G. DANSCLUB. Aan de Leden der Ned. Herv. Kerk. Openbare Vergadering. Volksleesbibliotheek TABITHA. xx KANAALWEG 127. Café Zuidstraat Café. De Onzichtbare, Opera-Studiën, Keu Weduwe Moekden, 26 Oot. Gisteravond te 10 uur begon een gevecht ton zuidoosten van Moek- den. De Japanners rukten tot hot dorp Jerdagou voortvolgons do goruchten hebben ay dat genomen, na oen gevecht dat tot den morgen voortduurde. Bjjchowa, 26 October. Gisteren, op den tweeden mobilisatiedag, vernielden de reser visten alle Joodsche inagazynen en winkels, benevens eenige huizen. In den avond werd oen aantal geplunderde winkels in brand ge stoken. Eerst na do aankomst van militaire com mando's uit Ilogatsjef kon de bevolking weder vry ademhalen, en werd de plundering gestaakt. De schade wordt op ongeveer 200.000 roebels geschat. De aanval op de vi88chersvloat. Londen, 27 Oct. In een redevoering te Leamington zoido do ministor van kolonidn gisteravond dat hy met den minister van marine van meening is dat do Russische regoering do persoonlijke daden van do Russen op de Noordzee niet /.al goedkeuren en volle dige genoegdoening zal geven. Petersburg, 27 October. Admiraal Rod- jestwensky seint uit Vigo. dat twee vreemde torpedobooten zich te midden der visschers vloot in do Noordzoe bevonden. Een harer verdween, do andoro bleef ter plaatse tot den ochtend, wachtende op de eerste boot, of bezig met herstellingen. De admiraal drukt icyn levendigo spijtbetuigingen uit, dat vis schers getroffen zyn. Londen, 27 Oct. De geheele p*ra is van oordeel dat de crisis met Rusland haar top punt heeft bereikt en bedenkelijk is toege nomen, omdat, ondanks geruchten van het tegendeel, geen antwoord van de Russische regeering op de Engelsche nota ontvangen is, terwijl sommigen zelf* twijfelen aan htt bestaan van het telegram van den Tsaar. De voornaamste bladen wijzen er op dat de Russische regeering alle gelegenheid heeft gehad, om met Rodzjestwenski te Vigo van gedachten te wisselen en ophelderingen te vragen en te bekomen over den aanval op de Noordzee. Maar bedenkelijker is nog dat de Petersburgsche ambtenaren voort gaan met het gebeurde in de Noordzee luchtig te behandelen, onder den indruk dat Engeland in geen geval een oorlog met de Russen aan zal durven. De admiraliteit te Petersburg stelt zich op het volgende standpunt De Engelschi zjjn niet vr jj van blaam, daar zjj de treffers- vloot in de Noordzee had moeten waarschu- wen tegen de naderende Oostzeevloot. Deze laatste heeft misschien, tengevolge van een misverstand, de vloot van treilers beschoten en de Russische rogeering is bereid daarvoor verontschuldigen en schadeloosstelling aan te bieden maar de Russische regeering is niet bekwaam, zeeofficieron die hun plicht hebben gedonn, te bestraffen, daar zulks geljjk zou Btaan inet het werpen van een blaam op de geheele Russische marine. De geheele regeringsgezinde pers heeft aanzegging gekregen, dit standpunt te ver dedigen, wat zy dan ook gedaan heeft. Londen, 27 Oct. Het volledig rapport van admiraal Rodjestvensky, aan lord Lans- downe ter hand gesteld, meldt dat het geen oogenblik in de bedoeling gelegi heeft op trawlers te schieten. Indien een verdwaald Bchot een der booten getroffen heeft, dan was dat geheel en al een onge luk. By de visschersvloot bemerkten de Rus sische officieren twee stoomschepen die met groote snelheid voortgingen