KLEINE COURANT 't Vliegend Blaadje Het kwade geweten. voor HelderTexel, WIerIngen en Anna Paulownam No. 3309. Woensdag 2 November 1904. 32ste Jaargang. Indische Penkrassen. Nieuwstijdingen, Bureau: Spoorstraat. Telef. 59. Bureau: Koningstr. 29. Interc.-Telef. 50. Abonnement Vliegend Blaadje p. S m. 50 et., fr.p. post 75 et., Buitenl. f 1.25 d i Zondagsblad 37*45 >0.75 'i Modeblad 55 80 0.90 i2 (Muzik. Bloemlezing» >>60 >>>>85» >0.90 Voor 't Buitenland bjj vooruitbetaling. VERSCHIJNT DINSDAG- EN VRIJDAGMIDDAG. Uitgevers: BERKHOUT Co., te Helder. Bureau i Spoorstraat. Advortontlftn van 1 tot 4 regels25 Cent Elke regel meer6» 4 maal geplaatst, 1 maal gratis. Bewjja-ezemplaar 21/, CL Vignetten en groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentiën moeten uiterlijk des DINSDAGS- en VRIJDAGSMORGENS vóór 10 uur aan het Bureau bezorgd z\jn. (Slot). De Heer K. Wjjbrands kan soms zeer sympathiek zjjn in zjjn schrijveneen wel willende beoordeeling over ons Tijdschrift had polemiek ten gevolge kunnen hebben en misschien hadden wij, jonge redacteuren, nog wel iets kunnen leeren van dezen zeer zeker talentvollen journalist. Ncoit had hjj echter mogen Bchelden Ook had hjj zich zeker moeten wachten voor 'tin circulatie brengen van lasterpraatjes! De leiders der publieke opinie hebben een zeer verantwoordelijke, een zeer hooge roeping te vervullen 't Scheen mjj toe, dat de heer K. Wjjbrands zich daar waarschijnlijk nog niet goed van bewust was. Is 't nu wonder, dat die aanvallen zoo op mjjn persoon als op het tijdschrift .Bintang Hindia" mjj eindeljjk verdroten en my op 't denkbeeld brachten dien redacteur cons 'n lesje te geven Men vergete niet, dat die leugencorres pondentie uit Solo my zeer had verbitterd, eeno correspondentie, eerst geplaatst in do Semarang-courant en later tegen beter weten in, met opzet dus, moet ik wel denken, ge heel door het Nieuws van den Dag voor N. I. overgenomen. Ik zeg tegen beter weten in* .met opzet* en doe dit werkeljjk niet op losse gronden. De Nieuwe Vorstenlanden te Solo toch had in een kort verslag de zuivere waarheid medegedeeld en wel, dat ik een van z'n paard gevallen officier bjj 'n zoon van Z. H. den Soesoehoenan had binnengebracht, die toen op mjjn verzoek verder voor sublimaat, wat ten en spuitwater met jjs zorgde. Voilh tont 1 Hoe men nu van zoo'n dood eenvoudig feitje een bericht fantaiseeren kon, als in de Semarang-courant voorkwam, hoe de corres pondent aan z'n verhaaltje is gekomen van een op mjjn last mishandelden, ja zelfs ge- steenigden luitenant, verklaar ik niet te be grijpen 1 Niettegenstaande nu de Heer K. Wjjbrands, volgens z'n eigen mededeeling toch, 't stukje in de Nieuwe Vorstenlanden gelezen had, beliefde hjj meer geloof te hechten aan de dwaze sensatiemededeeling in de Semarang- courant en nam hjj dat verhaaltje over, er nog eenige min of meer onwelwillende be schouwingen aan vastknoopende. Was dat nobel gehandeld van den Heer K. Wjjbrands Mag een leider der publieke opinie zoo met opzet misleiden Ik laat den lezer het oordeel Mjjn geduld was toen uitgeput en ik verzon iets om dien redacteur er te laten inloopcn, een kleine wraakneming dus, die wellicht door velen zal worden vcrooordeeld, omdat 't edeler is kwaad met goed te vergelden, maar lezers, de ondergeteekende is ook maar een mensch I En zoo komen we dan langzamer hand op de verschrikkelijke bedreiging met moord, waarvoor ik bjjna twee jaar had moeten brommen 1 (sic) Overtuigd, dat de Heer K. Wjjbrands, hetzij ui* 'n mÜ geheel onverklaarbaren per soonlijken haat, hetzjj misschien om andere redenen, geen gelegenheid onbenut zou laten, om op me te sabelen, besloot ik boosaardig als ik ben, daar gebruik van te maken en dien redacteur eens te foppen. Ik schreef hem daarom een verschrikkelijk verhaal over mjjn eigen persoon en tevens een parodie op de sombere prangsabilphan- tasieën van die dagen (prang sabilheilige oorlog.) Er werden de meest dwaze