen, dat ook op het gebied voor tuinbouw nog al iets op ons eiland is tot stand te brengen. De iieer Reijffert te Amsterdam maakte van de ge legenheid gebruik om reclame te maken voor krachtvoeder, waarvan hij verschillende soorten had geëtalleerd. Van de vele bezoekers van dit lokaal hoorde men dan ook slechts dén roep van bewondering on waardeering. De bekroningen door de verschillende commissiën toegekend, zyn als volgt: U/j-jurige stieren: le prijs S. Koorn, 2e prijs S. Koorn. Melkkoeien: le prijs S. Bak ker, 2e prijs S. Bakker. Vette ossen: le prys A. Iieijblok, 2e prijs S. S. Klein. Vette koeien: le prijs S. Bakker, 2e prijs W. Snooij. Kalfvaarzen: le prijs P. F. Kunt, 2o prijs A. S. Klein. Ilerfstkalfkoeicnle prijs P. Lont Sr., 2e prijs S. Bakker. Hok- kelingen (1903): le prys J. Koorn Jz., 2e prys Jac. Doves. Kalveren (1904): le prijs S. C. Bakker, 2e prijs S. C. Bakker. Werk paarden: le prijs V. Heijblok,2e prijs V Hey- blok, 3e prijs D. Mulder Jacz. 2-jarige paar den le prijs S. Groeneveld, 2e prijs P. Lont (vet). 1-jarige paardenle prijs S. Groeneveld, 2e prijB W. de Jong. Veulens le prijs P. Koorn, 2e prijs S. de Jong. Ketten le prijs T. Visser, 2e prys wed. J. Wigbout. Gekruiste rammen (1903)le prijs S. Bakker, 2e prijs V. Heijblok. Ram men (1904). le prys S. Bakker, 2e prijs Jb. Metselaar. 2 Lammeren (1904): le prijs Jb. Tijsen Mz., 2e prys Jb. Tijsen Mz. 2 scha pen le prijs S. Groeneveld, 2e prijs S. Groeneveld. 6 eenden en 1 woerd le prijs S. Mulder Jr. 6 kippen en 1 haan le prijs Jb. Halfweeg, 2e prijs Jb. Mostert. Melk gevende geiten: le prijs A. Duynker, 2e prijs Jb. Mostert. Koppel konynen le prys G. Rijkeboer, 2e prys C. Mostert. Witte tarwe le prijs S. Koorn, 2e prijs J. Bos ker. Winter roggele prijs C. Russelman, 2e prijs S. S. Mulder. Chevalier gerstle prijs niet toegekend. 2e prijs J. Bosker. Haver: le prijs S. Groeneveld, 2e prijs J. Bosker. Groene erwten le prys P. Lont Sr., 2e prys S. S. Mulder. Witte erwten le prys P. Lont Sr., 2e prijs P. Lont Sr. Grauwe erwten le prijs J. Bosker, 2e prijs J. Hermans. Paardenboonen le prijs S. Groeneveld, 2e prijs J. Bosker. Aardappe len le prijs P. Lont (vet), 2e prijs S. S. Mulder. Mangelwortels le prijs Jb. Mostert, 2e prijs H. Bax. Suikerbieten le prijs P. Lont Sr., 2e prijs H. Bax. Tafelappelen le prijs wed. P. Poel, 2e prijs Jb. Duijn- ker. Tafelperen le prijs Jb. Duijnker, 2e prijs wed. P. Poel. Stoofperen: le prijs D. Lont Jbz., 2e prijs J. N. Rotgans. Stoof appelen le prijs Jb. Mostert, 2e prijs Jc. Engels Mz. Groenten: le prijs H. Bax, 2e prijs Jb. Mostert. Boter: le prijs J. Veerdig, 2e prijs C. Lont Nz. Witte Kaas le prijs Fabriek de Eendracht, 2e prijs idem. Nagel kaas le prijs S. Koorn, 2e prijs C. M. Mulder. Verzameling bloemen le prijs S. .Minnes, 2e prijs wed. J. Verham. Schapen wolle prijs niet toegekend, 2e prijs Jb. Metselaar. Aan deu heer M. Bosker werd voor de hierbovengenoemde inzending, waarvoor geen prijs was uitgeloofd, een eervolle vermel ding toegekend. Verder waren nog uitgeloofd 2 prijzen voor aangespannen paarden, of liever voor het mooist in 't tuig gaand paard. Hiervoor waren 11 mededingers ingeschreven en het was voor de jury zeker het moeielijkste deel harer taak te beslissen wie hier de eere- palrn zou wegdragen. Ten aanschouwe van veel publiek defileerden de mededingers voor de jury. De eerste prijs werd behaald door het paard van den lieer P. Keijzer, de tweede door