Opening van het Winterseizoen op 15 October 1904, SM J. HANIIEIM. Opening Herfst- en Winterseizoen 1904. HANDTEEKENEN. P. B. KAMPMEIJER, HOOFDGRACHT 37. Ondergeteekende bericht bij deze [aan zijn geachte begunstigers de ontvangst van een®zeer mooie collectie WINTERARTIKELËN, als: Heeren- en Kinderconfectie, Manufacturen, Bedden, Dekens, enz. enz. Daar door!mij uitsluitend k contant zal worden verkocht, ben ik in staat om de prijzen zoo laag te stellen. Keizerstraat 27-29. J. TISSINC, Helder. 1/1 A.8. Zaterdag opening Heldersche Melksalon Spoorstraat 51. D. J. C. v. d. HORST. A. A. HEë, Hamialweg-, w. JAGER GERLINGS Firma J. H. ENSCHEDE. G. KONING, Melkinrichting DE VERGULDE KOE. fl» STMALEN MQNSIEÜR en ERKELEfiS UURWERKEN. OpeniDg Winterseizoen Acht jaar garantie. Haverdoppen Huizen en Bnuwterrein Academie voor den Dans J. B. MULDERS CX, Touwwerk D. MAKELAAR, 14 Brandstoffen. BERICHT. Overheerlijke PEKELKLÜIFJES, J. YEEN, Spoorstraat 98 tegenover de Hoogstraat. Bericht) de ontvangst der nieuwe KINDER-KAPJES vanaf 19 cent. RECLAME-BARETS van wt ijsbont 98 cent tot f160 Witte IJsbont-Kinderman'eltjrs, extra lang f 3.50. WOLLEN KINDERM \NTELS vanaf 75 ct. KAPJES (met dons) 55 ct. IJSMUTSEN en nieuwe gekleurde BARETS. Kinder-Wilt hoeden vanaf 75 ct. EXTRA AANBIEDING W V GEN VACHTEN a fl.90. Groote sorteering TVIEVWE HONTW ERKEN. RECLAME-BONT f134. EXTRA GROOT. Kraag model vanaf f 1 30. Wollen DAMESROKKEN (zuiver wol) vanaf f2 25 EXTRA WIJD. DAMES-BLOUSES, enz. enz. ALLES TEGEN EXTRA LAGE PRIJZEN A CONTANT- Zie de prijzen In de uitstalling. Spoorstraat 98. tegenover de Hoogstraat. co O CO co O O Groote sorteering KACHELS, FORNUIZEN, KACHELBEUNEN, PIJPEN EN ELLEBOGEN. co (O —l co O co ZS2L van de Aanbevelend, Het Centraal Kloeder- en Mantelmagazijn van bericht de ontvangst van een groote sorteering Heeren-, Jongeheeren- en Kinder-Demi-saisons, Dames- en Kinder-Mantels, in alle kwaliteiten en prijzen. Heeft steeds in voorraad de fijnste stoffen voor Demi Saisons en Pantalons. Niet alleen dat de stalen aan huis worden bezorgd, ook de stukken stof zend ik gaarne ter inzage. Steeds in «ooppead de echte LElDSCHE DUFFEL van de firma J. J. Krantz Zn., Leiden. Zie de étalage. Voor goed passend en nette afwerking wordt ingestaan. mmmmmmé SAS Het vanouds zeer gunstig bekend adras voor de levering van zuivere WIJNEN, LIKEUREN en GE DISTILLEERD, etc. is Wijnhandelaren. Kantoekn HAARLEM, Spaarne. HELDER, Hoofdgracht 30. Hoofd-Agent Depothouder Hof Ie veranciers. Voor bruiloften en partjjen gemakkelijke conditiën. Hoofdgracht 30. Nleuwedlep Prijscouranten worden op aanvraag gaarne gezonden. mwwwwwwwwwmwwwwwwww Eenig specialiteit in fijne BOTER en KAAS. Breewaterstraat 8 Fijnste GRASBOTER 65 en 62'/, cent. Ontvangen versch gekarnde TAFELBOTER 50 cent. Overtreft in kwaliteit alle andere namaak. Alle soorten KAZEN tot in de fijnste soorten. ZUSIMUM (.ISl.bl bV Da «an oud. b.k.nda BORDEAUX-WIJNEN, LIKEUREN .n GEDISTILLEERD van da firma TE HOTTF.HDAM, zijn op heele en halve flesschen verkrijgbaar bij den Hoofd-Agent Depothouder Voor Bruiloften en