KLEINE COURANT 't Vliegend Blaadje Het kwade geweten voor HelderTexel, WSerlngen en Anna Paulownam Chr. Jongel -Vereeniging VRIJDAG 7 OCTOBER A.S., OPIVIVG Se Woudkoningin, GROOT BAL IJ. J. IDUU Tailleur. Tandarts Ansingh, Tandarts FEENOERS, No. 3302. Zaterdag 8 October 1904. 32ste Jaargang. Bureau: Spoorstraat. Telef. 59. Bureau: Koningstr. 29. Interc.-Telef. 50. EERSTE BLAD. In het Geïllustreerd Zon- c dagsblad van deze week zyn weer tal van actualiteiten opgenomen. Zoo vinden we b.v. er fraaie foto's in, betrekkelijk de kroning van Koning Peter van Servië, van d« gerestaureerde Hofzaal te '8 Gravenhage, van de wielerfeesten van ||De Bataaf" te Amsterdam, van den ontzettenden brand te Leiden, die drie slachtoffers het leven kostte. Voorts Beelden van den Oorlog, een fraaien roman, enz. Het »Geillu-treerd Zondagsblad* is bjj den uitgever van deze courant tegen zeer geringen prys verkrijgbaar. Nieuwstijdingen HELDER, 7 October 1904. Arbeidswet. Ilot Centraal Bestuur van den Ned. R.-K. Volksbond heeft indertijd een uitvoerig rap port bevattende de gewenschte wjjzigingon in de Arbeidswet bjj de 2e Kamer ingediend. Omtrent een viertal punten n. 1. Nacht arbeid door bakkers. Vrouwen- en Meisjes- arbeid, Diplomeering en Zondagsrust heeft de Centrale Raad zich thans afzonderlijk uitgesproken in een adres aan den Min. van Binnenl. Zaken. Wat betreft o. Nachtarbeid (door Bakkers): .acht de Centrale Raad het noodzakelijk, dat algcheele afschaffing van nachtarbeid in .de bakkerijen, zoowel voor patroons als .ondergeschikten, in deze wet worde opge- nomen, .en is van meening, dat art. 382 in dien „zin moet gewijzigd worden, dat in iedere „bakkery bijwijze van uitzondering óónmaal .per week nachtarbeid mag verricht worden;» b. Arbeid voor gehuwde vrouwen spreekt de Centrale Raad als zjjn mcening .uit •dat de arbeid op de fabrieken en werk- plaatecu voor de gehuwde vrouw wettelijk dient te worden verboden, en dat hierbij „het uitstervingssysteem worde toegepast;* c. Arbeid voor ongehuwde vrouwen en meisjes wordt de wensch uitgedrukt dat het moge komen tot algeheel verbod van vrouwen- Ken meisjesarbeid in fabrieken en werk- plaatsen .overwegende echter, dat een algeheel „verbod van dien arbeid thans onmogelijk ,zou zyn, „wenscht dien arboid zooveel mogelijk te .bekortcu en te verbeteren, en geeft daartoe als middelen aan lo. korteren arbeidsduur, dan :n het wetsontwerp wordt voorgesteld; 2o. 't vroeger verlaten van de fabriek .door vrouwen en meisjes dan door mannen 3o. scheiding van de beide seksen en „toezicht van vrouwen over vrouwen en •meisjes. Eveneens acht hjj het wenschelyk, dat in de wet duidelijker worde omschreven, wat .door vrouwenarbeid moet worden verstaan <1. Diplomeering ,De Centrale Raad, betreurende, dat de in het voor-ontwerp van do nieuwe Arbeidswet aangegeven „diplomeering verzwakt is in het ontwerp .overwegende, „dat het eenig middel om den arbeid weder kom in eere te herstellen is: •diplomcering van hen, die den arboid „uitoefenen, zoowel patroons als arbeiders, dat geen leerlingen kunnen opgeleid worden, •.wanneer zjj geen onderricht ontvangen van mannen, die niet getoond hebben, door proef- aflegging, de noodige kennis theoretisch en practisch te hebben verworven dringt aan op diplomeering van patroons „en werklieden, «vraagt de opleiding van leerlingen door „gediplomeerde leermeesters en vraagt, dat in elke fabriek, werkplaats ,of winkel voor iederen tak van bedryf een gediplomeerdede verantwoordelykhoid drage;» e. Zondagsrust ,Do Centrale Raad acht het noodzakelyk, „dat do Zondagsrust voor hot winkelbedrijf ,in de arbeidswet worde opgenomen, be- houduns