KLEINE COURANT 't Vliegend Blaadje Het kwade geweten. voor HelderTexel, WIerIngen en Anna Paulowna No. 3308. Zaterdag 29 October 1904. 32ste Jaargang. Bureau: Spoorstraat. Telef. 59. Bureau: Koningstr. 29. Interc.-Telef. 50 Abonnement Vliegend Blaadje p. 3 m. 50 et., fr.p. post 75 ct., Buitenl. f 1.25 a t Zondagsblad 37'45 >0.75 '3 Modeblad 55 80 0.90 Muzik. Bloemlezing >>>60> >>>85> 0.90 Voor 't Buitenland bg vooruitbetaling. VERSCHIJNT DINSDAG- EN VRIJDAGMIDDAG. Uitgevers: BIBS HO UT 4 Co., te Helder. Bureau i Spoorstraat. Advertent.iën moeten uiterlijk des DINSDAGS- en VRIJDAGSMORGEIN 8 vóór 10 uur nan het Bureau bezorgfd zijn, AdvertenUön van 1 tot 4 regels 25 Cent. Klke regel meer6 4 maal geplaatst, 1 maal gratis. Bewgs-exemplaar 21/, Ct. Vignetten en groote letters worden naar plaatsruimte berekend. EERSTE BLAD. Nieuwstijdingen HELDER, 28 October 1904. Bg de reederij alhier is bericht ont vangen dat de verloren vleet vau den haringlogger >De goede verwachting" op- gevischt en te Maassluis aangebracht is. Een waar buitenkansje dus Naar men verneemt is bg het depar tement van marine van de verschillende op uitkgk gestelde kustwachten geen enkel bericht ontvangen, dat de Russische Oost- zeevloot in het gezicht van eenigen der- gelijken post aan de kust is geweest, met name noch te Scheveningen noch te Texel. Voor directeur der Scheveningsche visschershaven is de eerst voorgedragene de heer Bakker, gezagvoerder der HolUcd- ^merika lgu. Thans is de oproeping van de Tweede Kamer officieel geschied tegen 8 November Kamer officieel geschied a.8., des voormiddags te 11 uur. De Residentie Geldloterij. De hoofdcommissaris van politie te 's-Gra- venhage waarschuwt tegen het koopen van loten van de z.g Gr. Residentie Geldloterg, directie W. J. de Hollander Co., gevestigd te 's-Gravenhage, wgl er gegronde ver moedens bestaan, dat van deze loterg nim mer iets zal terechtkomen. Accijns op het gedistilleerd. Het hoofdbestuur van de Nederiandsche Vereeniging tot afschaffing van Alcohol- hondende dranken, heeft aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal een adres toe gezonden, waaria het dringend verzoekt, het ontwerp van wet tot verhooging van den accgns op gedistelleerd te verwerpen. In het adres wordt er aan herinnerd, dat dr. Kuyper eens gezegd heeft: »geld te slaan uit een volkszonde is een diep onzedelijke gedachte, en die, eens postvat tende, geheel den blik van onze fioanciën benevelen moet* Naar aanleiding daarvan zegt het hoofdbestuur vau genoemde ver eeniging, dat het toch niet op den weg van een christelijke regeering mag liggen, >diep onzedelijkegedachten in wetsmt- werpen te belichamen, terwjjl het aller minst gewenscht i.«, dat daardoor de blik onzer financiën wordt beneveld. Voorts betoogt het, dat de ervaring be- wgst, dat timmer verhooging van den accgns een middel was tot het beteugelen van het alcoholkwaad, zoodat niet alleen de drinker, maar veelal ook zjjne onschul dige vrouw en kinderen financieel het Blachtotfer der verhooging wordendat ontduiking van de wet, vervalsching van den alcohol, het in kleiner hoeveelheden tegelgk toedienen eerder de gevolgen van een maatregel als de voorgemelde zgn ge weest, dan de afname van de verbruikte hoeveelheid. Men meldt uit den -Haag In de diplomatieke kringea verwacht men de officieele nitnoodigingen van 4 me- rika tot het bijeenroepen van een tweede vree rentie in de eerste dagen der volgende maand en men kan zich moeilijk voorstellen, dat zg in een andere stad zou gehouden worden dan 's-Gravenhage, de plaats van samenkomst der eerste confe rentie, de zetel van bet Hof van Arbitrage en van het te stichten vredespaleis. Wasschen voor arbeiders. Te Delft zal een proef worden genomen met oprichting eener groote