dat van den heer Jb. Mostert. De concurrentie was zwaar, daarom des te schooner de overwinning. Namiddags te 2 uur gaf .Harmonie" op het tentoonstellingsterrein een concert, byge- wuond door een groot aantal belangstellenden. De gezellige feestdag werd besloten met algemeen bal, terwijl .Harmonie" bij den heer Koorn een uitvoering gaf. De muziek nummers, zoowel als de beide blijspelen geti teld De Nihilisten" en De zwarte Kunst of een avond van verschrikkingen", mochten zich in algemeenen bijval verheugen. Den volgenden morgen (Zaterdag) te tien uur had in het lokaal van den heer Lont de aan de tentoonstelling verbonden ver loting plaats. De prijzen waren allen den vorigen dag op de tentoonstelling aangekocht, ze zagen er keurig uit en deden menige bezitters van een lot bcgeerige blikken werpen op de van groote biljetten voorziene voorwerpen. Daar de meeste loten op ons eiland waren geplaatst, laat het zich begrypen dat heel wat nieuwsgierigen de verloting bijwoonden. De uitslag der verloting was als volgt Loui. Pr.n. Prijzen. I.ntn. Pr.n. Prijzen. 8 07 1 immer. U29 *7 I hoofdstel. 35 1 1 koe. 1203 80 1 lantaarn. 13 82 1 mestvork. 1201» 29 1 juk. 47 55 I zweep. 1274 32 1 halve D. L. 99 5 1 kartuig. 1280 39 1 deken. 110 59 1 inelktheems. 1332 02 1 mestvork. 138 10 1 ram. 1304 80 130 40 I zweep. 1308 19 1 karn. 200 38 1 rijtuigdeken. 1384 <J7 1 emmer. 209 30 1 leidsel. 1385 14 1 schaap. >10 01 1 stalgrim. 1410 27 1 zweep. 232 85 I melkemmer. 14.51 70 2 emmers. 253 79 1 emmer. 1474 15 1 schaap. 272 73 1 mestvork. 1480 18 1 walerlilter. 273 72 1 mest-chop. 1499 83 1 melkbus. 281 28 I rijtuigdeken. 1501 103 1 schaap. 282 21 1 melkbus. 1513101 1 haam. 291 31 I leidsel. 1522 40 1 mestvork. 318 0:5 1 schop. 1534 44 1 leidsel. 321 51 1 inelktheems. 1538 70 1 mestvork. 351 91 1 inelktheems. 1542 51 301 15 1 mestvork. 1555102 1 schaap. 120 77 l emmer. 1577 21 1 hoofdstel. 442 H I stalgriin. 107»» 95 1 thermometer. 441'2" 1 weikuip. 1705 0 1 varken. 445 50 1 theems. 1730 50 1 deken. 470 4 1 veulen 1807 31 1 hoofdstel. (schimmel. 1817 75 1 mestvork. 486 20 2 rijtuig- 1911 89 1 thermometer, lantaarns. 1938 11 1 ploeg. 491 48 1 spitter. 1942 8 570 99 l emmer. 1950 10 1 wascli- 583 7 1 karn. machine. 588 53 1 mestschop. 2021 17 1 kettenhaam. 044 Hl 1 melkbus. 2035 43 1 stalgrim. 070 93 1 emmer. 2007 33 1 haam. 712 9 t karn. 2074 00 1 spitter. 725 88 1 thermometer. 2070 00 1 hoofdstel. 708 98 2077 23 801 90 I borstlap. 2139 90 1 theems. 802 78 1 mestvork. 2152 01 1 schop, 804 81 2180 37 1 leidsel. 839 52 1 rijtuigdeken. 2185 92 1 emmer. 845 1 2 1 weide-egge. 2200 71 924 3 1 veulen. 2303 47 1 sehop. 949 25 1 hoofdstel. 2332 09 I emmer. 955 03 1 mestvork. 2330 30 1 zweep. 988 49 1 leidsel. 2339 57 1 vork. 1015 100 1 hoofdstel. 2392 74 1029 2 1 wanmolen. 2411 22 1 haam. 10-41 91 1 thermometer. 2452 08 1 emmer. 1088 13 1 ploeg. 2474 58 1 schop. 1126 42 1 stalgrim. 2478 35 1 leidsel. 's Namiddags te 2 uur werd eene ring- rydery gehouden, voor dames en heeren, ge zeten in tweewielige rijtuigen, waaraan door 27 paren werd deelgenomen. De belang stelling van de zijde van het publiek was weder bijzonder groot, velen woonden den aardigen wedstryd bij. waarvan de uitslag was als volgtle prijsC. Mostert en C. Asjes; 2e prijs: Ju. Visser en A. Visser; 3e prijsC. Bakker Jz. en N. Strand en 4e prysC. Koorn Pz. en D. de Jongh. 