Levering van Levensmiddelen. iog „CoDcordia". „Excelsior". Bijverdienste. eeneVergunning Gemeenteraad van Helder. Zitting van Maandag 31 Oct. 1904, cjjnde oon voortzetting van de vergadering van Dinsdag 25 October. Voorzitter de lieer Van Steyn, burgemeester. Tegenwoordig 9 leden; afwezig do hoeren Van Twisk, Kramer (wegens ziekte), Staal man, Van Ede, Breet, Van Wingerden, Meyer, Terra, Dito, Van Breda, Hoogenbosch en Hartsinck. Na do opening dor vergudering neemt do Voorzitter het woord en drukt zyn leedwezen uit over de woorden, die hem in de vorige zitting in drift zyn ontvallen. Spreker betuigt dat niemand meer dan hy spyt kan hebben over de gebezigde woorden, die, zooals hy gevoelt, geheel misplaatst zyn geweest. Hy zal zich in acht nemon, dat zoo iets niet weder gebeurt, want zulks is niet in het belang der gemeente. (Applaus). De hoer Jaring zegt, mede namens zyn vrienden, hot te waardeeren, dat do Voor- aittor tot deze verklaring is gokomen. Hy spreekt den wensch uit, (lat bittere woordon, zooals in do vorige vergadering werden geuit, in don Raad in don vervolge niet moer zullen worden gehoord en dat de vergaderingen zich voortaan zullen kenmerken door welwillend heid en verdraagzaamheid, zoo van de zydo der leden, als van de bestuurstafel. (Applaus). Do Voorzitter dankt voor deze woorden en verzekert nogmaals zynerzyds al hot mogelyke to zullen doen, om do zAken in goedo rich ting te leiden en daardoor de belangen der gemeente te behartigen. Aangezien het by do wet voorgeschreven aantal leden niet present is, kan mot de ho handeling der ugenda niet voortgegaun wor den; om evenwel geen stagnatie to onder vinden, wordt do vergadering niet verdaagd, maar door den Voorzitter gesloten. Zoo wy vernemen is tegen Donder dagavond a.s. een nieuwe vergadering uitgeschreven. Gemeenteraad van Texel, gehouden op Zaterdag 29 October 1904, Voorzitter H. W. de Jonchcere, Burgemeester. Aanwezig allen, d. i. 10 leden. Één vacature. Do Voorzitter opent do vergadering en brengt daarna eerbiedig liuldo aan du nage dachtenis van den licor S. P. Koning, dezer dagen overleden. Zeker hadden allen gaarne den heer Koning in den raad terug gezien, daar hy steedB heeft getoond, èn als mensch, èn als lid van den Raad //de rechte man op de rechte plaats" te zyn. De nagedachtenis aan zoo'u braaf en edel man zal zeker be waard blyven. Voorgesteld wordt een brief van rouwbeklag aan de kinderen van den overledene to zenden. Hierna worden do notulen der voorgaande vergadering gelezen en onveranderd goedge keurd. Punt I. Mededeelingen. Ingekomen stukkeu. De voorzitter deelt mede, dat is ingekomen a. Schry ven van de kinderen van den heer S. P. Koning, waarin wordt medegedeeld, dat hun vader op 27 Oct. jl. is overleden. b. Idem van don lieer J. K. G. Möller, hoofd der school te Oudeschild, waarin dank betuigd wordt voor de belangstel ling en waardeoring, hem betoond by zyn 40-jarig jubileum als onderwyzer. c. Mcdeducliug dat tot leden van het col legavan zetters zyn horbenoemd de hecrcn Joh. S. Keyser on C. W. Bakker Jr. Een en ander wordt voor kennisgeving aan genomen. Punt II. Vaststelling Gemeonto-bogrooting voor hot jaar 1905. Do Commissie van onderzoek brengt rap port uit en zegt geene aanmerking op de begrooting te hebben. Tot goedkeuring wordt geadviseerd. Toch wenscht de hoer Bakker op te merken, dat do post voor klokkenisten is verhoogd, doch dat hot salaris voor dien aan don Hoorn lager is als voor die to Waal. Gaarno zou spreker gelijkstelling zien. De Voorzitter heeft hiertegen geen bezwaar, of schoon by informatio gebleken is, dat het werk te Waal moeiolykor is. Na nog eenige wenken en bedenking! zegt de heer Bakker, dat hy gaarno een Cop de begrooting had gezien voor het wen eener nieuwe onderwyzorswoning te Oosterend. De Voorzitter zegt, dat dit niet mogolyk was, doch dat dit by suppletoire begrooting k.