wasscherij voor arbeiders. Onder leiding van den heer J. C. du Cloux, ingenieur der Nederl. Gist- en Spiritusfabriek, zal in de voor malige branderg >De Postduif* aan den Buitenwatersloot voorloopig begonnen wor den met te wasschen voor 30 arbeiders gezinnen, ten einde hierna te beoordeelen of het mogelijk is dergelgke wasscherij op groote sclmnl te exploiteeren. Slachtoffers van den storm Woensdag is 2 K.M. benoorden Noord- wjjk aan zee het in verren staat van ont binding verkeerend Ijjk van een visscher aangespoeld, die waarschjjnlgk bg den jong- sten storm verdronken is. Zgne kleeding bestaat uit rood baaien hemd, blauw dufielsche jas, oliebroek en klompen aan den voet. Het hemd was gemerktW. R. D. V. Uik. Een 90-jarig veldwachter. Men schrjjfb ons uit Barncveld Onze gemeente mag ongetwijfeld hogeu in het bezit van een der oudste nog in aciieven dienst zjjude gemeente-veldwach ters van ons land te zgn. Woensdag 2 November a.s. hoopt namelijk F. Meger, sedert 20 December 1851 gemeente-veld wachter alhier, zgn 90sten verjaardag te vieren. Koppelarij Voor eenige dagen is in ons blad ge wezen op het voortrefhljjk liefdewerk dat sinds eenigen tijd aan de spoorwegstations wordt vervuld door vrouwen die van buiten komende meisjes de vaak hoog noodige inlichtingen verschaffen en tegen boozen toeleg beschermen. Hoe dit edel werk kau worden verijdeld door de onverlaten tegen wie het gericht is, blgkt uit een mededeeling in het »Berl. Tageblatt". Een Duitsch meisje was door een veel belovende aankondiging verlokt een plaats aan te nemen als kellnerin in een >besserer Café" te Amsterdam. In een brief van den huurder werd aan het meisje ten zeerste aanbevolen zich aan de stations niet te laten uitvragen", daar dit nog onlangs gebleken is met zeer oneerljjke bedoelingen te geschieden, zoodat het best is op zulke vragen te zeggen dat men bg familie gaat logeeren, en verder geen antwoord te geven Juist door dit schrgven werd alle wan trouwen weggenomen, maar zooals spoedig genoeg bleek, was het meisje op gruwe lijke wjjze bedrogenen toen een landge noot, die er kennis van kreeg, den Duitsche consul en de Amsterdani6che politie waar schuwde, konden dezen niets uitrichten, omdat het slachtoffer door bedreigingen er toe werd gebracht zich voor een ander uit te geven. Het meisje werd ten slotte, uit vrees voor de gevolgen, toch vrijge laten en kon met hulp van de politie en anderen huiswaarts keeren. Als de feiten, in het Duitsche blad ge noemd, waar zgn, is het zeer te hopen, dat de politie er voldoende aanleiding in vindt tot vervolging. (Handelsblad.) Te Woudsend is dezer dagen op 66-jarige leeftjjd overleden Geeske Grgpsma, bjjgenaamd >alde Keke", een hoogst zon derlinge vrouw. Zg leefde gescheiden van haar man en had het schijnbaar armoedig. In zeldzaam en haveloos gewaad liep ze al sedert jaren met de bollekorf. Lang woonde ze in een zoogenaamde ark (woonschip), waarin ze niemand toeliet. Van armvoogden kreeg ze ondersteunig tot weinige jaren voor haar dood, toen ze een eigen huis kocht. Nu kwamen de tongen in beweging en de vergeten >alde Keke" werd het onder werp van aller gesprek. Bg haar dood vond men onder het bed f 1800, ter wgl er overvloed was van mondbehoeften, zelfs Tan lekkerngen. Zoo ontdekte men in eene kast meel, suiker, erwten, rozgnen, eieren, alles in belaugrgke hoeveelheid. Zelf leefde ze in hoogst bekrompen omstandigheden en voor anderen had ze nauwelijks een woord over. Haar gehecle vermogen wordt geschat op f8000 a 10,000, komende ten bate van haar eenigen zoon. (L. Ct.) De Gajoelanden. De correspondent van de N. C. te Batavia seint Morgen vertrekken uit Kota Radja zes brigades marechaussee naar Medan, om onder kapitein Coljjn den tocht naar de Gajoelanden te ondernemen. De correspondent van de >N. R C.