de allernoodzakelijkste uitzonde- .ringen, by algemeenen maatregel van bestuur „te bepalen.' Op den laatsten tocht van het onder zoekingsvaartuig „Wodau", van 19 tot 29 September, zyn wederom een aantal schol len gemerkt en daarna weer losgelaten en wel op de Breeveertien, de Bruine Bank, de Haaksgronden en de Terschei linger Vlakte. Het merk bestaat uit een wit beenen knoop en genummerd koperen plaatje, welke beide met behulp van een zilverdraad door de basis der rugvin bevestigd zjjn. Daar bet thans niet lang meer duren zal, of de schollen beginnen bun jaarlykscben trek naar de paaiplaatsen, teneinde zicb daar te vermenigvuldigen, mag verwacht worden, dat deze experimenten er toe zullen bydra- gen, om tot meerdere kennis aangaande de juiste ligging dezer paaiplaatsen te ge raken. Visschers, die zulke gemerkte schollen vangen, worden derhalve opnieuw dringend verzocht, ze by aankomst in de een of andere haven aan de daarvoor aangewezen personen af te geven onder vermelding van den juisten datum en plaats der vangst. Voorts wordt in herinnering gebracht, dat voor elke ingeleverde gemerkte visch, waarvan datum en plaats der vangst nauw keurig werden vermeld, een bedrag van een gulden twintig (f 1 20) wordt betaald, en dat, indien de visch een eenigszins be langrijke handelswaarde vertegenwoordigt, deze waarde extra wordt vergoed Voor een merk alleen wordt zestig cents betaald. Uit Haarlem meldt men Met de werken aan den bouw van het nieuw station is een aanvang gemaakt door het wegbreken van huizen aan het Bolwerk en het opruimen van kolenlood- sen enz. Is dit klaar, dan wordt aan het Kennemerplein het terrein opgehoogd en daar het hulpstation geplaatst. Dit zal in November 1905 gereed zyu. De Cacao- en Chocoladefabriek «Uni on* te Haarlem is op de Internationale Tentoonstelling vau Voedingsmiddelen te Londen (In het Crystal Palace Augustus- September) bekroond met den Grand Prix, de hoogste onderscheiding. Dit is de derde maal, dat aan deze Fabriek dit jaar de hoogste onderscheiding op Internationale Tentoonstelling werd toegekeud. Militaire loodsen. In de directie der Marine te Amsterdam zjjn 7 militairen loodsen aangesteld. Zy zyn gekleed als stuurlieden der marine in het vaste korps doch zonder chevrons op de mouwen, en doen gewonen dienst aan boord der schepen. Wanneer zy als loods optreden nemen zy rang naast de hoogste onderofliicieren aan boord. De militaire loodsen eene nieuwe instelling by de marine zyu geoefend naar de kaarten in gebruik voor 'stands defensie-plannen. (»N. v. d, D.") Het nieuwe banbkiljet van 10 gulden heeft een slachtoffer gemaakthet prykt voor een der winkelramen in de Kal verstraat te Amsterdam en een heer stond er zoo aan dachtig naar te kijken, dat hy niet eens bemerkte, dat een zakkenroller hem zyn gouden horloge met gouden ketling ontfut selde. Stakiag der glasblazers. Men meldt uit Delft In eene door de stakende glasblazers gehouden vergadering werd besloten op den eisch van de patroons, om uiterlyk Vrijdagochtend het werk te hervatten, niet in te gaan. De omnibus, rydende tusschen Gouda en Schoonhoven is Dinsdagochtend te Vlist, onder Haastrecht, van den dyk in de sloot gereden. Van de tien passagiers verdronk eene vrouw, geuaamd de J., uit Bontepas (gemeente Vlist.) Machine uit elkander geslagen. Dinsdag zyn door onbekende oorzaak men vermoedt door verkeerde behande ling door den tydelyk dienstdoende!) hulp machinist eenige machinedeelen in de katoenspinner^ van de N V. »De Veenen- daalsche Stoomspinnerij Weverjj" te Veenendaal. losgerukt en met zulk een kracht weggeslingerd, dat geen stuk van de zware dubbele Engelsche