J Groot Opera-Concert, 't Goedkoopste adres is KEIZERSTRAAT 27-29. 't Goedkoopste adres is „Allemansgading". „Allemansgading" OPENING van het nieuw Magazijn in HOEDEN, PETTEN e UNIFORMARTIKELEN van iel»! VERLOTING Afslag van Osswleescli leloos! HANDTEEKENEN. Oudergeteekende bericht bij deze aan zijn geachte begunstigers de ontvangst van een zeer mooie collectie WINTER ARTIKELEN,"als Heeren- en Kinderconfectie, Manufacturen, Redden, Dekens, enz. enz. Daar door mij uitsluitend a contant zal worden verkocht, ben ik in staat om de prijzen zoo laag te stellen, v v v Keizerstraat 27-29. j TISSINC, Helder. Notaris STAMMES Belangrijke Verknoping. Notaris STAMMES Openbare Verkooping Vrieslantler. C. TROOST, Spoorstraat 60-62. nieuwe HANDWERKEN, DE BOER-KORVER, SPOORSTRAAT. O. A. I*., si lil. Helder. GROOTE OPENBARE VERGADERING Bekendmaking. Nog Loten verkrijgbaar Tuben Olieverf Waterverf. H. DE Wil Jr.x., Keizerstraat 13 Jan Makelaar, J. L. BEEK, Dames- en ïinderhoeden, Fotografie. Mej. aTcTLEIJER, THEEBOO Tl Casino-gebouw,Den Helder. Melksalon Spoorstraat 51. J. B. MULDERS O., Melkinrichting DE VERGULDE KOE. Die te vorderen heeft van- verschuldigd is aan- of borgtochten bezit, geteekend door den heer AARJEN HOOGERWERF gepensioneerd lichtwachter. gewoond heb bende en overleden te HELDER, wordt verzocht daarvan vóór 15 November a.8. opgaaf of betaling te doen ten kantore van Notaris STAMMES. zal op Woensdag* 26 October 1904, 'savondB 7 uur in «Casino", publiek verkoopen de volgende perceelen in de gemeente HELDER: 1. Het perceel weiland, genaamd «de Kielsteek" in den Huisduinerpolder, Ead. Sectie B nos. 301 en 302, samen groot 04 aren 80 ceniiaren. 2. Het perceel weiland, genaamd >de Driehoek" in den Huisduin erpolder, Kad. Sectie B no. 530, groot 86 aren 50 cen tiaren. 3. Het perceel weiland, genaamd «de Tuin", in den Huisduinerpolder, naast het vorige perceel, Kad. Sectie B no. 529, groot 77 aren 10 centiaren. Combinatie 2 en 3. Perceelen 1, 2 en 3 zjjn verhuurd aan den Heer Th. Tebba, tot Kersttijd as. 4. Het huis en erf, aan de Hoogstraat no. 61, groot 87 centiaren. 5. Het huis en erf, ann de Hoogstraat no. 63, naast het vorige perceel, groot 77 centiaren. Combinatie 4 en 5. 6. Twee in een loopende huizen en erf, aan de Kuiperstraat nos. 12 eu 14, groot 1 are 68 centiaren. 7. Het hui8 en erf, aan de le Vroon- ■traat no. 86, groot 92 centiaren. 8. Het huis en erf, aan de Djjkstraat (op het Djjkje) no. 55, groot 1 are 32 centiaren. 9. Het huis en erf, aaD de Bassingracht no. 57, groot 1 are 79 centiaren. 10. Het huis en erf, aan de Oostsloot- straat no. 46, groot 68 centiaren. 11. Het café en logement «het Poolsche Koffiehuis", aan bet Havenploin no. 12 en •rt, met afzonderlijk bovenhuis, groot 2 aren 60 centiaren. 12. Het hoerenhuis aan het Havenplein no. 11, naast het vorige perceel en erf met afzonderlijk bovenhuis, groot 2 aren 40 centiaren. Combinatie 11 en 12. 13. Het huis en erf, aan de Vlaming straat No. 12, groot 80 centiaren. 14. Het huis en erf, aan den Dijkweg No. 60, groot 54 centiaren. 15. Het huis en erf, aan de le Molen straat No. 62, groot. 93 centiaren. 