dingen in ver teld, zóó dwaas, dat geen enkel Hollandsch of Maleisch blad in Indiö er ingeloopen is. Het Kantoor Bintang Hindia was, volgens dat verhaal, het centrum der bekende wijd vertakte samenzwering 1* Er werden geheime kompoelan's (vergaderingen) gehoudeD, waar o.a. ook Sentots vloekzang door mjj in het maleisch voorgedragen werd Uit Holland werden vele kisten aangevoerd, z.g. met Bintang Hindia's gevuld, doch in waarheid vol Mausërpatronen. die dan door onze zorgen over geheel Java werden ver spreid Ik was verder naar de Vorstenlanden afgsroisd om er de vaan van den opstand te ontrollen Ik zou later Minister van Oorlog worden in een nieuw te stichten Keizerrjjk Java onder protectie natuurljjk van Japan, geheel tip to date dus! Na de poeasa (vasten) zon het spelletje beginnen en dan (let op de bedreiging met moord!) dan zou de heer K. Wjjbrands go- vangen genomen worden, aan den fo'tcrpaal gebonden en levend worden verbrand De mop was nogal doorzichtig, zcoals geziet! Do hr. K. Wybrands liep er echter in Hjj plaatste waarlijk dat artikel onder het seDsa- tieopschrifl „Een heilige Nederlander". Het stuk was door my geteekend met een gefin- geerden naam L. W. C. Timmermans, gcg. onderofficier, employé by de S. S. In plaats van nu, na ontvangst van een zóó dwaas stuk, toegezonden door een hem gehad onbekend persoon (die trouwens niet bestond) eerst e ns te onderzoeken, per brief of telgram, b.v. wie of wel di« Timmermans te Bandoeng was, werd het artikel klakkeloos geplaatst en had ik dus duideljjk bewezen, dat de kolommen van het N. v. d. D. v. N. I. gastvrijheid verleenen aan eiken lasteraar, die onder een valschen naam gedekt, met vuil zou willen gooien naar iemand, die toevallig hjj d.n heer K. Wjjbrands niet in den pas siaat. Dit is een gevaar van niet geringe betee- kenis, want velen hier in Indië bobben het by dien redacteur verbruid Toen nu mijn mystificatie zoo magnifiek geslaagd was, tot groot genoegen ook van de gasten in het hotel „Slier" te Solo, waaronder ecnigo abonnés van het Nieuws, die niet ge dacht hadden, dat „de slimme vos" er in zou loopen, werd er besloten het zaakje nog een weinig te rekken en werden aan den heer K. Wybrands twee telegrammen gezonden, ook al met een z.g. bedreiging van moord, welke telegrammen door hom in ernst werden opgenomen, zoodat hjj bescherming zocht bjj de justitie tegen de giftige krissen van Mid- den-Java Dit telegrafeeren verhaastte natuurlyk de ontknooping. Men kwam nu te weten wie „Timmermans" eigenljjk was en de klacht wegens bedreiging met moord tegen het leven van den heer K. Wjjbrands ging in zee I De Justitie vond natuurljjk geen termen tot vervolging en naar Batavia gekomen om de zaak nader toe te lichten, maakte ik op do aangenaamste wjjzo kennis met den heer Rherorev, den officier van justitie aldaar. In bovenstaande regelen heb ik de zaak, naar ik vertrouw, voldoende uitgelegd, om voor goed een eindo te maken aan al die verschillende on dit's die misschien nog over mjj in de wandeling zjjn. Natuurlyk heb ik een en ander ook uit voerig in de Indische bladen beschreven en was 't eerst mjjn plan een overdruk dier artikelen naar Hollund op te zenden. Na lezing en herlezing besloot ik ze echter to wijzigen, daar het orgineel meer geschikt is voor menschen, geheel op de hoogte met de Indische toestanden. Lt. Clockeneb Bboussos, b. d. Soerabaja. HELDER, 1 November 1904. Bond van Ned. Marinematrozen. Do Hooge raad verwiorp Vrjjdag het cassatieberoep van den Algemeenen Bond van Nederlandsche Marinematrozen, gevestigd te Helder, tegen het arrest van het gerechtshof te Amsterdam waarbjj bevestigd was het vonnis der rechtbank te Alkmaar, houdende schuldigverklaring van den Bond aan het door eene erkende vereeniging afwjjken van hare statuten en vervallenverklaring van den Bond van zijne hoedanigheid van rechtsper soon, met opdracht aan een curator van de verevening der zaken van den Bond. De zes