KLEINE COURANT 't Vliegend Blaadje Volksbijeenkomst voor Helder, Texel, Wieringen en Anna Paulowna boelhuis" Dresseerschöol „Keonemerland IJ. J. ZIJLSTfiA, Tailleur, „He Luitenant cd zijn Oppasser" DE EER, GROOT BAL* Boelhuis No. 3304. Zaterdag 16 October 1904. 32ste Jaargang. Bureau: Spoorstraat. Telef. 59. Bureau: Koningstr. 29. Interc.-Telef. 50. TWEEDE BLAD. Ingezonden. De Werklieden-Vereeniging „Door orde en spaarzaamheid tot welvaart'' en een Bureau voor Arbeidersrecht. Onlangs kon men in enkele bladen een verslag lezen omtrent do gegeven adviezen door het Bureau voor Arbeidersrecht, geves tigd te Rotterdam, welk verslag zeer leer zaam was en waaruit voor onze stad ook nog wel iets valt te leeren. Dat Bureau houdt zich te Rotterdam bezig met het ge.'en van inlich tingen aan werklieden, die lid van de een of andere vakvereeniging zijn, omtrent alle zaken, 1000, die zooal eens in gezinnen van werklieden voorkomen, b.v. over militie, belastingen, ongevallenwet, loonkwesties en dergelijke. Welk gezin heeft niet eens aan deze of gene autoriteit een verzoek te doen omtrent huur, belasting enz Om maar direct eens met de meest belangrijke wet te be ginnen de Ongevallenwet. Stellig mag aan deze wet niet deze goede eigenschap worden ontzegd, dat zij de uit keering op eene voor den werkman zoo een voudig mogelijke wyze regelt. Zy moet evenwel nu eenmaal elk geval individueel be handelen, en daarom mag de werkman niet klagen, a 1 s soms de een of andere uit- keering zich wat lang op zich laat wachten. By dergelijke geschillen komt dan maar al te zeer de treurige omstandigheid aau den dag, met hoe bitter weinig onderwijB een massa arbeiders is bedeeld, overigens flinke, gezonddenkende lieden. Aan het op stellen van formeele bescheiden over zoo'n geschil wagen zij zich in geen verte en juist bij deze soort van dingen is het Bureau te Rotterdam gebleken een ware uitkomst te zijn. Het lange wachten op uitkeering, waar over in den aanvang zoo rechtmatig werd geklaagd, is langzamerhand veel verbeterd geworden, al komt het thans nog wel eens voor, dat de werkman 3 5 4 weken op zijn uitkeering moet wachten en dan zeer na aan den rand van het gebrek komt. Dan ook is een zeer dikwyls gevoeld wordende grief tegen de wet, dat er van de beslissingen der Ryksverzekerings-bank, betreffende de uit- keeringen van minder dan 43 dagen niet in beroep kan worden gekomen. Dat men een grens stelt om den Raad van Beroep te vrywaren voor allerlei kleinigheden is be grijpelijk. Maar daarvoor is een tijd van 43 dagen te lang. En meermalen komt men in aanraking met gevallen, waarby men over tuigd is, dat de werkman alle reden had in beroep te gaan, maar waarin gerust de moeite kan bespaard blyven, wyl zoo'n beroep toch niet in behandeling zal komen. Eene inkorting van deze termyn, tot 1, hoogstens 2 weken wil my toeschijnen vol doende te zyn. Dat by al zulke gevallen het Bureau te Rotterdam een uitstekend werk doet, behoeft waarlyk niet gezegd te worden. In tal van gevallen zal men voor de werk lieden recht verkrygen en zal men ze alleen reeds door correspondentie onder uitkeering of behandeling brengen. Dat echter dikwijls uit deze zaken beroep voortvloeit, dat blijkt voldoende uit de statistiek. Belungryke zaken werden door middel van dit Bureau voor den Raad van Beroep ge bracht, waarby myn indruk was, dat deze rechtspraak, goed geleid en voorbereid, aan de gestelde verwachtingen, ook voor den werkman voldoet. Er zyn hier slechts enkele van de velerlei gebreken, die de Ongevallen wet, wier goede kwaliteiten ik daarmede in het minst niet wensch te verkleinen, in de praktyk bleek te bezitten. Niet alleen, dat Anna Paulowna. Vergadering van 't Departement »Annu Paulowna* der Maatsch. tot Nut v. 