16. Het huis en erf, aan de Wilhel- minastraat No. 54, groot 82 centiaren. Te bezichtigen twee dagen vóór en op den verkoopd8g van 10—4 uur. Verdere inlichtingen worden verstrekt ten Kantore van genoemden Notaris. DE NOTARISSEN C. L van den Bergh te Schagen en C Stammes te Den Helder, zullen in veiling brengen en verkoopen te SCHAGEN. bjj inzet op Woensdag 19 October 1904, in het «Nookd Hoi.- i.axdsch Koffiehuis*, en b ij afslag op Woensdag 2 November 1904, in het lokaal «CébLs*, telkens des voormiddsgs ten 9 ure in HET KOECRA8, onder de gemeenten den Helder en Cal- lantsoog, rfspectieveijjk groot 27 H. A. 16 A., 59 H.A. 84 A. en 93 H.A. 76 A. 20 cA, en in huur bjj de heerenKlaas Hocg:ciiaoe.\, Arib de Heek en Adam Dklvkr. Alles breeder bjj biljetten en notitiën omschreven. Inlichtingen worden verstrekt en notitiën en kaarten zijn te verkrjjgen ten kantore van genoemde Notarissen en door en bg den Heer GERRIT MATERS, te den Helder, Binnenhaven 86. Aanwijzing op het terrein geschiedt door genoemden heer Maters, na daartoe 3 dagen te voren bjj hem gedane aanvrage. zal op Donderdag* 10 November 1904, 's morgens 97a uur in «CASINO", publiek verkoopen Salon-, trek- en waschtaféls, bekleede en rietgaatstoelen, canapés, mahonie houten-, linnen- en penantkasten, spiegels, klokken, schilderjj?ii, lampen, vloerkleed, karpetten, onder- en overgordijnen, kachels met toebehooren, losse schoorsteenmantel, fillreer, glas- en aardewerk, keukengereed schap, eenig Zilverwerk, melkkar met bussen en dito met karn en hetgeen meer zal worden aangeboden. Te bezichtigen in gemeld lokaal daags voor den verkoopdag van 104 uur. op WOENSDAG 19 OCTOBER 1904, •des namiddags l1/, uur in het Lokaal T CENTRUM* te HELDER, van: 1- CD II w.o.Diverse Tafels en Stoelen, Linnen- en Penantkasten, met leer bekleede Canapé, Spiegels, Schilderijen, Vulkachels, Glas- en Aardewerk, Nickelwaren, Keukenbe- ooodigdheden, Bedden, Dekens, Kleeden, Karpetten, Vloerzeil enz. Voortseenige Heerenkleederen en een nieuw dubbelloops geweer. Te bezichtigen des morgeDs vóór de verkooping van af 9 uur. W. BIERSTEKER, Deurwaarder. Te huur w een Bovenvoorkamer' met Slaapgelegenheid, op netten stand, met of zonder pmsion voor heer of dame- Brieven franco onder de letter G. Bureau van dit Blad. DE NOTARISSEN C. L. VAN DEN BERGH, te SCHAGEN, en C. STAMMES, te DEN HELDER, zullen voor den eigenaar, den Heer P. LOOPUIT, in veiling brengen en verkoopen te SCHAGEN, bjj inzet op Woensdag 9 November 1904, in het «Noord-Hollandsch Koffiehuis", en bjj a f s 1 a g op Woensdag 16 November 1904 in het lokaal «Cérès", telkens des voormiddags t"n 9 ure le. Ruim 32 H.A. uitmuntend Weiland. Bouwland en Houtaanplanting,benevens twee Arbeiderswoning-en en Watermolen aanofnabij den zoogenaamden Zand dijk. 2e. Een Boerenhofstede, m. uitmuntendeWeilanden, Tuin en Watermolen, aan en nabij den Middenviiet, groot 3i H. A„ 13 A.75C.A. Alles gelegen in Het Koegras, onder de gemeente den Helder, en breeder bjj biljetten en notitiën omschreven. Inlichtingen worden verstrekt en notitiën en kaarten zjjn te verkrjjgen ten kantore van genoemde Notarissen en door eu bjj den Heer J. VAN DER VEER, Land man te Koegras. Aanwjjziüg op het terrein geschiedt, de Zondagen uitgezonderd, door genoemden Heer VAN DER VEER, na daartoe 3 dagen te voren bjj hem gedane aanvrage. I ffcil T r- ™2 XI KT! XI KT XI KT de prijzen in de Van Kachels, Kachelpijpen, Doofpotten, Kachelbeunen, Kolenbakken enz Goedkoopste voorraad in Geëmaill. en gegoten Fornuizen. Xiet de prüzeii fn de Hreewalerslrst»! If>, Xuidstrant hti WOENSDAG I» OCTOltER Ontvangen een groote keuze voor de a s. Nt niicolaas. op Zaterdag 22 October. 