Finale uitverkoop. llülKHri] Exploitatie Mij. „RESIDENTIE", - Buiten de HOOFDPRIJS van f 1000, - twintig-duizend prijzen van f I. s De mededeeling van een Schipper. Zuidstraat 68 31 December a.8. al het voorradige Schoenwerk fabrieksprijzen Alles moet weg!!! leder doe zijn voordeel met deze lage prijsnoteering. ZUIDSTRAAT 68. e - Groote Residentie Geldloterij. Tevens nog solide Agenten gevraagd, tegen hooge provisie Sluisdijkstraat 49, W waar voor Uw ge lil Waterbrood, I KG Luxe IM eik brood, 7% oiis Krentekropbrood, 9 ons Bruinbrood, 9 ons Roggebrood, 3 pond Luxe broodjes 5 a Sluisdijkstraat 49. J. BRUIN. 10 cent 11 Ciiroole Uitverkoop Kachels en Fornuizen, Huishoudelijke Artikelen, Brandstoffen. DE KORENBEURS. Alleen Breewaterstraat do. 14 IJzeren en Stalen Scheepsbouw. T. C. BAKKER. De Landbouwkaik Een wondervolle Doordien wij besloten hebben ons filiaal alhier op te heffen en te sluiten, zullen wij Men zie de prijzen in de étalage. N.B. De goederen worden uitsluitend a contant verkocht en niet op zicht gezonden, Sterkste en daardoor f r Veevoederketel >Ster", Q08dk00pSt6. ^"e VAfkrlJflen bijWettig gedeponeerd s n handelsmerk. alle groote Uzerbandelaars. |g Vraagt ovaral da Wasch- en Veevoeder ketels „STER". 9 9 gevestigd te 's Gravenhage, Oude Molstraat. Deze loterij is de goedkoopste en tevens de Z voordeeligste, door de groote kans op winst. Prijs per lot IO eent. e cf S 9 9, H prijzen van f 500, f 200, f 100, f 50, f25, f 10, f 7.50, f 5—, f 2, worden uitgeloot m De trekking beeft plaats te 's Gravenhage op den löen October 1904 ten overstaan van een bevoegd ambtenaar. DE DIRECTIE, W. J. DE HOLLANDER Co. LOTEN verkrijgboor te Helder bij A. G. A. VERSTEGEN, Boekhondel. geeft geen uitkeeriug, maar levert en blijft U leveren tegen onderstaande prijzen: Afgehaald ol door nette bedienden aan huis bezorgd zonder prijsverhooging. Het WATERBROOD wordt gebakken uit eerste bekers en van zuiver tarwebloem uit de soliedste iulandsche meelfabrieken; bet MELKBROOD uit de edelste meelsoorten, als eerste patenten; het BRUIN- BROOD uit zuivere gezonde gemalen tarwe. Neemt praef en U zult tot de overtuiging komen, dat uitkeering op mijn brood totaal overbodig is. AANBEVELEND, 12 10 12 10 Na een vijf jarig lijden genezen De uitwerking uwer Abdijsiroop is zeer ver rassend geweest, aldus vangt de Heer Bern- hardt Vath, Schipper te Lobith, en gedomiliceerd te Lengfurt a M., Beieren, aan. Sedert 5 jaren leed ik aan pijnen op mjjn borst en hoestte voortdurend met groote moeite. Ik gaf dikke stukken geelgroene slijm op, waarbjj ik een gevoel had of ik stikken moest. Ik sliep zeer weinig, want vooral 's nachts had ik het vree- selyk benauwd, ik zat soms uren op, want in bed kon ik het niet uithouden. Ik had veel last van hartkloppingen, ik werd zeer bleek en had een gevoel of ik geen bloed meer in mijn aderen had. Ik had reeds veel midd-d-n ge- De Heer Bishhiiardt Va™, probeerd, doch er kwam g.en verandering in v mijn toestand. Toen las ik in de Courant, dat o gens por re Abdijsiroop voor mijn izeval goed was en ik schafte my deze aan. De behandeling met de Abdijsiroop is volkomen geslaagd. Eerige weken daarna was ik