MAGGI* AEOMA 8 Klei 325,120 lait KIESPIJN J. V. FLORIJN ApolMer Haarlem l E TIM, ffesistraat 58. BiuuBtreerQB cata tij uw leverancier ter iuzaie. om te krulden le een eenig bedroefd middel om gerechten,groenten,vleezen, soepen,sausen, ragouts, oogenblikkeljjk een krachtigen aangeramen geur en smaak te geven. H y p otheekbank Gebruik: Florijn's Eiwitstaai JSÏÏf9' Florijn's Quine la Roche j opwekkend, Florijn's Salmiak-Pastilles J. BAAS Azn., Hoofdgracht Prachtige Orgels en Piano's Staal pillen versch bereid, per 160 0.40. Per 1000 [1.60 Salmiakpastilles per flacon f .0.12. Eiwitstaai, met gegarandeerd Staalgehalte, Heidersche Drogistwinkel, Spoorstraat OH. De echte Pfaf-Naaimachine Colden-Thee Colden-Koffie zijn sinds jaren bekend en gewild. BEWAAR UWE BONS VOOR CADEAUX. gflr Let vooral li Överheerlijie PEKELKLUIFJES, DE HOOP", Piet fieinsiraat 12. H LORDON, J. DE KOS, Middenstraat Koopt Uw MAGGI's onderscheidingen: B groote Prijzen, 30 Gouden Medailles, 6 Eere-Diploma's .VERLOREN Een kleine hoeveelheid is voldoende. Verkrijgbaar bij alle solide kruideniers en comestibleshandelaren. 7 Eere-Prijzen, zesmaal buiten mededinging, o.a. 1899 en 1900 Wereldtentoonstelling Parijs. Hoofdprijs j!g| ||j De prijzen zijn ev. I i .3 i door den Staat 600.000 Mk. j Plölutj D311(l gegarandeerd. Uitnoodiging tot deelneming in de Kansen, van de door den Staat Hamburg ge waarborgde groote Geldloterij, waarin zeker gewonnen moeten worden. De hoofdprijzen van deze voordeelige loterjj zjjn de volgende, namelijk De allerhoogste prjjs is in het ge lukkigste geval «OO.OOO Mk. 1 Premie van 300.000 Mk. 1 1 1 1 I 1 1 1 prijs 1 1 1 1 7 prijzen 1 prijs II prijzen 26 83 106 415 552 146 200.000 Mk. 60.000 Mk. 50.000 Mk. 45.000 Mk. 40.000 Mk. 35.000 Mk. 30.000 Mk. 100.000 Mk. 60.000 Mk. 50.000 Mk. 40.000 Mk. 30 000 Mk. 20.000 Mk. 15.000 Mk. 10.000 Mk. 5.000 Mk. 3.000 Mk. 2.000 Mk. 1.000 Mk. 300 Mk. 200 Mk. In het geheel bevat deze loterij, die uit 7 klassen bestaat, 85.000 loten mot 41225 prijzen en 8 premiön, zoodat bijna op de helft van alle loten een prjjs valt. Bjjtondere attentie verdient de aanmerkelijke ver betering van het plan der loterjj, waardoor de Bpolcr in staat is gesteld eene premie, niet als tot nog toe alleon in de laatste klasse, maar reeds in elke klasse te winnen. De allerhoogste prjjs der 1ste klasse bedraagt in het gelukkigste geval 50.000 Mark, stjjgt in de 2e kl. tot 55.000 M., in de 8e tot 60.000 M., in de 4e tot 65.000 M., in de 5e tot 70.000 M., in de 6e tot 80.000 M., in de 7de cn laatste klasse 600.000 Mark. Voor de eerste prijstrekking, die officieel is vastgesteld, kost een geheel origineel lot slechts fl 3.50, een balf origineel lot slechts fl 1.75, een kwart origineel iot slechts fl 0.90. De inleggelden voor de volgende klassen zoowel als do juiste ljjst der prjjzen worden aangegeven in het officieelo trekkingsplan, voorzien van hot Wapen van den Staat, welk plan ik op aanvrage gratis verzend. Iedere doelnomor in de loterjj ontvangt ongevraagd onmiddelljjk na de plaats ge had hebbende trekking de offioieele trokkingsljjst. De uitbetaling en verzending i prijzen geschiedt