« te Batavia seint Batoe-Batoe werd door ons na hevig verzet genomen. De vjjand had 196 doodeD, onder welke de radja, zgn broeder en drie ooms, Wjj maakten 4 kanonnen en 16 lilla's buit. Aan onze zjjde werden 3 gedood eu 11 gewond, alleu beneden den rang vau officier. Pastoor Verbraak. Een militair vestigt er in de »Soerabaja Courant" de aandacht op dat de heer H. C. Verbraak, pas'oor te Koeta-radja, den 24en Maart 1905 zeventig jaar oud zal zgn en geeft in overweging, den braven grijsaard, die zooveel heeft gedaan om den soldaat in Atjeh het leven draaglijker te maken, die zoo menig stervensuur heeft verzacht, op dien dag een blgk van erkentelijkheid aan te bieden. Een commissie daarvoor zal z-'ker talrgke blijken var instemming vin den. Afschaffing weduwen-verbranding. net Bat. Nbld. meldtDe residen* van Bali en Lombok seinde den 25en Peptember aan de regeering, dat op den 23sten het contract met den nieuw opge treden vorst van Kloeogkoen werd gesloten, waarin een bepaling voorkomt dat het verbranden van weduwen wordt afgeschaft. De Westminster Gaz. ontleent aan de voorloopige cencus-cgfers van Transvaal de mededeeling, dat de blanke mannelijke be volking boven 21 jaar in Transvaal in April was 106594. De meerderheid hiervan was Britsch door geboorte of naturalisatiede mannelijke Boeren staan in aantal tot hen als een op drie, de vreemdelingen als een op zeven. Wat de godsdienst betreft zes op tien van de meerderjarige blanken zgn protes tant Joden zgn er een op veertieD, katho lieken eveneens een op veertien. De Neder- lar.dsch hervormden en leden der EDgelsche staatskerk en dissenters zullen ongeveer even sterk zgn. Moed verloren, al verloren Zelden gaan do zaken goed Als 't ons hapert aan vertrouwen, En aan waren levensmoed. W. M. T«. Tijdstippen van verzending der Brievenmalen. tï* Amiterdtm vi* Rotterdam Gen na p. zecpoit p. Holl. mi p Holl. mail via Martaille 8 eo 22 Nov. 28 Oct. po«t-bezorg. ,/h Po,tk 4 en 18 Nov. HpL"7 28 Oet. I— 1 en 15 Nov. j 1 eo 15 I Nov 8 SO'.mor 7.— VEZELTJES. Volmaakt is niets op aarde, Daarom zy 't ons vermaak Er altoos naar te streven. 't Zy aller levenstaak Niet getwist steeds en gekeven, Maar elkaar wat toegegeven. Dit voorkomt veel haat in 't leven. Laat slechts elk naar 't beste streven. Zuinig zyn met dc oogenblikjes, En door nutte bezigheid Vryen tyd steeds aan te vullen, Heeft nog altoos vreugd bereid. Wat men wint door noesten vlyt, Zal meer vreugde geven, Dan wat men verworven heeft Zonder krachtig streven. Gaat het u voorspoedig, Wees dan dankbaar, hly Nimmer te overmoedig, lleil ook gaat voorbjj. Met dnlden en dragen Zal men veeleer slagen, Dan onder plagen Luidkeels te klagen. B.SO'vn mail via Marteille 28 Oot. 7.— Naar Palembang, Riuuw, tanks Billiton ea Z. W. 5: Afd. van Borneo, p. En^rlvche nmil via Urindiai p. Holl. mail via Genua Nasr Atjeh en de Oostkust J van SnmatraJ p. Lngebehemail vialirindiai eiken Vrijdag j 8 SO'smor p Holl. mail via Genua 1 en 15 Nov. 7 'aav p Duitsche mail via Napela*) 8 en 22 11.SO'smor Alleen naar Atjeh, Snmatra'a Ooatkoat, Pslembang» Riouw. Banki, Hilliton en Z.-W. Aid. van Borneo. Het overige gedeelte van Ned. Ooat-lndié wordt alleen op verlangen der afzenders via Napela verzonden. Naar Guyana Suriname p zeepoat via Amaterdam 1 en 15 Nov. 7.'aar p. mail over Engeland 7 en 21 7.—'aav p. mail vim St. Nazaire 7 Nor. 7.'amv. Naar CurafaoBonaire en Aruba p. zeepoat via Amaterdam .11 en 15 Nov I 7.—'aav. p. mail via SoutbampUm e'*®B 8-30 n*m p. mail via Hamburg I 30 Oet. j 7.