DE WAARDE KIESPIJN Sr van I's ëftMJZËA- en ëOËPEX-ARO VlA. Fol»i>ralic. Mej. A. C. LENER, m* 2a Gevestigd het depot de M H. RUIJGH, MOKKA-KOFFIE „DE HOOP Piet Heinstraat 1 Hiu 4 t' <t\ Bloemisterij „ROZENLUST G, ié G Vit, Veld*fraai i RUBRIEK VOOR KINDEREN van oen smakelijk gerecht hangt van het hoogere genot bjj het eten af. Hoe smakelijker het gerecht hoe lichter het ook verteert en des te beter komen de voedingstoffen, die het bevat, tot haar recht. Deze waarheid verklaart het succes Het is voor de zorgzame Huisvrouw een alom gerenommeerd, goedkoop middel om vleesch, sauzen, soepen en zwakken bouillon, zoo ook groenten, eierspjjzen, melk enzeen krachtigen, aangenamen smaak en geur te geven. Eerst bjj het opdienen bjj te voegen! Te verkrijgen bij kruideniers en Comestibleshandelaar8. Omdat het zeer geconcentreerd is, neme men nooit te veel. MAGGI'8 onderscheidingen 5 groote Prijzon, 30 Gouden Medailles, 6 Eere-Dipioma's, 7 Eere-Prijzen, zesmaal buiten mededinging, o.a. 1899 en 1900 Wereldtentoonstelling Parijs. Kerkffraclit 20. beveelt zich aan tot het Fotografeeren van Famillic- en Gezelachapegroe- pen, Gebouwen, Interieurs, Grafmonumenten, enz. Foto's van Marineschepen Fraaie Zee- en Stadsgezichten. Iteproduceeren en vergrooten van oude Portretten in platina en onveranderleken kooldruk. Afdoend Middel. De Kiespgnwutjes v. d. Firma B. BOOM, Almelo, helpen reeds na enkele oogenblik- ken. In busjes van 10 stuks f 0.30. fr. p. p. 35 cent. Verkrijgbaar bjj alle drogisten. AFSLAG. AFSLAG. In de Rund- en Varkensslachterij tan P. LENGERS, Smidstraat 31, Helder, is steeds verkrjjgbaar RUNDVLEESCH: SoepvlerBch en Hutspot 25 Ct. Lappen en Gehakt 27Vs ct. Rollade, Boeuf, Rosbief Klompstuk 32'/a Ct. Biefstuk en Haas 40 Ct. VARKENSVLEESCH Magere Lappen en Carbonnade 32'/e ®t. Reuzel 35 Ct. Vette Lappon en Spek 25 Ct. Metworst 25 ct. Breede Leverworst 20 Ct. Leverworst 15 ct. Alle» per 5 ons. KONINKLIJKE 'STuomv ËRvxrujj Chehhschl Wasscherij t Te Helder bjj DROGIST, BREEWATERSTRAAT 14 iteoaaiaKnaaiaaagaiatc Gebruikt steeds in pakjes a kilo f 0 65. '/4 f 0.27'/,. STEEDS VERSCH GEBRAND, in het oude Yictualiehnis DIJKSTRAAT 22. Sigarenfabrie Lerert tegen den scherpst concurreert sten prijs, prima, prima merl Voor tokohouders eenigst adrei Monsters gratis disponibel. A. F. THEEWIS Agentuur bij Mej. 1. MULt Magazijn „De Witte ROOS Zuid8traat 71, den Helder. Men lette vooral op den naam der Firma. 4 V* Ook verkrijg- gesteld, bij A. KORFF Kanaaltoeg. Wed. NONNEK ES Weuenttr. Jb. KALEVELDWieringen JOH. TAKES, Wieringen P. BOON Mz., Texel, D. C. KAANlJmuxden. Npeciatil Adres voor Klormwerl liet plantten van l'ertieringen en het leggen cn onderhouden van tuinen. Aanbevelend, Bestellingen worden rok aangenomen SPOORSTRAAT 28. voor alle lezers van >'t Vliegend Blaadje". Oploeeingen der Raadsels I. Borstrok. II. Michicl. III. Roos—Roa. IV. In hot dorp Zwaag. V. De letter A. VI. Kleerborstel. Goede oplossingen kwamen in van C. Kramer O. Coop* S. JZ P. Stort H. Gij.bert» K. J. Weaiel T. S Lnfèber J. Janse n M. Juo.en M. Zwaai L. Ln'èber A. Heeroma I.. Th. Dce W. Ihjk.h >orn J. Hemelrijk J. C Sinjencl I). St J Welbergen M. I.rijdcckeri O J Verborgt hoorn M. N. Winter L k L l)»e M. Treffen