RUBRIEK VOOR KINDEREN r_jaiiL ncn aan vrienden i wnrnt. I.lll OT üer •terke stelling met prikkeldraad-vlechtwerk en ■chansgraven, niet innemen. Het laatste gedeelte van het verslag be handelt de beschietingen van de forten door de Japanners en de uitvallen van de Kussen tot 27 Octobor. Hiervan hebben de ambtelijke Japansche telegrammen reeds een overzicht gegeven. Het Petit Journal bevat een telegram uit Londen bewerendo dut generaal Stö98tl den Tsaar gemald heeft dat hg aansluiten maakte om met 10,000 man en de ma trozen terug te trekken op Liao-tiajan. Al de oorlogsschepen in de haven heeft men ▼ol water laten loopen en doen zinken, met uitzondering van de I'objeda en liet- wisan, die door brand waren vernield. Het beleg van Port-Arthur. Londen, 7 November De >Daily Express* verneemt uit TsjifoeHier werd gister avond het bericht ontvangen dat alle forten ten noorden en ten oosten van Port-Arthur verlaten zgn en dat het garnizoen terug trok op de sterk verschanste stellingen van LiaotishaD. De Japanners erkennen de juistheid ervan. Ik verneem dat bevestiging ontvangen is van Togo's vloot, die bez g is Liaotishan te bombardeeren De Standard* ontvangt uit Tientsiu het bericht, dat alle Russifcbe verster kingen om Port-Aithur aan de landzijde in de handen der Japanners zouden zyn. De »Standard« ontvangt nader bericht uit Tientsin, dat de inber.etneining van der binnensten kring van versterkingen om Port-Arthur het gevolg zou zgn van de grootere zorg waarmede de Japanners loopgraven' en mynen aanleggen. De Japanners namen eerst Erloengshan na verschillende mislukte pogingen. Van Erloengshan openden zy het bombarde ment met zwaar geRchut in alle richtingen. BÜ de bezetting van het fort Miao op 31 October door de Japanners zyn vier honderd Russen gedood. ntrekt niet kwalyk, dat je mij do vorige week niet geschreven hebt, maar hoop, nu jo reisje naar Sckagen achter den rug is, weder geregeld jo oplossingen te ontvangen. Margaretha Gooyer te Helder. Ik kwam in het bezit van je anecdote, maar ucht deze niet geschikt ter plaatsing. Beproef je krach- voor alle lezers van >'t Vliegend Blaadje". Oplossingen der Raadsels, I. Hy trapte op de brug. II. Een boom. lil. Raap paar. IV. Waal Aal. V. Een sneeuwbal. Goede oplossingen kwamen in van J- D. Wolbergen A. A. Dros C. II. Meyer M. G. Gooyer A. Heeroma H. Gysborts H. Raudsveld L. Lafèbor T. S. Lafober C. Koorn H. Cupido. Allen te Heldor. De prys viel by loting ten deel aan H. GIJSBKRTS te Helder. Raadsels. (Ingez. door M. G. Gooyer.) I. Myn geheel is onontbeerlijk voor iedere huisvrouw. Ontneemt go my den kop en dei> staart dan ben ik een vischsoort. (Ingez. door li. Cupido.) II. Myn geheel is een ongeluk wat veel leed veroorzaakt en bestaat uit 18 letters 10, 2, 7, 12 is iets wat, jongens dragen; 6. 11, 8, 13 is een prachtig muziekinstrument 13, 11, 3 is iets dat men moet liebbeii om naar 't buitenland te gaan 1, 7, 10, 4 is in een lied; 6, 11, 8, 12 is een jongensnaam; 13, 7, 10, 3 ziet mon vaak uitgenood. (Ingez. door G. Snaphaan.) III. Myn geheel bestaat uit 13 letters en ver schaft do inzendster heel veel genoegen 0, 11, 12, 10 is een drank; 18, 11, 3 is oon lichaamsdeel; 4, 2, 5, 7 is geen mcnsch 1, 12, 7, 13, 5, 3 vindt men in soorten stokers kannen niet buiten een 10,11,12, 13. (Ingoz. door H. Raadsveld.) IV. Met B ben ik een timmermansgereedschap mot G ben ik niet schoonmet M ben ik de naam vun een mcnschmet een V ben il con voorzetsel. Anecdoten. (Ingez. door een abonnó.) VaderMaar Piet, je drinkt zeewater Dan kryg jo nog meer dorst. De kleine PietDat hindert niet papa, (naar dc zee wyzend), er is daar nog genoeg. Ondorwyzer: Heeft er oon van jullie ooit een ol fantcnvol gozien JantjeJa mceatcr. Ondorwyzer En waar dan JantjeOp den olifant, meester. Een geleerde. Wat moeten die hccren toch geleerd zyn, die dc zons- cn maansverduistering voorspclh zeide Pieter lot zyn buurman Jan. «O, dat is ook wat,* antwoordde dozo, .zy lezen het in den almanak.' OomPiet, leer jo nu al latyn op sobool P Piet: Ja, oom. OomZeg my dun eens, wat zegt men tegen ezel in 't latyn. PietScheldnamen heb ik niet geleerd, oom. Wat moet je hebben als je dat brielje even voor my bezorgt vroeg een reiziger op een regenachtigen dag aan een jongen. Een rytuig, myn heer.