en er volkomen als torpedobooten uitzagen, De admiraal leidde daaruit af dat het Japanners waren en geloofde dat zyn eskader slechts op deze twee schepen vuurde. De admiraal ontkent beslist, dat een Rus sisch oorlogsschip achtergelaten werd, dat geen oogenblik de booten uitliet om de ge wonden te helpen. Zyn officieren hebben in het geheel niet geweten dat er een of meer trawlers door een schot geraakt werden. H jj geeft zyn leedwezen en dat van de geheele vloot te kennen over de omstandigheid, dat er trawlerB beschadigd en personen gedood of gewond werden, en voegt er aan toe dat de twee schepen, waarop gevuurd werd on miskenbaar van 't type-oorlogsschip waren. De officier van gezondheid 2o klasse dr. D. H. Heinscb, van het ie regiment vesting artillerie, te Den Helder, wordt 31 dezer overgeplaatst naar bet 4o batuljon lOo regi ment infanterie te Haarlem. Marine en Leger. By Kon. besl. is, met ingang van 1 Nov. a.a.le. aan den kapitein ter zee J. D. Hcyning en aan den luitenant ter zee 2o kl. jhr. J. A. van Geen eervol ontslag uit den zeedienst verleend, onder toekenning van pensioen, het bodrag van hot pensioen voor eerstgenoemde bepaald op f 8150 's jaars, voor laatstgenoemde op f 1370 's jaars 2e. bevorderd tot kapt.-luit t. z., de luit. t.z. le kl. J. A. A. C. ridder van Ruppard, en tot luit. tor zoo le kl., do luit. ter zee 2e kl. C. D. de Haes. 3o. By do marine-stoomvaartdienst benoemd tot off.-mach. 2o kl., do lioof'dmacln A. F. G. Crocsc. De torpedoboot G 8, gebouwd door de Maatschappij voor Scheeps-en Werktuigbouw Fyenoord, voor het departement van marine, heeft mot good gevolg hare proeftochten vol bracht en is aan do fabriek van genoemde maatschappij teruggekeerd om voor de over dracht te worden gereed gemaakt. Met gemid deld 372 omwentelingen en 2087 Ind. P. K. werd cone gemiddelde snelheid bereikt van 24.805 royl per uur; het contract vraagt 1900 Ind. P. K. en 24 mijl. Dit ia de laatste der vyf torpedobooten, door genoomdo maat- scbappy voor marine gebouwd, die alle ruim aan de gestolde eischen hebben voldan. %By beschikking van den min. v. marine is do boer J. J. Cohon, met ingang van 1 Nov. 1904, benoemd tot klerk by 's ryks werven en werkzaam geweest by 's ryks werf te Willomsoord. Verleendwegens ziekte, twee jaar verlof aan den konstabel by het marine etablissement te Soorubsju. J. G. WesBendorp. Gedetacheerd om belast te worden mot de waarnoming der betrekking van konstabel by bet marine-etablissement te Soerabaja. de konstabelmiyoor by de Koninklyko Neder- landscbo marino, D. W. Spangenberg. Met 1 November a.s. zyn de korporaals- stoker 2e klasse W. do Bakker, A. J. Stapel en J. P. de Boevd bevorderd tot sergeant- stokers. Met 1 December a.s. wordt do ziekenvor- plcger-majoor, S. J. lluygens ter zake van langdurigon dienst gepensionncerd. Met don 29 October a.s. worden overge plaatst de navolgende adjunct-machinisten E. I. J. Nandorfl, van de «Hertog-Hendrik' op de van .Speyk', D. M. Bot van de «Duia" op .Hertog-Hendrik,» G. A. W. Wagonaar, van de «Evertsen op .Dufa* en G.J.de Groot van de .Bellona" op .Evortsen». Stoomvaartberichten. Het stoomschip .Madnra» arriv. 23 Oct. van Amsterdam te Batavia. Het stoomschip Prinses Sopliie», v. Amst. n. Batavia, arriv. 25 Oct. te Port-Said. Het stoomschip -Timor-, van Batavia n. Amsterdam, pass. 24 Oct. l'antellaria. Het stoomschip .Koning Willem I", v. Amst. n. Batavia, arriv. 