KLEINE COURANT 't Vliegend Blaadje Het kwade geweten. voor NoSder, Texel, Wieringen an Anna Paulowna Najaars-Koemarkt. Firma Wed. L. I. GROEN WOONHUIZEN No. 3305. Woensdag 19 October 1904. 32ste Jaargang. Bureau: Spoorstraat. Telef. 59. Bureau: Koningstr. 29. Interc.-Telef. 50. Nieuwstijdingen HELDER, 18 October 1901. De kletk der postergen en telegrafie lste kl. C. A. van den Berge is van hier verplaatst naar Koog-Zaandjjk. Ter «gner vervanging is van Eindhoven mar het telegraafkantoor alhier overge plaatst de klerk der posterijen en telegrafie 2de klasse M. J. Kruithof. Bjj Kon. besluit is bepaald, dat de drankwet van 12 October 1904 (Staatsbl. no. 230) in werking zal treden op 15 Oct. '04. De Heldersche Tooneelvereeniging T.A.V.E.N.U. gaf 1.1. Zaterdagavond in Casino" voor leden en genoodigden een tweede uitvoering. Na een openingswoord van den Voor zitter, den heer Rossier, waarin hg de opgekomenen welkom heette, zqn inge nomenheid betuigde met de blgken van belangstelling, die de nog jeugdige ver- eeniging ondervindt, en de niet-le- den opwekte het reeds niet onbelangrijk getal kunstlievende leden nog te vergrooten, werd overgegaan tot opvoering van Faas- sen's tooneelspel »\Ianus de Snorder" en van het bljjspel >De Verzegelde Burge meester." Beide stukken werden goed weer gegeven. Men kon opmerken, dat de wer kende ledeD, waaronder zeer goede krach ten zjjn, zich met toewijding op de beoefening der tooneelspeelkunst toeleggen. De rollen zalen er vast in en werden goed vertolkt, zoodat de spelers wèl verdiend en wèlge- meend luide geapplaudiseerd en toegejuicht werden. Na afloop der tooneelvoorstel ling werd de gezellige avond besloten met een bal, waar een recht opgewekte stem ming heerschte. Gaat T.A.V.E.N.U. op den ingeslagen weg voort, dan zal zg zeker telkens meer dere belangstelling ondervinden en voor velen een vereeniging worden »tot aange name verpoozing en nuttige uitspanning." De bjj paal 8 gestrande vischkotter H. D. 39, schipper Wezelman, is met betrekkeljjk geringe schade af- en hier binnengebracht. De bom SCH. 9, waarvan twee ma trozen verdronken, is in ontredderden toe stand door een logger van den reeder J. den Duik Gz. te Scheveuingen binnenge bracht. Bjj het Dageljjksch Bestuur van het NederlaDdsch Landbouw-comité is van den minister ven WaterFtaat bericht ontvangen Dat de regeering bereid ii tot afschaffing der tienden mede te werken en een wets ontwerp betreffende deze aangelegenheid in overweging is genomen.* De burgemeester van Urk heeft van H. M. de koniDgin een gift van f 200 ont vangen ter voorziening in den eersten nood van de weduwen en weezen der slachtoffers van den joDgsten storm. Het te Katwjjk aangespoelde lijk is herkend als dat van een der verongelukte visschers, den jongen G. Weerstand, va rende op botter UK. 57. Men meldt uit Scheveningen De beide omgekomenen van de bom Sch. 9, schipper C. Overduin, zjjn Simon den Heger, oud 56 jaar en B. van Beelen oud 36 jaar. De eerste laat een vrouw na met 8 kinderen en de laatste een vrouw met het achtste kind op de komst, van welke kinderen de oudste misschien 14 jaar is. Omtrent het ongeval dat de bom trof, verhaalt de schipper het volgendeZij waren Woensdag met 20 last haring aan boord thuis zeilend van het zand (de Doggers- bank) vertrokken, toen dien nacht plotseling de storm opkwam. Des morgens ten 7 uur zag de schipper een geweldige stortzee aankomen en riep de bemanning toe >Hou je vast." Hg zelf sprong m het geopend vooronder, wat zjjn behoud