KLEINE COURANT t Vliegend Blaadje voor Helder, Texel, Wlerlngen en Anna Paulownat No. 3302. Zaterdag 8 October 1904. 32ste Jaargang. TWEEDE BLAD. Indische Fenkrassen. ADVERTENTIEN. Kostelooze inenting en herinenting. VERMIST Boelhuis een solied PERSOON, HUISHOUDSTER. twee WOONHUIZEN, BLAZERSCHUIT Huizen en Bouwterrein AAPJE Academie voor den Dans CASINO-GEBOUW te HELDER. Heldersche Drogistwinkel, Verband- en Verplegings-artikelen Bureau- «oorstraat Tef 59 Bureau: Koningstr. 29. Inte'c.-Telef. 50 Gemeenteraad van Helder Zitting van Dinsdag 4 October 1904. Voorzitter de heer Van Steijn, Burgemeester, legenwoordig 18 leden afwezig de heeren Van 1 wisk, Dito en De Ven, de beide laatssen met kennisgeving van verhindering. De Voorzitter opent om 10s/4 uur de openbare vergadering, die tegen 7'/2 uur uitgeschreven was. Vooraf had een geheime zitting van bijna 3 uur plaats gehad. De Secretaris leest de notulen van de zittingen van 30 Augustus en 5 September 1.1., die onveranderd goedgekeurd worden. Koninklijk bezoek. Alvorons tot behandeling der punten van de agenda over te gaan, spreekt de Voorzitter eenige woorden over de plaats gehad hebbende feestviering op 14 en 15 Sept. 1.1., toen onze gemeente het voorrecht had door II. M. de Koningin en Z. K. hl. Prins Hendrik bezocht te worden. Hoewel Spr. per publicatie aan de burgerij reeds dei tevredenheid van H. M. heeft overgebracht, meent hij toch ook in den Rand te moe,'ten verklaren, dat H. M. hem 2 a 3 maal 'hare ingenomenheid Jieeft te kennen geg'even, over de ovatie's, de ver sieringen on de buitengewone orde. De ge meente Helder heeft haar ouden roem ge- ',a,5dhaafd. Verder brengt hy hulde aan den '■(taad, die zulk een aanzienlijk erediet toe stond en aan de ltaadcominissie, die op zulk een uitstekende wijze heeft medegewerkt om H. M. eeu waardige ontvangst te bereiden. (Applaus.) De heer Staalman zich geheel aansluitende met de woorden van den Voorzitter, juicht ook het genomen raadsbesluit toe en wyst er op, dat de burgerij geheel in overeen stemming daarmede al haar krachten heeft ingespannen, om van hare ingenomenheid met dit Hooge bezoek blijk te geven. Met ge noegen constateert hij verder, dat het H. M. «Ie Koningin behaagd heeft den burgemeester als blijk van waardeering te benoemen tot ridder indeorde van Oranje Nassau.(Applaus) Hierna wordt overgegaan tot behandeling der agenda en geschiedt inededeeling van de navolgende Ingekomen Stukken 1. Kennisgevingen van de onder wijzeressen, de dames J. C. Mandema en P. liaadsveld en van de onderwijzers de heeren 15. T. Heyting en R. C. Zwaan, dat zij hunne benoemingen aannemen. Wordt voor kennisgeving aangenomen. 2. Mededeelingen van Ged. Staten, dat liet raadsbesluit tot uitbreiding van het aantal leeraren aan de burgeravondschool en de benoeming van den heer T. T. Bonk, als definitief directeur der zeevaartschool zijn goedgekeurd. Wordt voor kennisgeving aangenomen. 3. Adressen van de Wed. C. Marchand en de Wed. P. Visser, verzoekende de ge wone jaarlyksche gratificatiën. Zullen bij de begrooting behandeld worden. 4. Een adres van den heer Hofcr, verzoekende zijn woning van water te voorzien. Wordt in handen van B. W. gesteld. 5. Een adres van de heeren Jb. Bakker, J. F. Schellinger, G. de Jong en J. A. Fcy, verzoekende, dat de gemeente zich onthoudt van het aanleggen van gas- en water leidingen en deze voor particulieren door hen onder toezicht der gemeente mogen gemaakt worden en verder, dat aan ambtenaren der gemeente niet toegestaan wordt leverantiën betredende de gas- en waterleiding te doen. Wordt in handen vaa B. «Sc W. gesteld om advies. 