KLEINE COURANT 't Vliegend Blaadje Het kwade geweien. voor Heldor, Texel, Wieringen en Anne Peulowne. 32ste Jaargang. No. 3304. Zaterdag 15 October 1904. Bureau: Spoorstraat. Tolef. 59. Bureau: Keningstr. 29. I#terc.-Telef. 50. EERSTE BLAD. Het Geïllustreerd Zondagsblad dat Zaterdag e.k. verschijnt, biedt tal van foto's als betrekkelijk de Kroningsplechtig- heden in Servië, het Bezoek van H. M. de Koningin te Amsterdam, het Spoorweg ongeluk bij Koog-Zaandjjk, de Werkstaking in Italië, de Oorlog enz. Voorts Romanlectuur, Portretten, Ne crologie cn Humor. Wie nog niet heeft ingeteekend op het Gtïllu9treerd Zondagsblad, abonneere zich daarop tegen den zeer geringen prjjs van f 0.37* en franco per post f 0.45 bjj de uitgevers van deze courant. Nieuwstijdingen. HELDER, 14 October 1904. Woensdag 1.1. is de eerste najaars haring alhier gevangen en als versche bokking verzonden door L. C. Kraan, vischhandelaar alhier. Namens de Koningin zjjn giften in geld ter eerste leniging van den nood ge zonden aan de gemeenten, welker visschers- bevolking het meest getroffen werd bg den jongsten storm op zee. De Scheveninger bom SCH 27, ichipper A. Toet, is hier Dinsdag binnen gekomen met gescheurde zeilen en andere stormschade. Ook zjjn hier uit zee bg de strandvon derij aangebracht 3 breels van een visch- logger, gemerkt VL 83 en een mast van een kleiner visschersvaartuig. Bg het Westgat werd beddegoed drg ven- de aangetroffen. Men schrgft uit Scheveningen De storm die Woensdag op Donderdag nacht plotseling de haringvloot overviel, heeft aan de uitstaande haringvleten be langrijke materieele schade veroorzaakt, waardoor de meeste schepen die visschen- de waren, slechts met groote moeite ge deelten van hunne gehavende vleten kon den binnenhalen en vele met verlies van tientallen van netten en toebehooren, som mige met verlies van 20 tot 70 netten en enkele met verlies van de gehpele vleet. Een legio van loggers en enkele bommen zgn in de twee laatste etmalen binnen gekomen met belangrjjk nettenverlies. De materieele schade door de reeder gen daardoor geleden is, wat de Scheveningscbe vloot betreft, sinds den storm in het seizoen 1897 niet zoo groot geweestwaarschgtiljjk zullen tengevolge daarvan enkele schepen de visscberjj staken. Bom 292 schipper C. O rerduin, van de reederg Job Taal, tgdens den storm een stortzee over boord gekregen, waarbjj alles op het dek, ook de mast, wegsloeg en twee matrozen, verdronken van wie een gehuwd was. Het vaartaigje, dat Zondag te Kat- wjjk omgekeerd aan het strand kwam, zit gebeel onder water in het zand. Op den maatbalk was ingebrand >Rott. 1893" en op het geleidebalkje van den helmstok waarschijnlijk met een spijker ingekrast >de Vries". Hel behoort vermoedelijk te Maasslnis thuis. De storm heeft ook g oote schade toegebracht aan de vissch^rsvloot uit Ein den. Van 81 schepen die ter haringvangst waren gevaren, zgn er 26 uit IJsland te ruggekomen die de vleet verloren en maar weinig gevangen hadden. Dinsdag werd te Enkhuizen bericht ontvangen, dat de stoomtrawler >Vlaardin- gen 171" de vleet van den logger >Enk- huizen 234" te IJmuiden heeft aangebracht. Verlangend wordt naar de terugkomst van dezen logger uitgezienhet is reeds vier weken geleden, dat hg is uitgezeild. Dinsdag is te Enkhuizen binnenge- loopen do logger Knkhuizen 235 met vertic b van de halve vleet. Ook op het eiland Urk heeft zich een commissie gevormd, om geld in te za melen voor weduwen en weezen der bg de zeeramp in de vorige week omgekomen visschers. De visschersbevolking hier kan niet meer hulp vprleenen, dan ze reeds doet, maar de nood is daarmede Diet gelenigd Aanneming Drankwet. De drankwet is Dinsdag door de Eerste Ka mer aangenomen met 22 tegen 14 stemmen. De krijgsraad te Haarlem behandelde Dirsdagmiddag de zaak van den luitenant d. M die te den Helder de cantinekas had benadeeld. Het vonnis blgtt nog geheim tot de approbatie van het Hoog Mil. gerechts hof daarop is verkregen. Herstemming Assen. Bg de Dinsdag gehouden herstemming voor de Tweede Kamer in het district Assen, dat 6415 kiezers heeft, werden uitgebracht 4321 geldige stemmen. Qekozen Mr. M. W. F.Treub (vrgz.