KLEINE COURANT 't Vliegend Blaadje voor Helder, Texel, Vlieringen en Anna Paulowna. No. 3300. Zaterdag 1 October 1904. 32ste Jaargang. Bureau: Spoorstraat Telef. 59. Bureau: Koningstr. 29. Interc.-Telef. 50. Abonnement Vliegend Blaadje p. 3 m. 50 ct., fr.p. post 75 ct., Buitenl. f 1.25 g Zondagsblad 871 45 0.75 11 Modeblad 55 80 0.90 [Muzik.Bloemlezing» »»60»»»«85» >0.90 Voor 't Buitenland bjj vooruitbetaling. VERSCHIJNT DINSDAG- EN VRIJDAGMIDDAG. UitgeversBERKHOUT ft Co., te Helder. SuFeauüpaaratpaat Advertentlêr» van 1 tot 4 regels 25 Cent. Ifilke regel meer6 4 maal geplaatst, 1 maal gratis. Bewgu-exemplaar 2l/« Ct. Vignetten en grooto letterB worden naar plaatsruimte berekend. 'dvertentiën moeten uiterlijV des DINSDAGS- en VRfJDAGSMOKGKNS vóór 10 uur aan het Bureau bezorgd zijn. TWEEDE BLAD. Indische Penkrassen. Auteursrecht uitdrukkelijk voorbehouden. 79. We eindigden de vorige Ponkras mot eenige beschouwing over de Keizerlijke troepen en daar ze toch zulk 'n voorname rol in het feest spelen, wil ik nu eens met hen be ginnen. De pradjoerit's dan zyn geen soldaten van beroep, geen slachtoffers ook van k&zerne- dwang, neen hier op Solo maakten wij nu eens kennis met 'n ideaaltype van volksleger I De manschappen zyn heel gewone burgers," die slechts driemaal 's jaars, telkens maar gedurende zes uur geoefend worden, dus altyd nog een beetje meer dan onze bekende rustende schutters 1 De officieren worden heelemaal niet opgeleid, maar door den Soe- soehoenan benoemd uit de daarvoor aange wezen lagen der Javaansche samenleving. Ze zijn dan ook niet weinig trotsch op hun schoenen, hun mooie sleepsabel en de gouden fouragères, ze loopen ook buiten dienst, dik wijls met hun pakje te geuren, overgelukkig dut do meeBlc soldaten en onderofficieren van het heuschelijke Leger zoo beleol'd zyn hen met het niet-verplichte militaire saluut te vereeren De .Keizerlijke Infanterie" exerceert zoo veel mogelyk volgens het Hollandsche regle ment, vandaar de klacht van Zyne Hoogheid over de herhaalde wijzigingen in de regle menten. Dat is dan ook een heel ding voor een .Leger* met drie halve dagen oefeningstyd per jaar Elke compagnie nu bestaat uit honderd soldaten, geëncadreerd als by ons of liever nog wat beter, want elke sectie wordt door 'n lsto of 2e luitenant aangevoerd! Een kapitein' krijgt 30 gulden, een «eerste luitenant' 20 en een tweede dito 15 pop in de maand en daarby ook een uniform cadeau van den Soenan. Geen schitterende betaling wel is waar, doch ze doen er ook niet veel voor. Nog al een sociaal voordeel dus van een .volksleger' a la Solo! De hoofdofficieren werken geheel gratis, alleen voor de eer Een «soldaat* by de .Infanterie" krygt f 1.25 per maand, zyn collega by de onbere den .Cavalerie" f 1.75, een «korporaal" by beide wapensoorten f 2.50, een .sergeant' f 4 en een «sergeant-majoor* f 6 in de maand. By de .Vesting-Artillerie' zyn de trakte menten en soldyen juist als by het Hoofd- wapeu geregeld en dat alles betaalt nu de Soosoehoenan uit zyn eigen beurs, zoodat hot werkelyk en met recht Zijn Leger mag ge noemd worden. Do wacht in den Kraton wordt met 't kapmes om betrokken en alleen by de drie oefeningen en groote (eesten zy de mannen met een geweer bewapend. Ook de .Infan terie» heeft voorladers met lange ouderwet- sche bajonetten en levert die gevaarlijke dingen na de pret weer netjes op 't magazyn in, waar ook al do mooie pakjes dan weder sectiesgewijze goed bewaard worden. liet .oorlogs magazyn» wordt beheerd door 'n JavaanBch late luitenant-magazynraeester, een ouden man met een bril op, die iedoron dag in uniform naar de Kraton waggelt, om telkens weer zoo'n sectietje goed te gaan inspectecrcn en nog eens na te tellen. Ik dacht daarbij aan ons getob in Holland met die mobilisatie pakjes der miliciens op de z. g. deponeeringskamers, vooral toen de oude heer er me over klaagde, dat steeds maar weer goederen mankeerden en aangevuld moesten worden. En nu meen ik, dat de in militaire zaken belangstellende lezers 'n voldoenden kyk