6. Missive van Ged. Staten, be helzende goedkeuring van de rekening der d.d. Schutterij, dienst 1904. Voor kennisgeving aangenomen. 7. Procesverbaal van de op 28 Sept. I.1. gehouden kasverificatie bij den gemeente ontvanger, waaruit blykt, dat f 90.896,78 in kas was en de boeken en bescheiden in orde zijn bevonden. 8. Een verzoek van den heer Jhr. M. Rappard, om uiterlyk 1 Jan. 1905, als leeraar aan de zeevaartschool eervol te worden ontslagen. Op voorstel van den Voorzitter wordt hieromtrent geen beslissing genomen en zal men trachten den leeraar voor de school te behouden. 9. Een voorstel vanB. W„ om by het departement van Oorlog op nieuw aan te vragen het terreiu aan don Dijkweg, waar de houten hulpschool opstaat, alsnog in gebruik te mogen nemen. Wordt met algemeene stemmen aangenomen. 10. Een adres van de Kamer van Koop handel en Fabrieken te Hoogezand, ver zoekende adhaesie te betuigen aan het door haar bij den Min. van Binncnl. Zaken in gediend verzoek, om art. 245 der gemeente- wel te willen wyzigen, in dien zin, dat de inkomens uit een betrekking, beroep of bedrijf in die gemeente worden belast, waar zij worden verkregen en dat alle andere in komsten in de gemeente van het hoofdverblijf moeten worden aangeslagen. Op voorstel van B. W. wordt besloten een adhaesie-adres te zenden. Politie-agenten. In behandeling wordt genomen het in een der vorige vergaderingen door den lieer Staal man ingediende voorstel, om de Verordening, regelende de jaarwedden der ugentcn van politie zoodanig te wyzigen, dat .alle ver hoogingen zullen ingaan op den eersten dag der muand volgende op die, waarin het daar voor aangewezen aantal dienstjuren is ver streken.* Do Voorzitter zegt, dat B. W. zich vol komen met het voorstel kunnen vereenigen. Do lieer Staulman wyst er op, dat zijn voorstel geen terugwerkende kracht heeft, waarom hij het nog wil aanvullen, met een ander voorstel, om aan den agent Heijkoop die het nadeel der oude bepaling zou onder vinden, f 25.gratificatie toe te staan- Verder wenscht hij bepaald te zien, dat de wijziging der verordening 1 Jan. 1905 ingaat. Niemand heeft hiertegen eenig bezwaar, zoodat het voorstel met algemeene stemmen wordt aangenomen. Gasprijzan en Muntgasmeters, Alsnu is aan de orde het door B. W. ingediende voorstel om verandering te bren gen in de gaspiijzen en over te gaan tot invoering van muntgasmeters. Dit voorstel reeds in de vorige vergadering ter tafel ge bracht, maar waarvan de behandeling werd uitgesteld, is toen in ons verslag reeds medegedeeld. De Voorzitter zegt, «lat naar aanleiding in de besprekingen in de geheimo zitting dit punt van «le agenda wordt afgevoerd. Gasfabriek. Ter tafel komt een voorstel van B. W. tot het doen aanbrengen van een kolenlift met transportrail aan de gasfabriek en de uitvoering van dit werk op to dragen aan de firma R. Smulders Co. te Utrecht voor de som van f 4225 Zonder nadere bespreking wordt het voor stel met eenparige stemmen aangenomen. Verkaveling Bouwgrond. Aan de orde wordt gesteld het verzoek in den heer C. Adriaanse, om het bouw terrein uan den Parallelweg, hoek Sluisdijk- straat te mogen verkavelen. Op het door B. W. ontworpen plan is een hoek van 41/. Ms afgesneden, dat aan de gemeente vervalt. -• De heer Krijnen vindt bet on billijk dit stukje grond zonder betaling over te nemen. Nadat de Voorzitter opgemerkt heeft, dat B. W. aan