niet meer dezelfde, ik was ge nezen en sterk, tot groote vreugd van rnjj zelve en myne huisgenooten. Ik zal de Abdijsiroop klooster Sancta Paulo overal aanbevelen, en ver zoek U in het belang van andere lijdenden mijn brief te publiceeren. LET OPGy dezelfde soort Abdijsiroop bekomt, die de Heer Vüth gebruikt hpeft, deze alleen geneest en is kenbaar aan dpr rooden band om de flesch waarop de handteekening L. I. AKKER, Rotterdam, voorkomt. De namaak geneest nooit. M? ARnmiROHP Klooster Sancta Paulo is een ge- lJSb ADlylJÜlitV/Ul zegend middel voor jong en oud, zjj is altyd onschadelijk en geneest onvoorwaardelijk den hardnekkigsten Hoest, de hevigste Verkoudheid, Asthma, Keelpijn, Kink- en Slijmhoest, Bron- chites en alle andere Borst- en Longaandoeningen. Prjjs f 1.f 2.en f 8.50 per flacon Centraal-Depot L I. AKKER, v. Alkemadestraat II, Rotterdam. Verkrggbaar te den Heider bijJ. BAARENS, Spoorstraat 68 engros en detailMej. QUANT SWENNEN, SpoorgrachtJ. ROTGANS, Schagen J. VOS, WieringerwaardWed. J. P. WIGBOUT, Hippolytushoef, Wieringen. van alle nog voorhanden zijnde van de soliedste constructie en wegens verandering der Zaak Zeer lage p-ijzen n contant. Zie de Etalage Zie de Etalage. M1\Gll\ONL Jarenlang leed ik eiken winter aan influënza de laatste anderhalf jaar had ik voortdurend met binnonkoorts te kampen ik heb daartegen vele mid delen gebruikt, maar Diets mocht baten. Ik was niet meer in staat mjjn werk te doentweemalen per dag had ik geregeld koorts, en het gevolg was ten slotte een erge zenuwzwakte. Op dringend aanraden van een vriend, die haar ook met succes gebruikt had, heb ik toen een flesch Sanguinose gekochten, waarljjk, na zes of zeven dagen begon de koorts al te minderen. Ik ging dus met de Sanguinose voort, en ik kan U nu met blijdschap melden dat, na het gebruik van zes flesscheD, ik al mjjn arbeid weer goed verrichten kan. Ik gevoel mg friscb en opgewekt, als voorheen. Ik heb my voorgenomen nog eenigen tijd met het gebruik te blijven door gaan en raad alle zenuwljjders sterk aan de Sanguinose te gebruiken/y zullen er zeker baat bjj vinden. Ik heb nog nooit zulk een heerljjk middel Sebr"ikt- J. ZWEMSTRA, Ilazerswoude. Mr. Kuiper. In de meeste gevallen is tweemalen per dag een eetlepel (15 gram) vol doende. Dan duurt een flacon tien dagen, en kost U de behandeling slechts 12Yi of 15 ets per dag. Dat is goedkooper dan eenig ander dergelijk middel. Prijs per fl. f 1.50, 6 fl. f 8.—, 12 fl. f 15.—. Te HELDER by J. B.VAHEAiN - NPOOKNTKA %T 6*. Te TEXEL byDROS, Oosterend. N_ VAN DAM Co., fabrikanten, Den Haag. V Voorloopig bericht. Aan een ieder, die zich van winter voorraad wil voorzien, wordt het adres van P. SCHAGEN Ir., Oostslootstraat, bizonder aanbevolen. Ongeklopte Cokes, zoolang de voorraad strekt bij elke hoeveelheid, f O 55 per H.L. Geklopte Cokes 5 cent per H L. prijsverhooging. Wegens styging der cokesprijzen kan hier niet voor worden ingestaan. Anthraciet, in verschillende kwa liteit en afmeting uiterst billijk. En verder alle artikelen, die in een brandstotfenzaak voorradig moeten zyn tegen concurreerende prijzen. Aanbevelend, P. SCHAGEN Jr. Paardenvleesch bouwerij van