flO Belooning Koorvereeniging. DE EER, A ÈHttmiam uitvoer gebracht kunnen worden, daar nu het oogenbiik gekomen is, waarnaar het geheele Russische leger verlangthet oogen biik om aanvallend op te treden en de Japanners te noodzaken te doen wat wg wenschen, want het Mandsjoerysche leger is thans sterk genoeg om tot den aanval over te gaan. Gjj moet er goed van over tuigd zgn, dat om te overwinnen er vol doende troepen moeten zyn en allen vast bezield moeten zyn met het vaste verlangen de zege te behalen. Stelt u het belang van die overwinning goed voor oogen en denkt er vooral aan hoe noodzakelyk het is te zegevieren om spoediger onze te Port-Arthur ingesloten broeders te kunnen bevrijden. Marine en Leger. lir. Ms. puntsorscbip •Zeeland' is Zondag j.1. van Vliesiugen, waar het aan de fabriek De Schelde in reparatie is geweest, hier binnen gekomen. Met 18 Oct. wordt deze bodem in dienst gesteld mot bestemming naar Indië. Voor hoofdmachinist zyn te Hollovootsluis geslaagd, u de machinisten VV. van der Gaag, G. C. Carrière on J. Zeilstra. Stoomvaart berichten. Hot stoomschip Koning Willem III*, van Batavia n. Amst., pass. 8 Oct. Foint de Galle. Hot stoomschip .Ambon", van Amst. n. Batavia, pass. 7 Oct. Gibraltar. Het Btoomscbip .Soembawa*, v. Batavia n- Amsterdam, vertr. 10 Oct. van Duinkerken. Hot stoomschip „Timor," v. Batavia naar Amsterdam, arriv. 10 Oct. te Camaran. Hot stoomschip Balivan Batavia naar Amsterdam, pass. 9 Oct. Foint de Galle. Het stoomschip >Koning Willem 11", van Amst. n. Batavia, pass. 8 Oct, i't. de Galle. Het stoomschip «Prinses Sophio* v. Amst. n. Batavia, arriv. 9 Oct. to Southampton. Marktberichten. Alkmaar, 8 Oct. Aangevoerd 12 paarden I 60 it 250, 44 koeien en ossen 1 140 il 260, 49 nuchturo kalveren 1' 9 25, 0 v. kalveren i a 194 magere schapen i 14 h 25, 45 magere varkens 1 15 1 18 162 biggen f 7.h 11, 25 bokken f 3 k 8, 0 kleine bokjes 1 0.h 0.boter hoogst botaaldo prys 77" ct., gemiddelde prys 70 ct., laagst betaalde prys 60 ct., aange voerd 4164 K.G., kipeieron 1 5.en f 6. eenden dito 1 0.per 100, lammeren f 0.— k 0.—. Visscherijberichten. Niouwedicp, 7 October Aangebracht dooi' 0 kordera te ramen 100 itnkis groote tong p. at. 76 cent, 300 middelm. toDg p. at. -10 cent, SliO kleine tong p. st. 16 n 20 cent, 30 mand kleine achol p. m. f 1,76, 10 uinud achar p. in. f 1,26, 8 Ootober. 10 kordera met 10 tot 30 alnka grooto tong p. at. 80 cent, 20 tot 60 middelm. tong p. st. 46 a 60 cent, 20 tot 40 kloine tong p. at. 16 n 20 cent, 1 tot 6 mand kleine aohol p. in, f 1,50 n f 2, 1 tot 4 mand eclmr p. m. i 1,86, 10 October. Niets binnen. Burgerlijke stand gem. Helder. Van 7 tot 10 October, BEVALLENC. E. Moorman geb. Schilder, d. G. Komkoa gcb. Bakker, d. E. J. Velderman geb. Schel- linger, d. J. Vrijvogol geb. iioodhogen, T. Appel geb. Moak, d. A. Kiocae gob. Hollander, z. G. Zeeuw geb. Blaanboer, z. 11. T. JJreel geb. Verboef, z. A. S, Tuinatra geb. de Boer, z. N. Kraak geb. Pont, z. F. van Baaien geb. Fnber, z. OVERLEDEN O. 3. Grimuetia geb. Meyaser, 46 j. C. Wigman wed. P. Burggraaf, 89 j. E. M. Hoarinnne wed. D. Hoogenboach, 66 j. Burgelijke stand der gem. Texel Geeno. Aangiften van 1 tot en mot 7 Oet. 1904 ONDERTROUWD GETROUWD: j U GEBOREN Jan, z, v. Gerrit Eelman en Neelljo Ocque. (Oost.) OVERLEDEN Cornelis van Heerewaar- den, oud 89 jaren, woduwn. van Grietje Verberno (Eierland). Vervolg der berichten. Do laatste storm heeft, zooals men weet, ook in onzo gemeente, weder slachtoffers