— 'aav. (alleen op verlangen der steenden). Naar St. MartinSt Eustatius en Sa'ia p. zeepoat vis Amaterdam I 1 en 15 Nov. 7.'aav p mul over Engeland I 7 eo 81 I 7.'aav_ Naar Kaapland, Natal, Oranje- Rivierkolonio ou Transvaal: eiken Vrjjdag, 3.30 's nam. Uit het Buitenland. Als een donderslag by helderen hemel is ze gekomen de lyding van de beschieting lor Engelscho visschcrsvloot op Doggorsbank door het Russische OoBtzee-eskader. En we kunnen het ook best begrypen dat de belang stelling in do gebeurtenissen in Oost-Aziü verminderd is, omdat iedereen het eerst grypt en kijkt naar do berichten omtront dit Rtis- sisch-Engelsclt incident. Uit ons vorig num mer weet men do feiten en eenige bizondi-r- hedon. Wat deze laatste aangaan meldt men nog, dat do Russen zich niet zullen kunnen verontschuldigen door te beweren dat het mistig was. De visschcrs doeldon mee, dat de lucht op zyn hoogst heiig was en dat daarenboven de zoeklichten der aclicpen alles in volle klaarheid deden zien. Zy hielden kanonschoten eerst voor een grap van de Engelsche vloot en meenden dat alleen met los kruit geschoten werd. Toen er evenwel gaten in verschansing cn dek geslagen werden en een man het hoofd werd afgeschoten, begrepen zy eerst de werkelijkheid. De ver klaringen stemmen voorts hierin overeen, dat dc beschieting zoowat twiutig minuten duurde. Nog wordt medegedeeld dat een dor Russische booten in do nabylieid bleef doch geen hulp bood cn later insgelyk* wegstoomde. Dat de verontwaardiging in Engeland groot is, is begrijpelijk. Toen de Russische gezant van het schip waarmeo hy uit Europa terugkeerde, naar zijn hotel reed, werd hy door eon opgewon den menigte bedreigd en de politie moost maatregelen nemen orn het gebouw dor Rus sische ambassade voor overlast te vrywaren. Engeland zond onmiddellijk eene nota aan do Russische regeering te Petersburg, waarin officieel bericht van het incident en de mee ning van Engeland omtrent het vootgcvallene. Met de indiening van oischen zou gewacht worden tot het antwoord der Russische regeo- ring bekend was. Aan het Departomcnt van Huitenlandscho Zaken te Londen had do gezant met Lord Landsdowno een ondorhoud, waarbij de afgevaardigde voor Huil (waar do vloot tehuisbehoort) en andero tot de visschers- vloot in betrekking staande personen tegen- woordig waren. Do gezant drukte in ernstige onomwonden bewoordingen zyn leedwezen uit over het incident. De Engelscho gezant te St. Petersburg kroeg een bezoek van graaf Lamsdorf, waarbij deze verzocht aan den koning van Engeland en de Britsche regeering namens den Czaar een telegram te zenden waarin deze zyn ernstig leedwezen betuigt over het verlies van menschenlcvens en zegt dat hij maatregelen zal treffen tot volledige voldoening van de by het ongeval betrokke nen, zoodra de omstandigheden, waaronder het heeft plaats gevonden, bekend zijn. Een officieel rapport van admiraal Rodjesivensky, den bevelhebber van het Baltische* eskader, is in Rusland nog niet ontvungen. Het eskader heeft nog geen verbinding met wal gehad, 't Heeft er allen seliyn van als wordt de zaak duur niet hoog opgevat. Merk waardig is wat een medewerker vun de Matin» meedeelt. Deze wis' te Cherbourg aan boord te komen van een schip dat levens middelen overbracht naar eenige schepen van het eskader. Hij sprak met den kommandeorenden offi cier van een der Russische torpodohooten over het incident, doch deze wilde hom niet gelooven. Hy zei dat waarschynlyk alleen inet los kruit geschoten was om in don mist hunne aanwezigheid aan te kondigen. Hoe zal do verklaring van den admiraal luiden Het laatste bericht dat hy aan de torpedo booten zond luiddo .Verdubbel do waak zaamheid want de vyand is in het Kanaal gesignaleerd.