't Alge meen op Zaterdag 8 Oct. in Veerburg. Na opening der Vergadering door den Voorzitter, den lieer D. C. Rezclinan, lezing en goed keuring der notulen, kwam aan de orde: Jaarverslag, uitgebracht door den lieer K. L. v. Gorkom. 't Ledental is gestegen tot 36 gewone leden, 2 cereleden en 1 begunstiger. De instellingen verkeeren in bloeienden toe stand. 2. Rekening en verantwoording door den penningmeester. De ontvangsten bedroegen 248.39, de uitgaven f 108.81, batig saldo 140.18. Do rekening, nagezien door de heeren G. H. Geerligs en De Bruyne, werd in orde bevonden, waarna zy door de ver gadering werd goedgekeurd. 3. Verslug ziekenfonds, uitgebracht door den lieer J. Bakker. De ontvangsten bedroe gen f 2274.81, aan bodeloon en administratie werd betaald f 167,09, aan den geneesheer werd uitbetaald f 2107.72 4. Verslag Volksnut, kon niet grschieden door afwezigheid van den heer Raap. De ontvangsten voor 't Volksnut bedroegen 16.90, de uitgaven f 14.48, batig saldo 2.42. De rekening, nagezien door de heeren Geerligs en De Bruyne, werd in orde bevon den cn goedgekeurd. 3. Rekening en verantwoording van de Spaarbank. Gp 1 Januari 1904 bedroegen de bezittingen f 9383.57®, de inleggers hadden te vorderen f 735.57*, batig saldo f 1628. Het bestuur rapporteerde, dat door 2 van zyn leden en de be.-tuursvergadering van de Spaarbank deze rekening volkomen in orde was bevonden, waarna zy werd goedgekeurd, onder dankzegging aan den boekhouder, den A. de Boer. Verslag van do Vereeniging tot bevor dering van getrouw schoolbezoek, uitgebracht door den heer K. L. v. Gorkom. Hieruit bleek, dat de inkomsten ongeveer stationair blyven, terwyl het aantal kinderen, dat aan 't feest mag deelnemen, elk jaar grooter wordt, zoodat er getracht zal worden e inkomsten te vermeerderen. Verkiezingen. Gekozen werd tot be stuurslid van de Vereeniging tot bevordering van getrouw schoolbezoek de heer N. Nap, tot directeuren van de Spaarbank do heeren de Jong en A. de Boer, tot commissarissen q de bibliotheek de heeren J. Oostra en A. van Krevelen en tot bibliothecaris voor Breezand de heer S. de Jong. De voor zitter bracht hulde aan den heer K. Kuiper, aftredend directeur van de Spaarbank. Ruim 25 jaar heeft de heer K. Kuiper met de grootsto toewyding het Directeurschap voor Westdeel waargenomen. Een nieuw reglement voor de bibliotheek werd met algemeene stemmen aangenomen. 