KLEINE COURANT 't Vliegend Blaadje voor Helder, Texel, Vlieringen en Anna Paulownam TWEEDE BLAD. De Oorlog in het Oosten No. 3310. Zaterdag 5 November 1904. 32ste Jaargang. Bureau: Spoorstraat Telef. 59. Bureau: Koningstr. 29. Interc.-Telef. 50. Gemeenteraad van Helder. Zitting vun Donderdag 3 November 1901. Voorzitter de heer Van Steijn, burgemeester. Tegenwoordig 18 leden; afwezig de heeren Kramer, Van Twisk on Meijer. Nadat de vergadering is geopend, worden do notulen der vorige zitting gelezen en on veranderd goedgekeurd. Hierna doet de Voorzitter raededeeling, dat van den heer Van Twisk een schrijven is ingekomen, waarin hij wegens gevorderden leeftijd al9 lid van den llaad bedankt en tevens de beste wenschen uitspreekt voor de welvaart der gemeente. De Voorzitter zegt met leedwezen van dit besluit kennis geno men te hebben en spreekt den wensch uit, dat de heer Van Twisk nog lang voor de zijnen behouden mag blijven. Hierna werd voortgegaan met de verdere behandeling der Begrooting over 1905. Vo 1 gn. 92. (Jaarwedden van de h o o i s t e k c r s) 1' 75. In de le afd. werd voorgesteld dezen post te vorhoogen tot f150, daar zich op het tegenwoordig traktement in Koegras geen geschikte personen beschikbaar kunnen stellen. B. \V. hebben geen bezwaren, om te beproeven tegen een toelage van f 50 ge schikte personen te vinden. Hetgeen in de le afd. was voorgesteld, wordt door den heer Van Ede nader toegelicht; hij acht f25 te weinig om geschikte personen te krygen en vindt eene belooning van f50 voor een hooisteker volstrekt niet te veel. Het voorstel om den post op f 150 te brengen voor 3 hooistekers wordt met algcmcene stemmen aangenomen. Bij volgn. 93 (Belooning aan brand meesters en verdere bedienden bij de brandspuiten) f 1000 maakt de heer Staalman de opmerking, dat deze post wel wat hoog is, wanneer men in aan merking neemt, dat in 1902 daarvoor f292 en in 1903 f 024,85 is uitgegeven. Ilij stelt daarom voor den post met f350 te vermin deren en te brengen op f 050. Bij stemming verklaren zich 9 leden voor en 9 leden tegen het voorstel, zoodat de stemmen staken. Tegen stemden de hoeren Jaring, Bok, Se- venhuijsen, Grunwald, De Ven, Zander, Van Neck, Over de Linden en Krijnen. Volgn. 97. (Onderhoud der wachthuizen, mitsgaders licht en brandstoffen voor deze) f1125 geeft den heer Staalman aanleiding er op te wijzen, dat verleden jaar f250 en nu f390 voor verlichting der politiebureaux is uitge trokken en het schoonhouden dier gebouwen f100 hoogcr is geraamd. Die verhoogingen acht hij niet gerechtvaardigd en stelt daarom voor den post met f250 te verminderen. De heeren Jaring en De Ven wijzen er op, dat in de sectievergaderingen nauwkeurig is nagegaan, dat deze post niet verminderd kan worden en alle leden hiervan overtuigd wa ren. Na nog eenige bespreking wordt het voorstel met 11 tegen 7 stemmen verworpen. Tegen stemden de heeren Bok, Sevenhuijsen, Grunwald, Hoogenbosch, De Ven, Hartsinck, Zander, Vau Neck, Over de Linden, Krijnen on Jaring. Volgn. 99 (Onderhoud der brandspuiten, enz.) f400. Bij dezen post was f100 uitgetrokken voor het aam schaffen van 25 Theof'akkels, waartegen de lieer Staalman bezwaar heeft, omdat hij de nuttigheid daarvan niet inziet en doet het voorstel die f 100 te schrappen. De heeren Over do Linden en Jaring verdedigen den post en wijzen op de goedgeslnagde proef neming met deze fakkels. Met 11 tegen 7 stemmen wordt 'net voorstel verworpen. Tegen stemden de heeren Sevenhuijsen, Grunwald, Hoogenbosch, De Ven, Hartsinck, Zander, Van Neck, Over de Linden, Krijnen, Jaring en Bok. Volgn. 100 (Onderhoud der lan taarns en verdere kosten verlichting) f 11000. In de le afd. werd door een der leden de wenschelykheid uitgesproken de Bassinbrug des avonds te verlichten. B. W. merken op, dat in zake het plaat sen van lantaarns bij de Bassinbrug verschil van inzicht bestaat. Zij zijn evenwel bereid een onderzoek in te stellen op wien dc ver plichting tot verlichting aldaar rust. De heer Stualman merkt op, dat deze post f2120 hooger geraamd is dan het vorige jaar en stelt voor dezen post aan te houden tot bij de behandeling van de begrooting der gasfabriek. Dit wordt goedgevonden. Volgn. 