* Hieruit zou men kunnen op maken, dat do trawlers voor den vyand zyn aangezien geworden. De Engelscho pers bevat zeer heftige artikelen over het gebéurde zy vertolkt troiiwonB niet andera dan do gevoelens van het volk dat overal opgewonden is. De medcdoolingon en do boodschap van don czaar kwamen laat en scheuken noch do pers noch het volk voldoening. Men gelooft niet aan een misverstand, en Bpreekt zclis van boos opzet. Do verklaring, dat eerst moet gewucht worden tot nadere ophelderingen zyn ingekomen, acht men onvoldoondc. Do «Times' achryftEen reden voor het geven van uitstel bestaat niet. Do Britsche regeering heeft groot geduld getoond door Rusland ruimschoots gelegenheid te geven tot het aanbieden van vorontschul- diging. Wanneer de geëischte voldoening niet onmiddellyk wordt geschonken, verwacht het volk, dut do Engelsche vloot zal worden uit gezonden om het Üoatzee-eskador by Vigo of Gibraltar aan te houden, regt het blad. Zoo ver zal het wel niet komen, al is het wuur, dut Eugelund met zyn Middellandsclio zco- vloot en zyn Kanaulvloot daartoe gemakke lijk in staat zou zyn. Koning Eduard en zyne gemalin zonden beiden belangryke bydragen tot eerste hulp voor de achtergeblevenen en gewonden. De Russische bladen zyn voorzichtig en geven niet veel bijzonderheden omtrent hot voorge vallene. Een blud kondigde het aldus aan als Reuter bericht. (Reuter had echter veel uitvoeriger geseind). Een t ra wie rv loot die te Huil aankwam, moldt, dat de Russische vloot in botsing kwam met do visschersscliuiten, waarvan er twee zonken. Twee visschers verloren het leven, vele werden gewond.' Een ander blad de Novoja Wremya» ziet do zaak echter ern stiger in en spreekt wel van de onvoorzich tigheid der visschers, doch voegt cr toch aan Blykt hot gebeurde onze schuld te zyn, dan zal de voldoening ervan niet uitblijven. Het «Journal de St. Petcrtburg' doet een inzameling voor do slachtoffers. Het blad schryft «het ongeluk» toe aan de onmogelijke manier waarop do Japannors den oorlog op vatten. Die manier kent geen door de militaire eer voorgeschreven grenzen, zoodat do schei dingslijn tusschen wozenlyke en denkbeeldige gevaren uitgewischt wordt. In elk geval zal de Russische regeering iedere schadevergoe ding geven, die door hot rechtvaardigheids gevoel wordt geöischt, besluit het blad. Portsmouib, 26 Oct. De correspondent van do Globo te Porlsmouth meldt, dat heden voor het eerst sedert het bericht vau hot optreden der Russische vloot in de Noordzee, ongewone oorlogszuchtige tooboreidselen te Portsmouth kunnen worden waargenomen. Bevolen zyn ontvaogen om het gereedmaken van schepen der reserve te bespoedigen enkele dor zich in dienst bevindende kruisers, waaronder «de (Jood Hope,* tde Drake', «de Eclipso* en ,de Terrible' hebben hevel ont vangen zich gereed te houden om op hot eerste bericht zee tc kiezen. De kruiser «Eclipse», die zoooven uit het buitonland terugkeerde, nam nieuwe ammunitie in. Gibraltar, 26 Oct. Hot Engelsche Kanaal- eskader heeft kolen ingeladen, den voorraad levensmiddelen en ammunitie aangevuld en is gereed om elk oogenblik zee te kiezen. l)e slagschcpon «Jupiter* en «Hannibal* en een kruiser houden nauwkeurig buiten do Straat do wacht. Bericht wordt dat do Middellandschc zecvloot hier binnenkort wordt verwacht. Er heersoht groote bedryvighcid in hot dok en op dc werf, waar zelfs in den nacht gewerkt wordt. Do admiraliteit doet onderzook by kolonleveranciers naar de be schikbare hoeveelheid steenkolen. Gibraltar, 26 Oct. Do Engelscho slagschepen Victorious', «lllustrious* ,/Mujeslic en do kruisers «Lancaster', «Thcseus* en «Endy- mion» hebben bevel gekregen Vrijdagmorgen in zee te steken. Bericht wordt dat deze schepen dc Rus«ische slagschepen van de Baltische vloot, die naar men verwacht over Kaap do Goede Koop naar hot Verre Oosten zeilen gaan, volgen zullen en hun bewegingen zullen gadeslaan. Men verwacht dat de kru sers en torpedo- booten op weg naar hel Kuezkanaal de