„ god.»., worden, wannoorliot Ryk do toegezegde som voor do kantonnale gevangenis uitbetaalt. Nadat nog verschillende wenschen zyn uitgesproken voor het verbeteren en onder houden van wegen, voor beter marktoezicht on voor vergoeding aan veldwachters enz., wordt zonder artikolsgowyze behandeling ei nadat besloten was, om hot salaris van be doelde klokkenisten gelyk to stellen, de bo- grooting vastgesteld tot een bedrag v. f60825.24. Dit houdt in eone toekenning van f 3800 subsidie voor het Algemeen Armbestuur on het aangaan eenor geldleening van f 5000, tegen hoogstens 5% ronte. Do Voorzitter zegt nog, dat het wenschelyk is, om vervolgons eventueele aanmerkingen op do begrooting •enigen tyd to voren tor kennisso te brengen, terwyl de heer Bakker zegt, dat hy gaarno tydiger de begrooting aan do leden zagann Punt III. Vaststelling begrooting Algemeon Armbestuur. Op advies van do Commissio wordt ook dezo begroeting, evenals de vorige, mot al- gemeone stommen vastgesteld. Punt IV. Benoeming onderwijzeres in de nuttige handwerken voor do herhalingschool te Zuid-Kierland. Met algomoeno stemmen wordt benoemd de eenige sollicitante Mej. A. Dousma. Punt V. Vaststelling kohier schoolgeld, 4e kwartaal 1904 on suppletoir kohier 3de kwart. Hot eerste wordt vastgesteld tot oen bodrag van f 669, het tweedo tot een van f 1.807 Punt VI. Wyziging besluit bepalende o. m. den leeftyd, waarop do nieuwe loerlingon tot de O. L. scholen kunnen worden toegelaten. Gedeputeerde Staten stelden voor o. m. ooi don toolatingsloeftyd to bepalen op bl/a jaar minstons voor de gewono scholen en niet, zooals in het leerplan-ontwerp werd voorge- op 5 jaren Do heeron Dikkers en Keesom un dan gaarno zien, dat tweemaal per jur aanneming plaats had, wat volgens den Voorzitter te bezwarend was. Na nog eenige besprekingen werd het voorstel in stemming gebracht. Do stemmon staakten, zoodat du behandeling verdaagd is tot de volgende ver gadering. Punt VII. Verzoekschriften om afschrijving van Hoofdelyken Omslag. Dat van Keetje Smit werd toegestaan, dat van D. Bakker, Wed. J. Bruin, met gesloten deuren behandeld. By do rondvraag verlangde niemand het woord, zoodat do vergadering word gesloten. Marine en leger. By Kon. besl. is aan den luitenant tor zee 2o kl. J. E. van Gogh, op zyn verzoek, met 1 Nov. a.s. eervol ontslag uit den zeedienst verleend. Do luitenant tor zee 2do kl. D. J. baron van Lyndon, uit West-Indio in Nederland teruggekeerd, wordt mot 5 November a. s. geplaatst aan boord van Hr. Ms. wachtschip te Willemsoord. Hr. Ms. kanonneerboot «Hadda" wordt 3 November buitendienst gestold en do com mandant van dien bodem, de luitenant ter zee le klasBe C. A. Dominicus op non-acti- teit gesteld. De aan boord van dien bodem dienende luitenant ter zee 2e kl. C. L. Schepp, wordt overgeplaatst op Hr. Ms. Wachtschip. Vorder worden van dien bodem overgc- geplaatet; do hoofd machinist F. E. L. Gons- sens naar de conservatie te Hellevoetsluis, stoker-majoor J. do Roos naar do ,Van Spejjk", torpedist-majoor II. Koopman en sergt.