KLEINE COURANT 't Vliegend Blaadje Het kwade geweten. voor Helder, Texel, WIerIngen en Anna Paulowna. No. 3303. Woensdag 12 October 1904. 32ste Jaargang. Bureau: Spoorstraat Telef. 59. Bureau: Koningstr. 29. Interc.-Telef. 50. Abonnement Vliegend Blaadje p. 3 m. 50 et., fr. p. post 75 ct., Buitenl. 11.25 i Zondagsblad 37* >>>>45» 0.75 Modeblad 55 80 0.90 I Muzik. Bloemlezing» >»60» »85> >0.90 Voor 't Buitenland bp vooruitbetaling. VERSCHIJNT DINSDAG- EN VRIJDAGMIDDAG. UitgevenBBBKHOUT Co., te Helder. AUvertentien van 1 tot 4 regels 25 Cent. Elke regel meer 6 4 maal geplaatst, 1 maal gratis. Bewps-exemplaar 21/» CL Vignetten en grooie letters worden naar plaatsruimte berekend. ^dvertentiën moeten uiterlijk des DINSDAGS- en VKfJDAG8MOKGKÜf8 vóór 10 uur aan het Bureau bezorgd zijn. N ieuwsty dingen HELDER, 11 October 1904. Aan mejuffrouw M. Metzelaar, eervol ontslagen onderwijzeres alhier, is een pensioen verleend van f 281 's jaars, De beide sloepen, die tjjdens den storm van Hr. Ms. De Rupterliggende toen op de reede, op drift zjjn geraakt, zpn nabp Urk opgepikt door de stoomboot >Sneek I« en te Lemmer onder het beheer van den strandvonder gesteld. De riemen enz. waren nog aanwezig. Zaterdagavond 1.1 gaf de muziek- vert-eniging >Crescendo«, afdeeling Helder van de Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst, een uitvoering, die ook door niet-leden tegen betaling van entreeprjjs kon bijgewoond worden. De zaal van >Casino« was tamelijk goed bezet. De vereeniging, die vroeger met succes de operetten Marijke van Scheveningen* en >Pranchemont de Marskramer* hitd opge voerd, bracht deze maal DeWoudkoninginc, kinderoperette in 2 bedrijven door Mart. Schuil, ten tooneele en ook ditmaal waren de toehoorders tameljjk wel tevreden. Hoewel wjj het kunstgenot niet al te boog taxeeren, moeten wjj toch verklaren, dat het stuk eenige genoeglpke uurtjes ver schafte. Wjj brengen dan ook een compli mentje aan den leider, den heer J. Del- gorge Fzwicn het zeker veel moeite en inspanning gekost moet hebben de jeugdige zangers en zangeressen voor te bereiden, De koren werden vrjj goed gezongen en liet spel en de standen der kleinen waren prijzenswaardig. De leden van de zang- vereeniging, die de hoofdrollen en de solo's voor hunne rekening hadden genomen, kweten zich, enkele uitzonderingen duar- gelaten, tamelijk wel van hunne taak, zoowel wat zang als spel betreft. De begeleiding bestond uit een strpkquintet en klavier. Wanneer men weet dat deze in handen was van musici der Marinekspel dan kan men begrypen dat hier niet anders dan lof kan vermeld worden. Het geheel was dus bevredigend. Nu de wintervermakelijkheden weder een aanvang nemen, heeft ook het Bestuur van Volksbijeenkomsten weder plannen ontworpen voor de 33ste winter- campagne. Deze populaire bijeenkomsten, die voor het volk gepaste uitspannings avonden zjjn, zullen m dit seizoen Dinsdag 18 October aanvangen. Alsdan zullen eenige voordrachten gehouden, een tooneelstukje door de onderofficiersvereeniging >0. V." opgevoerd en eenige concertnummers door de kleine kapel van het stafmuziekkorps der marine ten gehoore gebracht worden. Landbouw, Vrjjdag LI. hield de afdeeling Heldor van de Holl. Maatschappij van Landbouw in 't café ,'t Centrum* onder leiding van den heer Th. Terra een vergadering. Nadat de notulen gelezen en goedgekeurd waren, deelde de Voorzitter mede, dat de winter-landbonw-cursus in Koegras weder geopend was en dat men over het aantal leerlingen (15) tevreden kon zjjn. Er bestaat, omdat de cursus een driejarige is, nog korten tjjd gelegenheid tot inschrijving van leerlin gen. Door het bestuur der afdeeling zjjn benoemd tot leden der-Commissie voor