-dem.) met 2520 stemmen. Mr N. G. Pierson (lib.) 1801 stemmen. Te Utrecht hebben twee personen getracht door middel van morphine, zelf moord te plegen. De een, v. T., een medisch student van gevorderden leeftgd, maakte echter bg de bedwelming alarm, waardoor hulp werd verleend. Deze persoon v. T. kwam bg, doch van den anderen, v. d. W. genaamd, kon nadat hg naar 't ziekenhuis overgebracht was, slechts de dood geconstateerd worden. Tegen v. T. is proces-verbaal opgemaakt, hg zal te dezer zake wel vervolgd worden. Met het doeleneller tot ontmaskering van oplichters te geraken, hebben Ged. Staten van Zeeland aan de gemeentebestu ren de vraag voorgelegd, of het niet wenschelgk zou zijn de gemeentebesturen te verplichten tot bet kosteloos verstrekken van inlichtingen omtrent iemand's geboor teplaats, vroegere woonplaats of de plaats waar heen hg is vertrokken. Daardoor zal het minder gemakkelgk worden zich, door telkenB van woonplaats en firma te ver anderen, te verbergen. De correspondent van de N. R. Ct. te Batavia seint De Gelderland en de Mataram gaan de stranddessa's van Zuid Flores tuchtigen. Zooals mon zich zal herinneren werd den lOden van do vorige maand een telegram uit Indië gepubliceerd, meldende dat in Endoh (Zuidkust van het eiland Flores) de berg- kampongs in opstand en zwaar versterkt waren. Bg eene conferentie op het strand kreeg de landingsdivisie van de Mataram de toen gemelde gesneuvelden en gewonden. Wegens de ontoereikende macht kon toen niet tot de bestorming van de oproerige kam pongs worden overgegaan en keerde de Mataram naar Soerabaja terug om aanvulling van troepen te halen. Nu is blgkbaar ook het pantserschip Gel derland (hetzelfde, dat indertjjd president Kruger naar Europa overvoerde) aangewezen om met de Mataram de weerspannigen tot rede te brengen. Zulk een groote bodem be schikt natuurlijk over veel meer combattan ten dan een flottieljevaartuig. Toch schjjnt men zich niet aan een tocht naar de binnen landen te willen wagenimmers vermeldt het telegram uitdrukkelijk, dat de »strandes- sa's* zullen worden getuchtigd en niet de bergkampongs, die men de vorige maal ook al ongemoeid moest laten. Door de Pruisische regeering was de uitlevering gevraagd van den hier te lande wegens inbraak tot 4 jaar gevange nisstraf veroordeelden Immick, alias Gott- wald, die in de maand December van het vorige jaar te Oldenburg een dubbelen moord pleegde op de weduwe Meller en haar dochter en, om de sporen van zgn misdaad uit te wisschen, het huis daarna in brand stak. Van die uitlevering zal meldt de Pr. Gr. Ct. niets kunnen komen, omdat er door ons land de voor waarde aan is verbonden, den delinquent, tot het ondergaan van zgn verdere straf, terug te zenden, een eisch, dien de rjjks- kauselier heeft afgewezen op groud vau het Duitsche strafwetboek, dat luidt: »Een Duitscher mag niet ter vervolging en bestraffing aan een buitenlandiche regeering worden uitgeleverd. Er big ft dus niets anders over, dan met de behan deling van het dubbele moordproces te wachten, tot Immick hier en dat over ruim dris jaar zgn straftgd heeft uitgezeten. De gedenkschiften van Adam. De beroemde Amerikaansche humorist Mark Twain heeft een belangrijke ont dekking gedaan de gedenkschriften van Adam, den eerste mensch, die bg b"werkt en uitgegeven heeft. Daarin leest mer, onder meer belangwekkende, de volgende weeklacht van den vader van het mensch- dom over de vrouw, zjjn gezellin. >Hit