straat van Gibraltar passcoren. De gohoole torpedo- boottlotticljc to Gibraltar is gemobiliseerd. Het stoomschip >Esperance< dat Dinsdagavond uit de haven van Cardiff moest vertrekken met provisiën voor de Russische vloot, begon 's middags te zinken. Volgens de Daily Telegraph heeft men bg onderzoek bevonden dat het schip een gat had bereden de waterlijn, hoewel het dien- zelfdou morgen nog volkomen zeewaardig was Te Cardiff gelooft men dat de werk lieden Han boord van het schip de daad be dreven hebben, uit wraak over den overval der E-igslsche vistchArs bg Doggersbank. Naar de Daily Mail berekent, zou de waarde der lading 100,000 bedragen hebben. De Oorlog in het Oosten. Van bet oorlogsterrein zgn nog eenige berichten ontvangen, die alle een hernieuw den slag in uitzicht stellen, doch met elkaar nogal in strjjd zgn. Zoo meHt de Petit Journal*, dat parti culiere telegrammen uit Moekden Inrichten, dat het Japansche ceutruin tot hot offen sieve is overgegaan. Sedert Maandag zou het geheele vgaudelyke front vooruit zgn geschoven, zoodat op enkele punten de tegenstandera slechts op drie kwart mgl van elkaar verwgderd staan. Ook Reuters correspondent bg Okoe's leger seinde, dat dagelijks nieuwe operaties worden verwacht en dat een ernstig gevecht aanstaande is. Ljjnrecht hiertegenover staat wat Reu- terscorreepondent by het Russische centrum seinde,, tl. dat de Russen de Shaho op hun linkervleugel den 2laten overtrokken en sedert voorwaarts rukten op de Japansche stellingen, zich daarbij voortdurend ver sterkende, terwijl hun batterijen onop houdelijk den vjjand big ven beschieten. De R issen zonden deze loopgraven maken, omdat bg den laatsten slag gebleken was, dat onder het Japansche granaatvuur de ongedekte infanterie niet voorwaarts kon rukken. Deze correspondent laat beide legers nog door een afstand Tan zes wersten gescheiden zgn. FEU1LLETO.V 15.) Daarbuiten klonken de voetstappen van een man Frauko hoorde ze echter niet, doordat ze Bob riep. Knorrig stond het dier op en kwam by de trap, op do onderste trede, waarvan zyn vriendin hem mot een heel onschuldig gelaat afwachtte, terwjjl ze de poes in haar schoot hield. Het beest bad echter geen reden om zyn vriendin voor zoo onschuldig te houden, want wip 1 werpt Frauke de kat naar hem toe, en daar zit die op Bobs rug. Zy blaast en krabt, haar rug is gekromd, dc huren staan overeind zij is bang er af te springen, terwijl Bob draait en keert en rondloopt en cindelyk stilstaat en begint te huilen. De angst der kat wordt grooter, zy blaast nog erger, de hond laat de tanden zien. Frauke vertrekt geen spier van haar gelaat; zy lacht nooit luid. Daar hoort zy buiten zwaro voetstappen naderen. Met een sproDg is zy op de been, en tracht de kat van Bob af tc trekken, het geen haar niet gelukte. Doch zy heeft nog tyd om op de eerste trede der trap te gaan staan en tegen de leuning een schilderachtige houding aan to nemen dat wil zy byzonder nu doen, omdat zy den nieuwen huisgenoot moet ontvangen en hem wil terugwijzen bin nen de perkon, die hy zoo gaarne wil ovcr- tchryden. Terwyl hy haar zoo ziet staan, die fraaie gestalte, met de korte, wjjde mouwen, de kleine voeten van onder den rok te voorschyn komende, de baren naar achter geworpen, straalt zyn gelaat van oprechte, eenigszins beschroomde vreugde. «Ik heb u in langen tyd niet gezien,' sprak zy, terwyl zc met opzet in haar schilder achtige houding bleef staun. «Dat is met Paschen een jaar geweest', antwoordde hy onmiddellyk. «Ge waart met Hinze naar de kerk gereden en by ons uit gespannen. Ik was toen juist met vacantie'. «En toen heb gij ons bediend!» zeido zy met een achteloozo buiging van het hoofd, alsof ze zoggen wou: «Ik weet nog wel, hoe ge toen voor bediende hebt gespeeld.» «Het