Opening van het Winterseizoen op 15 October 1904. m Frans de Vries «Sr Co., Spoorstr. 95. „Allemansgading". „Allemansgading" TE LAAT IS. Thee E.Brandsm^ HANDTEEKENEN. 13 Weduwen en Weezen. Mag^sin de Modes, Celdersche Metworst Firma Wed. LI. GROEN Ondergeteekende ^bericht bij deze aan zijn geachte begunstigers de ontvangst van een zeer mooie collectie WINTER ARTIKELEN, als: Heeren- en Kinderconfectie, Manufacturen, 'Bedden, Dekens, enz. enz. Daar door mij uitsluitend a contant zal worden verkocht, ben ik in staat 0111 de prijzen zoo laag te stellen. Keizerstraat 27-29. Aanbevelend, j JISSINC, Helder. BOELHUIS 1904, Bericht van Inzet. LIOR BLITZ, Tandarts, Bij P. VISSER MAGAZIJN DE NAGNEET. VRIESLANDER OntvaDgen een groote keuze yoor de a.s. St. Nicolaas. DE B0ER-K0RVER, VOOHZI KT U BIJTIJKë LOT KA a IO Cent per lot. BIJNA UITVERKOCHT. 15 OCTOBER 1904. PRACHTIG ZWART CHËVRE DAMESBONTEN Bloemisterij „ROZENLUST". im. fa (X II, Vefdstvaat «O. Voedert nw Kippen en Knikens Opening Winterseizoen. g Zaterdagavond PR1JSB1LJARTEN om Wild en Gefogelte enz. enz. t en Anthraciet. doelmatig voor alle Vulkachels, f 1,4© |ier II.L. 11,3© per ifl.U. JOH. DEKKER, KONINGDWARSSTRAAT 33. BOUWKUNDE. van P, LENGERS, Smidstraat 31, Helder, Haverdoppen Koopt tegen de hoogste vaarde Bloemen teekenen en aqnarelleerenpleister en stilleven. Schilderen in olieverf. Teekenen en ontwerpen van ornament, toepasselijk op Kunstnijverheid. J. B. MULDERS Cz., A s. Zaterdag opening Helderache Melkaalon Spoorstraat 51. D. J. C. v. d. HORST. Een duur oüer heeft weêr de Zee gevraagd. Do geweldige ^storm van de vorige week heeft helaas, rouw gebracht en ellende in zoo menig gezin van den visscherman, die heen gaande van de zijnen met een bljjde hoop op wederzien, z\jn akelig graf vond in de golven. Ook de Helderache visschersvloot werd zwaar geteisterd en leed enorme schade, doch wat wel het vreeaelijkst is, wij hebben het verlies te betreuren van TWEE brave man nen en vaders, die hun weduwen met ELF weezon in den bangsten nood achterlaten. Elf weezen, waarvan de oudste nog geen dertien en de jongste nog geen jaar oud is. Kunt gy u, lezer, een denkbeeld vormen van den toestand in de gezinnen dezer on- gelukkigen Vader ging heen als altijd, en als hij zijn vrouw en kinderen ten afscheid kust, dan is het immers voor kort, want de wind is goed en het weêr is best. Straks keert hij terug, zoo denken ze, en hopen ze. Maar de storm overvalt hen en als nog hun makkers van uit de verte de H. D. 2 bewonderen, omdat .de boel er zoo kant bij staat", dan werpt in één ondeelbaar oogenblik een grondzee het ranke scheepje onderst boven en zy'n kostbaren last verdwijnt bij de Zuider llaaks in de diepte. En terwijl vrouwen en kinderen bij het bulderen van den stormwind wakend bidden en schreien in dien angstigen nacht, speelt de woedende en kokende zee met de afgetobde lichamen hunner geliefden, die eindelijk den doodstrijd moede, met een vaarwel voor eeuwig, door het woedend ele ment worden verzwolgen. Vader zal nooit weörkeeren I Het is hen aan te zien, ze gelooven hot niet en angstig vragend keken ze moeder aan, toen w ij ze bezochten. Arme, arme kleinen En daar zitten ze nu, de weduwen en weezen van Willems en Kramer, zonder geld, zonder