KLEINE COURANT Vliegend Blaadje Het kwade geweten. woor Helder, Texel, WIerIngen en Anna Paulowna we* No. 3311. Woensdag 9 November 1904. 32ste Jaargang. Bureau: Spoorstraat. Telef. 59. Bureau: Koningstr. 29. Interc.-Telef. 50. Atoonnement Vliegend Blaadje p.Sm. 50ct.,fr.p.post75ct.,Buitenl. f 1.25 a t Zondagsblad 371 45 >0.75 b Modeblad 55 80 0.90 Mozik. Bloemlezing »»60»»>>85> 0.90 Voor 't Buitenland bjj vooruitbetaling. VERSCHIJNT DINSDAG- EN VRIJDAGMIDDAG. Uitgevers: BKBKHOUT k Co., te Helder. Bhnih i Spoorstraat. Advortentlön van 1 tot 4 regels25 Cent. Elke regel meer6» 4 maal geplaatst, 1 maal gratis. Bewgs-exemplaar 21/» Ct. Vignetten en groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentiën moeten uiterlijk des DLNSDAGS- en VRIJDAGSMOIiGKNS vóór 10 uur aan het Bureau bezorgd zyn. Nieuwstijdingen. HELDER, 8 November 1904. Den 5 November j.1. hield do Kamer van Koophandel en Fabrieken alhier een harer gewone vergaderingen. Do daarin ter tafel gebrachte verslagen werden voor kennis geving aangenomen, terwijl mededeeling wordt gedaan, dat het eerste nummer is verschenen van «De Kamer van Koophandelorgaan voordeNederlandsche Kamers van Koophandel en Fabrieken. Ter tafel wordt vorder gebracht een schrijven van den heer vice-consul van Denemarken, waarby worden toegezonden exemplaren der circulaire over eenc wjjziging in de noteering voor boterverkoop ter beurze in Kopenhagen en met verzoek deze aan bekende kooplieden of bandelaren uit te reiken. Hieraan zal gevolg worden gegeven. Ten slotte deelt de Voorzitter mede, dat aan de Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen en de Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij het vorzoek is gericht om zulke maatregelen te willen treffen, dat visch, alhier aangeboden tot vervoer met de treinen van hier vertrekkende des namiddags ten 7.15 en 8.12, den volgenden morgen te Rotterdam met den trein van 4.30 naar Zuidelijker gelegen plaatsen kan worden doorgezonden. Aangezien van de eerstgenoemde Maat schappij eon afwijzend antwoord was in gekomen, is de tusschenkomst van Zjjne Excellentie den heer Minister van Waterstaat Handel en Nijverheid ingeroepen ter verkrij ging van de gewenschte regeling. Op dit ver zoek is nog geen bericht ontvai gcn. Heldersche Wijkverpleging. Woensdagavond 1.1. hield de veroeniging Heldersche Wijkverpleging» onder presidium van den heer Dr. W. P. Jorissen in de bovenzaal van cafó •Central» een ledenver gadering. In zjjn openingswoord bracht de voorzitter hulde en dank aan den afgetreden secretaris, den heer van Alphen do Veer, die naar Indië vertrok, voor al hetgeen hjj in 't belang der vereeniging had gedaan. Overgaande tot de verkiezing van 2 be stuursleden, ter voorziening in de bestaande vacature's van de heeren M. J. van Alphen de Veer en F. H. de Goejj, werden gekozen de heeren Mr. J. G. van Heuven en P. Hoogenbosch. Daarna werd medegedeeld, dat het bestuur zich per adres wederom tot don Raad der gemeente had gewend met het verzoek om over 1905 nogmaals een subsidie te mogen ontvangen. Dezelfde redenen worden daarin aangegeven als het vorige jaar en er op ge wezen, dat de vereeniging den steun nog niet kan ontberen. Verder deelde de voorzitter mede, dat het aantal leden 358 bedraagt, daarbjj de aanwe zigen aansporende te trachten nieuwe loden te winnen, opdat de vereeniging geheel zelfstan dig worde en men oen reservekas kan vormen, waaruit zoo noodig een '2de verpleegster kan gesalarieerd worden. Nog werd een kort overzicht gegeven van het aantal bezoeken, dat de verpleegznster van April tot September had afgelegd. Deze bedroegen 1834, waarvan 1152 bjj onvermogenden en 601 bjj leden, die 50, 25 of 10 cents per bezoek daarvoor betaalden. Vervolgens werd oen voorstel van hot be stuur behandeld, om de verpleging nog eenigs- zins uit te breiden en wel door in sommige gezinnen, waar zulks noodig is, versterkende goneesmiddelen te verstrekken. Uit de daarop gevolgde bespreking bleek, dat men algemeen ▼oor dergelyke hulp