nieuwe schepsel met de lange haren wordt lastig schrjjft hg ik heb haar tel kens onder mjjn oogen, zjj loopt mjj overal na en laat mg geen ru9t. Daar houd ik i iet van. Ik zou gaarne alleen willen zgn. Ik heb mg een schuilplaats voor den regen uitgezocht, maar daar kan ik niet met rust van genieten. Het nieuwe schepsel heeft er dadeljjk bezit van genomen. Ik heb getracht haar er uit te verdrgven, maar toen vloeide er vocht uit de ga'en, waardoor zjj kjjkt. Zjj droogde dat met de lange haren af'. Echter toen Adam aan hield, nam Eva tot andere middelen haar toevlucht: »Toen maakte het nieuwe schepsel een vreetelgk lawaai, evenals alle aadere dieren, wanneer zjj in nood ver- keeren. Ik wilde dat zjj niet spreken zou. Onmogeljjk. Zjj praat aldoor". In een tunnel nabjj Torento hebben Zondagmorgen j 1. 6 personen door ver stikking het leven verloren. Het ongeluk werd veroorzaakt doordat de verbinding tusschen twee wagons van een door den tun nel rjjdenden tre:n onderweg brak, waar door de locomotief met slechts 3 wagons verder stoomde. De passagiers in de achter gebleven wagons stikten ten gevolge van de vergiftige gassen, die voortdurend in de tunnel ontsnappen, doch waarvan de trei nen tgdens het doorrjjden geen nadeel on dervonden. Tijdstippen van verzending der Brievenmalen. Naar Oott-Indii Verrondiagtweg. f. ieepo«t via AmiUrdam 11 Oet. p. zeepost via Rotterdam 14 en 23 p. f lolt. mail via Genua 18 Oct. p HolL mail via Manailla p Frautehe mail via Maraeilla Naar Ralembang, Riuuw, J Kin ka Billiton ea Z. W. Aid. van Bornao, p EngeLcka mail via Brindiai p. Holl. mail via Genua Naar Atjek en de Ooatknal van SumatraJ p. Engelaehe mail via Brindiai p. Holl. mail via Genua ISÖet. p. Dnitache mail via Napela*) 25 Alleen naar Atjati, Snmatra'a Ooatkut, Palamkaag. Riouw. Banka, Billiton en Z.-W. AU. van Bornao. Hat overige gedeelte van Nad. Ooat-India wordt alleen op verlangen der afienderi via Napel* verxondea. Naar Quyana (Suriname) p. wepoet via Amitardam 18 i p. mail over Engeland 24 p. mail via 9t. Naiaire Datum der ter ^*VdV laai kaal poit-beaorg. pMtk 7e— 'ai 8.30'tna 7-— "ea 7 'aav U.SO'H I 7.— 24 7— 7 Nov. 7.— Naar CurafaoBonaire en Aruba p. feepoet via Amsterdam p. mail via Southampton p. mail via Hamborg 18 Oet alken Dinsdag ea Vrijdag 14 en 20 Oet. 7.—'ia I.SOnai 7.—'aa Naar St. Martin, St. Eu»tatiuê en Saba f. leepoet Tia Amsterdam .1 18 Oet. I 7.av. p mail ovar Engeland .1 £4 j 7.—'aav. Naar Kaapland, Natal, Oranje- Rivierkolonie en Transvaal: eiken Vrjjdag, 8.80 nam. Uit het Buitenland. Men herinnert zich do moorden indertjjd to Kisjinef in Rusland, gepleegd op de Joodscbo bevolking. Dezer dagen zjjn de processen daarover voor de rechtbank aan gevangen. Een der hoofdschuldigen, Kawerin, wiens veroordeeling algemeen werd verwacht, is door de rechtbank vrijgesproken en even eens een der moordenaars van den Israëlitische tempelwachter. Do terzake van den alge- meenen moord in de Asiatskastraat beschul digden zullen eerstdaags terechtstaan. De nieuwe minister van binnenlandscke zaken in Rusland bljjkt eene mildere staat kunde te volgen dan zjjn voorganger. Aan een aantal uitgewezenen om politieke redenen heeft hjj vergunning verleend naar hunne districten terug te keeren. Finland schgnt nog niet zeer te doelen in de gunst van een minder harde behandeling. De «Daily Tele- graph* deelt mee, dat ondanks de beloften van den nienwen gouverneur, door de regee- riog sterken druk wordt uitgeoefend op de verkiezingen voor den Finschen landdag. In districten waar men oppositie verwacht, worden kozakken ingekwartierd. De Russische pers is nog altjjd niet best te spreken over de Engelsche Thibet-expeditie. De «Novoje Wremija* verwjjt in scherpe bewoordingen Engeland voor de zooveelste maal dat het heeft geprofiteerd