stoommachine heel bleef, en alles met vreeselyke geraas door elkander werd geworpen. Groote brokken ijzer drongen door het dak en de muren naar buiten. Het personeel, even te voren door het stooten der machine ge waarschuwd, had juist het fabrieksgebouw verlaten, toen de catastrophe plaats had. De machinist werd licht verwond. De materieele schade is echter zéér groot waardoor een deel van het werkvolk waar schijnlijk eenigen tyd tot werkloosheid zal zyn gedoemd. Glasfabricage. De Vereeniging van Glasfabrikanten in Nederland en de aangesloten fi brikanten te Schiedam, Delft, Leerdam, Zwijndrecht, Cappelle a/d. IJsel en Vlaardiugen besloot in hare te Rotterdam gehouden vergade ring aan de stakers kennis te geven, dat Vrydag 7 October, 9 uur 's morgens, het werk hervat moet zyn, daar anders de vuren onherroepelijk worden gedoofd. Als eisch wordt voorts gesteld de nieuwe loon lijst met de bekende wijzigingen te hand haven. De steeds voortgaande afslag van het eiland Rottum of ltotlumeroog heeft het noodzakelijk gemaakt de beide kapen, die op het eiland in het belang der zeevaart zyu opgesteld, meer binnenwaarts te bren gen, wijl ze anders gevaar loopen eerlang door het zeewater verzwolgen te worden. Middel tegen vliegen. Eenige jagers kwamen gedurende dezen jachttjjd in een paar herbergen in een Drentsch dorp. In de eene wemelde het van vliegen en in de andere was er niet één waar te nemen. De waardiu van de laatste had by toe val het middel tegen die lastige diertjes gevonden, n.1. een schoteltje met wat melk, spiritus, cognac, brandewyn of jenever, en peper. Men doe er zyn voordeel mee 1 Spoorwegongeluk. Een ernstig spoorwegongeluk heeft zich Maandagmiddag voorgedaan op de lijnen van de Great Western Railway Company een sneltrein, die even na half elf New Milford had verlaten om via Lianelly. New Port en Badmington London te bereiken derailleerde even voorbij Lianelly. De eerste locomotief kantelde, door tot nu toe onbekende oorzaak om, en de daarach ter volgende tweede locomotief derailleerde eveneens, doch bleef overeind. De eerste twee personen-wagens schoven in elkaar en sloegen van den niet zeer hoogen spoordijk af. Twee daarop volgende wagens vielen naar de andere zijde om. Daar de trein zeer vol was en juist d« twee eerste wagens druk bezet waren deden zich aan grijpende toooeelen voor. De pasagiers lagen bjj tientallen onder ruïnes van de verbrjjzelde wagens en vtlen hadden afgrjj- seljjke verwondingen, Met spoed werd aau het reddingswerk begonnen, doch reeds dadelyk bleek, dat enkele der slachtoffers niet meer te helpen waren. De machinist van de omgevallen locomotief lag onthoofd onder zijn machine. De stoker was eveneens dood, zoo ook een der passagiers uit het eerste rijtuig, een predikant uit Pembroke. Een andere passagier overleed op weg naar het hospitaal van het naburig Swansea. Vele andere rozigere, een 50-tal bjj elkaar, werden gewond, onder wie vele levensge vaar lyk. Dinsdag heeft het Amerikaansche ministerie van marine bijzonderheden open baar gemaakt over de drie achtereenvol gende pogingen, om het nieuwe slagschip „Connecticut" ernstig te beschadigen. De scheepsbouwkundige ingenieur vestigt de aandacht op de groote bekwaamheid waar mede in elk der drie gevallm de aanslag was voorbereid. D« eerste ontdekking werd in April H. reeds gedaan. De volgende op 14 September, terwjjl de laatste poging verleden Woens dag aan den dag kwam. Wegens deze kwaadwillige praktjjken, welke gevaar mee- brachteu voor het schip en het leven van de mensch?n die er op werkten, heeft schout-by-nacht Rodgers, commandant van de marine-werf, aanbevolen om het