SAKSISCHE KANARIES Bij P. SCHRIEKEN, Smidstraat 2: versch Rund- en Varkensvleesch. D. MAKELAAR VAil Theeboom, Spoorstraat. Nulsspaarbank „De Eendracht" Werklieden-Vereeniging De Woudkoningin. TE KOOP: G. WIJTSMA, MIDDENSTRAAT 13. W. flinter, zwaarste Concurrent Marine en Leger. tMen schryft uit Vlissingen De gohouden proeftocht van Ilr. Ms. kruiser Zeeland" is niet geheel naar wensch geslaagd en zal nu het schip vermoedulyk nog naar do werf der Kon. Maatscb. De Schelde" worden overgebracht om nog enkele kleine voorzienin gen te ondergaan. Mot den datum van vertrek van Vlissingen naar hier van Ilr, Ms. «Zeeland», worden de Kapitein ter zee P. A. II. Henncquin, Kapitein Luit. ter zoe H- Horman, officier- maohinist le klasse W. J. Snauw, Hoofd- machinist J. M. Mudsen en de machinisten M. Sovenhuysen en F. M. Weurman, gede tacheerd in de directie drr Marine te Willems^ oord. Met 8 Octobor zijn overgeplaatst van de Everteen» op het Wachtschip» alhier, de opperschipper W. Tainsmu, van het .Wacht schip' alhier, op dat te Amsterdam, schipper A. Eekhof; vun de «Bellona* naar du «Evertsun," schipper H. (J. do Gruaf, van het .Wachtschip» alhier, op de «Bcllona i schipper M. G. Jansen en op do Van Speyk, schipper A. Steen en van de «Van Speijk op hot .Wachtschip' alhier, de bootsman C. Gomes. De adj.-onderofficiur H. C. Kruse, van het 10e rcg. inf. alhier, is bestemd tot admini strateur der garnizoensmagazynen te Gorin ohem. Stoomvaartberichten. Hot atoomschip .Koning Willem I," van Anist. n. Batavia, arriv, 3 October te Genua. Het stoomschip .Ixion' arriv. 4 October v. Batavia te Amsterdam. Het stoomschip Koningin Wilhelm'n v. Batavia n. A'dam, pass. 4 Oct. Dungcness. Het stoomschip .Ambon,» v. A'dam naar Batuvia, vertr. 3 Oct. van La Pallice. Hut stoomschip «Koningin Regentes," van Batavia n. Amst,, arriv. 5 Oct. te Sucz. Het stoomschip .Koning Willem Hl», van Batavia, n. Amst, vertrok 5 Oct. v. Sabang. Het stoomschip >Java," v. Amsterdam n. Batavia, arriv. 6 Oct. te Sabang. Het stoomschip .Bali," v. Java n. Amst., vertrok 5 Oct. van Sabang. Tijdstippen van verzending der Brievenmalen. Naar Oost-Indië Vaneodingiweg. Datum der ter poat-betorg. Tijdat. der laat bnal a/h Poalk p. wc pont »i» Atnilcrdam 7 tn »1 Oct 7 'aav p. zeepoit via Rotterdam 14 en 2S 7.'»av. p. Hol 1. mail via Genui» 18 Oct. 7.— 'aav. p. Holl. muil viii Mnraeille 11 «n 25 8.80'»nam p. Franicha mail via Maricille 14 en 28 7.'aav. Naar i'alurabang, Riotiw, Uaoka Billitou en Z. W.L Afd van Korneo, p. EngeUi he mail via Hrindïai 21 Oct. 8.30'amor p. Holl. mail via Genua 18 7.'aav Naar Atjrh en de Oo.tkotl van Snmutra p. EngeUflic mail via lirindi»i alken Vrijdag 8.80'amor p. Holl. inail via Genua 18 Oct. 7.-W p. Dnitaclie mail viaNa|«l»*) U eu 26 11.80'amo Alli-eu uunr Atjeli, Somatra'» Oo»lku»t, Palenibang. Iliouw, Hanka, HiUiton en a-W. Afd. van ltorueo. Hel overige gedeelte ven Ned. Ooit-tndie wordt ellee» op verlangen der erkenden via Napel» verzonden. Naar Guyana Suriname p. icepoit via Amaterdam 18 Oct. 7. p. mail over Engeland 10 co 24 j 7. p. mail via St. Naaire 7 Oct. 7.— Naar CurafaoBonaire en Aruba'. p. leepott via Amiterdam .1 18 0et. 7. p. mail vb Southamplon Vrijdag 8.80 nam. p. mail vb Hamborg 14 en 20 Oct. 7. (alleen op verlangen der aftanden). Naar St. Martin, St. Euitatius en Saba p. uepoat via Amaterdam .1 18 Oct. I 7.'aai p. mail over Engeland I 10 cn 24 7.'aai Naar Kaapland, Natal, Oranje- Rivierkolonie on Transvaal eiken Vrijdag, 8.30 's nam. Marktberichten. Soliugon, 6 Oct. Aangevoerd 8 paarden f50 a f'27-% 5 stieren f 100 a f 160, 100 gelde koeien f 100 a f170, 60 vette koeien f170 a 1 245, 76 kalf kooien f 130 a f 270, 35 vaarzen of pinken f 60 a 115, 28 nuchtere kalverun f 8 a f 27, 350 vette schapen f 20 a f 31, 225 magere schapen f 14 af 18,ovcr- houders id. f a 320 lammeren f 12 a 19, 6 magere varkens f 12.