101 (Kosten wegens het ophalen van vuilnis) f 18.925. In de le afd. werd op reorganisatie van den reinigingsdienst aangedrongen. Een der loden deelde mede, dat deze reorganisatie bij de commissie ad hoe in overweging is. Iu afwachting van deze reorganisatie wenschte men de uitbreiding van het personeel met 2 man en 1 jongen uit te stellen. In kdc le en 2e afd. werd de wenschelijkkeid uitge sproken, dat de opzichter van den reinigings dienst geen particuliere werkzaamheden zal mogen verrichten. B. W. antwoorden, dat uitbreiding vun personeel noodig is door de meerdere werk zaamheden, die verricht moeten worden. Een eventuüelc reorganisatie staat daar buiten en kan dus afgewacht worden. Zy zyn het vol komen eens met den weusch, dat geen par ticuliere werkzaamheden door den opzichter worden uitgevoerd; er zal dus voor gezorgd worden, dat zulks niet weder voorkomt. In verband met de opmerking in de sectio's gemaakt, stolt do heer Staalman voor den post met f1800 to verlagen, te meer om dat de reinigingsdienst niet behoorlyk is geregeld en wil dus met verhooging wachten tot dezen tak van dienst behoorlijk is gereorganiseerd. De heer Van Neck bestrijdt het voorstel en wijst er op, dat hierin ook zyn begrepen het ledigen der pulten en riolen, hetwelk dun elke week kan geschieden. De heer Jaring wil alleen de 2 man en 1 jongen niet aan stellen en daarmede wachten tot de zaak op nieuw geregeld is en stelt daarom voor den post met i 1350 te verminderen, waar zich de heer Staalman aanvankelijk mede ver- eenigt, maar later toen de heeren Terra en Van Ede, leden der reinigingscommissie, ver klaard hadden bij de samenstelling der be groeting niet gehoord te zijn, zyn voorstel lundhaafde. Dit wordt met 10 tegen G stemmen verworpen. Tegen stemden de heeren Grunwald, Hoogenbosch, De Ven, Zander, Van Neck, Over de Linden, Krijnen, Jaring, Bok en Sevenhuijsen, terwyl de heeren '"erra en van Ede zich onthielden. Het voorstel van den heer Jaring wordt daarop met 1-1 tegen 3 stemmen aangenomen. Tegen stemden dc heeren Van Neck, Over de Linden en Sevenhuyscn. De heer Terra bleef buiten stemming. Volgn. 108 (Kosten voort vloei nde uit de Woningwet) f 1250. De heer Staalman stelt voor dezen post met f1000 te verminderen, zijnde de som door B. W. uitgetrokken voor de aanstel ling van een tijdelijken ambtenaar op het bureau van den gemeentebouwmeester, spe ciaal belast met werkzaamheden voor de woningwet. De heer Stualman meent, nu men een jeugdigen gemeentebouwmeester en een 'igen opzichter heeft, men dezen de iheden wel kan opdragen. De heer Van Neck zegt, dat de werkzaamheden zeer omvangrijk zyn en met geen mogelijk heid door de gewone ambtenaren verricht kunnen worden. De heer Staalman ant woordt, dat hij het voorstel niet zou doen, indien er werken van bijzonderen aard aan de orde waren. In stemming gebracht, verklaren zich 9 leden voor en 9 leden tegen het voorstel, zoodat de stemmen staken. Tegen stemden de herren De Ven, Zander, Van Neck, Over de Linden, Kryneu, Jaring, Bok, Sevenhuijsen en Grunwald. B ij Volgn. 109 (Jaarwedden der o n d er wij z e r s) f74.800, wijst de heer Staalman op het onbillyke om aan den on derwijzer B. T. Heyting zijn salarisverhoo- 'ng niet toe te kennen. De heer Jaring meent, dat het nu nog niet op den weg van den liaad ligt tus- schenbeide te treden. Wanneer B. W. de verhooging inhouden, kan de belanghebbende bij den Raad reclameeren en alsdan uit spraak doen. De heer Staalman is van oordeel, dat voor den post wordt vastge steld, een beslissing dient genomen te wor den. Verder gaat hij uitvoerig de redenen na, die de schoolcommissie en het hoofd der school geleid hebben tot een ongunstig ad vies, nJ. het