was, maar de opmerking werd toch gemaakt, dathierby waarschijnlijk op den steun van armbesturen en liefdadige in stellingen wel gerekend kon worden. Hierna werd door den heer H. Roukens, die met den heer J. Kluin, de rekening over 1903 had nagezien rapport uitgebracht. Zjj hadden de rekening van de penningmeesteres, mevrouw Van Aalst, in volkomen orde be vonden, zoodat deze onder dankzegging voor het goede beheer der financiën werd goedge keurd. Alsnu volgde sluiting der vergadering. (Wegens plaatsgebrek wat dit verslag het vorige nummer blijven liggen.) Men meldt uit Stavoren aan de Leeuw. Ct.: De nood i9 hoog gestegen de water- nood. Huis aan huis haa9t laten de regen bakken den bodem zien en waar men elders in dit geval zijn toevlucht neemt tot de grondputten, daar is hier te dezen opzichte de pas atgesnfd^n de putten toch leveren iu de onmiddeljjke nabijheid van de zee er kei brak water, hoogstens geschikt als spoelwater. Langen tjjd heb ben de beide groote regenbakken bjj bet schoolgebouw het noolige drinkwater ver strekt, maar ook deze bleken ten slotte niet bodemloos te zgn. »En nu moest met al dat mooie weer eens binnenkort een lange winter zgn intrede doen 1" zoo klinkt men<ge verzuchting. Herinneringen aan vroegere tgden, toen hier van uit Leeuwarden per trein water moet zgn aangevoerd, worden opgediept Moge het daartoe niet behoeven te komen Enkhuizen voorziet thans reeds het grootste deel van het hier wonende per soneel, werkzaam bjj de veerboot en stoora- pont, van drinkwater. Men schrjjit uit de Qroninger Veen koloniën Het artikel uit de nieuwe drankwet, 't welk bepaalt, dat twee uren voor, tgdens en twee uren na eene verkooping, verhuring ff verpachting in eene herberg geen sterke drank mag worden geschonken in die loka liteit, wordt in vele dorpen zoo uitgelegd, dat onder lokaliteit verstaan wordt lokaal. Verschillende verkoopiugen zgn dan ook al gehouden, waar in een aangrenzend vertrek heel gewoon getapt werd, of als de verkooping op de bovenzaal wordt ge houden, tapt men beneden. Van een opgemaakt procesverbaal ver namen we nog niets. Op sommige plaatsen is nog al vrg wat clandestiene verkoop van sterkendrank. Van den eigenaar van een vertrek huurt men althans zoo 't heet voor een avond dit af, en dan wordt er maar flink op geschonken. Dat iemand van eenvoudig schoenlap per villa-bewoner wordt, behoort tot de zeldzaamheden en dan speelt daar epu erfe nis of een trek uit de loterjj gewoonljjk een ml in. Niet aldus met de gewezen schoen lapper De Haas, te Voorschoten, nu »dok- ter De Haas, die aan den Hoogweg, nabij Leiden, de deftige villa »Habis Perkara", door hem aangekocht, heeft betrokken. De ze man is welgesteld geworden door het beoeienen van de >geneeskunde", eerst door gebed en kruiden, door hem sCruydan van Boer have" genoemd, later met de krui den alleen. Hg telt zga patiënten bjj hon- deiden, waaronder, naar men zegt, ook ve- 1 n uit hoogere standen. Men schrjjit uit Sliedrecht In het begin der vorige maand zgn te Rotterdam van een der terreinen van de Staatsspoor een vgfiuizendtal oude straatkei en gestolen, door de stad verkocht en op dat terrein tjjdeljjk opgeslagen. Die diefstal schjjnt zeer zonderling en brutaal in zgn werk te zjjn gegaan. E-m schipper kocht ze te goeder trouw van zeker pe soon voor puin en aan een der ambtenaren der Staatsspoor werd verlof gevraagd voor den schipper om te Iaden en zoo geschiedde bet op klaarlichten dag, dat de keien werden getransporteerd. Het spoor viel aan vankei jjk niet te ontdekken. Wel was reeds spoedig een inspecteur der Rotterdamsche politie in deze streek op onderzoek, omdat een andere schipper in die dagen te Rotterdam had verteld hier keien te hebben zien lossen, maar basalt lossen heeft aan de Merwede zoo vaak plaats, zoo fat het onderzoek geen resultaat opleverde. Dezer dagen is het nu echter de Sliedrechteche politie mogtn gelukken de keien op te sporen en het koddige van de zaak i*, dat ze reeds lang verwerkt zjjn aan kribben, die hier in