— a 14,15 ;vette varkens 46 a 49 et. K.G., 40 biggen f7 a fa 10.— 1250 kop boter 65 a 70 ct. 8500 kipcioron f 4.50 a f 5-50, 800 eenden dito f 3.75 0 veulens f f 0 hokkolingen f a Purmerend, 4 Oct. Aangevoerd 704 run deren, waaronder 542 vetto f 0.52 a 0.66 per KG., prjjsh. matig, 162 melk- geldckoeien f 116 a '230 per stuk, prjjsh. matig, 38 stieren. 177 vette kalveren 65 a 85 ct. per KG. inatig, 250 nuchtere id, f 9 a 23 por stuk. matig, '25 paarden, 2952 schapen f 20 a 34 en 400 lammeren f' 14 a 22 et. per KG., beide hoogcr prjjs vlug, 231 vette varkens 43 a 17 ct. per KG., vlug, 70 magere f 14 a 24, matig, 186 biggen f 6 a 9, stug, 382 ganzen f 2.50 a 8. 900 manden appelen f 1.50 a 4.00, 654 id. peren f 1.50 a 6 00. Kaas, kloino 215 stapels, f 30.do 50 Kgr. 12487 KG. boter f 1.30 a 1.40, kipeieren f 0.a 0.oendoioren f 0.a 0 Visscherijberichten. Nieuweilirp, 4 October. Aangebracht door 6 kordvrt te urnen 60 stuk» grootc tong p st. 70 cint, 18 middelmilige tong p. »t. 80 cent, 180 kleine tong p •t. 18 «ent, 80 roaml kleine schol p. m. t 1 a f 8,76. 14 mand schar p. m. f 0,60 a f 1. 6 October, 80 korden met 10 tot 80 ituk» gro te tong p. »t. 76 cent. 20 lot 60 middelm. tong p. »t 86 a 46 eent, 20 tot 60 kleine tong p. st. 16 a 2< eent. 6 slokt tarbot p. st f 6 u f 8, 1 tot 10 ttoks rog p. it. f 1.85 a f 1,60. 2 tot 8 mnnd kleiue schol p. m. f 1,86 af 2,60, 1 tot 4 mand schar p. f 0,80 f 1,86. 6 October, 26 korden met 10 tot 30 ataks groote tong p. st. 75 a 86 eeut, 80 tot 60 middelm. tong p. et. 40 a 46 cent, 80 tot 60 kleine tong p. st. i5 a 80 cent, 8 «tuks tarbot p. »t I 6 s f 8. 1 tot 6 etuka rog p. et. f 1,26, 1 tot 6 mand kleine schol ra. f 1,60 a f 2,60, 1 tot 4 mand tehar p m. f e f 1,26. Burgerlijke stand gem Anna-Paulowna, van 1 tot 30 September. GEBOREN Ario, z. v. A. Raven en '1'. KossonCornelia, z. v. S. R. Spigt en A. Verwor; Anthonius Petrus, z. v. T. Tronk en M. Schouten Grietje, d. v. P. Zeeman en N. Smit; Trjjntje, d. v. C. Wiggers G. Jong Anna Grietje, d. v. A. Kosscn en M. Mul. OV EK LEDENCatharina EngelinaGovors, 2 mud., d. v. Hoertje Govcrs en Catharina Christina Rode Gerard Antonie ter Huil, 28 jaar, z. v. Hendrik Johunnos ter Hall en Hiuu Johanna vun Wort. ONDERTROUWD: en GETROUWD: Marcohs Johauncs Aalbers cn Cornelia den Das. Burgerlijke stand gem. Helder, Van 4 tot 0 October. ONDERTROUWD J. Appel ou A. Bisschop. C. llcij- msn co A. M. Kroon. GETROUWD: 12. dc Wit en C. Spigt. A. C. A Huising en J. J. Ox. K. F. 1'lenckers en G. v. d. Molen. BEVALLENN. do Jong geb. Blokker, z- M. Kotrn geb kasten, d. OVERLEDEN: J. van Toom geb. Slot, 75 j. J. Sehe.drl.sr, 50 j. Burgerlijke stand gem. Wieringen. Over do maand September 1904. ONDERTROUWD: Jun Koojj en Santje Kuil. GEHUWD: L. Berghuis en F. Eekma. P. Mulder en N. Strand. GEBORENPieter, z.v. C. Rotgans cn W. Koorn. Pieter, z.v. C. Kinne en M. van Savojjon. Simon Pieter, z.v. P. de Jong M. Wiegman. Trjjntje, d.v. N. J. Poel on G. Kaan. Johannes Cornclis, z. v. M. Eclniun en C. Grimyzor. Geertruida, d.v. A. Koojj- man cn A. Boeker. Maria Catharina, d. v. M. J. Bakker en G. Lont. Geertje, d.v. A. Dek ker on G. Tysen. Eelhart. z. v. H. Bakker en R. J. Looyen. OVERLEDEN