casaatiemiddelcn, tegen deze beslis sing pleidooi voorgedragen, werden door den Hoogen Raad, in overeenstemming met do conclusie van advocaat-generaal, mr. Ort, on gegrond geoordeeld. Met name oordeelde de Hooge Raad dat artikel 10 der Wet van 22 April 1855 (Stbl. no. 32), tot regeling en beperking der uit oefening van het recht van vereeniging en vergadering geen voorschrift inhoudt omtrent do wjjzo waarop het openbaar ministerie do vordering tot vervallenverklaring do rechts persoonlijkheid kan instellen, noch omtrent do vormen die daarbjj zjjn in acht te nemen. Ook art. 323 Wetboek van Burgcrljjko Rechtsvordering (wanneer het Openbaar Ministerie als hoofdparty werkzaam is, zal het de gewono wjjze van rechtsvordering vol gen) was niet geschonden, omdat in bedoeld art. 10 gcenerlei aanwjjzing voorkomt omtrent de wjjze van rechtsvordering, die het Open baar Ministerie bjj deze vordering zal hebben te volgen. Van een gewone strafzaak was hier einde ljjk geen sprake, met het oog op dér. per soon, waartegen de vordering wordt ingesteld een zodeljjk lichaam en den aard van het ten laste gelegdeafwijking van de door II. M. de Koningin goedgekeurde statuten, tcrwjjl noch uit de woorden der wet, noch uit hare geschiedenis valt af te ljjden dat de wetgever hierbjj gedacht heeft aan eene ge wone strafzaak. Door de gevolgdo procedure was derhalve geenerlei wetartikel geschonden of verkeerd toegepast. Texel, 24 Oct. Te Oosterend is overleden de heer S. P. Korving, sedert 1889 lid van den Ge meenteraad. De overledene had verder zif ting in tal van besturen en was algemeen geacht en bemind. Zjjne nagedachtenis bljjve in eere Tot onderwjjzer aan eene bjjzondere school te Doornspjjk is benoemd de heer J. Nuis, alhier. Anna Paulowna De heer J. De Vries, onderwjjter aan school no. 1, die benoemd is als onderwjjzer te Vliseingen, heeft deze benoeming aangenomen en voor die te Zuid- Scharwoude bedankt. Anna Paulowna. De heer Alb. Tiessen is met ingang van 4 November a s. be noemd tot politieagent te 's Gravenbage. Moord. Uit Alphen (N.-B.) meldt men nader omtrent den rnoord op den brigadier der marechaussees J. Fynaut, in den avond van Woensdag 27 dezer: Op dezen bewusten avond waren op surveil lance do brigade-commandant, de marechaussees Mcrtens en Mommers, benevens de gemeente veldwachter van Chaam, op een jachterrein onder laatstgenoemde gemeente, genaamd de „Sluis". 't Was avonds te 9 uur, dat zich deze mannen op een inryweg van een akker had den opgesteld toen zjj in de verte een tweetal stroopers ontwaarden met den zoogonaainden lichtbak in jagende houding. Toen de stroopers op zeer korten afstand de politiemannen genaderd waren, sprong op eens do brigade-commandant uit zjjn schuil plaats te voorschijn, vlak voor den strooper, die het geweer droeg en dien hjj wilde vast pakken. Op eers ging het schot af en trof den briga dier in het linkerdjjbeenda volle lading drong door tot in het onderljjf en de dood trad na ongeveer drie minuten in. De inarochausseo Mertcns ving zjjn comman dant in zijn armen op, die nog alleen deze woorden sprak Mertens, ze schieten me dood, Jezus, Maria, Jozef sta me bjj. Eu zielloos viel het lijk van den brigade commandant neer. Inmiddels ging de strooper er van door, doch werd achtervolgd door den marechaussee Mommers, die hem aanriep, halt te houden. Daaraan geen gevolg gevende, schoot de marechaussee met zjjn revolver, waarop do strooper stam bleef eu werd gearresteerd. De strooper die don lichtbak droeg, werd op de plaats des onheils gearresteerd door den ge- meente veldwachter van Cbaam. Toen bleek, dat de stroopers waren een paar niet te goedei naam en faam bekend staande personeD, zekere F. Roovers en J. B. Schellekens, allebei flinke jonge kerels, van 25 jaar, die voor een klein geruchtje niet vervaard zjjn. Het ljjk van den vermoorden brigadier werd naar de openbare school der gemeente Chaam overgebracht, alwaar Vrijdagmorgen het sectie onderzoek in