de rivier wotd-n aangetroffen. Men zegt, dat de 5000 keien waren verkocht voor de som van vjjf gulden en, naar wjj vernemen, moet ook de verkooper bekend zjjn. Middeltjes om van den militairen dienst vrij te komen. In den laa'sten tjjd zoo lezen wjj in den Java-Bode kwam bjj de bemanning van oorlogsschepen herhaaldelijk een oor ziekte een etterachtige ontsteking voor, die tengevolge had dat de patiënt wegens invaliditeit uit den dienst ontslagen werd. Nu is toevallig gebleken, dat de matrozen zichzelf deze kwaal brzorgden, om aldos van den dienst vrg te komen. Zg staken daartoe een prop zeep in het oor en die zeep veroorzaakte op den duur ontsteking. Een weinig bloed uit de ont stoken plaats, vermengd met de geelach tige zeep, die smolt, kreeg dan het aan zien van etter. Een matroos, bjj wien dit bedrog bewezen werd, is tot een halfjaar gevangenisstraf veroordeeld, waarna hg weder bjj den troep wordt ingedeeld. Nog een amtal dergeljjke gevallen zullen voor den krjjgBraad komen. Stoomschip vergaan. Bona. 4 November. Hedennacht is bjj Herbillon bet stoomschip >Gironde< van Algiers in botsing gekomen met het stoom schip x'chiaffino* van Algiersde »Girond» is gezonken 100 passagiers, onder welke vele Kapylen, zgn verdronken. In Augustus verging het Engelsche stoomschip Baron Iunerdale aan de Arabi sche kost op een eiland in de buurt van Maskat Van de bemanning van een twintig tal koppen werd niets meer vernomen. Een onderzoek, door een Engelsch oorlogs schip en den sultan van Maskat in September lev*rde niets op. Nu is echter bericht gekomen, dat de sultan op het eiland Masirah de ljjken van 17 man gevonden heeft. De bewoners hadden de bemanning vermoord, zoodra zg voet aan wal zette. Negen inboorlingen zjjn reeds als moorde naars gepakt. Het schip is afgebracht. Amerikaaniche Kroniek. De verkiezing van het hoofd van den Amerikaanschen Staat nadert en het tegen woordige hoofd doet al liet mogeljjke om ge kozen ie worden. .Herkozen", kan men niet zeggen, want hjj werd nog nooit gekoren. De belangstelling st jjgt en de weddenschap pen stygen tevens. Heeft men b.v. ooit zo.» iets gehoord als die van twee mjjneigonaars in Silver-City, Mexico? Verleden Zaterdag hebben de heeren V. C. Place en C. H. Shan- non elk een mjjn van 609.000 dollars waard gewed de eerste dat do heer Roosovelt, do ander dat rechter Parker verkozen zal worden. Anderhalf milliocn gulden als inzet! Ze verdienden beiden te verliezen Publiciteit is het groote strijdmiddel der partyen. Duizenden betaalde en vrijwillige agenten en medewerkers pogen de oogen en ooren van eiken kiezer voor hun candidaal te winnen. Wat er in dezen tjjd geschreven en gedrukt wordt in kranten, op aanplakbil jetten en in gratis verspreide brochures over en tegen de candidaten Aan een vriend in Newyork en oen in Chicago zond ik op een briefkaart het ver zoek .Zend mjj wat verkiezingsliteratuur!» De een zond mjj meer dan ik in een maand, nacht eu dag doorwerkend, zou kunnen lezen. De ander scbrjjft mjj ,A1 zjjn de vrachten erg laag, zou het u toch zeker niet aangenaam zjjn, als ik een geheele stoomboot voor u charterde». Opstellen vol cjjfera, gedichten, vliegende blaadjes, illustraties, dikke brochures, spot prenten heb ik op een stoel naast mjj opge stapeld. Er is een repnblikeinsche en een democratische fabriek van vcrkiezingslitera- tuur aan het werk, die elk honderden dag bladen van ammunitie voorzion Dagbladen in de provinc'e, die gewoonljjk overal met do schaar geredigeerd worden, krjjgen na eigen hoofdartikelen, gratis en ready made. Ze krjjgen geheele bjjvoegsels volgens hun formaat en met den naam van hun blad er boven gedrukt. Bjj zulk een presidentsverkiezing beseffen de hoofden der partjjen on de beheerders der partjjfondsen wat de landverhuizing voor do Republiek beteekent. Er zjjn duizenden kiezers die nog geen Engelsch lezen kunnen, of het slechts met inspanning vermogen. Zjj krjjgen de verkiezingsariikelen in do taal van bun vroeger tehuis. In Minnesota zjjn b.v. honderdnizend