weigeren van correctiewerk, waarover de heer Heyting vroeger reeds ge adresseerd had. De heer De Ven gelooft, dat de Voorzitter en Secretaris der Com missie van toezicht wel een degelijk onder zoek hebben ingesteld en meent, wanneer de belangen der school behartigd moeten worden, men eenige moeite er voor over moet hebben. By stemming wordt de post met 9 tegen 8 stemmen met f 50 verhoogd, de verhooging van bedoelden onderwijzer. Tegen stemden de heeren Zander, Van Neck, Over de Linden, Jaring, Bok, Sevenhuijzen, Grunwald en De Ven, terwyl de heer Krij- n buiten stemming bleef. Volgn. 114 (Kosten van het in standhouden van schoollokalen i onder wyzers woningen f 3350. In de le en 3e afdeeliug waren alle leden van oordeel, dat het aanbrengen van trede- ijzers op de trappen der scholen 4 en 8 niet zullen voldoen en zelfs gevaarlyk is te achten. B W. merken op, dat alvorens tot de uitvoering hiervan wordt overgegaan, na dere inlichtingen zullen ingewonnen worden. De heer Jaring iB met het antwoord van B. W. niet tevreden en wijst op het ge vaarlijke van tredeyzers, vooral des win ters, wanneer er sneeuw ligt en had gaarne toezegging, dat zy niet aangebracht zullen worden, hetgeen do Voorzitter alsnu belooft. By Volgn. 122 iKosten van de Comm. tot wering van school verzuim) f 125 komt het verzook van Comm. ter tafel, om aan de leden presen tiegeld toe te staan. B. W. adviseercu afwijzend. De heer Van Breda ucht het bil- lyk, als aan de leden voor hunne omvang- rijke werkzaamheden een tegemoetkoming wordt verleend. Met 16 tegen 2 stemmen wordt het verzoek gewezen van de hand. De heeren Van Breda en Dito stemden voor inwilliging. Bij Volgn. 125 (K o s t c n d e r bur geravondschool) f 5560 wordt het traktement van den heer J. B. Mulders Cz. gebracht van f 500 op f 600 en van den heer M. D. van Dijk van f 240 op 1* 320. De heeren Breet, Van Wingerden en Staal man waren tegen deze laatste verhooging Bij Volgn. 180 (Kosten van ver pleging in godshuizen en elders, f' 13,100 komt ter tafel een voorstel van do Commissie van het Ziekenhuis, om nog oen 5de verpleegster aan te stellen tegen een salaris van f 175 met 2 jaurlijksche ver hoogingen vun f 25. De heer Staalman wyst er op, dat door de partiëcle uitbreiding vun het Ziekenhuis de kosten aanmerkelijk opgevoerd worden en thans f 11000 door de gemeente jaar- lyks aan die inrichting ten koste gelegd wordt. Hij spoort daarom do Commissie aan, om te trachten ook een beter gebouw te krygen, dat meer aan de eischen des tyds voldoet. De bestede geldsom zou dan nog beter aan bare bestemming voldoen. Daarna wordt hel voorstel om nog een verpleegster aan le stellen met eenparige stemmen aangenomen, zoodat de post nog met f 175 wordt verhoogd en gebracht op f 13,276. Volgn. 146 (Kosten van de Ka- mor van koophuudel en fabrie ken) f100. In de le en 3e afdeeling werd voorgesteld dezen post met f50 te verhoogen, ter be strijding van dc kosten van bezoeken aan kamers in den lande door leden der kamer. B. W. zien het nut dezer verhooging niet in en wijzen er op, dat in 1900 de toelage van f 40 op 1' 100 werd gebracht, zoodut zy meenen, dat er geen termen be slaan op de gevraagde rerhooging in te gaan. De heer Grunwald betoogt, dat de Kamer zeer veel doet om de belangen van den handel alhier te bevorderen, wyst er op, dat de rekening vau 1903 sloot met een deficit van f 17,15, niettegenstaande de gelden op de meest zuinige wyze beheerd worden. De heer Staalman is tegen de verhooging van subsidiehij heeft weinig sympathie voor de Kamer. Daarna wordt, het voorstel van B. W. met 10 tegen 8 stemmen aange nomen. Tegen stemden de heeren Zander, Krijnen, Jaring, Bok, Sevenhuijsen, Grun wald, Hoogenbosch en De Ven. Bij Volgn. 158 (Onvoorziene uit gaven) wordt inet algemeene stemmen aan genomen, dat de volgende subsidién zullen verleend worden aan de Schildersvereeniging „Oefening kweekt kennis f 100aan de Winter-lund- bouwcursus f50 en aan do lleldersche Wijk verpleging 1'800, terwijl gratificatiën werden toegekend aan de Wed. C. Mulder, Wed. C. Marchant en Wed. D. Visser, ieder f 100. Volgn. 