van Rusland's moeilijkheden in het Oosten. En dat ondanks de houding van Rusland in den Trantvaal- oorlog, vlijmt het blad. Het zegt verder dat Engeland eene gevaarljjke domheid beging met het schenden van het heiligste der Boedliisten. Volgens een Reuterbericht loopen er ge ruchten over het aftreden van lord Milner en wel vóór Kerstmis. Het Engelaehe Middellandsche Zee-eskader, dat op zjjne oefeningsreis ia, zal een drietal Oostenrjjksche havens aan de Adriatische Zee bezoeken en daarna enkele Italiaansche kustplaatsen aandoeD, o.a. Venetië en Napels. Hot eskader bestaat 13 kruisers, 3 torpedo- booten, 3 advisojaebten en 24 torpedojagers. Graal Tisza heeft een nieuw middel in uitzicht gesteld om do obstructie, het ver lammen van het regeeringswerk door uren lange redevoeringen, tal van amendementen en 't telkens aanvragen van hoofdcljjke stemming over allerlei bjjzaken en artikelen, te fnuiken. Hjj wil in het reglement van orde een tjjdslip bepaald zien binnen welko de beraadslaging over de begrooting en het leger-contingent moet zjjn afgeloopen. De staking te Marseille is nu eindeljjk ge heel geëindigd. Maandag besloten ook de dokwerkers, na een onderhoud met de reeders, met overgroote meerderheid van stemmen den arbeid te hervatten. De meeste dokwerkers zullen nu weer worden aangenomenmen rekent dat een derde deel nog voor korter of langer tjjd zonder werk zal bljjven. In de haven heerscht weer de gewone bedrjjvigheid. De staking heeft 58 d. geduurd. Te Bremeu is de staking der timmerlieden insgeljjks geëindigd. Na 18 weken stilliggen hebben de arbeiders het werk hervat zonder dat één van hunne eischen werd ingewilligd. De toestand in den Balkan wekt bezorgd heid in Griekenland. Een Bulgaarsche roover- bende vermoordde bjj Monastir een Grieksch priester en eeu notabele. De aanvallen op Grieken nemen in aantal toe. Een telegram uit St. Petersburg meldt dat de gisting onder de bevolking van Noord - China voortduurt en dat nieuwe secteu, die vijandig gezind zjjn tegen vreemdelingen, hier en daar optreden. Het telegram meldt verder, dat de Japanners de bewoners van Noord- China van wapens voorzien. Daar dit bericht echter uit Russische bron komt zal men wèl doen bet onder voorbehoud te gclooven. Uit een andere bron komt bericht dat de Chi- ncescbe troepen in de provincie Kwangsi, in een driodaagsch gevecht eene groote macht opstandelingen hebben verslagen. Hetzelfde bericht meldt echter ook dat de Boxerbeweging in bet Noorden zich ecbjjnt uit te breiden. Omtrent den tjjd van vertrek van de naar Zuid-Angola te zenden Portugeesche verster- kingstroepen is, volgens telegrafischo berichten uit Lissabon, nog geen beslissing genomen. Waarscbjjnljjk zal de veldtocht eerst vangen na den afloop van het regen-seizoen, dat zich in deze streken reer sterk laat golden. De regcering heeft de beschikking o.erde noodige credieten verkregen. Volgens de laatste berichten is de nederlaag der Portugeezen nog ernstiger geweest, dan aanvankeljjk medegedeeld werd. Het gerucht gaat dat de ministerraad zal beraadslagen over de voorbereiding van een groote, uit geregelde troepen bestaande, ex peditie naar dit koloniaal gebied. De Oorlog in het Oosten. De oorlog is een ander stadium ingetreden. Koeropatkine is tot den aanval overge gaan. Of dit na op last van Alexjef gebeurd is, zooaU het telegram nit Peteraburg van de Russische Telegraafagentuur doet vermoeden of op eigen initiatief, zooals de correspondent van de Daily Express" meldt, kaa weinig afdoen aan het feit, dat voor het eerst in dezen oorlog de Russen krachtig offensief optreden. En dat heeft te Petersburg aanleiding gegeven tot groote bljjdschap. Een telegram uit Petersburg meldlDe vernedering van Liaojang ia reeda vergeten, en met ingeno menheid wordt het bericht van het oprukken