tegenwoordigheid van den heer van justitie uit Breda plaats had. Do ongelukkige stond bekend als een recht schapen politieman, die streng was in het vervullen van zijn plicht, maar hutnaan tegen over een ieder. Hjj was te Alphen algemeen geacht en bemind en stond hjj zjjne superieuren hoog aangeschreven, zoo zelfs, dat zjjn chef nog vóór ongeveer 14 dagen verklaarde geen beter politieman in zjjn district te hebben. Zoo is dan ook deze man in den bloei dor jaren, hjj was 35 jaren oud en vader van 3 kinderen van 8, 6 en 4 jaar, gevallen omdat hjj zjjn plicht deed. Do justitie zal wederom voor het geval .«taan, uit to maken, of hier wel een opzetteljjko moord heeft plaatsgehad, dan wel of het een ongeluk is geweest. Geheel Alphen on Chaam verkeoren onder den 'indruk van dit noodlottig geval. Vrijdagochtend omstreeks elf uur kwam to Chaam het gerecht uit Breda. Het onderzoek had plaats op het raadhuis en ving aan met het verhoor van den licht bakdrager B. S. Vervolgens werd in verboor genomen do losser van bet doodeljjke schot, F. R. Na dit onderzoek werden beiden geleid naar den akker, waarop het bloedige drama afgespeeld is, en waar door hen do noodige aanwjjsingen gedaan moesten worden. Onder- wjjl geschiedde de sectie van het ljjk des verslagene door twee officieren van gezond heid in de openbare school. Nadat de justitie van den bewusten akker teruggekeerd was, werd het gerechtelijk onder zoek voortgezet, als gevolg waarvan S. in vrjjheid werd gesteld, terwjjl R. Vrjjdagavond onder geleide van twee marechaussees naar Breda werd getransporteerd. De justitie vertrok omstreeks vjjf uur. Het ljjk van den verslagene werd na de sectie in een kist geplaatst, welke, na verzegeld te zjjn, naar Alphen is vervoerd. Aan den zwier. Een stoker, die een goeden geldbuidel bezit en dan in Amsterdam aan het p is- sagieren gaat, verzeilt tien tegen een altoos op den Zeedyk. Het eerste glas bier dat hjj in een der vele draokgelegenbeden daar drinkt, is dikwerf de bron van veel ellet de, want op bet eerste volgt een tweede enz., totdat het open bakje voorkomt en de stoker in vrouweljjk gezelschap verdwjjnt. Meestal wordt dan de richting van d-i M> er ingereden of wel koers naar Haarlem gezet, gedurende welke ïit de „kap-lle jas" niet worden vergeten. Zoo ging het ook met den stoker P. D„ die op 't laatst tóó dronken was, dat hg met het hoofd ach terover op den kap van de victoria lag te suffen. Deze toestand werd door drn snorder, H. Koedyk, opgemerkt, toen hjj met zjjn vrachtje in de Amstelstad was weergekeerd en in de spiegelruiten der winkels keek. Op een gegeven oogenblik zag hy de schoone Cornelia H. op den schoot van den stoker zitten, spelend met diens por- temonnaie Hjj hield op, er ontstond een herrie, politie kwam er by te pas en het geheele stelletje werd naar het politiebu reau gebracht, waar geconstateerd werd, dat geld uit deportemonuaie verdwenen was. Cornelia, hiervan verdachf, ontkende voor de A msterdamsche rechtbank, doch de koetsier verklaarde, dat zjj hem voor gestel 1 had den inhoud te deelen en een glazenwasschpr had haar óók met de por- temonnaie in d« handen gezien, doch voegde er vergelijkend bjj, dat zjj „lang niet zuiver op den graat" was geweest, daarbjj de bekende beweging met de rechterhand nair den mond makend. Tegen Cornelia eischte het O. M 3 j. gevangenisstraf. Dinsdag werden in de omstreken van Den Bosch door hef aldaar liggend garnizoen manoeuvres gemaakt. Twee bataljons, het 4e en het 5e, sponden tegenover elkaar, terwjjl enkele officieren van het 4e bjj het 5e bataljon gevoegd waren en omgekeerd, Op een gegeven oogenblik floten twee ko gels langs de ooren van den kolonel-com mandant en een bh hem aanwezig officier. Onmiddelljjk liet de commandant de otfe- ning staken en op de plaats zelf een streng md-r/oek instellen. In de citadelkazerne werd het onderzoek voortgezet en moesten alle kisten worden geopend. By enkele soldaten werden werkelyk