ge maakt. Teneindo den iinantieelen nood in die gezinnon eenigszins to verlichten, heeft zich alhier een Commissie gevormd, die in een ndvortontio in dit nummer een beroep doet op de bekende ollbrvaardighoid van Helders ingezetenen. Dat beroep zal ook nu niet te vergeefs worden gedaan. Na den storm. Men schryft van hot eiland Urk Na een heerlyken zomer, die do visschers geregeld in staat stelde zelfs verder van do kust dan gewoonlyk to korren, om vaak met goedo verdiensten van de Noordzee huiswaarts te kunnou keeren, is thans menigeen do schrik om 't hart geslagen, nu een aantal jonge mannon van dit eiland, of, hoewel thans elders wonende, van hier geboortig, in de golven is omgekomen. En dat het aantal ongelukken niet veel grootor is, mag volgens de roods van IJmuiden, Niouwediop en Terschelling aangekomen visschers, oen wonder hceten. Vooral by Tersobolling vreesde men hot ergste. Wel zyn vele vaartuigen gehavend of kwamen ze binnen met gebroken zwaard, giek, roer of zeil, enz., maar hot leven was gored, wat helaas niet het geval was by do opvarenden van „U. K. 57 en 79", allen jonge mannen, en van Klaas Weerstand, die van hot roer van den botter uo. 48 werd geworpen, en trots allo pogingen tot redding, voor de oogen ve.v zyn broeder verdronk. En nog verkeert men in onrust omtrent do vaartuigen 25, 43, 55 on 144, wyl van deze geen tyding werd verkregen, waarheen do betrekkingen ook seinden. Droeve dagen vol hoop on vrees beeft deze bevolking, die zich in dorgolyke omstandig heden vooral als oen grooto familie gevoelt, doorleefd niet het minst die vrouwen en moeders, die by vroegere groote on kleine rampen een of meer der haren verloren, en thans weer urenlang op een tologram wachtten, soms to vergeefs, 't Was voor den predikant, uun wion dorgolyke slechte tydingen steeds geseind worden, een mooiclyko taak do treur mare to brengen by do moeders, die met haar zoons haar kostwinners verloren, of by de vrouw die pas moodor werd, of die andere die het haast zal zyn. Daar is een weduwe, die bij de grooto ramp van 6 Maart 1883 baar man en jongen verloor en thans naar men vreest, baar andcro zoons, o.l. de schippers van U. K. 43 on 65. Algemeene rouw on deelneming onder de niet-Urkers, wordt hier thans gevonden. Nader meldt men Iu weerwil van verschillende nasporingen werd op Urk tot heden nog mets vernomen omtrent de vermiste schuit U.K. 43 en den botter U.K. 55, zoodat de beide schip pers Jan en Meiudert de Jonge (broeders de laatste gehuwd) met hun knecht Albert Bakker en Pieter Wakker (beiden gehuwd) en de 3 jongens vermoedelijk zyn verdron ken. In dit geval bedraagt het getal der omgekomenen^ van Urk 14 personen, van wie 4 gehuwden en 3 kostwinners hunner moeders (weduwen). Texel, 10 October. De storm van Vrydag j.1. heelt hier wederom rouw gebracht, door het omslaan van do T.X. 122. Twee jonge menschen, K. Mossel, oud 25 jaren en A. Eelman, oud 27 jaren, zyn daarby omgekomen, zoodat men op bet dorp Oosterond in den tyd van 8 weken 5 offers aan de zee heelt moeten afstaan. De T.X. 122 is by Petten tegen de zee wering geslagen en geheel wrak. De ver- zekorings-voreoniging .Helpt Elkander* heeft het scheepje tegen totaal verlies behandeld, zoodat aan den reeder M. Vissor 2/a der waarde van het casco wordt uitbetaald. Het wrak zal te Petten verkocht worden. Het lyk van A. Eelman is hier aangebracht on begraven. Alle visschers, die thuiB waren te Oosterend, bewezen by die plechtigheid do laatste eor. De afdoeling .Oosterend op Texel' den Nederlandschen Protestantenbond tolde bij hare jaarvergadering, Zondag j.1. gehouden, 97 leden. In het boekjaar, dat met 1 Oct. eindigde, worden 7 vergaderingen gehouden. De Candidaat A. Vrijlandt, te Dordrecht, heeft bedankt voor het beroep by de Ned. Horv. Gemeente, alhier. Tot kustwachter to den Hoorn de heer S. Dogger. Wieringen. J.1. Zaterdagavond hield .Harmonie* hare jaarvergadering. Na opening werd aan do orde gesteld toelating als lid van de adspiranten D. Oden on Jn. Bruul. De commissie tot beoordeeling van de muzikale bekwaamheden dezer per sonen deolde mede dat de afgelegde proef aan de vereischten had voldaan. De heer D. Oden werd daarop met algemeene stemmen als werkond lid der verecniging toegelaten, torwyl de heer P. Bruul zyn voorstel om Jn. Bruul als lid too te laten, om byzondere redenen introk, hoewel tegen do toelating by do leden geen bezwaar bestond. Daarop werden de notulen en het jaarver slag gelezen on goedgekeurd. De penningmeester deed rekening en ver antwoording, welke na onderzoek werd vast gesteld, sluitende mot een beduidend nadoelig saldo. Tot bestuursleden werden herkozen de lieeren P. Bruul en N. J. Pool. De datums der uitvoeringen werden voor- loopig vastgesteld op nader aan to wyzen dagen in November en Februari. Besloten werd het Bestuur dor vereeniging met 1 lid uit te breiden, waartoe werd go- kozen de heer W. Bruul. Ten einde de inkomsten meer in overeen stemming to brengen inet de uitgaven werd besloten do contributio voor do ongehuwde kunstlievende leden te bepalen op i 1.50. Na nog vele ondorwerpen van huishoudc- lyken aard te hebben behandeld, sloot de voorzitter mot een opwekkend woord de ver gadering. IJmuiden, 9 October. De loodsstoom- boot, die Donderdagavond 6 uur wegens dek schade genoodzaakt was naar binnen te gaan, werd onmiddollyk vervangen door de sleep boot .Simson", waarop inmiddels bet loods- persoueel was overgegaan. Gelukkig nam de storm 's avonds met ryzende barometer gaan deweg in kracht af on was het volgens de loodsen 's nachts te* 2 uur weder zeilbaar woór. Vele botters, die het in open zee had den gehouden, kwamen 's nachts binnen. Toen Vrijdagmorgen nog een 5-tal niet aangeko men was, kreeg de loodsstoomboot van hooger hand opdracht om naar dc vermiste schepen te gaan zoeken. Aan boord hiervan bevonden zich ook een paar Urkor visschers om de plaats aan te geven, waar zy zich mogelyk konden ophouden. Slechte een botter UK. 71 werd op 5 Duitsche mylen afstand van de kust aangetroffen met gebroken roer, reeds koers zettende naar IJmuiden. Assis tentie word aangeboden, doch niet verlangd. Inmiddels is dit scheepje denzelfdon dag be houden hier aangekomen. De loodsstoomboot keerde 's avonds 5 uur van zyn onderzoe kingstocht terug, zonder eenig meerder suc ces. Het plotseling gaan liggen van den wind van Donderdag op Vrydag voorspelde we derom niet veel goeds, to meer daar de ba rometer den lagen stand bleef behouden. Vry- dugmiddag nam de lucht weder een dreigend aanzien aan on 's avonds was het tot ruw weder aangogroeid mot zwaro N.W. buien. Heden, Zondag, begint de lucht gaandeweg af te schoonon en worden de buien minder hevig. Do wegens storm opgehouden koopvaardy- booten hebben allo zoo gekozen. Thans, nu do storm achtor de rug is, kau men eerst nagaan boe verschrikkelijk deze onder onze arme visschorsbevolking hoeft huisgehouden. Met zekerheid kan worden medegedeeld, dut do volgondo scheepjes voor het zeegat in de onmiddellijke nabyheid van do kust, met man on muis zyn vergaan EH. 180, schipper J. Schenk te Zandvoort aangedreven; EH. 12, schipper G. Harlaar, benoorden do Noordpier aangedreven; MA. 124, schipper C. de Vries, wrakstukken aan gedreven bezuiden dc ZuidpierUK. 