door mjj direot en prompt aan do winners on onder de strengste geheim houding. Iedere bestelling kan men eenvoudig per postwissel opgeven, ook tegen rembours. fV Bij opdraoht verzoek Ik beleefd mij den naam van dit blad te melden. gW Men wende zioh dus met de aanvraag om toezending van loten voor de spoedig plaats hebbende trekking zoo spoedig mogelijk of uiterlijk tot 23 October met vertrouwen tot Samuel Heckscker Seur., Bankier en Wisselkantoor in HAMBURG, Duitschland. Afdoend Middel. De Kiespjjnwatjes v. d. Firma B. BOOM, Almelo, helpen reeds na enkele oogenblik- ken. In busjes van 10 stuks f 0.30. fr. p. p. 35 cent. Verkrijgbaar bjj alle drogisten. Meubelmakerij en Winkel LANGESTRAAT 30. Ondergeteekende bericht dat zjjn Meubel makerij Paardenstraat 1, verplaatst is naar Langestraat 30. Tevens is door hem een winkel geopend in Meubelen, Kleeden en Vloerzeil. Alle eigengemaakte meubelen worden voor fa brieksprijs verkocht. Conouppantie onmogelijk. Aanbevelend, B. J. QUAST. De 's Gravenhaagsche verstrekt Oelden tor leeiA, tegen MATIGE RENTEN en AANNE MELIJKE VOORWAARDEN, op Huizen en Landerijen. Inlichtingen te bekomen te Helder bjj den Heer A. J. DE JOIMGH tegen algemeene zwakte. Origineele halve Literflesch f 0.80, Origineele heele Literflesch f 150. als koortswerend, versterkend middel. Origineele halve Literflesch f 1.00, Origineele heele Literflesch f 1.90 tegen hoest en ver koudheid. Origineele |_J Flacons f 015. Te Helder verkrijgbaar bij: worden onder jarenlange garantie, desverkiezend ook op termijnbetaling tot lage prijzen geleverd. Catalogi en Prijscouranten worden op verzoek toegezonden. Inruilen. - Heptfreerei». - Stemmen, Speciaal adres voor Snaren en Violen in diverse d f 1.26 per liter, f 070 per halve liter, Kinadroppels van Dr. DE VRIJ, in flacons a 60 Cents. Scott's Emulsion, a 60 Cent per flacon (zonder flacon). V.l-krijgba.r contant, in d. Apotheek van Wed. VGISTEH, Binnenhaven. O. I»E VEI, Spoorstraat. A. C. BOEM, Kanaal w c*. Speciaal adres voor binnen- en bnitenlandsche geneesmiddelen. Staalpillen. Kinadruppels (dr. de Vrij). Quina l.aroche (Kraepelien en Holm's)--cott's Emulsion Levertraan Emulsie. Teercapsules (van De Guyot.). Emserzout en Em8erpastiles. Eiwitstaal De van ouds bakende MEDICINALE LEVERTRAAN van J. TEN DOESCHATE wet)»r ontvange n de pilje is per fl. 10 cf. afgonlagen. goedkoopste en tevens bet degelljkste ad-es voor Verband- en Verplegings-artikelen Men lelie vooral op tien naam der Firma. f. Wed.NONNEKES Weezemtr., Jb. KALE VELD, Wieringe JOH. TAKES, Wieringen P. BOON Mz., Texel, D. C. KAAN, IJmutden. Kteukloos Hoofd water. Na vele proefnemingen mocht het ra .j gelukken, d t uitnemende Hoofdwater te bereiden. Het heeft boven de beste jachtwaters dit voor, dat het reukloos is en de huid noch de haren droog maakt of verbrandt. Ge kunt het dus zonder tegenzin of gevaar voor de hoofden uwer kinderen ge bruiken. doodt het levend Hoofdonrein en is beslist bet e enigste middel of voorbehoedmiddel, dat on schadelijk is voor uitwendig gebruik. Het mag daarom in geen enkel huishouden ontbreken. Prijs per flacon met gebruiksaanwijzing