-torpedomaker J. V. Eckhart naar Hr. Ms. „Marnix". De machinist J. de (1 root, gedetacheerd by de conservatie op 's Rykswerf te HelleVoet sluis, zal 1 Maart 1905 wegens lichaams gebreken den zeedienst verlaten on op pen sioen worden gesteld. De stoker-majoor G. P. Wortel wordt 1 No vember overgeplaatst van Marnix" op wacht schip on gedetacheerd aan boord van het instructiesehip voor do werfdivisie. Met I November j.1. zyn bevorderdde bootslieden C. Krabbendam, H. Krua on T. J. de Buijzor tot schipper konstabel-majoor I). W. Spangenberg tot oppcrkonstabel; sergt- konstabel J. Kooroman tot konstabel-majoor; sorgt.-timmerman W. M. de WolfF tot tim merman-majoor; 8ergt.-bottelier M. van der Kyk tot bottelier-majoor; sergt.-ziokenverple- ger P. van de Velden tot majoor-zieken- verpleger; sergt.-stokera P. J. Annart en R. .1, de Waard tot stoker-majoor; stuurman mnjoor M. A. W. Grevink tot opperstuurman; Hcrgt.-stuurmun (f. ICunia tot stuurman-maj.; do kwartiermeesters J. van Oudenaarden, H. Brust on J. van don Berg tot bootsman korp.-konstabol W. Verheyde, J. Boor en IC. Pieper tot sergt.-konstabelkorp.-bottelier B. den Bakker tot sorgt.-bottelierkorp.- ziekenverpleger8 S. Hornsveld en W. Mcnto- nari tot sergt.-ziekcnverpleger; korp.-torpedist P. J. Schotvanger tot scrgt.-torpedist en korp.-torpedoinaker L. F. van Bers tot sergt.- torpedomaker. Met dienzclfden datum werden opgenomen in het vaste korps onderolticioren l) lotsman -J. P. Wassenaar, sergt.-konstabel P. Hoy- blok en F. Hildama, sergt. bottelier P. Cre- mor8, sergt.-ziokonverploKer J. M. Orabach. sorgt.-hofraeester S. Ochel en sergt.-kok J. Jacobs. Stoomvaartberichten. Het stoomschip Soombawa, van Amsterdam naar Batavia, passeerde 30 October Dungeness. liet stoomschip Bali, van Batavia naar Am sterdam, vertrok 30 October van Port-Said. Hot stoomschip Prins Hendrik, van Batavia naar Amsterdam, passeerde 28 October Pcrim. Het stoomschip Koning Willem I arriveerde 30 October van Amsterdam te Batavia. Ilot stoomschip Flores, van Batavia naar Amsterdam, passeerde 31 October Porim. Marktberichten. Hoorn, 29 Oct. Tarwe f8.— ft 8.50. rogge 0.ft 0.—, gerst f 4.50 ft 5. haver f 8.50 ft 4.witte erwten f ft groene id. f 12.ft 14.grauwe id, f 13.— ft 15.—, vale id. f 10.25 ft f 14.50, bruine boonon f 11.75 ft 12.50, karweizaad f ft mosterdzaad f 19.50 ft 28 paarden f 70 ft 140, 10 koeien f 140 a 180, 89 schapen f 20,ft 24, 0 lammeren a ft 18 kalveren f 8 ft 15, 0 var kens f ft 87 biggen f 6.a 9. kipoiereu f 6.ft 6.50, 1625 kop boter 70 a 72' ct. p. kop. Alkmaar, 29 Oct. Aangevoord 5 Paardi f 80 a 150, Veulens f 0.— a 0.—, 34 Koeien en ossen f 120 a 260, Vette kal veren f 0.a 0.—, per K.G. a 45 Nuchtere kalveren f 7 a 23, 53 Magere schapen f 10 a 22, Vette id. f a per K.G. a ct. Lammeren f a 67 Magere varkens por stuk f 14 a f 17, 138 Biggen, 10 w. f 6 a 9°, 10 Bokken geiten f 3 a 6, Botor, hoogste prys 75 ct., laagste 65 ct.. middelb. 70 ct., aanv. 3751 K.G., Eieren f 6.a 7. Burgelijke stand der gero. Texel Aangiften van 22 tot en mot 28 Oct. 1904. ONDERTROUWD: Geono. GETROUWD: Biem Cornelis Lap en Aal tje Lap (den Hoorn,) Simon de Porto en Jolmn- na Mulder. (Westermiont.) GEBOREN Maartjad. v. Cornelis Vlaming en Maria Koogor (Oosterend.) Loonardus z. v. Jan Vonk en Wyntje Eulman (Oosterend,) Diouwertjo d. v. Cornelis Vlaming on Cornolia de Ridder (Hoogenborg.) OVERLEDEN Sybrand Koning, oud 70 jaren, weduwnaar van Diouwertjo Brans (Oosterend.) Aanbestedingen in Noord-Holland. 