f 3.90. Goedkoope Winkel IJSMUTSEN C. TROOST, Spoorstraat 60-62. Zie de groote keuze en de lage prijzen. Beleefd verzoek! Café GROOT BAL LOTISiCD. Urbanus Pillen '-88 WESTSTRAAT 89- J. van Willigen. Professor HESKIER's J van Otteren, Opeoiog Winterseizoen Ilanlieim's KONINGSTRAAT. KACHELS en bijbehoorende Artikelen. Alleen Breewaterstraat do. 14 Van af 25 cent in de grootste sorteering bij DE MAONEE PARAPLUIES voor Dames en Heeren, in de nieuwste soor- DAMESHANDWERKEN Wed.P.C.RIEKELS, üik Brandstoffen Huizen en Bouwterrein Acht jaar garantie. D MAKELAAR, Dan schrijver van den Brief op dato van 1 .lui/., verzoek ik nogmaals snij nadere berich ten te zenden met onderteeke- ning van z{jn vollen naam maar geen drie letterswant dan kan ik betere maatregelen K. J. H.t a.b. Koningin Regentes Sabang. De Vriendschap". Zondag a.8. Wed. HENNING. HUIZEN TE HUUR. Ankerpark 21; huur f 400.— Zuidstraat 10 huur f 250.— Bovenhuis Dijkstraat 32. Alle te bevragenSPOORSTRAAT Vertegenwoordiger M. GRÜHWALD, Keizerstr. „De Zon." Het ia hier te lande algemeen bekend, dat LOTISICO het telegram-adres is van De Eerste Naderlandsohe Maateohsppij tot Verzekering van Risico In Loterijen te 's (ïravenhage. De lange titel der Vennootschap wordt, kortheidshalve, niet alleen mondeling, doch ook acf.riftelyk door LOTISICO vervangen, betgeen *err prac- tiach ia gebleken. Nadat hare Statuten bij Koninklijk Besluit waren goedgekeurd, werd LOTISICO 9 Juli 1902 opgericht. Van haar maatschappelijk kapitaal heeft LOTISICO tot meerdere ze kerheid voor het nakomen harer verplichtin gen, do somma van 125,000 gulden, welk bedrag in prima 4 pCt. pandbrieven is beleed, by do Twentacho Bankvereeniging B. W. BLIJDENSTEIN en Co. te Amsterdam gedeponeerd. Niettegenstaande LOTISICO nauwelyks 2 jaar bestuat en reeds meer dan 150,000 gulden aan nitkceringen heeft be taald, bedraagt baar realiseerbaar vermogen, na aftrek van allo opeiachbare schulden, ruim een half millioen gulden. Verschillende personen aijn door hunne polia van LOTISICO in het bezit gekomen van hedryfakapitaal, waarmede zy hun za ken hebben uitgebreid en thans goed op weg zyn, zich fortuin te verwerven. Een ander heeft voor zijn uitkeering van LOTISICO eeno lylrcnto gekocht, waaruit hy thans levenslang een vast inkomen van circa zes guldon per week geniet. Weer anderen heb ben zich roorendo en onroerende goederen kunnen aanschaften, waartoe zy niet of nog niet in staat zouden zyn geweest indien zy geen polis van LOTISICO hadden gehad. Deze feiten zyn slochts enkele grepen uit do laDgo lijst van bijzonderheden, waarover nn reeds hoogst interessante hookdeelen te schry- vcn zouden zyn. Binnen den tyd van 2 jaar was de cersto ■erio was 21,000 nummers geheel geplaatst. Sedert Juli 1904 worden polissen uit do tweede serio uitgegeven en ook deze serie zal weldra hare bestemming hebben bereikt. Niet alleon in ons land, maar ook in Duitechland, Denemarken, Noorwegen, België, Frankrjjk, Italië, Engeland, Noord-Amerika, Mexieo, Panama, Venezuela, Suriname, Cu- rayao, Zuid-Afrika, Java, Sumatra, Celobes, Bornco en Engelsch Indië loopen thans reeds polissen van LOTISICO. Do verschuldigde premie voor eenc polis van LOTISICO bedraagt tienhonderd gulden in eensgovend gold. Zy, die deze premie in termynon wonschcn te voldoen, worden