dit-«trookje weinig waarde hechten, doet de heer Krijnen het voorstel die afsnyding van het verkavelings- plau te doen vervallen. Met 11 tegen 6 stemmen wordt dit voorstel aangenomen en daarna het gewyzigd voorstel van B. NV. met 17 steniraen. De heer Meijer onthield zich van stemming. Zeevaartschool. Naar aanleiding van een rapport van den directeur der zeevaartschool doen B. W. het voorstel om te besluiten niet over te gaan tot oprichting van een machinisten afdeeling aan genoemde school, omdat uit een herhaalde oproeping van caudidaten gebleken is, dat geen voldoende deelname is te verwachten. Voorgesteld wordt evenwel om jongelui, die de burgeravondschool be zoeken, des zomers in de gelegenheid te stellen de avondlessen aan de zeevaartschool bij te wonen en daarom te bepalen dat voor hen het schoolgeld f 2 per maand bedraagt. De heeren Staalman en Jaring wenschen dit voorstel om advies te zenden aan de commissie van toezicht op het middelbaar onderwys en laatstgenoemde doet tn dien geest een voorstel. In stemming gebracht verklaren er zich 9 stemmen vóór en 9 tegen, zoodat de stemmen staken. Tegen stemden de heeren Kramer, Bok, Sevenhuijsen, Van Wingerden, Van Nock, Over de Linden, Hartsinck, Meijer en Breet. Bouwverordening. In de zitting van 26 Mei werd ter uit voering van art. 1 der Woningwet een verordening op het bouwen vastgesteld. Door Ged. Staten werden daarop eenige bemer kingen van ondergeschikt belang gemaakt. Daar B. «fc W. voor het ineerendeel zich met de gemaakte aanmerkingen kunnen vereeni gen, hebben zij de verordening eenigszins gewijzigd en stellen voor deze opnieuw vast te stellen, overeenkomstig de veranderingen door hen voorgesteld. Niemand het woord hierover verlangende, wordt het voorgestelde met eenparige stem men aangenomen. Suppletoir Kohier. Door B. W. wordt het le suppletoir Kohier van den Hoofdelijken Omslug, dienst 1904, ter tafel gebracht, ten bedrage van 1 2467.85. Met algemeene stemmen wordt dit vast gesteld. Benoemingen. Hierna gaat men over tot het doen van eenige benoemingen. Voor den tyd van 1 jaar worden als leeraren aan deburger- n d s c h o o 1 herbenoemd de heeren J. van Hoek en M. Koolbaas voor wiskunde, als assistent-leeraren voor lijn- en vaktee- kenen de heeren Th. C. G. Moorman, J. K. Labout en C. N van Gyn, en tot assistent- leeraren in 't vakteekenen de heeren II. Freeke en J. B. Mulders Jz. Benoemd vorden voor den tyd van 1 jaar als leeraar in natuur- en werktuigkunde de heer G. Tjalsma en definitief als leeraar in het hand- teekenen de heer M. D. van Dijk. Ter voorziening in de bestaande vacature voor lid van de commissie van t, o e- i c li t op het middelbaar onder- w ij s worden voorgedragen de heeren J. II. Zeeman, luit. ter zee le kl. en J. Smit, inspecteur van den stoomvaartdienst. Bij do 2e stemming verkrygen de heeren J. Smit en P J. II. van Geleuken ieder 9 stemmen, zoodat het lot moet beslissen, hetwelk in het voordeel van eerstgenoemde uitvalt. Rondvraag De heer Van Wingerden wijst op de wen- schelijkheid om een gedeelte van de voctstraat aan den Parallelweg by de gemeenteschool te bestraten. De Voorzitter belooft een on derzoek. De heer Grunwald vraagt naar aanleiding van de publicatie van den burgemeester in zake de Waterleiding, of de toestand zoo zorgelijk is en of er binnen kort verbetering is te verwachten om in de waterlevering te voorzien. De Voorzitter zegt dat de toestand zorgelyk is, en dat hy in een volgende ver gadering op de tweede vraag zal