toezicht op den cursus de heeren J. Verfaille, Th. Terra, G. de Beurs, C. de Wit en H. Bakker Dz. Daarna kwam een voorstel van het bestuur ter tafel, om tot aanmoediging van den aan voer van vee op de a.s. najaarskoemarkt alhier twee prjj.en uit te loven en wel f 10 voor hem, die het grootst aantal rundvee op de markt brengt en f 5 voor den daarop volgende. Na eenige bespreking werd dit voorstel aangenomen en daarbjj bepaald, dat minstens 8 stuks vee (nuchtere kalveren uit gezonderd) moeten aangevoerd worden, om voor een premie in aanmerking te komen. Vervolgens werd medegedeeld, dat door tnsschenkomst van 't Hoofdbestuur was ingeko men een verslag van deafd.Landb. van 'tDepar- tement van Waterst., Handel en Nijverheid over wde bestrijding van do tuberculose onder het rundvee.' Een gedeelte van dit verslag werd voorgelezen, hetwelk zoo de belangstelling wekte, dat men trachten zal meerdere exem plaren van dit geschrift te verkrjjgen ten nutte der leden. Bovendien zalv de heer Tjalsma uitgenoodigd worden in de volgende vergadering over dit onderwerp eene lezing te honden naar aanleiding van dit geschriit. Nog werden op een schrijven van het hoofdbestuur, om één of meer leden aan te wjjzen, die bij onteigening van aan tubercu lose ljjdend vee, ah schatters zouden kannen optreden, aangewezen de heeren J. van der Veer en C. de Wit. Verder werden ter tafel gebracht twee toegezonden brochure'a n.1. »de vlekziekte van varkens» en .over doouderdomsbepaling van paarden." Mon besloot van dit laatste boekje 10 exemplaren voor f'3aan to schaffen. Daarna werd medegedeeld, dat de Konin klijke vergunning was ontvangen tot het houden eener verloting ter gelegenheid van de najaarspaardenmarkt alhier. Men twjjfelde niet of de toestemming van den Commissaris der Koningin, omtrent het aantal en prijzen der loten zou ook wel verkregen worden, daarom benoemde men een commissie, die het bestuur bij de regeling der verloting zoude bjjstaan. Tot leden dier commissie werden gekozen de heeren G. Jannes, W. Oosten- brug, D. de Graaf, E. G. van Ede, P. Bruin en C. de Beurs. Bjj de rondvraag werd door den heer Roem gewezen op de wenschelijkheid, om één of meer afgevaardigden te zonden naar de alge- meene vergadering der Maatschappij. Op een vraag naar de resultaten vorkregen met den dekhengst kon door 't bestuur geen ant woord gegeven worden, omdat de houder van den lieDgst, de heer Bruin, niet ter verga dering was en ook geen schriftelijk rapport door hem waB ingediend. Hierna werd de vergadering op de gebrui kelijke wjjze gesloteD. De logger Johanna Cornelia, schipper A. Plugge, van den reeder A. Hoogenraad, kwam Zaterdag binnen met verlies van twee der opvarenden en van de geheele vleet. Het vaartuig werd door een stortzee overvallen, waarbjj de schipper en twee matrozen over boord sloegen. De schipper is nog levend aan boord weten te komende beide ma trozen zjjn verdronken. Eén was een Sche- veninger, de andere behoorde te Vlaar- dingen thuis. Door het Prov. Bestuur van Noord- Holland is aanbesteed De voorziening der boorden van het Noordhollandsch Kanaal in drie perceelen. Raming 1ste perceel f 14,000, 2de perceel f 9900, 3de perceel f 8100. Raming der massa f 32,000. Laagste inschrpver: lste perc. J. Olden- burg, te Bergen voor f 11,8802de per- ce-1 J. Oldenburg te Bergen voor f 9186 3de perceel A. v Doorn te Amsterdam voor f 7098 massa M. Daalder te Alkmaar voor f 26,978. Het Groot Noordhollandsch Kanaal. Men schrijft aan het N. v. d. D. uit Noord-Holland Het water in het Groot-Noordhollandsch Kanaal is reeds langen tjjd zeer slecht. Bovenop drpft op vele plaatsen een groene laag, gelijkende op groene verf. Sedert den regen van Zaterdag