19 Nov. Haarlem 11 ureHet mimet van W., H. en N., in hot gebouw van het prov. best,h e t maken van louningon op de groote schutsluis te IJmuiden, beboerende, tot do werken tot onderhoud, herstel on ver betering van het Noordzeekanaal, bogrooting f4800; bestek no 192 ligt na 8 Nov. ter lezing aan het gebouw van genoemd minist., 19 Nov. Haarlem 11 ure Hot minist. van W., II. en N., aan hot gebouw van het prov. best. het onderhouden gedurendo bot jaar 1905 van de werken tot verdediging van do Noordzeekust in do prov. Noordholland, tus- schen de strandpalon 9.800 en 13.500, begr. f 18.000; bestek no. 29 ligt na 3 Nov. tor lezing aan hot gebouw van gouoemd minist., 19 Nov. Haarlemll ure. Het minist. van W., H. en N., aan het gebouw van hot prov. best.het onderhoud van do werken, bc hoorendc tot do visschcrshaven te IJmuiden, gedurende de jaren 1905 en 1906, begrooting I 9000 per jaar bestek no. 28 ligt na 3 Nov. tor lezing aan liet gebouw van genoemd min., Visscherijberichtep. Nienwediep, 23 October. Aangebracht door 3 der» te xanicn 10 stak» groote tong p. st. 85 cent, 10 middelmatige tong p. it. 10 cent, ft mand kleine schol p. m. f 2,60, 4 mand nclinr p. m f 1,25. 211 October. 41 korden met iO tot 80 «tukt groote tong p. st. 75 a 85 cent, 20 tol 100 middelm. tong p. st. 40 a 50 cent, 20 tot S0 kleine tong p. st 15 a 20 cent, 2 tot 20 stuks rog p. st. f 1,50, 1 tarbot roor f 7,50, 2 tot 10 mand kleine schol p. m. f 1,50 a f 2,50, 1 tot l mand schar p. m. f 0,80 n f 1, 5 tal horing per tal f 8,75 n f 9,69. 81 Octobtr. 25 kordtri met 10 tot 80 stokt groote tong p st. 80 a 90 cent, 20 tot 60 middelm. tong p. st 3'i a 40 cent, 20 tot 60 kleine tong p. at. 15 a 20 cent, 5 stuks tarbot p st. f 7,50 a f 8,50, 1 tot 8 stuks rog p. st. f 1, 2 tot 16 mand kleine schol p m. f 1,35 a f 2, 1 tot 2 mand schar p. m 00 s 70 ct. 1 November. V.ra. 8 uur. Niet» binnen. Burgerlijke stand gem. Helder Van 28 tot 81 October. ONDERTROUWD: P. ran Horik en M. Mooij. A. Bakker en M. Kort GETHOUWD: P. Biereubnod.pot en A. de Wfjs. BEVALLEN: C. A. Bruin geb. Leistikow, x. Jacobs geb. Kuiper, d A. B. F. de Vries gcb. Meijer, d. N. Dekkrr geb. Bijl, i. E J. P. v d Vrande geb Boncl, d. J. II. Leen inga geb. van Baren, d. M. Har der geb. Kraak, s. J. Loken# geb de Graaf, i. A. Mallet geb Alderlieite, d. OVERLEDEN: A. M. de Lnssonet de la Sabloniire geb, Star Busmann, 84 j. P. Schut, i in. Vervolg der berichten. Gisteren werd door de Directie der Marine alhier, openbaar verpacht het weg halen van spoeling afkomstig van Hr. Ms. Oorlogsschepen en Marine-Hospitaal. Ingekomen 3 biljetten van de heeren J. Kater, voor f 600,Jac Gouwenberg f 770.en L. Selderbeek voor f 800, aan den hoogsten inachrjjver gegund. De Kamer van Koophandel verga dert Zaterdag 5 November a.s. Tot dien dag brstaat gelegenheid tot het indienen van stukken. De afd. Helder van den Kot'. Ned. Bond van Oud-onderofficieren hield 1.1. Zaterdag avond in .Casino* een feestvierende vergade ring, die door een groot getal leden mot hunne fumilio's en geïntroduceordon bezocht was. Tot opening hield do Voorzitter, de heer D. C. Boerma, een rede, waarin by allen wolkom heette, in/onderheid do aanwezige officieren en do besturen der plaatselijke corporatiën. Verder wees hy er op, dat doze feestelijke vergadering, waar de verjaring van II. M. do Koningin herdacht werd, wegens dienst zaken van vele leden niet vroeger kon belegd worden, herinnerde aan hot bezoek der Koningin op 14 en 15 Sopt. aan dezo gemeente en uitte do beste wenschen voor Haar welzijn. Doze woorden werden met geestdrift toe gejuicht. Nadat hierna de bondsmarsch gespeeld was, werd een aardig programma ten beste gegeven, bestaande in 't houden van een paar vroolyke voordrachten met zang en do opvoering van het tooneelspol «De oude dienstbode" en het blijspel .Liefdeen pensioen* De voordrachten werden gehouden door