zullen hebben gekregen op de Legerorgauisatie van Zyne Hoogheid Pakoe Boewono X. en keeren we dus naar de plechtigheid in de Setinggil Lor terug. Nu de soldaten front gemaakt hebben, komen uit den zuidelyken ingang verschillende Kratonbeambten en ambtenaren als de boepati's gedong, kiwa en tengen met hun panewoe's en mantri's de kcbajan's djeroen do kyahirya en hoe ze nog meer mogen heeten, te voor- schyn. Ook dit geschiedt met oen soort lang- zamen danspas, waarby het hoofd eerbiedig voorover gebogen blyft. Ze verdwynon in de richting van de Aloen-aloen en worden nu gevolgd door een twintigtal goenoengan's of bergen van offerspijzen, door honderden uni form gekleede kocli's op zware balken of draagbaren getorscht. Er zyn tien «mannelijke* en tien «vrouwe lijke* goenoengan's. By de eerste staat midden op den houten bak een paal, die met een kegelvormig geraamte van bamboelatten is omgeven. Die bamboestelling is behangen met groenten, eieren, gebak en roode spaansche peper. De «vrouwelyke» goenoengan's lïebbeu wel iets van een reusachtigen bloemenkorf en bestaan uit allerlei gekleurd gebak. In do spysbergen zyn nog andere lekker nijen verborgen, als ryst en vleeschspyzen, kippen en eenden, enz. Wanneer nu al deze offerborgen op de Setinggil Lor zyn aangekomen, beginnen plotseling de kanonnen te bulderen eu ratelen do sulvo's der pradjoerits over onzo hoofden. Nu is het gewichtige oogonblik dan daar I Pakoe Boewana X, wiens atootondo Maleisclte zinnetjes anders niet aangenaam aandoen, spreekt nu eensklaps met helder sonoor stem geluid eenige woorden in 't schoono Kraton- Javaansch. Hy gelast twee voorname Javanen om naar den Rijksbestierder te gaan, daar buiten op den Aloen-aloen gezeten en dien Hoofdambtenaar te bevelen de oflerbergen naar den mesdjid te begeleiden, daar door den Hoo.'dpengoeloe Allah's zegen tedoenafameeken eu do spysbergen verder onder do recht hebbenden te verdoelen. De twee toegesproken Javanen antwoorden, dat zy den last goed begrepen hebben, maken daarby een eerbiedig scmbah en verwyderen zich plechtig en langzaam, ook al met 'n soort van Javaansclien paradepas. Ik sprak daarboven van .rechthebbenden», dat zyn hier de vertegenwoordigers van Paiigeran Ilangabehi, den onafhankelyken Prins Mungkoe Negara VI, eenige dor oudore Prinsen en de z.g. Boepati's najaka. Natuurlyk wordt 't eten-later weer deeld onder de onderhoorigen van die hooge Javanen. Intusschen zyn de beide afgezanten terug gekeerd, hebben zy weder den bekenden silahouding aangenomen, eenige malen gesem- bahd (van sembah Jav. groet) en begint de voornaamste of oudste Zyne Hoogheid, uatuurlyk in het Hoog-Javaansch, als volgt toe te spreken .Wy hebben uwen vorstelyken last over gebracht en uw dienaar, den Adipati Sasra di Ningrat bevolen als volgt: .Radhen Adipati Sasra di Ningrat, de Heer Soesochocnan beveelt U de vorstclyke offergaven, de spysbergen vangarebeg Mooloed, naar den mesdjid te begeleiden, met de pangé- ran's sentana en alle i.oopati's en mantri's. Als dit geschied zal zyn doet gy den pengoeloe bidden om bestendigheid van don Kraton het heil der vorstelijke regeering; welvaart en vrede voor het rijk en lengte van den vorstelyken leeftyd. .Als het gebed gedaan zal zyn zult gy de offergaven gelykelyk onder de rechthebbenden verdeelen". .Uw dienaar de Adipati Sasra di Ningrat biedt Uwe Hoogheid eerbiedig zyne hulde!» En nu gebeurt er iets heel vreemds by dit echt Mohamraedaansche feest, verbeeldt u, nu komt waarlyk de door Mohammed zoo streng verboden alcohol op de proppen Er verschynen n.1. bedienden in keurig hofiiverei met groote zilveren presenteerbladen en ieder onzer krygt nu een glas madera in de hand. De Resident staat daarna op en noodigt ons uit een heildronk te wijden aau het geboortefeest van den Profeet't Gaat ad fundum, zooals de keeren studenten zeggen, en dadelyk snellen de bedienden weer toe en worden de glazen op nieuw gevuld. Weer spreekt de Resident, d. w. z. hy drinkt op Zijne Hoogheid eu neemt daarbij eerst alle namen, daarna alle