's Avonds te 0 uur werden de gelukkige win naars hunne prijzen ter hand gesteld. Tot sluiting der feesten was een gezellige bijeenkomst voor de leden der feestvierende afdeeling georganiseerd in bet lokaal van den heer Lont. .Harmonie" gaf dien avond weder hetzelfde programma ten beste voor een stampvolle zaal. Op deze bijeenkomst maakte de voorzitter der afdeeling, de heer E. A. Cavalje, de lijst der bekroningen bekend, bracht namens het bestuur een hartelijk woord van dank aan de dames en heeren keurmeesteressen en keurmeesters voor de nauwgezette ver vulling hunner bijzonder moeielijke taak, aan de heeren W. Brunl, v. d. Schans en .1. Wigbout voor hunne diensten bewezen bij de versiering van het tentoonstellingslokaal, aan den heer M. Mostert voor het verrichte schrijfwerk en andere diensten en in 't algemeen aan ieder, die tot het welslagen dezer tentoonstelling had medegewerkt. Toen het programma door Harmonie" was afgewerkt, dankte de voorzitter de ver eeniging voor de bereidwilligheid, welke zy bij dit feest weder had aun den dag gelegd, eti gaf de verzekering, dat de medewerking op hoogen prys werd gesteld. Een gezellig bal sloot laat in den nacht dezen avond. Wij willen echter dit overzicht niet sluiten zonder een woord van hulde te hebben ge bracht aan het bestuur der afdeeling en de regelingscommissie. Het zijn, vooral voor sommigen in het bijzonder, zware dagen ge- j weest. doch hunne moeite is ruimschoots beloond door het prachtige resultaat, n.1. een j bijzonder welgeslaagd feest. Ieder die wel eens heeft meegedaan weet hoe ontzettend 1 veel werk verbonden is aan het organisoeren van een feest en ook slechts door hen j kunnen die werkzaamheden op den juisten j prijs worden gesteld. Daarom een wel- verdiend eerc-saluut aati hen, die met de regeling dezer tentoonstelling waren belast, welke, naar wij willen hopen, iets zal by- j dragen tot bevordering van landbouw en veeteelt op ons eiland. Gelyktijdig met de landbouwtentoonstel ling werd door de vereeniging „Floralia" I hare eerste bloemententoonstelling gehouden. Tot lentoonstellingslokaal was ingericht het i tweede lokaal der school te Hippolytushoef. i De inzendingen voor dsze tentoonstelling waren ook bijzonder groot, het overtrof verre veler verwachtingen. De aanblik van het met bloemen en planten gevulde lokaal was schoon, indrukwekkend schoonGegroepeerd langs de wanden en in het midden der zaal j deden Flora's kinderen het oog weldadig aan, het was werkelijk een prachtig gezicht. Wanneer wij de inzendingen van naderbij 1 willqn beschouwen, moeten we beginnen met die van den heer P. Asje? Pz. Een tuin- j stuk, bestaande uit drie van kurkschors ver vaardigde bakken op dito voetstukken, alles j gevuld met heerlijke frissche planten en bloe- i men was een der eerste bezienswaardighc- j den; o. a. was nog door genoemden heer in- j gezonden een van kurkschors vervaardigd I schild, waarop tusschen groen (z.ir. over vloed) waren geplant de letters W. F. T., verkorting van -Wieringer Floralia Ten toonstelling", een geheel van bloemen ver vaardigd bootje, twee hoog op stam staande Fuchsia's enz. enz. De geheele inzending zag er even keurig frisch uit en zeker zal geen enkele bezoeker iets op het oordeel der jury hebben afgedongen waar deze ge noemden heer Asjes den eersten prijs heeft toegekend, een waardige belooning voor de moeite en opoffering door hem getroost aan het bijeenbrengen van zulk een keurige in zending. De tweede persoon die veel werk ge maakt had van hare