UT! WA AkHF van IP1JZEA- en »OËP£«-AROÜA. KIESPIJN Thee E.Br^ndsm^ finale l ic verkoop JAGOB BAKKER Bz., Spoorstraat 101. 8 Hillioei 325,120 Mart ij ff. fl TIELROOY Weststraat 88. oameshandwerken Wegens opheffing der Zaak Wed. A. BARNEVELD, Heeren Rookers! „BLANC O" „SPOORSTRAAT 28' ROODKAPJE Wed.P.C.RIEKELS, van Meubelen enz, enz. MABÜFACTIIREN-MAGAZIJN SPOORSTRAAT 53 Bloemisterij „ROZENLUST". fV. BaBBVBB, T ehlslraal GO. Prachtige Orgels en Piano's Fotografie. Mej. A."cTLEIJER, H. LONDON, W Let vooral!! wan een smakelijk gepacht hangt van het hoogere genot bjj het eten af. Hoe smakelijker het gerecht hoe lichter het ook verteert en des te beter komen de voedingstoffen, die het bevat, tot haar recht. Deze waarheid verklaart het Bucces Ah kHV 'M voor de zorgzame Huisvrouw een alom gerenommeerd, goedkoop middel om vleesch, sauzen, soepen en zwakken bouillon, zoo ook groenten, eierspjjzen, melk enzeen krachtigen, aangenamen smaak en geur te geven. Eerst bjj het opdienen bjj te voegen Te verkrijgen bij kruideniers en C0mestible9handelaar8. Omdat het zeer geconcentreerd is, neme men nooit te veel. MAGGI'8 onderscheidingen 5 groote Prijzen, 30 Gouden Medailles, 6 Eere-Diploma's, 7 Eere-PrIJzen, zesmaal buiten mededinging, o.a. 1899 en 1900 Wereldtentoonstelling Parijs. is de naam onzer beste qualiteit Kinderzeep Menige huidongesteldheid bjj het jonge kind wordt voorkomen dour een geregeld gebruik dezer zeep, die zelfs voor de teerste kinderhuid geschikt is en uitsluitend voor dat doel door oor wordt vervaardigd. Zjj is oVervet en bjjna reukeloos. Vraagt Uwen winkelier. Alom verkrijgbaar. GEBRS. DOBBELMANN, Zeepfabrikanten, NIJMEGEN. Ontvangen eene ruime sorteering en vele Nouveauté's. Aanbevelend, Spoorstraat 45. Vanaf heden 1 dagelijks versch verkrijgbaar le kwaliteit BOTER-SPECULAAS, munt uit door smaak, geur en broosheid, a 35 ct. de ons, bij S, CRONE WAGENSTRAAT. APIHLAO. AfKLAO In de Rund- en Varkensslachterij van F. LENGEBS, Smidstraat 31, Helder, is steeds verkrijgbaar RUNDVLEESCH: Soepvleesch en Hutspot 25 ct. Lappen en Gehakt 27 V» Ct. Rollade, Boeuf, Rosbiet Klompstuk 321/, Ct. Biefstuk en Haas 40 ct. VARKENSVLEESCH Magere Lappen en Carbonnade 32'/i ct. Reuzel 35 ct. Vette Lappen en Spek 25 Ct. Metworst 25 ct. Breede Leverworst 20 ct. Leverworst 15 ct. Alles per 5 ons Gebruikt steeds MOKKA-KOFFIE Het HUIS is uit de hand te koop. Keizerstraat, SCBAGENSTRAAT 32. Een oogenblik opgelet en dit gelezen Wegens felle concnrrentie is de prijs v. li Rundvleesch met iö ct p. K.G. fgeslagea zoodat de prgs nu is LAPPEN, GEHAKT en SOEPVLEESCH f 0 30, ROLLADE, KLOMPSTUK en BOEUF f 0.35, BIEFSTUK en HAAS f 0.45 per 5 ons. Tevens verkrijgbaar PHIMA VET SCHAPEN VEE ESC II 2 O cent. BREEDE LEVERWORST per ons 4 cent. SMALLE LEVERWORST 3 BLOEDWORST4 Overheerlijke BOTERHAMMEN WORST 7 GEKOOKTE METWORST 6 Bestellingen worden zonder prjjsverhooging dageljjks aan huis opgevraagd en bezorgd. Beleefd aanbevelend. Reukloos SI oofil water. hoofden uwer kinderen g< bruiken. doodt het levend Hoofdonrein en is beslist het eenigste middel of voorbehoedmiddel, dat on schadelijk is voor uitwendig gebruik. Het mag daarom In