KLEINE COURANT 't Vliegend Blaadje voor HelderTexel, Wieringen en Anna Paulowna. TWEEDE BLAD. No. 3308. Zaterdag 29 October 1904. 32ste Jaargang. Bureau: Spoorstraat. Telef. 59. Bureau: Koningstr. 29. interc.-Telef. 50. Actueel en pakkend zijn belangrijke gebeurtenissen als de zaak van den Markies de Casa Riera te Parij de Ramp bij Antwerpen, de geneesmethode der Tubercu ose van Prof. Dr. t iöite te Parij». Dat alles, en nog raeer belangwek kende zaken, vindt men in woord en beeld in het Geilluitreerd Zondagtb'a l, datk. Zaterdag verschijnt. Voorts een bo^iendeD roman, anecdoten en meerdere prachtige platen. Men teekene in op het Geil'tutreerd Zondagib'adtegen den ze -r gerirgen prjj* van 37Vs cent Por drie maanden fr. p. p. 45 Ct., bij de uitgevers dezer courant. Gemeenteraad van Helder, Zitting van Dinsdag 25 October 1904. Voorzitter de heer Van Steijn, burgemeester. Tegenwoordig 19 leden afwezig de lieeren Kramer en Van Twisk. Nadat de vergadering is geopend, worden, de notulen der vorige zitting gelezen en onveranderd vastgesteld. Vervolgons geschiedt medcdeeling der navolgende Ingekomen Stukken 1. Kennisgeving v an Ged. S ta te n, dat het ie suppletoir kohier van den Hoofde- lijken omslag, dienst 1904, is goedgekeurd. 2. M i s s i v e s van de heeren J. Van Hoek, G. Tjalsma en M. Koolhaas, dat zij de benoemingen als leeraren aan de burger avondschool aannemen. 3. Een schrijven van den lieer J. Smit, dat hij zich de benoeming als lid van commissie van toezicht op het middelbaar onderwijs laat welgevallen. 4. Mededeeling van denMinis- ter van Binnen 1. Zaken, dat hij in de tijdelijke benoeming van de niet volledig bevoegde leeraren der burgeravondschool berust. 5. Kennisgevingv anGed. Staten, dat de heeren A. Klik, VV. J. Van Neck en P. Kramer voor liet college Tan zetters voor '8 Rijks directe belastingen zjjn herbenoemd. Al deze stukken wordeu voor notificatie aangenomen. 6. Voorstel van B. W„ om aan M. Selderbeek, als pachter van 't grasgewus aan den Dijkweg, waar do hulpschool is geplaatst, een schadevergoeding te verleeuen van f 10. Met algemeene steramen wordt aldus besloten. Onbewoonbaarverklaring eener woning. Naar aanleiding eener missive van de Gezondheidscommissie doen B. ff. het voorstel lot oubewoonbaarverklariug van liet perceel te Koegras 42, bewoond door den landbouwer C. Smit, in eigendom toebehooren- de aan de Naamlooze Vennootschap Land- bouwmaatschappij, op grond dat deze woning ongeschikt is ter bewoning en niet door aan brengen van verbeteringen in bewoonbaren staat kan worden gebracht, en te gelasten, dat die woning zal moeten worden ontruimd, binnen 2 maanden na den dag, waarop de termijn van voorziening tegen 's Raadbesluit of dit besluit gehandhaafd is. De heer Van Wingerden acht, zooals de Gezondheidscommissie wil, één maand vol doenden tijd om deze uiterst slechte woning te ontruimen. De heer Van Ede merkt op, dat do commissie blijkbaar niet opgemerkt heeft, dat er in Kuegras nog slechter woningen zijn dan het hier bedoelde huis. De heer Staalmau vraagt of de heer Verfaille niet de aansprakelijke persoon is, waarop de Voorzitter antwoordt, dat volgens het contract Smit alleen het land en niet het huis heeft gehuurd. Hierna wordt met eenparige stemmen het voorstel van B. W. aangenomen. Zeevaartschool. In de vorige vergadering hadden B. W. een wijziging voorgesteld van de Verordening regelende het Schoolgeld voor de Zeevaart school. De heer Jaring deed toen liet voorstel do wjjzigiiig om advies te zenden aan de commissie vun toezicht op het middel baar ^onderwys, waarover de stemmen staakten. Ovcreenkkomstig art. 50 der gemeente wet wordt het voorgestelde opnieuw aan een stemming onderworpen en alsnu aangenomen met 14 tegen 5 stemmen. Tegen stemden de heeren Over de Linden, Van Neck, Terra, Van Breda en Meijer. Waterleiding. Ter tafel komt een voorstel van B. &W. om het prise d'eau der waterleiding op uit te breiden tnct 10 bronputten, aangezien de tegenwoordige opbrengst van dien aard is, dat zonder uitbreiding niet dan met zorg den aanstaanden winter en den volgenden zomer kan worden tegemoet gegaan. B. <fc W. merken hierbjj op, dat de gemiddelde water opbrengst 