inzending was mej. wed. J. Verhaui. Zy was op het alleraar digst denkbeeld gekomen hare bloementuin in het klein na te bootsen, hetgeen haar wondergoed is gelukt. Dezelfde vorm van perken en paden, dezelfde bloemen op de zelfde plaatsen in den groolen en in den minia tuur-tuin. Veel bewondering heeft dit stukje natuur gewekt, evenals «le heerlyk schoone bouquet en het schild waarop met Afri- kaantjes was aangebracht: -Hulde aan Floralia". Mej. Verham verwierf, mot hare inzending, behalve de bewondering van de vele bezoekers, den derden prys. Verder waren prachtige verzamelingen planten ingezonden door den heer P. Lont Jbz.. D. Lont Dz. en De Haars: de laatst genoemde verzameling was buiten mededin ging ingezonden en was anders zeer zeker bekroond geworden. Nog verschillende andere inzendingen als die van den heer J. Harder, P. Asjes Lz., S. Koorn, mej. N. Kaan enz. zouden we gaarne willen bespreken, doch «lit zou ons te ver voeren, daarom zullen wij liet hierbij laten. De door de vereeniging ter kweeking verstrekte planten waren in bet midden der zual uitgestald. Zeker zul inenig bezoeker verwonderd hebben opgezien van «le vele for8che planten, die in deze afdeeling waren ingezonden en zal hebben gedacht dat het niet gelukken van veler pogingen hui uit de verstrekte stekken (linke planten te kwee ken niet in de stekschool, doch in de be handeling, wat zeker in de meeste gevallen wel de oorzaak zal zijn. Ook de inzendingen van gekweekte bloe men uit verstrekte zaden door schoolkinderen waren heel aardig. Ik geloof dat de ver eeniging hiermede op den goeden weg is om het bereiken van haar doel, .Bevordering van de liefde tot het kweeken en verzorgen van bloemen", meer nabij le komen. liet was voor de jury een zware taak, den op zich genomen plicht naar behooren te vervullen. Aan haar daarom een woord van buide voor de nauwgezetheid waarmede die taak is volbrachtDe jury bestaande uit Mej. N. Kaan en de heeren Ds. I). Haars en P. Asjes Lz. kenden de volgende be kroningen toe Voor Fuchsia's (30 inzendingen», le prijs Jc. Wijn, 2e prijs A. Takes, 3e prijs D. D. Lont, 4e prijs Mej. F. Berghuis Kekma, 5e prijs S. Minnes. Geraniums (27 inzendingen), le prijs S. Minnes, 2e prijs A. Zomerdijk, 3e prijs S. Koorn, le prijs Anna Takes Wd. Colleusscn (3 inzend.), lc prijs Jac. Wijn, 2c prijs P. Lont Jbz., 3e prijs Anna Takes Wd. Begonia's (30 inzendingen), le prijs S. Koorn, 2e prijs S. Rotgans Johz., 3e prijs S. Minnes, 4e prijs P. Lont Jbz., 5e prijs Joh. Rotgans. Voor bloemen gekweekt door schoolkin deren le prijs Gr Bosker, 2e pr. Neeltje Lont P.Jb.d., 3e prijs Anna Lont D N.d., 4e prys C. Kool, óe prys J. Lont Gz., Ge prijs M. Kalf. Voor verzamelingen planten,ter opluistering ingezonden: le prys P. Asjes Pz., 2e prijs P. Lont Jz., 3e prijs Wed. J. Verbum, 4e prijs D. D. Lont, 5e prys J. Harder, Ge prijs Jac. Wijn, 7e prijs W. Bruul, 8e prijs S. Koorn. De prijzen bestonden uit araucaria's, pal men, ficus, enz. cn bloembollen en vielen algemeen zeer in den smaak. Deze eerste tentoonstelling van bloemen op ons eiland mag prachtig geslaagd heeten en zal ongetwijfeld bij velen de lust hebben opgewekt «-en volgend jaar ook eens iets moois in tc zenden. Moge dit bij de tentoonstelling in 1905 worden bewaarheid, en moge nog vele per sonen door hunne toetreding als lid dezer vereeniging blijk geven van hunne waur- decring en belangstelling! En thans tot slot nog een woord van huhle aan