was ray een genoegen juist u te be dienen,' verklaarde hy eerlyk weg. »Gy vroegt mg, wat ge iny mocht brengen suikerwutcr of wat soep, tante had juist soep gekookt.' Wyn kunt ge zeker niet verdragen» zeidot ge nog; ik herinner me dat zeer goed. /«Dat was niet onaardig van u.» Frauke liet het hoofd togen den geelkoperen bal rusten en, evenals de poes te voren had gedaan, loerde zy nu naar do bewegingen van haar tcgonparty. Chris liaan Möller trachtte een bekommerd gezicht te zetten en dit gelukte hem vrygoed. «Ik wilde volstrekt niet beleedigcn, freule Von Knee*' «Waarom spreekt ge my dan nu aan met freulo'' en «u* Waarom zijt gc dan nu zoo Frauke had byna «eerbiedig* gezegd, ze werd rood van blydschap, toen ze daaraan dacht «zoo netje» tegenover my «Omdat u zooveel wyzer geworden zyt,« betuigde de huichelaar. .Geworden?' herhaalde zy. «Ik geloof, dat ik al tyd verstandig geweest ben, verstandiger dan gy. Herinner n maar eens, mynheer, dat ge mij twee jaar geledon, toen ik naar de chatechisatie ging, voortdurend slecht heb behandeld.' Christiaan Möller greep naar Frauko's hand. «Het wa3 overmoedig van my, freule Frauke! Ik bid u dit to vergeten.» «Een jonkman, die reeds een snor draagt, moet altyd ernstig zyn. Ik ben allyd ernstig. Christiaans lippen trilden zenuwachtig, toen hy schalks opmerkte: «U waart zooeven zeer ernstig, freule Von Knee, toen u de kat leerde ryden.' Frauke stond eensklaps rechtop; haar oogeii fonkelden, zy balde do vuistun. Gy gij zjjt een boosaardig mensch Gij kunt nooit vrede honden 1 Gy zult een vrouw erg ongeduldig maken, maar niemand zal n nemen zulk een mensch Zy keek hom nogmaals met fonkelende oogen aan en stormde toen de trap op. In haar kamer ging zy op den rand van haar bed zitten en schreide grooto tranen. Ontevreden op zich zelf bleek do jonkman nog eenigen tyd boneden aan dc trapte st8an daar ging de deur open en Gerlrude, die wel iets van het luid gevoerde gesprek had gehoord, verzocht hem binnen te treden en een ververaching aan te nemen. De heer des huizes scheen door het be zoek aangenaam gestemd cn opgevroolykt te zyn hy lutd zelfs een geestige opmerking (voor den jonkman. Terwijl hij diens rechterhand in de zyi hield en de binnenzyde daarvan beschouwde, zeide by, dat die hand zeker gewoon wi tlink aan te pakken. Christiaan, die van kinds heen af een groote vereering voor den ridder- lyken heer heer koesterde, antwoordde eer biedig, dat hy hoopte mynheer Von Knee niet alleen tot last, maar ook weing tot hulp to zyn. Toch gevoelde hy zich tot dank ver plicht, dat hy in dit huis do zoo begourde opname had gevonden. Juffrouw Mdller, die een glas wyn voor zich had, liet met vreugde haar blik op haar knappen, bescheiden jongen rusten. Aan de zydo dezer bejaarde vrouw, die zoo'n helderen blik op het leven had en ernstig, maar toch vriondclyk oordeelde, ge voelde Gertrudo zich beveiligd cn beschermd moest zy ooit in een belangryke zaak beslis sen, waarbij 10 den raad eencr ervaren vrouw met die verstandige oogen en dat groote over leg zeker moederlijken raad en hulp vinden. Daar zy der jutl'rouw gaarne in iets aan genaam wilde zyn, stelde Gertrude haar voor, dat re zamen eens in hot park zouden gaan. Ge zoudt me byzonder veel genoegen doen, als ge my den bouwval eens wildot laten zien. Als u het goedvindt, mynheer Von Knee, nemen wy Christiaan moe. Gaat u niet mee?» Oom heeft vandaag verlof om thuis to bljjven.' zei Gertrude, terwyl zc haar zachte hand een oogenblik op zyn rechterhand liet rusten cn hem vriendelijk toeknikte. Zoo toog dan het kleine gezelschap naar den bouwvalde dames liepen arin in arm. Christiaan haalde even vlug dc sleutels uit Vos' kanier. Toen hy naar builen stapte, kU'lterdo cr hoven zyn hoofd een venster eu