schpnt dit nog toe genomen te zpn. Als men des avonds met een schuitje het kanaal oversteekt, dan ziet men bjj eiken riemslag op die plek vonken vuur. Over de oorzaak van dit versclijjnsel wordt verschillend gedacht. Sommigen beschouwen het als een gevolg van de langdurige droogte van deze zomer; anderen schrjjven het toe aau het veelvuldig bin nen laten van zeewater. Men deelt aau de Tel. mede: >Het ligt in het voornemen van den minister van marine een einde te maken aan den tegenwoordigen toestand, waarin de adelborsten verkeeren door tot den militairen stand te behooren zonder daarin een rang te bekleeden,die hunne verhouding tot andere militaren aangeeft. Deze maatregel moet zeer zeker een groote stap in de goede richting geacht worden. Vooral tegenover de landmacht gaf de bestaande toestand veel malen aanleiding tot onaangenaamheden. Herhaaldelijk heb ben ministers van oorlog bjj hun ambt- genooten voor marine aangedrongen op het tot stand komen van de positie der adelborsten, welke de minister Ellis in het leven wensebt te roepen. Uit de Staats Courant. Bljjkens uit Oost-Indië ontvangen tele- graphische berichten zpn bjj krijgsverrich tingen te Endeb op het eiland Fiores, gesneuveld de matroos 2de kl. M. Koens, zwaar gewond de schoenmaker H. G. J. W. J. van VVpk, licht gewond de luit. ter zee 2de kl. J. W. A. Mulder en de mari nier lste kl. M. Nieuwkerk te Roetnahsola op het eiland Ceram, zwaar gewond de luit, ter zee 2de kl. Dunbar, niet levensgevaar lijk gewond de mariniers lste klasse D. C. A. de Zwart en J. Jacobs en licht gewoud de marinier 2de kl. J. Slieker. L)e genoemde schoenmaker Van Wpk is sedert aan de bekomen verwondingen overleden. De ontploffing te Antwerpen. Aan het „Handelsblad van Antwerpen" ontleenen we de volgende bijzonderheden omtrent een ontploffing te Antwerpen: „Het ongeluk bad plaats des morgens te 9 uur op het fort Siute-Marie, in eeu gebouw, bekend onder den naam vau het „Klein Poeiermagazjjn". Door de kracht van de ontploffing is dit magazpn, zoo groot als het was, totaal in gruis geslagen. Er bleef niets meer van over. Twee en vijftig bommen zijn gesprongen, alles doodend en vernielend wat in de nabp beid was. Volgens de eerste inlichtingen, te Ant werpen ontvangen, werden 15 man gedood en 2 doodeljjk gewond, wat doet veronder stellen, dat er nog een menigte minder gekwetsten zpn. Het fort St. Marie, op den linkeroever der Schelde gelegen, is een van de vier forten voor de verdediging der Beneden Schelde gebouwd. Buiten het „Klein Poeiermagazjjn" is een deel van het fort Sinte-Marie verwoest en de aanblik der vernieling moet vreese- lpk wezen. Al de Ipken zpn onkenbaar, voor zoover het nog mogelpk is armee, beenen en stuk ken lichaam tot een geheel te brengen. Veeleer is het een vormelooze massa over blijfselen. Aan een vinger heeft men twee ringen gevonden en daaraan herkent men dat de afgedrukte arm die was van een wacht meester. De verslagenheid in het dorp Callo is onbeschrijfelijk. Men heeft op de plaats der ramp stuk ken armen, beenen, weggeslageu hooiden, enz., in manden bjjeen verzameld het was in een woord afgrjjseljjk om te zien. Hier te Antwerpen, op de vlotbrug, stond er, ondanks het slechte weer, een overgroote menigte de aankomst der ge wonden af te wachten. Naar het heet, had de ontploffing plaats tjjdeus het laden van de bommen, waarvan er een door onbekende oorzaak 9prong. Onmiddellijk daarna vloog alles in de lucht. Algemeen vreest men dat van den winter de armoede in Londen groot zal wezen Er zpn schromelijk veel werke- loozeu en dus is men beducht voor gebrek ljjden op nog uitgebreider schaal dan te Londen jaarlpks in den winter geschiedt. LoDg, de minister van 