330 M* en het gebruik 303 M* per dag is. De kosten dier uitbreiding worden geraamd op f 3500. Een zeer langdurige discussie heeft over dit voorstel plaats. De heer Staalman acht hot bedenkelijk nu wederom f3500 uit te geren voor 10 putton, te meer omdat deze vallen buiten het traject van het plan door de waterleiding-commissie aangegeven. Ilij keurt het af, zooals do regeering optreedt en zou daarom de marine willen afsnijden, om dat andere departementen weigeren mede te •werken. Do Voorzitter zou niet gaarne zulk oen paardenmiddel aanwenden en huivert voor de daaruit ontstanen gevolgen. De heer Van Neck wjjst op het contract met marine en hoeveel moeite het heeft gekost dit contract te sluiten. De heer De Ven geeft in overweging de behundeling uil te stellen en meent, zoo het noodig mocht xjjn, de putten in korten tijd gereed kunnen zijn. De heer Van Neck dringt aan op dade lijke behandeling en doet uitkomen, dat de aangeslotenen recht hebben op watorlerering, omdat zij ten volle betalen. De heer Staalman meent, dat de f 8500 beter testeed kunnen worden voor het aanschaffen van watermeters en beweert, dat er ouüettend veel water vermorst wordt door beu, die liet water niet over den nieter krijgen. De Voorzitter zegt. dat uit een verklaring van den directeur blijkt, dat er van groote water verspilling geen sprake kan zijn en vraagt den leden cijfers to noemen. De Dito beweert, dat hei voor de leden hoogst bezwaarlijk is cijfers te noemen, maar voor den directeur is het zeer gemakkelijk. Deze heeft slechts van hot gehoelc waterverbruik. dat af te ncineu hetwelk over don meter gaat en dit over de pcrccelen, die het water niet over den meter krijgen te verdeelen. De Voorzitter merkt op, dat B. W. het voorstel doen, als veiligheidsmaatregel, te meer «laar »>U perceelcn die aansluiting ver zocht hebben, zulks geweigerd moest worden De heer Jaring betreurt wel de uitgaaf van f 8500, maar zal toch vóór stemmen, om niet in de ongelegenheid te komen dat men zonder water zou zijn. Na nog eenige bespreking wordt hot voorstel van 1$. W met 15 tegen 3 stemmen aaugenomen. Tegen stemden de heeren Staalman, Breet en Van "Wingerden, terwijl de heer V an Neck buiten stemming bleef. Na aanneming van het voorstel vraagt de heer Dito of aan den Raad een opgave ver strekt zal worden van het waterverbruik, dat niet over den meter gaat en het aantal perceelen, dat op deze wijze is nangcslolen. De Voorzittter belooft zulk een rapport. Schaolgeld Aan de orde wordt gesteld de vroeger ingekomen adressen van de Onderofficiers - Vcrecnigingen .Admiraal de Ruijter" den Ons Belang', de strekking hebbende om het schoolgeld aan school .8 te regelen naar den Hoofdelijken omslag. Deze adressen zijn om advies in handen van do Comui. van toezicht op 't lager onderwijs gesteld. De Commissie adviseert hierop, dat een konse- kwente toepassing van wat die vereenigingen vragen, zou leiden tot een overbevolkiug van school 8 met 3000 leerlingen en tot ont volking van de scholen 17 b, dus tot een algeheels desorganisatie van liet onderwijs. Daarbij wordt tevens opgemerkt, dat aan school 7b gelegenheid bestaat om tegen be taling van een matig schoolgeld een curcus in de fransche taal te volgen. Zij raadt dus aan de verzoeken te wijzen van de hand, waar mede B. W. zich geheel kunnen vereenigen. Met algemeene stemmen wordt zonder be spreking overeenkomstig-het advies besloteu. Onderwijzers salarissen. In behandeling wordt genomen liet adres 'an de afd. Helder van den Bond van Ned. Onderwijzers, dat eveneens om advies is gesteld in handen van de Comm. van toezicht op het lager onderwijs. Dit advies luidt, dat de Com missie zich in hoofdzaak wel vereenigen kan met het adres. Alleen ziet zij geen enkele reden, om het aanvangssalaris van jeugdige onderwijzers, zonder dienstjaren te verhoogen van f 550 tot f 600. Zij stelt daarom den Raad voor te besluiten le. het aanvangssalaris op alle scholen vast te stellen op f 550; 2e.de periodieke verlioogingen van f f50 voor alle onderwijzers vust te stellen na 3, 6, 9, 12, 15 en 18 dienstjaren, echt r met behoud van hetgeen is bepaald bij art. 8 der thans vigeerende verordening 3e. de dienstjaren