geen enkel huishouden ontbreken. Na vele proefnemingen mocht het m,j gelukken, d t uitnemende Hoofdwater te bereiden. Het heeft boven de beste jachtwaters dit voor, dat het reukloos is en de huid noch de haren droog maakt of verbrandt. Ge kunt het das zonder tegenzin of gevaar voor de Prijs per flacon met gebruiksaanwijzing 10,35groote flacon f 0.50. Fabrikant: S, C. O. DE tlAV. Honlntrslraat. Helder. Depóthou'lerJ. LUIKT, SienwUraal 29 Indien U een overheerlijke 2-cents Sigaar wilt rooken, probeert dan OF (Torpedomodel). Bovenstaande merken zijn in KWALITEIT en BRAND onovertreibaar. A anbevelend, M. C. K0CH. Sigarenmagazijn Spoorstraat. 28. V oorbanden in verschillende systeemen, van af f 7.50, met zwire binnenpot en van af f 17.25 Ameri- kaansclie hoogst soliede Vulkachels. Deze kachels worden gegarandeerd, ook de geëmailleerde. Tevens een mooie sorteering Vulliaarden uit de bekende tabriek van E. M, JAAUSMA; de niet voorhanden soorten worden zonder verdere onkosten, voor de fabrieksprijzen franco geleverd. De Petroleumkachels welke wij nahouden, zijn uit de eerste fabrieken, branden zonder gevaar en reukloos. Ook in Tegel|»laten is ons magazijn ruim voorzien, d"ze munten uit door sierlijke teekening en hoogst soliede tegels en bewerking. Verder meerdere soorten stookkachels en bijbehoorende artikelen tegen zeer lage prijzen bij Hoofdprijs ;k. plDtdeband Do oriizenzijn door den Staat gegarandeerd. Ui noodiging tot deelneming in de Kamen, van de door d9n Staat Hamburg ge waarborgde groote Geldloterij, waarin zeker gewonnen moeten worden. De hoofdprijzen van deze voordeelige loterjj zjjn de volgende, nameljjk De allerhoogste prjjs is in het ge lukkigste geval «OO.OOO Mk. 1 Premie van 300 000 Mk. 1 200.000 Mk. 1 60.000 Mk. 1 50 000 Mk. 1 45.000 Mk. 1 40.000 Mk. 1 35.000 Mk. 1 30.000 Mk. 1 prjjs 100 000 Mk. 1 60.000 Mk. 1 50.000 Mk 1 40.000 Mk. 1 30 000 Mk. 7 prjjzen 20.000 Mk. 1 prjjs 15.000 Mk. 11 prjjzen 10.000 Mk. 26 5.000 Mk. 83 3 000 Mk. 106 2 000 Mk. 415 1000 Mk. 552 300 Mk. 146 200 Mk. In het goheel bevat dozo loterjj, die uit 7 klassen bestaat, 85.000 loten met 41225 prijzen en 8 premlën, zoodat bjjna op de helft van alle loten een prjjs valt. Bjjtonderc attentie verdient do aanmerkeljjke ver betering van het plan der loterjj, waardoor de speler in staat is gesteld eene premie, niet als tot nog toe alleen in de laatste klasse, maar reeds In elke klasse te winnen. De allerhoogste prjjs der 1ste klasse bedraagt in het gelukkigste geval 50.000 Mark, stjjgt in de 2e kl. tot 55.000 M., in de So tot 60.000 M., in de 4e tot 65.090 M., in de 5e tot 70.000 M., in de 6e Set 80.000 M., in de 7do en laatste klasao 600.000 Mark. Voor do eerate prijstrekking, die officieel is vastgesteld, kost een geheel origineel lot slechts fl 3.50, een half origineel lot slechts fl 1.75, een kwart origineel iot slechts fl 0.90. De inleggelden voor de volgende klaseen zoowel als do juiste ljjst der prjjzen worden aangegeven in het officieoio trckkingsplan, voorzien van het Wapen van den Slaat, welk plan ik op aanvrage gratis verzend. Iedere deelnemer in de loterjj ontvangt ongevraagd onmiddelljjk na do plaats ge had hebbende trekking de o f f i o I e I e trekkingaljjst. De uitbetaling en verzending v. prijzen geschiedt door mjj dlreot en prompt aan de winners en onder de strengst* geheim houding. 