K. SLIKKER, Kroonstraat 1-3. Steeds verkrjjgbaar te kwaliteit Vleesch en Wor-<t Prima Rookvlecsch per stukje en uitgesneden. Het vleesch xoordt na het slachten door Rijks- "<arum gekeurd. Aanbe.elend, K. NL1HHGH. Sluisdijkstraat 75, J EDENS. Eieren. Eieren. Voedert «teeds Edens Universeel Ochtend voeder voor Hoenders; het bevordert de eierproductie, mant uit boven alle andere soorten, zoowel- in kwaliteit als in prjjs. Neemt s.v.p. hiermede een proef. Prjjs per 5 pond 25 cent. lste kwaliteit Zangzaad voor Kanarievogels 8 cent per pak. is 't adres, waar ge het best terecht kunt, voor alle mogelijke soorten Verplegings-Artikelen en Verbandstoffen. AFMjAU. AFMLAO In de Rund- en Varkensslachterij van P, LENGERS, Smidstraat 31, Helder, is steeds verkrjjgbaar RUNDVLEESCH: Soepvleesch en Hutspot 25 Ct. Lappen pn Gehakt 271/, Ct. Rol'ade, Boeuf, Rosbiei Klompstuk 321/, Ct. Biefstuk en Haas 40 Ct. VARKENSVLEESCH Magere Lappen en Carbonnade 32'/» ct. Reuzel 35 Ct. Vette Lappen en Spek 25 Ct. Metworst 25 ct. Breede Leverworst 20 Ct. Leverworst 15 Ct. Alles per 5 ons Herstelplaats van Stoom- en andere Werktuigen. IJzeren VLETTEN te huur. W, F, STOEL ZOON - ALKMAAR. I>e Koninklijke Urooneiereu a 4V, cent per stuk, overal in Nederland en België als de beste en goedkoopste aller eieremoorten erkend, zyn te Den Helder alleen verkrggbaar in de Maga zijnen van 'T GEHEIM VAN T BOERTJE. DENNENBALSEM is ontegenzeggelijk een onfeilbaar middel voor lyders aan rheumatische pynen, Jicht, Podagra ('t pootje), Spierverrekkingen, Stram heid in de ledematen en Verstuikingen. Dikwyls worden artikelen (met kwakzalvers-reclame, genezing belovende) voor alle mogeljjke ziekten en tegen hooge prjjzen aanbevolen, waar men, ua proef, toch geen baat bij vindt. DENNENBALSEM is echter eene werkelijke genezing en verzachtende zalf, waarvan de vele getuigenissen van menschen, welke er baat bjj gevonden heb ben, het beste bewjjs is. Door den billyk gestelden prjjs is het onder ieders bereik. Prijs per pot 40 cent. Bjj eiken pot is eene gebruiksaanwijzing gevoegd. Waar alle andere middelen faalden, werd Dennenbalsem met het beste succes aangewend. Verkrggbaar voor den Helder en omstreken: M. H. RUIJGH Breewaterstr. 14. de Kalkfabrieken wan W. F. STOEL ZOON te Alkmaar, is wan gegaran deerde goede kwaliteit en b i 11 ij k in prijs. genezing wordt alléén verkregen door de wereldberoemde balsems Ds. GRASS. BALSEM No. 1 geneest: Brandwonden, Fjjtt zwerende Borsten, Klieren en verder alle soorten zweren. No. 2 herstelt: Baardschurft, Zeerhoof- den, Dauwworm en alle mogeljjke Huid ziekten. No. 3 verdrjjft binnen den kortst moge- 1 ijken tjjd alle pjjnen, zooals: Rheumatiek, Jicht, Kneuzingen, Spierverrekkingen pynen door gevatte koude veroorzaakt enz. No. 3 neemt by Asthma, Sljjm- en Kinkhoest dadeljjk alle benauwheid weg Prjjs per potje met gebruiksaanwijzing f 0.35. Vele attesten ter inzage. Chemische fabriek „ISALA" Kampen. Verkrggbaar te DEN HELDER by:J. BARENS, en gros en detail en bjj QUANT- Swknnkn, >De Gaper" Spoorgracht, P. DE JONG, Zwarteweg eu P. KRIJGER, beiden te Anna Paulowna.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1904 | | pagina 4