Nouveaute's van Demisaisons en Winterjassen. Zie de Etalage's. Zie de Etalage's. «Ie Etalage's. Zie «Ie Etalage's. Anale lilt verkoop IJSMUTSEN. Z. FRANS DE VRIES C°. MARINE, beste I Dames- en KiÉrmantels. twea pro. WEILAND. Voorradig een groote voorraad Aanbevelend, Kinderwagen en een zeer goede Kachel. twee WOONHUIZEN. een nette Zaak in Kruidenierswaren en aanverwante Artikelen Twee beste GARNALENKULEN te koop, Te koop Rolvogels in tollen zang, een druk beklant WINKELZAAKJE, IV Te koop of te huur Mei F. KOK, Modiste een net WOONHUIS. Een royaal ingericht Pakhuis te huur, Een HUIS te huur, BOELHUIS Molenmakersgereedschappen, Aaunemersmaterialen, Ijzerwerk, Houtwaren Notaris BACKX Boerenplaats uitfflUDtead Wei- en Bouwland, ZANGVOGELS, Trekking 377ste Staatsloterij. Beste Stoofperen en Appelen, BOELSUMS Wegens opheffing der Zaak van Meubelen enz. enz. Wed. A. BARNEVELD, Keizerstraat. Kruidenierswaren FF. BtfTEB Ezn. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXI Afslag, Afslag, RUNDVLEESCH Varkeusvleesch concurreerende prijzen Jan Makelaar, De Eogelsche Bokking en Makreel, R»ij K. PRLlë, Eenig adres .9 O els Boter. De Blauwe Druif. A. POSTMA, Spoorstraat 58 Bij P. SCHRIEKEN, Smidstraat 21 versch Rund- ea Varkensvleesch. J. GP.AAFF, Spoorstraat en A. J. VAN ZWEREN, Kanaalweg, Rekent nauwkeurig In goedbegrepen eigenbelang het goedkoopste brood is „DE VOLHARDING". ONDERZOEKT HET ZELVE, De Directie der „Volharding". F. L. K. NEIJTS, HOOFDGRACHT 54. DINSDAG 1 NOVEMBER MANUFACTUREN en LAPPEN, DBZE VERKOOP GESCRIEDT UITSLUITEND A CONTANT MEIJER HABERMANN, Kanaalweg 97. 1 EHA^ll zoekt plaats als Commensaal. Opgaaf per brief onder letter C. Bureau dezer courant. Gevraagd voor 2 Heeren: een gemeubelearde ZIT- en twee SLAAP KAMERS met PENSION, liefst omtrek Marinewerf. Franco brieven met prijsop gave, onder letter D. P. aan den Boekh. A. J. MAAS, Djjkstraat. Te koop een goed onderhouden Te bevragen HARTESTEEG 11, Helder, TE KOOP: •en CIRKELZAAGMACHINE. Adres: Timmerwerkplaats de >Zwaluw«, Vosstraat 10. Te koop een WOONHUIS, te Anna-Paulowna, waarin een Café met Biljart, Zondags dansavond. De eerste Hypotheek is ge waarborgd gpplaatst. Zeer geschikt voor een gppensionneerde. AdresBureau dezer Courant. Te koop aangeboden: zeer geschikt voor een groot Winkelbuis, op den besten stand dezer gemeente, groot ongeveer 1 Are 70 centiaren. Brieven onder motto >Twee huizenc aan het bureau dezer courant. Te koop aangeboden AdresBureau van dit Blad. bg L. KIESEL1NG, Viachdrogerg No. 3 TE KOOPi Eene partij OUD IJZER, liggende in eene bergplaats in de Artille riestraat en in de Wachtstraat. Aanbiedingen voor de geheels massa in eens, worden ingewacht bjj Burgemeester fn Wethouders van Helder, vóór of op 2 November a. 8., des namiddags vóór 2 uur. Inlichtingen verstrekt de Direc teur der Waterleiding. Een zoo goed als nieuws Kinder wagen te koop met twee duwers. Adre. VERLENGDE GASSTRAAT 52. dag- en avondzangers. Adres: WILHELMINASTRAAT 56. TER OVERNAME AANGEBODEN: spoedig te aanvaarden. AdresBureau Vliegend Blaadje. Te koop aangeboden een partijtje Eiken brandhout, ook wat nog bruikbaar is, afkomstig van een vischschnit. Desverlangd franco aan huis. Te bezichtigen bg den heer K. KLEIN, te Huisduinen. HrandHoirenberKpl "ats. TE KOOP een brandstoffenbergplaats, groot ongeveer 8 X 15 meter, staande op het terrein van de gasfabriek te Helder. Adres H. W1JKER, aannemer. waarop bg koop 2/« der koopsom tegen 4,/9 procent kan gevestigd big ven. Adres: P. HOOGENBOSCII. verhuist van DIJKWEG 80, naar