Pieter Rotgans, oud drie dagen, z.v. C. Rotgans en W. Koorn. Pieter- tje Trappel, oud 27 jaren, cclitgenootu van P. Molenaar. Jan Stadig, oud 70 j. weduwn. van Geertje Snooi. Jacob Tysen, oud 83 j. weduwn. van Geertje Koorn. Maartje do Haan, oud 53 j. ongoh. d.v. Jn. de Haan en N. de Jong. Jan Nieuwouburg, oud 4 maanden, z.v, G. Nieuwenburg en T. Smit. Levenloos aan gegeven een kind van het mannclyk geslacht van A. Dekker en G. Tysen. Correspondentie. Wegens^plaatsgebrek konden wjj heden de fUndorrabriek niet opnemen. Vervolg der berichten. By de Ned. Herv. gemeente alhier, is beroepen Ds. D. Sjjpkens. te Krommenie De voetbalwedstrijd van Zondag j. I. werd door H. G. 1. met 2 1 ge wonnen. Beide vereenigingen protesteerden tegen een uitspraak van den scheidsrech ter. Deze protesten zullen nu behandeld worden door de protest commissie, bestaan de uit 2 afgevaardigden van elk der mede dingende vereenigingen en 2 bestuursleden van V. W. B. H. De heer A. J. Maas, boekhandelaar alhier, heeft gezorgd voor een herinnering aan de sch'oone feestdagen van den 14en en 15en September 1.1 door de uitgave van een album, bevattende een twaalftal alleraardigste en uitmuntend geslaagde kiekjes, in photo-lithogrofie, van de mooiste momenten van die feestviering. Het album, gebonden in een smaakvol omslag, ziet er zeer sierljjk uit, en dient door ieder, die een daalder te missen heeft, te worden gekocht, om te worden bewaard als een souvenir aan de mooie September dagen. De heer Maan '/al zonder twjjfel succes van zijn uitgave hebben. Naar we vernemen, zal Helders Mannenkoor* op Donderdag 27 October een concert geven, waarvan de opbrengst zal strekken ten bate van de nagelaten betrekkingen van een onlangs overleden lid der vereeniging. Tot dit doel hebben bereidwillig hun medewerking toegezegd Mej. Ph. M. Rujjgh Krens (sopraan). A. Vos (piano), de heer F. M Werner (violoncel). H. Venverloo te Amsterdam (tenor). G. W. Groen, (viool), G. Hop Jr. (viool en alt). A. J. Leewens (piano). Toegangsbewijzen a 50 cent, zullen wel dra verkrijgbaar worden gesteld. Sedert eenige dagen wordt alhier vermist de serg.-majoor der inf. F. Men vreeBt dat de man een ongeluk is over komen, daar zjjne administratie, naar men ons verzekert, in volkomen orde moet zjju bevonden. Heden had in de Marine-cantice aan besteding plaats van groenten, aardappelen, spek en vloesch, groenten en vruchten, brood en tnolk als volgtGroenten bjj aardappelen minste inschr. S. van Amesfoort. Groenten en Vruchten, II. Gjjsborts. Molk, J. Vorfaillo Jr. Wit brood, B. F. Verfaille. Aardappelen, S. van Amcsfoort. Vereelt spok, B. A. Lugtir t" Amsterdam. Rundvct, A. Koomen. Verse Vleosch en Rundvet, W. S. J. Beek. Op Koninginne verjaardag, zoo schryft men ons uit Padang, had door de beman ning van Hr. Ms. „Hollund" een roei- wedstrjjd plaats door twee modelsloppen, geroeid, de een door Btokers, de andere door matrozen. Afstand der baan 1750 M. Door de matrozen werd de eerBte prjjs verdiend. Deze sloep werd gestuurd door matroos 2de klasse Lafeber, de andere door korporaal-konstabel De Leeuw. Twee vletten, de eerste geroeid door matroos 1ste kl. Wetering en matroos le kl. Goos. De 2de geroeid door korp.-stoker P. Min- neboo en stoker 1ste kl. C. Verschoor aan wie de prjjs is ten deel gevallen. Afstand der baan 1250 M. door de stokers afgelegd in 10 min. 5 sec., door de matrozen 10 min. 30 sec. Texel, 6 October. Alhier is een zeldzaam vogeltje bemachtigd, n. 1. een voorworp van den Hossen Franjepoot. In slechts weinige verzamelingen in het land is deze soort door een enkel exomplaar ver tegenwoordigd. Meermalen werden hier voor werpen van den Aschgrauwen Franjepoot, die kenbaar is aun het vederkleed en aan een veel smallcren snavel, gevangen, doch van do rosse soort nog nimmer. Als sprekers voor het departement «Texel' der M. tot N. v. 