was, terwjjl met den golf slag 3 matrozen te water gingen, het groote zeil scheurde, de bezaansmast en de nieuwa roeiboot, en alle losse dekgo1- d*ren en de beiden zwaarden wegsloegen en de bom zelf veel water inkreeg doch gelukkig niet zonk. Een der matrozen, Keus, werd met een volgend stuk water naar het voertuig teruggevoerd en wist weer op zjjn schip to klauteren. Den Flejjer zonk spoedig in de diepte, doch van Beelen had zich aan d-*n bazaansmast vastgeklampt en riep oen hulp toen men eindelijk van boord een touw naar hem toe wi»rp dat hjj greep zjjn redding nabjj brak dit door de zuiging der zee en verdween hg ook in de diepte. Men liet daarna den ma«t strgken zoo goed en kwaad het ging en kwam aan den reep ten anker. Later kreeg de bom rog een stortzee over, waarbjj de groote mast averij bekwam. De bom was nu geheel ontredderd en kreeg, toen de storm bedaard was, gelukkig hulp van den logger, schip per W. Taal, die hem op sleep nam. Een paar malen brak hierbjj de reep. De logger hield echter vol en bracht dan ook de bom behouden den Nieuwen Waterweg binnen. Dria zilveren feesten. De heeren D. Redeker, A. Zandjjk en D. Duyf, bestuursleden van de plaatseljjke commissie der Noord- en Zuidholl. Redding- raaatschappjj te Terschelling, herdachten dezer dagen dagen dat zjj 25 jaren achter een deze functiën hadden bekleed. 't Zal onnoodig zjjn than9 nog uit te weiden over de groote diensten, die zjj aan een zeer groot aantal ongelukkigen mochten bewjjzen, of te herinneren aan dc moeiten en gevaren, die zjjzelve bjj bare nachteljjke reddingstochten, moest over winnen. Het hoofdbestuur van de Noord en -Zuidhollandsche Reddingmaatschappjj wilde dezen dag niet onopgemerkt laten voorbjjgaanzjj schonk aan ieder der jubilarissen hare groote gouden medaille. Schreef zjj zoodoende een belangrjjk tijd perk uit bare eigene ontwikkeling in gouden schrift haar inspecteur, de heer W. Ouwehand Szn., aan wien zg had opgedragen de medaille te overhandigen, wist in eene treffende toespraak het gemoed te treffen en in de hartente schrjjven. De uitreiking en het feestgeschenk vormen samen een schoon en onvergankelijk geheel. Bjj de inspectie van de nieuwe boot huizen werden nog enkele benoodigdheden toegezegdhet houten boothuis, dat voor het reddingsstation wordt gebouwd om de reddingsboot dadeljjk met de sleepboot in zee te kunnen brengen, was zóó ver ge vorderd, dat thans de derde der jubilarissen, de heer D. Duyf, de eerste plank in plaats van de eerste steen kon aan brengen, zoodat binnen korten tjjd bier alles in orde zal komen en er naar mensche- ljjke berekening weinig aan ontbreekt om ook in zeer moeiljjke omstandigheden den strjjd tegen de golven te kunnen voeren. In een blad komt de volgende ad vertentie voor: Huweljjksaanvraag. Nieuwe Drank wet art. 47. Eeu we luwnaar met flink Café-ReBtaurant, die met de Nieuwe Drank wet geen buffetjuffrouw matr, zoekt kennis making met een flinke weduwe, met twee zeer knappe dochters, welke geen huweljjks- plannen hebben. Geheimhouding op eerewoord verzekerd, franco brieven met portretten (welke direct teruggezonden wordep) onder motto „Hu- weljjk", bureau van dit blad. Te Wageningen is het geheele g<>zin van den heer K„ leeraar aan de Rjjks- Landbouwechool, ernstig ziek geworden door bet gebruik van vergiftige champig nons, die op den Wageningschen Berg waren verzameld. Hoewel aanvaukeljjk het ergste gevreesd werd, is do toestand der familie thans buiten gevaar. Te Echt is, volgens de Limb Koer., zonder dat