* Correspondentie. Johanna Deelder te Helder. Ik heb in hel nummer van heden je verhaaltje opgenomei ofschoon ik meen de geschiedenis reeds elders gelezen te hebben. Heb ik my daarin vcr- fist? Schryf mij eens, hoe je aan het v« r- aaltje gekomen bont. Comelis Kroon te Helder. Het doet mij genoegen, dat liet gowotinon boekwerk in je smaak gevallen is en zal niet verzuimen jo dank aau den lieer uitgever over to brengen Voor do toezending van nieuwe raadsels en anccdotcs boud ik my aanbevolen. M. Blom te Helder. Ik liob het borkwirk, getiteld: «Coustanco de Wild* meermalen gelezen en vind het een van do mooiste werken van Andriesson. Ik neem bot je vol len nog eens en zend mij iets andersook nieuwe raadsels kan ik goed gebruiken. MA Hl IC VAN AMSTKL. Verhaaltje. (Ingoz. door P. Munni.) Zelfopoffering. Louise, Lotje cn Emilie waren zuster». De oudste was veertien en do jongste tien jaren oud. Nu gebeurde het eens, dat zy met hun drieën op een partijtje werden gevraagd by één hunner vriendinnen, wier ouders even buiten de stad oen landhuis bewoonden. Reeds vele dagen tevoren verheugden zij zich in liet vooruitzicht van liet gonocgelyko dagje dat hen wachttp, want lmar vriendinnetje bezat een grooto voorraad van het allernieuw- tpeelgoed, waarby velo grooto en kleine poppen, popponklccren, poppcnledikantjes, en ja, haast te veel om op te noemen. Eiridolyk wus do lang verbeide dag aange broken, en toon het nnmiddagklokjc twee uur had geslagen, stond liet rijtuig reods voor de onderlyko woning, om do drie zusters af to halen. H<t was con fraaie zomerdag cn zoo'n rytoerlje naar buiten alleen wus reeds cono prettige uitspanning. Maar 1 Er was nog een ander zusje thuis gebleven, Margot geheetcn, en dat acht jaren oud was. Dat lieve kind was vele weken achtereen ernstig ziek geweest, doch sedert do laatste dagen gelukkig herstellende. Louise cn Kmilii hadden in ccn oogwenk hunne ouders ei zusje goeden dag gezegd en wedyverden schier om het eerste in liet rytuig to komen. En Lotje Zy pinkte tersluiks een traanije weg, on gevoelde diep medelyden met haar lief zusje, dut daar zoo droevig moest achter blijven. Neen, dacht ze by zieli zelve, waniie«-r ik onder het spelen my dat droeve gezichtje Stoomvaartberichten. Ilct stoomschip «Txion', van Amsterdam n. Batavia, pass. 4 Nov. Gibraltar. Het stoomschip Bali*, vun Batavia naar Amsterdam, arriv. Nov. te Genua. Het stoomschip «Soembawa*, v. Amsterdam n. Java pass, 7 Nov. Gibraltar. Hot stoomschip «Koningin Regentes* van Arnst naar Hat. arriv. 6 Nov te Soulhampton. G. Tjalsma, als leeraar aan de burger avondschool, wordt goedgekeurd. Voor kennisgeving aangenomen, liierna wordt voortgegaan met de verdere behandeling der Marktberichten. Hoorn, 5 Nov. Tarwe f 8.ii 8.50. rogge 0.i\ 0.gerst f 4.50 a 5. haver f 3.50 i» l.—, witto erwten f a groene id. f 12.ik 14.grauwe id, f 11— A 16.—, valo id. f 10.— k f 14. bruine booncn f 11.u 12.—, karwcizaad I 10.75 A mosterdzaad f 19.50 A 18 paarden f 90 A 150, 150 koeien f 180 225, 16 schapen f 22,A 27, 0 lammeren il A 3 kalveren f 12 A 17, 0 var kens f A 109 bigg°n f 6.a 9. kipeieren f 7.25 A 7.50, 1125 kop boter 70 a 75 ct. p. kop. Alkmaar, 5 Nov. Aangevoerd 2 Paarden f 85 a 80, Veulens f 0.a 0. Koeien cn ossen f 0 a 0, Vette kal veren f 0.a 0.per K.G. a ct 46 Nuchtere kalveren f 10 a 20, 30 Magere schapen f 10 a 19,Votto id. f a- pcr K.G. a ct. Lammeren f 62 Magero varkens por stuk f 18 a f 18, 182 Biggen, 10 w. f 6 a 10, 16 Bokken en geiten f 3 a 8, Boter, hoogsto prijs 775 ct.. laagste 65 ct.. middclb. 70 ct., aanv. 3548 KG., Eieren f 7— a 8.—. Visschenbeichten. Nietmeiliep, 4 November. Aangebracht door 16 kor den 5 tol 30 Hak* groote tong per niuk 75 cenl, 21 t»t 120 middelm. tong per stuk 80 a 40 cent, S0 tot 100 kleine toug per atnk 12 a 15 cent, 2 tot 5 «tok» r»g per it k f 1, I turbot voor f 7,50. 5 tot 20 mand kltine tchol per mand f 1,50 a (2, 1 tot 4 mand ichar p. in. 80 cent. 5 Nov. 14 korlera met 10 tot 20 stak» groote tong w p. at. 75 cent, 20 tot 40 middelm. tong p at. 80 a van Margotjo voor oogen stel, kan ik geen 40 cent, 10 tot 81 kleine tong p. si. '5 a 20 cent, 1 "ogenblik waar genoegen smaken. Weel je t0* 0 ,,uk' ro* Perr'Juk - -1'*5' 2 ,ot 5 m*,", k,#iDe wat, ik blyf thuis en houd inyn zusjo gezel j maa mand f 1,50 a f 2, 1 lot 2 mand achar per schap en zoo gezegd, zoo gedaan. Moe, zeido Lotje, laten do kinderen nu maar wegrydon, ik ga niet moe on wil liever j wat met myn zusjo spelen. Louise en Emilie vertrokken, onder bolofto van niet laat thuis I to zullen komen. In minder dan een oogenbük had Lotje haar feestpakje verwisseld voor haar daagsclie kleertjes, en hierop werd al het 7 Nov. Niet» binnen. 