ridderorden en ten alottte ook den rang van Generaal-Majoor. Met een troischen glimlach van welgevallen luistert de vorst toe. by ieder kruis knikt by als een schoolmeester tevreden, dat 't lesje zoo goed en zonder haperen opgezegd wordt. En als dan alle Europeanen hun glazen naar den Keizer opheffen, lacht Hy goedkeurend en knikt Hy hier en daar oen der gasten al drinkende toe. Nog een derde maal zal er gedronken worden. Nu is het Zyne Hoogheid zelf die den Resident bescheid doet en ook daarby de ridderorden van dien Hoofdambtenaar niet vergeet. De plechtigheid is hiermede afgeloopen, alleen zyn we nog verplicht om Zyne Hoog heid gearmd weer met Zyn .vader' den Resident naar binnen te brengen. Dit ge schiedt nog eens met do noodige muziek en lawaai, zooals hierboven reeds beschreven. Daar wordt dan afscheid genomen en wil ook ik me snel verwyderen, om nog een kykje by het volk op de Aloen-aloen te gaan nemen, toen Zyne Hoogheid my door een Europeeschen neef van Hem, den Heer Dezentjé, wiens grootmoeder eene prinses moet geweest zyn, laat uitnoodigen, om nog wat te|blijven napraten. 't Is wel minder aangenaam doch het «ver zoek» van een Vorst is nu eenmaal een «bevel" en ik blyf dus nog een paar uur puffen in de warme Hollandsche uniform. Ook de troepen treffen het nu niet, want de Keizer heeft zoo straks myne belangstelling voor Zyn leger opgemerkt en nu moeten de arme kerels nog een paar uur extra dienstkloppen en my hun kunsten eens vertoonen. Nu- de discipline is vry goed, want niemand loopt uit 't gelid en allen doen uitstekend hun best bij de handgrepen en evolutie's. Een smeekende blik van rajjn jongen vriend, den 2e luitenant-vaandeldrager Radhen Mas van Sou, broeder van Ario Mataram en vader van den kleinen Radben Mas Clockener Brousson, treft mij en ik verzoek daarom Zyne Hoogheid, natuurlyk hoogst beleefd, of Hij 't bevel zou willen geven, om de troepen nu maar te laten inrukken. Dit geschiedt zonder een hoerak of andere insubordinaire vreugdeuiting. Solo. Lt. Clockrner Brousson. b.d. TWEEDE KAMER. Dinsdag te half twaalf vingen de beraad slagingen aan over het Adres van antwoord op de Troonrede. Zeer uitvoerig behandelde de heer Troelstra de ontbinding der Eerste Kamer. Hy is van oordeel dat minister Kuiper by do ontbindingskwestie gelyk by heel zyn optreden de Kroon gebruikt als ornament. In het regocringsrapport omtrent een eventueele ontbinding aan de Koningin hooft de minister niet gezegd, dat er ook een uitweg te vinden was door het aftreden van don min. van binnenlandschu zaken alleen. Hy betoogt voorts dat do minister met de ontbinding eene daad heeft verricht die geheel in de lyn van revolutionaire beginselen ligt. De heer van Kol zei er over gedacht te hebben een amendument voor te stellen, luidende: «Met leedwezen nemen wy kennis van de verdere uitbreiding van ons gezag in Noord Sumatra en hot daarmee gepaard gaande ten offer brengen van ongewapenden». Hy ziet daar echter van af en wil hot ge beurde in do Gajoe-landon breedvoerig be spreken. Wy hebben daar 3420 doodon ge maakt, waaronder 784 vrouwen en kinderen. Wy doen erger dan de Engelschen in Tibet, dan de Duitschersin Afrika, dan den Franschen in Tunis Volkenrechtelijk is in de Batak- landen een misdaad gepleegd door Nederland. Hy vraagt of de regeering zal door gaan met dat roekeloos bedrjjf waartegen hy ten sterkste opkomt. De heer Smeouge meent dat de toestand van land- en tuinbouw niet juist wordt weer gegeven in het adres en dat de toestand onzer binnenscheepvaart vergeten is. De heer Drucker zal de Overylsche kwestie behandelen by de desbetreffende wet. De heer Hugenholtz heeft met verbazing keunis genomen van de zinsnede uit de Troonrede die luidt, dat Land- en Zeemacht voortgingen zich op loffelyke wyzo van hun plicht te kwijten, juist nu, nu de minister de kroon op het werk zet met zyn vervolging van de matrozen en den stokershond. Het verbod van het lezeu van het Anker acht hy Russisch en bovendien dom, want juist daar door wordt het het meest gelezen. Hy