25 October te Sabang. Het stoomschip .Prins Sophie", v. Amst. n. Butavia, vertrok 26 Oct. van Suez. lief 8*. .Koningin Wilbolmina van Amst. n. n. Batavia, verlr. 25 Oct. van Sonthampton. Het stoomschip „Tantalus,» v. Batavia n. Amst., pass. 26 Oct., Wight. Het stoomschip „liali,* v. B .tavia n. Amst., vortr. 26 Oct. van Djeddah. Hot stoomschip „Java» arriv. 27 Oct. v. Amst. te Batavia. Marktberichten. Najaarskoemarki. Helder, 26 Oct. Aangevoerd 2 stieren, f 60 a f 180, 3 votto koeien i 160 ii f 180, 47 geldekoeien f 80 a t 175, 8 kalf kooien f160 h f 190, 3 kalfVasrzcn f 90 k f 110, 3 nuchtere kalveren f 8 k 10, 1 paard, 3 bitten en 1 veulen, niet verkocht. 4 korven konynen f 0.30 k f 1.25. De handel matig. 2 promies voor hoogsten aanvoer van fjlO en f 5. Aan P. Tesselaar' Helder lo premie en C. de Wit te Koegras 2e premie. Schagen, 27 Oct. Aangevoerd 3 paarden f100 af 180, 5 stieren f70 a f 140, 650 gelde koeien f 110 a f220, 58 vette koeien f 160 a f 255, 40 kalfkoeicn f 160 a 260, 140 vaarzen of pinken 1 70 a 140, 29 nuchtere kalveren f 7 a f^22, 100 vette schapen f 20 af83,50 50 magere schapen f7 af 14, over- houders id. f a 200 lammeren f 14 a 22, 15 magere varkens f 11. a 14,50 18 vette varkens 44 a 46 ct. K.G., 50 biggen f 6 a a f 10.— 1400 kop boter 67* a 72* ct. 2500 kipeieren f 5.75 a f 6.25, 0 eendon dito f 0. 0 veulens f f 275 hokkolingen f 28 a 85, magere rammen f a Formerend, 25 Oct. Aangevoerd 755 runde ren, waaronder 607 vottc f 0,50 a 0,65 per P., 148 melk- en geldekoeien f 110 a 230 per KG., 1. prys, prysh. stug 18 stieren, 165 vette kalveren 70 a 90 ct. per kilo, stug 191 nuchtere id. f 8 a 21 por stuk, stug, 20 paarden 1925 schapen f 20 a 32 on 166 lammeren 13 a 22 ct. per KG., beide prysh. stug, 251 vette varkens 38 a 43 ct. per KG., stug, 40 magere f13 a 20, matig, 145 biggen f6 a 9, stug, 1044 ganzen f 175 a 275, 26 zwanen f4.a 0.700 manden appelen f 1.a 2.50, 500 id. peren f 1.25 a 4. Kaas, 167 stapels, klein f30,middelbare 131.50 do 50 Kgr. 908* KG. boter f 1,40 a 1,50 kipeieren f C.50 a 7.—. Visscherijberichten. Nicuwediep, 2 ft October. Aangebracht door <1 korden zamen 50 itukt groote tonic per >tuk 90 eenl, 100 iddelmaiige tong per stuk 50 cent, 100 kleine tong ng per itak 20 cent, 30 rntnd kleine schol p m. 1 1,50 s f i, 10 mand achar per mand f 1. 27 October. Niet» binnen. 28 October, v.m. 8 nnr. Niets binnen. Burgerlijke stand gem. Helder. Van 25 tot 27 October. ONDERTROUWD: K. Hnitiug en M. C. Meuti J. t. d. Lip en N. D. Quant. J. Hrondicmn en O. Grecnw J. Engel en T. Selderbeek. GETROUWD: W. v d. Kooi en W J. de Groot. W. A. Swart en G. Huysse. A. v. d. Schans en J. C. Lory. H. J. J v. d. Bergh en T. Strikker. BEVALLEN: M. Swart geb. Rooker. i. R. t. d. *k geb. Scboono.rd, d. M t'. Tirioo geb. Wijnmalen, H. C. Kroonstnirer geb, Zaal, x. OVERLEDEN Q. Zwaan. m. J. Jongepier, 14 m. F. A. Listelle, 71 j. P. Verhagen, 0 j. Ingezonden. M.dR.1 Is het aan bewoners of eigenaars van huizen geoorloofd, hun monogewater op de openbare straat te loozon Zoo noen, dan behoort een toestand, zooals die nu voor de zoovcolste maal zich voordoet in de Waag- straat, vlak by den Kanaalweg, spoedig en afdoende opgeheven tc worden. Niet alleen dat do straat aldaar voor een groot gedeelte een viezen aanblik oplevert, ook de gezond heid der omwonenden wordt in gevaar ge bracht door de schadelijke dampen, welke er uit opstijgen. Een dergelijke toestand naby een der hoofd verkeerswegen van don Helder en naast de hoogero burgerschool is een schando voor de gomeente en het ware to wenscben, dat do bevoegde autoriteit daaraan spoodig con einde maakto. 