8 Nov. v.m. 8 uur. Niet» binnen. Burgerlijke stand gem. Helder. Van 4 lot 7 November. HEVALLKNJ. M. Ruijzendnal geb de Mcij«rc. d Bouina geb. Lanter, i. M de Boer gcb. /.wier. d. speelgoed byecn gehaald, dat zij en hare *eb Brnder^d' j T' d.Slrn,j| li Scbijndcl geb. Schogen, d. OVERLEDENAnna Kitrco. 1 dag. Burgelijke stand der gem. Texel van 29 Oct. tot en met 4 Nov. ONDERTROUWD: I GETROUWD: J (j0en0- GEBOREN Willem Cornelis, z.v. Michiel Wilhelmus de Graaf en Marrotje Witte. (Eier- land OVERLEDENTeunis Visser, oud 70 j., geh. met Neéltje Boon (don Hoorn). Maarten Ureman, oud 13 jaar, z.v. Jacob Breman (den I Hoorn) en Marretjo Gort (overl.) zusjes beza'cn. En toon zy maar eenmaal met Margot aan het spelen was geraakt, en duurby de blijdschap en vroolykheid van haar zusje mocht opmerken, ja, toon dacht zy niet meer aai» liet partytje, waarmee zij zich zoo lang to voren in stilte had verheugd; en zy gevoelde zich evon gelukkig als haar zusje Margot. En in waarheid, Lotje smaakto een reiner genoegen dan haro zusjes, want zy speelde al wat haar zusjo slechts begeerde wat deze verlangde ging zy halen, en wat haar verveelde bracht zy weer weg. En toen haar pa en ma hun zooveel lekkers liet be zorgen als zy verlaugden, zie, toen was het ecu feestdag in huis, omdat de reinste kin derliefde er geluk en vreugde aan bracht. «Hoor eens, liovo pa, sprak Margotje toen zij hem des avonds goedcnnacht kuste.ik heb geen spyt dat Lotje by mij gebleven ia, maar wel doet hei mij leed dat zy om my genoegen te doen, haar party tje heeft opge- otlerd en daarvoor zal ik haar ook een ver- baggerwerk in de vaargeul langs den Btrckdam goeding schenken, lief schutje," fluisterde het open IJ buiten de Oranjesluizen by papa liaar toe. .Wanneer wy samen over- j Scliellingwoudo, behoorende tot do werkeu morgen een rytoerlje gaan maken, mooL't gij tot onderhoud, herstel en verbetering van het Lotje eens verzoeken met ons mee uit rijden Noordzeekauaal, begr. f 16600bestek no. Ie gaan.* ,0, dank u hartelyk, lieve pa!* I 195 ligt nu 10 Nov. ter lezing aan het gebouw juichte kleine, .dat zal een pretje voor haar van genoemd minist., aan dc lokalen der prov. zyn!* «En liobt gy je niet vroeselijk best. en is to bekomen by de firma Gebr. verveeld vrnerreri Teiilnn en V.milie tlnn vun Glcef, Spili TlO. 2Sd te 's-GravenbugO- Aiiiiüe^tedi »i ar e n in Noord-Holland. 24 Nov. Haarlem 11 uro. Het minist. van W., H. en N., aan het gebouw van het prov. beat.: het uitvoeren van onderhouds- vcrveold vroogon Louise on Emilie don volgenden morgen aan Lotje. .Integendeel, meisjes!» gaf mama voor haar ten antwoord, «Margotje heeft zich mot huar speelkameraadje heel prettig onderhouden, en Lotje heeft het meeste gonocgen gesmaakt van allen, omdat zy door cono kloine opofïo- ring, haar zusjo gelukkig heeft weten to maken. ilngez. door Johanna Deelder, den Helder.) De drie vragen. Van Frederik don Grooten, Koning van 1'rnisen, wordt verteld, dat hy alle manschap pen zyner garde, by name kende. Zoodra er een nieuweling in het regiment had dienst genomen, ging hy naar hem toevroeg hora lioo oud hy was, hoelang hy in 't leger ge il end en of hy wel op tyd voeding en soldy kreeg. Een paar dagen voor het houden ecner groote parade, had een Franschman in het garderegiment dienst genomen. Daar Franschman geen Duitsch kende, liet de kapitein van het regiment hem dc antwoorden op de vragen, welke de koning gewoon was te doen, van buiton loeren. Toen nu do Koning op do parade verschoon, zag hy nauwlyks den nieuweling, af hy ging naar hem too en dood hom do drie vragen. Wut nu wol ongelukkig was, begon do vorst ditmaal met de tweede vraag cn vroeg den Franschman dus Hoelang hebt go reeds in het leger gediend I)e nieuweling, die geen onderscheid tusschen de eerste, tweede en derde Traag kende, gaf daar liet antwoord op, dat hy hel eerste ge leerd had, dus het antwoord, dat op de eerste vraag paste. Dc soldaat antwoord Ie dan ook .Twee-en-twintig jaar, Sire 1* Do Koning hierover ten zeerste verbaasd. Vandaar, dat hy den soldaat vroeg: .Maar, hoe oud zyt gij dan wol?