8. Praeadvies gezinsverpleging kwam niet in behandeling, aangezien het verzoek om subsidie was ingetrokken. Met algemeene stemmen werd de beer A. de Graaf als lid aangenomen. De verkooping van de afgeschafte boeken uit de bibliotheek bracht f 2.38 op. Daar de rondvraag niets opleverde, werd de vergadering onder dank betuiging gesloten. verreweg meeste door dit Bureau be handelde gevallen in het voordeel vooj de werklieden zyn afgeloopen, maar over elke goede raadgeving wordt door hen nagedacht en verhoogt voor de arbeiders de waarde der wet. Maar bovenal: de belangstelling i n en de kennis v a n de arbeiderswetgeving by de arbeiders wordt er door verhoogd en hunne deelname aan de actie voor verbete ring en uitbreiding daarvan in de hand ge werkt. Over het algemeen is de kennis van de Ongevallenwet by de arbeiders nog zeer miniem. Zy weten b.v. niet dat de werk lieden, die in .den handel* werken, niet voor ongelukken zyn verzekerd. Het feit, dat dit zoo is, brengt allerzonderlingste gevolgen, die treffend onrechtvaardig zyn, rnet zich. Twee kolenwerkers, werkende in twee booten, beide in de havende liggende, krygen een on geluk by dezelfde soort arbeid, maar de een krijgt uitkeering de ander niet 1 Want de een werkt by een patréon-handelaar en de ander werkt by een patroon-expediteur. Dan komt de kolenwerker, wien de uitkeering geweigerd is tot ons. Dat onderscheid begrypt hy niet. Het bedryf is toch even gevaarlyk. En of wy hem dan al aan zyn verstand brengen, dat het niet de vraag is of het bedryf ge vaarlyk is, maar slechts of het bedrijf handel is, hy snapt er niets van. En op zijn vraag waarom dan de werklieden die bij don handel werkzaam zyn van de zyn uitgesloten, dan moeten we antwoorden dat weten we ook niet! Deze zonderlinge, onbegrijpelijke en onrechtvaardige uitsluiting treft niet alleen de kolenwerkers, doch ook door het geheele land lal van houtwerkers, pakhuisknechts enz. En om nu maar weder bij het begin te beginnen, dergelijke voor lichting inzake Ongevallenwet, Militiewct, Belastingwetten enz., waarmede ook de werklieden soms noodig hebben, zou kunnen geschieden door de groote Werklieden-ver eeniging„Door orde cn spaarzaamheid tot welvaart." Door voorlichting van een zoo danig Bureau, als ondcr-afdeeling van deze groote vereeniging zouden welvaart in vele gezinnen kunnen worden gebracht. Men is by deze vereeniging er wel op uit om alleen voordeelen te verschaffen door levensmiddelen coöperatief aan te schaffen, doch zy mag toch waarlyk wel eens tegemoet komen aan de onkunde van velen. .Een Bureau voor Arbeidsrecht, samen- (ge8teld uit personen, die van desbetreffende ,wetten verstand hebben, zou voor de .arbeiders van den Helder in vele gevallen .recht geven op nilkeering, terwyl het .niet-bestaan daarvan nu voor velen nul op «het request geeft.® ge'cgeo. wordt nu ter vaststelling aangeboden. Do heer Peereboom stelt voor om do leve rantie der leermiddelen voortaan aan te besteden; de Raad besluit om daarmede eene proef te nemen. Ook wenscht de heer Peere boom de belooning voor het uitsteken der vlaggen anders geregeld te zien. Na eenige bespreking wordt besloten daarvoor te betalen op Oostcrland f 4, op Hippolytushoef f 7 en op Westerlaud f 4. Volgens de Begrooting zal het noodig zyn om do Gemeentebelasting met f 1500 te vcr- hoogen, waartegen onderscheidene leden bezwaar hebben. Do heer Gbreen stelt voor om op de bestaande geldleeningen der gemeente wat minder af te lossen, indien Gedeputeerde Staten dit goedkeuren. De Raad machtigt den Burgemeester om deze zaak te gaan bespre ken en wordt de vaststelling der Begrooting tot eene volgende vergadering aangehouden. By de rondvraag