antwoor den. De heer Staalman maakt aanmerking over de wijze, waarop de gascokes aan sommigen geweigerd worden en zag gaurne maatregelen genomen om willekeur bij den verkoop daar van tegen te gaan. De Voorzitter zegt een onderzoek te zullen instellen. De heer Terra vraagt, waarom de directeur der gasfabriek niet voorkomt op de lijst van personen, die aanspraak kunnen maken op pensioen. De Voorzitter antwoordt, dat de directeur niet opgenomen is in de van kracht zijnde pensioenverordering. Hierna niemand meer het woord verlangen de, wordt de openbare vergadering gesloten en gaat de Raad over in geheime zitting tot onderzoek van eenige belasting reclames. Gemeenteraad van Texel, gehouden op Dinsdag, 4 October. Voorzitter de heer H. W. do Joncheere, Burgemeester. Tegenwoordig 8 leden, afwezig de heeren Koning, Mets en Kcesom met kennisgeving. Na openiug worden de notulen gelezuii en onveranderd goedgekeurd. I. Mededeelingen. Ingekomen stukken. Me degedeeld wordt a. dat ingekomen is een circulaire van den Bond lot bescherming van den trekhond, met verzoek bepalingen ie willen raakeu als te Hoorn. By de herziening der politie-verordering zal er rekening mede gehouden worden b. dat kasverificatie heelt plaats gehad by den Gemeente-Ontvanger, in kas was t 1427,82, en bij de Haveudirectie, in kas f 1330,35. Alles in orde bevonden. c. dat is ingekomen een schryven van D. C. Vos eu vau Cornelia Dogger, berich tende aanneming hunner benoemingen tot waarnemend telefoonhouder te Oudeschild, en tot t«'lelonis:e te den Hoorn d een verzoek van den Gemeente-Secretaris Ruibing om verlof van 5 tot 20 October, hetwelk verleend wordt; e. een schryven van den timmerman J. Daalder te de Gocksdorp verzoekende ook eens mot het werk der Gemeente te mogen worden belast, daar dit byna steeds aau den veldwachter aldaar wordt opgedragen. De Voorzitter zegt, nadat de heer Dros de ge grondheid der klucht heeft betoogd, eeu on derzoek toe. Verder wordt een en ander voor kennis geving aangenomen. ii. Adres van de Kamer van Koophandel en Fabrieken le Hoogezand-Sappemecr. Ge noemde Kamer verzoekt een adres van ad haesie te willen zenden aan den Mui. van Binn. Zaken om art. 245 der gemeentewet te wyzigen. Voor kennisgeving aangenomen. m. Adres lloofd der School to de Gocks dorp Van dit udres was een afschrift met uitvoerige toolichtingen verzonden van alle raadsleden, waarom er geeue voorlezing van gedaan werd. Het betrof eene kwestie tusschcn den Burgemeester en het Hoofd dier school, over het al of nut verstrekken van iulich tingen aan de ouders der leerlingen. De Voorzitter meende hiervan geene verant woording aan den Kaud te behoeven te doen. Na eenige discussie hierover wordt het debat geslo-en, en nadat de Voorzitter heelt gezegd alle inlichtingen aan de leden per soonlijk le willen geven. iv. Aanbieding gemeentebegrooling 19U5 Kindcyter f 60.825,24. In banden gesteld eener commissie, bestaande uit de heeren Bakker (Voorz., Koning en Keesom. Met het oog op de ziekte van den heer Koning, zal de heer Muts diens plaats als zoodanig bekleeden. v. Idem begroeting Algemeen Armbestuur. In handen gesteld eener commissie, beslaande uil de heeren Dikkers (Voorz.) Dros en Roeper. vi Ontslag aanvrage A. Laugeveld als Boekhouder van het Algem. Armbestuur. Op voorstel van den Voorzitter wordt dit adres aangehouden tot de volgende vergadering ii. Verzoeken om teruggave, alschryving enz. van Hooldelyken Omslag en schoolgeld. Op do verschillende verzoeken wordt gun stig beschikt. By Je rondvraag verlangde niemand het woerd, waarna do vergudering gesloten werd. Auteursrecht uitdrukkelijk voorbehouden. 