57, schipper H. Kramer, op strand gedreven by Wijk aan Zoo en UK. 79, schipper W. Neutjes, op strand gedreven tusschen Wijk aan Zee en Egmond. Do E.H. 12, M.A. 124 on U.K. 57 zyu vlak voor de pieren omgeslagen, do E.H. 180 on U.K. 79 hebben ditzelfde treurigo lot on dergaan by het naderen der kust. Over hot lot van do U.K. 25, 43, 55 on 144 maakt men zich nog ernstig ongerust. Een binnen komende schipper meent de U.K. 55 dryvendo gezien te hebben. Donderdag 6 October was voor do inwoners van IJmuiden een ramp zalige dag. Honderdon toeschouwers stonden den gohcolen dag by do semaphore. Tal van visscherlieden, die hunne betrekkingen op zeo haddon, volgde met groote spanning en onder do diepste stilte het binnenkomen dor schoep jes, die dan eens weggeslingerd worden als notondopjes door de woest rollende brokers, dan weder onzichtbaar wegdoken in de diepo kolkon. Hartverscheurend was het dio kloeke man nen daar te zien worstelen tegen dat woedende element, slingerend tusschen leven on dood. Daar, aan do semaphore in de nabyheid van ons stond een jonge man, broeder van G. Harlaar, dio 's morgens voor zyno oogon met do E.H. 12 was omgeslagen, strak starende naar de binnenkomende bottors. Hy verteldo ons met diepe ontroering dat zyn vader on broeder, beiden op eenzelfde botter varende, nog op zeo waren on dat hy hiervan het orgste vreesde. Dc schipper van do juist bin nenkomende U.K. 298 rapporteerde, dat zyn vader een half uur geloden op de hoogte van Egmond 3 D.M. uit den wal, lag te steken. Dit bericht gaf hem oenigo bemoediging. Wy deoldon hem mode, dat de barometer ging rijzon, wat hem nog meer hoop gaf. 's Avonds vernamen wy tot onze groote blydschap dat zyn vader, de oude Jaap Harlaar, be houden was aangekomen. Daar zagen wy een jeugdig meisje, die hot verlies van haar vader en broertje te betreu ren had, welke op korton afstand van haar zoo noodlottig waren omgekomen. Heldendaden zyn verricht door de beman ning van deze broze vaartuigjes. Do U.K. 48 werd o.a. voor de pieren door een stortzee beloopen, waarmede do schipper zyn broer overboord werd geslagen en de schipper zelf bewusteloos neerviel. Dit scheepje werd toen 's avonds 8 uur alleen door een jongetje van 16 jsar binnengebracht. Do U.K. 293 bad niet op do sterke eb ge rekend on kwam daardoor to laag. Met grooto krachtsinspanning gelukte het hun de fok by te krygen on slipte rakelings vry van de Zuidpier. Den geheelen dag was het een wor steling op leven en dood, vreeselyk om aan te zien. Heden kwamen eenige stoomtrawlers binnen, alle met min of meerdere dekschade. Een groot aantal is nog op zee, welke deze week binnen verwacht wordt. Vele haringschepen, die hier aankwamen hebben schade of ver lies van netten. In verschillende couranten kwamen be richten voor over het niet uitzenden van de reddingboot, welko klaarblykelyk door geen zeelieden zyn opgemaakt. YVanncer werkelijk kans op redding had bestaan, dan zouden er zeker wel pogingen in 't werk zyn gesteld. De sleepboot ,Simson" lag ter beschikking en had mot de reddingboot naar buiten kunnen gaan, maar als mon vooruit weet, dat er toch geen mogelykheid op redding bestaat, mag mon dan noodeloos hiervoor een 12-tal men schen opofferen De binnenkomende