bespreekt do heer Koorn de kleur van de verf der Onderwyzerswoning op Westerland en de heer Hermans de knip pen in de straat aan den Oever, waarna de vergadering door den voorzitter wordt ge sloten. NA EEN ZEERAMP. Waarom toch, meedoogenlooze. Hebt gij velen weer gedood Waarom roofdet gy do levens Van de dappren, die om 't brood Voor hun vrouwen, kinderen, ouders, U trotsoerden dag cn nacht O, waarom, meedoogenlooze, Er zoovelen omgebracht Zie. hun scheepje ligt versplinterd, Wyd verspreid langs Hollands kust. En z(j, die gy 't leven roofdet, Vonden in uw diepte rust. Maar hoort gy dan niet het jamm'ren Van bun liefsten, keer op keer, Als zy U met tranen smeeken Geef ons onze dierbren weer? Wat do zee niet kan begrypen. Laten menschen dat verstaan, Nu zoovele kloeke visschers In de golven zyn vergaan. Neerlands volk. heb mededoogen Met hen, die vol bitter wee, Hun verzorgers moesten derven, Deel hun mild van 't uwe mee. RUBRIEK VOOR KINDEREN voor alle lezsrs van >'t Vliegend Blaadje". Gemeenteraad m Anna Panlovna, op Dinsdag 11 October. Tegenwoordig allo leden. Na opening der trgadering door don Voorzitter, lezing en goedkeuring der notulen, stellen B. en W. voor als grens tusschen de tweo stemdistricten to nemen de Middenvliet. Na oenige discussie wordt dit voorstel aangenomen. Voor het herhalingsonderwijs worden benoemd voor school no. 1 de heef K. L. van Gorkom Mej. F. Rommerts, voor school no. 2 de heer K. Kuiper en Mej. Zelvelder en voor school no. 3 de hoor N. Raap en Mej. van Eerde. Hierna deelt de Voorzitter mede, dat heer K. Kuiper om gezondheidsredenen ontslag als Hoold van school no. 2 heeft aangevraagd, tegen 17 Januari 1905. Voor zitter hoopt, dat do heer K. Kuiper nog vele jaren zyne welverdiende rust mag genieten en stelt voor het ontslag op de meest eervolle wyze te verlecnen. Met algemeene sternoten goedgekeurd. De Voorzitter deelt mede, dat by de gehouden kasveriticatie in kas bleek te zyn f 3823,20 en dat alles in orde was bevonden. Voor kennisgeving aange- >n. Vervolgens wordt door B. en W. aangeboden de begrooting voor 1905, in ontvangst en uitgave tot een bedrag van f 25134,98, De bcgrooting is in hoofdzaak geljjk aan die van bet vorige jaar. De belangrijkste wyziging is dat het salaris van den gemeenteveldwachter is gebracht op f 350. Na eenige discussie wordt dit voorstel aan genomen en de geheele begrooting goedge keurd. Van den Heer van Gorkom is een aanvrage gedaan om z:jne jaarwedde als Hoofd der school met f 100 to vermeerderen, doch in een later schryven verzoekt adressant om deze zaak vooralsnog niet in behandeling nemen. Voor kennisgeving aangenomen. Eenige reclames op den hoofd, omslag zullen geheimo zitting behandeld worden. Daar de rondvraag niets oplevert, wordt de ver gadering onder dankbetuiging gesloten. WWT Inzending van Raadsels, Anecdoten enz. vóór Maandagavond 5 uur. Oplossingen der Raadsels. I. Bern. II. De Schoen. III. Bongel Engel. Gasfabriek. Roomboterfabriek. Goede oplossingen kwamen i van C. J. Koopmiu li. Cupido 0. Soa;.baan J Hemelrijk O. 4 J Verborgt 4. Klerk C Koorn T 4 O Bruya A. 4 W Kreeke C. 4 L. Licteringen P, 4 1. Mtnni G. Leeaoen A Baodame C. 4 H Meijer H. RaadivclJ N. Kleijo A 4 C. Boot - 8. 