vraagt of de minister goedkeurt dat do commandant van de Asahan een brei deed openen, waarin vermoed werd, dai «het Anker» aanwezig was. Zoo zyn straffen uitgedeeld aan een matrooB, die een socialistisch liedje zong en aan een ander omdat hy een programma van een socialistisch feest in den zak had. Toen hot Anker» was losgemaakt van den Matrozen- bond eischic de min. toch het ontslag vau den administrateur Meijer. Hy keurt verder af do te verwachten ontneming van rechtspersoon lijkheid aan den Bond en deelt mee dat sedert Januari 30 leden zyn ontslagen en dat 108 bedankt hebben, doch 170 nieuwe zyn toegetreden. De min. heeft voorts den Stokers- bond verbodeD hem verzoeken te doen. Dat acht hy schending der grondwet. De schepelingen die de meeting te Rotter dam vorleden jaar by woonden zyn verplaatst naar Helder. Daardoor verloren ze byverdien- sten. Schepelingen uit Amsterdam, die de kieswetmeeting te Zaandam by woonden kregen straf. Toen hiertegen geprotesteerd werd door een schepeling, werd de strafmutatie geschrapt, doch de straf' bleef. De 2 matrozen die met een roodon strik de kiesrechtbetooging in den Haag bywoonden zyn ontslagen in 1898 mochten de matrozen wel met een oranjestrik loopen. Waarom mogen de matrozen niet uitkomen voor hun roodo kleur Laat men toch eens gehoor geven aan de wenschen van don Bond op verschillend gebied. De 5 hoofdbestuurders vau den Bond zyn aangezegd hun ontslag te vragen, omdat zy bewerkten dat 4 'matrozen deelnamen aan de kiesrechtbetooging in den Haag en omdat zy daar marinelectuur verspreidden. Beide beschul digingen zyn onwaar. Drie bestuursleden is het certificaat van goed gedrag ufgenomeu. Eu ondanks dat alles hebben zich 12 sollicitanten voor het hoofdbestuur opgegeven. De matrozen hebbon slechts een beroep te doen op de georganiseerde arbeiders om steun te krygen. De heer van der Zwaag sluit zich volko men aan by hetgeen door den heer van Kol gezegd omtrent de gruweleu in de Gajoe- landen. De heer Pijnacker Hordyk had ook gaarne inlichtingen omtrent het gebeurde in do Gajoe- eu Allaslanden. Het doet daartoe enkele vragen. Do hoor van Vlymen zal op de laatsto kwestie terugkomen by de behandeling der Indische begrooting en dan de heeren van Kol en van der Zwaag beantwoorden. De minister van Binncnlandsche Zaken antwoordt den heer Smeenge dat de regeering afging op de officiëele rapporten. Onder handel en scheepvaart was voorts de binnenschippery niet bedoeld. Daarna gaat hy breedvoeriger in op de ontbindingskwestie door den heer Troolstra ter sprake gebracht en verdedigt de houding der regeering. Over de zaak der Gajoo- en Allaslanden is het gewenscht, dat het volle licht scltyne. Die lan den hooren tot het Aljeh-gebied wat do minister met eenige bewyzen staaft, waarna hy ons op treden daar schetst. Niet wy, maar zy zyn den stryd begonnen. De hoofden zyn hertiaalde malen gewaarschuwd. Herhaalde malen vielen zij ous aan, de kolonno van Daalen die geen vyandclyke bedoelingen had zelfs met 20U0 man. Steeds werden we van uil die landen be dreigd. Zeker, bij de tweede excursie vloeide bloed, dat heeft de verantwoordelijke regeeringspersoneu pyu gedaan, liet heeft niets uuders gekund. Genuraal van Heutsz doelde mee dat alles gedaan is om hot dooden van vrouwen en kinderen te voorkomen. StccdB werd hnn meegedeeld dat zy den kampong konden verlaten. De Gajoes plaats ten echter de vrouwen en kinderen voor zich in de vtturliuie. Wy hadden geen keus dan doortasten of terugtrekken. Wat het laatste betcekent heeft de Ayeh-kryg ons geleerd. De verantwoording drukt de regeering zwaar. By de Indische bcgrooting hoopt zy nadere medcdeoling omtrent sommige punten te kunnen doen Alsnu komt de minister van Marine aan het woord ter beantwoording van den heer Hugenholtz. Hy zal het lystje van dien afge vaardigde op een drietal punten na laten liggen tot bij de Marincbcgrooting. Hij zal zich bepalen tot de handelingen vau den Minister tegenover den Marinematrozenbond, omdat dit 's Ministers beleid raakt en in ver