scheepjes kon men onmogelyk naderen, en by geval de „Siinson" mot roddingboot toevallig op de zelfde hoogte waren geweest, waar oen botter omsloeg, dan nog zou elke poging tot redding gefaald hebben. Ieder zooman weet, dat men met een sleepboot in een woeste zee, waar de oene brekor de andere opvolgt, niet kan manoeuvreeren, zooals men dit onder normale omstandigheden kan doen. Kapt. Blinkhoif, van de Simson", alsmede de bootslieden, die do reddingboot badden moeten bemannen, verklaren allen, dat redding ouder zulke om standigheden niet uitvoerbaar zou geweest zyu. Zeker, een zelfwentelende reddingboot heeft groote waarde, wanneer redding vanaf bet r'rand kan geschieden, maar niet op een plaats, zooals hier, waar elk moment de kans be stond om tegen de pieren verbryzold te wor den. 01 denkt de inzender van do Telegraaf, dat men met een zelfwentelende reddingboot niet kan verdrinken? Hot komt ons voor, dat bedoelde couranten berichten geschreven zyn, door menschen, die nooit een tocht met een reddingboot hebben gemaakt en bygevolg ook niet het recht heb ben to oordeelen. „De beste stuurlui staan aan wal", is ook hier van toepassing. Te Katwgk aan Zee is even benoorden het uitwateringakanaal een omgekeerde botter aangedreven, Stukken hout zgn op het strand gespoeld.- De naam van het vaartuig is nog onbekend. Met goed gevolg werd van de helling van het Etab. Fop Smit, firma L. Smit Zoon, te Kinderdjjk te water gelaten de zichzelf leegzuigende stoomhopper zand zuiger Leviathan," bestemd om het terrein aan de verwoeste stad Galventon (V, S. N. A.) door opspuiting te verhoogen. Het vaartuig kan twee millioen kilogram men zand in zgn buu vervoeren eu zal varen onder de Amerikaaneche vlag. De Burgemeester van Helder deelt bg deze aan de Visschersbevolking dezer ge meente mede, dat hg namens Hare Majesteit de Koningin een telegram heeft ontvangen, waaruit bljjkt, dat Hare Majesteit met groot leedwezen de ramp heeft vernomen welke de visschers vloot bg de jongste storm heeft getroffen. Hare, Majesteit de Koningin droeg aan ondergeteekende op, Hoogstderzelver op rechte deelneming over te brengen aar allen, die door deze ramp smartelgke ver liezen hebben te betreuren. Helder, 11 October 1904. De Burgemeester voornoemd VAN STEIJN. AD VERTEN TIEN. Getrouwd HENDRIK DE WIT CkTHARINA SPIGT, die, mede namens wederzgdsche familie, hartolijken dank zeggen voor de vele blgken van belangstelling, bg gelegenheid van hun huwelgk ondervonden. Helder, 6 October 1904. Geboren THERESIA CLARA, dochter van J. C. DUNSELMAN en E. M. DUNSELMAN-Hkiuucs. Helder, 10 October 1904. Tot onze diepe droefheid over leed, na een korte doch ernstige on gesteldheid, onze geliefde Dochter en Zuster PETR0NELLA, in den jeugdigen leeftjjd van ruim 15 jaren. Wg hopen te berusten in Hem, wiens doen liefde is. Helder, 9 Oct. 1904. Namens haar bedroefde Moeder, Wed. W. VAN MA RLE, geb. GOOS, ook namens hare Kinderen en Behuwdzoon. Heden overleed onze geliefde Moeder, Behuwd- en Grootmoeder, CATHARINA WIGMAN, Weduwe- T»n dea Heer P. BURGGRAAFF, in den ouderdom van bgna 90 jaar. (P. C. MICHELL— Apeldoorn. Burggraaf*. (F. F. MICHELL. iG. A. PENNING— Amsterdam. Burggraakf. (R. PENNING. Wed. G. A. SONSTRAL en Kleinkinderen. Helder, 10 October 1904. Spoorstraat 93. Helder. Heden werd ons onderhart zwaar getroffen door het verdrinken van onze geliefde Zoon JAN, in den leeftgd van 17 jaar, welke met de HD. 2 op den 6en October j.1. op zoo een noodlottige wgze om het leveu