daartoe eenige aanleiding be stond, de veldwachter H. Hommez door een 22-jarigen recidivist, die pas onlangs uit de gevangenis werd ontslagen, met een mes in de borst gestoken en doode- Ijjk verwond. De dader vluchtte, doch werd na Isn^ zieken door do marechaussee in een naburig doip achterhaal! en ge vangen genomen. De bevolking was hem zóó vijandig gezind, dat de politie van de «abel gebruik moest maken om de bewoners op een afstand te houden. De justitio uit Roermond kwam per auto naar Echt. waarop de dader naar de gevangenis aldaar werd gebracht. Donderdagavond omstreeks zes uur beaieikte de bewoner van het perceel M - lenstraat 57, in Den Haag. de heer v. W., een sterke gaslucht, terwjjl de lichten brandden. Onmiddelljjk stelde de heer W. een onderzoek in, beneden en boven. Toen een lucifer werd aangestoken en eer. deur openging, volgde eeu hevige ontploQiog, waarbjj alle ramen beneden en op de le en 2e étage werden vernield en het plafond scheurde. Do dienstbode werd neergeworpen verwondde zich aan het aangezicht en han den door de glasscherven, den heer d»s huizes werden de hoofdharen en koevel geschroeid, en de knecht werd ook neer geworpen, doch bleef zonder letsel. (N Ct) De verliezen, door de Portugeeeche troepen in Angola geleden, bjj de over rompeling van een kolome door de op standelingen aan de Koenene, bedragen volgens een officieele opgaaf 259 man. waaronder 30 officieren en 84 Europeesche soldaten. Een Weensche correspondent schrjjft In een huis der Magdalenenstrasse, die een drukke straat is, is Vrjjdag het lijk van zekeren Sikora, een welgesteld en in zjjn buurt bekend man, ontdekt. Het had reeds dagen lang, met afgesneden armen en beenen in een zak onder een canapé ge- gelegen. De moord is gepleegd door eene zekere vrouw Klein, die onlangs gehuwd was, maar in betrekking gestaan bad tot Sikora. Zg wist dat hjj rgk was en heeft hem in haar woning gelokt, waar zjj hem met behulp van baar man gewurgd heeft. Dit gebeurde op den 3en October en de beide moordenaars hebben nog drie dagen lang in de kamer gewoond met het lgk, dat zjj gepoogd hebben in stukken te snjjden om het beter te doen verdwjjnen. Op den 6en October zjjn zg vertrokken zonder eenige spoor achter te laten. Maar voor dien tjjd heeft vrouw Klein de huissleutel van Si kora uit zjjn zak gehaald, daarna zjjn woning geopend en al het geld en de tff'scten meegenomen. De d'efstal werd begunstigd doordat het slachtoffer alleen woonde. De politie is thans druk aan het spsuren, maar het is te hopen dat zjj meer geluk zal hebben dan met Jenner. den looper van een bank, die met de 225,000 k'onen, die hjj moest incasseeren, op den loop is gegaau en nog niet ontdekt is. Er zjjn vele >Juxkarten" in omloop, waarin de politie wegens haar »Pech" in het ootje genomen wordt. Uit het Buitenland. 't Ziet er duister uit voor do Duitschers in Zuid-West Afrika. Eerst bjj Warmbad later bjj Waterval kwam het tot een treilen met de opgestane Herero's. Hoewel aan Duitscho zjjde nog al verliezen geleden waren, meende kolonel Lcutwcin toch, dat hjj een succes had gehad want dat de Hercro benden verstrooid waren. Generaal Trotha bericht nu echter dat de opstandelingen de Engelsche grens overtrekken en vandaar blijkbaar hulp en nieuwen krijgsvoorraad halen. Door de groote uitgestrektheid der gren; zjjn de Engelsche posten niet in staat do kafterbenden terug to drjjven of te ontwapenen, Tot overmaat van ramp heeft nu ook het katlcrhoofVi, Hendrik Witbooi, op wiens trouw Leutweiu zoo zeker