inwen dige van het schip bjj. dag en bjj nacht te verlichten en bjjzondere wachten, die tevens goed onderlegde werktuigkundigen zyn, aan te stellen. Tjjdens het middag schaftuur moeten verder alle werklui van boord verwjjderd worden. Eindeljjk staan matrozen met geladen geweer op het schip, om iederen onbevoegde aan te houden en zoo noodig neer te schieten. Het heet nu weer dat slechts een per soon de dader moet wezen. Onder de werk lui in het algemeen, onverschillig of zjj al daD niet bjj een ambachtsvereeniging zyn aangesloten, heerscht althans groote verontwaardiging, en dezen doen van hun kant alle mogeljjke moeite, om den dader op het spoor te komen. Uit het Buitenland. Uit Engeland wordt het overlyden gemeld van een der oudste en bekwaamste leden van het Engelsche Parlement, Sir WilliamHarcourt. Reeds in Maart had hjj zjjn voornemen aan gekondigd om zich wegens zjjn hoogen leef tijd uit het politieke leven terug te trekken. Niemand had echter een zoo plotseling einde van don krassen oude verwacht. Hjj was een tijdlang minister van financiën en thans nog in het parlement de voorman der libe ralen. Overtuigd vrjjhandelaar en anti-impe- ralist, luisterde men in het Huis steeds met genoegen naar zjjn krachtige en heldere be- toogen. Koning Eduard zond een persoonlijk schrjjven van deelneming aan zjjn weduwe. Er heerscht in Engeland eenige ontstemming over hot feit dat de firma Yurrow en Co. eene bestelling vun 30 torpedobooten, haar door de Oostonrjjksche regeering gedaan, niet heeft aanvaard. De order zou met het oog op de heerschende werkeloosheid in Londen zeer welkom zijn geweestmen berekent dat er vièr jaar aan gewerkt tou moeten worden en aan arbeidsloon drie raillioen gulden zou verdiend zjjn. Binnen den tyd door de Oosten- rykscho regeering gesteld kon de firma echter de bestelling niet uitvoeren tenzjj ze met dag- en nachtploegen werkte. Wjjl voor nacht werk het tarief 50 percent hooger is kwam daardoor de prjjs te hoog. Do firma onder handelde nog over ccne verlaging van dit tarief doch de vakvereeningen van machiniston en bankwerkers schenen niet genegen het tarief aanzienlek te verlagen, zoodat de firma de bestelling niet aandurfde. De vakvcrecni- ging vcrwjjt thans do werkgevers dat zy by de onderhandeling niet van deze speciale op dracht gerept hebben. Hoe 't zy, er zullen thans slechts twee torpedoboolen worden ge bouwd de rest zal Öostenryk binnen eigen grens, te Triest laten maken. De Engelsche minister Balfour heeft te Edinburg een rede gehouden waarin hjj eenige verklaringen omtrent de protectieplannen heeft afgelegd, welke redevoering groote be langstelling trekt. Wil de conservatie party protectie in haar program opnemen dan, ver klaarde hjj, kon hy niet haar leider bljjven. Alleen is hjj er voor dat vreemde goederen met rechten worden bolast wanneer dat noodig wordt geucht om Eng. staatslieden in staat te stellen met vreemde landen te onderhandelen over het verkrjjgen van een wederkeerig voordoelig tarief. Engeland kan dan zjjne toltarieven zóó inrichten dat het vrije ruil verkeer tusschen het moederland en d< koloniën bevorderd wordt. Zoo men ziet wjjken zjjne ideëen af van die van Chamberlain wat het eerste gedeelte betreft, daar deze beslist voor beschermde rechten is. Omtrent het Thibet-verdrag wordt thans gemeld dat hot nog maar alleen geteekend is door kolonel IJounghushand en den Thihe- taanschen vertegenwoordiger. Do Chineesche Amban heeft van zjjne regeering nog geen vergunning gekregen om hel te teekenen. De Tbibetexpeditio is reeds over de rivier de Brahmapoetra terug. De manschappen houden zich bjj de lange marschen over hooge