Franke'» beschrcid gezicht verdween uchler dc gordyncn. Hy kwam in een slechte luim achter de damt» aan, terwyl Frauke voor verandering op dun rand van Gertrude's bed ging zitten, alsof zy daar meer troost zou vinden in het vrecselijk ongeluk, dat haar getroffen had. 1 Toeu het gezelschap onder vriendelijk go- sprek aan den bouwval gekomen was, werd Chrisliaan's belangstelling in alles wat geschiedenis was, levendig opgewekt en hy besloot onmiddellijk hier alles eens goed te bezichtigen weldra was hy dan ook in do ordclooze massa van vervallen muren ver dwenen. De beide dames gingen in den toren en verlustigden zich onder den Romoinschcn vensterboog aan het schoone tafereel, dat zich voor haar oogen ontrolde. Dc gevoelige vronw kon haar bewondering niet genoeg uitspreken. «Hoe heerlijk is deze Pi«t 1 En dit is uw eigendom Zy leunde nu voorover op een ijzeren stang, om naar het duin beneden te kijken, maar doodelyk verschrikt trad zy dadelijk terug. O,» riep sy uit, met de hand op het klop pend hart, «die ruwe man ondermijnt de toren I Hel scheelt geen vjjf voet grond meer, dan moet hy noodwendig vallen. Hot is in derdaad levensgevaarlijk hier te zitten 1* Zy hield oen oogenblik do hand voor do oogen, daar zy duizelig werd. Daar is het weer! Telkens vind ik het zelfde spoor. Altyd diezelfde haat tegen den toren. En tegen de familie Von Knee En juist nu, dat u hier kwam. Altyd vraagt hy naar u Dat is hel Ik vermoed iets al sedert tien jaar!' Zy zweeg een oogenblik en ging toen \-oortWeet ge, dat Thorbeekcn een zoon had Gertrude schn lde verwonderd liet hoofd en zei: «Ik heb gehoord, dat hy een nicht bij zich heelt, die de huishouding bcaiwun. Zij ui oet een innemend uiterlyk hebben, omstreeks v\jt cn twintig jaar oud wezen en.' voegde zy er aarzelend bij, «ik heb van Franke ver nomen, dat Hinzo de juffer vereert.' •Ja hy vereert zoo wat alle vrouwen maar S'nds sehynt hy de taak ernstig te meenen. u, het is den armen drommel niet ten kwade te duidenliet groote landgoed en dan Dora Tborbeeken maakt wel indruk cn zo is knap, ofschoon ze niet in myn smaak valt. j Maar Hinze heeft dubbel buiten den waard gerekend. Ten eerste moet hy niet denken, dat Tborbeeken zyn nicht aan zoo'n aange* j waaiden sinjeur geefthy zal Ilinse weg- zenden, wannoer hy hem niet meer noodig I! heeft. En ten tweede die zoon.» J «Waar is die zoon?» «Dood, gelooft men, in den vreemde ge storven 1 Niemand hier, wect dat hy nog leeft, alleen ik cn Christiaan weten hot. En aan u wil ik het vertellen, juist aan u duur hel» ik myn reden voor.» Zy luisterde even. Op het slotplein word een levendige woordenwisseling gevoerd. Ger trude glimlachte en z iFrauke is ons achter- opgekomen van die twee hebben wy rust.' «Ik wilde u van Thorbeekcns eenigen zoon vertellen,* zei juffrouw Möller, «luister dus! Hans Tborbeeken was eenzaam groot go- worden, want zyn moeder, ccuo goede, stille vrouw, was gestorven, toen hy nog een kleine jongen was. Het knaapje liep toon veel buiten, kwam ook in het hoerenhuis cn geraakte daar zdó thuis, alsof hy tot de familie be hoorde hy hield meer van uw oom dan van zyn vaderHy was in den tyd, waarvan ik vertellen wil, ccn tlinke jongen van acht tien jaar. een beetje trotsch zooals zyn vader, maar ovc igens wus er niets op horn aan to merken. Nu dan, het is tien jaar geleden, dat cr 'savonds by my werd aangeklopt; wy waren reeds tc bed. Christiaan sliep by my, dio was een jongen van twaalf jaarik had toen pas myn man verloren. Ik lag nog wakker, het was pikdonker, do herfstwind huil- do on tloot om het huik. Daar klopte iemand 1 aan 't venster der slaapkamer; een bekende' stem riep myn naam. (Wordt vervolgd.) 1 I IÉÉ^

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1904 | | pagina 1