band staat met de deebetreffendo zinsnede in de Troonrede. In do eerste plaats behandelt de Minister de beweerde schending van het postgeheim aan boord van de «Asahan". Van den com mandant van de «Asahan" heeft hy oen streng vertrouwelijke circulaire daaromtrent ontvan gen, dio de Minister ter griffie deponeert ter inzage van leden. Ofschoon do Minister niet in elk opzicht in bescherming neemt de wyze waarop die commandant gehandeld heeft, pleiten voor dit optreden toch verzachtende omstandigheden handhaving van de krijgs tucht. Ton tweedede Minister zou op slinksche wyzo een order hebben uitgevuardigd om de lezing van «Hel Anker" aan boord te beletten. Intusschc-n heeft de Minister niet uit te maken welke lectuur zal worden gelezen, doch de commaudant aan boord. Indertyd heelt jde Minister als commandant in do marine-directie te Helder .Het Anker» geweerd, doch hij wist niet of hutzelfde in de andere murine- directiën is geschied. Nu heeft hy vernomen dat in Oost-ludië de lezing van .Het Anker" aan boord ook is verboden. In de derde plaatshot deelnemen aan betoogingeu. De Minister heeft verklaard dat ieder schepeling in zyn politieke overtuiging vry moet zyn. Doch daarnaast staat art. 3 van het reglement op de krygslucht dat par tijschappen aan boord verbiedt. De Minister is geen voorstander van het algemeen kies recht en weet ook niet of het in een diep gevoelde behoefte van den schepeling voorziet. (Gelach.) Intusschen is geen enkelen schepe ling verboden aan een kiesrechtbetooging deel te nemen geen enkel is wegens deelneming daaraan gestraft, behalve een schepeling die met een vaandel had geloopen waarop stond „Afschaffing van de militaire rechtspraak in tijd van vrede is een eisch van recht en rede.' Dio straf is opgelegd na overleg met den fiscaal. Bovendien is de straf ondergaan en geen sche peling accepteert een straf die hy niet verdiend heeft. Men weet nu nog in de dir. H.eluis niet, wie deelgenomen hebben aan de kiesrechtbe tooging te Rotterdam. Dus geen enkele over plaatsing kan daarmee in verband staan. Had de Minister pressie willen uitoefenen, dan had hy dit gedaan tegen den commandant der mariniers te Rotterdam. Dit is niet geschied. En nu de hoofdschotelhet optreden van den Minister niet tegen den Matrozen bond, doch tegen vyf schepelingen, die handelingen pleegden ten nadeele vau de marine, misbruik makend van hun positie. Tusschen de kies rechtbetooging en het ontslag dier bestuurders bestaat geen verband, al hebben ze meege werkt aan de mise-en-scéne daarvan. Do heer Hugenholtz Maar bewijst u dut dan, bewyst u dat dan 1 Wat weet u daarvan De Voorzitter roept den heer Hugenholtz tot de orde. De Minister is tegen de Marinebondon op zichzelf zou h\j daar niets tegen hebben, maar hy heelt er op tegen dat zy zich by den neus laten leiden door de partygenooten van den heer Hugengollz. De Minister had gebiecht dat 5f .Het Anker" ecu behoorlijker toon zou aanslaan öf Meyer als administrateur van den Bond zou worden ontslagen. Dat is niet ge schied, doch men heeft een groote comodie ge speeld. De Minister heeft toen echter de be stuurders nog niet dadelyk ontslagen, doch is lankmoedig gewoost. Alle elementen die pro paganda maken voor hot anti-militarismc uit slechte boginsolen, moeten geweerd worden van de schepen. In Willemsoord verzamelt de Minister alle kwaadwilligen elementen daar is men vuurrood do heer Hugenholtz of zyn partygenooten stoken daar het vuurtje aau. (De heer Hugenholtz: Dat is noncens Maar gaandeweg wordt het beter. Er zyn nu 12 nieuwe sollicitanten voor het hooldbestuurschap, zegt de heer Hugen holtz, doch al waren er twaalf maal twaajf, ze zouden ontslagen worden als ze de baud met .Het Anker» niet verbraken en antimili- tarisme bleven uankweeken. De heer Hugen holtz zegt dat de sociaal-democratische actie den Matrozenbond zal steunen du Miuister doet een beroep -op het denkend deel der soc.