bouwde aan Duitschland officieel den oorlog verklaard. I)e Hottentottcn rukken insgeljjks tegen de Duitschers op en een andore stam de Bondelzwarts heeft zich mot do Witbooi's verbondon kortom de ge heele zwarte bovolking van Duitsch Zuidwest- Afrika is in opstand. Do stammen weten zeer goed, dat als de Duitschers de Herero's zouden hebben onderworpen, zjj aan de beurt zouden zjjn cn hebben thans in vereeniging huune dun mandarjjnenwcg nog andere bruggen over do rivier geslagen zijn, en men mag aanne men dat schansen opgeworpen zjjn om den overtocht te verdedigen. Maar om een leger van honderdduizenden, die voortdurend den vjjand moeten afslaan, zoo in kolonnes te brengen dat zij do verschillende bruggen be reiken kunnen, i« uitermate lastig Allereerst moet men ervoor gezorgd hebben dat de trein to gelegener tjjd vooruitgezonden is, om de wegen vrjj te maken voor do troepen. Do Russen hebben bjj Wafang-ou, Hai tsjeng en Liao-jang een goed gebruik gemaakt van don spoorweg om hun gewonden te vervoeren en zjj konden, aangezien hun centrum op den spoorweg stond, van dezen gebruik maken om hun geheelo front vrjj te maken van do buiten gevecht gestelden. Maar thans staat hun rechtervleugel aan den spoorweg hun centrum daarentegen ten oosten daarvan, en hun linkervleugel op grootcn afstand, in het gebergte. Het meeste gevaar loopt, ook volgens deze deskundige; de uiterste linkorvleugcl der Rus sen, die tot voorbjj de Tai-tao opgerukt was. Misschien gelukt het den Japanners, dezen af ijjden, zoodat hjj door bet bergland heen een ver naar het oosten voerende weg moot inslaan, waarbjj ongetwijfeld zware verliezen door de Russen geleden zullen worden. De Roes verneemt uit Moekden De verl ezen, beiderzijds geleden in den lag bjj Tentai, zjjn ontzettend groot. De onze bedrag-n meer dan 15.000 man. Het is nu reeds de vierde dag. dat van alle kanten gewonden hierheen gebracht worden lange, uit goederenwagens bestaande treinen, en over de wegen op tweewielige karren. Ook op bet veld komt men gewonden tegen, die te voet gaan, elkaar ondersteu nend. In de verte hoort men het gebulder van het geschut. Londen, 15 October. De Japansch* legatie maakt het volgende telegram van Ojama' openbaar: Vrjjdag is over het geheele gezamenljjke front van onze drie legers de vjjand teruggedreven naar den rechter oever van de Sja-ha. Zgn plan van aanval is dus geheel en al mislukt. De verliezen van den vjjand worden op meer dan 30,000 man geraamd. Meer dan 2000 ljjken van Russen zjjn Donderdag door ons begraven. Onder den buit zijn een groot aantal ge weren, munitiewagens enz., behalve de reeds vermelde kanonnen. Petersburg, 15 October. De generale staf spreekt het gerucht vau d-ri terug tocht op Moekden tegen en verzekert dat de Russirche troepen den strjjd voortzetten. P» tersburg, 15 October. Het telegraaf- agentschap verneemt uit Charbin, van heden Naar men zegt heeft onder gevecht van den 14en vooral het 17e corp< te Ijjden gehad, dat echter, dank zjj de ondenteu- Wat tot dusver nog bekend is geworden ning die het te rechter tjjd van het 0e over den uitslag der bloedigs gevechten Lór ps verkreeg, zich in al zjjn stellingen kracht gezocht. Do Witboois zeggen 't in hun officieele oorlogsverklaring ronduit .Duitschland wil de ontwapening van alle inboorlingen daartegen komen wjj op*. En zoo is dan Duitschland in een grooten kolonialon oorlog gewikkeld zooals het nog nooit een gehad heeft. L>e bladen dringen nan op het zenden van veel meer troepen, liefst alles