't plaatselijke be stuur, scboon de bezorgdheid overdreven achtende, heeft toch gevoeld, dat er buiten gewone maatregelen genomen moeten worden, en een spoedvergadering van afge vaardigden der armbesturen opgeroepen. Een gauwdief. Te Brussel heeft een persoon, zich noemende baron de Santignac, een goudsmid op sliinn# wjjze bestolen. Hjj zocht juweelen uit ter waarde van ruim 7000 francs, welke in een pikje werden gebonden, waarop hp zpn zegel plaatste. Intusschen zag bp nog eeu hor logeketting, die hem beviel en door hem gekocht werd. Hjj bad 5°/0 korting bedon gen voor contante betaling, maar toen bp het bedrag uit zpn brieventasch wilde halen, bleken twee duizend francs te ont breken. Hp legde daarom - althans zoo leek het het pakje dat hp al bp zich had gestoken en den ketting weder op de toonbank en ging been om het ont brekende geld te halen. Maar hjj bleef weg en toen de goudsmid, argwaan krjjgend, het verzegelde pakje opende, dat sterk op het andere geleek, vond hp daarin slechts papier en kiezelsteentjes. De dief, die wellicht ook elders dat kunstje zal beproeven, is vrjj gezet, ongeveer 40 jaar oud, had een donkerblonden, naar boven gedraaiden snor en droeg een donker jacquet, slappen zwarten hoed," witte das met een opaal in een klauw als speld Siegburg, 8 October. In het gebouw der patroonfabriek ontplofte heden een ketel met ontplofbare stoffen gevuld Acht werklieden werden gedeelteljjk zwaar, ge deeltelijk licht gewondvan de zwaarge wonden is er een overleden. Enkele arbeiders worden vermist. Het gebouw stond kort na de ontploffing in brand. Naar men ons mededeelt, zullen voor een Engelscbe firma bier te lande 200.000 Goudsche kazen worden aangekocht, be stemd voor Japan en zpn leger De Mont Pelée op Martinique is sedert 29 September in toenemende mate aan 't werk. Dikke stoomwolken hangen om den top en lava en stof dalen neer. Gevaar bestaat er op 't oogenblik echter nog niet voor de bevolking. De telegra fische verbinding met het eiland is gestoord. Men vreest in Schotland voor on lusten, als het vonnis van het Hoogerhuis in den strijd tusschen de Vereenigde Vrjje Kerk en de Vrjje kerk ten uitvoer wordt gelegd. Dezer dagen zpn te Portmahomack drie hooischelven van een dominee der Vereenigde Kerk in brand gestoken, terwijl daar een kerkelpke vergadering werd ge houden. Dessous-le-Moustier, een berucht moordenaar en tevens de oudste veroor deelde in de gevangenis te Leuven, is daar dezer dagen overleden. Hjj had eigenlpk schrijft het Han- delsbl. van Antwerpen de specialiteit yan schaapherders te vermoordeu. Hjj was schepene van Hornu ni dreef grooten handel in schapen. Nu en dan verdween er een schaapherder of een schapenkoop man en men hoorde van die inarnen niet meer spreken. Reeds vermiste men er een klein dozjjn, wanneer men eindeljjk vast stelde, dat al die lieden verdwenen, nadat zjj bp Dessous-le-Moustier eene bestelling schapen hadden gedaan en er te zjjnent het bedrag van gingen ontvangen. Huis zoeking werd ten slotte bjj den verdach ten schepen bevolen, die als zeer deftig man doorging. Onder het mest en den vloer van een geitenstalleken, vond men zeven mannelpken, zeven menschelpke geraamten nevens elkander liggen. Wanneer de magistraten van het parket aan Deasous-le-Moustier vroegen, waar zpne andere slachtoffers gebleven waren, vermits er meer dan zeven spoorloos ver dwenen, antwoordde de beruchte moorde naar zeer koelbloedigJe n'en ai croqué que sept" (Ik heb er maar zeven gekraakt). Hp was ook verdacht zpne vrouw ver giftigd te hebben. Onder de vermoorden waren de drie ge broeders Thirion en zpn schoonvader, dien hjj vergiftigde, omdat deze wist van de moorden op de Thirions. Toen hij