4 P Slort M 4 C. Gooijrr J. A. Sebenkele JA. 4 A. Droi D. 4 J. Welbergen A. Heerome H. Gjjibert* C. 4 M Winter# E Brouwer. Allen Ie Helder. De prys viel bij loting ten deel aan C. KOORN te Helder. Raadsels. (Ingez. door J. en D. Welbergen). Welke bergen in Nederland hebben geen kruin P II. Met welke oogen kan men niet zien (Ingez. door P. cn J. Manni) III. Myn geheel bestaat uit vyf letters en is een lekkernjj bij het ontbyt. 1. 2. 3. is een deel van eeno machine en heeft een ronden vorm. 4. en 5. geeft ia den winter veel vermaak. (Ingez. door M. Dryver). IV. Myn eerste is een blad, myn tweede is een blad, en myn geheel is ook een blad. (Ingez. door A. Kochtik.) V. Myn eerste is een jongensnaam, myn tweede is een naam van een rivier en myn geheel is een plaatsje in Nederland. Anecdoten. (Ingez. door N. en M. Winter.) kinderen wat voer je uit f Ingez. door M. van Zuijlen.) Slechte uitvlucht. HeerDezen namiddag wil ik absoluut i gestoord worden Jantegen iedereen zegt gy, dat ik ziek ben, begrepen KnechtJa wel mynlieor. (Na vyf minuten.) •Heer Wat drommel, waarom komt gy my nu reeds storen Knecht: Daar is uw vriend de dokter; i hy geboord heeft, dat u ziek was, is hy in het geheel niet af te wyzen (Ingez. door A. M. Kochtik.) BHeine Marie is ziek en moet voor den dokter haar tong uitsteken. Haar broer Willem .O moe, ik wou dat k ook ziek was*. Moeder: ,Zoo, waarom?' Willem Dan mocht ik myn tong uitsteke n zonder dat ik een klap kreeg'. Meester Van welk geslacht is het woord .ei' LeerlingDat weet ik niet, meester 1 AU uitgebroed is, kunnen we eerst tien, of 't een baan of een kip is. Correspondentie. H i 1 d a Cupido. Neen, zeker nietje bent volstrekt niet te jong om aan de rubriek mee te doen I Trouwens je oplossingen waren wederom goed en daarbij vind ik, dat je je werk netjes inlevert. Gerhardina Snaphaan. Dank voor dc toezending van het beloofde letterraadsel, dat niet onaardig in elkaar zit. Ik hoop het 'eldra te zullen opnemen. Aaltje Klerk. In antwoord op je vraag, kan ik je melden, dat ik ook wel eens een cyferraadsel wil opnemen. Heb je het my toegezondene beusch zelf gemaakt of is liet uit een ot ander boek overgenomen Grietje Bruyn. Met genoegen wil ik jo voortaan onder myne raadselvriendinnetjes opnemen en ook van Truus zal ik gaarne geregeld de oplossingen ontvangen. Wat de toegezegde raadsels cn anecdoten betreft, die zyn my natuurlyk altyd welkom. Ik hoop derhalve spoedig iets van jullie beide te hoorentot de volgende week H. Raadsveld. Wat ren aardige anec- dote heb je ingezondenik zal ze spoedig eveneens dank voor de beide raadsels, en C. Boot. Ik heb het raadsel van twee en drie poot nog eens goed nagelezen, maar vind dat het bjjna onmogelijk is om de oplsosing te vinden. Hoe kom je aan de op gave het is zeker een raadsel uit den ouden Dominicus Welbergen. Ontvang vooralsnog myne hartelijke gelnkwenschon. Ik hoop dat de mail lydig aankomt, dan heb je kans de briefkaart uit Cura^ao op den dag van je verjaardag te ontvangenDat zou aardig zyn. C. en M. Winter. Het verheugt my dat het gewonnen prentenboek, dat de heer uit gever als prys bestemd bad, zoo in jullie smaak gevallen is. Ik zal niet verzuimen om jullie dank over te brengen. C. en H. M c y e r. Ik heb het raadsel ontvangen en geloof dat je er veel moeite aan gehad hebt, alleen vind ik jammer, dat je het zoo uitgebreid gemaakt hebt 1 Ook is het niet gemakkelijk om op to lossen. Als het eenigszins kan, zal ik het plaatsen. MARIE VAN AMSTEL. BERGEN, N.