exem plaren verspreid van een brochuro in hot Noorsch on Zwcedsch geschreven. Kiezora in Pennsylvania worden bediond in Hougaarsch en Poolscb. In het Duilsch, Fransch, Neder- landsch en Italiaansch komen tal van vlug schriften uit en waarvan ik ophoorde ook in het Chineesch De laatste speech van Roosovelt werd in elf talen gedrukt en negen millioen afdruk ken er van met zjjn portret versierd werden verspreid. Nog een curiositeit I Er wordt door elke partjj uitgegeven een •Campaign text-book». Dit is een encyclopae- die van ongeveer 800 bladzjjden voor rede naars en redacteurs. Schrijvers en sprekers vinden er alle gegevens in voor aanval en verdediging, voor artikelen en redevoeringen, ja schetsen voor spotprenten. De drukkersrekening voor het comitd dor Republikeinsche partjj wordt dezen keer op drie en een half millioen gulden geschat. Do Staat, de stad of het dorp waar eon redenaar verlangd wordt, seint aan de hoofd commissie der partjj, die over twee il drie duizend redenaars beschikt Ik stip slechts aan. Kolommen zou men over dit alles kunnen vullen, en over do wjjro waarop de millioonon voor dat alles noodig door elke partjj worden samengebracht Wullstreet bljjft op Iloosoveld wedden en steunt met geld voornamelijk zijn candidatuur. Maar er is nog niets van te zeggen. In den Staat New-york wordt hot meeste gewerkt en geintrigoerd. Want in 24 van de 28 presidentsverkie zingen waren het New-York's stemmen die feitcljjk beslisten. Slechts eenmaal werd de candidaat door New-York gesteund niet president. Uit het Buitenland. Do afwik keling van het Doggerabankinci- dont gaat kalm haar gang. De verklaringen der kapiteins on visschers zjjn door den coroner opgenomen en te boek gesteld. De vier Russische officieren, die te Vigo van het eskader zjjn achtergebleven tot het verstrek ken van do noodige inlichtingen aan de commissie van onderzoek zijn over Parjjs naar 1'etcraburg teruggekeerd. Zjj hebben eon uit- voorig rapport van admiraal Kodjestvensky aan den Üzaar bjj zich. In dit rapport wordt vastgehouden aan do meening, dat torpedo- bouten gezien zijn waarop gevuurd is en nader verklaard, dat dit geen Russische torpedoboo ten kunnen geweest zjjn. Do commissie zal deze verklaring hebben te toetsen aan de verklaring voor den coroner afgelegd, die hierboven genoemd is. Omtrent de samen stelling der commissie is nog weinig bekend. Van Russische zjjde wordt een hoogst bekwaam opper-ofticier genoemd, iemand die een uit gebreide kennis van zee- en oorlogsrecht bezit. Als vergaderplaats voor de commissie wordt Parjjs en Den Haag genoemd. Het Oostzee-cskader heeft Tanger verlaten en is den Atlant. oceaan opgestoomd. Van kaap Spar tel wordt geseind dat daar gepasseerd sjjn 5 slagschepen, 5 kruisers, 2 transportschepen, een hospitaalschip en een voorraad- of kolenschip, die allen in westeljjke richting koers zetten. Engelsche oorlogsschepen kruisen in de wateren waar het Russische eskader zich bevindt. De toon in do Engelsche pers is wat zachter ge worden. Thans komen ook invloedrjjke en hooggeachte personen als lord Newton en lord Rosebery wjjzen op het gevaarljjke spel dat de Engelsche heethoofden speelden door het volk te prikkelen. De Fransche Kamer is Vrjjdag den interpellatiedag het tooneel geweest van een opschudding en een tumult als daar in de laatste dertig jaren niet is voorgekomen. De afgevaardigde Guyot de Villeneuve inter pelleerde den minister van oorlog over de vcrklikkerjj in het leger de conduitestaten der officieren waarop aangelcekend was republikein, vrjjmetselaar, clericaal, enz. Generaal André had verklaard, daarvan niets te welen, doch bleek het waar te zjjn, dan zou hjj zijn verantwoordeljjkheid erhjj betrok ken achten. En de Figaro was voortgegaan met hel pnhliceeren van stukken, gestolen uit do brandkas van hel Groot Oosten der -Vrijmetselaars, geparapheonl door den minister van Oorlog. Daarom eischic Guyot onder toejuiching der rcchterzjjde aftreden van generaal André en ook van Combcs, die naar