door het assisenhof van Bergen ter dood veroordeeld werd, barstte heel de zaal in toejuichingen uit. Het was op 22 Maart 1870. Hjj heeft dus ruim 34 jaren na zpne veroordeeling in de gevangenis van Leuven doorgebracht, waar hjj de wachters meDig zuur oogenblik heeft doen beleven. Sterk als een reus, heeft hjj hen meer dan eens pogen te vermoorden. Nooit gelukte men er in, hem te doen werken. Hp stierf aan eene beenziekte, die hem schrikkelijke pjjoen heeft doen ljjden. Uit het Buitenland. Bij een reis van den Czaar van Rusland behoort een aanslag. Zoo scbjjneu sommige bladen er althans ovor te oordeelen. Toon de Czaar verleden week in Odessa ia geweest voor een wapenschouw ovor de troepen aldaar, meldden verscheidene bladen dat op do spoor lijn waarover de keizerljjko trein moest paaseereD een bom was gelegd, die echter nog juist intjjda kon worden weggenomen. Do lezingen over 't gebeurde liepen nog al uiteen. Reuters agentschap seint thans uit St. Petersburg dat het Russische Tolegraaf- agentschap gemachtigd is te verklaren dat het bericht geheel uit do lucht gegrepon is. De Tibot expeditie is goed en wol to Gyangtse aangekomen en daar ontbonden. Generaal Macdonald inspecteerde de troepen een bracht hun hulde voor den moed en de volharding tjjdens de expeditie betoond. De meeste troepen keeren naar hunne garnizoenen in Indië terugalleen een ge deelte van het 40ste regiment bljjft in Gyangtso zooals bjj 't contract is bepaald. Het wespennest, dat Macedonië heet, begint na een korten rosttjjd wder van zich te doen hooren. Bulgaarsche rooverbenden trekken bier en daar het land door cn leggen de bewoners eene brandschatting op. Men vreest dat de opstand in liet voorjaar opnieuw zal uitbreken. Het eenige middel om dit te voor komen is het ernstig doorzetten vsu het be gonnen hervormingswerk. Wanneer generaal Giorgia krachtig gesteund wordt bjj zjjn pogen om de gendarmerie te verbeteren, zoo dat deze zal kunnen optreden tot het bewaren van rast en orde, dan zal bet vertrouwen der bevolking in do regecring misschien terug- keeren. Men weet echter dat de Porte de gendarmerie als een gedwongen fraaigheid beschouwt. De Franscbe minister van buitenlandsche zaken en de gezant van Spanje hebben eene verklaring onderteekend waaruit bljjkt dat beide regeeringon tot overeenstemming zjjn gekomen over de vaststelling harer rechten en den waarborg der wederzjjdsche belangen in Afrika. De Spaansche regeering heeft haar instemming betuigd met de Fransch Engelscbe verklaring omtrent Marokko. Alweer dus eene lastige kwestie geregeld. Wel te verstaan, van den kant der mogendheden onderling. In Marokko zelf ljjkt de toestand veel op vol slagen regeeringloosheid. Het innen der be lastingen en liet oproepen der recruten totaal mislukt en de troepen die de sultan te zjjuer beschikking heeft, zjjn ongeschikt en niet in staat om zjjn gezag te helpen hand haven. In hot district Tanger kan de gouverneur insgeljjks de orde niet handhaven. Soldaten die de wegen moesten bewaken, vielen oen Spanjaard aan en wierpen hem in de rivier. Een zonderling staaltje van deze orde hand having. De Londonscho bladen bovatten een bericht uit Bcrljjn als zou te Kiel een geval van landverraad ontdekt *iin- Do plannen voor Duitecho oorlogsschepen zouden aan een vreem de mogendheid verkocht zjjn. Het bericht is echter niet nader bevestigd geworden. De oneenigheid tusschen Dnitschcra en Tsjechen gaf reeds zoovele malen aanleiding tot onverkwikkelijke tafereolen in don Bo- heeinschen landdag. In do vergadering van verleden Vrjjdag sprak de gouverneur nu weer de hoop uit dat aau de ondragelijke toestand, waarin do obstructie do landsregeering brengt, een eind mocht