het bestuur der vereeniging voor hunne moeite en zorgen bij de regeling dezer wel geslaagde Floralia-tentoonstelling In de afgeloopen week werd alhier «le huishoudelijke vergadering van .Eensgezind heid" gehouden. Na lezing en goedkeuring der uotulen deed de penningmeester rekening en verantwoor ding, sluitende met een klein nadcelig saldo, üp a«lvies van de heeren Kaan en Gorter, door den voorzitter verzocht de rekening na te zien, werd de penningmeester ond«-r dank betuiging gedt-clmrgeerd. By de thans volgende bestuursverkiezing werden de heeren P. Asjes en C. Rijkeboer herkozen tot vice-voorzitter en tot secretaris. Het aantal bijeenkomsten werd bepaald op 3 te houden 18 October, 20 December en half Februari. Besloten werd de Harmonie" uit te noodigen deze laatste bijeenkomst op te luisteren. 'lot bibliothecaris werd in de plaats van den lieer Rijkeboer, die om drukke werk zaamheden meende te moeten betbinken, be noemd de beer L. Berghuis. Tot nieuwe leden werden met algemeene stemmen toegelaten de heeren W. Bruul, L. Berghuis en J. Hoekstra, terwyl de secre taris mededeelde dat 7 personen als lid had den bedankt. Hierna werd de vergadering gesloten. Ds. K. K. de Jong le Oosterland alhier heeft het beroep naar Schellinkhout aange nomen. richtte hy zich op en keek verward een oogenblik rond. Zyn omgeving herkennende, rukte hy de paarden naar de andere zyde van den weg, dicht by den hoogen zandwand, als was hij bang voor de donkere, kleine denneboomen, die aan de overzyde op de helling onder den bouwval groeiden. Zoo reed hy in snellen draf don hellenden weg langs tot aan de plek, waar de duinen ophouden en de marsch begint. En daar op die plek overkwam het hem, dat huiveringwekkende, wat hy elkeD •vond bespeurde, als hij laat uit de stad terug kwain en dat hem tot iu dun nacht in syn sociëteit vasthield en hem prikkelde, zoodat hy het eene glas zware wyn na het andere door de van angst gedroogde keel goot. op, totdat zy den ouden toren bereikt hadden edolvrouwen in slepende gewaden en trotsche houding, in groote, gryze hoofddoeken, die lang neerhingen; ridders, in donkere wapen rusting van yzer en leder, gezeten op groote zware paarden, herders met lang haar en lange staven, breede Saksische gestalten, en acfitvr hen aan kwamen onafzienbare kudden van witle schapunwolkcn By d«m muur van don ouden toren hield die menigte stand, als wachtte men om bin- nengeloten te worden. Zy dwarrelden langs en «loor elkaar, ?lso zij met elkaar in gesprek waren. Vervolgens deelden zy zich in twcéen, de eene party trok linksom, de andere party rechtsom den toren en verder het land in. Nog altyd stond het rytuig stil. Afschuw boerenhofstede. HOOFDSTUK III. De markt der kleine stad vormde tamelyk wel een rond plein. Slechts op dén plek ten zuiden der overoude kerk, die de inwoners met voorliefde .don Dom» noemen, stuk een ge bouw ver vooruit; bet was een ouderwetscb gebouw van twee verdiepingen, met spitsen gevel. Sedert menschenbeu<!eiiia was «!it ge bouw bekend als het Monnikketibof de aanzienlijkste herberg der kleine stad geweest. In bet Monnikkeuhof zat een gast alleen aan een der hooge, breede vensters; hy was een oud man met heldere, scherpe oogen en aieele antwoord niet erg tevreden zyn icn begrypen. Van verschillende kanten men aftreden van het kabinet. De .