tegelijk. Met kleino legcrafdcolingcn be reikt men niets, dat heeft do strijd met de Ilercro's reeds geleerd. Koning Georgo van Saksen, die in Juni 1002 zjjn broeder Albert opvolgde is over leden. Hjj was 72 jaar oud. Zjjn zoon Friedrich August volgt hem op. Deze is thans 39 jaar en heeft vjjf kinderen. Hjj leeft gescheiden van zijne gemalin, prinses Louiso vanToscano. thans gravin Montignoso. Deze scheiding vooral verbitterde den korten rogecringsiluur van den thans overleden koning. In een ander deel van het Dui'sche rjjk, vorstendom Lippe, bestaat verschil van meening over de erfopvolging. Do eigenljjke vorst Alcxander is gocsteljjk abnormaal ilaarom is er een regentschap ingesteld. Du regeling van dit regentschap is de twistappel geworden. De keizer van Duitschland be moeide zich reeds met de zaak, doch dat zette kwaad bloed. De grnaf-regent is met de volks vertegenwoordiging niet tot overeenstemming gekomen de landdag is verdaagd. Men ver wacht niet dat de landdag zal worden ont bonden. wjjl hjj slechts tot December zitting heeft. In den nieuwen landdag is de regeering zeker dat zjj eene meerderheid krjjgt voor de door haar voorgestelde regeling. De Fransche ministerraad is vergaderd geweest om zjjno houding te bepalen inzake de aangekondigde interpellaties over de ven houding tusschen Frankrijk en het Vaticaan. Combes wil do interpellaties zoo spoedig mogeljjk doen plaatshebben. MinistersChaumié Rouvier waren afwezig. Wjjl deze met Delcassc niet zoo sterk voor het opzeggen van het concordaat zjjn als Combes, is de beslissing tot de volgende zitting uitgesteld. De Porttigeo'cho regeering heeft bekend gemaakt dat bjj den overval bjj de Cuncna gedood zjjn 34 Europeanen onder wie 30 officieren, en 145 inlanders. De nieuwe expe ditie, die uitgezonden zal worden onder aan voering van commandant Costa, zal bestaan uit drie kolonnes, ieder van 1000 man ter wjjl 2000 m;n reservetrocpen meegaan. Het door de regcering toegestane credict van 1 millioen francs tot ondersteuning van do noodljjdendo Bulgaarsche bevolking in Mnccdoniü en hot vilajet Adrianopol zal aan de hulpbehoovcndcu worden uitgereikt in den vorm van graan en zaad. Het geheime Macedonische comité deelt mee dat Grieksche benden Macedonië door trekken en Bulgaarsche inwoners dooden. De Oorlog in het Oosten. bg Jentai strekt tot versterking van den ii.druk dat Koeropatkin's plan, waarop men in Rusland zulke groote verwachtin gen bouwde, geheel en al mislukt is. In plaats vau de Japanners terug te dringen, zoo al niet te verslaan, is hgzelf terug gedrongen, terwijl hjj althans een gedeelte van zgn attillerie heeft moeten opoff;ren. De opgaven zgn ten deele nog niet-officieel, en hebben dus nog bevestiging noodig, maar al moge het waar zgn dat de Rn-sen nog over krachtige reserves beschikken, het is zoo goed als onaannemelijk dat dtze de kiggskans rog ten nadeele de Japanners kunnen laten keerenten hoogste zal Koeropatkin er met behulp van die troep er in flagen, aan de vervolgiug van zgn leger door de Japanners paal en perk te stellen. Da militaire medewerker van do Küluische Zeitung schrjjft over de jongste gevechten Do met zooveel ophef aangekondigde aan vallende beweging der Russen is geheel en al mislukt. De bjjzonderheden van den strjjd zjjn wegens het gemis van goede kaarten niet vast te stellen, maar do Japanners hebben reeds de linio van de Sja-ho bereikt, en werpen over de geheele linio de Russen terug. Do Russen staan nu voor de zeer lastige taak om, terwjjl de vijand hen