onzer atrjjdmacht vernomen. Koeropatkine zond aan een zjjner vrienden den telegram, waarin hg deze veelbeteekende zinsnede gebruikte >Ik ben eindeljjk begonnen oor log te voeren." Dat klinkt als een verademing. En onder die omstandigheden is het Russische leger de Hoen-ho overgetrokken en heeft een aan vallende beweging gemaakt tegen de Japan ners, die zuideljjk van Moekien stellingen hadden ingenomen. Tot zoover loopen de berichten van Rus sische eu Japansche zjjdo vrjjwel geljjk. De Japanners gingen voor den aanval van de Russen terug en ontruimden een stelling, die zjj hadden ingenomen. Het bericht uit Tokio gaat nu nog verder en zegt, dat bjj een vernieuwden aanval van Japansche zjjde, die stelling hernomen werd. Dit wordt door de Russische be richten niet bevestigd. Een telegram nit Engelsche bron maakt nog melding van verschil van inzicht tus schen maarschalk Oyama en generaal Nodzoe De maarschalk zou bjj Liaojang den terugtocht van het Japansche leger hebben bevolen toen Nodzoe daartegen protesteerde en een krachtigen aanval voorstelde Als gevolg daarvan zou Oyama in het opperbevel door Nodzoe worden vervangen. In hoeverre dit juist is valt moeiljjk na te gaan. Maar het is thans zeker, dat de fa9e van den oorlog is aangebroken, waarin de Russen zich krachtig genoeg gevoelen om de verdedigende taktiek door de aanvallende te vervangen. Men mag zeggen dat de jobstijdingen van Japansche zjjde lang oaderweg bljjven. Den 18en September is de Hei-jen* op een mgn geloopen en gezonken het heeft bjjna een maand geduurd voordat d;t nieuws ons bereikt. Met dit schip moeten meer dan 300 Japanners omgekomen zjjn, want de be zetting was 315 man sterk en daarvan zjja slechts een viertal gered. Dit is nu al het vierde Japansche oor logsschip dat bg Port Arthur door een ▼an die geduchte vernielingswerktuigen tot zinken gebracht wordt; de vorige waren het groote slagschip Uatsoetsede kruisers >Mijako< en >Kaimou*. En dat terwjjl de Japanners, die zeer zuinig zgn met hun schepen, zeker alle mogeljjke voorzichtig heid in acht neinen. Waarljjk, als er uit dezen oorlog e'én gevolgtrekking te maken is, nu reeds, dan is 't de haast niet te overschatten waarde van zeemjjnen als verdedigingsmiddelen een middel dat ook voor de kleinste natiën bereikbaar is. Peteraburg. 12 Oct. De Russen vallen de geheele Japansche linie aan, die zich van den spoorweg oostelgk tot Kaotaidzi uitstrekt, over een afstand van ongeveer 35 weraten. De mjjnen van Yentai worden in de tot dusver ontvaugen officieele berichten niet genoemd. Het station is nog steeds in hinden der Japanners Er zgn zware verlie zen geleden. Generaal Damlof, van de zesde Siberische divisie is gewond. De aanvulling der troepen. Tot nu konden maandelgks slechts van 17000 tot 21000 Russische soldaten worden vervoerd en men berekent, dat onder het nieuwe systeem Rusland in staat zal zgn van 1 October tot 1 Maart zgn leger in Mandsjoerjje met 175.000 man te ver meerderen. De >Standard"-correspondent te Moskou citeert een artikel uit de Moskou Gazette" betreffende de groote machtsontwikkeling waartoe Rusland nog in stait is. Van de 764 mobilisatie districten van Rusland heeft er nog slechts in 229 mobilisatie plaats gevonden, te weten in die Siberië en den Oeral alsmede in enkele Europeeache districten. Alles te zamen genomen heeft Baaiand tot nu toe nog slechts gebruik gemaakt van een derde der militaire macht waarover deze mogendheid inderdaad te beschikken heeft. Ook al hondt men er rekening mede dat de half officieel Moskou Gazette," door de eischen van den garni zoensdienst buiten beschouwing te laten, eenigszins overdreven heeft, dan nog moet men tot de conclusie komen, dat de oorlog van Ruslands zjjde door gebrek aan strijd krachten niet spoedig beëindigd zal zjjn. Het Oostzee