komen. Het resultaat was dat in dezelfde zitting de Tsjechen weer van voren aan begonnen. Ovor zaken waarover gewoonljjk niet gediscuseerd werd, werden nu ellenlange redevoeringen gehouden met het kennelijk doel do beraadslagingen zooveel mogelijk te rekken. Do minister-president graaf Tisza hooft wel reden om zich bjj zjjno kiezers te beklagen over het schandaal door de oppositie veroor zaakt. Hjj zal naar middelen uitzien om die taktiek voortaan onmogeljjk te maken. De Oorlog in het Oosten. De Petersburgsche correspondent van de Echo de Paris zegt uit de beste bron do volgende bijzonderheden vernomen te heb ben over de wjjze waarop de sohout-bp- nacht prinB Oechtoinski te Port Arthur behandeld is, na zpn terugkomst met de Russische oorlogeschepen, in den avond van den lOen Augustus. Men weet dat het nadrukkoljjke bevel van den Tsaar, aan Withoeft meegegeven en door dezen ongelukkigen admiraal nog stervende herhaald, luidde: >Wat er ook gebrure, keer niet naar Port Arthur terug De verbazing was dan ook groot toen men te Port Arthur het smaldeel zag terug- keeren, althans een aantal van de grootste schepen, zonder dat deze zwaar beschadigd waren noch zeer ernstige verliezen hadden geleden. Generaal Stoessel en de overige hoog geplaatste officieren waren van oordeel dat het gedrag van prins Oechtomski, door het sneuvelen van Withoeft commandant van het eskader van Port Arthur geworden, een smet was op de geschiedenis der ver dediging van de vesting, en den Russischen naam onwaardig. Stoessel, de oudste zee officieren en de hoofdofficieren van het garnizoen kwamen in buitengewonen krijgs raad bjjeen. Hoe vreemd de i-amenHtelIing van zulk een krijgsraad ook was, de om standigheden maakten een eigenmachtig optreden der officieren noodig, daar men niet voldoende met de overheid gemeen schap had, en men achtte de krpgraad wettig, Stoessel bekleedde het voorzitter schap. Met algemeene stemmen besliste deze rud, dat Oechtomski niet in staat was, het smaldeel aan te voeren dat bjj van zpn rang vervallen werd verklaard dat hjj zpn vlag moest neerhalen. Vervol gens bepaalde de krpgsraad, evenzoo met algemeene stemmen, dat de kapitein t. z. Wirén bevorderd moest worden tot schout- bjj-nacht, belast met de functiën van op perbevelhebber der vloot te Port Arthur. Petersburg, 9 Oet. De >Regeeringabode< meldt, dat Koeropatkine op 2 dezer een dagorder uitvaardigde, waarin hjj het tot nu toe terugtrekken van het Russische leger rechtvaardigt. De Tsaar zendt nu voldoende troepen en zal zoo noodig nieuwe zenden. De Keizer is vast besloten te zullen overwinnen. Die wenscb zal weldra ten I'ËIIILLETO.V 10.) .Wat maak je daar?' vroeg Von Knee, die met oen ongcw9ne behaaglijkheid in een hoek van de sofa op zjjn gemak zat en nn cn dan over de courant heen een blik ovor Gertrudo wierp. «In uw slaaprok was een naad losgegaan, oom. Och, Frauke, geef me als je blieft dat kluwen eens aan», vervolgde zjj om verdere vragen te ontgaan. De oogen van mjjnheer Von Knee rustten op het jonge, bloeiende meisje in den ouder- wetschen leuningstoel. Een aangenaam van huiselijkheid, zooals hjj in jaren had gekend, overmeesterde hem. H\j knikte tevreden mot het hoofd, zag vriendelijk naar Frauke, die weer erg verbaasd opkeek, en hervatte zjjn lectuur. Tegen negen uur maakte Gertrudo, gehol pen door Vos, dio meermalen lachte, een flinke slaapdrank gereed gens vriendeljjke verklaring van haar oom goed smaakte en dien hjj langzaam opdronk. Daarbij word als levensregol voorgeschreven «Om hal Ti ie n te bed.» Frauke kuste haar vader barteljjk, keek even schuw naar Gertrude om, streelde hem toon over de wangen en legde haar hoofd tegen zjjn schouder. Oom liinzc kreeg