buiten de gemeente doorgebracht en ook de tijdelijke bij de vast stelling der te genieten bezoldiging te laten meetellen 4e. den eisch van 5 dienstjaren om voor een benoeming aun school 8 in aanmerking te komen te laten vervallen. B. W. merken op, dut deze verandering jaarlijks f 2400 zullen vorderen en stellen met het oog op den minder gunstigen finan- tiöelen toestand der gemeente daarom voor afwyzcnd op het adres te beschikken. De lieer Jaring is tegen het udvies van B. W. en wil een besluit nemen, zooals door de schoolcommissie wordt voorgesteld, zijnde een bemiddelingsvoorstel. Spreker ge looft dat dan voor langen lijd aan de wenschen der onderwyzers wordt tegemoetgekomen tevenseen De heer 1$. W., omdat men de luatste maal verder is gegaan dan de ondorwyzers eenige jaren te voren vroegen. Niettegenstaande de be langrijke verhooging van salarissen vertrek ken de onderwijzers toch naar elders. Hij acht een uitgaaf van f 2100 nu de Hoofdei, omslag met f COüü moet verhoogd worden niet gerechtvaardigd. De lieer Jaring ver haast zich over hel gesprokene van den heer Staalman, wijst op andere gemeenten, waar de onderwijzers iu gunstiger conditiën zijn en verklaart daaruit de vele mutatiën. De heer Van Wingerden zegt: .Luatze gaan". De hoer Staalman beweert, dat de regeling der onderwijzerssalarissen alhier wel een vergelijking mot andere gemeenten kan door staan. Ilierop wordt het voorstel van B. W. om afwijzend Op het adres te beschikken in stemming gebracht en aangenomen inet 11 tegen 8 stemmen. /Tegen steraden de heeren Hartsinck, Bok, Sevetihuyaeu, Grunwald, Jaring, Zander, Kryncn en Do Ven. .-n billijke gelijkstelling is aangebracht. Staalman is vóór liet voorstel van Verlof onderwijzers bij ziekte. Nog wordt ter behandeling genomen een door B. W. ontworpen regeling voor liet verleenen van verlof aan onderwijzers by ziekte. Zjj stellen voor de jaarwedden bij verlof geheel uit te betalen ten hoogste ge durende de 6 eerste maanden en gedurende de volgende 6 maanden mode uit te keoreu, evenwel dan met inhouding van hetgeen ten behoeve van de plaatsvervanging door de gemeente moet worden voldaan. Over deze regeling is ook het oordeel der schoolcommissie gevraagd. Deze adviseert het ontwerp zoodanig te wyzigen, dat na de eerste 6 maanden aan een zieke een verlof kan worden verleend met behoud van een vast te stellen deel zijner jaarwedde en dat by voortduring der ziekte dat verlof telkens met 6 maanden kan worden verlengd tot den zieke genoeg dienstjaren heeft om voor eenig pensioen in aanmerking te komen, B. W. hebben deze wyxiging rijpelijk overwogen, maar blyven de door hen ont worpen regeling onveranderd handhaven. I)e heer Staalman wil de regeling aanvullen met de bepaling, dat bij ziekte 2 gelegaliseerde verklaringen van 2 geneesheeren worde overgelegd. Hy acht één niet voldoende. Na 12 muanden verlof wil hy deze nog met 3 maanden verlengen, indien 3 genees heeren vcrkluren, dat herstel mogelijk is. De Voorzitter geeft zjjn ongenoegen te ken ncn over het doen van voorstellen staande de vergadering, hij meent, dat voor een goe den gang van zaken deze schriftelijk dienden in te komen. De heer Over de Linden acht do amendementen hoogst onpraetisch. Na nog een korte bespreking wordt de verdere behandeling tot een volgende ver gadering uitgesteld. Begrooting 1905. Alsnu is aan de orde de begrooting der inkomsten 'en uitgaven voor don dienst van 1905. Deze is in de afdeclingen onderzocht en daarover een rapport samengesteld, be vattende verschillende opmerkingen in de sectio's gemaakt, benevens do antwoorden daar op door B.&W. gegeven. Alvorens tot de lezing van hut rapport over to gaan, geeft de heer Terra in overweging de behandeling der be grooting uit te stellen tot een anderen avond, waarmede de Voorzitter zich niet kan ver eenigen, omdat zij vóór 1 November inge zonden moot worden. De lieer Staalman stelt voor te beginnen met de uitgaven, inr tegen geen bezwaar bestaat. Het verslag wordt nu voorgelezen, som- ge punten worden nader besproken, ter wijl «le posten, die niet in 't rapport zijn opgenomeh en waarover niemand liet woord verlangt, stilzwijgend als aangenomen wor den beschouwd. V o 1 g n. CC. (Jaarwedden belas- n g a m b t e n a r o n). In de le afd. wenschte één lid de toelage van den klerk bij den gemeenteontvanger met f 100 te verhoogen, speciaal ten behoeve van den tegenwoordigen klerk. 