153 (Kosten van exploi- tie der Duinwaterleiding) 1 1061. In de le en 2c afd. werd algemeen den wensch uitgesproken, dat in het vervolg aan ieder verbruiker het water over den meter zal worden geleverd. In dezelfde afdeclingen werd voorgesteld de jaarwedde van den klerk ten kantore der waterleiding met f100 te verhoogen. Andere leden verklurvn zich tegen deze verhooging, die ook door éen lid 3e afdeeling werd bepleit. In de 2e afd. werd gevraagd waarom op de begroeting der waterleiding voor tijdelijk personeel een bedrag van f100 meer is uitgetrokken dan het vorige jaar. In de le afd. werd ver hooging vau salaris van den machinist in overweging gegeven. B. W. willen gaarne overwegen of het wenschelyk is bij eiken waterverbruiker het water over den meter te leveren, inmiddels merken zij op, dat thans reeds ongeveer 950 personen zijn aangesloten zonder meter, zoo dat voor de algemeene invoering een kapitaal benoodigd zal zyn van 16 a 18 duizend gulden. Bij de aanstelling van den klerk bij do waterleiding is het geenszins de be doeling geweest daarmede een betrekking scheppen, die in de tookomst een vol doend bestaan zou geven. In 't vorige jaar, toen de tegenwoordige klerk een verhooging van f100 werd toegestaan, is hem ook mede gedeeld, dat hy op verdere verhooging niet behoefde te rekenen. B. W. willen daarom het verzook wijzen van de hand. De be doelde f 100 voor lijdelijk personeel wordt voorgesteld, oiridat het in den luulstcn tijd dikwyls voorkwam, dat het noodzakelijk was tijdelijk werkvolk in dienst te nemen. Ook het voor den directeur weuschelijk een jongen te hebben voor het doen van bood schappen. De heer Grunwald is overtuigd, dat de erhooging van salaris vun den klerk der Waterleiding vun f400 tot f'500 niet anders dan billyk is, want diens werkzaamheden zijn vele. By het einde van een kwartaal werkt hij dikwijls tot 10 h lO'/s uur- Hy doet daarom het voorstel de jaarwedde van den klerk te verhoogen met f 100. Hierover staken de stemmen. De heeren Zander, Van Ede, Jaring, Grunwald, Hoogenbosch, De Ven, Breet, Van Wingerden en Staal man stemden voor. De heer Staalman vraagt, waarom op de rekening der gasfabriek het winstcijfer en op die der waterleiding de netto ontvangst is opgegeven, waarop de Voorzitter antwoordt dat het verschillende boekhoudingen zijn. De heer De Ven betoogt aan de hand van het rapport van den directeur, dat het wen- sehelijk zou zijn al het water te leveren over den meter; dau zou er door de gemeente f 1000 meer geïnd worden. Hy heeft be rekend, dat in het 3e kwartaal 1903 per perceel over den meter 19,4 M3. gebruikt werd en in het 3e kwartaal 1904 18,3 M3., zonder meter waren die getallen 11 en 15 M3.bij de eerste heeft men dus ver mindering, bylc tweede vermeerdering van waterverbruik. De Voorzitter zegt, dat het per hoofd en per dag is 31 L. met on 26 L. zonder den meter. De begrooting der Gasfa briek geeft aanleiding tot een langdurig debat. De heer Van Wingerden houdt uitvoerig betoog, om te bewijzen, dat het winstcyfer hooger kan zijn en geeft een over zicht van 19 fabrieken, die alle een hoogcr productcijfer aanwijzen dun hier ter plaatse, terwijl wij een prima fabriek hebben mot uitmuntende ovens. Hij stelt daarom voor het •instcyfer f 6000 hooger te raiuen en alsdun dc verhooging van den hoofdelijken omslag te schrappen. De heeren Over do Linden, Jaring en anderen hebben lof de moeite, die de heer Van Wingerden zich getroost heeft, maar gaan toch liever op den direc teur af. De hr. Staalman meent, dut het productiecijfer wel hooger kan stellen en dan gaat de Rand niet buiten zyn voegdheid, alsdan zou verhooging van den hoofdei, omslag ook niet noodig zyn. Na nog eenige discussie besluit men op voorstel van den heer Jaring heden geen beslissing te uemen