80. Zie zoo, de feesten zitten er eindulyk op en nu wil ik eens trachten u 'n duidelyk denkbeeld te geven van de vcrschillonde ver houdingen hier. De vorst Pakoe Boewana X, is een Vazal van Hare Majesteit de Koningin. Hy heeft Zyn Kijk dus slechts in leen. Toen Hy 30 Maart 1893 of volgens de Javaansche-Mos- limsche tijdrekening op den 12den der maand Poeasa van het jaar Dje 1822 den troon Zyner vaderen besteeg, moest Hy eerst in tegenwoordigheid van den loenmaligcn Resident O. A. Burnaby Lautier en al de Ryksgronten plechtig onder den Moliammedaanscheu Bijbel, den t^oraan, bezweien, dat hy hot Neder- landsch Indische Gouvernement uls Zyn Op perheer en de over hem gestelde machten als Overheid steeds eerbied en gehoorzaamheid zou betooncn en zoo noodig hulp vcrleenen zou, dat Hij verder het welzyn van Zyn volk zou bevorderen en rechtvaardig regeeren, dat Hy geen oorlog zou voeren tegen Zyn nabu ren, landbouw, nijverheid en bande! zou be schermen, den slavenhandel beletten en ook geen politieke aanraking met vreemde Mogend heden zoeken zou. Verder verklaarde en er kende Hy, dat zyn waardigheid als Leenman niet rechtens hem toekwam, doch uitsluitend als 'n persoonlyk gunstbewijs van de Regeering moest worden beschouwd, zoodat deze ton allen tjjde het recht en de macht ook bezat om het leen weer teru'g te nemen De aandachtige lezer zal nu wel begrypen, dat er op die manier niet byster veel moer dan schyn van zelfstandigduid overbleef en dat verlangt Zyn Hoogheid dan ook niet. Wanneer hom maar vorstelijke eer bewezen wordt, wanneer Zyne Javanen, het lagere volk vooral, onbekend als het is met die vele con- cessie's in Hem den waren machthebber ziel, wanneer de Europeanen voor hem buigen aan hel Hof en eerbiedig Hom groeten op straat, wanneer Hy maar genieten kan van de noo- dige .staatsie*, och, dan laat Hy de rest heel «raag aan het Gouvernement over. Hy heelt op <lie manier de minste soesak en geniet toch de voordeden Verscheidende malen ben ik thans reeds by den Keizer op bezoek ge weest, uren lang heb ik in den Kraton door gebracht, ik mocht er van alles zien en bewonderen. Zyn paarden, rijtuigen, rijkssie- raden, vrouwen, hofnarren, dansmeisjes, dia- munten, parelen, ringen, serviezen, mazazynen enz. enz. en steeds moest ik den Vorst weer beloven, dat ik van al dat schoons in d<; Hollandse,hc bladen melding maken zou. Uok de verschillende prinsen van den bloede zyn danig in de weer geweest om hun schat ten te laten zien en ik ben bepaald buu vun 't bewonderen ,0, bagoes bagoes sekali ini O, wal is dat erg mooi dut ik maar steeds weer herhalen moest om die groote kinderen tevreden te stellen. Zeer belangwekkend was 't voor my, by die vele intieme bezoeken eens meer van nabjj kennis te maken met de zoo strenge adat der Javanen, streng vooral hier m do Hofstad. Het is b.v. zeer .onbeschoft' om met een meerdere of een oudere van meening te ver schillen, de hoog-te of oudste, ook in den familiekring, heeft allyd gelijk en wat hy beweert, wordt immers steeds melde noodigo sembah's tde handen tegen elkaar gedrukt voor het aangezicht) krachtig bevestigd door ren herhaald: .noenninggib, noenninggih wat in 't Iloog-Juvaansch ja, ja* wil zeggen. Ik spreek daar van Hoog-Javaanscli, doch dat is minder juistGok al als een gevolg van de zoo strenge discipline onderling by dat nog achterlijke volk, heeft men hier feite- lyk vyt talen. Ze zyn lste. Het Ngoko, dat is het Javaansch, zooals het door de lagere standen onder elkaar gesproken wordt of door den meerdere tot den mindere. 