* Do soldaut, die dit als de tweede vraag beschouwde, gaf er hot tweede ant woord op en zeide: «Een week,Sire!* Hier over was de Koning zeer boos, daar hy dacht, dat de soldaat den spot met hem dreef. .Een van ons beide is gek* zeide de Koning. De soldaat, die dit voor de dorde vraag beschouwde en hiorop het antwoord .beide-' had geleerd, zeide dat hy het zeer brutaal vond, oin in hot bijzin van allo manschappen zijner gardo, to zeggen.dat hy gek was. De recruut begreep echter niets van dat alle9, en daar men hem v rderniots van buiten had lateu leer.-n, kon hyook geen antwoord geven. Doordat de koning echter zoo boos was, begreep hy, dat hy iets miszegd moest hebben. Hy verontschuldigde zich daarom cn sprak daarby in de Fransche taal, die do Koning zeer good verstond. Ook do kapitein verklaarde, dat do solduat onschul dig was. Zoo nnm do geschiedenis, welke welcens slecht had kunnen ailoopcn, nog oen vroolyk einde. Inzending van Oplossingen, Raad- seis, Anecdoten enz. vóór Donder dagavond 5 uur. Marine en Leger. Do knpt. II. J. A. Feber, benoemd by het -lo reg. vesting-art., komt tu den Helder in garnizoen. Overgeplaatst worden van do Marnix, naar H. 51. Nautilus, de stoker-majoor D. Leeninga, naar H. M. de Rujjterdoaergcant-torpodomaker A. H. L. 1'eterscn en van do Ruytor op H. M. Marnix dc scrgeant-torpedomaker J. J. vun der Woel. Tijdstippen van verzending der Brievenmalen. Naar Ooit-Itidiö Verzendingiweg. I Dfttum der t«r pont-bciorg. 18 Nov Tijdat der laat bntl »/h Poitk 15 en 29 p. lecpoit via Amtterdam p zeepoat via Rotterdam p. Holl. mail via Geuoa Holl. mail via Martaille p. Krmniehe mail via Maraeille 11 en 25 Naar Palembang, Kiouw,') Uauka Billiton en Z. W Afd. van Borneo, p. Engelsche mail via Urinditi '8 p Holl. mail via Genua - 15 en 29 Naar Atjeb eu de Ooitkoit I van SomatraJ i pEngeltche mail via HrindUi eiken Vrijdag p. Holl. mail via Genua 15 en 29 Nuv p. DoiUehe mail via Napela*) 8 en 22 Alleen naar Atjeb, Snmatra'» Ooatknat, Palembang, Riouw. Banka, Billiton en Z.-W. Afd. van Borneo. Het overige gedeelte van Ned. ÖoiHodié wordt all op vcrlangan der afzender» via Napel» verzonden. Naar Guyana Suriname p zeepoit via Amiterdam 15 en 89 Nov. I 7.'i p. mail over Engeland 21 7.'i p. mail via St. Naiaire 7 Dee. 7.'i Naar CurafaoBonaire en Aruba: p. teepoit via Amalerdam 15 en 29 Nov i 7.'i eiken Dinadag en Vrijdag 50 18 en 26 Nov. 7.— 7.— 8 80'. o 7.- 7.— '»av 7 ,»av. ll.30'»mur 7—'a p. mail via Soulhampton p. mail via Hamborg (alleen op verlaugen der aft endera). Naar St. Afartin, St. Euttatius en Saha p. zeepoit via Amtterdam I 16 en £9 Nov. I 7. p mail over Engeland I 91 7. Naar Kaapland, Natal, Oranj Rivierkolonie cn Transvaal: eiken Vrydag, 3.30 'snam. Gemeenteraad van Helder. Zitting van Maandag 7 November 1904. (Voortzetting van de zitting van Donderdag 3 November). Burge- Voorzilter de lieer Van Steyn, meester. Tegenwoordig 18 loden afwezig de hee- ren Kramer en Dito; 1 vacature. Na de opening doet de Voorzitter mede- decling van de volgende Ingekomen stukken: 1. Missive van Ged. Staten, behelzende eenigö door hen genomen beslis singen, omtrent reclame's vun den hoofdo- lykcn omslag. Voor kennisgeving aangenomen. 2. Een schryven van do Co mm. tot wering van schoolverzuim, waarin op de wenschvlykheid gewezen wordt, dat do Raad van zyn bevoegdheid hem by art. 29 dor Leerplichtwet toegekend, ge bruik maakt, door oon verordening in liet loven to roepen, waarbij politic-umbteiiaron verplicht worden kindoren, die zy gedurende den schooltyd op straat aantreffen, naar hot hoofd dor school te brengen, waar zij be- hooren. Wordt om advies in handen van B. dc W. gestold. 