achtervolgt, do Hoen-ho over te trekken. Ongetwjjfeld zul generaal Koeropatkin ervoor gezorgd hebben dat behalve de spoorbrug en do brug van Advertentiën. Burgemeester en Wethouders der ge meente Helder brengen ter kennis van b-langhcbbendun, dat alhier op Woensdag 26 Ootober a s. zal gehoudpn worden een N aj aars-Koemarkt. Deze markt zal aanvangen des morgens ten acht uur en gehouden wordeu in de HOLK\MT RAAT. van da Bierstraat tot do Oostslootstraat. Het vee moet worden aangevoerd uit sluitend door du Kuiperdwarsstraat en de Landsteog en wordt niet vóór 's morgens 7 uur toegelaten. Ei* zullen geen marktgeldon geheven worden- Vanwege de afdeeling Helder der Maat schappij van Landbouw worden twee prenvëa uitgeloofd, van f 10 en f 5, voor de twee inzenders van het grootst aautal (minstens acht) stots vee. Helder, 10 October 1904. Burgemeester en Wethouders voorn of md, VAN STEIJN, Burgemeester. ÜURBaNUS, Secretaris. bar.'dhaafJe. Onze troepen moeten zes aan vallen der Japanners afgeslagen hebben de Japansche artillerie werd driemaal tot zwjjgen gebracht. Men neemt aan dat onze verliezen zeer aunzienlgk zgn. Onder dagteokening van 15 October seinde generaal Koeropalkine „De nacht op 15 October verliep rustig. Omstreeks negen uur in den ochtend werd bemerkt dat vjjandeljjko colonnes in tameljjk open formatie op onze stellingen aan den Grootcn Mandarjjnenweg aanrukten. Onze batterjjen openden het vuur op deze colonnes. Dc bevelhebber aan den linkervleugel meldt dat de vjjand daar aanzienlijke ver- sterkingon kreeg, goljjk ook bjj Liaojang ge schiedde. «Gisteren barstte tengevolge van het hevig schieten een krachtig onwedcr los met zwaren regens. Do wogen zgn slecht geworden, rivieren gestegen. ,De ülgcmcone order «voor allo troepen bljjft onveranderd allerhardnckkigst tegen stand bieden. Juist wordt bericht dat aanzienlijke Ja p.nsche strijdmachten den spoorweg over trokken van het Westen naar het Oosten*. Moekden, 16 Oct. Gisteren was er een stilstand in den strjjd, maar heden werd de veldslag voortgezet op den rechtervleugel van het leger, tien mjjlcn ten zuidwesten van hier. Het is nu zeker dat het leger in staat is zich uit de val to redden. FEU1LLETOV 12) ,Ik zou het niet doen, oom! De jonge man komt immers bjj u en niet bjj Tborbeckcn I En dan wil ik u op nog iels wjjzen, waar zooals ik tot mjjn apjjt bemerk geen der heeren do aandacht op vestigt.' Haar oogen glinsterden schalksch Franke zondert zich tameljjk ut,* sprak zjj op snaakschen toon, .maar dat doe ik niet. Wanneer u ons een jong heer tot huis genoot g«f. zou u ons leven wcrkeljjk aan genamer maken.' Do oude Voss zat achter zjjn courant in zgn vuistjo to lachen. Fraukc trok minachtend de lip op. Met een gevoel van verlichting greep do heer des huizes deze wending aan. «Ge zult met mjj overtuigd zjjn, Hinze, dat de belun- gen der dames den doorslag geven.» Hinze stond met veel gedruisch op. „Natuur lijk,* zeide hjj. Vervolgens maakte hjj een buiging voor het gezelschap en verliet, zonder iels te zeggen, de kamer. tNu gaat hjj naarThorbeeken,* zei Frauke, fcn ik zou wel eens willen hooren, hoe on gunstig hjj bjj Dora Thorbeckej^. over je ■preekt, arme TrudeDie i* nameljjk zjjn vertrouwde Toen de beide meisjes later in haar waren, zeide FraukeDe geschiedenis Chrisliaan Muller bljjft tocb maar eeu streek, Trude Je gelooft het stellig niet, dat weet ik wel. Maar je kent hem niet! Nu ik kan hem links laten liggen Gertrude keek glimlachend naar haar jonge nicht, die, met de handen boven het hoofd, beur haar in orde bracht en diepe zuchten liet hooren. „Christiaan Muller heeft een goeden smaak,* dacht ze, «en zjj is geen kind meer.