bergpassen hjj eene ijzige koude uitstekend. De Thibctauen buiten Lhassa zjjn evenwel niet erg voorkomend. Zjj verbergen hun voor raad voedsel voor paarden en muildieren en staan alleen kleine hoeveelheden tot zeer hooge prjjzen aan do troepen af. Vjjandeljjk- heden kwamen echter niet voor. Langs den weg der expeditie is alom groot gebrek aan voedsel voor rjj- en lastdieren, zoodat velo door uitputting moeten achtergelaten worden. In Johannesburg schjjnt het ondanks het uitstekende Engolscho bestuur nog lang niet voilig te zjjn. Een vjjftal rrovers pleeg den een aanslag op oen filiaal der Afrikaan- sche Bankmaatschappjj. Do politie, dio te voren gewaarschuwd was, kon den aanslag verjjdelen. In November zullen de koning en de konin gin van Portugal een bezoek aan Engeland brengen. De Fransche ministerraad is bjjeon geweest en heeft besloten het parlement tegen den achttiende bjjeon te roepon. Voor de kwestie van scheiding van Kerk en Staat aan de orde komt zal de kamer moeten bepalen welk standpunt moet worden ingenomen ten op zichte van de bescherming der katholieken in Azië. De radicalen verlangen schrapping van de toegestane kredieten voor het hand haven van dit protectoraat. Minister Delcassó wil geen beslissing daaromtrent voor uitge- muakt is of het concordaat al of niet zul worden opgezegd. De Spaansche Cortes zjjn sedert Maandag weer bjjeen. De wet op do Zondagsrust vindt bjj een groot deel der arbeiders instemming. Zondag hielden 6000 arbeiders in Madrid eene meeting wuar een aantal socialistische leiders spraken, die hunne instemming met de wet betuigden, omdat ze tal van gunstige bepalingen voor het proletariaat bevat. De Oorlog in het Oosten. Volgens een particulieren brief te Tsifoe ODtvangen bestond de laatste aanval der Japanners op Port-Arthur uit een afwisse lende reeks hevige beschietingen en storm- loopen. Byzonder hardnekkig was de aan val op den Grooten Heuvel, die vier dagen duurde. Een Japansch bataljon, niet ver dekt opgesteld in het dal, werd bijna ge heel vernietigd door Russisch granaat-vuur. Ten slotte gelukte het den Japanners veldgeschut en twee maxi ras achter een zeer snel opgeworpen borstwering in stel ling te brengen. Zjj konden het echter niet uithouden tegen het vuur uit de bin- qenste forten, en toen de Russen tot den aanval overgingen, keerde zich het geluk tegen de Japanners, die als het ware weg geveegd wprden. Twee volgende pogingen om de stelling te nemen, mislukten. Chineezen die eenige dagen geleden Port-Arthur verlieten, zeggen De uit werking van het vuur der Russische artil lerie en maxiius was verschrikkelijk. De hellingen van den Groote Heuvel waren met lijken en afgerukte ledematen bezaaid. 300 Russen en 200 Japanners lagen te zamen in één groot graf. De Japanners verhinderden gedeeltelijk den watertoevoer naar Port-Arthur. Doch eris toevoer genoeg, die alleen met den val der vesting kan ophouden. Ook levensmiddelen zyn er voldoende. Alleen zyn de vleeschconserven bjjna ge heel opgebruikt. Dageljjks worden 30 ezels geslacht. Een pond vleesch kost zes gulden en een ei vjjftig cent. De >Time8"-correspondent te Tokio seint dat alle berichten uit Russische bron af komstig, meldende dat de aanvallen op Port-Arthur tuHschen 20 en 20 Septembpr alle werden afgeslagen, geen geloof vinden in de Japansche hoofdstad. Daar ingekomen berichten zeggen dat de belegering der stad naar wensch gaat, dat verschillende belangrijke stellingen genomen zyn. De Standard"-correspondeut seint van den 2e, dat tot hiertoe, behalve de ver liezen bjj Port-Arthur, de Russen 50,000 man verloren en de Japanners 36,000. De zieken en vermisten io het Rus sische leger bedragen 30,000 man, bjj de Japanners 10,000. De Russen verloren 160 kanonnen. Te Liaojang verloren zy nog 10,000 houwitsers, tien millioen patronen, 6000 geweren, 12 kanonnen en 20,000 stukken gereedschap, die in banden der Japanners vielen. 