3. Missive van Ged. Staten, waarin hot salaris van f 180 van den hcor Begrooting voor 1905. Allereerst heeft een herstemming plaats er de voorstellen, waarover in de vorige ergadering de stemmen staakten. Over 't voorstel van den hr. Staalman, om den post bolooning van brandmeesters, enz. met f 850 te verminderen, slaken wederom de stem men, zoodat al8nu het voorstel is verwor pen. Tegen stemden de lieercn De Ven, Zundcr, Over de Linden, Bok, Sevenhuijsen, im Nock, Jaring, Orunwald en Krijnon. Het voorstel van den lieer Grunwald, om het sularis van den klerk der waterleiding met f 100 te verhoogen en te brengen op f 500, wordt nu aangenomen met 13 tegen stemmen. Tegen stemden de liecrcn in Breda, Over do Linden, Bok, Seven huijsen cn Van Nock. Hicrnu wordt V o 1 g n. 100 (Onderhoud Ier lantaarns en verdere kosten an verlichting), dat aangehouden was tot bij de begrooting der gasfabriek, op nieuw behandeld. De lieer Staalman verklaart, dat de post door den directeur voldoende is toegelicht en hij danrtegen geen bezwaar meer heeft. Ook andere leden hebben er niets tegen, zoodat hij als aangenomen beschouwd wordt. De heer Staalman is het evenwel niet met de rekening van den directeur eens. Deze toch heeft by zijn begrooting niet ge rekend op den verkoop van meer gas aan particulieren dan lieden, evenmin op dc in voering van muntgasmeters. Bovendien is 2en hooge inkoopsprijs voor de kolen ge raamd. Uit dit alles besluit hij dat het winst cijfer wel f 2000 liooger kan gesteld wor den, on doet daarom het voorstel de winst met f 2000 te verhoogen. De lieeren Over de Linden en Grunwald bestryden liet voorstel en noemen het hoogst onvoorzichtig te rekenen op de voordeelen der muntgasmeters en op lagere kolenpryzen. Tot stemming overgaande, wordt het voor stel van den heer Staalman met 9 tegen 8 stemmen aangenomen. Tegen stemden de lieercn Zander, Over de Linden, Bok, Seven huijsen, Van Neck, Jaring, Grunwald cn Krynen. De lieer Van Breda onthield zich van stemming. Door den directeur der gasfabriek was voorgesteld de traktementen te verhoogen van don boekhouder van f704.op f832. opzichter-distributie van f520.—op f624.—, klerk-incasseerder van f208 op f312.—, en liet weekloon van den len fitter J. van der Ben van f'13.50 op T14.en van den lantaarnpoetscr J. F. Lentzen van f 10.65 op f11.te brengen. B. W. kunnen zich met deze voorstellen vereenigen behalve met de verhooging van het salaris van den klerk-incasseerder. Zij willen diens jaarwedde brengen op f260. De heer Jaring wil geheel overeenkomstig het voorstel van den directeur handelen ei ook den klerk de aangevraagde verhoogin^ toestaan. De heer Over de Linden steunt het voorstel van den heer Jaring. Tot stemming overgaande wordt het voor stel van B. W. met 10 tegen 8 stemmen aangenomen. Tegen stemden de heerenVan Breda, Zander, Over de Linden, Grunwald, Jaring, Staalman, Van Wingerden en De Ven. Hiermede zyn de uitgaven afgehandeld en gaat men over tot vaststelling der Inkomsten. V o 1 g n. 16. (Belasting op het ge distilleerd) f22.000. In do le afd. word voorgesteld dezen post met f 500 te verhoogen. In de 3de ufd. wenschten 2 leden deze verhooging tot een bedrag van f23000 te brengen. B. W. hebben b\j de raming van dezen post rekening gehouden met de steeds achter uitgaande opbrengst van deze belasting; bo vendien is niet na te gaan in hoeverre de herzienon drankwet invloed zal hebben op dezen post. B. W. veronderstellen, dut zy teruggang in ontvangsten zal teweegbrengen cn achten hooger raming gevanrlyk. De heer Jaring handhaaft het voorstel in de le afd. gedaan en wil het bedrag van den post ramen op f 22500. Spr. wijst er op, dat in de laatste 10 jaren het bedrag vun deze belasting elk jaar met f1000 achteruitgaat en ziot dus niet in, waarom hy nu f 1500 lager moet geraamd worden dan het vorige jaar. Met grond betwyfelt hij, dut de nieuwe drankwet eenigen invloed hier zal hebben. Het voorstel van den heer Jaring om dezen post met f5 0 te verhoogen wordt met 16 stemmen aangenomen. Tegen stemden de heeren Van Neck en Over de Linden. 'Volgn. 22. (Schoolgelden voo lager onderwyB). f20000. In do lc afd. word voorgesteld dezen post niet f 3000 te verminderen in verband met een in te dienen voorstel tot wijziging der Verordening op de holling van schoolgelden. B. W. merken op, daar het hier be doelde voorstel nog niet is ingekomen, liet duidelyk is, dat zij niet knnnen nagaan, welken invloed deze post zal hebben cn daarom de voorgestelde verlaging niet aan tc bevelen is. Aanneming van het voorstel zou natuurlyk nog meerdere verhooging van den Iloofdelyken omslag noodzakelyk maken. De lieer Jaring zegt, dat binnen korten tyd van hom en ocnige andere leden een voorstel tot wijziging der verordening op de heffing van schoolgeld zal worden ingediend. Daarby zal het minimum worden verhoogd, zoodat velen der minstgegoeden ontheven zullen