't Algemeen zullen dezen winter optreden de heeren Ds, van dor Ley, te Rauwerd, J. de Jongh, Ds. Kuperus, beiden van hior on Mr. Ton Kate, van Purmerend. Het bestuur der afdoeling is vuor dit jaar aldus samengesteldDs. Kuperus, Voorz., A. Wagomaker, Vice-V.J. do Jongh, Secrcts., A. C. Kejjscr. lly de Rijkspostspaarbank, alhier, is gedu rende de maand .September ingelegd f 11518,89 en terugbetaald f 4405,19. Nog een dienstweigeraar. De »Vrye Socialist" meldtDoor den krygs- roui te Hellevoetsluis, is tegen Arie Tazelnnr, voor herhaalde dienstweigering 9 tnaaudeu gevangenisstraf geëischt. Taze- laar schrijft dat hy geen appèl tegen dit vont is zal aanteekenen. Nieuwe poststempelmachines. Sedert eenigm tjjd kan men op sommige brieven en briefkaarten die uit het bin nenland" komen, eenige eigenaardige golflijnen naast het poststempel ontdekken. De afstempeling der poststukken met een reeks golflijnen, die doen denken aan een wapperende vlag, is betrekkelijk nieuw en, wat ons land betreft zeer nieuw. In Engeland is de Amerikaansche machine reeds in 1903 in gebruik genomen. De oude manier van afstempeling is zeer tydroovend. De nieuwe stempelmachine drukt h t stempel van de plaats van af zending nzet den datum enz. uf naast de postzegels, dus op het papier. Een reeks golvende strepen gaan dan door de twee of driB postzegels en vernietigen de waarde daarvan. De machine die voor deze nieuwe .stem pelmunier gebruikt wordt, is een soort van schrukop. Zy eet letterlijk de brieven die haar toegeschoven worden. Aan 400 per minuut heeft zy niet genoeg en de post- menschen kunnen de stapels niet zóó sn»'l aanbrengen of machine is reeds met de duizenden gestempelde brieven klaar. Natuurlyk moeten de postzegels geplakt zijn op de behoorlijke manier d.w.z. rechts bovenaan. De behoorlijk bepostzegelde brieven en kaarten worden by hoopjes van 50 of 100 stuks met de adreszyde achter op een schuif, die uaar de machine loopt geplaatst Vreemdsoortig gevormde couverten worden er uitgehaald om met de hand gestempeld te worden. De rest nadert de machine, schuifc langs het stempel en wordt in een oogwenk gestempeld er uit geworpen. De snelheid der werking kan, wanneer electri- citeit als dryfkracht gebruikt wordt opge voerd worden tot het enorm getal van 27.000 brieven per uur. Een zeer geoefend stempelaar kan vol gens de oude methode het hoogstens tot 20 per minuut brengen of 2700 per uur, wanneer hij de stempelmachine van Pear- son-Hill gebruikt. Met een handstempel wordt het afstempelen van 80 brieven per minuut al heel aardig werk gevonden. In Amerika heeft men de stempelafdruk ken dezer nieuwe machines natuurlijk weer tot allerlei andere doeleinden gebruikt en by de stopen ook de nationale sterren gevoegd. Eigen Haard. De Oorlog in het Oosten. Petersburg,- 5 October. Een telegram van generaal Stössel van 23 September aan don Tsaar berichtEen aanval der Japanners welke vier dagen heeft geduurd, is door de heldhaftige troepen afgeslagen, waarbjj de vÖan<^ ontzettende verliezen heeft geleden. Van den 19en tot 's mor gens vyf uur op den 23en heeft de vijand ons hevig beschoten By deed stormaan vallen op liet noordelijke en op het weste lijke front der vesting en op de vooruit geschoven