f 0.3Bgroote flacon f 0,50. FabrikantS. f. O DE MA V Koningstraat. Helder. Bepdihoii'fer J IAYFT, Itileuw-traat 2}». r SAWGUIKOSE het beste middel tegen bloedarmoede en daardoor ontstane zenuwzwakte. Mijnheer. Reeds eenige jaren was ik ljjdendo aan zwakte ten gevolge van bloedarmoede, waardoor ik veel geneesmiddelen moest gebruiken, echter zonder resultaat, totdat ik besloot ook de Sanguinose eens te gaan gebruiken, met bet gevolg dat ik na t gebruik van eenige flesschen mjj VEEL BETER en STERKER gevoelde, en ik met meer lust mjjn werkzaamheden kan verrichten. Gouda 15 Juli 1904. Mej. A. HEERKENS. In de meeste gevallen is tweemalen per dag een eetlepel (15 gram) voldoende. Dan duurt een flacon tien dagen, en kost U de behandeling slechts 121/., of L5 ets. per dag. DAT IS GüEDKOOPER DAN EENIG ANDER DERGELIJK MIDDEL Prjjs per H. f 1,50, 6 11. f 8.—, 12 fl. f 15.—. Te HELDER bjja J. BAARENS, SPOORSTRAAT 68- is met het oog op zjjn onovertroffen soliditeit en groot vernuft de goedkoopste Naaimachine welke tot heden werd aange boden. Door de vele aanbiedingen van verschillende soorten Naai machines wordt 't voor den kooper vaak zeer moeieljjk, tot een besluit te komen. Om teleurstelling te voorkomen en teneinde verzekerd te zjjn eene werkelijke solide Naaimachine te ontvangen, wendde men zich tot een vakman van ondervinding in het naaimachine vak en koope uitsluitend een fabrikaat, waarvan de kwaliteit en het werkvermogen van oudsher een goede naam heeft verworven- Het onderricht in het modern Borduren en Stoppen wordt gratis aan huis verstrekt. Uitsluitend verkrjjgbaar voor Helder en omstreken bjj C. B. SCHULMAIJER, Spoorstraat 90, Helder. Op voordeelig en SOLIEDE inkoop uwer kleeding, deze wordt U gegarandeerd door Urm Lenghaüs. Geen voordeeliger adres is vopr HERFST- en WINTERKLEEDING te vinden dan VOSSTRAAT 3 n.b. de KEIZERSTRAAT. It. Len^teiis. gediplom. Coupeur. BRILLEN en LORGNETS fl. II I4S A.X., Dijkwtraat 12. WEDER VOORHANDEN 12 Vs cent P0r 5 0n8- UVd. O W. KSIOEIINNA BIERSTRAAT. Sigarenfabriek Leyert tegen den scherpst concurreerend- sten prijs, prima, prima merken ëlGAKLI. Voor tokohouders eenigst adres Monsters gratis disponibel. A. F. THEEWIS. Gebruikt steeds MOKKA-KOFFIE in pakjes a lL kilo f 0.55. f 0.271/*. STEEDS VERSCH GEBRAND, in bet oude fictnaliehnis DIJKSTRAAT 22. Mr. Metselaar. Kampersingel. - Haarlem. Speciaal ingericht voor het maken van heete Luchtovens voor brood, koek en alle verschillende gebakken. Bekroond met gouden en zilveren medaille. Garantie verzekerd. Gevestigd het depót der KONINKLIJKE jlSTOOmVERVtRljT CH m ISCHE. Wassch EHIJI Te Helder bjj M. H. RUIJGH, DROGIST, BREEWATERSTRAAT 14. le soort: Paarden-, Ketten- en Koedekken. Naam wordt gratis opgezet. Mahonie- en geschilderde Penant- en Linnenkasten, Tafels, Stoelen, Veeren- en Kapokbedden, Wollen-, Satinó, Gewat teerde en Moltondekens, diverse soorten Karpetten, Tapistery-, Deur- en Gang kleedjes, wollen- en katoenen Manufacturen, gemaakte Goederen enz. en gij betaalt den laxgsten prijs bij A. BREET. Nieuwstraat 3.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1904 | | pagina 4