Partijen zeer billijke voorwaarden. Prijs couranten worden op aanvraag gaarne toegezonden. Paardenvleesch houwerij van K. SLIKKER, Kroonstraat 1-3. Steeds verkrjjgbaar 1c kwaliteit Vleesch en Worst. Prima Rookvle.csch per stukje en uitgesneden. Het vleejtch wordt na het Klachten door Rijks- Aaubevelend, k. NLlkkGH. veeartsen gekeurd. Reparatiën billijk en correct Plaatsen tan een Horlogeveer 60 ct. Glazen 10 tot 15 ct Wijzers 25 tot 50 ct. per stel. hij .1. LARFë, - HANNIXCdHAC Ii r - Bij T. MOOR, Sluisdijkstraat iio. 42, is alle dagen verkrijgbaar: DIK, VET RUNDVLEESCH, LAPPEN, ROLADE en GEHAKT, 35 ot., BIEFSTUK en HAAS. 45 ot., VARKENSVLEESCHLAPPEN, KARBONADEN en GEHAKT, 35 ot., VETTE LAPPEN, 30 ot., SPEK, 30 ot. ALLES PER 5 ONS. ïiWÊf* Attentie g 1 g Zaterdagavond PR1JSBILJARTEN 41 om Wild en Gevogelte enz. enz Aanbevelend. J* Café PlilIILAAE. Magazijn „DE TIJD", Keizerstraat 5S, hoek Gravendscarsstr, bericht de ontvangst van de nieuwe Najaars- en Winterartikelen, als: diverse BaaienBevers, witte pi Jaeger Flanellen MoltonsCheviotsenz., enz. Wol!en, Chileen en Molton Dekens. Handschoenen, Rokken, Escharpen- lijjj's, KapersFanchonsBoos, enz enz. Prachtvolle collectie japonstoffen. ManteltjesJurkjes, Costumes, Barets, Vilt Kinderhoeden, Cape- lins, Wagenkleedjes, Vachten, Slob kousen, enz., enz. Sajelten en wollen Breigarens. Truien, Frokken, Jachlvesten, Sporthemden, Cachenez, Jongens- blousen. Cheviot broeken, Kousen, Sokken, Sportriemen, enz, enz Jaeger en Tricot Ondergoederen. Eenig adres voor Cheviot en Manchester Schoolbroeken en sterke Schoolkousen. Aanbevelend, Q, SMITS Jtogasin de Moties, iianaalweg 05. jMMe ondergeteekende bericht de ontvangst van eene uitgebreide collectie Elegante Jiodelhoeden en iTottveauléi. in diverse prijzen, bezichtigen zijn welke vanaf heden te Onder beleefde aanbeveling, 1U. de Hoer-Jongkees. Magazijn de Magneet. Molengracht hoek Bierstraat. Ontvangent een zeer mooie keuze in de nienwsle pluche Manteltjes, Kapjes, Barets en Carlots, ook in Lamskin. Verder gekleurde Manteltjes voor kinderen van 2 tot 6 .jaar, met bijpassende Baretten. Wegenkleedjes, Vachten, Wollen Doeken, Jurkjes, Slobkousen, Wantjes, enz. Speciaal adres voor zeer sterke en goedkoope Nchoolkousen. 3 4 5 6 7 8 9 1012 jaar 455055 60 65 70 75 80 85 ct. p. paar Aanbevelend, H. 9PPLTJIT. Hand- en Trap Naaimachines uit de Fabriek van GUSTAV. WINSEL- M ANN. gem. bet. conditie, zie de uitstalkas. Agent van Heldpr en Omstreken, A. VAN WAARDEN, Laan 28 Helder, laat zich aan huis ontbieden. Mooie blanke bij K. BREGMAN, WESTGRACHT. Stemmen, repareeren en besnaren van PIANO'S, ZITHERS, ORGELS, HARMONICA'S enz. T. HOOI Zuidstr. no. 52. TE KOOP. Adrea H. WIJKER. IN HET CASINO-GEBOUW te HELDER. Mej. FLORA POLAK en de heer M. M. POLAK, deelen het geëerd publiek mede, dat zij hunne DANSLESSEN voor dit seizoen hebben hervat De lessen worden uitsluitend gegeven in het Casino- Gebouw en strikt in besloten kring. Dadelijks inschrijving1 en gelegenheid tot het formeeren van Dansclubs. Aanbevelend, Mej. f'LORA POLAK. M. M. POLAK. Casino-Gebouw. APOTHEEK