uit papieren van Waldek-Rousseau gebleken was, eveneons medeplichtig was. Minister Combcs sprak zjjn medeweten beslist tegen. Het was voorul de socialist Janrês die in dezo het voorgevallene ver dedigde. Hjj keurde het wel niet geheel goed maar meende toch dat vroeger door de legen- parljj herbaalde malen zóó was gehandeld, dat vroeger ook herhaalde malen officieren niet werden bevorderd om leiten van juist tegenovergestcldcn aard, en dat de Keest onder de officieren wel wat mocht gezuiverd worden. Door don afgevaardigde Vazallu werd voor gesteld over te gaan tot de orde van den dag, doch minister Combos verklaarde deze molio niet te kunnen aa .vaarden. Met 279 tegen 277 st. werd zjj verworpen. De meerder heid van het blue was dus tot 2 geslonken. Combes verklaarde alleen genoegen te nemen met eene motie van Jaurès waarvoor de priori teit werd verleend met 286 tegen 276 stem men. Het leven van het ministerie hing dus aan een zjjden draadje. Toon gebeurde er echter iets, wat wjj iu ons klein landje voor onmogeljjk achten. De nationalistische afge vaardigde Syvoton nadert den minister van oorlog cn geeft hem twee vuistslagen, dio hem doen neêrslortcu. Toen werd het tumult on- beschrjjteljjk en raakten de afgevaardigden zelfs handgemeen. De zitting wordt een oogen- blik opgeheven. Heropend zjjnde wordt de verwjjdering van Syveton gestemd, die echter weigerde de zaal te verlaten en toen door de soldaten van do republikeinsche garde moest worden gegrepen en vcrwjjderd. De barbaarsche daad van Syveton heeft echter waarscbjjnljjk het ministerie gered. De motie Janrés werd aangenomen met 343 tegen 236 stemmen en de vergadering verdaagd tot Maandag. Omtrent de aanlcidende oorzaak kan nog worden meegedeeld dat kapitein Mollin, die den verklikkingsdienst had georganiseerd, aan hut departement is ontslagen en naar sjjn regiment is teruggestuurd. Hot Groot Oosten heeft tcgon den ont- vreemder der stukken, Bidegain, eene aanklacht ingediend. Het parket is echter van oordeel dat hier geen diefstal, doel» slechts misbruik van vertrouwen heeft plaats gehad, wat door den aard der papieren niet vervolgbaar is. To Insbriick hebben ernstige ongeregeld heden plaats gehad tusschen Duitsche en I Italiaansche studenten. De politie was niet in staat de orde te handhavende troepen moesten er aan te pas komen. Het gebouw der Italiaansche faculteit is geheel verwoest. Ouder de bevolking heerschl groote opwinding. De verkiezingscampagne voor het president schap in Amerika is in vollen gang. Candi daten zjjn Roosovelt de huidige president, en rechter l'arker. In Amerika is alles reusachtig en ook deze campagne dus. Vliegende blaad jes, gedrukte redevoeringen, strooibiljetten ter aanbeveling der candidaten wordea bjj milli- oenen verspreid. De Oorlog in hei Oosten Port Arthur. Renter's correspondent seint, met goedkeu ring van de censuur, uit Port Arthur eon uitvoering verslag over het beleg in zjjn verschillende fazen. Het verslag beschrjjft. hoe dag in dag uit, week na week de Japanners de Russische stellingen en do forten trachtten te bestormen, boe zjj altjjd opnieuw worden afgeslagen en altjjd opnieuw tot den aanval overgingen, tot de inspanningen door eenig, dikwjjls zeer gering voordeel bekroond werden. Een van do ergste weken was die van 19—24 Angus'us, waarin de verliezen van do Japan ners 11,000 man bodroegon. De Russische zoeklichten en sterraketteo. hadden in ho.ige mate ertoe bjjgedragen, de mociljjk veroverde loopgraven onhoudbaar te maken langs do geheele linie vochten do Russen in het pik donker, terwjjl de Japannors het verblindende licht van zoeklichten en sterraketten vlak in 't gezioht hadden. Bjj het aanbreken van den dag op don 23sten Augustus openden do Japanners een zeer hevig vuurmeer dan 400 kanonnen vuurden op do Russische vestingworken. Do Russen antwoordden met zulk een verwoed granaat-kartetsvuur dat hel de aanvallers decimeorden cn hen noodzaakte, zich in don nacht op 24 Augustus in een dal beneden de veroverde forten terug