7 Rus sische generaals werden gedood of gekwetst, 1 Japansche generaal gekwetst. Advertentiën. Christelijke Gereformeerde Gemeente LOODSGIUCHT 51. Zoo de Heere wil, Zondag 9 October, '8 morgens 10 uur en 's avonds 6 uur, Ds. J. BOS, Predikant by de Christelyk Gereformeerde Gemeente te Leeuwarden. „Spreuken 9 10a". de. avond, half acht, VAN DE VOLKSBIBLIOTHEEK. Lezen kosteloos. Catalogus 10 ct. HET BESTUUR. Mnziek-YereeDiging „CRESCENDO", Afd. Helder van de Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst. Op Zaterdag H October a. s. 'b avonds 8 uur, in het lokaal „Casino", opvoering van Operette in 2 bedryven van M. Schuil, door de Kinderzangklasse en Cursussen der Af deeling met medewerking van eenige leden der Zangvereeniging. Begeleiding dubbel Strijk quintet en Klavier. Leden der Afdeeling toegang op vertoon van Diploma, met 2 Dames Introductie door het bestuur op 8 October: een Heer f 1.—een Dame f 0.75 en tot de Generale repetitie op Vrijdag 7 October f 0.25 de persoon. HET BESTUUR. BERGEN, N.-ll Uitstekende gelegenheid voor bet aan rijden van jonge onbetuigde of slecht be tuigde en lastige paarden. Vraagt de zeer billijke voorwaarden. Café „De Vriendschap". Zondag a.s. Wed. HENNING. is verhuisd van Kanaalweg 71 naar Kanaalweg 64, en blyft zicb voordurend vriendelijk aan bevelen. Een prachtige collectie NAJAARS- EN W1NTERSTALEN, op aanvraag ter inzage. Nette bewerking. - Billijke prijzen. HOOFDGRACHT 28, zil 7, 8 en 9 October afwezig zijn. is tot Maandagmorgen 12 uur afwezig. I'KLILLKTOV 9.) Zjj stonden voor verscheiden groote schuren van aanmerkelijke lengte. „Hier is de alleen heerschappij van Hinze', verklaarde Vos. Het zag er woest uitakkcrgcrei, mest, stroo en hakhout lag en op hoopen bont door elkander, liet houtwerk der schuren had in de vele jaren geen verfje gehad, do muren niet gevoegd, do stroodaken vertoonden groote gaten. „Die paar dieren, die we nog hebben, zjjn op bot land. Er zullen omstreeks vjjfti g koeien, eveu zooveel jong vee van ódn en twee jaar oud en nog zestig kalveren zjjn. Wjj laten de dieren niet vetweidon, do grond is daar niet goed genoeg voormaar wjj fokken vee. Ook hebben we nog zoo'n twintig paarden en twaalf veulens, die in rcdoljjk goeden toestand zjjn, omdat mjjnheer daar nog eenig belang in stelt en de dieren soms voor zjjn venster laat brengen om ze te zion. Op de korenvelden ziet het er ellendig nit. Nu zal ook nog bet beste gedeelte van onzen bouw grond de zestig morgen, die bij Westdorf liggen aan Thorbeeken verpacht wo-den. Ik weet niet voor hoeveel jaren, maar zoo doende wordt bet voordeeligate stuk van het -iet geheel e landgoed weggeschonken cn wij zullen voortaan steeds geldgebrek hebben.' Wat is daaraan te doen. Vos?» vroeg Gertrude bekommerd. Ach, beate juffrouw Mjjnheer beeldt zich nu eenmaal in, dat hjj de frissche lucht niet kan verdragen; hjj beweert, dat die dadeljjk op de wond aan zjjn hoofd slaat. En dan die slaapdrank, die Hinzo eiken avond voor hem gereed maakt uit allerlei vreemde dranken, cognac en dergeljjke. Dan zitten ze urenlang bjj elkaar. Mjjnheer vertelt zyn ware lotge vallen van '63, '66 cn '70 hjj was n.1. al zeer jong bjj de Pruisen in dienst getreden cn Hinze vertelt zjjn verzonnen lotgevallen uit de oorlogen tegen do Indianen, die hy beweert moegoinaakt te hebben. Natuurljjk is alles leugen en bedrog, wat dio man denkt, zegt