7 Vervolg der berichten. -H. M. de Koningin-Moeder heeft den Burgemeester dezer gemeente f 60 doen toekomen, ten behoeve van de nagelaten betrekkingen der op 6 dezer omgekomen visschers. De heer J. C. van Donselaar, alhier, is Woensdag geslaogd voor het diploma Ziekenverpleger van het „Witte Kruis". - «Helders Mannenkoor", directeur de heer C. W. Rusting, gaf gisterenavond in Casino" een Concert ten bate van de nagelaten betrekkingen van wylen den oud-voorzitter. De vereeniging heeft op haar pogen een flink succes gehad, want de zaal was goed gevuld. Maar ook wat men te hooren kreeg, kon de toets der kritiek wel door staan: zeer veel schoons heeft men kun nen genieten. Dit iB voor een groot deel toe te schryven aan de welwillende mede werking van de dames Ph. M. Ruigh Krens (sopraan), A. Vos (piano) en van de heeren H. Venverloo (tenor), G. W. Groen (viool), G. Hop Jr. (viool), A. J. Leewens (piano) en F. M. Werner (vio loncel). Wy kunnen tot onzen spyt niet elk nummer van het uitgebreide programma bespreken, moeten met een algemeen over zicht volstaan en dan verklaren, dat de zang van het koor weinig te wenschen overliet, vooral de kleinere stukken, zoo- als »Goeden Nacht" en >Abendlied" klon ken lief en werden met gevoel weergegeven. De heer Venverloo met zyn fraai lyrisch geluid vergastte zyn gehoor op een Ballade uit het zangspel »Yolande", Een vrouw ken gezwind te spinnen zat", »Egoisme" en «De Visscher", terwyl hy in «HanB- ken van Gelder" de tecor-solo voor zyn rekening nam. Het was eenig mooi. Ook rnej. Ruigh—Krens droeg wederom het hare hy om het concert aantrekkelijk te maken Met haar sympathieke f tem, dit zoowel in de diepte als in de hoogte helder en zuiver is, zong zy met begeleiding van piano, orgel en violoncel «Panis Angelicus* van C. Franck en »Caro mio bene van Giordani- Wat het instrumentale gedeelte aangaat hieromtrent hebben wy den grootsten lof. Hoe heerljjk sihoon klonk de Sonate* in G-moll van Handel, hos fraai waa het samenspel van de heeren Groen, Hop en Leewenshoe wegslepend de vioolsol.0 «Berceuse* van Godard. Voeg daarbjj het zangerige spel op de violoncel van den heer Werner en het verdienstelijke piano spel van mej. Vos en men kan nagaan, dat het een echte kunstavóhd was. Het publiek was dan ook dubbel en dwars tevreden, hetgeeu duidelijk uit de bijvals betuigingen bleek. Menig kisnummertje werd dan ook gegeven, zoodat het bjjna 12 uur was eer men huiswaarts ging. Afloop der verkoop van een party oud yzer, liggende op bet terrein der gasfabriek te Helder. Ingeschreven is door: G. Bakker, Helder, f1100.J. Spruit, Helder, rt f 1307.40 L. v. Essen, Amsterdam, ii 11325.C. A. Rincken, Amsterdam, a f 1360.—; A. G. v. d. Poll, Helder, f 1400.-} M. van Emden, Schiedam, k 11415.15; G. Visser, Helder, a 1417.G. van Praag, Amsterdam, h f1426.I. B. de Beer, Am sterdam, h f 1431.65'; W. de Jongb, Helder, k f1437.88; P. Thomas, Helder, a f 1552.11 E. Oudkerk, Helder, Af 1653.96; A.J. Kaas, Amsterdam, A f 1753.52; M. S. Springer, Amsterdam, A f 1761.60 en A. van Pelt, Heldor, A f2080.