kwam. Allen die hem gekend hebben, zul len beseffen hoe zwaar ons deze slag treft. Namens zgn diep bedroefde Ouders Broeders, Zusters, Zwager en verdere Familie M. MASTENMAKER. Helder, 11 October 1904. Tot onze diepe droefheid overleed heden onze innig geliefde Echtge- noote, Moeder, Behuwd- en Groot- Moeder. Mej. A. C. KIKKERT, Helder, 10 Oct. 1904. Uit aller naam, W. GROENEVELD. Op den 7den October j.1. overleed na een langdurig doch geduldig lgden onze geliefde Moeder, de Wed. C. C. DE HAAN. geb. TAKES, in den ouderdom vau 82 jareD. Namens hare bedroefde Kinderen, Behuwd- eu Kleinkindereu O. DE HAAN en Ecbtgenoote. W. DE HAAN en Eehtgenoote. P. DE HAAN. L. M. MULDER en Eehtgenoote. Wieringen 11 October 1904. Mede namens de wederzgdsche familie betuigt ondergeteekende haar hartelijken dank aan vrienden bekenden en plaatsge- nooten voor de vele bewgzen van oprechte deelneming wegens het droevig ongeluk haar dierbaren echtgenoot en der kinderen zorgzamen vader bg den jougsten storm met de botter H.D. 2 overkomen. Wed. J. WILLEMS-BOLLEMA en kinderen. Leliestraat 17. De ondergeteekenden betuigen hunnen hartelijken dank, mede namens Kinderen, Behuwdkiuderen en Familie, voor de vele blgken van belangstelling ondervonden bg de viering hunner 25-jarige Echtver- eeniging op 2 Oct. j.1. J. P. VAN EIJSDEN. A. VAN EIJSDEN—de Jong. Helder, 11 October 1904. Bg deze betuigen wg onzen hartelijken dank aan allen, voor de vele blgken van belangstelling r is den 9den Oct. betoond, J. LANGHORST. N. LANGHORST-Bruin. De Familie TER HALL betuigt door deze haren innigen dank aau allen, voor de zoovele blgken van belangstelling en deelneming ondervonden bg 't overigden van hunnen geliefden jongsten Zoon Gkrard. Namens allen H. J. TER HALL Sr. Anna Paulowna, 7 Oct. 1904. Dankbeluiyiny. Ondergeteekende betuigt bij deze haar hartelijken dank aan den WelEdel Zeer Geleerden Heer Dr. DRIJVER en tevens aan de Buren voor de hulp en steun ge durende de ziekte en het overigden aan haar Echtgenoot bewezen. Namens de Wed. J. SCHENDELAAR- Nieuwenhuizkn. wordt uitgeloofd, voor het aanbrengen van het lijk van den 17-jarigen JAN MASTENMAKER, op 6 October j.1. met de H. D. 2 nabg de Zuider-Haaks vergaan en verdronken, is gekleed in pilow broek met blauw molton onderbroek en borstrok, rood molton hemd, flanel sport hemd en blauwe trui, zwarte kousen, en een grijzen zijden doek om den hals, alles ongemerkt. De Vader M. MASTENMAKER. Brouwerstr. no. 11. Den Helder. Algemeene Vergadering voor werkende Leden op Vrijdag 14 October a.s. in het lokaalVolksbond, aan de Molengracht om 8 uur precies. Agendaart. 9 Reglement. Daarna GECOMBINEERDE REPETITIE. Namens het Bestuur. De Secretaris, Kl. F. OORTGIJSEN. BERGEN, N.-U. Uitstekende gelegenheid voor het aan rijden van jonge onbetuigde of slecht be tuigde en lastige paarden. Vraagt de zeer billijke voorwaarden. Onderofficiers-Vereeniging der Zeemacht „Onderlinge Weduwenzorg" BUITENGEWONE VERGADERING aanstaanden Vrijdag 14'0ctober, des avonds ten 7.30 uur in het lokaal 't Centrum". HET BESTUUR. Ondergeteekende bericht hiermede, dat zij hare Zaak in Koloniale waren heeft overgedaan aan den heer C. BROUWER en onder dank voor genoten gunst, beveelt zg haren opvolger ten zeerste aan. - Wed. P. STOLL, Leliestraat 26. (ar. HOP .Ir. vinuvr. Solistendiploma conservatorium te Am sterdam. Leeraar a d Muziekschool alhier. LOODSGRACHT 54. De Gezondheidscommissie maakt bekend, dat haar na scheikundig onderzoek de schadelijkheid is