11. W. merken op, dat de toelage aan den ontvanger en niet aan den klerk per soonlijk wordt toegekend. Zij mecnen, dat wanneer de ontvanger verhooging noodig acht zijnerzijds het verzoek dient te wor den gedaan. De heer Bok wjjst er op, dat de ontvan ger later een brief heeft geschreven, waarin iet verzoek gesteund wordt. De Voorzitter bevestigt, dat een schrijven van udhaesie is ingekomen. De lieer Van Neck betoogt, dat het hier een beginsel geldt en de klerk geen ambtenaar van de gemeente, maar een bediende van den ontvanger is. Aan laats;- enoemde wordt een toelage verleend ten behoeve van een klerk, zoodat de Raad deze verhooging kan toestaan. Verder wordt op het voorgestelde niet ingegaan. V o 1 g n. 7 3. (Kosten van den Vischafslag) f2200. In de 2e afd. achtten twee leden de be looning van f150 aan A- Bakker voor de uitreiking van penningen voldoende. Met algemeene stemmen werd besloten het be drag niet te verhoogen. B. W. meenen, dal Bakker die kleine erliooging verdient. De werkzaamheden van dezen man zijn werkelijk uitgebreid door de verandering van het gebouw. Zy blyven dus bij hun voorstel om den post van f150 op f175 te brengen. De lieer Grunwald vindt de werkzaam heden van Bakker van miniemen aard en voldoende met f150 betaald, te raeer daar hij ook nog de voordeden heeft, die de can- tine oplevert. De heer Over de Linden zegt, dat de werkzaamheden wel het dubbele zijn van vroeger, hetgeen door den heer Grunwald bestreden wordt. De Voorzitter gaat af op liet advies van ileu vischafslager, die aantoont, dut do werkzaamheden door het plaatsen der hekken uitgebreid zijn, waarom iijj de f25 verhooging wil toestuan. By stemming wordt uict 11 tegen 8 stemmen de verhooging verleend. De heeren Hartsinck. Terra, Grunwald, Zander, Vun Breda, Krij- ncn, Staalman en Breet stemden tegen. Vo 1 gn. 74. (Kosten voor de Vee- ar k tj f75. In de 2o afd. waren de leden algemeen in meening, dat het beter is de veemarkt af te schaffen. In de le afd. wenschte men den uitgetrokken post dit jaar nog to hand haven. B. W. stellen zich mot het oog op de betrekkelijke geringe som, die de veemarkt vereischt, geen partij. Zy kunnen zich echter begrijpen, dat het plattelands gedeelte deze markt bestendigd wenscht te zien. De lieer Over de Linden meent, dat deze markt van weinig beteekenis is en alleen enkele neringdoenden eenig voordeel er van hebben. Hij wijst er op, dit de palen ver nieuwd en geverfd moeten worden, hetgeen nog een som vun f25 vordert. De heer Jaring wil het vernieuwen en verven der palen dit jaar uitstellen. Op een vraag den heer De Ven verklaart de lieer Terra, dat de markt nog wel eenig nut af werpt en de afd. Helder der IIoll. Maat schappij van Landbouw haar gaarne besten digd ziet. Een voorstel van den lieer Over de Linden, om de markt af te schallen wordt met groote meerderheid verworpen. V o l g n. 76. (Onderhond van li ui- z e n, torens, enz.) f 2.650. In de le afd. werd er op aangedrongen een post uit te trekken voor het aanbrengen van drinkwaterfonteinen aan of nabij de politiebureaux ten algemeene nutte. B. W. achten het by den min gunstigen toestand der waterleiding ongcwenscht hierop thans reeds een beslissing to nemen. De heer Staalman acht de kosten van het onderhoud van sommige gebouwen wel wat hoog opgevoerd, zoo is thans f 752.— geraamd voor bot Weeshuis en liet vorige jaar f470.