-U Uitstekende gelegenheid voor bet aan rijden van jonge onbetuigde of slecht be tuigde en lastige paarden. Vraagt de zeer billijke voorwaarden. is verhuisd van Kanaalweg 71 naar Kanaalweg 64, en blyft tych voordurend vriendelijk aan bevelen. Een prachtige collectie NAJAARS- EN W1NTERSTALEN, op aanvraag ter inzage. Nette bewerking. Billijke prijzen. Dinsdag 18 October 1904, des avonds te 8 uur, in >Casino<, met medewerking van de Onderofficiers- Vereeniging »0. V.« en de Kleine Kapel van bet Stafmuziekko pi der Konioklgke Nederlandscbe Marine, onder directie van den heer L. A. SCHOUTEN. Muziekuitvoeringen Voordrachten Opvoering van: Garnizoen den Helder. Leveriog m Aarflappelen. Door den Garnizoen«>-Commandant te den Helder, zal op Dinsdag 18 Ooto- bsr 1904, des middags ten 12 uur, ten zjjnen bureele »Roode Barakken", ia de Wachtstraat, onder nadere goedkeuring van den Minister van Staat, Minister van Oorlog, eene openbare herbesteding gehouden worden van ongeveer 1150 H.L. Aardappelen, of zooveel meer of minder als zal bljjken noodig te zgn, gedurende het tjjdvak van 1 November 1904 tot en met 31 Mei 1905, ten behoeve van de troepen der Landmacht, in bovengenoemd Garnizoen. Op deze levering zgn van toepassing de «Ige meene voorwaarden voor du levering van levensmiddelen vastgesteld by de beschikking van den Minister van Oorlog van G Februari 1903, VI Afd. No. 140, zooals die zgn gewgzigd bjj de Beschikkin gen van 9 October 1903, VI Afd. No. 194 en van 12 April 1904, VI Afd. No. 137. Nadere inlichtingen nopens deze levering kunnen by den herbesteder worden in- 'onnen. De Kolonel voornoemd, KATTENBU8CH. Blycp'l in één bedrijf. KAARTEN ad 10 cents Maandagavond van 5 tot 7 uur verkrggbaar uitsluitend aan het lokaal Casino*. Personen beneden de 16 jaar worden beslist niet toegelaten. De Secretaris, M. C. KOCH. Schouwburgzaal 't Centrum. GEMEENTERAAD VAN WIERINGEN, vergadering van 11 Oct. 1904. Voorzitter do Burgemeester. De Voorzitter opent do vergadering, de notulen worden voorgelezen en vastgesteld. De Voorzitter doelt mede dat de levering van brandstoffen aan de gemeente, by aan besteding is gegund aan den heer J. Numeyer voor f 258.95dat in do gemeentekas is gestort door den Betaalmeester f 1132 en door den Rijksontvanger f 117.70 en dat tot zetters voor de Rijksbelastingen zyn benoemd de heeren 1\ Asjes Pz. en D. Duijnker. Tot onderwijzeres by bet Hcrbalingsonder- wys wordt benoemd mej. P. Schermer, en lol plaatsvervangend telephoniste mej. E. de Vries. De commissie, die de landeryen der ge meente heeft geschouwd, acht bet noodig om de slooten op diepte to brengen. De raad besluit om dit werk aan te besteden en om van de steenen, die uit de Nieuwalraat ver wyderd zyn, een pad te leggen in de Smids- steeg en de overblijvende puin te gebruiken langs het paardenpad in den weg. De Gemeentebegrooting, die tor inzage heeft I vreeselyk scheel kykL Marine en Leger. De nieuwe torpedoboot G 4. aangebouwd by do Maatschappij voor achceps- en werk tuigbouw Fejjonoord, heelt by den ter roede van Telel gehouden proeftocht uitstekend voldaan. Er werd een