- domocratiacho party om te waarschuwen voor onberaden stappon. De heer Staalman verklaart dat de toe stand onder het marine-personeel van hoogst ernstigen aard is. Als men in de dagbladpers verklaart dat de komst der Koningin in Hel der een gunstigon invloed heeft gehad op de matrozen, dan vergist men zich. Men denke de ovatie, de hulde uun de vertrekkende 5 hoofdbestuurders gebracht door 80 matrozen, den Socialistonmarsch zingende, met de sociaal democraten voorop. Zeker keurt 16/16 der Hulderscho bevolking dit af, doch de toestand is bedenkelijk. Hoe kan de heer Hugenholtz beweren dat do sociaal-democraten geen anti militaristische propaganda dryven, waar mevrouw Rolund Holst in .Het Volk* do matrozen toejuicht die by de kiesrechtbetooging een rooden strik op hun jas droegen, symbool van een standpunt, dat het leger niet kan of' mag innemen. Do heer Hugenholtz zegtwat beteekent het of de matrozen hun saluut komen brengen met een in menie gedoopte muts. Hy tracht dien leiten hun beteekenis te ont nemen juist daardoor wordt oen verkeerde geest gekweekt. Voorts herinnert spr. aan de motie van solidariteit van den Matrozenbond met de staking. Het maakt geen goeden in druk naar buiten dat de minister van marine zich zoo wankelmoedig heeft betoond. Niet dat kunstje van ontbinding van den Bond, geen kleine middelen, doch allo sociaal-demo craten dienen weggestuurd die aan boord de krijgstucht ondermijnen Is de Minister eigen- ljjk wel verantwoord als hy matrozen die het gezag ondermynen, eenvoudig naar huis stuurt ?(De heer van Kol:Ophangen)De Minis ter moet ze streng slrafien. Tal van burgers in ons land zyn, wat voeding en klocding betreft, veel erger er aan toe dan de matro zen. Op hun 40o jaar krygen zy 6 k 8 gulden pensioen. De heer Schaper: Gy komt weer in de gratie by minister Kuyper. De heer Staalman werpt de aantijging van den heer Schaper verre van zich. Hy heeft nooit de gunst gezocht van dou heer Kuyper. Spr. blyft opkomen tegon de ondermijning van den toestand door de sociaal-democraten. Hy durft met moed te pleiten voor de minder bedeelden onder het marinepersoneel. In zoo verre gaat spr. met de sociaal-democraten mee. Doch als zy hel personeel en de werving ondermijnen, staat by aan de zyde van den minister van marine. Den minister van koloniën vraagt hy hoe het mogelyk is dat de man, die voor driekwart de oorzaak is geweest van de socialistische besmetting in Helder, Kappetein, die als onderwyzer is ontslagen, mede door toedoen cu op het ernstig pleiten van spr. in den Raad, dut die man tot onderwyzer is benoemd in Nederlandsch Indiö. De minister van marine repliceert. Hy dankt don heer Staalman voor den verleenden steun. De Minister heeft over den plaataelyken commandant niets te zoggen, evenmin als de minister van oorlog. Hy kon er dus niets doen dat de plaatselijke commandant den toe gang tot de Huugschc kiesrcchtmecting ook aan de zeemacht verbood, wat de stokersqnaslii betreft, enkele stokers meenden dat zy examen hadden gc-daan naar een verkeerd stelsel. De Minister heeft toen kenbaar gemaakt, dat klach ten tot den onmiddclyken chef moesten wor- gericht. Hy zou anders te veel last krygen van al die verzoeken. De Minister heeft voor zich liggen oubedrie- gelijke bewijzen dat Meyer loontrekkend be ambte van den Bond is gebleven. Daarom zyn de hoofdbestuurders van den Bond ont slagen. De Minister heeft echter groote lank moedigheid getoond tegenover die hoofdbe stuurders door ze eerst 6 maanden later te ontslaan. Men moet den Minister op zyn woord gelooven dat wat hy hier zegt waar is. De Minister van koloniën zegt dat Kappetein benoemd is tot onderwyzer in Indië, nadat hy schriftelijk verklaard heeft gedwaald te hebben in Heldor en schriftelijk is aanbevolen door denzelfden inspecteur, die hem verleden jaar hoeft veroordeold. De heer Staalman dankt den Minister van koloniën voor z(jn antwoord in zake Kappe tein, over wiens verklaring dat hy gedwaald heeft, spr. zich verheugt. Na nog enkele replieken is het adres van ant woord onveranderd aangenomen mot 51 tegen stemmen. (Tegen do socialisten-. Het Witte Kruis. Do plaatselijke ufdee'ing van