scherpe patronen gevonden. Daar wjj vernamen. Hoe ze daaraan kwamen is een raadsel, daar alleen aan de manschappen die op wacht trekken, scherpe patronen worden verstrekt gedurende dien tyd. Wanneer men op manoeuvre gaat, worden scherpe patro nen uitgereikt, die eerst nog worden nage- z'en en bovendien in pakjes zjjn, die on middelljjk daaivoor worden loigema kt. Of er moedwil of vergissing in het spel is, is door het onderzoek nog niet uitge maakt. (Nbrab.) Patroleumbrand ts Hamburg. Donderdagmorgen om 10 uur brak brand uit in een petroleumentrepot van de »Deut- schen Vacuum Oil Company" gelegen aan den Luisenweg in de Haraburgscho voor stad Boyefelde. Circa 3000 vaten olie moeten daar opgeslagen zjjn. Onmiddellyk stond het geheele slager" in brand. De brandende olie li<p in stioomen in bet langs de achterzjjde der gebouwen loop°nde kanaal. Door den hevigen wind greep het vuur ook de aan den anderen kant van het kanaal liggende voorraadschuren van den >Consumverein Produktion" aan. Eén dezer pas gebouwde schuren brandde totaal af. Povendien staan nog twee woonhuizen in vlammen en twee étage-woningen be vinden zich in groot gevaar. De brandweer was dra ter plaatse met acht afdeeliogen (bjjna de geheele Ham- burgsche brandweer), het gelakte haar een aangrenzend woonhuis, dat groot gevaar liep, te redden. De schade moet twee millioen mark bedragen en niets moet verzekerd zjjn. Naar Reuter uit New-York seinde heeft een brand te Zuid-Brooklyn de pak huizen van de Brush Terminal Company en de stoomschepen American, Nebraskan en Arizonan. van de American Hawaiian Steamschip Company, en de Citta di Paler- mo, van een Italiaansche maatschappij, vernield. Men vreest, dat er menscben bjj omgekomen zjjn. Uit het Buitenland. Het Russisch-Engelsch conflict bjj Doggers- bank zal wel geen oorlog tengevolge hebben. Die geruststelling ineenen wjj den lozer wel te mogen geven na al hetgeen er in de laatste dagen is gebeurd van den kant der betrokken reeeeringen om de treurige zaak tot een goed einde te brengen. Doch alt er dan geen oorlog komt is het niet de schuld der Engelsche pers. Die heeft laten we maar zeggen oudergewoonte het vaartje opgestookt zooveel zjj maar kon. Al is er nog veel onverklaarbaars in de toedracht der zaak, niemand zal toch veron derstellen dat de Russische vloot uit boos opzet en met volle instemming van het Russi sche volk en de Russische regeering op de visschersvloot schoot. Zooals hjj in zjjn rapport verklaart is de Russische vlootvoogd van meeniug, dat zich tussclien de visschers torpedobooten bevonden. Eu al zjjn die cr misschien nu niet geweest, toch kan de admi raal vast gemeend hebben, dat ze cr waren. Ik wil rnaar zeggen dat de Engelsche pers nog niet het recht had den admiraal voor eon .dollen dronken hond* to schelden. Dat de Britsche pers genoegdoening eischt, dat is haar recht zjj doe bet echter in gepaston vorm en niet met eene beleediging van het Russische volk. De regeering was wjjzer dan de pers. De eiach van onmiddclljjke bestraffing der verantwoordeljjke Russische commandanten heelt zjj laten vallen nadat haar terecht ge wezen was op het zonderlinge van oene bestraffing zonder verhoor. De Fransche gezant te Londen schjjnt er ook toe bjjgedra- gen te hebben, dat do beide regeeringen het eens zjjn geworden omtrent de te volgon gedragsljjo. Admiraal Rodjestvenski verklaart torpedobooten te hebben gezien de visschers verklaren zo niet te hebben gezien. Een onpartjjdig onderzoek is dus noodig en zoo zal dan eene internationale oommissie, ingesteld naar de grondslagen vastgelegd in de Haagsche Vredesconferentie, doze za«k onderzoeken. Het Russische eskader of althans een deel ervan zal te dien einde t« Vigo bljjven. De Spaansche regeering, die eerst voornemens was do Russische schepen slechts vier en twintig nar toe te laten, heeft met hot oog daarop een verbljjf van 20 dagen toegestaan. Het kan niet anders dan bljjd- schap wekken bjj