grootste vaarlsnelheid verkregen van 24.3 myl per uur. De minister van marine is van oordeel, dat het in het geestelyk belang van het marinepersoneel geacht moet worden den predikanten en geestelijken in do directie Willemsoord het cemtrum van de activiteit het huisbezoek mogelyk te maken. Hy stelt zich voor daartoe aan bet wachtschip in de haven van het Nieuwediep een vaartuig toe te voegen, aan boord waarvan de schepelingen op bepaalde tyden de vorenbedoelde geestelij ken zullen kunnen ontmoeten. Ten einde de gcwenschte geestelijke aanra- king van alle gezindten zoo volledig mogelyk te maken en om de ter plaatse gevestigde geestelijken in hunnen moeilijken arbeid te steunen, zal ook de gelegenheid worden open gesteld om geestelijke hulp van elders t« verkrygen. Lte noodige guldon sullen van rykswege beschikbaar worden gesteld, om geestelijken en godsdienstleeraars van erkende kerkgenootschappen, die zich voor dat goede doel mochten aanmelden en op wier mede werking wordt prys gesteld, gridelyk te gemoet te komen in de onvermydelyk aan hnn zei ding verbonden uitgaven. (Tel.) Met ingang van 11 October j.1. is de schip per P. C. Vliek bevorderd tot opperschipper. Birprlmg COHCORDIA. Opening van het Speelseizoen op a.s. Zondag 16 October. OPVOERING: Drama m 4 bedrjjven. Daarna gevolgd door R00DE SANDER, Kluchtspel met Zang in één bedryf Entree 1ste Rang f 0.50. 2de Rang f 0 25. Na afloop BAL. Zaalopening 7 uur. Aanvang 8 uur. Entre-kaarten san af heden verkrijgbaar bg den heer VAN TWISK in 't Centrum en op den speeldag aan 't Bureau. Zie verder Programma. HET BESTUUR. Advertentiën. Mama hoed Jantje: «Wy doen net als de toovenaar gisteren en willen daarin eierkoeken bakken.* Op school. OnderwijzerHeeft er een van jeloi ooit een olifanten vel gezien JantjeJa meester. Onderwyier: En waar dan? JantjeOp den olifant, meester. (Ingrs. door Margarctha en Cor Goojjer). A. Die jongen daar houdt my vooreen dokter. B. Hoe zoo A. H\j steekt zyn tong tegen my uit. (Ingez. door een abonnd.) Een lieve jongen. Kleine Frits: Mama, kyk toch eens gauw uil het raam i Mama: Waarom dan lieve jongen? Frits: Karei wil niet gelooven, dat u zoo KON. NED. BOND. VAN OUD - ONDEROFFICIEREN, Maandag 17 Oct Vergadering in plaats van Dinsdag 18 Oct. Bespreken feestvierende Vergaderiag en Sint Nicolaasfeest Met het oog op dit kinderfeest wordt ieder verzocht ter Ver gadering te komen. HET BESTUUR. Bouwkundig teekenen Zij die opleiding wenschen tot Bouwkundig teekenaar, vervoegen zich onder letter O. 8, Bureau van dit Blad. Café „De Vriendschap", Zondag a.s. Wed. HENNIN6. Notaris M. GOUVERNE e Alkmaar, zal verkoopen te ZIJPB asn 't Zand, in het Koffiehuis ..de Jonge Prins", oP MAANDAG 17 OCTOBER 1904, des voormiddags 10 uur De Boerenplaats zjjnde HUIS, SCHUUR, uitmuntende WEI LANDEN en BOSCH, te Zgpe aan den Belkmeerweg, uitkomende aai de Egale- mentsloot, groot 32 hectaren 36 aren 30 centiaren, in polder P. V. De Boerenplaats zynde HUIS met verder getimmerte en uitmuntend WEILAND, te Zgpe aan den Belkmeerweg, uitkomende aan de Egale- mentsloot, groot 12 hec'aren-72 aren 80 centiaren, in polder O. T. Reide plaatsen zgn voor schapenweiden uitnemend. - Het Pakhuis met SCHUUR en ERF, te Zyps aan 't Zand, rabg het Kanaal, groot 6 aren, bizonder