—. Do goederen zyn aan den hoogsten inschrij ver, A. van Pelt, toegewezen. Afloop der veiling van Landerijen Muizen en Erven, ten overstaan van Notaris Stammes, op Woensdag 26 October 1904, in «Casino". 1. Het perceel Weiland, genaamd ,de Kielsteek", in den Huisduiner polder, kooper do heer J. Visser, voor f 1010. 2. Het perceel Weiland, genaamd .de Driehoek", in den Huisduiner polder, ei 3. Het perceel Weiland, genaamd »de Tuin", in den Huisduiner polder, naast het vorige perceel, kooper de heer P. Hoogen bosch q.q., voor f 2200. 4. Het Buis cn Erf, aan de Hoogstraat no. 61, kooper de heer M. Smit, voor f990. 5. Het Huis en Erf, aan de Hoogstraat no. 68, kooper de heer W. D. van Pelt q.q. voor f 925. 6. Twee inéénloopende Huizen en Erf, aan de Kuiperstraat nos. 12 en 14, koopei de heer A- van Pelt q.q., voor f 1010. 7. Het Huia cn Erf, aan do le Vroor, straat, no. 86, kooper de heer H. Kwant q.q., voor f 660. 8. Het Huis en Erf aan do Dykstraut, kooper de Gobrs. Hoogerduyn, voor f 1535. 13. Hot Huis en Erf, aan do Vlaming straat do. 12, kooper de heer N. Dhont, voor f 910. 14. Hot Huis on Erf, aan don Dykweg, no. 60, kooper de heer A. J. de Bunje, voor f 150. 15. Het Huis en Erf, aan de le Molen straat no. 62, kooper de hr. J. Jacobs q.q., voor 1 1076. Texel 27 Oct- '04 De afdeeling «Texel" van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen is begonnen met hare wintervergaderingen. Als eerste spre ker is opgetreden voor eene tamelyk bevre digende opkomst de Heer Van der Ley, van Rauwerd. Naar aanleiding van het schoone pp-ookjtf van Andersen, »De prinses en de erwt'' werd eene keurige lezing gehouden over het onderwerp«Een kleinigheid", waar naar met de grootste aandacht geluisterd werd. De Am erikaansche Petroleum Compagnie, Agentschap Amsterdam heeft nn tweemaal een weigerend antwoord gekregen op het verzoek een petrolenmtank te mogen op richten by de haven, alhier. Naar men wil, zal genoemd Agentschap in hooger beroep gaan by Gedeputeerde Staten. De Raad dezer Gemeente zal a. s Za terdag eene vergadering houden Wieringen. De uitslag der jl. Donderdag door het Gemeente-beBtunr gehouden aanbesteding van het uitgraven der elooten in de Legh is alB volgt: perceelen 1, 2 en 3 gegund aan M, Wagenmaker voor 15, 14 en 16 ct. p. roe perceelen 4, 5 en 6 gegund aan Jn Doves voor 20 cent per roe; perceel 7 gegund aan J. van Duin voor 191/, cent per roe. Men meldt uit den Haag De kransen en andere bloemstukken, thans nedergelegd op en om de kist met het stoffrijjk overschot van president Kruger in de rouwkamer op de begraafplaats Oud Eik en-Duinen zullen, naar wjj vernemen, alle worden medegenomen naar Zuid-Afrika. Vermoedelijk zullen zjj dezer dagen vooruit naar Rotterdam worden verzonden om in de rouwkamer aan boord van de «Batavier VI* een plaats te krygen, zoodat zy niet aan den rouw wagen worden gehangen by vertrek van £ik-en-Duinen, in overeenstemming met den eenvoud, welke op aandrang betrekkingen van wylen den president de overbrenging moet kenmerken. Stipt om 8 uur 's morgens zal Maandagochtend de rouwwagen Eik-en-Duinen verlaten, ten ongeveer 3 uur te Rotterdam aan te komen. (N. Rott. Ct De Rechtbank te Haarlem veroor deelde heden den kermisreiziger Schaap, wegens het veroorzaken van eens anders dood door schuld (op de kermis te Zaan dam) tot een gevangenisstraf van zeven