LOODGRACHT no 48. VERLOREN: een zilvaren Broche met steentjes gaande Kanaal weg tot Hel ler, Djjk langs Marine-werf tot Weststraat, s. v. p. tegen belooning terug te bezorgen. AdresWESTSTRAAT 35. TE HUUR bevattend3 Kamers, alcoven, doorlopende gang, ruime Keuken met waterleiding en plaats. Te bevragen LAAN No. 0. EenBURGER WOONHUIS staande in de Koningstraat uit de band te koop. Adres: ZUIDSTRAAT 21. gelegen aan het water. AdresH O O G E N B O S C H, Westgraebt aan de Weststraat 109. Te bevragen bg den heer P. KORFF, Kanaal weg 18. Openbare verpachtiug bg de DIRECTIE DER MARINE te WILLEMSOORD, op MAANDAG 31 OCTOBER 1904, des voormiddags ten 11 ure, van De vergunning tot het weghalen van en het verder beschikken over de afkomstig van Hr. Ms. Oorlogsschepen en het Marine Hospitaal in de Directie der Marine te Willemsoord, gedurende het jaar 1905. Het bestek ligt ter lezing ter Griffie van de Directie der Marine te Willemsoord, alwaar ook verdere inlichtingen kunnen verkregen worden. De inschrijvingen op gezegelde en onder- teekenda biljetten moeten vóór het uur der aanbesteding franco bezorgd zjjn in de bus, geplaatst in het Directiegebouw aldaar. te Alkmaar, op het erf van de Stoomtimmerfabriek »DE HOOP< aan de Nieuwpoortslaan op Vrijdag 4 November 1904, des morgens 91/, uur van eene aanzien lijke partjj en wat verder zal worden aangeboden, alles in zeer goeden staat en gedeeltelijk nieuw. Uitvoeriger in billetten vermeld. Betaling contant. Eén dag vóór en op den verkoopdag te zien. P. J. C. VAN TOORNENBURGH Notaris te Alkmaar. zal publiek verkoopen Ie \TlERl\GEim.l.4RU op Woensdagen 9 November 1904 bjj inzet en 16 November 1904 bg afslag, combinatiën en eindtoewgzing, tel kens des voormiddags 11 unr in de herberg van Mej. de Wed. BOON, de gunstig In het dorp gelegen bestaande uitHuismanswoning, schunr, boomgaard, werf en diverse perceelen samen groot 15.13.35 heet. Eigendom van Mej. de Wed. J. VETHMAN. Te aanvaarden Rouwlaud dadelgk, Wei land Kerstmis 1904 en Gebouwen met bgbehooren 1 Mei 1905. Voorts zal op Woensdag 16 November des morgens 11 uur worden verkocht een HUIS met 2 woningen, met het recht van eeuwigdurende erfpacht op den grond aan de Molenbuurt te Wier- ingerwaard. Sectie A nos 721 en 722, groot 3 aren 15 centiaren. Dadelgk te aanvaarden. Eigendom van den heer J. Pz SCHENK. C. DE ROODE, WAGEVfiTHAAT nr Vanaf ZATERDAG verkrijgbaar alle soorten van als: Sijsjes, Putters, Kneuen, Vinken, Groenlingen, Garstekneuen, enz. Adres D. CtSTRICUM, Middenstr. 30. Bg D. GRUNWALD, Magazijn >De Zon", Kanaalweg en bjj M. GRUN WALD, Keizerstraat, bjj wien in de vorige trekking de kapitale prjjs van f 50.000 is gevallen zgn voor de 377ste Staatsloterij weder geheele en gedeelten van loten te bekomen. Trekking 21 November. die de geheelen winter kunnen duren, per half mud of per mand Ook nog voor handen zoete en zure Appelen en Stoof peren, van af 18 cent de vijf kop. Kroonstraat over den paardenslager. Het HUIS is uit de hand te koop. gggggggggggggggggggggggggggggg Het overbekende adres voor goedkoope en soliede is beslist het beste adres voor MARGARINE in de prijzen van 17, 22, 30, 35, 40, 45 en 50 ct de 5 ons. Aanbevelend, van eerste kwaliteit Oasenlappcn 40 c(. Oehnkt ld. Polei ld. füekrufde leverworst ÏO ct. Bloedworst 23 ct. Metworst 3t> ct. WEEZENSTRAAT 18. Nog heden te bekomen BFXLEFLEIR f2.50 per half mud. ZOETE lllHRELn» 2 gulden per half mud. Bij den schipper aan het MOLENPLEIN. Bestellingen worden aan huis bezorgd liet eeiilffst adres Bjj NEELTJE KRAAN zgn hedenavond heerljjke