•breven spoorwegstaking ging niet op n de staking zoowat verliep hieven de ze op. Tot het vorloopcn der staking veranderde houding der burgery zeker i meegewerkt. In Milaan b.v. was het t in het begin op de hand der stakers; leze echter terroristisch optraden ver- e dit en werden de politie en de troe- or de burgers geholpen by het arrestccron (hamels. Marscille werkt reeds een zeer groot )r arbeiders in do dokken. Toch is do nog niot officieel opgeheven. De rraad vergaderde Maandag te 1'arys end om do staking te Marseille te bc- i. Aan den minister van koloniën werd {ing verleend om de noodige maat te nemen, teneinde het vervoer van kingstroepen naar de koloniën in China d te doen plaats hebben, wezen er reeds op dat het Engelsch- lansch verdrag in Rusland lang niet ngenomenheid wordt begroet. Het ho blad .Russ» dat connecties heeft mot inistcrie van buitenlandsche zaken, le door Engeland opgedrongen overeen- 1c instelling van een protectoraat onder st verzachtende omstandigheden voor lal Lama. meent v«>ort« dat het verdrag onraoge- i worden nageleefd en zegt verder dat wel niot iu Engeland's bedoeling zal gelegen. geen compliment zouden wij zoo zeggen, d voegt or aan toe: .In hoeverre het d gebrachte protectoraat van Engeland 'ibet duurzaam en werkdadig blyken igt at van den loop der gebeurtenissen raai Azië on in het Oosten*, procos tegen don oud-scnator Schau- eschuldigd van medeplichtigheid aHii iord op den vorigen gouverneur van Bobrikof, is overgedragen aan den (or van den Finschen Senaat. Dit thans dit voordoel dat de zaak-Schau- zal berecht worden volgens wettel jk elde vormen. I van Servië is dan eindelyk tot gekroond. In de kathedraal, waarheen olyke stoet zich begeeft zal Peter de ipgezet worden en wel op dezelfde raar dit vó«5r honderd jaar zyn grout- don Zwarten George geschiedde. De l ge j aakt van het brons der kanonnen ïrge op de Turken veroverde. De «Uilig van do Europeesche hoven is jot. Geen der Europeesche vorsten eedverwanten of een byzonder gezant- ooals dit anders gebruikolyk is. De 'loeft een eigenhaudig schryven mot <nsch gezonden doch dit is dan ook alles, rcemdelingcn, die in Belgrado zyn, streng bewaakt. Oomiddellyk na de zal het zittend kabinet zyn ontslag >n on Peter zal dit gaarne geven •t kabinet is om zijn autocratisch op- veinig bemind. .ricvonstryd tusschen de verschillende -lijnen zal weldra geëindigd zyn. De appyen zyn wel tot geen vergelyk i. doch een viertal lynon o. a. de g-America-lyn en de Norddeutsche ertikken het om langer voor niets of der te varen en hebben denpassage- i twee tot drio pond (f 36) verhoogd, rwacht dat zy binnen korten tyd orspronkelyken prys van 5 pond 10 l f 66 weer zullen invoeren. De lyn vaart nog tegen don ouden ver in prys, doch ook zy zal de andere ul volgen. .ussische oorlogsschip in cone Califor- aven binnengeloopen is ontruimd, de en manschappen zyn uun land gc Ier beding dat zy de stad niet zullen vódr tusschen Rusland en Japan geling gotrollen is. De geruchten de vervolging van een koopvaardy- oor eon Russischen kruiser op de ie kust worden uit Spanje officiéél proken. owoje Wremja verklaart naar aan- van de beweerde aanhouding van anschen spion in Denemarken, dat jze Japansche spionnen aan 't werk de Deenache en Zweedache kusten laugs welke de Oostzee-vloot wordt ver wacht. Het N. W. zegt dat Denemarken en Zweden door het ongestoord laten dezer menschen zich bjjna aan schending der neutraliteit schuldig maken en vraagt ot beide landen kunnen waarborgen, dat door voornoemde Japanners geen aanslag op het eskader