brood, zonder hoop. Neon, niet zonder hoopNaast God hopen zo op u vriendelijke lezer! Gij zult ze niet willen prijsgeven aan de bittere armoede, daar zyn ook wy van overtuigd. Bedenk toch zo verloren zoo alles I Stel gy ons in staat dat leed te verzachten. Wy zullen U, by verlof van Burg. Weth. een gave komen vragen in deze week en gaarne willen wy trachten de nood te lenigen van de beide weduwen en hunne weezen zoovéél onze Vereeniging vermag. Het Bestuur derHelderache Visscher- vereeniging A. F. STAALMAN, Voorz.Penningm. P. DE JONG, Secretaris. M. A. KOLSTER. T. BAIS. K. HARDER. H. WEZELMAN. C. BLOKKER. wegens sterfgeval des voormiddag8 9 uur ten Sterfhuize van don Heer Jb. HOOGSCHAGEN in het Koegras, gemeente Helder, a coutant van uitmuntend VEE: 43 Kalf koeien, 8 Kalf vaar zen, 7 Gras- küveren, 2 zwarte Merriepaarden (gelijk- tandt), l%-jarige bruine Merrie, Ket, iO Kippen met Haan. Boerenwagen met toebehooren, Kar op veerenHottekar op veer en, Driewieltkar, Harkmachine, Hakselmachine, Hooischudder, Zeeuwtche Ploeg, 2 Zeeuwtche Eggen, HoUandsche Egge en Ketting Egge, houten Hort, Zaadwaaier, Zeef, Kaastobbe, Makers en Zetters, 4 Melkbussen, Melkemmers en Vaten, 2 Zoutkisten, Kam, Melkschotels, 2 koperen Ketels, Wagen-, Kar- en Ploeg- tuigen, Kruiwagen, Meubilair, Boeren- en Bouwgereedschappen, circa 25.000 pond Haver stroo en een Klamp Hooi van onge veer 48.000 pond. N. B. Op de plaat 8 ie gelegenheid tot uitspanning. Notaris VRIJBURG te Zijpe. Bg de op DONDERDAG 6 OCTOBER j.l. t« SCHAGEN, tem overstaan van Notaris C. L. VAN DEN BERGH, gehouden voorloopige toewyzing, heeft de Botltlt1 plaats, genaamd >0ns Genoegen ge legen in het Koagras, gemeente Callantsoog, eigendom van den Heer JAN D1RKSZOON KAAN, (e Bolsward kunnen gelden f 35.363.07. De eindtoewgzing blijft bepaald op DONDERDAG 13 OCTOBER 1904. dee middags ten 12 ure, in het lokaal Cérès" te Schagen. Inlichtingen worden verstrekt door voornoemden Notaris en door den Heer OTTO DE KIEVIET, te Wieringerwaard. NIEUWENDIJK 241, bij den DAM, AMSTERDAM, Wil helmin astraat No. 19, is te verkrijgen üLIM voor de warme stoven. Kanaalweg 65. De ondergetepkende bericht de ontvangst van eene uitgebreide collectie elega' te Modelhoeden en Nouveauté's. in diverse prijzen, welke vanaf heden te bezichtigen zgn. Onder beleefde aanbeveling, M. DE B0ER-J0NGKEES. Bericht. Uitgebreide keuze in de laatst uitgekomen modellen Dames-Blouses, - - Rokken. - - Costuumrokken, Gameer- artikelen, Fluweelen, enz. Winter-Handschoenen, in alle nieuwste soorten, ttt t 1111 Dames, Heeren en Kinderen, f gevoerd en ongevoerd, f Beslist de grootste keuze. Zeer concurreerende prijzen. ENORME SORTEERING der sedert 1894 zoo gunstig Echte Tyroler Glacé HANDSCHOENEN. - Verder veie Nouveautés in KINDER-ARTIKELEN. Aanbevelend, H. NP RUIT Ontvangen: een ongelooflijk groote partij Winterjassen, Demi-saisons, enz., die, omdat de voorraad te groot is, voor prijzen verre beneden inkoop zullen worden verkocht. Winterjassen, vroeger kostende f 20. nu voor f 8 a f 9, van f 15 nu voor f 6; Demi-saisons f 15 nu voor f 4.50 en f 5. Haast TT- Haast TT aanue.e.end, F#M OE I WIIN €0. van XI KT XI ET! XIET de prijzen in de Van Kachels, Kachelpijpen, Doofpotten, Kachelbeunen, Kolenbakken