den heer on mej. Th op een wijze, zooals men dat van hen gewoon islos en opgewekt. Zy vielen dan ook zeer in den smaak. Niet minder bijval ondervonden de tooneel- stukjes. Het eerste van eenigazins ornstigen aard werd met aandacht gevolgd, het tweede deed de zaal schudden van lachen. Er werd dan ook goed gespeeld. Hot slot van dezen amusementsavond was natuurlyk een bal, dat zeker nog wel eenige uren aan gehouden zal hebben. Wieringen. Door do afd. Wieringen van deu Bond van Ned. Onderwijzers werd de heer C. Ilijkeboer gekozen totafgevaardigde naar de a.s. algemeene vergadering te Breda. Examen voor Machinist. De commissie voor de machinisten-exa mens zal, overeenkomstig de bepalingen r vat in het reglement voor de machinisten examens 1904 eu het sleepvaartreglement 1904, aanvangende 22 November, zitting houden te Amsterdam. Slachtoffers van den storm. Te Enk huizen is het ljjk van J. Schenk, den jongsten knecht van schipper Harlaar, aangebracht door het visschersvaartuig Enkhuizen 91", schipper G. Witlam. De ljjken van alle opvarenden der vergane »E. H. 12" zyn tbans gevonden. Uitvaart-Kruger. Men meldt uit Den Haag: Iu den strengsten eenvoud is heden ochtend het stoffelijk overschot van Kruger naar Rotterdam vervoerd van Oud Eik en Duiuen, waar de heeren Eloff, Bredell en Jacobs namens de familie de kist overna men uit handen van den directeur der begraafplaats in tegenwoordigheid van den heer Canneel, oud-vice-consul der Z. A. Republiek, staatsraad tnr. Moltzer, benevens den sec-etaris der Yereeniging van oud- Zuid-afrikannsche gouvernementsambtena ren en enkele anderen. De kransen van de Koningin, den Prins en president Steyn dekten de kist. Loos alarm. Het voorval bij de manoeuvres in den omtrek van 's-Hertogenbosch wordt nu door de »Nbr." eeuigszius anders voorge steld. Men meldt nl. aan het blad, dat de kolonel, die alleen reed. niets bad gemerkt eau do kogels, doch hij gaf zyn bevelen onmiddellijk nadat hjj {gehoord had wat vermoed werd Bij het in de Citadelkazerne ingesteld onderzoek werden echter geen scherpe patronen in de soldatenkisten ge vonden. Uit Ter Neuzen meldt men, Zondagmorgen is de houdster van een logement alhier door een gisteravond wegens wanbetaling buitengezet logeergast, een leurder, zoodanig aan het hoofd verwond dat zjj drie uur later overleed. De dader is gevlucht. Uit Vlisnngen meldt men Zondagavond werd de landbouwer A. Stroo, wonende aan den Boschweg alhier met en mes door zyn voormaligen knecht C. Wielemaker in den hals verwond, het geen den dood tengevolge had. De dader is in hechtenis. De jastitie uit Middelburg kwam heden naar hier. Het lyk van den landbouwer is naar het gasthuis vervoerd. In een kolenmijn in de Rocky mountains by Tercio heeft een hevige ontplotliug plaats gehad. Ongeveer zestig mijnwerkers kwamen om. Pogingen tot redding mislukten. De uitbarsting was als die van een vulkaan en buiten de myn zyn nog velen gewond door neervallende stukken puin. De Oorlog in het Oosten. Tokio, 28 October. Volgens hier ont vangen berichten hebben de Japanners den 26en, 's morgens, een woedenden alge meene» aanval gedaan op de Kikwan-forten ten onsten van Port-Arthur. De Russische batterjjen werden tot zwygen gebracht. Een grauaat deed een Russisch magazyn in de lucht vliegen. Tegelyk vielen de Japanners de forten Er-loeng-sjan en Soeng-tsjou-sjang aan en brachten het Russische geschut daar tot zwygen, zy bestormden en bezetten de forten die voor deze hoogten liggen. In den nacht van Woensdag op Donderdag stond de oude stad Port-Arthur in lichter laaie. Gisteren