wordt beraamd. Een telegram uit Tokio behelst dat generaal Stüisel met (3 Russische bataljons een uitval uit Port Arthur heeft gedaan en de hoogten rechts vai een fort dat de Japanners eenige weken geleden veroverd hadden, hevig aan heeft gevallen, net vechten duurde verscheidene uren, maar de Russen werden met zware verliezen afgeslagen. De Liao-jangsche berichtgever van de Romeinsche Tribuna meldt dat de opmarsch van de Japansche legers tegen Moekden volgens dezelfde rangschikking als vroeger aan den gang is. Generaal Koeroki staat rechte, generaal Nodzoe in hot centrum en generaal Okoe links. Een vierde strijd macht, gevormd uit troepen die kort geleden te Nioe-tsjwang zgn ontscheept, staat op den uitersten linkervleugel, zijwaarts van Okoe. Generaal Koeroki kan thans over on geveer 800.000 man en 850 kanonnen be schikken. Generaal Koeropatkin moet van zyn kant ook groote versterkingen hebben ontvan gen, welke h m in staat zullen stellen zoo noodig aauvallend te werk te gaan. TiS- ling wordt in gereedheid gebracht om het Russische leger op te nemen, wanneer dit gedwongen mocht worden uit Moekden terug te trekken. De Daily Mail verneemt uit KielHet lekt uit dat de Oostzee-vloot te Libau wordt opgehouden, doordat zy nog lang niet zeilree is. En daar zy in vele dingen te kort schiet, kan zy ook onmogelijk spoe dig uitatevenen. Sjanghai, 20 September. By den al gemeenen aanval op Port Arthur die gisteren hervat is en waarby de Japan» che vloot samenwerkte met de landmacht, hebben de Japanners vanochtend twee belangrijke forten aan weerszijden van Sjiu-si-jing (Sjoei-eji-jirg genomen. PeterBburg, 20 September. Aangezien staatkundige overwegingen in het belang van Rusland'» prestige de Russen verbieden om Moekden zonder gevecht te ontruimen, zal de eerstvolgende groote slag by Moek den en niet by Tiëling geleverd worden. Op de laatstgenoemde stelling zullen de Russen alleen terugtrekken wanneer zy het onderspit delven. Generaal Orlof. Onder de telegrammen wordt by geruch te vermeld, dat generaal Orlof zelfmoord zou hebben gepleegd. Wy commenleeren, dat deze generaal een belangrijke opdracht te vervullen had in den jongsten groote veUMag by Liaojang. Steeds duidoljjker blykt dat het maar weinig gescheeld heef», of Koeropatkine had hier een eerste be langrijke overwinning te boeken gehad. Terwyl de helft van zyn leger de van bet zuiden komende generaals Okoe en Nodzoe tegenhield, wjjdde hy zelf al zyn aandacht aan bet leger van generaal Koeroki op zyn linkerflank. Zyn onderbevelhebber Orlof had by deze belangrijke operatie, die hoofdzakelijk bestond in een tegenaanval, een hoofdrol te vervullen. Zooals men in dertijd vernam, mislukte Koeropatkine's plan, omdat op het kritieke oogenblik Or lof zwaar gewond werdzijn soldaten zet ten toen niet door, dit deel van Koeropat kine's plan was daardoor mislnkt en zoo bleef den opperbevelhebber niets anders over dan zyn beroemd geworden terugtocht te aanvaarden. Wanneer generaal Orlof nu de hand aan zich zelf heeft geslagen, zou men mogen veronderstellen, dat niet slechts zyn verwon ding maar ook zyn gebrek aan beleid de indirecte aanleiding is geweest tot het niet winnen van den grooten slag. do voetstappen dichterbij do tafel kwamen, keek hy om cn liet zyn blik eenigszins uit dagend op het roode gelaat van den ander rusten. .Goedon dag, Marx VosBen jc zoo met de statiekoets in de stad Zooals ge ziet, mynheer Tborbecken zei de oude, maar wendde de oogen weer naar de straat aan d«? overzyde. Do ander liet zich onzacht neervallen in een leuningstoel bij het venster, stond toen weer op, ging naar do schenktafel achter in de kamer en kwam wehlra met een glas grog weer aan de tafel terug. .Hoe gaat het den oude?