daartoe in de gelegenheid gesteld tegen be taling eener verhooging van 5 voor rente en 1 voor administratiekosten. De bota- ling der premie plus rente en administratie kosten kan geschieden in driemuandelykscho termynon van 5 gulden, 10 gulden of 25 gulden en in maandelykacho tormynen van 5 of 10 gulden, desverkiezend ook in ter mynon van dén guldon por maand. Zy, dio twee polissen onder hetzelfde num mer wenschen te ontvangen, om zoodoende in olko lotery een dubbele kans to genieten, hebben daarvoor in eensgovend geld of in termijnen tweehonderd gulden hoofdsom te voldoen. Krachtens artikel I van het Koninklijk Besluit van 14 December 1885, heeft de Mi nister van Financiën vastgesteld, dat de 877' Nederlandsche Staatsloterij een aanvang neemt op Maandag 21 November 1901. Een ieder, dio in het bezit eener polis van LOTISICO wcnscht to komen, waarop haar risico op 21 November 1904 begint te loopen, wordt beleefd verzocht daarvan spoedigst mogelyk modcdcoling te doen. Nadere inlichtingen omtrent doel, bedrjjf en voordcelcn worden door don vertegen woordiger verstrekt, als ook prospectussen zyn op aanvrage gratis to bekomen by H. Gronvald. Keizerstr., „De Zon" Elscht dit fabrieksmerk L. J. GR00TEND0RST, Utrecht Volgens het oude en echte bereide recept, ziin zacht laxeerend, bloedzuiverend en slijmafdrijvend, bjjzonder dienstig tegen ongesteldheden der Maag, bevorderen de spijsvertering, nemen de duizeligheid weg en zyn zeer heilzaam tegen de gal en Bcherpte in het bloed. Door het ermeerderend debiel tegen den ver minderden prijs van 30 centen het verze gelde doosje met gebruiksaanwijzing. Verkrijgbaar by J. BAARKNS, Drogist te Helder. rERK. PRAKTISC Grootste sorteering KAARTEN voor kennisgeving geboorte, voor ondertrouw, voor 25 jarige Echtvereeniging, enz. -C in alle prijzen. O- Levering binnen één uur na bestelling. C. DE BOER J«. Keizerlijk—Koninklijk gepatenteerd lolla Kruis op de borst gedragen, herstelt zenuw- zwakken verdrjjl't rheumatische pijnen, rpgelt den bloedsomloop, schenkt verkwik kende slaap, enz. «nz. Prijs f 1.50, met de groote Ster f 2.25 en met twee elementen f 3.— Vt-rkrjigbaar by den Generaal-Agent voor Nederland LOUIS VAN WINSEN, Vijzelstraat 122, Amsterdam Naar buiten met 10 cent verhooging voor porto. Ontvasten een uUKebreide sorteerlng Fantasie- en Drukiiordru, Vilt- en Hoiiies|»uii- hocdeu. Sportpefteis. S*f SlIllltSCII i.iue pbijzbv Spoorstraat. Middenstraat itrief aan. 7. Publiek van het Centraal Kteedei - en 3lanielma a azijn, Kananlweg 107 Ervaring leerde dit vele onder onze plaaUgenooten de gewoonte hebben hunne costumes van buiten de gemeente te betrekken omdat naar hun oordeel daar betere coupe geleverd wordt dan hier ter plaatse. Om teqemoet te komen aan de hooge eitehentegenwoordig door de clientlle ge steld, heb ik aan mijne zaak verbonden een eerste klasse coupeurgeheel op de hoogte van het vak en in staat te voldoen aan alles wat op dit gebied gevorderd kan worden iemand die gedurende de twee laatste jaren werkzaam toot in een der grootste en fijnste zaken te Haarlem tn daarvan de meest gunstige getuigenissen kan overleggen. Alvorens dus voortaan naar buiten de gemeente te gaan om costumes te betrekken vrage men eerst de noodige inlichtingen en prijsopgave aan ondergetekende. S'alen van