Yoorloopig Bericht. 't Goedkoopste adres is KEIZERSTRAAT 27-29. 't Goedkoopste adres is HEEREN-MODEARTIKELEN HERMAN NYPELS. Firma B.F.WIELICK Ondergeteekende bericht bij deze aan zijn geachte begunstigers de ontvangst van een zeer mooie collectie WINTER ARTIKELEN, als: H eeren- en Kinderconfectie, manufacturen, Bedden, Dekens, enz. enz. Daar door mij uitsluitend a contant zal worden verkocht, ben ik in staat 0111 de prijzen zoo laag te stellen. Keizerstraat 27-29. J. TISSINC, Helder. Notaris STAMMES G. BÜBKÖNK, KANAALWEG127. G. KORT LION BL1TZ, Tandarts. es Engelsche Bokking en Makreel, bij K. PRINS, bij J. v. d. BOEG, Winter- Handschoenen, Bij S. A. Kannewasser, Rekeningen, Nota's en Kwitantiën, PRACHTIGE SORTEERING. BILLIJKE PRIJZEN. Pelterijen, Flanellen Japonstoffen DAMES-BLOUSES, WOONHUIZEN F. STOEL fi ZOON Huizen en Bouwterrein Allen nuttige St. Nicolaas-cadeaux. Magazijn Insulinde, Spoorstraat 87. W. BIERENBROODSPOT. Irrlgators Manufacturen en aanverwante Artikelen. I. GRUNWALD. Groote opruiming van Kachels, Beunen, Kolenbakken enz. in 't goedkoop verkoophuis KEIZERSTRAAT. Goedkoop Verkoophui». P. VAN GRUNNINGEN. VITOSIi. De echte PfafF-Naaimachine f „Jaren gesukkelden eindelijk geholpen." I zal op Donderdag 10 November 1904, 's morgens 91/* uur in CASINO", publiek vei'koopen Salon-, trek- en waschtafels, bekleede- en rietgaatstoelen, canepé's, mahonie houten-, linnen- en penantkasten, spiegels, klokken, schildergen, lampen, vloerkleed, karpetten,' onder- en overgordijnen, kachel* met toebehooren, losse schoorsteermantel, filtreer, glas- en aardewerk, keukengereed schap, Benig Zilverwerk, melkkar met bussen en dito met karn en hetgeen meer zal worden aangebeden. Te bezichtigen in gemeld lokaal daags voor den verkoopdag van 104 uur. Aanspreker, verhuisd naar Burger- en Marine Kleer maker, keert en repareert zeer billijk. Minzaam aanbevelend Achtergracht Westzijde no. 81 bij de Keizer8brug. ïlo I Üoi vermeldende de uren Uü LIjOl van vertrek en aan komst van spoortreinen stoombooten en veêren, benevens den dienst op Rijks- en Gemeentekantoren is verschenen. Prijs 5 cent. Bij alle Boekhandelaren verkrijgbaar en aan het bureau van 't Vliegend Blaadje Spoorstraat 99. NIEUWENDIJK 241, bij J»n DAM. AMSTERDAM. C. DE R00DE, WAGEÜWTKAAT nr ia. Het goedkoopste adres Is bij de Wed. v. d. WEERD HARMSEN, Kuiperstraat No. 10 voor maken m Costumes en Japonnen, enz. Japonnen vanaf f 2 en hooger. Blouses vanaf f 0.60. Dienstboden- en Morgen- Japonnen fl. Ontvangen een fijne Collectie STALEN voor JAPONNEN, BLOUSES, enz Da Heldarsohe „Eensgezindheid". Inlichtingen zijn te bekomen bij de Leden. tV" Attentie I 3 8 - 2 Zaterdagavond PRIJSBILJARTEH g ^om Wild en Gevogelte enz. enz. Aanbevelend, C&fé PLUILAAB, Steeds verkrijgbaar le soort in 't groot en klein. Gravenstraat 57. BV Hé Marie! wat heb je daar voor je Sint Nicolaas een pracht van een KANARIEJa wat zeg je d'r van, een beste hoor en niet duur, je kant ze uitzoeken van af 3 Gld. Barbier, WILHELMINASTRAAT No. 4. BRILLEN en LORGNETS O. BA IS .lx., Dijkslraat 42. Grootste keuze voor Dames. Heeren en Kinderen, in Glacé, Tricot, Castoor, Astracan Snede, enz. gevoerd met zijde en wol in alle kleuren. Zeer goedkoope prijzen. MAGAZIJN „DE MAGNEET", Molengracht hoek Bierstraat. H. SPRUIT. 