worden. De berekening is gemaakt aan de hand van gegevens door den Ont vanger verstrekt. De heer Staalman be strijdt het voorstel, vooral ook, omdat men niet kan nagaan welke financiëolo gevolgen liet voorstel heeft en of het door de regee- ring goedgekeurd wordt. De lieer Jaring wyst op de vele bezwaarschriften, die in komen en zegt dat het voorstel inhoudt ver hooging van minimum-inkomen met inacht neming van kinderaftrek, en de billijkheid betracht wordt. Na repliek van den lieer Staalman wordt hot voorstel in stemming gebracht en met 12 tegen 6 stommen ver worpen. Vóór stomden do heeren Grun wald, Jaring, Krynen, Sevenhuyson, De Ven en Zander. Volgn. 24. (M a r k t g e 1 d o f4000. In de 2e afd. werd door óen lid voorge steld de kermis af te schaffen. Door een ander lid werd voorgesteld het staangeld van een stoomdraaimolen tc stellen op een mini mum van f2300 en dan te laten inschryvcn. In de le en 3c afd. werd aangedrongen op beter toezicht op hot vervoeren van zwaar beladen kermiswagens. Handhaving vun bet daaromtrent by politieverordening vastge stelde werd gewenscht geacht. B. W. antwoordden, dat in zake de afschaffing der kermis door den Raad reeds meermalen een beslissing werd genomen. Wat betreft het voorstel, aangaande het staangeld van een stoomcarrousel deelen zij mede, dat een aanbieding is ingekomen van f2300 voor 4 achteroenvolgendo jaren. Dut e n z.) bod is zeer aannemelijk. Het houden van een inschrijving zal, zooals vroeger reeds bleek, het gevolg hebben, dat belanghebben den onderling overleg plegen cn dit slechts een veel lager bediag in de gemeentekas zal doen vloeien.—Wat de opmerking van de zware kermiswagens betreft, getracht zal worden daaraan zooveel mogelijk tc gemoet le komen. Dc lieer Meijer is een groot tegenstander in de kermis, omdat 't zedelijk peil van 't volk daardoor daalt, daar hy cclitcr weet, dat dc meerderheid van den Raad voor het be houd der kermis is, ?al hij geen voorstel tot afschaffing doen, maar degenen, die van do kermis protitoeren, wil liij doen betalen cn daar om stelt hij voor don post met f1000 te ver hoogen. Hij zou liet gewenscht achten, indien de verschillende staanplaatsen van tenten cn kramen met 10 pCt. verhoogd werden en daar de stoomcarrousel reeds f700 meer biedt, is f 1000 niet te hoog. De lieer Van Neck zegt, dat dc f700 reeds in dc raming is be grepen, Dc hcor Jaring vindt het voor gestelde door den hoor Meijer te hoog. Wel bracht dc laatstgehouden kermis aan staan plaatsen f4200 op, maar toen was het ook buitengewoon druk. De lieer Van Breda en Grunwald informeeren naar de soliditeit der aanbieding en naar liet te sluiten contract met den ondernemer van den stoomdraai molen, waarop de Voorzitter antwoordt. De lieer Staalman ondersteunt liet voorstel van den lieer Meycr, maar na eenigo be spreking doet hij liet voorstel, om den post met f 500 te verhoogen en te brengen op f4500. Met 13 tegen 5 stemmen wordt dit voorstel aangenomen. Tegen stemden de hoeren Over de Linden, Van Neck, Grun wald, Jaring en Zander. Volgn. 35. (Subsidie van het R ij k voor de burgeravondschool.) f1500. In de le afd. werd opgemerkt, dat liet jetal leerlingen van de marinewerf' do bur geravondschool bezoekende zoodanig is toe genomen, dat het wenschelijk voorkomt ver hooging van subsidie te vragen. B. W. achten het niet gewenscht reeds i op verhooging van subsidie bij do regeering aan te dringen en meenen, dat later met meer kans op succes het kan worden beproefd, wanneer betreffende een paar cursusjaren een overzicht van de leerlingen kan worden gegeven. Hierover heeft geen verdere bespreking plaats. Bij de Begrooting van het Bur- gelijk Armbestuur wijst de heer Staal man cr op, dat de rekening beduidend hooger is d«n het vorige jaar en alleen de bedecling f 1000 meer is. Dit cijfer is moeielijk te verlagen, maar hij wenschte wel dat de kerk besturen niet bij 't Armbestuur aanklopten, cn een voorbeeld namen aan de Gereformeerde gemeente, die zelf voor haar armen zorgt. Bij de Begrooting van het Alge meen Weeshuis maakt de lieer Staal man de opmerking, dat de subsidie uit de gemeentekas, die het vorige jaar f7300 was, nu is gestegen tot f 11100, dat de verpleeg- kosten per kind f240 bedragen of bijna f5 per week, hetwelk hij hoog noemt. Spreker zou daarom aan gezinsverpleging de voor keur schenken. Het Weeshuis kon dan tot Ziekenhuis ingericht worden en op deze wyze twee kwestie's opgelost zijn. Alsnu bleef nog over de vaststelling van Volgn. 