to trokken. De uil komst van dezrn zcsdaagschcn aanval was do vermeestering van fort Baoejoosan, dat de Japanners in de gelegenheid stelde, rasten voet op don bergrug to krijgen. Do Japan ners hadden bljjkbaar Stoisol's bekwaamheid en den vastberaden geest van do bezetting onderschat. Terneergeslagen door den afgeslagen aanval en do zware verliezen, beduien de Japanners tot den aanvxl met sappen en parallellen. Tot 8 September beproefden do Russen eiken dag, om de Baoejoeeanforten to heroveren. De Japanners namen hun toevlucht tot krjjgriisten zjj gebruikten onbezetten loopgraven en kaze- mait-n die zjj eiken nacht opnieuw borstelden, wanneer zjj overdag vernield waren. WT" Jupunners legden verder een stelsel van parallellen aan. Het belegeringswerk werd van 25 Augustus tot 18 September voortgezet. De Russen deden uitvallen en vielen do schansgravers bjjna eiken nacht aan, terwijl zij hen overdag beschoten. Toen do Japanscho loopgraven de versperringen aan den voet van do bergen waarop de forten staan, naderden, werden de ni'vallen vaker herhaald cn vastberadener. Kwartier werd niet gegeven, noch gevraagd. Het vechten werd tot eon razernjj, zelfs berrie-dragers werden gedood. De Russen beweerden namoljjk dat, terwjjl een parlementair onder de witte vlag do boodschap van den Mikado op 16 Augustus overbracht, op dn forten geschoten was. De verbittering klom nog. Geen vlag werd later meer erkend. De genie-soldaten dio de prik keldraden van de versperringen moesten door- snjjden, leden zware verliezen dit gaf aan leiding tot het bedenken van menigvuldige listen. In sommige gevallen lieten do genisten zich als dood dicht bjj de versperringen neer vallen, en bleven roerloos liggen tot do op merkzaamheid van de Russen verslapte. Daarna schoven zjj xich, op den mg liggende, onder de draden en knipten die door met lango scharen; als «lat midukt<\ werden zukkon met buskruit aan bamboe-stangen onder do ver sperringen gebracht, zoodat de versperringen op die wijze vernield werden. De Russen gebruikten dynamiotbommen te gen de aanstormende Japanners, de Japan ners gebruikten dezelfde verniclingswerktuigen tegen de Russische loopgraven en buitenwerken. Wanneer handbommen niet te gebruiken waren, - bedienden do Japanners zich van inderhaast vervaardigde boramentieren, die «l«» bommen 50 tot 100 M. ver slingerden. Do zwaarste kanonnen, die de Japanners in den beginne tot hun beschikking hadden, waren 12 c.M.-scbeepskanonncn maar tegen einde Augustus kwamen daar 15 c.M. stukken bjj, cn den 14den September kwamen do 27.5 c.M. houwitsers aan. Zeer opmerkelijk is dat, in weerwil van don gestadigen moorddadigen afweer, steeds tallooze vrjj willigere beschikbaar waren voor con wissen dood. Op den avond van 19 September begonnen de Japanuncrs den aanval op deo >208 M.- berg" en do Namaokajama-hoogtemaar in weerwil van etteljjkc bestormingen op de volgende dagen, die 2000 man kostten, kon den de Japanners een vooruitgeschoven fort op den «203 M.-berg", een buitengewoon rElllLLËTUl 18.) Ware sjj opgegroeid in den zuiverder om geving dan dit huis bood, dan zou zjj de vrouw geworden zijn, op wie een man op alle levensomstandigheden zich had kunnen verlaten nu zjj echter voortdurend gowecst was in de nabjjheid van iemand, dio geen achting had voor de geboden van God en menschen, was haar moreele levensopvatting bedorven, en daar de woning van Thorbeekcn tameljjk eenzaam lag, was zjj een prooi der verveling geworden. Alzoo was zij nooit eens in de gelegenheid geweest vergeljjkingcn te maken, cn daardoor bad ook een hartstochteljjke inborst haar in de armen geworpen van den onbeduidenden Hinze, wien zij in den grond van haar hart geen achting toedroeg. Hinze geleidde haar naar het prachtig ge meubileerde schrijfvertrek van den heer des huizes. Nadat hjj de deur achter zich gesloten had, wilde hjj haar bcwjjzen van tecdorheid geven. ,Laat dat», sprak Dora Thorbeeken ruw. Vertel me liever van de zandgravin je bont altjjd zoo vol van haar schoonheid en haar versland.