* In den gang hoorde men langzame, slepende voetstappon. Franke luisterde. 't Is vrouw Siemens*, zeide ze daarop en ging nu voort met heur haar in orde te brengen. »Vroeger, toen ge nog niet hier waart, liep dc oude ziel hier eiken avond in den gang heen en weer. Zo ging niet naar haar kamer, voordat papa en Hinze ter rust gegaan waren Dat heeft dikwjjls tot twualf uur en nog langer geduurd. Stel jo voor en dat in die winterkou Ze had dan een oud paArdcdek om do schouders geslagen. Soms zat ze ook op con stoel, dio niet ver van mjjn deur stond. Als Hinze naar de stad was, heeft ze daar dikwjjls tot in den morgenstond gezeten, totdut hjj thuis kwam.* .Waarom?' vroeg Getrude beklemd. ,Ik weet het niet! Ze zei, dat zjj eerst slapen kon, wanneer alles in de rust was. Ik heb oom Hinze verzocht, dat hjj vroeger naar bed zou gaan, maar dat doet hjj niet.' Gertrudo Ring op den rand van Fr&ukc's bed ziten, sloeg den arm om hot liggende meisje en zei: .Mjjn beste, kleino Frauke, jo moet niet meer >oom Hinzo zeggen.* Ik doe alles, wat jo wil, schoolmeester, als jo lief bent. Ik heb het je beloofd als je morgen papa naar den bouwval meekrjjgt, schenk ik je Hinze. Ik ben moede*, voegde zjj er bjj, terwjjl ze op haar gemak ging liggen. «Ik verheug me nu reeds over den dag van morgen. Wat voor ven jas zal papa aan hebben Hg heeft er geen, of hoogstens een, die tien jaar geleden in de mode was, en een hoed heeft hjj ook niet En ik weet werkelijk niet, of hjj wel laarzen heeft. Nu ziet men eens dat Frauke von Knee verstandig begint te worden. Op het luatst zal ik nog trotsch worden op mjjn kind .Kind, dat is het rechte woord. Trude! Je hebt in deze acht dagen iets moeder- Ijjks gekregen. Ik kan mc eigenljjk niet voorstellen, dat iemand verliefd op je zou kunnen worden, misschion Christiaan Muller, die heeft zoo iets vaderlijks tegenover mjj. Nu, ik kom onder goede bescherming. En dan is grootmoeder Marx er ook nog, als dat niet helpt. Ton slotte wordt Frauke von Knee nog een model-kind!' Zjj was spoedig weer in goeden luim cn ging nu opzitten in bed. Zeg eens Trude, ik ga nog niet slapen, ik verheug me te zeer over morgen. Papa misschien weer gezond, papa in de laan, in den bouwvalBjj tante Muller in den Monniken hofIn BcrljjnIa Italië!* Houd toch op, Frauke!* .Morgen zal het gebeuren! Morgen zullen wjj je ook laten zien, waarom jo Zandgravin heet, en Vos» zal je vertellen, wat er gebeurd is met Trude Groode en met haar linnen kleed.' Je slaapt al half, Frauke!* Wjj hebben dat linnen kleed nog, ofschoon Trude Groode reeds meer dan ijjfhonderd jaar dood is het hangt in do kast Een oogenblik later sliep zjj. Gertrude sliep nog niet. .Wat zei ze? Zjj kan zich niet voorstellen, dat iemand op me verliefd wordt? Wie wil mjj hebben? Wie zal mjj eenmaal beminnen?* dacht zjj „Het moest een flink man zjjo, zeer vertrouwd, zeer manlijk en hjj moet me trouw lief hebben. Het moet een man zjjn als graaf Hans, mjjn grootvader blond haar, grjjze oogen, sterk en hoog van gestalte. Maar waar is zoo iemand En hoe zou hjj er toe komen om aan mjj to denken juist aan mjj? Aan dio vrouw uit mjjn voorgeslacht, Trude Groode! Neen, aan Trude von Knee. Wie wil mjj hebben Wie zal mjj beminnen Op datzelfde uur stond ver, ver weg, aan gindscbe zjjde van de groute zee, een man in don helderen zonneschjjn, terwjjl hier de maan do