trof een granaat het Rus sische slagschip „Sewastopol" 2 granaten treffen epu Russische stoomboot en deze zonk Ambtelijke bevestiging van deze berichten ontbieken nog, maar men hecht er geloof aan De Russische generale staf maakt bekend, dat bjj de gevechten tusscben 9 en 18 dezer aan den Russi chen kant gesneuveld, gewond en vermist zyn 800 officieren en 45,000 man. Moekderi 31 Oct. Na een rust van vele dagen begon gisternacht in het Zuidoosten het gebulder van het zware geschut weder. De banonnade duurde tot hedenmorgen voorter had eeD gevecht plaats tusscheu ve< kenningen. AfdeeÜDg Japanners trokken in het Zuidoosten de Sha-bo over. Een groote slag wordt deze week verwacht. Een geheele reorganisatie van het leger is aan den gang. Generaal Koeropatkine voor het opperbevel. Admiraal Alexjef is gisteren naar Rus land vertrokken. Het beleg van Port-Arthur. Tsjifoe, 31 October, De algemeene aar,- al op Port-Arthur die met den aanval van 24 Oct. begon, ontwikkelde gisteren tot een hevigan slag, die den geh^elen dag woedde Volgens berichten uit een tot dusver ver trouwbaar gebleken bron, wierpen d- Japanners aanzienlijke strydkrachten in het gevecht tegen de vesting by de poging om een beheerscbende positie te verovertu. Het resultaat daarvan is onbekend. Men gelooft, dat de Japanners niet ver wachten de stad ditmaal in te nemen, doch slechts een verderen stap vooruit te will-n doen. Er zullen wellicht nog twee nieuwe aanvallen noodig zjju, voordat de afstand tusschen de beide oorlogvoerenden kort genoeg is, om een poging te doen de hoof I- forten te bezetten, en aan het beleg een einde te maken. Lijst van onbekende brieven over de 2o helft maand Oct. Snel, Amsterdam; J. Bakker, id.Mr. A. C. A. Jacobs Boudewijne, id. Mej. P. A. Lindeman, id. Mej. D. Kuiper, id. Mej. C. J. Kruycr, 's-Gravenhage P. R. Meester, Amsterdam J. Meyor, 's-Hago Mej. T. Bos, Haarlem K. do Jong, Oldeboorn N. Rinent- sclie Courant, Utrecht; Oeland, id. Briefkaarten Mej Baak, AmsterdamA. H. v. Weathreene, id.G. J. Bouwens, id Mej. D. de Groot, id.Mej. H. Heilbron, id. Mej. W. J. Almer, id.Dames dc Klerk, id.; M. van den Engelsman, id.A. Eekhoff. Haarlemmermeer; Wed. M. ter Smitte, Hel der; Mej. M. Vermeulen, R'dam. Uit hot Buitenland terug ontvangenS. v. d. Lee, Westfalen. ADVERTENTIEN. Zoo de Heer wil en zy leven, hopen onze geliefde Oom en Tante PAULUS WILLEM MULDER en CATHARINA ELISABETH MULDER geb. ZWART, op 16 November a.s. hunne 50-jarige Echtvereeniging te herdenken. Dat de Heer hen beiden nog lang moge sparen. Helder, 1 Nov. 1904. Uit naam van hunne Neef en Nicht J STE1NRATH. J. E. STEINRATH—ZWART. Op den 4den November hopen onze geliefde Ouders J0HAN GE0RGE MEIJER en HENDRIKA DE WOLFF hnnne 30 jarige Echtvereeniging te herdenken. Namens hunne dankbare Kinderen, Behuwd- en Klein kinderen. Reinwardstraat 44, Amsterdam. mwxxmxmmmwii* RENSJE KEIZER, hun vijf-en-twintig-jarige Echt vereeniging te herdenken. Uit naam hunner Broeders en Zusters en Moeder. C. PRINS en GEERTJE HOLLANDER. Groote Keet 1 November 1901, Ondertrouwd ARI3 BAKKER en MARÏE KORT. Helder, 29 Octobpr 1904. Receptie: Zondajr 6 Nov. a.s van 18 unr, Hartenstraat 24. Huwelijksvoltrekking, 10 Nov. a.s. Getrouwd P. BIERENBROODSPOT en A. DE WIJS, welke tevens hunnen dank betuigen voor de blyken van belangstelling by gelegen heid van hun huwelyk ondervonden. Helder, 28 Oct. 1904. Geboren: JAN PIETER, Zoon van W. BRIJUL en G. BRÜUL—LONT. Wieringen, 28 October 1904. Heden overleed, in den ouderdom van 68 jaar, onze lieve Moeder en Behuwdmoeder, Mevrouw de Wed. J. VENSTER-VAN HEERDE. Nieuwediep. A. Vknstkr. G. A. Mktzelaar Amsterdam. 