Allen te Helder. De prjjs viel bjj loting ton deel aan M- Nr WINTER te Helder. Raadsels. (Ingez. door G. Snaphaan D:n H< I. Hoe kan tarwe in water zijn, zo ze nat wordt? (Ingez. door J. en C. Sinjewel Den II. Ik ben con stad in Zuid-Hollan men mjj do staart af, dan wil ieder t hebben. Ik ben een vruch', koert i wordt ik moer dan édn. i mjj om, dan (Ingez. door H. Gjjsbcrts Den Helder.) VI. Mjjn eerste deel is voor velen con ramp. Wanneer mjjn eerste ontstaat, roept men mjjn tweede tot hulp. In rnjjri derde houden vele menschen vorbljjf. Het geheel dient om een en twee te bewaren. (Ingez. door A. en A. Dros Den Helder.) V. Mjjn eerste is een uitroep, mjjn tweede draagt men aan den vinger, en mjjn geheel is een visch. olifant dan wel hebben als die tanden krjjgt. Een Snuggere. Jongen (tot een zeer dikken heer): .Ik wou niet graag dat ik in jou vel zat.' Heer: (zeer boos): ,En waarom niet?» Jongen: .Wel omdat het mjj veel te rnim zou zjjn.» Vader: »Dat is een tabaksplant, ventje.» Toontje: .Waarlijk? Maar ik zie er geen sigaretten aan.» Een klein verschil. Klerk: .Heb je den briel bezorgd?' I>oopjongen: .Ja mjjnheer. Maar 't was niet in de Koningstraat, maar in de Keizer- sfaat, en niet boneden, maar op do der«l* verdieping en niet op de voorkamer maar op do achterkamer. Tevens is de naain niet Smit, (Ing z. door eon abonnd.) Vriend des huizes: «Wat wil jjj worden, Bcrtus, als je groot bent?' Bertus: «Schoorsteenveger, dan behoef ik me niet meer te wasschen*. Mama: »Jo, wat heb je met dat drankje gedaan dat do dokter voor jo liet brengen?» Kleine Jo: ,Och maatje, Nelly van hier naast is zoo ziek, die heb het toen maar ge bracht.» Landelijke Eenvoud. Horlogemaker«Ja, goede vrouw, als er wat aan uw klok mankeert, moet ge mjj de gan- scho klok brengen. Aan den enkelen slinger heb ik niets.* Vrouw: .Maar de klok is goed», mjjnhc.ar. Juist de slinger wil niet gaan. ,Ja, vrouw,» was het antwoord, zoo meteen, jo begrjjpt toch wel, zoo'n halve kaas naar binnen te slaan, dat doet een mensch zoo maar niet in een minuut of vjjf. Correspondentie. Dominicus Wclbergon. Ja vriendje, dat zal een heel feest bjj jullie zjjn en ik kan me voorstellen dat je verlangend bon onze Koningin to zien. Do gemeento doet wel haar best ons gëerbiedigde Vorstin cn Uoogstderzelver Gemaal waardig te ontvangen en het is te hopen dat do feestelijkheden door mooi weer begunstigd zullen worden want zoo'n feest is in ieder geval een groote zeldzaamheid Jo raadsel in dank ontvangen. Maria L e ij d e c k e r s. Hartelijk dank voor_ je lief briefje met het mooie plaatje. gelukkig bent met den gewonnen prijs, doch je dank daarvoor beste kind, komt niet mjj doch de heeren Uitgevers toe. Harteljjk dank voor je vriendeljjke belangstelling in mijn persoon. W i 1 h e 1 ra i n a Dijkshoorn. Uwe raadsels in dank ontvangen. Zoo spoedig go aan do beurt zjjt, zal ik er cenige van plaatsen. Een abonnd. Gaarne vernam ik de volgcndo week, wie mjj eon raadsel toezond, waarvan de oplossing met de letter Z. begint en dioi. verzuimde zjjn briefje te onderteekenen. MARIE VAN AMSTEL. Inzending van Raadsels, Anecdoten enz. vóór Donderdagavond 5 uur.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1904 | | pagina 2