vestingwerken te velde. Alle üunvallen van den vjjand zyn de een na den ander afgeslagen. In zyn macht zjjn nog de veldreduiten by deu tempel en de waterleiding, welke reduiten door bommen met brisantkruit volslagen onbruikbaar waren gemaakt. De waterleiding zelve is door de Japanners vernield. De laatste stormloop op den Hoogen Berg is heden morgen om vjjf uur afgeslagen. De vyand bad daur reeds de blindeeringen b"zet en machinegeweren naar boven gehaald en beschoot ons. Generaal Kondratenkozend een luitenant met tmppeurs en vrijwilligers onder bevel van een kolonel er op s>f. die met pyroxylien gevulde bommen in de blindeerirgen wierpen en deze in de lucht deden springen. De Japanners vluchtten in een panischen schrik, achtervolgd door vrijwilliger» van het vijfde regiment onder een kapitein. De verliezen der Japanners bedragen meer dan 10,000 man. De troe pen vechten heldhaft'g. Bijzonder heeft zich het vjjfde regiment onderscheiden. Naar Stössel dd. 30 September verder bericht, is op de bloedige stormaanvalllen van 19 tot 23 September een betrekke lijke stilte gerolgd. Thans rukt de vjjard langzaam vooruit. Het bombardement uit de foiten binnen in de vesting duurt voort. Vaak worden er uitvallen gedaan. De troe pen zyn heldhaftig gestemd. Dagelijks ket ren er gekwetsten uit de hospitalen naar het front terug. vaartuigen verkeeron, die de haven bereikt hebben allo hebben zware averjj. De »N. Rott. Ct." bericht uit IJmuiden De storm is iets afgenomen, doch nog hevig en thans noordwest. Telkens komen er vischschuiten binnen, de meesten met meer of minder averij. Algemeen is men hier erg verstoon! dat er zclls geen poging is aan gewend om iets tot redding der verongelukten te ondernemen. Sleepboot Simson noch reddings boot zyn in haar rust gestoord. Waar er reeds twee schuiten met bemanningen verongelukt waren, was het zeker wol zaak geweest voor eventualiteiten zich gereed te makoD, daar men wist dat er nog zeer vele vaartuigen op zee waren. (De Gauss, van Brcmen binnen gekomen, beeft er een vijftigtal gezioD.) Voor de bijzonderheden omtrent de ramp te IJmuiden verwjjzen wy naar het hieronder volgende bericht van onzen correspondent aldaar IJmuiden, 6 October. Reeds gisterenmiddag voorspelde de lucht al niet veel goeds. Met langzaam dalende barometer was de wind 's avonds tot een volslagen storm uit het Z.W. uangegrocid. De loodskolters verlieten hun kruisposten to middernacht, waarna de loodsstoomboot den loodsdienst verrichtte. Over het lot van een groot aantal kust- visBchers, welke gisteren ter vischvangst uit zeilden, maakt men zich ernstig ongerust. VeleD kwamen hedennacht binnen, doch bet grootste doel kon, doar den plotselinge op komenden storm, onzo haven niet zoo gauw bereiken. Hedenmorgen poogden een 6-tal, die op de kust bezet raakten, de pieren binnen te komeo, maar slechts aan 2 er van mocht het, door buitengewone krachtsinspanning, gelukken, vier werden vlak voor de pieren door zware brekers overstelpt, waarvan al de opvarenden jammorlyk in de golven om kwamen men vermoedt, dat dit zyn geweest de EH. 12 iEnkhuizon), UK. 57 yUrk), MA. 124 (Maassluis) en een onbekende. De E.H. 91 kwam hedenmorgen vol wa ter binnen. Honderden toeschouwers waren den geheelen dag bij de semapboro aan het strand aanwezig en zagen deze vreeselyke drama's voor hunne oogen afspelen. De strjjd, die daar gevoerd werd voor de pieren tegen het woedende element, isniet met woorden te beschrijven. Hedenmiddag golukte het achtereenvolgens aan de volgende botters om behouden binnen te