maanden, overeenkomstig den eisch. Woensdagavond is de brigadier- marechauseée Fjjnaut te Chaam door stroo- pers doodgeschoten. Yan Urk wordt gemeld Het lyk van W. de Viies is by Noord- wjjk aangespoeld. De geheele bemanning van de UK 57 is nu weergevonden. Te Lienden zyn deze week een man en vrouw tegelyk begraven. De vrouw, 41 jaar oud, was dezer dagen van een leven loos kindje verlost en aan de gevolgen daarvan overleden. De man, 31 j-r oud, trok zich haar dood zóó sterk aaD, dat hy, 24 uur later, eveneens stierf. Twee kin deren, van 4 en 6 jaar, werden in enkele dagen weezen. (N. v. d. D) Petroleumbrand te Hamburg. Hamburg, 27 October Deutsche Vacuum Oil Company' alhier staat in vlam, 3000 vaton petroleum zyn mede verbrand, wat een schade beteekent van twee millioen mark, daar zjj waarschijnlijk onv-'zekerd zijn. De naastbjj liggende pakhnizen en twee woon huizen staan in brand. Uit Frederikstad, in Noorwegen, wordt gemeld, dat er Woensdagmorgen om 6 uur 27 min. in zuideljjk deel van het district Suial-Enene een sterke aard beving heeft plaats gehad. Eergisteravond om 6 uur 10 min. werd by den vuurtoren Strömtangen een aardschok waargenomen. Op verscheidene plaatsen is het bronwater onbruikbaar geworden. ADVERTENTIEN. Den 4den November a.s. ho- pen onze geliefde Ouders JAKOBUS TIMMERMAN en ALIDA WILHELMINA BERGMAN hunne 20jarige Echtvereeniging 1 te herdenken. Namens hunne dankbare Kinderen FRITS TIMMERMAN. JOHANNA TIMMERMAN. JACOBUS TIMMERMAN. HENDRIK TIMMERMAN. JAN TIMMERMAN, i Amsterdam, 29 October 1904. j Jan Piet v. d. Heydestr. 73 (huis.) Den 5den November a.s. hopen eflb onze geliefde Ouders W S. GIJSBERTS en H. W. KOSTER, !den dag te herdenken, waarop zy vóór 12'/j jaar in den Echt werden verbonden. IDat zy nog lang mogen leven, is de wensch van hun liefheb bende Kinderen HENDRIKA en PIET. Getrouwd ADRIAAN Y/D SCHANS en JOHANNA CATHARINA LORIJ. Helder, 27 October 1904. AlgemttM kennisgeving. Heden overleed zacht en kalm na een langdurig doch geduldig Ijjden mjjn geliefde Echtgenoot F. A. LISTELLE, in den ouderdom van ruim 71 jaren, Mede namens Kinderen, Behuwd- en Kleinkinderen, E. LISTELLEDuijvetter. Helder, 27 October 1904. Den 20sten October j.1. werd ons ouderhart diep getroffen door h°t overigden van onzen innig geliefden zoon en broeder C0RNELIS HAAGSMA, in leven Matroos K. N. M., na een smartelyk, doch geduldig Ijjden van 9 maanden in het Militair Hospitaal te Amsterdam, in den bloeienden leef- tyd van byna 21 jaar. Zwaar treft ons deze slag, maar wij hopen te be rusten in Gods wil, wiens doen lief-Je en wysheid is. Helder, 28 October 1904. Namens zyn diepbedroefde ouders, broeders, zusters, behuwdzuiters, ver dere familie, bekenden en zyn trouwen kameraad H. DE LEEUW. Uit aller naam, C. HAAGSMA. G. HAAGSMA—Wksterhof. Heden ontvingen wy de droevige tyding, dat mjjne geliefde Echtgenoot J0HANNES JACOBUS MANGEL, in den leeftyd van byna 27 jaar, na een korte, doch ernstige ongesteldheid op zee, aan boord van den logger «Vlaardingen no 8«, is overleden. Zwaar treft my en myn bind dezen slag, maar ik hoop te berusten in Hem, wiens doen liefde is. Helder, 22 Oct. 1904. Wed. J. J. MANGEL- de Vuies. Mede uameDS Oudera, Broeders en Zusters. Heden overleed tot onze diepe droef heid onze jongste Lieveling JOHANNA, in den aanvalligen leeftyd van 14 maanden. Helder, 25 Oct. 1904. D. JONGEPIER. P. C