een verlegen groet en Vos een krachtigen hand druk. i steelsgewjjze i-reeddie vol- Daarna ging het gezelschap uiteen. Toen de beide meisjes al tastende de brcede, donkere trap opgingen, verbrak Franke het stilzwijgen. Hoe bevalt Hinze je? Is hjj niet mooi?» .Lieve Frauke,» zei Gertrude, terwijl zjj haar arm om het middel vau haar nicht sloeg», •hy heeft mooie kleeren aan I" .Ach!" ,Hy heeft mooie haarkammen en borstels «Je wilt weer schoolmeesteren. Waarom was je zoo onvriendelijk tegen hem!» Gertrude werd rood. «Omdat hy me zoo onbeschaamd aanstaarde.» Waarom deed hy dat? Anders kjjkt liy altyd my aan en spreekt bjj nu geheel alleen met my. Ik neem het hem kwaljjk, en ben vau zins morgen heel onvriendelijk tegen hem Zy traden de kamer binnen, waar ze beiden moesten slapen. Het was een tamelijk diep vertrek met één vensterlinks stond een bed en een waschtafel en spiegel, rechts desge lijks. Het heldere, pussende behangsel was waarschijnlijk pas vernieuwd wegens het be zoek. De vier stoelfen bjj de bedden waren overtrokken met mooi bont katoen. Gertrude wilde gebruik makeD van de ont stemming der kleine en zei Frauke, nu je vanavond je papa zoo lief thee geschonken hebt en de wangen gestreeld, zooals het je betaamt." Frauke legde haar blond kopje tegen den schouder van ltaur vriendin en viel met on zekere stem in «Maar vriendelf k, school meester Moet jo mc dezen avond weer iets beloven." .Hoe goedgunstig!' Ze liet Gertrude los en ging naar haar waschtafel. ,Frauke Von Knee moet in liet vervolg du waarde der raenschen niet schatten naar hun lichtgrijze kleeren en hun haarkammen en borstels, maar naar huu eerlijkheid en moed. Anders zou de kleine Silezische school meesteres al heel spoedig door Frauke Von Knee veracht worden want bedoelde school: meesteres zal niet lang verborgen kunnen houden, dat zy slechts één wollen japon, één zwarten japon en twee heel eenvoudige mousse linen japonnen heelt. Kammen heeft ze er slechts één en borstels ook dezen éénen, dien ze nu gebruikt om haar voor den nacht in orde te brengen.» Ach, Trude, zoo zie je er uit om bang van te worden Frauke hud ook het haar losgemaakt en keek nu haar nicht aau. Gertrude lachte en zei: «Een fraai compliment!» Mooi ben je, maar nu zie je or te woest uit. Ik zou je niet gaarne 's avonds zoo in de laau tegenkomen. Die haarvlechten lyken wel slangen, die oin je hoofd en schouders kronkelen. En je oogen funkelen in hel duister. Zoo moet Trude Groode er uitgezien hebben!' «Trude Groode? Wat beteekent dat?» «Dat zal Marx Vos je wel vertellen; die kan het, zeg ik je. Het is een fraaie geschie denis, allecu een beetje hm Trude Groode behoorde tol je voorouders*. «Wordt nu niet dichterljjk, Frauke! Luister nu Gertrude stapte in bed. .De tweede belofte «Dat is nu weer een heel andere zaak. Wat er nu volgt, is niet dichterlyk, vrees ik,» zei Frauke langzaam. «Bedaard! Frauke Knee, Gertrude Knee en Marx Vos «Een mooi klaverblad!» zuchtte Frauke. terwjjl ze moeite deed om een baad uil den knoop te doen. beloven elkaar onder strenge go- hcimhonding dat ze oom Hinze zullen vergiftigen.' Hy is het vergift niet eens waard I» Gertrudo Waarom val je me in de rede?' Gertrude richtte het bovenljjf weer op, leuude met den arm onder hel hoofd op den raud van haar 'bed, en keek met vroolyk schitterende oogen op naar Frauke die by haar bed stond. «Neen weet je, wat wy moeten beloven Wy moeten het doorzetten, dat jo vader met ons naar den bouwval gaat!» Frauke liet van schrik den knoop los, waar ze juist met de tanden aan bezig was en riep uit ,Ik geef je mjjn Liza en dan Christiaan Müllcr op den koop toe, als je dat klaar speelt 1» Zy ging op den rand van het bed zitten en