komen: U.K. U.K. 262 U.K. 293 en U.K. 48. Het weder neemt nu gaandeweg in kracht af. Met groote spanning wordt hier de dag van morgen tegemoet gezien. Er zyn nog circa 50 kotters op zee, toch is het best mogelyk, dat zij, die het ruime sop gehouden hebben, hot er nog goed af zullen brengen. De loodsstoomboot was den geheelen dag buiten, maar kreeg hedenavond 6 uur voor pier een zwaro breker over, die de com mandobrug en stuurhuis verbrijzelde, waarna de kamp werd opgegeven. Geboren: 6EERTJE, dochter van E. J. ALINK en E. ALINK—POTH. Monnikendam, 4 Oct. 1904. (Kerkstraat). Zeerampen. Het buitengcowon fraaie hersftweer, dat in het begin dor week ieder bekoorde, is plotse ling voranderd en heeft plaats gemaakt voor storm. In den nacht van Woensdag op Donderdag woedden hevige windvlagen on met het aanbreken vun den dag nam de wind in hevigheid toe cn grooide aan tot een Zuid- westelyken storm. Bij velen hier ter plaatse openbaarde zich de vrees, dut do visschers- vaarluigon, die de vorige dagen waren uit gezeild, in groot gevaar verkeerden. Helaas I hun vrees bleek weldra bewaarheid te worden, want menige schuit heeft het in den stryd tegen do woedende elementen moeten opgeven en vele visHchcrsgczinnen hebben wederom het verlies van ddn of meer bloedverwanten te betreuren, die hun dood in de golven vonden. In de eerste plaats moeten we vermel den dat do botter II D 2, van do Visschcrij- MaatschAppy .Helder», gisterenmorgen om streeks 8 uur aan de landkant van do Znider- Ilaaksboei is omgeslagen en de drie opvaren den jammerlijk zyn verdronken. De schipper -I icob Willems laat con vrouw en 4 kinderen, de knecht Lubbe Kramer oen vrouw in zwangeren toestand en 7 kinderen onverzorgd achter, tcrwyl do jongen Jan Mastenmaker nog slechts eenige weken medevoer. Een half uur voor het treurig ongeval plaats had, was het vaartuig nog gepraaid geworden door H D 39, schipper J. Wezolman. Deze schuit kon echter ook niet de haven bereiken, maar strandde by Calluntsoog. De bemanning word evenwel gered, die door den kustwachter Duyt liefderyk verpleegd en van droge kleederen werd voorzien. By Calluntsoog is nog oen botter, waarvan do naam onbekend is, omgeslagen en het volk verdronken. By Falga is U K 94 gestrand en stuk geslagen, de bemauniDg is gered. Van l'etten kwam hedenmorgen bericht, dat daar gestrand is T X 122, en dat daarin zich nog een lyk bevond. Deze lange lijst van ongelukken is zeker nog laug niet volledig, wanneer men weet dat alleen van IJmuiden on hier nog een aantal vischschuiten in zeo zyn. Van de vaartuigen der Maatschappij Helder H D 14 en Hl) 16 weet men nog niets, tcrwyl H D 6 vermoedelijk in reddeloozen toestand in 't Westgat ten anker ligt. Dat het boos weer is geweest, blijkt ook wol uit den ontredderden staat, waarin de Tijdens den storm is een stoomsloep, gemeerd liggende achter Hr. Ms. .de Ruyter", op de reede, aldaar gezonken, terwijl een paar sloepen van dat Bchip op drift zyn geraakt. is steeds verkrijgbaar: VET RUNDVLEE8CH. LAPPEN, GEHAKT on POULET. 35 ct, ROLLADE on KLOMPSTUK 40 ct. BIEFSTUK en HAAS45 ct. VARKENSVLEESCH. LAPPEN en CARBONADE .87VgCt. SCHIJVEN en FILET40 ct. Groote Afslag Wegens daling der prijzen van best Rundvee, bericht ik, dat ik weder ben begonnen met het slachten van beste vette KOEIEN. PRIJZEN ALS VOLGT Biefstuk 40 ct., Rollade en Stukjei 35 ct. en Lappen 32'/, ct. de vyf ons. Tevens Leverworst 15 cent. 2e Vroonstraat nr. 55. 