— ea voor het Ziekenhuis thans f 326 en het vórige jaar f270. Hy wilde die uitgaven wel eenigs- zins beperken. De heer Jariog zegt, dat die opmerking ook in de le afd. is gemaakt, maar dat men na overlegging der specifieke opgaven op geen vermindering mocht aan dringen. De heer Bok acht do raming van f500 voor het aanbrengen van waterfonteinen wel wat boog en meent, dat men voor f 60 a f70 gemakkelijk 3 fonteinen kon plaatsen. De Voorzitter meent, wanneer zij van gemeente wege worden geplaatst ook soliede behooren te zijn. Bjj de raming is gerekend op 10 fonteinen a l 50 per stuk. De heer Bok dringt, met het oog op het hooge cyfer, niet verder op plaatsing der fonteinen aan. V o l g n. 78. (Onderhoud van stra ten en pleinen) f9000. In de le afd. trok het hooge cyfer voor den post uitgetrokken dc aandacht. Gevraagd werd of de post (ruiin f 4900) voor het aan schaffen van klinkers niet lager kon worden geraamd. B. W. merken op, dat de uitbreiding der gemeente natuurlijk meer vordert voor de herstelling der bestrating. De genoemde som is bepauld noodig. De heer Staalman stelt voor dezen post niet liooger te ramen dan verleden jaar en met f1000 te verminderen. Hij acht bezui niging noodig, om to trachten, dat de ver hooging vun f6000 voor den iiooldclykcn omslag niet noodig is. De Voorzitter kan hierop niet antwoorden, lly meent, dat de voorstellen behoorlijk ingediend en niet staande do vergadering kunnen gedaan wor den en acht zulk een manier van doen voor een lid van den Raad onwaardig. Dat is kinderwerk I)e lieer Over do Linden wijst er oj), dat als men overgaat tot de invoering van muntgasmeters de straten telkens opge broken worden en men daardoor meer klin kers noodig heeft dan andere jaren. De heer Grunwald vraagt of de levering van steencn bij openbare of onderliandsche aan besteding geschiedt en of die aan den Iang sten inschrijver wordt gegund. - De Voor zitter antwoordt, dat zulks opunbaar geschiedt en den voordecligste aanbieding genomen fcordt, maar voegt er by, dat de heer Grun wald deze luatste vraag wel achterwege had kunnen laten. Hierna wordt hot voorstel den heer Staalman om den post met f1000 te verlagen en op f80U0 te brengen stemming gebracht en verworpen met 10 tegen 9 stemmen. Tegen stemden do heeren Bok, Scvenliuyscn, Van Neck, Grunwald, Jaring, Zander, Over de Linden, Kryncn, De Ven en lloogcnboscli. Vo 1 gn. 80. (Onderhoud van wan delplaatsen cn plantsoenen)f980. In de 3e afd. achtte het één der leden wonschelyk dezen post met f500 te verhoo gen ter verbetering van het plantsoen by het station. B. W. geven hierop ten antwoord, dat volgens liet oordeel van ambtenaren der Heide maatschappij aan het plantsoen bij het station niet veel valt te verbeteren, zoodat B. W. ontraden gelden hiervoor beschik baar te stellen. Over dezen post heeft geen nadere bespre king plaats. Volgn. 83. (Onderhoud van havens, aar ten, kaaimuren, enz.) f1745. Deze post was in het algemeen rapport niet opgenomen, niettemin brengt de lieer .Staalman hem ter sprake. Hij acht het herstellen van den bnzalt- muur by het Molenplein, over een lengte van 35 M. en waarvoor f750 is uitgetrokken niet noodig, evenmin het verzetten vun den bazaltmiiur van 16 M. aan liet Westplein, waarvoor f350 benoodigd is en stelt daarom dezen post met f" 1100 te verminderen te brengen even als het vorige jaar op f645. Dit voorstel wordt met 12 legen 7 stemmen aangenomen Tegen stemden de heeren Sevenhuysen, Van Neck, Grunwald, Zander, Over de Linden, Krjjnen en De Veil. Na aanneming van dit voorstel brengt dc Voorzitter in het midden, dat hij vooraf niets heelt gezegd, omdat hy niet in de gelegen heid is bij alle onverwachte voorstellen ze behoorlijk te bestrijden, maar wel weet hij, dut de bazaltmuur op omvallen staat en dus de Raad by ongevallen de verantwoording draagt. Hij vindt dit evenwel geen manier van handelen. De lieer Staalman tracht zyn handelwijze verdedigen, waarop de Voorzitter zegt 'tls hier een kwujongenstroc p". Na dit gezegde ontstaat er een hevig tumult in de ruudzaal. De lieer Breet roept.Dan is U ook een kwajongen". I)e heer Staal man zegt zich dergelyke kwalificatie niet te laten welgevallen en zal een beklag inbren gen bij de Koningin. Verder stelt hy den Raad voor eenparig dc zaal te verlaten. Met den heer Staalman vertrekken nu de heeren Dito, Van Ede, Hartsinck, Terra Van Wingerden, Breet, Van Breda en Meijer, terwijl blijven zitten dc heeren Vun Neck, Over de Linden, Sevonhuijsen, De Ven, Krijnen, lioogenbosch, Grunwuld, Bok, Jaring en Zander. Na het vertrek van genoemde heeren neemt de heer Jaring het woon! en luakt den toon van den Voorzitter, dien hy verre van pas send vindt. Dat niet allen de zaal verlaten hebben, moot niet hieraan toegeschreven worden, dat er onder de