'savonds half acht, in „CASINO". Spreker: IVIr. P. J TROELSTRA. Onderwerp: „De Troonrede en de houding van den Helderschen Afgevaardigde bij het adres-debat". Entrée 10 cent. Debat «pij. De afgevaardigde A. P. Staalman is tot debat uitgenoodigd. N.B. Opening der zaal 7 uur. HET BESTUUR. Indien gij last hebt van aambeien, eczema, huiduitslag of jeukingen, zendt Uw naam en adres schriftelijk aan den beer J. BAARENS, Spoorstraat 68, Den Helder, die U kosteloos en franco een monster zendt van «Foater's Zalf.* Dit aanbod is slechts van kracht tot DINSDAG 25 OCTOBER. Donderdagavond 20 Oct. der PIAIHO enz., in heft gebouw van den Ned. R.-K. Volksbond. Toegang vrij. HAWtKWEU 23. aan de WepAls, en des avonds in liet gebouw. en Ruime sorteering voerhanden. O—enlappen 40 cl. (aehukt id. Polei id. WEEZEHSTRMT IS. Spoorstr 63, hoek Hoogstraat, Bericht de ontvangst van een groote sorteering Gegarneerde Dameshoeden, vanaf f 1. Kinderhoeden van af 52l/a cent. Voile-Tulle8 van af 19 ct. per el. Een groote partjj DAMESBONTEN in verschiller de kleuren van af f I.27l/8. Aanbevelend, K J. LBEEK. Herkjrrncht 2G. beveelt zich aan tot het Fotografeeren van Famillie- en Gezelcchapsgroe- pen, Gebouwen, Interieur», Grafmonumenten, enz. Koto's vuil Marineschepen. Fraaie Zee-en Stadsgezichten. Reproduceeren en vergrooten van oude Portretten in platina en onverauderlgken kooldruk. KiPOOHNTHAAT PUKWORST BOTERHAMWORST PRES WORST SAUCIS ROOKVLEESCH TONGEN WORST CORNEDBEEF HAAGSCHE LEVERWORST ALLES PER ONS. Alles 1ste kwaliteit. 10 i 20 i 20 12 i Prima kwaliteit. Gebruikt steeds MOKKA-KOFFIE in pakjes h lL kilo f 0.55. '/4 f 0.27'/, steeds versch gebrand, in het oude Victnaliehnis DIJKSTRAAT 22. Hulzen Bouwterrein TE KOOP. Adres H. WIJ KEK. Aan alle Nierlijders. Laat de gelegenheid niet voorbij gaan die U aangeboden wordt:t s: i: Indien gjj aan de Nieren ljjdt of aan de een of andere ongesteldheid die het gevolg is van het Blechte werken der nieren of van de urineorganen, zal het aanbod dat wjj hierdoor doen aan de bewoners van Den Helder niet nalaten U te interesseeren. De geneeskundige wetenschpp h»eft bjj haren vooruitgang de studie der nieren, het belangrjjkste levensorgaan van het menscheljjk lichaam, niet verwaarloosd. Doorheen geneesmiddel zooals «Fosters Rugpijn NiereDpillen* onder het bereik van iedereen te brengen, durven de eigenaars van dit product gerust te verklareD, dat geen geneesmiddel tegen de aandoeningen dier organen niettegenstaande de over drijving waaraan andere fabrikanten van gelijksoortige middelen zich schuldig ge maakt hebben kan wedijveren met «Fosters Rugpjjn Nierenpillen,* daar zjj hiervan overtuigd zjjn door de talrjjke brieven die zg dagelgks ontvengen, ge tuigende van de weldaden die die pillen aan de menschheid be wjj zen. Alle dagen worden oude en jonge mensohen, die voort durend pijn ljjden, genezen en talrijk zjjn de gevallen van aangetaste, vervallen, gekromde en gebogen ruggen die, versterkt eu krachtiger gemaakt nieuw leven krjjgen. Met zulk een geneesmiddel behoeft men niet te aarzelen een aanbod zooals dit le doenof.