en den directeur eerst te raad plegen over de cijfers on de gevolgtrekkin gen van den heer Van Wingerden. Daarna wordt overeengekomen de verdere behandeling der begrooting uit to stellen en de vergadering tot Ister te verdagen. Vooraf werd nog met algemeene stemmen besloten aan de regeering vergunning te ver zoeken tot het heffen van belasting op het gedistilleerd en likeuren. Nog besloot men aan hen, die verzocht hadden aansluiting aan do waterleiding, to berichten, dat zulks kon geschieden, als de 10 waterputten gereed waren. Verder verzoekt de Voorzitter aan de le den voorstellen in te dienen over de voor waarden van levering van muntgasmeters en over hot voorstel van B. «fc W. omtrent het verleencn van verlof aan onderwyzers in gevul van ziekte, terwijl hy tevens mede deelt, dat dc Bouwverordening door Ged. Staten is goedgekeurd. Hierna werd overgegaan tot b e n o c m i n g van een onder w ij zer aan school 8. Met 16 stemmen werd gekozen de hoer G. D. Hagenaar, alhier. Vervolgens sloot de Voorzitter de verga- doring. Uitslag veiling 3 boerenplaatsen ten overstaan van de notarissen Stammes, alhier en Van don Bergh, te Schagcn. 1. Boerenplaats in huur by den heer K. Hoogschagen, gekocht door don heer J. Bremer Pz., to Texel, voor f 33205. 2. Idem in huur by den heer A. de Heer. gekocht door den heer J. Bos qq, te Zijpe, voor f 89450. 3. Idem in huur bij den heer A. Dclvor perceelon 1, 2, 3, 4 en I I door don heer W. Koenen, alhier, voor f 12135; perceelon 5 en 8 door den heer A. A. Kikkert, alhier, voor f 8480perceelen 6 on 7 door den heer E. G. van Ede, voor f 3905perceelen 9, 10 en 11 door don lieer P. Thomas qq, voor f 5325; perceolen 12 en 13 door den heer Jb. Smit, voor 1 4446 perceel 15 door den heer J. Nuyens, voor i 521. Samon f29812. Tijdstippen van verzending der Brievenmalen. Naar Oost-lndië Verxendiogsweg. Datum der ter pont-bezorg. I No*. Tijdst. dor laat. baal a/h Po.tk 7.— 7— 7.— 'aar. 8.80'anam 7.- 'aav 8.80'ainor 7-'aav. 11.80'amor p. xecpoit via A «otterdam p. xeepott via Rotterdam 11 en 25 p. Iloli. mail via Genua 15 cd 29 p. HolL mail via Marwille 8 eu p. Fruucbe mail via Maraeille 11 en t: Kaar Palrmbang, Riouw,' Uanka HUliton en Z. W. Afd. vau Borneo, p. Engeltche mail via Briudiai p. Hotl. mail via Gonua .1 15 en 29 Naar Atjeh en de Ooatkoat J van Snmatra p. Engelachc mail via Rrindiai eiken Vrijdag p. Holl. mail via Genua 15 en 29 Nov. p. Dnitsehe mail via Napel»*) 8 11 Alleen naar Atjeh, Samatra't Oostknat, Palembang' Riouw. Banka, Billiton eu Z.-W. Aid. van Borneo Hei overige gedeelte van Ned. (Joit-Indiè wordt alleen op verlang*n der afzender» via Napela verzonden. Naar Guyana (Suriname) p xeepoat via Amaterdai» 15cnï9 Nov. 7.'tav. p. mail over Engeland 7 en 21 j 7.'«ar p. mail via St. Nasair* 7 No*. 7.— '«e*. Naar CurafaoBonaire en Aruba: p. leepoat via Amaterdam i 15 en 29 Nov - 7.'aev. I «'ken Dinsdag - p. mail via Soulhampton #n Vfgdag 8 0 D4,n- p. mail via Hamburg I 18 en 26 Nov. 7.'aav. (alleen op verlangen der aCModera). Naar St. MartinSt. Eustatiu* en Saba xeepoat via Amaterdam j 15 en 29 Nor. 7.'aav. mail over Engeland I 7 en 21 l 7.'aa*t Naar Kaapland, N a t a 1, Oranje- ivierkolonie en Transvaal: eiken Vrydag, 3.80 's nam. ren van eenden had verloren, werd zeven jaar later gevouden door een jongen, die met zjjn wandelstok de diepte van den vy- ver wilde meten en daarby den ring op haalde. In de haven van Dover liet een dame een diamanten broche, »er waarde van eenige duizenden guldens vallen. Zy ontving hem eenige dagen later terug van een matroos die hem bjj het visschen uit het water had pgehaald. Nieuwstijdingen. HELDER, 28 October 1904. Atjeh. De correspondent van de N.Rott.Ct. te Batavia seint Luitenant Burger sneuvelde by de ver meestering van Teungkoe Noeradin in 1'edir. Teungkoe Noeradin moet een der minder bekende bendehoofdeu in Pidië zyn. liy wordt niet genoemd in de onlangs iu De Locomotief gegeven opsomming