alle vred es vrienden dat do zaak dezen keer heeft genomen en vooral dat van do te 's Gravenbage bestaande gelegen heid tot het bjjleggen van geschillen in deze ernstige zaak wordt gebruik gemaakt. Wjj zeggen het vol vreugde het tBerl. Tagcblatt* na: .Deze oplossing brengt de spotters die het Hof van Arbitrage als een onding boscbouwden tot zwjjgen. Zjj betoekent een nieuwen stap in de richting van den wereldvredo*. De tweede weldra bjj een te roepen Vredesconferentie kan haro taak onder werkcljjk moedgevende voorteckeneo opvatten. Een gedeelte van het Baltischo eskader is Tanger aangekomen. Uit een beëedigde verklaring afgelegd door den kapitein van de .Sonntag* een stoomvischvaartuig, dat te Geestemunde tehuisbohoort, bljjkt, dat het es kader ook op dit schip gevunrd heeft en wel op 21 Oct. bjj do vischgronden van Hornsrif. Van Duitsche zjjde is oen onderzoek naar deze zaak ingesteld. De Russische regeering bestelde bjj een Kielschon groothandelaar voor 50000 mark levensmiddelen, die op transportschepen het eskader moesten worden nagexondon. De firma achtte bet leveren van deze bestelling in strjjd met de neutraliteit en nam se niet aan. Om trent Denemarken'» neutraliteit wordt nog meegedeeld dat daar do voorschriften behoor- ljjk zjjn in acht genomen. Geen enkel schip van het Rutiiisch eskader heeft in senigs Dencinarktcho baven kolen geladen, noch is door een Deensch vaartuig van kolen voorzien. Uit Marokko wordt melding gemaakt van onlusten. De volksstam der Sabels belegert de stad Lharrachde Fransche concul heeft de stad verlaten. De opstand is echter niet tegen de Europeanen gericht. Vrjjdag is de dag der interpellaties en daarmee de dag der verrassingen in de Fransche kamer. De af gevaardigde Rousset interpelleerde den minister van oorlog over een zeker soort van spionnage onder do officieren De diroctenr van de Figaro beschuldigde een aantal officieren, die hjj met name noemt en vrjjmetselaars zjjn, naar hjj zegt, dat zjj over hunne kameraden korte rapporten indienden, waaruit bloek of die clericaal, replublikeinsch of vrjj metselaars waren. In 't eerste geval werden zjj slecht genoteerd in 't laatste geval bjj kenze bevor derd. Rousset vroeg den minister hieromtrent inlichtingen. Generaal André seide dat hem daarvan niets bekend was. Zoo het waar was, zou hjj het ten sterkste afkeuren. Hjj vroeg gelegenheid om de zaak te onderzoekon. Eene motie van Maujan uitsprekende dat de feiton, zoo die waar zjjn, streng moeten wor den gegispt en dat men in deze op de regeering vertrouwde werd aangenomen met 294 tegen 263 stemmen. De minister had zich met deze motie vereenigd. Volgens de correspondent der Daily Expres te Sjanghai, meenen de Russen nit de eerste hand inlichtingen te hebben, dat er van De nemarken tot Hongkong toe op een aantal punten langs den weg, dien de Russische Oostxeevloot zal nemen, o. a. te Sabang, een groot aantal Japanscbe zeeofficieren, eloctrici, torpedisten enz. verspreid ijjn, rjjkeljjk van geld en materiaal voorzien, om met alle mid delen te beproeven, do vloot te vernietigen voor zjj in de Gele Zee aankomt. Dat heeft de Russische zeeofficieren zoo zenuwachtig gemaakt. FEUILLETON. 10.) Toen ik opendeed, stond Hans Thorbeeken voor me, in een kort, grjjs wambuis, zonder hoed en met verward haarhjj koek me wezenloos treurig aan. Hjj had destijds lichtblond, bjjna wit haar cd oen smal edel jongensgelaat, met diepe, grjjze oogen, juist het evenbeeld van zjjn moeder zaliger. Ik zie hem nog zoo voor me staan. Er kwam een vrceseljjke angst bjj mjj op, want ik hield veel van den jongen. .Wat scheelt or aan, Hans?