VAN J. G. SMEETS. STAALPILLEN per 1000 f 1,25, per 100 f 0,25. KININEPILLEN100 f 0,50. KINADRUPPELS. Dr. ds Vrij, per flacon in doos met gebruiksaanwijzing f 0 65. HAEMAT0GEN van Dr. Hommel f 1.50. SALMIAKPASTILLES van Kraepelien Holm f 0,20. WESTSTRAAT 59. HELDER. WOENSDAG- en ZATERDAGMIDDAGS Bloemen teekenen en aqaarelleerenpleister en stilleven. Schilderen in olieverf. Teekenen en ontwerpen tan ornament, toepasselijk op Knnstoijïerheid. Inlichtingen en aanmelding eiken Woensdag en Zaterdag van 1 tot 3 uur, bij v Leeraar M. 0. Kanaaiweg sa. Einddiploma Rijksschool voor Kunstnijverheid. Magazijn „Insulinde", Spoorstraat 87 Hel beste adres vottr Heeren-Wotlearlikden alsBoorden, Manchetten, Fronts, Dassen. Sport- en Tenn shemden. Handschoenen en Sokken. Normaal Jiletror- en Uatocnen Tricol- Ooderfcoedereii der firma Jansen Sl ilaiiii- Speciaal adres voor Mey's papier-linnen Boorden en Manchetten, Engros Export. Witte en gekleurde Overhemden. Vit rusting en voor Oosten West-Mndië. IIGËHKIHLKGUlliH WA li MAAT Aanbkvklknd, u HIEKKSBHOOONPOT. Spoorstraat 87, Suizende Kilogrammen geteerd en onreteerd van 6 tot 180 garens dik, waaronder zeer vele MANILLA KABELTJES, zeer geschikt voor de visscherjj, alles nieuw en voor een koopje bjj D. BALDER Dz., Achterdam, Alkmaar. Minder dan 100 Kilogram wordt niet tot lageren prjjs geleverd. Groote Afslag! Wegens daling der prijzen van best Rundvee, bericht ik, dat ik weder ben begonnen met het slachten van beste vette KOEIEN. PRIJZEN ALS VOLGT Biefstuk 40 ct., Rollade en Stukjes 35 ct. en Lappen 32l/s ct. de vijf ons. Tevens Leverworst 15 cent. 2e Vroonstraat nr. 55. is 'f adres, waar ge het best terecht kunt, voor alle mogelijke soorten V erplegings-Artikelen en Verbandstoffen. Gebruikt steeds MOKKA-KOFFIE in pakjes k lL kilo f 0.55. V« f 0.271/,. STEEDS VERSCH GEBRAND, in bet oude Victualiehuis DIJKSTRAAT 22. Voorloopig bericht. Aan een ieder, die zich van winter voorraad wil voorzien, wordt bet adres van P. SCHAGEN Ir., Ooetelootetraat, bizonder aanbevolen. Ongeklopte Cokes, zoolang de voorraad strekt bij elke hoeveelheid, f 0.55 per H.L. Geklopte Cokes 5 cent per H L. prijsverhooging. Wegens stgging der cokesprijzen kan hier niet voor worden irgestaan. Anthraciet, in verschillende kwa liteit en afmeting uiterst billijk. En verder alle artikelen, die in een brandstoffenzaak voorradig moeten zjjn tegen concurreerende prijzen. Aanbevelend, P. SCHAGEN Jr. Voedert nw Kippen en Kuikens Clevelands Egsmael of Harrys Amerikaans I'oultrymael. Vraag gratis prijscourant. Alleen verkrijg baar bij A. A. ZON— SMIT, Molenstr. 55. Onf vangen de bekende groote keuze in de meest mogelijke nieuwste JAP0NST0RFEN Stalen worden spoedig op zicht gezonden. MAGAZIJN DE MAGNEET ■I. MPKllT. Speciaal adres woon i prima krimpvrijs W it- en Jeager Flanel Wit- en Jeager Baai. Groote keuze in de nieuwste SPORTFLANELLEN. WEDER VOORHANDEN 12'/s cent per 5 Ons. Wed. O \V. HHOEHSJ1A BIERSTRAAT. WOONHUIZEN UIT DE HAND TE KOOP. AdresK. ZEEMAN, Kanaaiweg 142,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1904 | | pagina 2