en doetHet is zjjn beroep, juffrouw Gertrude; hjj schjjnt daarvoor geboren te zjjn. Hjj kan niets anders dan opsnjjden. Ik zou gaarne eens weten, waar hjj dien baronslitel vandaan heeft gehaald Maar Vos 1" „Nu, bjj dien man is alles mogcljjk Wjj zullen trouwe vrienden blijven, waarde Vos,' zei Gertrude, terwjjl zjj troostend haar hand op den arm van den ouden man legde. Om zeven uur zaten do vier huisgenooton om do tafel, waarop do uvondboterhum stond. Mjjnheer sprak vriendeljjk, maar altijd in twijfelende woorden, met Gertrude hjj vroeg, of zij zich hier thuis gevoelde, of de tuin haar beviel en of zjj alles reeds in oogen- schouw had genomen. Vrouw Siemens wilde den heer des huizes thee schenken. Gertrude gaf met de oogen eeu wenk aan Frauko, die naast Hinze zat en druk met hem sprak over haar rjjpaard Liza en over verschillende hondenrassen. Zjj begon juist met veel ijver te vertellen haar kleine, bruine hand rustte op zjjn arm. „Frauke, wees zoo good Nu moest Frauke toch opzien naar die ge vreesde oogenmaar die waren niet op haar gericht, die rustten met harteljjk medeljjden op den heer des huizes, die gebogen en be drukt naast haar zat en juist weer de bleeke, magere hand met een pjjnlijk trekken tegen zjjn hoofddoek legde. Gertrude legde haar hand zacht op zjjn arm. Hebt ge veel pjjn, oom?» Met een uitdrukking van verwondering op het gelaat wendde de invalide het hoofd lang zaam naar haar toe. Toon hjj in die vriende- ljjke oogen zag, kwam er een trekje van voldoening op zjjn zickcljjk gelaatals wilde hjj zjjn dankbaarheid voor deze ongewone deelneming toonen, legde hjj zjjn hand op de hare en streelde die. Verwonderd zette Frauke groote oogen op, terwjjl haar blik op haar vader on haar nicht rustte. Plotseling kwam zjj tot een ontdekking voor de eerste maal zag zjj haar vader met ziende oogen. Aarzelend, met zenuwachtig bewogen lippen en een hulpelooze uitdrukking op het gelaat, nam zjj der verbaasde vrouw Siemens het rinkelende schenkblad uit de handen en ging naar de sofa. Doch in haar hevige aandoening kon zjj haar werk niet volbrengen. Gertrude nam haar het blad uit de bevende hand. Wat scheelt er aao, kind?» Frauke was voor haar vader neergeknield en had haar door tranen overstroomd gelaat op zjjn knie gelegd. Zjjn smalle hand streek voor de eerste maal na vele jaren liefkozeud over haar lichtblonde lokken. Hjj keek daarbjj verlegen naar Gertrude. Wat scheelt het kind toch, Gertrude?» Och niets, oom,* zcide zjj, terwjjl haar oogen hem het stomme verzoek overbrachten, dat bjj niet verder zou vragen. •Sta op, Frauke I* zei ze zacht. Het meisje stond op, zag schuw in Gcr- trude's vriendeljjke, donkere oogen, sloeg de armen om haar hals cn kuste haar storm achtig op de oogen en wangen, terwjjl zjj fluisterdeJe hebt zulke verschrikkeijjke leeljjko oogen, schoolmeester!' Kom ga nu weer zitten en wees eou ver standig kind Toen de avondboterham genuttigd was, vroeg Gertrude, of zjj en Frauke bljjvon mochten zij vond het zoo huiselijk hier bjj het lieht der hanglamp. Vos, die bjj don pjjpcnstander zat, richtte zich uit zjjn gebogen houding op eu keek iu angstige verwachting naar den heer des huizes en naar Hinze. Mjjnheer Von Kuee wierp een verlegen blik op den baron. „Ja, kind,' zei hjj aarzelend, „als het jelui maar niet te vervelend wordt. Frauko zal het in de stilte hier niet lang kunnen uit houden. Deze woorden stonden vrjj wel geljjk met een weigering, al werd die ook op vriende ljjke wjjzo uitgesproken. Gertrude liet zich echter niet afwjjzon. Zyn wjj, meisjes, dan zoo dom, oom, dat wjj niet eens kunnen luisteren naar hetgeen mannen bespreken Zie eens Frauke neemt een handwerkje cn ik ook als uw blik dan eens door de kamer gaat, dan ziet ge toch een paar jonge gezichten.' Zjj lachte. „Ik zal ook eigenhandig uw avonddrank gereed maken, ik, de gruvin Von Knee.» Kom*, zei Frauke verwonderd, ,dat kun je niet. Dat kan alleen oom Hinze. Die be roemde drank wordt samengesteld uit min stens zeven bestanddeelen. Gom Hinze heeft het recept daarvan gekregen van een opper hoofd dor Sioux of' van diens grootmoeder. Nietwaar, oom Hinze?