4 Venster. A. C. Metzblaar. Den 27sten October ODtvingen wy de treurige tijding, dat onze Zoon PIETER MARTINUS JAN in leven machinist, op den 29sten Augustus 11. aan boord van het stoomschip Constant jju' te Noord Nieuw-Guiuea, plotseling is overleden in den ouderdom van 31 jaar. Den Helder, 31 October 1904. I. J. KLINGEN. J. KLINGEN-BOON. Op den 278ten October overleed plotseling mijne inrig geliefde Echt genote Vrouwe ANNA MARGARETHA STAR BUSMANN, in den ouderdom van 34 jaren. Cu. H. DE LUSSXNET DE LA SABLONIÈRE. Helder, 1 November 1904. Voor de vele bewijzen van deelneming, ondervonden bij het overlyden van onze geliefde Moeder, Behuwd- en Grootmoeder, betuigen wy onzen harteljjken dank. Uit aller naam Wed. G. A. SONSTR'-L— BuROGRAAPP. De ondergeteekende betuigt haren op rechten dank aan de mihle gevers die ge- teekend hebben op de ljjst, die ten hare bate en hare kinderen heeft gecirculeerd. Wed. D. DE KLERK. Schouwburg ,,'t Centrum". Zondag 6 November a.s., opvoering van Nr Nominer 33, of de verkeerde Neef, Blyspel met Zang in twee bedryveu. Nr-2- Muzikale trio, Voordracht voor 1 Heer en 2 Dames. Nr-3- Kareltje's eerste liefde, Kluchtspel in 1 bedrjjf. Entree lste Rang f 0.50, 2de Rang f 0.25. Zaalopenining 7 uur. Aanvang 8 uur. KAARTEN van af heden verkrijgbaar by den Heer VAN TWISK, in't Centrum en op den speeldag aan het Bureau. Zie verder programma. HET BESTUUR. Zang- en Tooneelvereeniging Dames of Heeren, niet beneden de 18 jaar, die zich als lid wenschen op te geveD, gelieven z:ch te vervoegen op de bovenzaal der Werkl. Vereeniging op Woensdag a.s., van 87j—10Vs ut"". Gevonden 15 September j-l.i een gouden BROCHE. Terug te bekomen aan het HOOFD BUREAU VAN POLITIE, te Helder. Privaat-Onderwijs in de Fransche taal BILLIJKE CONDITIËN, W. BAKKER, Laan 4. Werktuigkundig teekenen. Lessen voor Werktuigkundig teekenaar, aangeboden onder lett. J. P., Bureau van dit Blad. Wegens ongesteldheid der tegenwoordige wordt terstond gevraagd een Dienstbode, voor noodhulp of voor vast. Te bevragen bureau Vliegend Blaadje. Gevraagd een zindelijke DIENSTBODE. AdresBureau van dit Blad. GEVRAAGD: een flink KINDERMEISJE, niet beneden de 14 jaar. AdresBureau van dit Blad. WORDT GEVRAAGD een net II AI.UKINJ iï, niet beneden 16 jaar. Adres: D. BAKKER, Breewaterstraat 30. TERSTOND GEVRAAGD eene flinke DIENSTBODE. Middelbare leeftyd. Loon 2 Gld. p. week. AdresHOOFDGRACHT 80. Mej. de Wed. J. BOON. te Wieringer- waard vraagt met Kerstmis een flinke DIENSTBODE, met de wasch kunnende omgaan, tegen hoog loon Tegen half November gevraagd een net MEISJE als MEID alleen, goed kunnende koken en werken. Van goede getuigen voorzien. Br. onder lett. A aan DUINKER'S Adv. Bureau Spoorstraat. Gevraagd een Kleedermakers-Jongmaatje, die 5 a 6 Gulden per week kan verdienen, en een JONGER, d e in het vak wenscht opgeleid te worden. Adres TISSING. Voor den Helder en Omstreken wordt gevraagd een solied en welsprekend PER SOON voor den verkoJp van SIGAREN tegen provisie voor eene gerenommeerde Sigarenfabriek. - Franco br. onder motto »Agentuuraan AART VAN KAMEN, Sigarenfabrikant Dordrecht. Kantoor Prinsenstraat 23. HUIS TE HUUR, Molenstraat 6,^a f 1.75 per week. Adres: WESTSTRAAT 112. VERLORENt een zilveren Br oche met steentjes gaande Kanaalweg tot Helder, Dyk langs Marine-werf tot Weststraat, s. v. p. tegen belooning terug le bezorgen. Adres: WESTSTR VAT 35. Te huur om 1 Februari a.s. te aanvaarden het HEERENHUIS no. 68, naast de Marine-Club, huurprjjs 600 