eskader. Het Oostzee->skader schijnt thans toch inderdaad vertrokken te zjjn. en de Russi sche correspondent van de >Times" schgnt daarom het geschikte oogenblik gekomen te achten, e**n ongunstig oordeel over deze ▼loot nit te spreken. In een uitvoerige correspondentie nit St. Petersburg in de Times" van hedenmorgen wordt betoogd, dat de haast waarmede vele slagschepen van deze vloot zjjn voltooid aan de afwer king van deze schepen nadeel heeft gedaan, waardoor zjj niet aan moderne snelheids-en bewapeningseischen voldoen. Verder wordt gezegd, d«t ondanks het uitzenden van de Oostzee-vloot Rusland in het aantal beschikbare eerste- en tweede klasse kruisers b'j Japan achter bljjft staan. Eindeljjk verzekert de »Timee"-correepon- dent, dat de uitgezonden vloot ten eeaen- male onvoldoende bemand is, in zooverre dat de equipages slecht geoefend en de of ficieren niet voldoende in aantal en erva ring zjjn. Ook het machine-personeel schijnt op verschillende schepen onvoldoende te zgn. Ofschoon de Russische marine autoritei ten hun best hebben g'daan, om in de spookachtige geheimzinnigheid die de nieu we Oostzee-vloot omhuld aan buitenlandera geen blik te gunnen, verschafl-m de maat regelen welke zjj tegeljjkertjjd in het buitenland hebben genomen, voor de v«*r- zorging van die vloot met steenkool, wel eenige gegevens voor eenigszins waarschijn lijke onderstelingen. Het is bekend dat er tusschen de 60 en 80 stoomschepen als kolentraoBportschepea voor het smaldeel gecharterd zgn. Tot de schepen die met volle lading reeds van Cardifi zjjn vertrok ken. behoort de Hamburgsche stoomboot Bengalia. Als havens aan de Noordzee en den Atlantischen Oceaan komen in aan merking Einden, Cardiff en Antwerpen. Uit Hamburg zgn in de laatste dagen als Russische kolenschepen vertrokken de Dacia, Dorfmund en Castilia. Hun eerste doel was Emden. Daarop volgden of zullen volgen de Bosnia op 7, Bethania op 8, Batavia op 9, Artemisia op 11, Abessiniz op 18 October. Verder liggen nog de Bulga- ria en Bolivia klaar. Van de schepen uit Emden en Antwerpen gaan een gedeelte de Oostzee-vloot naar Skagen aan den punt van Jutland tege moet. Den gevaarlijken tocht door de Deenscbe Belten en Sond zullen de Russen alleen doen met de uit Reval meegenomen steenkool voorraden. Bg Skagen sluit zich ook de Hamburgsche stoomboot Roland als sleepboot en adviesjacht bjj het eskader aan. De overige transportschepen krjjgen, naar men te Hamburg verzekert, stations langs de Afrikaan>-che kust, ia den Stillen Oceaan en Siraat Soenda. Zgn deze berich ten juist, dan zou de route van het eekader, om Kaap de Goede Hoop heen, vaststaan. AU plaatsen waar de Russische schepen op deze route kolen zouden laden, worden nog genoemd, Madeira, Kaap Verde, FEUILLETON. 11.) Een geweldige angst snoerde haar de keel toe, zjj voelde heete tranen in haar oogen opkomen. Oom Zjj schrikte van haar eigen stem, zoo beefde die .Oom, wilt u mij eens zeggen; hoe staat u metThorbeeken De invalide keek onrustig op, de toon van haar stem en nog meer haar gespannen blik verontrustte hem. Vos vertelde mjj dat hjj zaken met o doet Ik mag hem volstrekt Dietljiden volstrekt niet Dat moet ik u eerljjk zeggen, oom, en het verwondert me De invalide keek nu werkeljjk verbaasd naar het opgewonden gelaat zjjner nicht. .Heb je hem gezien?* •Ja oom hjj was dronken.' Heb je dat werkeljjk gezien?* «Een vergissing is hier onmogeljjk.* Von Knee liet het hoofd hangen en keek bekommerd voor sich toen zeide hjj zacht en twjjfelend: .Ik heb het niet willen geloovcn.* .Ook niet van den ouden Marx Voss Och, die heeft nu eenmaal iets legen Thor beeken. Ik geloof, dat dit voortspruit uiteen oud bjjgeloof, dat hjj van zjjn moeder heeft overgenomen.