* Ben je jaloerach, mjjn schat vroeg Hinze met gefronst voorhoofd. «Als die dame schoon is, kan ik haar toch niet lccljjk noemen Overigens heb je geen reden om daarover besorgd te zjjn zjj heeft mjj duideljjk genoeg te verstaan gegeven, dat zjj mjj niet mag ljjden. Geef mjj een glas goeden portwyn en ten sigaar, en laat ons dan eens over ernstige zaken spreken.' Dora bleef kalm voor hem staan en zei Ik zal nog beginnen te geloovon, dat je hier enkel komt om de wjjn, en omdat de goedo sigaren je aanlokken.» Hinze trad snel op haar toe en nam haar bjj de schouders vast met de woorden Wees overtuigd, Dora, dat ik je boven alles lief heb. Om jou zou ik zelfs van den ochtend tot den avond kunnen werken, en daar houd ik anders volstrekt niet van. Ik bemin je niemand anders deelt in mjjn liefde.» Hjj liet haar los en op geheel anderen toon zeide hjj bedaard: >En ga nu zitten, kind; ik bon in groote ongerustheid naar hier ge komen, waar is je oom Weet je het dan zeil niet?' Hjj is dezen morgen met mjj uit Hamburg gekomen en in de stad achtergebleven. Dus sal hjj den gauschen dag wel weer in de koffiehuizen doorbrengen en onbekwaam zjjn, als hjj thais komt. En ik moet hem zoo nood- zakeljjk spreken. „Wat ia er dan gebeurd?' Het ergste! Morgen komt de juatitieraad Nagel uit «Ie stad en zal mjjnh«»cr Von Knee klaren wjjn schenken omtrent de omstandig heden, waarin hjj verkeert. En dan heb ik daar afgedaan „En wat nu?» De kleine baron keek strak naar den grond „Wat nu? Als je oom het verneemt, zegt hjj morgen allo hypotheken op zooals je weet, heelt hjj die sedert jaren in banden. 1)0 laatste heeft hjj gisteren in Hamburg aangekocht En dan „Wel, Dora, vraag je dat nog Dan zal hjj hem failliet laten verklaren dat is sedert jaren zjjn eeuige bedoeling.' „Maar znlleu de hypotheken voldocndo zjjn .Zonder twijfel! En dan niemand kan liet landgoed koopen dan Thorbeeken. Sinds jaren ho« ft hjj het recht van voorkoop op de zestig morgen bjj Wesldorf en zonder dio landeryen is de landbouw op het geheele landgoed niet wel uit te voeren dan is het voor den laagste»» prjja nog te duur. Jo oom wordt niet zonder reden door alle landbouwers gevreesd.» Wat zal cr dan van de familie von Knee worden en van die twee meisjes?' Vraag mjj daar niet naar, Dora?» Hinze liep onrustig in do ruime kamer heen en weer lk weet het niet,» sprak hjj, terwjjl hjj weer ging zitten, rik heb daar vroeger niet zoo over nagedacht Hjj sprong weer op, trad met flikkerende oogen op Dora toe en zeide met heesche stemIk keb slechts aan u gedacht, ik wilde n winnen daarom ben ik zjjn handlanger geworden.» Mjj cn dit landgoed,» zeide zjj bedaard. Ja, dat ook! Ik houd niet van werken! Hjj bleef •teken meer dan ooit! Hjj moet mjj nu den prjjs uitbetalen, en dat is hand Zjjn zoon is dood. Je bent zjjn eenige erfgename. Hjj kan bjj ons bljjven of in de stad gaan wonen. Het beato z»u zjjn Dat hjj zich dood dronk," zeide zjj koel. Beiden verzonken in een peizend stilzwijgen. Dora Thorbeeken overdacht, dat zjj niet ern stig verlang«lo naar een echtverbintenis met dezen knappen en bchendigon, maar in ver stand beneden haar staanden man. Zjj bekende zich zelvcn openhartig, dal zjj alleen uit vervaling drie jaar gricden met hem een liefdesbetrekking had aangeknoopt; de ware Jozef was bjj niet. Wanneer die kwam op dagen, dan ja, dan zoo zjj alles wagen, wat een vrouw voor haar liefde doen kan. Intusschcn naderden do paarden van Thor beeken de hofstedede knecht opende het hek. Met wankelende schreden trad Thorbeeken zjjn schrjjfvertrek binnen. De kleine baron, die stil had zitten nadenken, sprong op en vertelde hem in telkens afgebroken zinnen, wat er in het heeretihnis gebeurd was. MerkwaardigHel is, alsof zjj na vele jaren door iemand hierheen gezonden is 1 Bepaald hierheen gezonden „Door wien oom?» Met waterige oogen keek hjj zjjn nicht aan. .Door wien? Wat weel ik daarvan? Misschien door den duivel Hinze hoestte eens, alsof hjj moed wilde vatten, cn zei toen: „Wjj