2de. Het Krama, de taal waarin de mindero of jongere moet antwoorden, ik zeg antwoor den, omdat zoo iemand nooit ongevraagd het eerst 't woord mag nemen, hut z.g.n. »Hoog- Javuansch- ook gebruikt door aanzienlijke personen van gelyken rang ouder elkaar. 3de. Het Madya, eene vermenging v. Ng >ko en Kraina ook wel, vooral hier op Solo, Gen daloengan genoemd. Dit wordt gebruikt door lagere, doch nog boven de massa verheven personen van gelyken rang onder elkaar. Ook meerderen spreken het wel eens tol miude- n, als deze van hoogoren ouderdom zyn. 4de'. lLl Kruma-inggil, dat is eeu taaltje van ongeveer 300 woorden zeer arm dus dat gebruikt moet worden, zoodra mon over God, do Koningin, de Gouverneur Generaal, Vorsten en Prinsen, de Rijksbestierders enz. spreekt. 5de. De Basa Kedaton of t Hol taal', ver plichtend voor al'e mannen, behalve den Vorst zelf, zoodra zy den Kraton betreden of in de nabyheid van den Heerscher zyu. De Vorst spreekt steeds Ngoko, maar ge bruikt over ot van zich zelf 't Krama-inggil. De vrouwen in den Kraton spreken onderling Krama ot Krama madyo en tegen de mannen de Basa Kedaton. Men ziet, dat hot nu juist niet zoo erg eenvoudig is, om de taal van dit volk onder de knie te krygen en als men ze slechts gebrekkig spreekt en de verschil lende soorten niet goed uit elkaar weet te houden, dan is 't zeer zeker verkeerd, zich in de oogen van den Javaan belachelijk, ja s fins onbeschutt aan te stellon. Met de aan zienlijke converseere men in het Maleisch of Hollandsch, want ook zells hier in het conservatieve Soerakarta wordt thaus door honderden jongeren onze moedertaal met yver bestudeerd en door velen zelfs reeds vlot gesproken. Dit danken we vooral aan het goede voorbeeld van de kinderen van dun Soesochoenun en eenmaal zal er hier op don troon cea Vorst zetelen met meer verlichte Westersche denkbeelden. Ook hier drong de zucht naar ontwikkoling en vooruitgang door ook hier zal dus eenmaal die antieke lastige adat plaats moeten maken voor een vrijmoediger, doch dan ook meer eerlyk ver keer. Ik sprak ook hier reeds jongelui uit de hoogste kringen, die 't mij toevertrouwden, dat die adat, d<«t kruipen en jabroertje spelen, de dood was voor hun volk en er zyn zelfs zonen van Zyn Hoogheid die in stilte zeer j bevriend en vertrouwelijk zyn met .laagge borenen.- Nu iets over den adel. H(j berust in de 1 Vorstenlanden op afstamming van den regee- j renden of van een vroeger geregeord hebbenden monarch. Hoe dichter men nu by den vor- i stelyken stamvader staat, hoe hooger de adel. De hoogste is dus die der kinderen van den Soesoehoenan of Sulthan van Djocja, dan komen de kleinkinderen, daarna de achter kleinkinderen enz. In het zevende geslacht vervalt alle adeldom en is men laaggeboren. Aangezien elke Vorst er een tlink aantal telgen op nahoudt, de negen-cn-dertig-jarige Soesoehoenan heelt er b v. negen-en-vyftig en er zyn nu weer vier kinderen op komst, begrypt men, dat men hier valt over do Pangerans (Prinsen), Rutoe's (Prinsessen) en Javanen met de titels van Radlieu Mas Ario, Radhen Mas Pandji, Radhen Mas, Radhen en Mas. Ik heb er hier in myn abonnemenUboek voor «le Bintang Hindia op du hoofdplaats allcun 622 mogen opteekeneu, een gelukkig verschijnsel, omdat de nieuwere denkbeelden door ons Tijdschrift gepropageerd nu ook wel langzamerhand invloed