gebleken van aardewerk, hetwelk in deze gemeente verkocht wordt onder het merkVarbon Jourdan Foucard Cle. (Valiouris)* en een ster. Zg voegt daaraan als hare meening toe, dat de mogelijkheid bestaat, dat in deze gemeente nog ander voor de gezondheid sohadeljjk vaatwerk wordt verkocht, meer in het bgzonder dat, hetwelk in den handel voorkomt onder do merken >Alpes maritimesc, >Walkure< of »la Scilieite,* waarvan in andere gemeenten door een scheikundig onderzoek de schadelijkheid is aangetoond. Onder verwijzing naar hare kennisgeving van 25 Aug. 1.1. vest'gt zg er nogmaals de aandacht van de ingezetenen op, dat die schadelijkheid aangetoond kan worden door in het vaatwerk kleurlooze azjjn een uur lang te koken en dit kooksel scheikundig te onderzoeken, en dat dit onderzoek gratis wordt verricht door het lid der commissie Dit. W. P. JORISSEN, Djjkstraat 10, mits het kooksel in eene goed gereinigde flesch bij hem wordt bezorgd met opgave van naam en adreB van inzender, den aard van het vaatwerk (aardewerk of geëmailleerd ijzer), de zich daarop bevindende merken, benevens naam en adres van den winkelier. Namens de Commissie De Secretaris, VAN HEUVEN. Helder, 11 Oct. 1904 Schouwburgzaal 't Ceutrum, Opening van het Speelseizoen op a.s. Zondjag 16 October. OPVOERING Drama in 4 bedrjjven. Daarna gevolgd door ROODE SANDER, Kluchtspel met Zang in één bedrgf Entree 1ste Rang f 0.50. 2de Rang f 0 25. Na afloop BAL. Zaalopening 7 uur. Aanvang 8 uur. Entreekaarten van af heden verkrijgbaar bg den heer VAN TWISK in 't Centrum en op den speeldag aan 't Bureau. Zie verder Programma. HET BESTUUR. Werktuigkundig teekenen. Lessen voor Werktuigkundig teekenaar, aangeboden onder lett. J. P., Bureau van dit Blad. Bouwkundig teekenen. Zij die opleiding wenschen tot Bouwkundig teekenaar, vervoegen zich onder lett. C. S. Bureau van dit Blad. Een ieder is gewaar schuwd naar zgn gerech- tigheid te kgken. De Amsterdammers roepen hier de druiven 20 Ct. een pond en we krggen maar Si/3 o Zegt het voort Stoomwasscberg »DEN HELDER*, afd. Werkkamer, kan geplaatst worden een MEISJE van omstreeks 14 a 15. Gevraagd een DAGMEISJE, niet beneden de 1G jaar. Adres: KANAALWEG 4. Wordt gevraagd een HUISHOUDSTER, P.G. in een klein gezin om met kersmis of eerder in dienst te treden, liefst hoven de 40 j. AdresD. SCHOORL, Koegras, Helder. Een flinke WERKSTER gevraagd. AdresSPOOBSTKAAT 52. Ken 11 KIN J K Kevraag-d, voor halve dagen. Adres: ZWAANSTRAAT No. 10. Een ongehuwde Moeder wenscht afstand te doen van haar Kind, een Jongetje van 7 maanden. Brieven onder letter A. Bureau van dit blad. Eenige flinke NAAISTERS gevraagd Adres: ONNOOZELE SCHAAPJES, Kanaal weg 148/9. Gevraagd eenige nette LEERLINGEN, voor naaien, breien, nuttige en fraaie Hand werken enz., des avonds van 5 tot 7 uur. Voor 10 oont per week. AdresPIET HEINSTRAAT No. 1. Gevraagd voor 1 avond per week dege- ljjke conversatieles In de Engelsche taal. Brieven onder letter D. franco met op gaaf conditiën, Bureau dezer courant. Vleeschhouwersknecht. Er wordt gevraagd een VLEESCH- HOUWERSKNECHT, bp W. S. J. BEEK. Een net gehuwd PERSOON zoekt langs dezen weg eenige werkzaam heden met Loopwerk of iets dergelijks. Adres: Bureau van dit blad. Er biedt zich aan een bekwaam BAKKERSKNEHT als noodhulp, goed kunnende St. Nicolaas sngden. AdresKOOISTEEG 1. Gevraagd een flinke JONGEN om met melk te venten. Bij A. WESTERBAAN, Sluisdgkstr. 