* vroeg ik. „Waar is je hoed .Wat kan mjj dien hoed schelen, tante antwoordde bjj. „Ik ben bly dat ik mjjn hoofd nog hebLaat mjj binnen, n moet mjj hebben.' Ik trok de hoogst noodige klecdingstukken aan en weldra zat hjj in onze woonkamer op de sofa. Toen ik na verloop van tien minuten met een kop heete thee binnenkwam, lag hjj met het hoold tegen de rugleuning en schreide bitter. Ilans was pltjjd een stjjf- booldige, trotsche jongen geweest dus be- grjjpt ge, dat mjj do kop thee bjjna uit de handen viel, toen ik hem zoo zag zitten. Onmiddellyk ging ik naast hem zitten, trok de handen van zjjn gelaat weg eu verzocht hem mjj te zeggen, wat er aan scheelde. „Ik kan het n niet zeggen, tante,* snikto hjjt .het is al te erg. Ik kan het aan niemand ter wereld zeggen.' „Heb je iets slechts gedaan, Hansr* Hjj keek verward rond en zocht mjjn blik te ontwjjken maar ik nam zjjn hoofd tus- schen mjjn handen. Ik dacht dat zjjn moeder I ook zoo gedaan zou hebben, en ik had den jongen liet als mjjn eigen kind, en zjjn moeder was dood. •Zeg me, Hans, wat heb je dan „Ik ik heb mjjn eigen vader geslagen met deze hand 1 riep bjj uit en schudde voortdurend de hand, alsof hjj die afschudden wilde. „Haosl „Ja, tante, hjj had mjj geslagen, hjj sloot me opik geloof, dat hjj mjj wilde dood en het was, t>f bjj krankzinnig was ik moest wel toeslaan zoodat hjj neertui- meldeHjj was dronken De jongen trok de schouders heen en weer als iemand, wien het leven een last is. „Ik wil weg over zee naar Amerika 1' „Ik moet de waarheid weten, Hans!* zei ik. .Ik wil je wel helpen om weg te komen; maar dat zal ik alleen doen, wanneer ik weet, dat je werkeljjk niet kunt bljjven. Waarom heeft hjj je geslagen En nu hadt ge dien jammerjmoeten hooren, lieve Gertrudehet heeft me wel veertien dagen lang in de ooren geklonken. Hjj had dien avond door een tooval ont dekt, dat het bestaan zjjner familie sedert vele jaren op leugen en bedrog berustte. Meer kon hjj er niet van zeggen. Hjj bad toen van zjjn vader geëischt, dat deze het onrecht onmiddellyk weer goed zou maken maar die was gaan vloekon en drinken en had hem op ruwen toon gedreigd en hem hard door elkaar geschud. Zjjn eigen vader kon hjj toch niet bjj het gerecht aangeven, het was immers zyn vader, en bljjven kon hjj ook niet, want bjj eiken voetstap zou hjj aan hot bestaande onrecht worden her innerd. Ik deed al het mogeljjke om hem van zjjn plan af to brengenmaar eindeljjk bracht lijj mjj tot zwjjgen mot te zeggen, dat zjjn vader ronduit zjju schuld had bekend, maar cr bjjgcvoegd had, dat alle menschen schur ken en bedriegers waren, en dat niemand uit de handen gaf, wat li jj eenmaal beet had. „Is dat waar, tante?* kreet by telkens weder. .Is dat waar? Zjjn alle menschen zoo? Dan word ik dezen nacht nog krank zinnig, en dan zal ik God danken, dat ik het geworden bon." Do tranen stonden juffrouw Muller in de oogen. Met bleek gelaat had Gertrude toegeluis terd nu zeide zjj alleen: .Mag ik n.tante* noemen, zooals hjj gedaan heeft, en sooals Fraukc ook doet?* „Gaarne, kind,* antwoordde zjj, en met vochtige oogen streelde zjj de hand, die in de hare rustte. „Ge kunt u op mjj verlaten, wanneer ge raad of hulp noodig bobt.' Ik heb toen tot middernacht roet hem beraadslaagd. Toea ik zjjn beslnit niet kon veranderen, gaf ik hem duizend mark, meer wilde hjj niet hebben, en toen de morgen aanbrak, is hjj als een eenvoudige knecht verkleed, naar Jutland gegaan „En nu?' vroeg Gertrude met haperende stem. .Ze gclooven allen, dat hjj dood is,inden vreemde gestorvenallen, die hem lief had den,' Von Rnee. Vos en Frauke vooral. Zjj spreken niet meer over hem, omdat zjj het jiet voor mogeljjk houden, dat hjj nog leeft, en ze zjjn al treurig, als zjj aan den flinken jongen denken. Hjj hoeft mjj verboden te vertellen, dat hjj nog leeft. Hjj zei: Ik ben niet waard, dat de Knee's weten dat ik nog in leven ben.* En ziet ge, Gertrude die woorden sterken mjj in het vermoeden I En schrjjft hjj aan u, tante?