12 (Hoofdelijke Omslag). Door B. W. was voorgesteld dezen post f 6000 hooger te stellen dan liet vorige jaar en te brengen op f51000. Door de verschil lende wyzigingen in de begrooting gebracht, is deze som niet benoodigd, en stelt de Voor zitter nu voor dezen post vast te stellen op f47000. Mot 10 tegen 8 stommen wordt aldus besloten. Tegen stemden de heeren Meijer, Ilartsinck, Van Ede, Staalman, Van Wingerden, Terra, Van Breda en Breet. Zonder hoofdelijke stemming wordt alsnu de begrooting over 1905 in ontvangst en uit gaaf vastgesteld tot een bedrag v. f 401.069,76 met een sluitpost van onvoorziene uitgaven van f 1415,22. Do begrooting van 't Burgel. Armbestuur wordt gesteld op f 16.487,19; die van liet Algemeen Weeshu'e op f 14220.en die van de d.d. Schuttery op f 1440. hoogte van Dudgcon-vuurschip bu'ten de Humber kuisende, een walvisch gezien heelt op ca. 3 myl afstand, flet dier spoor hooge waterstralen op. Texel, 8 Nov. De heer J. C. Rab heeft met gun9tig gevolg examen gedaan voor candidaat-notaris. 't 18 op de landerypn nog zeer droog, zoodat men by do stallingen zelfs gebrek heeft aan het noodige drinkwater voor hot vee. Men ziet zelfs nog, dat kolken in hot land worden uitgegraven. De oudsto^bewoncra weten zich niet to herinneren, dat zulks ooit in November heeft plaats gehad. Suppletoirs Begrooting. Met eenparige stemmen wordt de 2e sup- pletoirc begrooting, dienst 1904, vastgesteld ten bedrage van f 161,565,16'. Rondvraag. De Voorzitter verzoekt aan de Commissie voor de Waterleiding eenigen spoed met do indiening van haar rapport. Do heer Staal man zegt, dut dit binnen korten tyd zal worden ingediend. De heer Van Wingerden vraagt eenige inlichtingen omtrent hel verschil van meening met den accountant, ten opzichte van de rente cn aflossing. De Voorzitter zal daar in de volgende zitting antwoord op geven. De lieer Ilartsinck vestigt de aandacht op don slechten toestand van de Gasstraat. De Voorzitter belooft een onderzoek. Hierna niemand meer liet woord verlan gende, wordt de vergadering gesloten. N.B. In het verslag van den Raad van j.1. Donderdag is con abuis ingeslopen. By het voorstel van den heer Staalman, om den post, kostei voortvloeiende uit de Woning wet, met f1000 to verminderen (zyode de som voor de aanstelling van een tijdelyken ambtenaar) werd vermeld, dat duarover do stemmen staakten. Dit moest zijn «liet voor stel werd verworpen met 10 togen 8 stem men. Behalve de 9 genoemde leden stemde ook de heer Hoogenboscli tegen. Vervolg der berichten. Zaterdag j.1. is te Callantsoog aan gespoeld het ljjk van den visscherman J. R. Kramer, een der opvarenden van botter H. D. 2 alhier, die in den storm van 6 Oct. is verongelukt. Het lgk is gisteren alhier begraven. Tgdens afwezigheid van de bewoners, is Zondagmiddag brand ontstaan in de woning bewoond door het gezin Visser, aan de Binnenhaven. De spuiten van het Ankerpark en Molenplein waren spoedig aanwezig en wisten te voorkomen dat de vlammen naar buiten sloegen. Het beneden gedeelte brandde echter geheel nit. De oorzaak is onbekend. Verzekering dekt de schade. Den 20en November, des avonds 7 uur, zal in de Nieuwe Kerk een concert plaats hebben ten voordeele van de Diaconie der N«d. Herv. Kerk. Behalve eenige orgelwerken, uit te voeren door den heer W. Bakker, organist dier kerk, zullen eenige zangnummers ten gehoore gebracht worden door leden van Helders Mann«»n- koor (directeur de heer Rusting), terwgl mej. Metzelaar hare welwillende mede werking zal verleenen. Kapt. van Rees rapporteert, dat bg, met zgn stoomschip >Wodan« ter onder zoek der zeeviascherg Zaterdagochtend ter Vele landgebruikors verbieden tegenwoordig het jagen op hunne landeryen. Tydons de bevruchting der schapen schynt hot schieten nadeelig te zyn voor hot vee. Wieringen. Voor het herhalingson- derwgs hebben zich aangemeld te Hyppo- lytushoef 9 en te Oosterland 10 leerlingen. Naar wg vernemen heeft de heer C. Dugoker, Az. het benrtveer op Helder overgenomen van zgn vader, den heer A. Dugoker. In de dienstregeling zal echter geen verandering worden gebracht. De eerste uitvoeringen van „Harmonie" in dit seizoen zullen worden gegeven op