dor ben- dehoofden en onderaan voeders ia Pidië. De le-luitenant der infanterie J. J. Burger was een der meest bekende Atjeh-figuren. Hy bracht in Atieh baast zyn geheelen officieridiensttyd door, onderschiedde zich te velde vele malen, en was commandant der patrouille, die voor eenige jaren op de Westkust vau Atjeh verdwaalde eu door toeval aan den hongerdood outkwuui. De gesneuvelde was Ridder der Militaire Willemsorde en had het eereteeken voor eervolle vermelding in den stryd en het eereteekeu voor belangrijke krygsbedryven met de gesp, Atjeh 18731876 en Atjeh 29 Maart 1896 1900. Texel, 3 Nov. In het vorig nummer werd medegedeeld, dat alhier was overleden de heer S. P. Korving en dat te Dooruspyk was benoemd de heer J. Nuis. Beide deze namen waren foutief en behoorden te zyn 8. P. Koning en J. Wuia. De American Petroleum Compagny, af deeliug Amsterdam, heeit beroep ingesteld by Hare Majesteit de Koningiu tegen het besluit van Burgemeester en Wethouders alhier, waarby niet is ingewilligd het ver zoek tot oprichting eener petroleum bewaar- plaats by de haven. De voorbereidende oefeningen in den Wapenhandel vangen hier deze week aan te Den Burg en te Oosterend. Het toeval. Het toeval kan zeer vreemd doen, ieder weet het, heeft het by ondervinding, of zal bet zich bewust worden uit de volgende, historische gebeurtenissen. In 1891 verloor een dame haar trouwrieg op een berghelling iu Duitschland eu drie jaar later werd hy teruggevonden binnen n een aardappel, toen de dochter van de dame het middagmaal aan het toebereiden was. Een oud, zilveren horloge werd in Ft bru- ati van dit jaar ingevroren gevonden in het ys van een vyver by Huntington. Een dame uit Glasgow verloor in een winkel een kostbare diamant. Eenige maanden later vond zy hem in den hak van een schoen van haar dochter, die in den winkel in haar gezelschap was geweest. Hy was al dien tyd meegedragen, zonder in het minst beschadigd te worden. In Clapham verloor een heer op een rij toer een diamant ter waarde Tan 800 gul den. Acht weken later vond de koetsier van een dokter hem in de modder, die door het rytuig was opgeworpen. Een ring, dien een dame by het voede- Tokio, 1 Nov. Het keizerlyk hoofd kwartier heeft van avond «en reeks ver slagen over de krygnverrichtingen tegen Port Arthur in Augustus, September en October openbaar gemaakt. De telegram men beginnen met den 26sten October en zyn als volgt: 's Ochtends om half negen beschoten het belegerings- en het scheepsgeschut Soengsjoesan, Ërloengsjan en Keskwansjau en het fort ten N. van Keskwansjan'250 granaten hadden uitwerking. Vele grana ten van de scheepskanonnen, op Soengsjoe san en Ërloengsjan gericht, troffen goed doel. De borstwering van Ërloengsjan werd vernield, er werden openingen in gesla gen, terwyl verscheiden stukken van de verschansing verwoest werden. Twee zeer belangryke bedekkingen van bet fort van Soengsjoesan werden vernield. Een kanon van 15 c.M. werd onttakeld, een ander beschadigd. Een kanon in het fort ten N. van Keakwatisjan werd vernield. Van twee uur 's middags werd auder belegeringsgeschut gericht op de loop graven op alle hellingen van Soengsjoesan en Ërloengsjan en op die ten zuiden van Posjiangsjan Alle werden zwaar bescha digd. Om 5 uur bestorm-le onze rechter vleugel de loopgraven van Soeng-joesan en een deel van ons centrum die van Ërloengsjan en het zuidelyke deel van Posjiangsjan, en namen zonder zwaar ver lies van die punten bezit. Onderwyl trok de vyand, opgesteld in de forten ten Westen vau Sjitaijankou. Mantaosjan, den Goudenberg, Paljoesjan en Laolintsjou, zyn vuur op de puuten, waar de aan ral geschiedde, samen. De granaten van den vyand waren gebrekkig en deden niet veel schade. De oorlogs schepen en machine-gebouwen werdtn ook beschoten. De vyand, die Soeugsjoesjan en Ërloengs jan bezet houdt, deed 's nachts, ouder be dekking van kanon- en geweervuur, ver scheiden aanvallen, maar zy werden alle