Pietermannen en Ponen verkrijg baar. Bestellingen worden aan huis bezorgd. liet vermeldend0 de uren LljOl van vertrek en aan komst van spoortreinen stoombooten en veêren, benevens den dienst op Rijks- en Gemeentekantoren is verschenen. Prijs 5 cent. BIJ alle Boekhandelaren verkrijgbaar en aan het bureau van 't Vliegend Blaadje Spoorstraat 99. Steeds verkrijgbaar le soort in 't groot en klein. Gravenstraat 57. Yoor de overbekende I. DE VRIES, Spoorstraat. WEDER ONTVANGEN Zeeuwsche Bonte, 12 ct- de groote maat. Zeeuw8che Blauwe, 12 ct. de groote maat. Geldersche Blauwe, 12 ct. de groote maat. Friesche Blanke, 10 ct. de groote maat, 20 cent de vjjf kop, f 1,25 per zak. Mooie ZOETE STOOFAPPELEN, 25 cent per 5 kop. Eerste soort SPRUITJES, 15 cent de 5 kop. Tweede soort SPRUITJES, 10 cent per 5 kop. Vanaf heden! dagelijks versch verkrijgbaar le kwaliteit BOTER-SPECULAAS, munt uit door smaak, geur en broosheid, a 35 ct. de 5 ons, bij S. CRONE - WAGENSTRAAT. is steeds verkrijgbaar: VET RUNDVLEESCH. LAPPEN, GEHAKT en POULET. 85 ct. ROLLADE en KLOMPSTUK 40 ct. BIEFSTUK en HAAS45 ct. VARKENSVLEESCH. LAPPEN en CARBONAOE .87>/»ct. SCHIJVEN en FILET40 ct. Ontvangen een buitenge woon groote zending Bij niemand zoo goedkoop als hij PRIMA, PRIMA, is de fijne AMBROZINEBESCHUIT van S. CRONE, Wagenstraat, 14 a 10 ct. Slijters rabat Iaat U niet foppen. Een toenemende bloei der Broodfabriek »DE VOLHARDING" is niet alleen in het belang dezer zaak, maar ook wel degelijk in het belang der verbruikers van de ibbriek zelve. Nog altijd heeft >DE VOLHARDING" hier ter plaatse verreweg den grootsten omzet in brood, waarvan de voordeelen onophoudelijk op allerlei wjjzen terugvloeien grootendeeb naar de clientèle. Bljjft steeds het debiet der fabriek belang- rjjk vermeerderen en draagt den beteekenend vermeerderden omzet een vrjjwel constant karakter, dan gaat de directie over tot dividend verhooging, zoodra tevens de ge maakte winst dit toelaat, maar zjj doet dit niet eerder let wel dan dat ze weet, dat een verhooging van het dividend niet behoeft te geschieden na eenigen tjjd, dus vroeg of laat, ten koste van de levering van de eerste kwaliteiten broodsoorten en ten koste van het gewicht van het brood; de directie der »VOLHARDING" verhoogt het dividend der fabriek eerst dan, als ze weet dat ze een dividend ver hooging kan volhouden geljjktjjdig met I. eene blijvende verwerking van prima grondatoffan 8. aan blijvend goed gewicht van bat brood. helpe dus iedere verbruiker der »VOLHARDING" den omzet dezer fabriek vergreoten. OUDERS IN OROOTE GEZINNENl ge verbruikt veel brood, rekent daarom nauwkeurig, lnat U niet foppen, vergeljjkt onophoudelijk, weegt uw brood, zoekt uw werkeljjk voordeel, opdat ge telkens weer zult ontdekken, dat het besfe adres voor voortreffelijk brood (en in verband daarmee gerekend) voor maar niet alleen heden of gedurende den eersten tjjd, doch altjjd weer opnieuw, dus onophoudelijk I Onder beleefde aanbeveling, ".„.f1" Wegens verandering der zaak door het uittreden van een onzer firmanten zullen wij vanaf eenen grooten uitverkoop houden van een belangrijke partij tot kolossaal verlaagde prijzen terwijl op alle nieuwe stoffen en courante artikelen 13 P.CT. korting wordt toegestaan. Een ieder, die nu solide waar voor weinig geld wil koopen, profiteere van deze gelegenheid. en stalen en zichtzendingen kunnen tijdens den uit verkoop .\IE)T gegeven worden. Beleefd aanbevelend, ZATEHUAU en MAANDAf» IM UE WIYHEL «KNLOTEV

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1904 | | pagina 3