-choon wjj het verlies lijden van de doos die wjj U cadeau doen, verzekeren wjj ons de, waardevolle medewerking van een vriend die ons zal helpen vele andere doozen te verkoopen. Wjj geven dus geheel kosteloos: EENE VOLLE DOOS van de «Fosters Rugpjjn Niererpillen* aan ieder die aan de nieren ljjdt en die schrifteljjk zjjn of haar adrps opgei ft aan den heer J. BAARENS, Spoorstraat 68, Don Helder, die dan zendt gratis en frarco een volle doos .Fosters Nieren Pillen* welke anders verkocht wordt voor f 1.75. Dit aanbod is slechts van kracht tot DINSDAG 25 OCTOBKK. WOENSDAG 19 OCTOBER 1904 door de Dames Mej FRANSMAN. Coloratuur-zangeres; Mej. LESCAI..IKT, Dram. sopraan; den Heer Fr PHLIPPEAU, Tenor, MF~ allen van de Ned. Opera; ~WI den Heer EGGERS, Concej'tzanger, Bariton, en den Heer M. C. v. d. ROVAAKT, Piano. Heft Programma bevaft Soli, Duo's, Trio's an Quarftet, Entrée Zaal f I.— (aan gezelachap-ftaffalftjea). Galerij ff 0.50, AANVANG 8 UUR. Plaatsbespreking aan Gezelschap tafeltjes, op den Concartdag van 10—2 uur, a 10 cent per persoon. Bezoek de opnieuw naar de eisclien des lijds ingerichte Fiter§t lage prijzen. Kelte bediening. Aanbevelend, D. J. C. VAN DER HORST. N.B. Tevens SIGAREN-MAGAZIJN uit de bekende Fabriek van C. VAN BLAADEREN, Amsterdam. BESLIST DE GROOTSTE EN BESTE SORTEERING - RON T W Fit li FM - ALS: KRAGEN, COLS, BOA'S, MOFFEN, MUTSEN, KINDER-GARNITUURS, ENZ. VAN AF DE GOEDKOOPSTE TOT DE DUURSTE SOORTEN. IN BEVER, NERZ, BISAM, CHEVRE DE MONGOLIË. SKUUK,SEALSKIN, CARCUL, PERSIANA, ASTRACAN ALLES GEGARANDEERD ECHT. i ZIJS UDIE BTALAGB IN" HEIT MAGAZIJN „DE MAGNEET". ONTVANGEN 0E NIEUWE JONGENSJEKKERS. PRIMA AFWERKING EN WARM GEVOERD VANAF f2 75. LEEFTIJD 3 JAAR EN VERDER VOOR ELKEN LEEFTIJD, TOT f 10.00 LEEFTIJD 14 JAAR. P A R A PI IIIFQ voor Dames en Heeren. In de nieuwete eoor- I MnMTLUILO ten, zoowel in goedkoop ale duurder genree- Aanbevelend, H. SPRUIT. z s Evenals 't vorige jaar heeft J. VEEN Spoorstraat 98, tegenover de Hoogstraat, een extra goedkoope partjj PRACHTIG ZWART CHEVRE DAMESBONTEN ontvangen, welke tegen de bekende lage prjjzen zullen verkocht worden. Extra groote Bonten van af f 150, echt chevre. Zeer lage prijzen alleen a contant. J. VEE* NPÖÖHNTRAAT 9N. ZIE DE UITSTALLING. WOENSDAG- en ZATEROAGMIDDAGS Bloemen teekenen en aqnarelleerenpleister en stilleven. Schilderen in olieverf. Teellenen en ontwerpen van ornament, toepasselijk op Kunstnijverheid. Inlichtingen en aanmelding eiken Woensdag en Zaterdag van 1 tot 3 uur, bij Leeraar M 0 Kanaalweg 4a. Einddiploma Rijksschool voor Kunstnijverheid. Eenig specialiteit in fijne BOTER en KAAS. Breewaterstraat 8. Fijnste 6RASB0TER 65 en 62". cent. Ontvangen verech gekarnde TAFELBOTER 50 cent. Overtreft in kwaliteit alle andere namaak. Alle soorten KAZEN tot in de fijnste soorten. ZOAUAGë UENLOTE.V

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1904 | | pagina 3