afgeslagen. Den 27aten October werd de beschieting voortgezet. De scheepskanounen waren ge richt op Soengsjoesjftn, Itsjoesjan, Pal joesjan, Ërloengsjan, de werf en de oor logsschepen. Van verschillend* zyden worden de laat- sto dagen weer telegrammen ontvangen, die zich met het beleg van Port-Arthur bezig houden Donderdag was de fatale dag, dat de Mikado verjaarde en, zooals men weet, zou Oyema dien dag zoo graag den val van de vesting naar Tokio seinen. Dat het reeds zoover met Port-Arthur zou zyn laat zich niet uit de berichten lezen. Wel naderen de aanvallers met iederen aanval, wel wordt schans na schans, en fort na fort genomen, maar Port-Arthur is geducht versterkt en als de Japanners één fort genomen hebben, dan liggen daar naar het schynt altyd weer eeuige andere achter, vanwaar een onafge broken vuur op den aanvaller wordt gericht. De laatste week heeft echter de aanval over de geheele linie plaats en de Russen moeten hun zwakke en gedunde troepen over te veel punten verdoelen. Vandaar de jong ste successen der Japanners. Uit Tsjifoe werd geseind, dat de belegeraar 470 kanon nen heeft opgesteld, die onafgebroken aan het bombardement deelnemen. En uit Pe tersburg vernam de »Echo de Parisdat Stoessel geklaagd had, dat hy begon te voe len het tekort aan manschappen. Dezer dagen werd gemeld, dat een deel van de belegeringstroepen naar Liao-jang was gezonden, om het Japansche hoofdleger te versterken, men verneemt nu, dat ge neraal Nogi, do aanvoerder van de belege ringstroepen, weer 25,000 man uit het noorden terug heeft gekregen, omdat sedert voldoende versterkingen aan de Sha-ho waren aangekomen. Onlangs liep het gerucht dat generaal Stoessel, in een wanhopig telegram aan den Tsaar, te kennen had gegeven dat de belegerden nu afscheid namen van het leven. Of van zulke verhalen iets waar is, kan men niet nagaan. Maar opnieuw gaan ge ruchten van aDderen aard te Petereburg rond. Berichten uit de belegerde vesting zouden bewyzen dat het aantal der nog bruikbare verdedigers uiterst gering is ge worden. Te*ens moet de sterfte in de hos pitalen 40 pet. bedragen. De ontberingen, vooral het gebrek aan goed drinkwater, hebben ook de taaisten afgemat, en de Japanners hebben 25.000 man versterkiug gekregen. Het zou niet te verwonderen zyn als de toestand te Port-Arthur na zulk een beleg van zooveel maanden, wanhopig was ge worden. Ook uan de uiterste volharding en moed van belegerden moet eens een einde komen. Reservisten-opstootjet in Rusland. Kief, 1 Nov. Het Russisch Telegraaf- ageutschap meldtIn verschillende plaat sen van het district Kanef maakten de opgerot pen reservisten zich aan oproerig heden schuldig. Een aantal ryksbrandewyn- winkels en dozynen woningen van Israëlie ten werden verwoest In Kantf lieten de autoriteiten op de opstandelingen schieten. Elders hielden de rustverstoringen van zelf op. De troepen kwamen eerst aan toen de rust hersteld wa«. Te Kasan hadden eveneens reservisten opstootjes plaats, daar men weigerde hun brandewjjn te geven. De troepen herstelden de orde. Petersburg, 1 Nov. De Birsjewja VVje- domoati verneemt uit Moekden, dd. heden Gisteren begon 's ochtends vroeg een hef tig geschutvuur en het duurde den gan- schen dag door. Het bracht de Japanners echter geen voordeel. De vyand viel op verscheiden punten onze stellingen aan, maar werd met groote verliezen terugge slagen. Onze verliezen waren onbeduidend. Aanzienlijker waren ze by den aanval op een heuvel met een pagode. Daar voch ten zes compagnieën Russen tegen twee regimenten Japanners. De aunval was door een vreeslyk geschutvuur voorbereid De Russen verloren de helft van hun sterkte, maar handhaafden zich in de stelling en sloegen de Japanners terug. Tanger, 3 Nov. Admiraal Rodjestvensky is met 4 slagschepen eu 2 kruisers hier aangekomen. Het Baltisch eskader is nu weer voltallig. Tanger, 3 Nov. De overige schepen van het Baltisch eskader zyn uit Vigo hier aangekomen. De