voor den handel geschikt. Een en ander behoorende aan den heer J. DE WIT Jzn. Sr. De Gezondheidscommissie maakt bekend, dat haar na scheikundig onderzoek de schadelijkheid is gebleken van aardewerk, hetwelk in deze gemeente verkocht wordt onder het merkVarbon Jourdan Foucard Cle. (Vallouris)* en een ster Zg voegt daaraan als hare meening toe, dat de mogelijkheid bestaat. dat in deze gemeente nog ander voor de gezondheid schadelgk vaatwerk wordt verkocht, meer in bet bgzonder dat, hetwelk in den hard-1 voorkomt onder ds metken »Alpes maritimes*, Walkure# of »la Scilicite. waarvan in andere gemeenten door een scheikundig onderzoek de schadelijkheid is n getoond Onder verwjjzing naar hare kennisgeving van 25 Aug. 1.1. veat-gt zg er nogmaals de aandacht van de ingezetenen op, dat die schadelijkheid aangetoond kan worden door in het vaatwerk kleurlooze azijn een uur lang te koken en dit kooksel scheikund'g te onderzoeken, en dat dit onderzoek gratis wordt verricht door het lid der commissie Da. W. P. JORISSEN. Dgkstraat 10, mits het kooksel in goed gereinigde tl esch by hem wordt bezorgd met opgave van nuam en adres van inzender, den aard van het vaatwerk (aardewerk of geëmailleerd jjzer), de zich daarop bevindende merken, benevens r ad'es van den winkelier. Namens de Commissie: De Secretarie, VAN BEUVEN. Helder, 11 Oct. 1904 leleii Per sneltrein ontvangen groote VOLLE HARING 4 en 3 cent. HARING om te marieneeren f175 per honderd stuks. 6emarioneerde Haring 5 cent per stuk. Soekbokking 3 en 4 cent per stuk. Makreel 6 ct. per stuk M. WAAS. Spoorgracht. te ANNA PAULOWNA, op Woensdag 19 October 1904, des voormiddags 9 uur, op de plaats »DE ONDERNEMING", aan den Grasweg van Melkkoeien, 2 MelkvaarzeD, 4 drachtige Ilokkelingen, 7 Graskalverea, 9 Schapm, 2 Varkens, 1 bruin Merricpaard, 40 Kippen met een Haan, Bak wagen, Boeren wagen met Raam, Driewielskar, Hooi- schuiver, 2 Zaadrollen, Ploeg, Kruiwagens, Hakselmachine, Kippenhokken, Karnkaas- zettern en Kaasmakers, Melkschotels en Melkbuseen, Botermout, ltoomvat, Emmers, Weikuipen Weivaten, Bascule met Gewicht, Koedekkenen Paardentuigen, 16 L-immeren, Klamp Stroo, Dorschmachine en Waaier, verdere Boeren- en Bouwgereedschappen 1 een partij Hooi. Voorts eenlg Huisraad en 't geen verder zal worden aangeboden. Notaris BACKX. wegens sterfgeval op DINSDAG 26 OCTOBER 1904, des voormiddags 9 uur ten Sterfhuize van den Heer Ja. HOOGSCHAGEN in het Koegras, gemeente Helder, a contant van uitmuntend VEE: (3 Kalfkoevn, 8 Kal/'vaarzen, 7 Grat- ktlveren, 2 tioartt Merriepaarden (gelijlr- t inÏÏ*), Oh-jarige bruine Merrie, Kef, 10 Kippen met Haan. Boerenwagen met toebehoorenKar op verren, Hott'lcar op reeren, Driewielskar 11 arkmachineHakselmachine, llooischudder, Zeeuwse he Ploeg2 Zeeuwsche Eggen, HoUandfhc Egge en Ketting Egge, houten Hort, Zaadwaaier, Zeef, Kaastobbe, Makers en Zetters, 4 Melkbussen, Melkemmers en Vaten, 2 Zo ut kitten, Karn. MeUeschotels, 2 koperen Ketels, Wagen-, Kar- en Ploeg- tuigen, Kruiwogm, Meubilair. Boeren- sn Bouwgereedschappen, circa 25.000 pond Haverstroo en een K'amp Hooi van onge veer 48.000 pond. N. B. Op de plaa'a i» gelegenheid tot uitspanning. Notaris VRIJBUKG te Zijpe.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1904 | | pagina 1