1 pakje Zeepextract a 7 ct, merk Waschmeisje, krijgt U 5 pd vette wlite Zeep. Neemt Proeft VERKRIJGBAAR Gevraagd een Flinke DIENSTBODE Adres: MARINE-CLUB. Advertentiën. Ondertrouwd A. M. KROON, Helder en C. HEIJMAN, Utrecht. Helder, 6 October 1904. Receptie Zondag 9 October, van 2 tot 4 uur, Keizerstraat 30. Algemeene kennifgeving. Getrouwd P. BRANDS en M. M. KRAAK. Helder, 29 Sept. 1904. JAN RITSTIER en TRIJNTJE MARIA DE KREEK, die hun hartelijken dank betuigen voorde vele bewjjzen vun belangstelling by hun huweljjk ondervonden. Rotterdam, 5 October 1904. Wordt gevraagd een DA5ME1D, die met de wasch dan omgaan. Adres Wed. G A. Sonstral, Spoorstr. 93. Getrouwd A. C. H. BUSSING en J. J. OX die, mede namens wederzydsche familie, hun bartelijken dank betuigen voor de vele be wjjzen van belaDgsteling by hun buwelyk ondervonden. Helder. 6 October 1904. Den 4den October overleed te Scha gen onze waarde Behuwd broeder, de Heer j. ROGGEVEEN, in den ouderdom van ruim 52 jaren. Helder, Huisduinen, A- HEEROMA de Jong K. H. A. HEEROMA. F. SANT. October 1904. Wordt gevraagd terstond een flinke DAGMEID, bekend met de wasch en van goede getuigen oorzien. Adres Br. lett. B. Bureau van dit Blad. DIENSTBODE Wordt gevraagd legen 1 November een flink eenvoudig DAGMEISJE, goed kunnende koken en genegen thuis de wasch te be handelen. Zicb te vervoegen 's avonds tusschen 78 uur. Binnenhaven 51/52. Twee bekwame Timmerlieden worden gevraagd door D. DE VRIES. Heden overleed in den ouderdom van 74 jaar, de Heer DIRK A80. Namens de Familie. P. ABO, Purmerend, 2 October 1904. Algemeene kennisgeving. Heden overleed na een langdurig lijden myn Echtgenoot en Vader JOHANNES SCHENDELAAR, in den ouderdom van bjjna 60 jaar. Namens de Wed. J. ScHENDKLAAR Nieüwenhuizen, Kinderen en Familie. Helder, 5 October 1904. By deze betuigen wy onzen hartelijken dank aan Vrienden en Bekendpn, voor de vele bewjjzen van belargstelliog by ons huwelijk ondervonden. Helder, 29 Sfpt. 1904. P. BRANDS. M. M. BR\NDS-KRAAK. niüIHHGTtllUISfl. De ondergeteekende voelt zich verplicht langs dezen wpg haar dank te betuigen aaD den WelEd. Zeergel. Heer Dr. DRIJVER, voor de moeitevolle behandeling myn Echtgenoot bewezen gedurende zyn ziekte, zoo ook Familie, Vrienden en Kenisfen, voor de belangstelling gedurende die ziekte mynen Echtgenoot bttoond. Wed. M. TOR3EEK geb. Kuiper. Evangelisatie-lokaal in de Palmstraat. ZONDAG 9 OCT., voorm. 10 uur: Ds. C. J. VAN PAASSEN. Predikant te Haarlem, aseft voorschotten op pensioenen tegen 1 pCt. korting en betaalt voor in gelegde SPAARGELDEN 3 pCt. per jaar. WERKLIEDEN-VEREENIGING afdeeling „Ziekenfonds". Algemeene vergadering op Zaterdag 15 Oct. des avonds ten 8 uur in 't Centrum HET BESTUUR. Afdeeling Bibliotheek. De Bibliotheek is geopend eiken MAANDAG, 's avonds van 61/, tot 8 uur op de bovenzaal der Vereeniging. Lezen gratis. Catalogus 10 cent DE COMMISSIE. Plaatsbespreking op den dag der uitvoering van morgens 10 tot 3 uur. DE DIRECTIE VAN CASINO. Verpachting Weiland. Burgemeester en Wethouders van Hel der zullen op Woensdag 12 Oct. 1904, des namiddags 2 uur, teu Raadhuize by iuschryving verpachten Een gedeelte van het weiland bij den Reiningsdienst in gebruik en gelegen in het Brakkeveld. De voorwaarden liggen ter Gemeente- Secretarie en by den Opzichter der Ge meente-reiniging ter inzage. Helder, den 6 Oc'ober 1901. Burgemeester eu Wethouders voornoemd, VAN STEIJN, Burgemeester. UURBANUS, Secretaris HANDWERKEN. BLOEMEN, KNOOP- en FILIGRAIN- WERK. Van 5 tot 7 uur 10 Cent per week. Mej L MASSA, H. B. Scbool ingang Waagstraat Het Bestuur d*r Delftsche Studenten- Roeivereeniging >Laga" vraagt