* Gertrude schudde het hoofd. Ge vergist u oom Voss heeft geljjk, als hjj zegt, dat Thor beeken er nit ziet als het kwaad geweten in persoon.' .Voss is tegen hem ingenomen.* Voss is voor u ingenomen, oom! Ronduit gezegd hjj vreest, dat ge door Thorbeeken en Hinze om den tuin wordt geleid.* Voor het eerst sedert vele jaren kwam de invalide uit zjjn gewone rust. Hoe sterker en nadrukkeljjkcr de voogdjj van die twee personen was geweest, hoe meer zjjn ingo- sluimerdo persoonlijkheid sich togen het ont waken verzette. Hoe onmannelijk en al te goed van vertrouwen hjj was, nu gevoelde bjj een neiging om wantrouwend, ja zelfs opvliegend te zjjn. Zjjn oogen schitterden van opgewondenheid doch dit duurde slechts één seconde. Toen hjj in de heldere oogen keek, die zoo harteljjk en toch bang op hem rustten, kon hjj op zjjn nicht niet boos worden. Daarom wentelde hjj zjjn toorn op zjjn ouden bediende. .De oude Voss heeft je bang gemaakt, hjj heeft je angst ingeblazen, kind 1 Is de oude Voas een man, die spoedig bang wordt, oom Heeft bjj dat bjj Mars-la- Tour getoond Heeft bjj u niet dertig jaar trouw gediend? Heelt Voss ereenig voordeel bjj, als bjj Thorbeeken verdacht maakt Zie, oom zjj schoot haar stoel dichter bjj de tafel en legde haar hand op den arm vau den invalide Thorbeeken heeft mjj zelf beleedigd Heelt hjj dat kind!' klonk het treurig. Gertrude vertelde nu, wat er in het mon- nikenhot was voorgevallen. Ik zal hem ter verantwoording roepen, kind Wees daar zeker van 1* I .Dat heb ik al in orde gemaakt, oom Dat t is zoo mjjn manier. Ook Voss heeft hem ter dege onderhanden genomen. Hjj was niet tegen o s opgewassen. Toen kwam haar weer in de ged .n, waar ze eerst over gepeinsd had. Ik wou zeggen, oom, dat ik misschien reden had om verbitterd te zijn tegen Thorbeeken, maar wat heeft ilinze mjj gedaan Maar die oom die liegt, oom Hjj liegt u voor in uw gezicht Alles, wat hjj zegt, is gelogen Waarom was hjj zoo stil al de dagen sinds ik hier ben, en waarom was alles zoo vervelend, wat hjj zeide? .Omdat hjj het niet waagde mjj leugens te vertellen, zooals hjj u doet 1* Gertrude zette veel op het spel op dit oogenblik. Zjj was hier nauweljjks in buis en zjj waagdo het een man te ontrukken aan de kalme rust, waarin dezo het grootste behagen vond. Doch aan haar lichte, warme hand, die zoo zacht op die van den invalide drukte, aan die hand gelukte hel de opwinding te sussen, die zich anders misschien sou geuit hebben in een vreeseljjkon zenuwschtigen uitval. •Gertrnde, kind,* kreunde hjj wien ter wereld moet ik dan geloof schenken Gertrude schoof met ecu onderdrukten zucht een weinig terug. Wien ge vertrouwen moet schenken Zjj legde de gevouwen handen op de tafel en zei plechtig: .U zeiven oom!* Bemerkte de man, welk een vreeseljjk ver wjjt zjjner zwakheid er in die woorden lag? Het scheen zoo niet, alleen lag er verbazing op zjjn gelaat te lezen. •Ja, Gertrude, kon ik zelf slechts overal op het landgoed komen Maar zoo Gebon den aan mjjn kamer? «Weet ge, oom, dat het dak van de groote strooschuur vol gaten is, nog door den storm van den vorigen herfst?* .Ik geloof, dat ik Hinze daarvoor een bedrag heb aangewezen. Ik meen ook reke ningen Hjj bleef twjjfelend steken, en nu waarljjk vloog het rood der schaamte over zjjn bleek gelaat «Ik heb geen quitantie gezien men kan niet zoo wantrouwend wezen. En weet o, dat Hinze nog niets gedaan beeft om de veestallen te laten reinigen Von Kneo begon zich te buigen voor do bitter ernstige oogen van zjjn nicht. Men praat er over, oom Ge gaat over de tong In deze gaosche streek praat men er over, hoe hier de belangen worden behartigd I« Weer vloog er een vluchtig rood der schaamte en der aandoening over zjjn gelaat. «Ik kan er zelf niet op toezien een zieke misleiden* Zjjn zachte, moedelooce stem beefdezjjn oogen rustten met een roe rende bede om hulp op het meisje. Op dit oogenblik schoot haar een gedachte door het hoofd, die zjj uitdrukte met de woorden .Oom n weet, ik ben nog niet in den bouwval geweest.