't Beste adres voor verschillende Anti-Hoestmiddelen is Breewaterstraat 14. HELDER Kanaalweg 148/9, Langestraat 64, is in de 376ste Staatsloterij op 6/20, no. 12970, de 50.000 gevallen, en zgn voor de 377ste Staatsloterij weder heele en gedeelten van loten verkrijgbaar. Trekking 21 November a.s. worden spoedig en zeer billijk geleverd door de Handelsdrukkerij van C. DE BOER Jr. Ondergeteekende maakt hiermede bekend dat hy voornemens is as. Zaterdagavond November te openen een zaak in in het buis SPOORSTRAAT 41 hoek KONINGSTRAAT. alsBoa's, MofTeo, Cols in Beaver, Chèvre, Skunks, Nerz, BlaawVos, Bisan, Haflon, etc. Kinder-Garnituren vanaf 90 cent, Reparatiën aan Bontwerken, spoedig en billijk. en FLANELLETTES in strepen en ruiten voor D« mesblouses van af 15 ct. tot f 1 80 p el. in Zibeline, Cheviotte, en Natte Zwarte en gekleurde LAKENS van af 60 cent tot f2 00 per el. worden gevoerd naar maat, in diverse modellen geleverd. Corset, Rokken en - Costuumrokken. - HANDSCHOENEN in Glacé, tricot, Homespun met zijden voering. - Jaeger-Ondergoederen, als: tailles, pantalons, etc. Chfqe ParapluiCM. Dames-hemden, Corsetlyfjes, en Pantalons, - - - LINNEN-EN DAMASTEN TAFELGOEDEREN. COMPLEETEUITZETTEN worden in alle moge lijke modellen keurig verpakt geleverd. - - Monsters op aanvrage verkrijgbaar. UIT DE HA MO TE KOOP. Adrm: K. ZEEMAN, Kanaalweg 142. PRIMA, PRIMA, is de fijne AMBROZINEBESCHUIT van S. CRONE, Wagenstraat, 14 a 10 ct. Slijters rabat. Nu is het tijd om HARING in te maken, per 50 en 100 en meer. Ook volle nieuwe HARING, bij C. DE BOODE, Wagenstraat No. 13 Voedert ar Kippen ea Kuikens ClevelundEgsmael of llarrtjs Amerikaan* M'oultrfjmael. Vraag gratis prijscourant. Alleen verkrijg baar bij A. A. ZON-SMIT, Molenstr. 65. TeekeniDgen op aanvraag StoomsteenhouwerlJ. ALKMAAR. TE KOOP. Adres: H. WIJKER. Vleeschhonwerij en Spekslagerij, Hnnfdgracht 16. Telefnnn 58. Vanaf heden dagelijks versch verkrijgbaar: van af f 1.10 gereed voor gebruik. Naar buiteh tegen toezending van post wissel 15 cents hooger, franco thuis. Adres: M. H. RUIJGB Helder. Breewaterstraat 14. !h> td JU. Kanaalweg n. h. Postkantoor. Keizerstraat bij de Keizersbrng. Goedkoop adres voor alle soorten solide ZIE 1>E limTALUIKEVi. Zie clo Eitalage's. '■gggggggg Het beste middel voor BORST- en LONGKWALEN als ge alles beproefd hebt zal VITOSE verzachting en genezing geven. Zoo gij een diepen en drogen hoest hebt, zoo uw luchtpijpen of longen aangedaan zgn. Is onovertroffen voor uwe kin deren bij slgm- of kinkhoest. Vele attesten van genezing gratis ter inzage. Door den billjjken prjjs 75 Ct. per flacon onder ieders bereik. Verkrijgbaar te Helder bjj de h h. E. C. BAIS, A. DUINKER, M. H. RUIJGH, J. S1NGELING, J. BAARENS. Generaal-4gent J. v. d. HOOFF, Amersfoort. is met het oog op zgn onovertroffen soliditeit en groot vernuft de goedkoopste Naaimachine welke tot heden werd aange boden. Door de vele