blijvcnden zijn die do uitlutingeii van den Voorzitter goed keuren. Ilij protesteert er tegen dat Raads leden aldus bcleedigd worden. De Voor zitter beweert, dat op do manier zooals hier gebundeld wordt, sommigen zich aanstellen als kwajongens. Zyn uitlating wus niet ge richt tegen dc goedwillcnden. I)e hoer Bok zegt„U lieeft gezegd kwa jongenstroep" en keurt dezo wyzc van op treden ten sterkste af. Ook de heer Zander laakt dergelyke uit latingen. I)e Voorzitter wijst er <>p, dat hij dagelijks met de begrooting bezig is en natuurlyk ont stemd wordt, wanneer voorstellen onvoorbereid in dc vergadering worden gebracht. De heer Van Neck acht het cveneei onbehoorlyk, wanneer voorstellen worden ge daan, waarvan in liet rapport geen molding is gemaakt. Do heer Jaring keurt het ook wel af, dat de heer Staalman niet aan het afdeclings- onderzock hoeft deelgenomen, maar ontzegt hem toch niet het recht voor stellen te doen en vindt de kwalificatie van den Voorzitter zeer onfatsoenlijk. Daar de ^vergadering nu onvoltallig is, kan met de verdere behandeling niet voort gegaan worden, zoodat de zitting gesloten en verdaagd wordt tot Maandag a.s. let1/,uur. Indische Penkrassen. In deze penkraa moet ik 't een» over ii zelf [hebben, ik word daartoe gedwongen door de belschelyke on dit'» van uit Itidiê naar Holland overgewaaid. Of al do lezer* van do peokrasscn met dio dwaze praatjes kennis hebben gemaakt is m|j onbekend, maar ik ben toch verplicht, u een weinig op de hoogte te brengen van dc grap pige geschiedenis, waarin de heer K. WIj- brand», Redacteur van Jiot Nieuws van den Dag voor Ned.-Indië" cn do ondcrgotockendo een hoofdrol speelden. Ditmaal is de penkras ongenummerd, omdat zy niets met myn reisverhaal beeft te maken en eveneens het auteursrecht niet voorbe houden, omdat ik beleefdelijk gastvrijheid ver zoek aan die bladen, die ter goeder trouw natuurlyk, dus geheel onwillekeurig, hebben medegewerkt aan meerdere verspreiding van den korten inhoud van ingezonden stukken in .De Telegraaf" van myn vader, van den heer G. Wybrand» (woonachtig in Holland eu mederedacteur vun «het N. v. d. D. v. N.-I.") en van don heer A. Rivui, redacteur van de .Biolang Hindiu", die allen jammer genoeg! van het gebeurde niet op de hoogte waren. Die ingezonden stukken waren een gevolg van een artikel van den anders zoo gladden Bataviasehen correspondent van het dagblad .de Telegraaf", die eenige beschou wingen aan die praatjes had gowjjd. Met een kort woord wil ik nu trachten den lezers duidclyk te maken, hoe de vork iu den steel zit. De afstand tusschen Indië «n Nederland is groot, wil men dus van uit Indië van repliek dienon, dan komt men meestal zóó luat, dat men in 1'ntria de zaak al lang ver geten is, toch ben ik 't aan mijn naam en positie verplicht even in berinnering to bren gen, dat men eenige maanden geleden in dc Indische binden lezen kon, dat do olficier van justitie to Batavia bet noodig had ge oordeeld m|j te vervolgen. Ik werd namelijk verdacht van mol moorddadige plannon rond to kuieren en daarvoor den heer K. \Vij- brands, redacteur van .liet N*. v. d. D. v. N.-I., te hebben gekozen. Dio redacteur ging al vast maar even uitmaken, dut ik vol gens de draconische urtikelen 221 en 222 Indisch wetboek van strafrecht, minstens voor twee jaar z»u moeten brommen. Daar men juist kort te voren nog vergast was op 'n grappig sensatiebcrieht uit Solo, verzonnen door 'n z.g. betrouwbaar correspondent van do .Semarang courant", een sensatiebcrieht, dat vlak na bet drama op Gedangan dade lijk insloeg, een sensatiebcrieht toch, dat den vidke kond deed, hoe ondergeteckende zic.h niet ontzien had, 'n luitenant van het gar nizoen aldaar, door Javanen te doen mis handelen, ja stecnigcn, daar kon hot niet uit blijven of men prees het beleid der justitie en hunkerdo al naar 't geruststellende mo ment, dat de yzeren celdeuren achter mij zouden gesloten worden! 'n Storm in 'n glas water, zooals ge zien zult! Doch laat ik beginnen met 't begin. Volgons het ingezonden artikel in de Telegraaf van den Heer G. Wybrand* te fleclsum d. d. 2 Augustus, had do redacteur van bet N. v. d. D. v. N.