witte koppen der golven verlichtte; dat was de inan die aan Gertrude von Knee in haar droom verschonen was. Door de zon gebruind, met blond haar en grjjzo oogen, sterk en hoog van gestalte zoo stond hij daar met een brief in de hand, hem toege zonden door juffrouw Muller uit den Monni ken hof. In den brief stond veel over de kleine Frauke cn over Chrisliaan, en dat ze beiden groot geworden waren, en dat Christiaaa de kleine Frauke zoor lief had en over den ouden heer von Knee, over Thorbceken cn over Gertrudo cn haar schoonheid en over oude, treurige geschiedenissen. En onder het lezen van dien brief werd de jonkman nog ernstiger dan bjj reeds was en zjjn voorhoofd toonde diepe rimpels, terwjjl hjj mompelde Do kleindochter van graaf Hans in het heerenhuis, en zjj ziet er uit als Trude Groode En zoo peinzende, kwamen hem al do plaatsen uit zjjn kinderjaren weer levendig voor den geest het witte Knee met zgn i gele zandhellingen, dc marsch en do hem goed bekende wegen, de zee met haar ge- Departement van Oorlog. Dienst der Conto. Openbare Kennisgeving. De Mnjror E»rfltaanwezend-Ing»nieur te den Helder, maakt hjj drze hekend, dat na 31 October 1904 van het Militair duinterreiu ten Oosten van het fort Kijk duin, qeen zand mver mag worden gehaald. Den Helder, 14 October 1904. I)e Majoor Eer*laametsenJ-Ing'nieur W. G. L. VER STEEG. LION BL1TZ. Tandarts, NIEUWENDIJK 241, bi) d»n DAM, AMSTERDAM, Attentie! Opening Winterseizoen 5 Zaterdagavond PR1JSB1LJARTEN g '■om Wild en Getogelte enz. enz. Aanbevelend. 5? Café PLUILAAR. ruisch. En hij zag do maan boven het buis schjjnen, nis in de dagen zjjncr jeugd. En de kleindochter van graaf Hans, hoe ziet ze cr uit? Ja, mooi moet ze zeker zgngroot, sterk, met schitterende oogen, die liefde cn gocstdrifk uitstralen HOOFDSTUK VI. Den volgenden morgen was Hinze dc administrateur, reeds vroeg naar de stad vertrokken .Hjj wil eenige zaken regelen., zei rajjn- heer von Knee tot Gertrude. terwjjl hjj ver legen do oogen neersloeg. „Hjj zal waarscbjjoljjk naar Hamburg gaan cn wel eerst overmorgen terugkomen.» Do Augustuszon wierp haar gouden stralen op het heerenhuis, op de hooge populieren, cn maakto het wandelen in den parktuin recht aangenaam. Het was zoo stil, dat geen blad aan de boomen zich bewoog; alleen het loof der boomen trilde zacht in de warme lucht. Een uur later lcgdo Gertrude haar arm in dien van haar oom, die met haar cn Frauke voor de huisdeur stond. Voss stond achter dit gezelschap. Hjj had zjjn beste jas aange trokken en droeg een mantel van zjjn heer over den arm. Hjj droeg hel hoofd flink rechtop, zjjn lippen waren op elkander geperst, zgn oogen stonden vol tranen. (Wordt vervolgd). Op goud, zilver, meubelen en winkelgoederen tegen zeer billijke conditiën en tot elk bedrag. Brieven onder letter X aan het Bureau van dit Blad. Bokkingrookeiij es Harioghandel. Vanaf heden verkrijgbaar lste gooit Engelsche BOKKING en HARING in 't groot en klein, bij K. PRLII, Graeen.itraat. No. 67. ZUIDSTRAAT Nr. 79, koopt tegen de hoogste vaarde oud goud, zilver, galoD, meubelen, kle dingstukken en alle voorkomende artikelen. Heeft weder een nieuwe NAAIMACHINE te koop. Hollandsche nieuwe Haring, 4 en 5 voor 10 cent, tiü IIOO(>M\ll. Hoogstraat 71. BegiiiDBiide kaalhoofdigtieid, mits niet als gevolg van erfelgkoeid, is te gen:zen. Inlichtiigen verstrekt T. van Zuijlkn, Coiffeur, 8poon*traat 138. UIT DE HAND TE KOOP. AdresK. ZEEMAN, Kauualwep

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1904 | | pagina 1