keek vol verwondering Gertrude aan. Zet toch niet zoo'n dom onnoozel gezicht, kind' vermaande Gertrude op gemoedelyken toon. Dat je my Liza wilt geven, is echter zoo kwaad niet. Als wy het doorzetten, wat ik gezegd heb, dan beloof je mij dat je nooit weer zult paardrjjden. Neem je dat aan Nu, voor mjjn part ja!» .Christiaan Muller inag je echter voor je zelve houden." Die? Dien kun je voor niemendal van mo krjjgon, met een gelukwensch op den koop toe!' Nu, we zullen zien.' «Maar je krjjgt het niet gedaan. Trude! Dat nietNooitEerder valt de maan van den hemelVader heeft sedert zeven jaar geen stap buiten de kamer gedaan. Oom Hinze zegt, dat zjjn kwaal ongeneeslyk is. Gertrudo haalde de schouders op en vroeg: Waar heeft Hinze al zyn wjjsheid opgedaan Frauke was in stomme verbazing weer met dien knoop bezigzy had nu haar groot zakmes te baat genomen, inaar het wou niet lukken. Gertrude was weer gaan liggen. Met de handen onder het hoofd scheen zo wakende te droomen dat was haar gewoonte.» .Wat doe je daar, kind «Och, die nare knoop is nu losgegaan Franke Von Knee liegt!" Een oogenblik is het stil. Frauke stapt boos in haar bed en trekt de dekens tot over de ooren. Ze krjjgt het echter spoedig te warm cn werpt de dekens van zich af. «Als ik gelogen had, zou ik den geheelen nacht niet kunnen slapen." Gertrude's stem kliukt niet vermanend haar woorden zyn veeleer de uiting van een goed gemoed. Frauke von Knee denkt na, en zegt bjj zich zelve, dat zo heel goed zal knnnen sla pen. O jaMaar hm Omdat ze nog volstrekt niet vermoeid is En dan het vrede sluiten Er is schoonersHet is niet wegens de leugen, die bezwaart haar nietZjj stapt uit het bod en gaat naar dat van Gertrude. .Ben je nog wakker, Trude?» .Wat wil je?' ,lk heb den knoop met het mes doorge sneden.® .Je hebt gelogen!» Dat klonk zeer ernstig, het trof haar in het hart. Zjj ging op den rund van het bed zitten, boog zich over Gertrude heen en deed onder stormachtige liefkozingen boete. Nadat zjj weer naar bod was gezonden voelde zjj weer spjjt, dat ze altjjd zoo ongoljjk had, en riep ,Trude, slaap je «Neen (Mooi is hjj toch I Goed dun, voor mjjn partMaar Frauke von Knee mag hem nooit weer een kus {(even. Nu geen woon! meer." ..Schoolmeester Dat klonk als of ze reeds half in slaap was. Verscheidene dagen gevoelde de heer Von Knee zich niet geheel wel. Men kon aan zjjn doflo oogen bemerken dat zjjn zeggen, dat hjj slecht geslapen had op waarheid berustte. Under deze omstandigheden besloot Gertrudo voorgenomen aanval op haar oom tot een anderen dag te verschuiven. Intusschen gaf zjj op allee acht cn trachtte een helder inzicht te krijgen in de verwarde verhooding. Den derden dag was de heer des huizes veel beter geworden. Bjj het koffiedrinken zag hjj er beter uit dan in langen tjjd het geval was geweest, cn hjj begroette Gertrude met bjj- zonderc vriendelijkheid. Toen zjj naar Frauke vroegvertelde hjj, dat zjj reeds vroeg in den morgen met Hinze naar de weido was gere den, waar het jongere vee graasde. Een tjjdlang zaten zij bjj elkaar, zonder dat het gesprek wilde vlotten. Gertrude was di.P bedrukt. Had zjj tot dusver den moed gemist om rondweg met haar oom to sproken, deze morgenrit van Frauke mot een lucbt- hartigvn baron drong haar er loc. Hoe klopte haar het hartAls had zjj misschien recht om zich over Frauke bezorgd te maken, mocht zjj zich wol mengen in de zuiver zakeljjko aangelegenheden van haar oom Ja, meer nog - mocht tjj haar oom opjagen uit de rust, waarin bjj zich zoo op zjjn gemak scheen te gevoelen Twjjfclend rustte haar blik op den inan, die tegenover haar zat. (Wordt vervolgd).

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1904 | | pagina 1