JONGEPIER-Veexstra. Heden werden wy diep getroffen door het plotseling overlyden van onze geliefde Echtgenoote en der kindereu zorgvolle Moeder, DIEUWERTJE DE HAAN, in den ouderdom van 32 jaren. Dpb te zwaarder trof ons deze slag, nu zjj slechts eenige uren voor haar overlyden het leven had ge schonken aan een zoon. Haar diepbedroefde Echtgenoot, Kinderen en Familie, E. LONT Jbz. Wieringen, 25 October 1904. Ondergeteekende betuigt haar harte- lijken dank aan den Wel Edel Z-er Gel. Heer Dr. SMITS voor de uitstekende ge neeskundige hulp en Directrice en de Zus ters voor de uitmuntende verpleging tijdens de ziekte van haar Echtgenoot F. A. Listelle. Namens E. LISTELLE—Duijvetter. Langs dezen weg betuigen wij onzen hartelljken dank aan familie, buren en be kenden, zoowel binnen als buiten de ge meente, die bljjken hebkiu gegeven van deelneming in den zwaren slag, die ons allen heeft getroffen, door hot overljjden van onzen geliefden zoon; inzonderheid onzen dank aan II.H. Doctoren van het Militair Hospitaal te Amsterdam voor de onvermoeide zorg aan onzen geliefden doode bewezen en ook aan het verdere personeel, onzen harteljjken dank Helder, 28 October 1904. Uit aller naam, C. HAAGSMA en Echtgenoote. Evangelisatie-lokaal in de Palmstraat. ZONDAG 30 OCT., voorm. 10 unr: Bediening van het H. Avondmaal en 's avonds om half zee, Dankzegging door Ds. C. J. VAN PA ASSEN, Predikant te Haarlem. Zondag- 30 Oct. is er geen Kinderkerk. HET BESTUUR. 0p Zondag den 30sten October a.s., hoopt d. v. de Herat. Luth. Jongelings- Yereeniginu, »Een is uw Mepster", alh'er, een OPENBARE VERGADERING te houden ter herdenking harer oprichting, met wel willende medewerking der Luther8Che Zangvereeniging. Aanvang te 6 uur in de LutherÊche Kerk, Middenstraat alhier. Toegang vrij. HET BESTUUR. der Maatsch. tot Nut van het Algemeen, DEPARTEMENT HELDER. Maandag 31 des avonds 7 uur in het Spaarbankgebouw POLUEKWEU 1 Lezing gratie. Catalogus 10 cent_ HET BESTUUR. Gsref. Jongel. Vereen. «Uw heil komt", (Bewaarschool Hoogstraat,) op DINSDAG I NOVEMBER 1904. De BOEKEN zyn verkrjjgbaar des avonds van 7-8 nur. Nat. Chr. Gek. Onlh. Vereeniging, Afd. HELDER en Omstreken. Openbare f 'ergarieriny D. V. op ZONDAG 30 OCTOBER 1904, des avonds ten 71/» "ur in het lokaal Kanaalweg 16. Het Bestuur. Het Bestuur van Taibtha betuigt haar vriendelijken dank aan de ingezetenen voor den finantiëelen steur), haar dit jaar weder geschonken. Taal- en Rekencursus in den R.-& Volksbond. Geschikte gelegenheid voor ouderen en jongeren, ook timmerlui en stokers en anderen van de Marine. Toegankelijk voor iedereen. Lesgeld 10 cent per les 2 lessen per week van 2 uur. Aanmelding Zater dagavond na 7 uur Bondsgebonw. Koninklijke Marine-Stal'muziekkorps. Door onvoorziene omstandigheden zal het TWEEDE WINTERCONCERT worden gegeven in plaats van op 31 October op 7 November a 8. Namens de Commissie van Beheer, De Directeur, JAC. KONING. Vrij Entréc. Vrij Ent ré®. Cursuslessen in piano, theorie, harmonie, solfige en muziekgeschiedenis, f 30. per jaar. Aanmelding dagelyks van 10 12 en van 2 4 uur, aan het tydeljjk adres J. Brands, Muziekleeraar Langestraat 50. Aanbevelingen voorhanden. - - - Privaat-Onderwijs in de Fransche taal BILLIJKE CONDITIËN, W. BAKKER, Laan 4. Bouwkundig teekenen. Zij dfe opleiding wenschen tot Bouwkundig teekenaar, vervoegeu zich onder letter C. Bureau van dit Blad. mmmmmmmmwwwmww Aanspreker, verhuisd naar ZOVIIA» a.