-I., zich .eenigen tyd geleden min of meer onwelwillend uit gelaten over het geïllustreerde blaadje Bintang Hindiu'. Nu dio uitdrukking .min of meer onwelwillend' is nog al zacht gekozen. Men oordeelo l In het N. v. d. D. v. N.-I. van 6 Mei toch sprak de heer K. Wybrand» over een prullig .geïllustreerd blaadje,» om den Hen Mei weer te spreken van l'rentjes van Jan do W'asscher* enz. Ook ontzag die redacteur zich niet om zyn lezers onwaarheden op de mouw te spelden. In zyn blad van 6 Mei lanceerde hjj toch het praatje, dat ik .als in'ander vermomd met eon kaiu om de lendenen- door Bandueng* straten liep, in hansworsten pak' op do Soos kwam, ja <r visites in aflegde. In oen artikel, aan alle indisclie bladen v rzonden verzocht ik den heer K. Wybrand» o.». beleefd my eens do bcUokcni* van dio a:<nhalingsteekcnsb|j z'n prullig .geïllustreerd* b'atdjc uit te leggen Niemand vun z'n vele lezers, die ik sprak, heeft 't fijne vun die ironie begrepen on ik noodigde hem tevens uit my een tijdschrift in Indië te noemen, dat betere, mooier alge-werkte illustraties geeft. Kan h|j dit laatste niet, dan hc« ft hij zich met die aanlialingsleekcns toch wel eon beetje kinderachtig aangesteld, zou ik mecnen. Ook het woord .blaadje" nu weer door den heer G. Wybrand» in zjjn Tolcgraaf-artikel neer geschreven, heeft geen zin, wanneer men 't beeft over een periodiek, dat met zyn 2en jaargang in opluag cn aantal ahonné* met liZt-nschreden was vooruitgegaan. Ik vermeen dat het Nieuws van den Dag voor N.-I. con oplaag heeft van slechts 1500 exemplaren eu als dit zoo is, dan kan ik den heer K. Wybrand» tot injjn genoegen v- r zekeren, dat ons .prullig blaadje* al bijna zooveel Kuropeoschu abonnó's lelt aD het Nieuws, terwjjl scl ier allo autoriteiten in Indië cn zeker twee-dorde van de'ambto aren bjj het Binnenlandse!! bestuur cn van dc Voorzitters van Landraden, ons met hun abonnement hebben vereerd. In Nederland tellen we ook reed* vele abonnó's, waaronder oud-gasten, die het Tijd schrift steunen, wat het om zijn strekking dan o >k zeer zeker verdient. Ons goedkoop orgaan toch geeft de portretten van bekende Europeanen, van vooruamo inlanders en vreem de Oosterlingen, Indische landschappen, volk» typen cn stadsgezichten uit don gcheelen Archipel, terwijl Hollandscho bijschriften dc illustraties verklaren. Ook de Ilullandsche artikelen door niel-Europeanen geschreven, zyn belangwekkend om to leren en zjj, die meer en boter met Indië bekend willen raken, doen goed dit periodiek te volgen. Hel behoort feilelyk op iedere leestafel, in sociëteit en koffiehuis en in do portefeuilles van elk lees gezelschap. Waar men toch zoo vaak Engcl- sche en Fransche periodieks, meestal ook alleen m»ar voor de platen .d, daar mug de «-enigste Indischo illustratie toch zeker niet ontbreken Natuurlyk, dat de overgroole meerderheid onzer lezer», Inlanders en vreemde Ooster lingen (Chincczen en Arabieren) zjjn. Waar verder nu mannen als de oud-Gou verneur van Aljeh Laging Tobias, de gep. overste Jbr. Graafland en de bekende lccraar in bet Malcisch Dr. Fokker de Bintang Hindia om haar pvoedende strekking ten zeerste aanbevolen, waar de Hoofdbesturen van het Algemeen Nedcrlandsch Verbond en Oost en West ons moreel steunden, waar het Leger bestuur per circulaire de Bintang Hindia vour de niet- Kuropceseho militairen aanbeval en nog onlangs 92 in pracl bestelde, waar ook dc Commandant der Zee macht den officieren, belast mot het beheer dor scheopatoko's, op hot nul van do Bintang- Hindia wees, waar een man als Dr. C. Snouck Hurgronjo dc Bintang Hindia als lectuur voor du beide Atjchsclio prinsje» to Bandocng be stemde, waar zich zolfs eon Comité heeft gevormd, om do belangen van dit Tijdschrift to behartigen, uit msnM-n al* de oud-resident Amenf, de Directeur der Opleidingsschool voor Inlandscho ambtenaren l'ronk, do Directeur van de Kweekschool voor Inlandsche onder wijzers van Haastert, de gep. majoor der Infanterie Tuiiionburg on anderen, behoeft 't foitelyk geen beloog, dat de min of' meer onwelwillende .recensie' (sic.) van den beer K. Wybrand» al zeer weinig gewicht in de schaal lag. Integendeel zjjn critiek was mij oen wel kome reclame 1 Lt. Ct-OCKKNKR Biiolsson, b. d. Soerabaia. (Wordt