* De kleine baron had een pjjnljjk oogonblik. In gespannen verwachting perste Vos de lip pen samen. „Ja,* zei Hinze eindeljjk, «zeven bestanddeelen. Het is meer een medicjjn mjjnheer Von Knee kan door de hoofdpjjn gcwoonljjk niet slapen.' Gertrude keek hem rusttg aan. „Ik heb allen eerbied voor uw medicjjo, baron,» zei zjj. «Als die slaapdrank echter niet door een dokter is voorgeschreven, dan zal tnjjo oom er wel niets tegen hebben, als ik ook eens de proef norm met een huismid del. In ons opleidingsgesticht werd ik altjjd de huisdokter gonoemd cn zooals ge weet is zenuwhoofdpijn voornamelijk een damesziekte. Wanneer mjjn middel gedurende oen weck wordt aangewend zonder baat dan geef ik mjjn praktjjk weder over aan dokter Hinze.» En zjj maakte een kleine bniging voor den baron. Dc invalide knikte. Hinze beet zich op de lip en glimlachte plichtshalve. Vos kon zjjn vreugde Dauweljjks onder drukken en hjj hield het oog op Gertrude gerichttoen zjjn blik den hare ontmoette, knikte hjj haar toe. „Wil je ook niet voor oom Hinzo een slaapdrank gereed maken, Trude Frauke zeidc dit zoo ernstig mogcljjk. .Drie vierde rum, een vierde portwjjn en zes klontjes suiker omgeroerd in een bierglas.» Zjj keek even naar Vos maar toen zij zijn ernstig en toch vrooljjk gelaat zag, hield ze ving de hand voor den mond, zweeg stil cn verwonderde zich zeer over al dc onverwachte dingen, die ze vandaag al beleefde. Ondertusschcn was Vos opgestaan en zette als naar gewoonte een flesch portwjjn op tafel. De baron schonk voor zichzelf eeu glas in, met liet min vroolijkc bewustzjjn, dat hjj van avond hoogstens een halve fiesch zou kunnen drinken. Hjj troostte zich echter met dc ge dachte, dat hjj nog wat in zjjn schrjjfufel had, waarmee hjj zich wel schadeloos zou stellen. Doch er was meerLiep zjjn positie geen gevaar Hjj sloeg jjverig acht op Gertrudehet was, of hem een voorgevoel bekroop, dat zjjn bchaagljjke alleenhcerschappjj hier in huis ten einde liep. Baron Hinze was echter niet zwaartillend. In zjjn leven had hjj zich reeds uit verschei den onaangename toestanden gered. Om zjjn durno lippen speelde weer een tevreden glim lach en zjjn oogen rustten met welgevallen op het glanzende hoofdhaar van Gertrude. die in een ouden leuningstoel, diep over haar werk geboden, schuin tegenover hem zat. Frauke, die weer tot kalmte was gekomen en zich in de ongewone stilte begon te ver velen, te moer daar zjj anders op dezen tjjd in de keuken «net het dienstmeisje of met Vos voor dc huisdeur babbelde, trachtte nu met Hinze aan den praat te komen. Waarom rook je niet, oom Hinze?' Hjj bad volstrekt geen oogen voor Frauke Von Knee. Wil je als je blieft naar me luisteren vroeg ze, hem aanstootendo. Zjj bleef steken en wierp een «chuwen blik op Gertrude doch deze scheen in gedachte verdiept. Als juf]rouw Gertrude zoo vriendeljjk wil zjjn mjj een sigaar te pcrmilteeren „Ik heb niets te permitteeren zei Gertrude koel, zonder op te zien. Verbaasd koek Frauko van den een naar den ander. Wat afgemeten woorden gebruiken die twee tegen elkaar 1 (Wordt vervolgd).

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1904 | | pagina 1