enz. Goedkoopste voorraad in Geëmaill. en gegoten Fornuizen. Xlet tle prijzen in de Bree waterstraat 19. Xuidstruat Ontvangen Wed. RIESSELMANN. Ondergeteekenden maken haren geachte plaats- gen oo ten bekend, dat zg een zaak hebben geopend in Manufacturen, genaamdWe Nier", Middenstraat 47. Hopende door nette en solide bediening met een druk bezoek vereerd te worden. Aanbevelend, Gez. Thieman, Modisten. Alles tegen scherp concur reerende prijzen. mits niet als gevolg van erfelijkheid, is te genezen. Inlichtingen verstrekt T. van Zuijlkn, Coiffeur, Spoorstraat 138. SPOORSTRAAT. l\ IIE GB.OOTE RESIDENTIE-GELDLOTEB.IJ VOOR HET Buiten de HOOFDPRIJS van f 1000.- en TWEE PRIJZEN van f 500.- worden uitgeloot prijzen van f 200.-, f 100.-, f 50.-, f 25.-, f 10.-. f 7.50, f 5.- f2.- en TWINTIG DUIZEND prijzen van f 1.-. Loten verkrijgbaar tot den 14 OCTOBER 1904. Trekkingslijsten verkrijgbaar bij ai onze Agenten direct na de trekking. De Directie: W. J. DE HOLLANDER Co Loten verkrijgbaar by A. G. A. VERSTEGEN, Boekhandel Weststraat. Evenals 't vonge jaar heeft J. VEEN Spoorstraat 98, tegenover de Hoogstraat, een extra goedkoope party ontvangen, welke tegen de bekende lage prjjzen zullen verkocht worden. Extra groote Bonten van af f 150, echt chevre. Zeer lage prijzen alleen a contant. J. VEE* NPOOHNTKAAT 9N. ZIE DE UITSTALLING. Npeciaal Adres voor Bloemwerken, het plantten van B'ertieringen en het ririn- teggen en onderhouden van tuinen. Aanbevelend, Bestellingen worden ook aangenomen SPOORSTRAAT 98 Clevelands fCgssnael of Har rijs Atnerikain Hultrijsnael. Vraag gratis prijscourant. Alleen verkrijg baar bjj A. A. Z0N-SMIT, Molenstr. 56. Attentie 1 Café PLUILAAE. WOONHUIZEN UIT DE HAND TE KOOP. Adres: K. ZEEMAN, Kanaalweg 142. Prima («pieterselie R. MAALSTEED, - Dijkstraat. Ie kwaliteit Anthraciet, By minstens 10 H.L. BRAN0ST0FFENHANDEL. De ondergeteekende beveelt zich beleefd aan voor het maken van Teckenlngen. Bellekken. Begroot iiiKi'M en Lichtdrukken. Teven, tot hel toez'eht houden op Bouwwerken. TB. nUOHWtf. Architect. Rozenstraat 24. Agent der Verzekering-Sociteit De Ametel. A EN E AG. AENUAG In de Rund- en Varkensslachterij is steeds verkrggbaar: RUNDVLEESCH: Soepvleesch en Hotspot 25 Ct. Lappen en Gehakt 27V» Ct. Kollade, ^oeuf, Ro«bief Klompstuk 82'/i Ct. Biefstuk en Haas 40 Ct. VARKENSVLEESCH Magere Lappen en Carbonnade 32'/i ct. Reuzel 35 Ct. Vette Lappen en Spek 25 Ct. Metworst 25 Ct. Breede Leverworst 20 Ct. Leverworst 16 ct. Alles per 5 ons. Op goud, zilver, meubelen en winkelgoederen tegen zeer billijke conditiën on tot olk bedrag. Brieven onder letter X aan het Bureau van dit Blad. Mooie blanke bij K BREGMAN, WESTGRACHT. Ontvangen voor het a.s. seizoen een geheel nieuwe sorteering FLUWEELEN, GALONS, KN00PEN, VOILES enz. HANDSCHOENEN, met wol gevoerd, k 55 cent per paar. DE B0ER-K0RVER, SPOORSTRAAT. ZUIDSTRAAT Nr. 79, oud goud, zilver, galon, meubelen, Klee- dingntukken en alle voorkomende artikelen. Heeft weder een nieuwe NAAIMACHINE te koop. WOENSDAG- en ZATERDAGMIODAGS Inlichtingen en aanmelding eiken Woensdag en Zaterdag van 1 tot 3 uur, bij Kanaalweg 4a. Einddiploma Rijksschool voor Kunstnijverheid. van de Aanbevelend.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1904 | | pagina 3