Gemeenteraad van Wieringen Vergadering van 21 September 1904. Voorzitter de Burgemeester. De Voorzitter opent de vergadering, de notulen worden na voorlezing vastgesteld. Do Voorzitter deelt mede, dat by de kas- opneming ten kantore van den Gemeente- Ontvungcr, in kas is kevonden f 179.29'. Door Gedeputeerde Staten is gevraagd of het niet wenschelyk is, om hier ter plaatse meerdere stemdistricten in te voeren. De Kaad oordeelt dit niet noodzakelyk. De maandstaat van het zeegras over Aug. wordt overgelegd. Van do Hooiden der scholen zyn rapporten ingekomen betreffende het aanschallen van filters op de scholen. De liaad besluit een proef te nemen op de school te Westerland. Overeenkomstig de voordracht daartoe aai. den Raad aangeboden, worden benoemd tot Ambtenaren van den Burgerlyken Stand de lieeren Cavaljé, Ohreen, Kuut en W. Bruul. In de commissie tot het schouwen van de Leg worden benoeu.d de hoeren Heybluk, Koorn, Herman en Kuut. Do Gemeente-rekening over 1903, welke ter inzage heeft gelegen en door de heeren Peerehoom en Hermans is nagezien, wordt thans overeenkomstig hun advies vastgesteld, in ontvang op £24073.58, in uitg. op f 24669.086 en alzoo sluitende met een nadeelig saldo van f 595.50*. Daarna wordt de Begrooting voor 1905 aangeboden cd besloten haar ter inzage neder te leggen. Na de gewone rondvraag sluit de Voorzitter de Vergadering.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1904 | | pagina 3