de fijnste Fransche, Duitsehe en Engelsche stoffen zijn voorhanden, evenals de fijnste blauwe lakens. Elk stuk, dat niet geheel aan de eischen voldoet,wordt onvoorwaardelijk teruggenomen. Hoogachtend, A. A. HES, Centraal Klcetler* en Mantel magazijn, JKanaaltceg HIT. At! ent ie! Zaterdagavond PRIJSB1LJARTEN i som Wild en Gevogelte enz. enz. 55 Aanbevelend, Café PLÏÏILAAB. Kanarie- Zangzaad. Unitcu»lvok> t. Merels, Lijsters Leeuweriken, Papegaaien. Kake- toeën en Parkieten J. KUIPER. Binnenhaven UI en C. NOOT, Kerkgracht 43. Gebruikt steeds MOKKA-KOFFIE in pakjes a V» kilo V. f 0.55. f 0.27'/,. STEEDS VERSCH GEBRAND, in het onde Victnaliehnis DIJKSTRAAT 22. is het GOEDKOOPSTE adres voor allerlei soort Voor «lio üaoliols en Fornuizen wordt Ingestaan. SCHAGENSTRAAT 32. Een oogenblik opgelet en dit gelezen Wegens felle concurrentie is de prijs v. h Rnndvleescb met iO et p. K.G. afgeslagen zoodat de prys nu is LAPPEN, GEBAKT en S0EPVLEESCH t 0 30, ROLLVDE, KLOMPSTUK en BOEUP f 0.35, BIEFSTUK en HAAS f 0 45 per 5 ons. Tevens verkrijgbaar raitlA VET NCHAPE.1VLEEIÜCII 20 cent. BREEDS LEVERWORST per ons 4 cent. SMAlLE LEVERWORST 3 BLOEDWORST4 Overheerlijke BOTERHAMMEN WORST 7 GEKOOKTE METWORST 6 Bestellingen worden zonder prysverhooging degelyks aan huis opgevraagd en Beleefd aanbevelend. Het vanouds zeer gunstig bekend adres voor de levering van zuivere WIJNEN, LIKEUREN en GE DISTILLEERD, etc. is W. JAGER GERLINGS Firma J. H, ENSCHEDE. Hof leveranciers. Voor bruiloften en part yen gemakkelijke conditiën. Wijnhandelaren. Kantoren HAARLEM, Spaarne. HELDER, Hoofdgracht 30. Hoofd-Agent Depothouder G. KONING, Hoofdgracht 30. NleuwecTep Prijscouranten worden op aanvraag gaarne gezonden. 9WWWWWWWWWWWWWWWWW is 't adres, waar ge het best terecht kunt, voor alle mogelijke soorten V erplegings-Artikelen en Verbandstoffen. Land- en Draineerbuizen. j vy'f.st'oei&zoo^) Schoorsteen- en Rioolbuizen. BESLIST DE GROOTSTE EN BESTE SORTEERING - IS OUT WEE BI 14 EX - z als: Kragen, Cols, Boa's, Moffen, Mutsen, Kinder-garnituurs, enz. Van af da goedkoopste tot de duurste soorten. In Bever, Nerz, Bisam, Chevre de Mongolië, Skunk, Sealskin. Carcul, Persiana, Astrakan, Blauwvos. Alles echt gegarandeerd. Zie de Etalage in het Magazijn Jï 'fj U»l viiiitc'-n de nieuwe JONGENSJEKKERS PRIMA AFWERKING EN WARM GEVOERD VANAF f2.75. LEEFTIJD 3 JAAR EN VERDER VOOR ELKEN LEEFTIJD, TOT f 10 00 LEEFTIJD 14 JAAR 1 ten, zoowel in goedkoop als duurder genres. Aanbevelend, Paardenvleesch houwerij nc KORENBEURS van I Sluisdijkstraat 75, J. EDENS. K. SLIKKER, Kroonstraat 1-3 Steeds verkrijgbaar ie kwaliteit Vleesch en Worst. Prima Rookvleesch per stukje en uitgesneden. Het vleesch wordt na het slachten door Rijks- wturütn g'Jvurd. AaDbe?elend, U. NLIIZHKH H, SPRUIT. Ontvangen eene ruimo sorteering en vele Nouveauté's. Aanbevelend, straat 45. Gebruik onze fijn bereide 4T' BOTEB en ge blijft ze steeds gebruiken. De prijzen zijn 50,10 en 35 ct per ons. Bij J. D. v. d. BLOM, Basatraat 660 A. J. VAN BAAREN, POELIER. DAGELIJKS VERSCHE AANVOER. HAZEN, WILDE KONIJNEN, EENDVOGELS, BRAADKUI- KFNS, KIPPEN, OESTERS, MOSSELEN EN GEPELDE GARNALEN. KANAALWEG No. 171. MOLENPLEIN. AFKLAft. In de Ruod- en Varkensslachterij van P. LENGERS, Smidstraat 31, Helder, is steeds verkrijgbaar RUNDVLEESCH: Soepvleesch en Hutspot 25 Ct. Lappen en Gehakt 27'/i Ct. Rollade, Boeuf, Rosbief Klompstuk 32'/j ct. Biefstuk en Haas 40 ct. VARKENSVLEESCH Magere Lappen en Carbonnade 32'/i ct. Reuzel 35 ct. Vette Lappen en Spek 25 Ct. Metworst 25 Ct. Breede Leverworst 20 Ct. Leverworst 16 ct. Alles per 5 ons. Voorloopig bericht. Aan een ieder, die zich van winter voorraad wil voorzien, wordt het adres van P SCHAGEN Jr., Oostslootstraat, bizonder aanbevolen. Ongeklopte Cokes, zoolang de voorraad strekt bij elke hoeveelheid, f 0 55 per H.L. Geklopte Cokes 5 cent per H L. prijsverhooging. Wegens styging der C0ke8prijzen kan hier niet voor worden ingestaan. Anthracret, in verschillende kwa liteit en afmeting uiterst billijk. Eu verder alle artikelen, die in een brandstoffenzaak voorradig moeten zyn tegen concurreerende prijzen. Aanbevelend, P. SCHAGEN Jr. TE KOOP. Adres: H. WIJKER. Puik, Puik, beste echte Zeeuwsche WINTER - AARDAPPELEN, Het zyn geen Zeeuwsche die van Friesland komen, ook niet het minst afkoken en zullen ook door ons tegen den minst mogelijken prys vry thuis geleverd worden, fff C. STEEMAN, KANAALWEG 51. De monsters zyn ook te verkrygen en bestellingen worden aangeno men by R. STEEMAN, STATIONSTRAAT 17. Bij T. MOOR, Sluisdijkstraat 110. 42, is allo dagen verkrjjgbaar DIK, VET RUNDVLEESCH, LAPPEN, ROLADE en GEHAKT, 35 oL, BIEFSTUK en HAAS. 45 ot, VARKENSVLEESCHLAPPEN, KARBONADEN en GEHAKT, 35 ot, VETTE LAPPEN, 30 oL, SPEK, 30 ot. ALLES PER 5 ONS. MOTORVAARTUIGEN. PLAATSEN VAN MOTOREN IN HESTAANDK VAARTUIGEN W. F. STOEL EN ZOON. ALKMAAR. Hand- en TrapNaaimachines uit de Fabriek van GUST47. WINSEL- M \NN. gem. bet. conditie, zie de uitstalkas. Agent van Helderen Omstreken, A. VAN WAARDEN, Laan 28 Helder, laat zich aan huis ontbieden. fcPOEI»! SPOED! Concurrentie Zeep per pond 6'/, ct. De beste Zeep 9 en 10 Groene Erwten (oude) per kop 6 prima kwalit. p k. 12 Bruine Boonen (oude) per kop 10 Prima Inlardsche boonen per kop 15 Bato Jam per flesch 30 Magazijn „DE TIJD". Keizerstraat 58, hoek Gravendwarsstr bericht de ontvangst van de nieuwe Najaars- en Winteraitikelen, als: diverse Baaien, Beverswitte en Jaeger Flanellen MoltonsCheviots, enz., z. Wollen, Chileen en Molton Dekens. Handschoenen, Rokken, Escharpen- lijjj s, Kopers, Fanchons, Boas, enzenz. Prachtvolle collectie japonstoffen. Manteltjes, JurkjesCostumes, Barets, Vilt Kinderhoeden, Cape- lint, WagenkleedjesVachtenSlob kousen, enz., enz. Sajetten en wollen Breigarens. Truien, FrokkenJachtvesten Sporthemden, Caehenez, Jongens- blousenCheviot broeken, Kousen Sokken, Sportriemen, enzenz. Jaeger en Tricot Ondergoederen. Eenig odres voor Cheviot en Manchester Schoolbroeken en sterke Schoolkousen. Aanbevelend, Q. SMITS, i Hé Marie wat heb je daar voor je Sint Nicolaas een pracht van een KANARIE! - Ja wat z >g je d'r van, epn beste hoor en Di»t duur, je kunt ze uitzo*ken van af 3 Gld. bij J. v. d. BORG, Barbier, WILHELMINASTRAAT No. 4. m- Groote Afslag Wegen" daling der prijzen vau best Rundvee, bericht ik, dat ik weder ben begonnen met het slachten van beste vette KOEIEN, PRIJZEN ALS VOLGT: Biefstuk 40 ct., Rollade en Stokjes 35 ct. en Lappen 321/, ct. de vyf ons. Tevens Leverworst 15 cent. 2» Vroomtraat nr. 66.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1904 | | pagina 2