zullen gaan oefenen op den geest van het Hof 't Is zeer gelukkig, dat die adel met de zevende generatie uitsterft, altyd wat de titels betreft want anders zou hier zeker de meer derheid der bevolking op blauw bloed kunnen bogen en er feestelijk voor bedanken om te arbeiden. De toch reeds zoo schreeuwende armoede van de rest zou daardoor nog 'n graadje nijpender worden. Mannen van het reveil, ontwikkelde Indiërs, sluiten de ryen, de «Ster van Indië" moet ook licht brengen hier in de hoofdon en harten van die ydele, nog zoo bekrompen en toch zoo sympathieke, goed-aangelegde edelknapeu, de mannen der toekomst Voorwaarts zeg ik U, maar voorzichtig, met diplomatisch beleid Kr worden geen vliegen met azyn gevangen, wel met honingKen spreekwoord ook bij de M«leiere bekend. De Rijksbestierder van Soerakarta, Radhen Adipati Sosro di Ningrnt, met eene zuster des Keizers gehuwd, is een van de slimste en handigste Javanen op het eiland. Hy spreekt geen Hollandsch zyn kinderen echter allen uitstekend is nog zoo'n beetje van den ouden stempel en ook nietgeschoold, doch niettegenstaande dat alles, een man van groote betcekenis en een helderen kop. Men noemt hem wel eens den Javuanscheu Bismarek* en wat ik alzoo van zyn diplo matieke talenten bespeurd heb, geelt wel aanleiding tol groote, zeer groote wuardeering van zyn persoon. De Rijksbestierder wordt door den Gouverneur-Generaal benoemd en ook ontslagen, is dus Gouvernementsambtenaar en ontvangt behalve de hem door den Vorst toegelegde apanages, ook nog 'n tractement van de Regeuring. Hy kan als de spil bc schouwd worden, waarom hel bestuur hier in Soerakarta draait en is daarenboven byzonder gefortuneerd. Zyne dochter is nu gehuwd mot den oudsten, niet wettigen zoon van Zyn Hoogheid, met Pangeran Hangabchi, Majoor by don Generaion Staf. Als do Keizerin, do Toean Ratoe, onver hoopt geen zoontje mocht krijgen, dan wordt waarschynlyk genoemde oudste Prins de troonopvolger. Er zyn hier aan het Hof nog twee partyen, die van Pangeran Ario Mataram en van den jeugdigen zeventienjarigen Prins Koesocmo Joedo, die dezer dagen reeds zyn derde kind zag geboren worden. Een vrucht baar ras, dat Javaansche Alle contracten, pacht-overcenkomsten en cultuurzaken, voor de Europeanen hier van zoo groot belang, worden in de bureaux van de Kepatihan, d. i. in het complex by de v- rsteljjke woning van den Kandjeng Rijks bestierder, afgedaan en dus begrijpt men hoe minzaam de .overhcerschers* hier zyn tegen dien zoo machtigen man. 't Is van avond de tweede Zaterdagavond der maand en dus receptie by den Major domus,* laat ons er heengaan en obsorveeron Lt. Clockenku Broussom. b.d. Solo. Burgemeester en Wethouders van Helder brengen ter algemeene kennis, dat door den Heer C. G. VAN DER LEE, Arts alhier, zitting zal worden gehouden tot kostelooze inenting en herinenting op Woensdag 12 October a.s., des namiddags ten 2 uur precies, in de lokalen der voor malige Zeevaartschool aan de Kerkgracht. De ouders worden uitgenoodigd de geboortebewijzen van de kinderen, waar voor inenting wordt verlangd, mede te brengen. Helder, den 5 October 1904. Burgemeester en Wethouders voornoemd, VAN STEIJN, Burgemeester. UURBANUS, Secretaris. wordt het SPAARBANKBOEKJE, afgegevtn door de Spaarbank van het Departement >Helder« der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, onder nummer 4136 ten name van de Vennootschap de Onder neming* te Helder. De Boekhouder, H. VAN DER LEE. te ANNA PAULOWNA, op Woensdag 19 October 1904, des