schepen blyven hier 2 of 3 dagen. Het EngeHche kruiser-eskader escorteerde hen vau Vigo af. Tauger, 3 Nor. Het Russisch slagschip >Sissoi Veliky" met een schout-by-nacht aan boord en 3 kruisers vertrokken heden avond. Zjj weigerden hun bestemming op te geven. Waarschynlyk is Algieis het doel van de reis. Gibraltar, 3 Nov. De Engelsche kruisers volgden de Russische schepen op ODgeveer 5 mylen afstand. Over don geheelen weg bleven de Russische zoowel als de Engel- scho schepen strijdvaardig. Tanger, 3 Nov. De Russische oorlogs schepen »Sis8oi Veliky'', »Osliablia", »Al- inaz", »Nakhimot" eu >Diinitri Donckoi" zyn onder bevel van admiraal Folkershalm in zuidelyke richting vertrokken. Londen, 4 November. De Daily Telegraph verneemt uit Tsjifoe: Hot vechten out Port Arthur wordt hoe langer hoe bloed dorstiger. Ten minste 5000 onbegraven lyken liggen op de berghellingen m den omtrek, vele al sedert weken. De toestand der gewonden is ellendig. Er is gebrek aan instrumenten en aan verdoovende middelen. De Japanners zeggen, dat zy nog eens een algemeene bestorming zullen beproeven. Mislukt die, gelyk zy ver wachten, dan zullen zy erkennen dat Port Arthur stormenderhand niet te nemen is, en zich bepalen tot een geregeld beleg. De doodendan8 in het Verre Oosten. .Woeste feestgelagen en do stem van den dood, gezang van vioolyke soldaten in den avond en de hartverscheurende doodskreten van dezelfde zangers den volgenden dag, als zy gewond liggen op de velden van Mant- sjoerye on vergeefs roepen om hulp", dat zyn, aldus schrijft do I'etersbnrger correspondent van de Daily Telegraph' de beide studiën van don grimmigen doodendans in het Verre Oosten. Ofllcieelo berichten schilderen wel «le sol daten af als begccrig naar den stryd, maar door den rook van het slagveld heen ziet men amlero beelden, ziet men de ellende van «len oorlog en het eindeloozo lydcn der strydenden in de Mantsjocrysche hel. Een vermoeiende reis van verscheidene weken in do verpestendo lucht van een 8|K>or- wegwagen, dan worden «le soldaten in Gliar- bin uitgeladen. Gezonde, rroolyke, eenvoudige jongens. In (Jharbin rusten zy en bereiden zich voor. Drank, kaartspel en het incest grove pleizier is de voorbereiding der meeaten tot «lcn oorlog hun leus is .Eet, tlrink en wee» vroolyk, want morgen moeten wy sterven*. aDronken Boldalen-, zegt generaal Walkow in een dagorder, «treft men overal, zoowel in de straten als uan het station. Vele van hen godragen zich brutaal eu ongehoorzaam en moeten aan den krygsraad overgeleverd wor den." Lang wordt den mannen geen tyd geiutcn, spoedig gaat het voorwaarts naar bet tooneel in den oorlog. Over houveis en bergen marchceren zy, struikelend en vallend gaat het laugzaam voorwaarts. Des nachts slaapt men op de helling van een berg, die zoo steil is, dat do mannen stcenon voor hun voelen ophoopon om zich te behoeden voor een afgleden in «1e diepte. Ken wolkbreuk komt over hot land en de soldaten worden nat tot op de huid. Al zy avonds afgemat eu met gewonde voeten neerzitten by het legcrvuur, wordt hun medegedeeld, dal het levensmiddelen- transport niet aangekomen is. Dan gaan zy, hongerig, in hun mantel gehuld op den grond liggen om zich door een korten slaap te ver kwikken. Daar blyven de dappereto, stevigste mannen dikwyls liggen, zonder ooit den vy and gezien te hebben. De dooden, die op het slagveld sneuvelen, hebben bet goed', scbryft oen officier, «want do gewonden wachten «1e pynen der hel. Zy moeten soms uren lang liggen zonder gevon den te worden. De «luisternis, eenzaamheid, stilte, slechts onderbroken door hartverscheu rend gesteun, omringen hen. Den dorst, de vreeselyko pijnen, hel gevoel van algelieele hulpeloosheid, de vrees voor waanzin en lang zame dood, kan slc-hts hy beseffen die dit alles hoeft doorgemaakt. Ook in de hospitalen moeten «tfgryselyke toestanden heerschen. («Telegraaf'.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1904 | | pagina 1