Zaterdag 19 November voor ongehuwde en op Dinsdag 22 Nov. voor gehuwde kunstlievende leden. Opgevoerd zullen worden de tooneelstukjes „LeDa Blond", blgspel in een bedrgf door Mr. P. Broos- hooft en „de muzikale huisknecht", klucht spel met zang door J. Speets Jn. IJmuiden, 8 November. Met het oog op de spoedige indienst- stalling neemt men dagelgks proeven met de nieuwe Vt-lser spoorbrug. Het reuzen- geva-ute wordt door electriciteit bewogen tn werd bg de laats! e proefdeming in l1/, minuut geopend. Voor het openen of sluiten van den ouden spoorbrug, wplke met hand kracht bewogen wordt, is 7 a 8 m:nuten benoodigd Het vlugge openen en sluiten van do nieuwe brug zal voor de groote scheepvaart van groot belang zjn, alsmede de grootere doorvaartwgdte. Als hoofd brugwachter is van Alkmaar naar de Velserspoorbrug overgeplaatst de heer F. Carst, vroeger dezelfde functie vervuld h- bbende te Koeg-ae. De beruchte Velser- pont, welke de voetbrug had moeten ver vangen, geniet nog steeds een onge&toor- den rust. De bomschuit Sch. 174, schipper M. vau der Harst, van de reederg C. van der Toorn te Scheveningen, ontbreekt nog van de tweede reis. Dit vaartuig is reeds lan ger dan 10 weken uit. Premiën voor gedoode zeehonden. De min. van Waterstaat heeft goedgevon den te bepalen, dat. met iDgang van 1 Jan. 1905 ook in de gemeente Terschelling gelegenheid wordt gegeven tot het vertoonen van gedoode zeehonden, ter verkrgging van de uitgeloofde premieen dat wordt inge trokken de beschikking van 3 Juli 1900, voor zooveel betreft de aanwgzing der ge meenten Enkhuizen, Velsen, Lemsterland en Stavoren, als plaatsen, waar gelegenheid wordt gegeven tot het vertoon van gedoo le zeehonden, ter verkrgging van de uitgeloofde premie. (>St.-Ct.") Zaterdagmorgen vroeg is te Zaandam zekere van den Burgb, werkzaam aan de artillerie-inrichtingen aan de Hemburg, aa nde halte IJdgk dooreen naar Amsterdam gaanden trein overreden. Hg was onmiddel lijk een lgk. Men meldt uit den Haag Hoewel de politie den geheelen dag ijverige naspiringen deed om eenig licht te verkrijgen in de zaak van den kastelein Van Ekelen, die Zaterdagnacht in zgn koffie huis op de Groote Markt alhier dood voor zgue toonbank werd gevonden, vermoedelgk tengevolge van een messteek, hem in de borst toegebracht, mocht haar dit niet geluk ken. Voor het oogenbük mist zg elke aanwgzing omtrent den dader. Verschillende verhalen omtrent het voor gevallene worden gedaan, doch alles geeft den schgn dat, als er een twist heeft plaats gehad tusschen den kastelein en een der bezoekers van zgn herberg, die zeer kort heeft geduurd en de doodelgke wond al zeer spoedig is toegebracht. Men meldt nader uit den Haag Ondanks' hare onvermoeide en onaf gebroken naspeuringen is de politie er nog niet in geslaagd eenige klaarheid te brengen omtrent Jen moord in den nacht van Z «terdag op Zondag, g' pleegd op den tapper v. E., op de Groote Markt alhier. Alleen omtrent het tgdstip, waarop de misdaad heeft plaats gehad, is iets met zekerheid bekend, door de verklaringen, dut de verBlagene nog ten 1 uur 's nachts voor de deur zgner woning stond en hg circa 20 minu'en later door zgn bediende stervende werd gevonden nabg de toonbank. Het lgk van den vermoorde 1b ter ge- r< chtelgke schouwing naar het Gemeente ziekenhuis overgebracht. Effectendiefital Als verdacht medeplichtig te zgn aan den internationalen diefstal, in verband waarmede reeds zoowel hier te lande als in het buitenland eenige personen zgn gearresteerd is thans weder te Deventer door de justitie de hand gelegd op een koffiehuisbediende, die vroeger te 's-Gra- veuliage werkzaam was. De aangehoudene is naar het Huis van Bewaring te 's-Gra- venhage overgebracht. Gezonken. In de haven van Moerdgk is Zondagnacht h^t houten woonschip van Willem Merkel- bach lek gesprongen en gezonken. Merkel- bach wist zich met twee kinderen te red den, maar zjjoe vrouw benevens 4 dochters van 19, 18, 8 en 5 jaar zgn verdronken. Men telefoneert ons nit Amsterdam hedenmiddag te een uur, dat brand is uit gebroken in den toren van de Vondelkerk (Vondelstraat), en dat de toren reeds geheel vernield was. Nader bericht men ons, te 2 uur, dat de toren ingestort is (zonder ongelukken te veroorzaken), en dat de kerk in brand

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1904 | | pagina 2