* Wsarom niet, kind?* «Dat zal ik u zeggen O i dat ik slechts ga onder uw geleide dat is uw ridderplicht Gjj zjjt de laatste Von Knee gjj moet mjj het stamslot tooDen anders wil ik het niet zien I Wilt ge dat doco, oom vroeg zij, de hand uiutekeude, om hem dit op hand slag te laten beloven. Nu vergat de invalide z(jn zwakheid, zjjn wond en de bittere smart, die zooeven zjjn binnenste verscheurde. Wanneer de Von Knee's herinnerd werden aan hun ridderplicht, dan waren ze altjjd gereed gewoest, dan bad hun oog geschitterd, dan hadden ze ljjt en leven, geld en goed niet geacht. Er speelde eens fijne glimlach om zjjn mond. Gertrude kon trotsch zjjn op de uil- werking harer woorden. Sinds tien jaren had de heer Von Knee niet zoo geglimlacht. Met dien zonnigen trek om den mond had hjj sich eenmaal een plaats veroverd in het hart zjjner jonge vrouw. .Wanneer een schoone dame en dan nog wel de laatste gravin Von Knee van mjj ouden invalide ridderdiensten verlangt, dan ben ik gereed sprak hjj en legde zjjn magere hand in de hare. Toen sprong het schoone meisje op, en getroffen door haar schitterende overwinning, begon zjj met vochtige en toch schclmsche oogen over de toekomst te spreken, over haar groote en kleine plannen. En zoo voerde zjj den rusllisvenden man zachtjes in de werke lijkheid. Na het nuttigen van do avondboterham stopte de oude Voss juist een pjjp, toen de beer Von Knee op gewonen toon zeide.Ik wilde u nog zeggen, Hinze, dat wjj morgen een nieuwen huisgenoot krjjgen. Gjj neemt me zeker niet kwaljjk, dat ik er tot dusver over zweegik was het met mjjzelven niet eens en ben het nog niet geheel.* Wie is dat, papa?' vroeg Franke onge duldig. Voor haar volgde vandaag de eene verrassing op do andere. De jonge Mötler nit het Monnikenhof wil bjj ons het landbouwbcdrjjf leeren. Donnerwetter Franke had het haar naar achter geecbud en krachtig op de tafel geslagen. De kleine baron was een weinig bleek gewor den en wierp snel een blik op Gertrude. «Maar, mjjn heer Von Knee,* zei hjj haastig, voor zoover ik weet, ia die jonge man Een man? Een haas is hjj! Ik heb het nog niet verteld kort geleden Nu, al wil ik ook juist niet zoo hard oor- deelen als Franke, dan zou ik toch inderdaad gelooven, dat hjj als als huisgenoot min passend voor ons is. De zoon van een her bergierster «Welke school hebt gjj bezocht, mjjnheer baron vroeg een bedaarde stem. ,De cadettenschool zooals u wel kunt be- grjjpen.» «De jonge Müllcr heeft met goed gevolg het eindexamen afgelegd. Drio jaar geleden is hjj roet een eervol getuigschrift van do school ontslagen en hjj kon zich als student aan de universiteit ls'en inschrijven, als hjj verkiest; maar hg wil landbouwer worden.* Nu en zjjn moeder?' «Daar mag oom over oordeelen eergisteren heeft hg me nog gezegd, dat juifrouw Muller in den kring zjjner bekenden geacht wordt als iemand, met wien men op voet van ge- ljjkheid kan omgaau.' «Ge schgnt u voor den jongen man te in- .Niet bjjsonder,* zei Gertrnde achteloos, maar ik houd hem in elk geval voor een aangenaam, beschaafd jongmensch, dat wel waard is onze huisgenoot te worden. Het is dos alleen de vraag, oom, of u reden hebt om aan het verlangen van jufirouw Muller te voldoen of niet te voldoen. Dat de jonge man op dit groote landgoed iets leeren kan, van boekhouden en den landbouw, is nogal duidsljjk. Aan den tafel in den buek verfrommelde de oude Voss zjjn courant, bjj trok de wenk brauwen hoog op en zette een eigenaardig gezicht. Zou u tenminste Thorbeeken niet eens vragen t «Zon dat vroeg de invalide twjj felend. (Wordt vervolgd).

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1904 | | pagina 1