aanbiedingen van verschillende soorten Naai machines wordt 't voor den kooper vaak zeer moeielyk, tot een besluit te komen. Om teleurstelling t* voorkomen en teneinde verzekerd te zgn eene werkelijke solide Naaimachine te ontvangen, wendde men zich tot een vakman van ondervinding in het naaimachine- vak en koope uitsluitend een fabrikaat, waarvan de kwaliteit en het werkvermogen van oudsher een goede naam heeft verworven. Het onderricht in het modern Borduren en Stoppen wordt g rat is aan huis verstrakt. Uitsluitend verkrijgbaar voor Helder en omstreken bjj C. B. SCHULMAIJER, Spoorstraat 90, Helder. Mejuffrouw Kl. VAN ROOYEN uit Hazerswoude schrgft vol dankbaarheid over het middel dat haar uit een jarenlang lgden verloste: Mijnheer Sedert jaren was ik sukkelende en van jaar tot jaar werd ik erger. Ik heb veel gedokterd, maar nooit kwam ik tot herstel. Ik kreeg overal pijnen pjjn in het hoofd, pgn in de beenen ik werd machteloos van de pg'n. Ik was o zoo moe, en kon toch 's nachts niet slapen rusteloos woelde ik op mjjn bed; ik kreeg schokken door geheel mijn lichaam, tot ik ten laatste hard begon te gillen. Ik wist dat ik dit deed, ik wilde het niet, en ik kon het niet laten, hoe ik er mijn best toe deed. Dat ging zoo tot October 1903, toen eene vriendin van elders mg kwam bezoeken Toen ik haar mgn toestand vertelde, zeide zg mg>dat is zenuw zwakte, 700 ben ik ook geweest, tot ik een jaar geleden de Sanguinose begon te gebruiken en zi»t van daag kan ik weer al mijn werk doen 1" Zg raadde mg aan ook de Sanguinose te gebruiken en zeide mg nog >De Sanguinose zou voor u ook zeer goed zijn" Maar ik wilde er niets van weten. Ach neen, zeide ik, daar is voor mg toch niets te doen. Maar mgne vriendin had daar geen vrede mee zg bracht mg een flesch Sanguinose en zei tegen mg: >nu probeer het dan eens". Om haar een pleizier te doen deed ik het toen eens, doch met de gedachte het helpt toch nietMaar toen de flesch ledig was, moest ik erkennen»die Sanguinose is toch wel goed voor mg, die helpt mg toch wel". Ik was toch al wat opgewekterhet eten ging wat beter, mgn slaap was rustigerik was niet meer zoo moe als ik wakker werd. Dit moedigde mg aan om met het gebruik door te gaan, en mgnbeer ik kan u niet genoeg zeggen hoe dankbaar ik daarvoor ben. Ik kan hier niet mededeelen welke werking de Sanguinose op al lichaamsdeelen had, maar ik ben een gaDsch ander mensch dan vroeger. Zooals ik zeg van alles had ik gebruikt, maar alleen de Sanguinose is een middel in Gods hand geweest tot mijn herstel. Wilt u van dit schrgven gebruik maken ik geef er n de volle vrjjheid toe, Hoogachtend, Kl. VAN ROOYEN. Hazerswoude, September 1904. In de meeste gevallen is tweemalen per dag een eetlepel (15 gram) vol doende. Dan duurt een tlacop tien dagen en kost U de behandeling slechts 12of 15 cent per dag. Dat is goedkooper dan Benig ander dergelijk middel. Prijs per fl f 1.50, 6 fl. f 8 12 fl. f 15. Te DEN HELDER bg: J. KAARKAN - NPOOHNTKAAT 6*. Te Texel bgDROS, Oosterendte Wieringen bgJACOB KALEVELD.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1904 | | pagina 3