vervolgd.) exemplaren i prachtband gebonden bibliotheken der korpsen Nieuwstijdingen. HELDER, 28 October 1904. Verzekeringswetten. N»ar w|j vernemen is men nu uiet de verzekeringsontwerp-n zoover, gevorderd, dat de ouderdi nis verzekering ie ds voor den zomer inging, naar den Rand van State is verzondenziekteverzekering binnen enkele dagen de Kamer zal bereikendat de visscherg verzekering tegen ongevallen tegeljjk met het wetsontwerp van de ziek teverzekering naar de Sfatc--Genera.il zal gaan, eu dat bierbjj zil zjji gevoegd een voordracht tot de noodde wijzigingen in dc ongevallenwet en eindeljjk dat de land- bouw verzekering tegen ongevallen binnen een tweetal weken het departement zal verla'en. Voor de vis*ch«rjjverzekering is b-t van belang te achten, dat hetgeen de visscbers op de Zuiderzee zullen te betalen h-bben, naar men ons meldt, bdangrgk mir.der zal rijn, dan wat ze nu hebben te voldoen. (Standaard) Uilslag Veiling Schagen 25 Oct. in de herb»rg van A. v. d. Horts van een brooibakkery eigendom A. v. d. Laak, kooper voor f 3150 de heer S. Verver, broodbakker Schagen. Een ontaarde. Hg had in een biuketbakkery te Gronin gen inbraak g-plcegl en was veroordeeld. Toen hg nit de gevangenis was ontslagen, hid hg in Duit chland in d« kolenmgoen werk gebonden, '/jjne jonge vrouw was m-t twee kleinen achtergelaten en voorzag met moeite in haar onderhoud en dit van haar kleinen. Als arbeidster aan een boterfabri-k had zjj een luttel lo^n verdiend en door ap iarzaamheid haar huisjs, pen klein be scheiden huisje in de Driehovensteeg, langzamer hard netjes ingericht. Zjj was r-eds aardig in haar spulletjes gekomen. Dinsdag stond hair inau plotseling weer voor haar. Hg was uit Uuitschland torug- gtkomen, naar zjjn zeggen, om haar te halen, daar !;jj zich in den vreemde zoo alléén gevoelde, liet ging hein datrgind-i roo opperbest Zjj moest nu maar met he n meegaan. Hy kon nu wel voor haar en de kteinfjes een ruim stuk brood verdiene". Zjj| bebo-Ide dan niet meer te werken en zg zouden een gelukkig levn hebben. Het vrouwtje werd door deze mooie voorspiegelin gen g- makkelijk overreed Daar, volgens zyn beweren, het vervoer van den inboedel naar Dnitschland veel to duur zon zjjn, en alles daar verbazend goedkoop wh*. verkocht de vrouw haar zuur verdiei d ir.boodelljo voor klein'n prgi aan e n uitdrager en trok uit het huisje. Het vertrek weid vastgesteld p den volgenden morgen. Vóór den nacht vond zjj met hiar kindertjes onderdak b|j haar broer, terwjjl de man bjj zjjn moeder zou overnachten. Doch den volgenden morgen wachtte de vrouw tever geefs. Ont tien uur bracht de pjst haar een brief, waarin haar man m-ldde, dat hfl vertrokken was om njet met de politie in aanraking te komen, daar hjj zich in Duitschland aan eer. misdrjjf men spreekt van doodslag had schuldig ge maakt. De ontaarde nam het geld, voor het inboed-ltje ontvangen, mede. De arme vrouw, die geen onderdak meer voor haar kir.deren heeft, is radeloos. (P. G. C De Deutsche Wochenzeitung in den Niederlanden, te Amsterdam verschijnende, zegt dat er te Amsterdam een goed geor- g«niseerde vereeninging van bandelnars in meisjes bestaat, die in het g<-heele land haar vertakkingen he*ft. Jl. Dinsdag was het edele gilde te Amsterdam bjjeen om in corpora deel te nemen aan de begrafenis van een vrouw»*!gk medelid, dat zich had opgehangen. Uit Beek, Venlo, Maastricht enz. waren de heeren bgeengekomen om van hun solidariteit te getuigen. Na afloop van de begrafenis werd in een bekrnd restaurant eeD plechtig lykmaal g houden. Met eigen oogeu en ooren heb- b=n wjj er ons van overtuigd, dat de smart over het verlies van het vrouwelgk medelid volstrekt niet di p zat. De ministers van bim.enl. zaken en van justitie worden van de handelingen dezer vereenigirg nauwkeurig ingelicht, daar zjj het rapport over de, op initiatief van de Internat;oua!e Vereetriging tot bestry iing van den handel in met» je», in geheel Hol land in het geheim ingestelde onderzoekin gen in handen hebben. Zelfs de namen en de handelingen van msi'ressen van aan zienlijke personen worden in dat rapport genoemd.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1904 | | pagina 1