de Noord- Holl. vereeniging «het Witte Kruis» hieldj.L Woensdagavond in »'t Centrum» onder presi dium van den hoor A. W. Dry ver een vergadering. Nadat de notulen der vorige bijeenkomst gelezen on goedgekeurd waren, gaf de voor zitter eenige ophelderingen over do door de commissie voor het nazien der rekening van 1903 in de vorige vergadering gemaakte op merkingen. Deze verklaringen stelde de commissie gebeel on al tevreden. Daarna ging men over tot behandeling van den beschrijvingsbrief voor do algemeene ver- gadoring der Vereeniging, die Dinsdag 4 October in het American-hfltel te Amsterdam gehouden wordt. Over de punten op de agenda dier vergadering voorkomende werden sleihts enkele zaken van ondergeschikt belang besproken en besloten, dat de afgevaardigden by de verkiezing vau hoofdbestuursleden hun stemmen moesten uitbrengen op de heeren C. Bakker te Broek in Waterlund, L. van Clecff te Aalsmeer en G. de Ven te Helder en voor bestuurslid van het herstellingsoord ,Heidehouvcl* op den heer G. Lcdebocr to Hilversum. Tot afgevaardigden naar bedoelde verga dering werden gekozen de heeren G. dc Ven en A. W. Dryver en tot hanne plaatsver vangers do heeren J. Kluin en M. C. Koch. De aftredende bestuursleden van de afdee- ling, de heeren A. W. Dry ver on C. G. van der Lee, werden mot groote meerderheid van stemmen herkozen. Tot leden der commissie voor het nazien der rekening en verantwoording van den penningmeester over 19U4 werden aangewezen de heeren P. Pieten», P. Kramer cn M. C. Koch. Vervolgens kwam in behandeling een voor stel vafi het bestuur, om aan leden, die weigeren contributie te betalen, geen zieken- materiaal meer te verstrekken, wanneer blijkt, dat onwil de oorzaak is. Na eenige bespre king, waardoor men algemeen du overtuiging kreeg dat zoodanige bepaling noodzakelijk wns, werd het voorstel :net algemeene stemmen aangenomen. Verder verleende men naar aanleiding van een ingekomen schrijven bet bestuur mach- tiging, om de magazynmeesteres des Zondags na den middag verlof te verleenen, onder eenige beperkende bepalingen, het magazyn te sluiten. Nog besloot men zich voor 3 exemplaren liet tijdschrift Hut groene en witte kruis' te abonneeren. Belangstellende leden kunnen deze geschriften by den secretaris ter lezing verkrygen. By de rondvraag werd door een der leden gewezen op dc wcnscbelykbeid, om op liet terrein in de Breewatcrstraat een magazyn voor zickenmaterialen te stichten. Het bestuur beloofde in de volgende vergadering voor stellen dienaangaande to zullen doen. Eveneens deed bet naar aanleiding van een gemaakte opmerking do toezegging een con tributie-regeling naar draagkracht in over weging to zullen nemen. Nadut nog eenige discussie had plaats gehad over het verstrekken van ziokenmate- riu&l aan niet-lodcn en vooral op het misbruik, dat er door sommigen van gemaakt werd, sloot de voorzitter de vergadering. Wat ta voorbarig. Dolf waa bepaald erg ziek. Zyn eten Amaakte hem niet cn zyn slaap was onrustig. Maar dat was nog het slimste niet. Vooral maakte hy zich ernstig ongerust over een knobbctjc, dat hy door zyn huid heen in zyn buik meende waar te nemen. Toen 't maar niet verdwyncn wilde, ging hy naar den beroemden dokter Bosch. Deze trok een ernstig gezicht, toen Dolf bem van zyn lyden had verteld. Hm, ja! zei by, 't Is goed, dal u naar me toe gekomen bent. Is er gevaar by vroeg Dolf ongerust. Och, gevaar.... Maar u had er geen dag langer mee moeten loopen. We zullen het eerst eens moeten onderzoeken. Zoo gebeurde hot. En dokters gelaat werd al maar bodenkolyker. Hoe lang hebt u bet ml? vroeg bij. ,'n D«g of tien. Waarom hebt gc er niet eerder aan gedacht my te raadplegen? Dokter, om u de waarheid te zeggen üf ben jo al by een ander geweest? Ja, ik hoop niet, dat u 't me kwalyk neemt, muur 'k heb er eerst een pleister op gehad van apotheker Dropsma... Wat zegje? viel dokter uit. Een pleister, en dan nog wel van een apotheker 't Is een schandaal! En heeft dio jo zoolang aan het lyntje gehouden? Dat nu niet bepaald, dokter. Want