88* Iedere bestelling kan men eenvoudig per postwissel opgeven, ook tegen rombours. SHT" Bij opdraoht verzoek Ik beleefd mij den naam van dit blad te melden. ■V Men wende zioh dus met de aanvraag om toezending van loten voor de spoedig plaats hebbende trekking zoo spoedig mogelijk of uiterlijk tot II November met vertrouwen tot Samuel Heckscher Sem\, Bankier on Wisselkantoor in HAMBURG, Duitscliland. Groote voorraad van gepolijste zware plaat, 40,50,60 cent per meter, altijd pas, in den Ijzerwinkel van C. li WAST, Wllhelminaslraat 49. Wie nu goedkoop en degelijk GOED wil koopen, komen naar de 8POOR8TR A.AT 38, daar houdt m^n van af November alle dagen Lappendag, zoowel van Japnnstoffen als onze bekende witte Goederen, ook verscheidene gemaakte Kleeding, zoo als vanwarme Ochtendjaponnen van af f 2.50 Blouses, Schorten, gekleurde Overhemden van af 75 cent en verder wat maar dienen kan. ZEGT HET VOORT I I I I Aanbevelend, P. VEEN. Speciaal Adres voor Bloemwerken, liet plaatsen van Versieringen en het aan leggen cn onderhouden van tuinen. Aanbevelend, Bestellingen worden ook aangenomen fiPOORSTRAAT 98. worden onder jarenlange garantie, desverkiezend ook op termijnbetaling tot lage prijzen geleverd. Catalogi en Prijscouranten worden op verzoek toegezonden. Inruilen. - Blep^reere.f. - Stemmen. Speciaal adres voor Snren en Violen in diverse soorten. Men lette vooral op den naam der Firma. Ook verkrijg- gesteld bij A. KORFF Kanaaltoeg Wed.NONNEKES Weezenstr Jb. KALEVELDWieringen, JOH. TAK ES, Wieringen, P. BOON Mz., Texel, D. C. KAAN, IJmutden. Afdoend Middel. De Kiespgnwatjes v. d. Firma B. BOOM, Almelo, helpen reeds Da enkele oogenblik- ken. In busjes van 10 stuks f 0.30. fr. p. p. 35 cent. Verkrijgbaar bjj alle drogisten. Hcrkfcracht 'ZO. beveelt zich aan tot het Fotografeeren van Famillie- en Gezelschapsgroe- pen, Gebouwen, Interieurs, Grafmonumenten, enz. F o t o 's van Marineschepen Fraaie Zee- en Stadsgezichten. Reproduceeren en vergrooten van oude Portretten in platina en onveranderljjken kooldruk. iigüBid. mits niet als gevolg van erfelijkheid, is te genezen. Inlichtingen verstrekt T. van Zuljlen, Coiffeur, Spoorstraat 138. Op goud, zilver, meubelen en winkelgoederen tegen zeer billijke conditiën on tot olk bedrag. Brieven onder letter X aan het Bureau van dit Blad. Gebruik onze fijn bereide pgr BOTER en ge blijft ze steeds gebruiken. De prijzen zijn 50,40 en 35 ct. per 5 ons. Bjj J. D. v. d. BLOM, Baa.traat 66. Mr. Metselaar, Kampersingel. - Haarlem. Speciaal ingericht voor het maken van heete Luchtovens voor brood, koek en alle verschillende gebakken. Bekroond met gouden en zilveren medaille. Garantie verzekerd. Op voordeeligen en SOLIEDEN inkoop uwer kleeding, deze wordt U gegarandeerd door firma Lenghaüs. Geen voordeeliger adres is voor HERFST- en WINTERKLEEDING te vinden dan YOSSTRAAT 3 n.b. de KEIZERSTRAAT. K LenghaÜM. gediplom. Coupeur,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1904 | | pagina 4