* Na verloop van een jaar, kwam er een brief uit Chili, met een wissel van dnizend mark op een Hamburger bankier, en met het bericht, dat bet hom zeer goed ging, ondanks den last, die zjjn geweten bezwaarde. Reeds gedurende de reis naar New-York was hjj in konnis gekomen met een bejaard Duitach ingenieur, bjj wien hjj in den smaak was ge rallen. Deze had hem meegenomen naar Zuid-Amerika, waar hjj spuorwegen moest aanleggen do man behandelde hem als zjjn eigen zoon. Sedert dien tjjd heeft hjj elk jaar éénmaal geschreven cn het is verschrikkeljjk, kind telkens geuraagd, hoe het met zjjn vader gaat, hoe hjj er uitzag, en of hjj oud wordt de xoya wacht op den dood van zjjn vader!' „En weet ge, wat ik nu denk over die zaak „Ziet ge daar hot hnis van Thor beeken Zjj wees naar hel statige huis, vreedzaam gelegen te midden der korenvelden, als een ei in hot nest .Sedert negentig jaar noerat het volk het niet anders dan .het kwaad geweten* en allerlei geruchten doen U-lkcns weer de ronde. Ik wil er op zweren, dat het bjj den verkoop, dion graaf Hans negentig jaar geleden met den vader van Thorbeeken heeft gesloten, niet in den haak is geweest, en dat de oude zondaar ginds wel weet, hoe het daarbjj is toegegaan, en dat Hans Thorbeeken om niets anders het land heeft verlaten, dan omdat hjj bekend was geworden met deze zonde van zjjn groot vader en vader.* Up dit oogenblik werd het gesprek gestoord door de komst der beide jongelieden, die de gewelfdo zaal binnentraden, zoo het scheen, in vrjj goede eendracht. Vrooljjk lachend kwam Christiaan naast zjjn moeder op do steenen bank zitten, legde zjjn arm om haar hals en zei: .Wil u weten, moeder of uw zoon de braafste mensch ter wereld is, vraag het dan nu aan freule Frauke ze zegt dadelijk ja Frauke trok minachtend de lip op on koek weifelend naar het spottend gelaat van haar ▼jjand. Vraag maar liever niet, tante," zei ze zacht. .Komaan, frenle von Knee,* zei Christiaan. „Christiaan!* vermaande zjjn moeder, half lachend, half boos. „Wees nu ernstig en laat haar met rust.' Mag de zaak werkeljjk niet ruchtbaar worden. Franke?' vroeg Gertrude vrooljjk. „Houd je toch stil, sandgravin I* Ah, je bont razend wilde kat?* Ik verzoek n vriendelijk te zjjn jegens uw nicht. Franke!' Frauke kruiste de armen op den rug en leunde boos tegen den mour. Alzoo kreeg Bob dezen morgen onder richt," zei Christiaan bedaard „en De armen kwamen weer te voorsehjjn Franke ging bjj haar nicht zitten, en zonder haar kwelgeest met een enkelen blik te ver waardigen, legde zij haar arm omGertrule's hals en zei.Op n ben ik niet booe, Gertrude g(j sjjt gued!' „Ik toch ook Een oogenblik stilte. •Alzoi Bob •Ja met een vlammenden blik. „Christiaan! Houd nu op met dien onzin Juffrouw Muller stond op om heen le gaan. Gortrude keerde zich in gepeins verzonken om en staarde in d« verte, waar hemel en aarde sich verloren in den blauwen damp. Ginds vele honderden mjjlen ver daar woondu hjj. Hoe sou hjj er nitziea Zou hjj nog dat smalle gelaat hebben en die peinzende oogen, en dat lichtblonde haar Bestaat er een geheimzinnige, voor ons, mentenen, raadselachtige tnac.hl, die, onaf- hankeljjk van tyd en afstand ver van elkander verwjjderde menschenharten, fijne draden knoopt en ze met spelende hand door elkaar strengelt En moeten dan die harten of zjj willen of niet over landen of zeeën tot elkander komen, langzaam maar zeker, al nader en nader, tot zjj eindeljjk tegen elkaar kloppen Toen de beide damee de laan insloegen en alzoo aan haar oog werden onttrokken, keek Frauke van ter zjjde naar Christiaan. Zjj dwong sich tot spreken en zei„Ik wilde u vragen, of ge die domme geechicdeou met Bob en wat ik u Later heb gezegd, werkeljjk wilt vertellen „Van avond aan tafel!* antwoordde de jonkman, voortdurend naar de boomen kjjkende. Zjj klemde de tanden op elkaar om haar opvliegende drift te beheerschenzjj vreeede in toorn te spreken en allee te bederven, sooals reeds te voren was gebeurd. Frauke gevoelde zich van alle menschen verlaten, geheel alleen op de wereld. Wat verlangt ge .Niemendal „Ik hoorde 11 zuchten*, zei Christiaan, dio heimelyk schik had, „ik dacht, dat u iets scheelde. (Wordt vervolgd.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1904 | | pagina 1