voormiddags 9 uur, op de plaats >DE ONDERNEMING", aan den Grasweg van 9 Melkkoeien, 2 Melk vaarzen, 4 drachtige Hokkelingen, 7 Graskalveren, 4 Schapen, 2 Varkens, 1 bruin Merriepaard, 40 Kippen met een Haan, Bakwagen, Boeren wagen met Raam, Driewielakar, Hooi- schuiver, 2 Zaadrollen, Ploeg, Kruiwagen, Hakselmachine, Kippenhokken, Karnkaas- zetters en Kaasmakers, Melkschotels en Melkbussen, Botermout, Roomvat, Emmers, Weikuip en Weivaten, Bascule met Gewicht, Koedekken en Paardentuigen, verdere Boeren- en Bouwgereedschappen en een partij Hooi. Voorts eenig Huisraad en 't geen verder zal worden aangeboden. Notaris BACKX. WORD GBVRIAGD: een BROODBAKKERSKNECHT, bij K. MOLENAAR, te Schagen. Wordt gevraagd: tot het verkoopen van Vee-brood 't zjj voor eigen rekening of voor provisie en bekend onder Landbouwers. Adres: JOH. V. D. LINDE, in Rogge, Boonen, en Lijnzaadbrood. Vlietlaan 40, Rotterdam. Mevrouw SÜERMONDT, Buitenhaven 20, verlangt wegens ziekte der tegenwoordige nette DIENSTBODE, zelfstandig kunnende koken. Zich aan te melden 's.avonds n& 8 uur. Gevraagd in een burgergezin een HUIS HOUDSTER vun m. b. leeftijd. Te bespreken tusschen 7 en 9 uur. Adres Bureau van dit Blad. Te koop aangeboden t zeer geschikt voor een groot Winkelhuis, op den besten stand dezer gemeente, groot ongeveer 1 Are 70 centiaren. Brieven onder motto >Twee huizen* aan het bureau dezer courant. Ter overname aangeboden een nette Zaak in Kruidenierswaren en eenige aanverwante Artikelen, tegen billijken prjjs. - Br. fr. onder motto "ruidenierszaak*, aan 't bureau v/d. blad. met besten Inventaris te koop, aan de Scheepswerf van IJ. ALKEMA, te Makkum. Voor Epotprjjs wordt te koop aangeboden, 2 Ketels, 2 Doofpotten, 2 Watermokken 1 Treeft, 1 Vergaarbak. AdresLOUISE8TRAAT 8. TE KOOP: Twee Directiekeeten, een Zaagmachine, Mondsteenen voor Regenbakken en Putten, paneelen Deuren, eiken Vloerleggers, een partij klaar gemaakte Eiken en Teak Drempels, cederhouten deelen enz: TE HUUR: TIMMERMANSWERKPLAATS met opslagplaats groot 700 M*. Adres: BINNENHAVEN 65. HUIZEN TE HUUR. Ankerpark 21; huur f 400.— DIJkstraat 32huur f 300.— Zuidstraat 10 huur f 200.— Alle te bevragen SPOORSTRAAT 93. TE KOOP. Adres: H. WIJKKR. Meubelmakerij en Winkel LAN6ESTRAAT 30. Ondergeteekende bericht dat zjjn Meubel- mukerjj Paardenstraat 1, verplaatst is naar Langsttraat 30. Tevens is door hem een winkel geopend in Meubelen, Kleeden en Vloerzeil. Alle eigengemaakte meubelen worden voor fa brieksprijs verkocht. Conourr«nti« onmogslijlc. Aanbevelend, B. J. QUAST. Een allerlief at Aapje te koop mak en Hef voor kinderen. Adres: Bureau »V1. Blaadje. IN HET Mej. FLORA POLAK en de heer M. M. POLAK, deelen liet geëerd publiek mede, dat zij hunne DANSLESSEN voor dit seizoen hebben hervat De lessen worden uitsluitend gegeven in het Casino- Gebouw en strikt, in besloten kring. Dagelijks inschrijving en gelegenheid tot liet forineeren van Dansclubs Aanbevelend, Mej. FLORA POLAK. M. M. POLAK. Casino-Gebouw. NpoorNlraat OS. Speciaal adres voor binnen- en buitenlandsche geneesmiddelen. Staalpillen. Kinadruppels (dr. de Vrij). ()uina Laroche (Kraepelien en Holm's) Scott's Emulsion Levertraan Emulsie. Teercapsules (van De Guyot). Emserzout en Einserpastiles. Eiwitstaai Oe van ouds bekende MEDICINALE LEVERTRAAN van i TEN DOESCHATE weder ontvangen de prijs Is per fl. 10 ct. afgeslagen. Het goedkoopste en tevens het degelijkste adres voor

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1904 | | pagina 1