toen 't niet hielp, zei hij, dat ik maar... Zoo'n schavuit! mopperde de resculaap. Je begrypt toch zeker wel, dat ik me nu niet meer verantwoordelijk voor do gevolgen stel. Eon Apotheker I Eerst een pleister on toon een papje zeker eu toen een aftreksel van kruiden enz. Noen, dokter, want hy zei me al direct... Ach, loop toch naar jo grootje met dien pillendraaier! Zoo'n kwakzalver. Waar heeft die verstand van. Je aan het lyntje houden, is alles wat ze kennen. Maar dokter, hy zei me immers direct... Wat kan 't me schelen, wat-ie zei 1 raasde dokter voort, zonder zyn patiënt uan bet woord te laten. Doe toch in 's hemels naam nooit wat een apotheker zegt. Uf liever, doe precies het tegenovergestelde als jo niet in het graf geholpen wil wezen—, Dolf waagde nog een laatste, wanhopige poging om te zoggen, wat hy op zyn hart had. Maar do apotheker raaddo me juist aan naar u toe to gaan... bracht hy met moeite uit. Dokter llusch kreeg op eens een hevige hoestbui. Onvoldaanheid. Eens bloeide er in een grooten hof Een wonderscboone roos, Een ieder bracht de bloom zyn lof En toefde er gaarne een poos. Een bytjo ook had de bloem gezien, Vloog schuchter er op aan, En zei: vergis ik my misschien: Zie 'k U hier treurend staan .Wat scheelt er aan? U kust de zon; Gy wordt door dauw gedrenkt, Tcrwyl uw schoon elks harte won, Wyl ge ieder vreugdo schenkt. En nu nog droef zyn Schoeit U wat?» Eerst zweeg de bloem een poos, Toen van den morgendauw nog nat, Sprak eindelyk de roos ,Voor my zong, in dc schoonste taal, By 't scheidend avondrood, Vlulv naast deez' plek, een nachtegaal, Nu is myn zanger dood." «Met liefdo word 'k als overlaan, Myn ganscbe leven lang Toch drukt iets droevigs myn bestaan Ik hunker naar wat zang.' «Och, als de Zcfir zacht my kust; De zon my vricndelyk teer Bestraalt, zucht ik«laat my met rust, En geel mo een zanger weer.' W. M. Ta. PROGRAMMA van het laatste ZOMBR-CONCERT, te geven door het Stafmuziekkorpn der Kon. Ned. Marine, directeur Jac. Koning, op Zondag 2 Oct. 1904, van 4 tot 5'/i uur in het Park achter het Paleis. 1. .The PrMideot», M*rch. Looi» Vmdcj. 8. uvrrturc«Die Fr»u Mentcna-, Krenz ron Suppë. S. ,Le Ceneri», Solo pour petite Flitc, Fcrd. Sebathd 4. Grande Kantaiiie de i'opcra: .Herodiadt', Julei MnzMort. 5. Ouverture,Les Prè« dc Seinl-OervnU», Charli-i I,ecec<|. 6. KauUi.ie aui der Upcrette: ,Eiu Plinptten in Ploreoz', Alphooie Czibulk*. 7. .Souvenir du Rhiu», Val»e, Otto NehL Het eerste Symphonie-Ooncert zal worden gegeven op Maandag 17 October 1904, avonds te 8 uur, in «Casino". Tijdstippen van verzending der Brievenmalen. Naar Ooit-Jndii Veneodininweg. D-tum A*t lt' TÜ**»? Int bu»l, 1'™'-'""» p«u. p. terpoet via AmtUrduo 7 ra 31 Oct. p. ««poet vi« Rotterdam 80 Sept. p. Holl. mail rU Gcntu 4 en 18 Oct. mei) rie Merteille 1-4 7 W 7.— ev. 7.— 'eev. SW.nem 7.-'eev. Prauche mail via Manrille 80 Sept. ui Palrahang, Kiouw, liauka Billilon ea Z. W. Afd Tan Borneo, p. En^eltche in til via Rrinditi 7 en 21 Oct. Holl. mail via Genua 4 m 18 laar Atjeh eu de Oottknat van SumatraJ p. Kn^elaehe mail via Rrindiai eiken Vrjjdag 8.80'amor p. Holl. mail via Genua 4 cn 18 Oet. 7.—'aav. p Doiteehe mail via Napel**) 11 en 9» Il.SO'tmor Alinea naar Atjeh, Sumatra'. Ooatknat, Paleinbaag. Riouw. Baaka. Billiton rn Z-W. Afd. van llorneo. Hat overige ged»«lte van Ned. Ooat-Iodie wordt alleen rerlaagea der afzenden via Napela verzonden. Naar Guyana Suriname p. zeepoat via AmaUrdam 4 en 18 Oct 7.'aav. p. mail over Engeland 10 cn 24 7.'aav. mail via St. Nazaire 7 Oct. 7.'aav. Naar CuragaoBonaire en Aruba zetpoet via Amalerdam 4 rn 18 Oct. 7<— 'aav. mail via Southampton e^*Vr(j2« 8-K> nam. p. mail via Hamborg 12 cn 28 Oet. j 7.—'aav. 'Urn op verlangen der aneadm). Naar St. AfartinSt. Euetatiue en Saba p. zecpoet via Amaterdam 4 en 18 Oct. 7.'eav. p. mail over Engeland I 10 ca 84 7.—'aav. Naar Kaapland, Natal, Orattjo- Rivierkolonieen Transvaal: eiken Vrijdag, 3.30 'soam.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1904 | | pagina 1