direct 1E.UAXD voor het schoonhouden en verrichten van kleine reparatiën aan het materieel. Dienst niet voor negen uur 's morgens en niet na zes uur 's avond» L ou f 8 's week buiten verval. Brievtn aan het Betluur der D. S. R. V. »Lagk", Oraujeplantage 41, Delft Namens het Bestuur voornoemd, de Commissaris van het materieel, D. CliOLL. Gevraagd een flinke DAGMEID, loon 2.25, by Mej. ZOETELIEF, Kanaalweg. Gevraagd een flink DAGMEISJE, niet beneden 17 jaar, goed kunnende werken. Adres: WESTSTRAAT 51. Gevraagd een zindelijke DIENSTBODE, aanmelden na 5 uur 's avonds. Adres: Mej. PUTKER, Kanaalweg 156. Gevraagd een nettte LEERRLING. Adres: L. VAN DER KRAAN, Boek binder, Langestraat 79. Verloren Woensdag een JONaENSCAPE. Tegen balooning terug te bezorgen ZUIDSTRAAT 65. Een flinke Jongen gevraagd* Adres: CALIFOUNIESTRAAT 28. Gevraagd een flinke J O R G EN, oud 16 a 17 jaar. Zich te vervoegen Boekh. DUINKER, Spoorstraat 92. Te koop wegens gedaan werk aan de Zeewering een drachtig 6 jarig PAARD, (vast Veulen), by A. OVERTOOM, Kanaal weg No. 8, Helder. Te koop aangeboden een BUFFET en TOONBANK. Te bevragen Langestraat 33. 2 E KOOP: een le klasse tweede HANDS-RIJWIEL en een nieuwe RIJWIEL. AdresBORGART, RozeDBtraat 18. Te koop, wegens plaatsgebrek, een goed ondeih-juden PLATTE PIANO, tegen bil- ljjken pry8. Adres: ZUIDSTRAAT 58. Een partij oud ijzer, liggen de op het terrein der Gasfa briek to Helder Aanbiedingen voor de geheele massa in eens worden ingewacht by Burgemees ter en Wethouders dier gemeente, VÓÓr of op 19 October a. sdes namiddags vóór 2 uur. Inlichtingen worden verstrekt door den Directeur der Gasfabriek. Een modern RAAMKOZIJN met RAMEN, geheel compleet. 2.14X1.34. Te bevragen Bureau van dit blad. TE HUUR: een WOON- en WINKELHUIS, BREESTRAAT 10. Een solied PAKHUIS, in de Ooststeeg bij de Molengracht. Adres: J. KORVER, Ke:zerstraat. Te huur een net W00NHUIJSJE, voor een klein gezin, staande in het Braaks- mabofje a 75 ct. per week. Adres: P. TOL, Vischandel, Achterstr. 57. Het beste adres voor Is nog altijd bij JONGE R0LV0GELS van af f 3. Hreewatersfraat no. 60 ïs de in den Helder. Bij K. SLIKKER, Kroonstraat, zjjn heden weder verkrjjgbaar gekookt Vleesch rookworst en leverworst Hel ceniffst adres By NEELTJE KRA4N zyn hedenavond heerljjke gerookte Pietermannen en Ponen verkrijgbaar ea verder dagelyks. Bestellingen worden aan huis bezorgd Gelieve er s.v.p. op te letten dat er voor mjj niet aan de huizen wordt gevent. Puike Edammer Kaas fall cream, Stolksche id Leidsche id. Nieuwe Erwten en Boonen. Verwacht binnenkort de eerste soort Geldersche Rookworst en Rookspek. R. Maalsteed, Dijkstraat 22. Hé, Juffrouw! wat bent U aan den wandel. Ja ziet U ik moet Peren en Appelen halen by B0ELSUMS, in de Kroonstraat, die heeft ze bizonder lekker van 20 en 25 Cent de vijf kop. Dus nu kunnen we ze nog eens eten, want ze zullen wel weer spoedig duurder zijn. Nu, dan loop ik mee, want dan wil ik ze een Zondag ook nog eens eten. Zou hg ook nog lekkere Handperen hebben? 0 ja. heel fijn, 12 voor 10 centen. En ook fijne Handappelen. Kroonstraat over den paardenslager. Puik, Puik, beste echte Zeeuwsche WINTER-AARDAPPELEN. Het zyn geen Zeeuwsche die van Friesland komen, ook niet het minst afkoken en zullen ook door ons tegen den minst mogeljjken prjjs vrjj thuis geleverd worden, fff C. STEEMAN, KANAALWEG 51. De monsters zjju ook te verkrjjgen en bestellingen worden aangeno men by R. STEEMAN, STATIONSTRAAT 17.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1904 | | pagina 2