39. ZONDAGS VRIJ. VERLOREN 1.1. Zondag een gouden BROCHE. Tegen belooning terug te bezorgen aan DUIN- KER'S Advertentie bureau Spoorstraat. Voor een gep of lieden zonder kinderen is gelegenheid tot overname van eene reeds 40 jaar bestaande zaak in Koloniale waren aan de GEDEMPTE OVERTOOM gelegen. Huur van winkel- en woonhuis f 5.25 per week, en overname van stand en winkel opstand. De aanwezige winkelgoederen tegen iactuursprijs. Adres aan den Makelaar OUDENHOVEN Vondelkerkstraat No 1 te Amsterdam. Te koop 4 witte Wyandotte HANEN, 4B maand oud. Bij S. KIKKERT, Breestr. 5G. Te ko«p een M KI,, zoo goed als nieuw, met Tegelbeun. AdresARTILLERIESTRAAT 25. TE KOOP: een goed onderhoudi met toebehooren voor den lagen prijs van f 25, en een PH0NEGRAAF met 8 rollen voor flO. AdresBureau van dit blad. Ter overname gevraagd Wit Onderofficiersuniform, Hr. Ms Zeemacht. Adres: VLAMINGSTRAAT 60. TE KOOP: een CIRKfcLZAAGMACHINE. Adres Timmerwerkplaats de »Zwaluw," Vosstraat 10. Te koop aangeboden twee WOONHUIZEN, zeer geschikt voor een groot Winkelhuis, op den besten stand dezer gemeente, groot ongeveer 1 Are 70 centiaren. Brieven onder motto >Twee huizen* aan het bureau dezer courant. Te koop een zoo goed als nieuwe PIANIN0, kort bespeeld, met tabouret, voor f 350. Adres: Bureau van dit blad. TE KOOP: Twee Directiekeeten, een Zaagmachine, Mondsteenen voor Regenbakken en Putten, paneelen Deuren, eiken Vloerleggers, een partij klaar gemaakte Eiken en Teak Drempels, cederhouten deelen enz: TE HUUR: TIMMERMANSWERKPLAATS met opslagplaats groot 700 M2. Adres: BINNENHAVEN 65. Een goed onderbonden RIJWIEL te koop. Adres: WESTGRACHT 77. TE KOOP2 BESTE KETTEN, twee Bakwagens op Veeren en een Korrie- wagen op veeren. Te bevragen bij W. HOFER, Oostsloot- straat No. 73. Te kuur. Tegen zeer billgken huurprgs te huur een groot BURGERWOONHUIS, van alle gemakken voorzien. Staande in de LOUISESTRAAT. Te bevragenbg W. HOFER, Oost- slootstraat No. 73. Te huur een HUIS In de WMhelmlnastraat, a 1,90 per week. Te bevragenKANAALWEG 14. Tö een netWOON- I O liuur HUISJE, voor een klein gezin, staande in het Braaksma- hofje a 75 cent per week. AdresP. TOL, Vischhandel, Achterstr. 57. Te huur oen WODNHUISJE, a f 1per week, staande Hoogstraat 67a. Adres: SCHAGENSTRAAT 56. Te koop gevraagd een stelI portief. deuren met of zonder kozgn. Adres. Bureau v. d. Blad Garnizoen den Helder. Door den Garnizoens-Commandant te den Heider, zal op Dinsdag 18 Ooto- bsr 1904, des middags ten 12 uur, ten zgnen bureele >Roode Barakken", in de Wachtstraat, onder nadere goedkeuring van den Minister van Staat, Minister van Oorlog, eene openbare herbesteding gehouden worden van ongeveer 1150 HL Aardappelen, of zooveel meer of minder als zal blgken noodig te zgn, gedurende het tgdvak van 1 November 1904 tot en met 31 Mei 1905, ten behoeve van de troepen der Landmacht, in bovengenoemd Garnizoen. Op deze levering zgn van toepassing de algemeene voorwaarden voor de levering van levensmidddeleu vastgesteld bg do beschikking van den Minister van Oorlog van 6 Februari 1903, VI Afd. No. 140, zooals die zgn gewgzigd bij de Beschikkin gen van 9 October 1903, VI Afd. No. 194 en van 12 April 1904, VI Afd. No. 137] Nadere inlichtingen nopens deze levering kunnen bg den herbesteder worden iu- ge wonnen. De Kolonel voornoemd, KATTENBUSCH. Noraeii Openlnic van den nieuwen Verfwinkel, Keizerstraat 13 DE WIT's BEREIDE VERF, Behangselpapier en Handen, Kwasten, enz. Beleefd aanbevelend, ff. IIi: H IT Jr.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1904 | | pagina 2