guldeD. Adres: de GE BR v. OS, Nb-uwstraat 27; het huis heeft acht groote- en kleine Kamers, Keuken, Kelder, Serre en Tl ia. TE HUUR een net WOONHUIS. bevattend3 Kamers, alcoven, doorlopende gang, ruime Keukeu met waterleiding en plaats. Te bevragen LAAN No. 6. Een BURGERWOONHUIS staande in de Koningstraat uit de hand te koop. Adres: ZUIDSTRAAT 21. Gevraagd ter overname een Wieringer Vischaak, Aanbiedingen, onder lett. W.A., Bureau van dit blad, met opgaven wanneer ge bouwd, lengte, breedte en prys. Een kleine WONING te huur. Adres G. BAAS Az., Dykstaeat. Te huur een gemeubileerde Zit- en Slaapkamer voor 1 of 2 personen, met of zonder Pension en tevens gebruik van Piaro. - Brieven onder lett. B.K., Bureau van dit Blad. Bok en wagen met tnig te koop in de le VROONSTRVAT No. 82, UIT DE HAND TE KOOP of een Huis met Vergunning. Adres BINNENHAVEN 103. TE KOOP:. R0LV0GELS in vóllen zang, dag- en avondzangers. Adres: J. A. BERKELJON, Wilhel- minastraat 56. Te koop een zuiver klinkend DRAAIORGELTJE, Mignon, met 12 muziekrollen, voor billyken prys. AdreBBureau van dit Blad. Te koop twee PAARDEN, n.1. 1 zwarte ruin 5 jaar oud en 1 zwarte Merrie 4 j. oud, mak in alle tuigen. AdresJ. KATEB, Middenstraat Helder. Ter overname aangeboden een TABAK- en SIGARENZAAK, op een der beste standen van Helder. Br. fr. lett. PP, bureau vaa dit blad. Door omstandigheden te koop een splinternieuw. Salon-Ameublement, bestaande uit ren massief eiken Tafel met 6 gebeeldhouwde Stoelen, Canapé en 2 Crapeau's met echt zijden pluche. Heeft gekost f 220 thans voor f 130. Te bevragpnBureau van dit Blad. Te koop een KINDERWAGEN (2 duwers.) AdresSCHAGENSTRAAT 5. Te koop aangeboden een nette Zaak in Kruidenierswaren en aanverwante Artikelen. Adres: Bureau van dit Blad. De Kolonel, Garnizoens-Commandant zal op Maandag 14 November e k., des middagB ten 12 ure, te zjjoen bureele, Wacht-traat, onder Eadere goedkeuring van den Minister van Staat, Minister van Oorlog in het openbaar aanbesteden le. De levering van Rundvleesch en Rundvet, noodig voor de soldateDmenages te Helder, gedurende het le halfjaar 1905 2e De levering van Gerookt- en Pekelspek, noodig voor de soldatenmenages te Helder, gedurende hetzelfde tydperk. Op dezo levering zyn van toepassing de Algemeene Voorwaarden voor de levering van levensmiddelen, vastgesteld by de Beschikking van den Minister van Oorlog van 6 Februari 1903, Vle Afd. no. 140 (K.M. bldz. 146), zooals die zyn gewyzigd by de Beschikkingen van 9 October d.a.v. Vle Afd. no. 194 (K.M. bldz. 1032); van 12 April 1904, Vle Afd. no. 137 (K.M. bldz. 419)en van 4 October 1904, Vle Aid. no. 70 (K.M. bldz. 1037). De voorwaarden van levering zyn tegen den prys van 25 cent per exemplaar, verkrijgbaar bjj de firma de GEBROEDERS VAN CLEEF, te 's-Gravenhage. Voor de levering van Spek komen alleen inschryvers in aanmerking, die ter plaatse een magazyn, winkel of depót hebben, of, by eventueele toewyzing van de levering, aldaar zullen vestigen. Het te leveren Spek moet zyn voo.zien van het stempelmerk van den Nederland- schen Slagershond, van dat van een der Gem-entelyke Abbatoirs hier te lande, van de Gemeentelyke keuring te Arnhem of van het stempelmerk >Geslacht< van de Gemeentelyke keuring te Dordrecht, terwyl de aflevering naar gelang van de behoefte rechtstreeks aan de korpsen moet ge schieden. Inlichtingen betreffende de hoeveelheden welke vermoedelijk noodig zullen zyn, kunnen by den aanbesteder worden inge wonnen. De Kolonel voornoemd iget.) KATTENBUSCU,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1904 | | pagina 2