zullen er een einde aan maken mijnheer Thorbeeken Zjjn slem klonk heesct». „Een einde?» sprak de beschonkene. .Juist! Een einde Allen wegl)o zandgravin, de toren, de zwarte doek, de oude Vos, allen En toen ging hjj heen cn zat alleen. Zjjn gedachten werden helderder Het grjjze hoofd zonk op de borst en als in een droom kwam zjjn leven hem weer voor den geest Hjj zag zich zelf aan het sterfbed van zjjn vader staan, die hem oude geel geworden papieren overhandigde, met het adres van zekeren heer Spies, te Breslan. en die hem, zjjn oudsten soon, smeekte hjj had anders nooit zjjn kinderen verzocht, want hjj was een hard munsch een deel van het ge pleegde onrecht weer goed te maken, opdat het sterven hem lichter mocht Tallen. Alsof het gisteren gebeurd is, weet hjj nog, hoe de koortsige hand naar de zjjne greep en hoe hjj (vast voornemens zjjne belof e niet te houden) die bevend rondtastende hand tever geefs had laten zoeken. Twee jaar later stond hjj un het sterfbed van zjjn moeder! Ook daar moest by na«ler treden of hjj wilde of niet hjj stond daarhoe vroeg die bloeke, verdrietige vrouw hem op sm«ïekenden toon, dat hjj zjjn hardvochtigheid zou laten varen, dat hjj na haar dood een zachtzinnig mcnsch zou wezen, dien de menschen liefhadden. Er komt nog een ander sterfbed. Daar lag zjjn joogere broeder, zestien jaar oud hjj had bjj het bed gestaan on zjjn broeder geheel alleen bedioud, opdat niemand do aanklachten zou hooren, die in gebroken woordtin over die droge, blauwe lippen kwa men «Waarom moest ik om drie uur opstaan en in het natte gras die wilde paarden ach- tcrnaloopcn Jo wist toch dat ik zoo sw«ar hoestte Ten laatste trachtte de stervende zich op te richten, hjj scheen zjjn broeder te herkennen. Doch hjj had geen kracht meer cn viel in de kussens terug maar met een blik, die walging en afkeer als voor een ge meen dier uitdrukte, fluisterde hjj nog: „Ga weg, ik kan je niet onder mjjn oogen ver dragen, schurk! Vjjf dagen later stond de geestelijke in de groote zaal van het tuis bjj de Ijjkkist cn sprak plechtig over het leed van den eenigen broeder, die in den loop van 8 jaar zooveel verloren hadzjjn vader, zjjn moeder en zjjn eenigen broeder. Muar intusschcn bad hjj zelf er slechts aan gedacht, dal hjj nu de eenige bezitter van het scbooue lai.dgocd was Voor zjjn goesl vertoonde zich ook hel •tcrlbed van zjjn vrouw cn, toen kwam die stormachtige avond van tien jaar geleden, toen hjj betaald was geworden, naar hetgeen hjj verdiendetoen de eenige, dien hy lief had, in baat van hem scheidde sjjn soon. Thorbeokon stond met moeite van zjjn stoel op cn drukte dc hand tegen zjjn voorhoofd. Hans!» zuchtte hjj en bjj dien zucht schoten er akelige vuurstralen door zjjn met de hand bedekte oogen. En als hij dan niet verder kon alleen dood en niet weer in het leven terng to roepen, zjjn zoon weg dood om nimmer weer te zien dan dan wilde hij vernietigen, wat hem allereerst op den weg van onrecht had gebracht wat hjj haatto als den dood. De toren daarginds op de duinen moest rdwijnen en de naam Knee dan ja, dan wanneer er geen toren meer op de duinen slaat en er geen Knee in deze landstreek woont dan zal het rustiger worden in zjjn binnenste heele- maal rustigdan zal bjj het drinken ralaten en voor zjjn arbeiders betere woningen bou wen cn een school dan zal hjj als een stil, vredelievend man zjjn overige levensdagen doorbrengen. Hjj treedt naar de schrjjflafol en opent de lade, waarin de hypotheken en schuld be kentenissen der familie von Knee geborgen zjjn. Hjj heeft ze gerangschiktsedert jaren liggen dc papicrei op elkaar gestapeld, hypo theken en wi.-sels, in volgorde zooals hjj zo in handen kreeg. Hjj neemt zjjn groote portefeuille en legt drie nieuwe papieren bjj de oudedat zjjn de «iric, welke hjj gisteren pas is machtig geworden- Thans zjjn er meer dan genoeg om den naam Knee uit deze landstreek weg te vegen, zoodat cr niets van ovcrbljjft. (Wordt vervolgd.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1904 | | pagina 1