§. zullen optreden de Heer en Mejuffrouw VAN VOLEN, Hollandsche Operetten- duettisten. O. ra. opvoering van komische Operette. Kluchtspel. Enz., enz., enz. Dus geacht publiek, wilt U een ge- noegeljjkin avond hebben, komt dan allen naar Café Zuidstraat. Voorziet u bytyds van plaats. Aanvang 8 uur precies. Aanbevelend, C. LEIJER. Vrij Entrée. Vrij Entréa» Dames en Heerenhiertoe uitgenoodigd, worden herinnerd aan de VERGADERING op ZONDAG A.S. ten 3 ure in «Caeino" kleine Zaal). Het Voorloopig Bestuur. Die iets te vorderen heeft van de Wed. P. DE KLERK, gelieve zoo spoedig moge lijk rekeningen in te zenden Hoofdgracht 81 Wed. DE KLERK. Conversatie Eugelsch gevraagd met opgaaf van Conditiën. Br. lett. B., Bureau van dit Blad. Bericht van Inzet. Bij de op Woensdag 19 October jl. te Schagen ten overstaan van de Notarissen C. L. VAN DEN BERGH en C STAM MES gehouden voorloopige toewijzing, hebben de DRIE BOERENPLAATSEN in het Koegra8, onder de gemeente den Hel der en Callantsoog, kunnen gelden als volgt: De Boerenplaat, in huur by den heer Kl. Hoogschagen, f30126.25. De Boerenplaats, in huur by den heer A. de Heer, f34829.08, en de Boerenplaats, in hunr by den heer A. Delvicu, f21901.27. De eindtoewyzing blijft bepaald op Woensdag 2 November 1904, des voor middags 9 ure, in het lokaal „Cérèl" te Schagen. Inlichtingen worden verstrekt door voor noemde Notarissen en door den heer GER- RIT MATERS te den Helder, Binnen haven 86. van middelbaren leeftyd wenscht kennis making met een degelyken man, om daarna tot een huwelyk over te gaan. Brieven onder discretie met letter E. aan het bureua dezer Courant. HUISHOUDSTER. Er biedt zich aan een HUISH0USTER P. G., van middelbaren leeftyd. Adres: Bureau van dit Blad. Een nette Dienstbode gevraagd, voor den dag. AdresSPOORGRACHT 45. Gevraagd een .tl KIN J E, voor balve dagen. Aanmelding KEIZERSTRAAT 101, 's avonds tusschen 7 en 8 uur. Ken IWAAINTEH vraagt het werk aan hnis, ook genegen om uit naaien te gaan. AdresWEEZEN8TRAAT 42. Er wordt gevraagd een net Dagmeisje, met de volle kost, om licht huiswerk te verrichten. Adres: Wed. WILNER, Louisestraat 3, (Hoofdgracht). ■ggggggfggg! Gevraagd een nette WERKVROUW voor Vrjjdags. Adres: KANAALWEG 31, aanbiedingen na 8 uur 's avonds. STOOMWASSCHERIJ «HELDER* gevraagd aan MEISJE voor de merk kamer. Er biedt zich aan een flink MEISJE, van buiten, als huis- of meidhuishoudster, P.6., om tegen Kerstmis of later in dienst te treden, lieist te Helder. Er zal meer op goede behandeling als hoog salaris gelet worden. Adres: Bureau «De Polderbode", Anna Paulowna. Gevraagd te IJmuiden in een Brood- en Koekbakkerjj aan natta DIENST BODE, tegen flink loon, niet onderde 20 jaar en met alle huiseljjke bezigheden bekend. Diegenen die met den winkel bekend zyn genieten de voorkeur. Brieven aan het Advertentie Bureau van J. J. TJA DEN Bakkersknecht. Er biedt zich aan een Bakkersknecht of NOODHULP, zelfstandig kunnende wer ken. Adres Bureau van dit Blad. Gevraagd eeo Kleedermakersjongmaalje en een Jongen, die in 't vak wenscht op geleid te wordeD. AdresTISSING, Keizerstraat. Loopjongen gevraagd, by W. GO VERS, 2e^ Vroonstraat 67. Gevraagd een flinke nette JONGEN, circa 16 jaar, by Firma WALRAVEN.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1904 | | pagina 2