* vroeg hy, terwyl hy y vorig in zijn glas roerde. .Ge ziet, het gaat my goed,' antwoordde een vroolyke schittering in de oogen. wat,» viel Thorbeeken uit, «ik spreek oude». mynbeer Von Knee?» ja, natuurlijk 1 Hy beeft hoofdpijn, odagra, weet ik wat!# is zoo gezond als een visch in het heeft niet veel water, Marx Vos!' t met een vuistslag op de tafel. Het i modderig en ondiep. De visch ver- og vóór AllerheiligenWedden, Marx iden?» «t gelaat van den ouden man was schrik te lezen, zyn harde hand in paar raaien het glas bier heen cn ch hy herstelde zich spoedig en zcido hem rustig aanziende: ud het met den catechismus, mynhecr!' hen, die My haten, zal ik de zonden eren bezoeken, aan de kinderen tot derde en vierde geslacht; maar aan My liefhebben D.« heeren Von _wn altyd goilvreezendo mannen geweest. Aan hunne handen kleeft geen onrechtvaardig goed, geen zand en geen klei.» Het gelaat van den ander werd nog donker der rood; hy boog ov«r de tafel heen, keek Vos strak aan en zei: „Wat wil je daarmee zeggen oude? Geen zand en geen kleiWaar om noem je die allebei?' «Omdat het hier in «1e streek allebei te vinden is, mijnheer 1» luidde het kalme ant woord. De ander scheen met dit antwoord tevreden. .Op wien wacht je hier, Marx Vos!» .Wij krygen bezoek.» •Jelui? Bezoek? Jelui hebt, geloof ik, ge noeg te doen om zelf te eten te hebbenBe zoeken ontvangen is duur, dat moest jelui welen! Wij weten het! Wy weten alles! Maar het is Gods werk, wat wij doen. Het is familiebezoek.. •Famicliobezoek?' Vos wierp eon blik over do markt, stond op on zcido met bewogen stem: «Hot is oen kleinkind van Hans von Knco, die tachtig jaar geleden op den burcht woonde en daar kom» zy, geloof ik, jnist de markt over». Thorbeeken* gelaat werd plotseling donker der gekleurdzyn linkerarm, die vroeger getroffen was door den slag van een paard, trok hy zenuwachtig heen cn weer. Intusschen vervolgde Vos: Wy, in het heerenhuis ge loofden, dat er wel nooit een afstammeling van de oude linie dezen grond weer zou be treden. Nu komt er toch eene. Al is het slechts een meisje en al bezit zy niemendal, zy is toch een Tan de Kneo's die op zoo onver klaarbare wyze arm zyn geworden, dat men zou denken «Ut do waurlyke duivel hun gavo goed in het witte Knee had laten i-crzinken». Thorbeeken had somber voor zich gekeken nu voer hy toornig uit: .Wat gaat my je landgravin aan? Jy jy, oude babbelaar .Marx Vos stond op en zei: ,lk heb mo niet bij u opgedrongen, mijnheer maar het is wonderlyk, het is merkwarrdig «lat ge tegen mijn gravin uitvalt, als de'vos tegen de duif. Maar daar komt zy Een jong, slank meisje van omstreeks twin tig jaar stond op den drempel en keek nu eens den heereboer, «lan weer den ouden koetsier vragend aan. Zy was geen gewone verschijning, hoewel haar donkere japon zoo eenvoudig was, dat ze byna armoedig kon heeten. Neen, in haar geheele houding zag men, dat zij een waardig* v«Ttcger.woordig*ter was an het oude ges acht dat 600 jaar geleden op de hooge duinen den burcht ha<l gebouwd, I welke nu noch trotech op «lc Noordzeo uitziet. (Wordt vervolgd).

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1904 | | pagina 1