KLEINE COURANT 't Vliegend Blaadje Het kwade geweten. voor Helder, Texel, WSeringen en Anna Paulowna. let Gei! No. 3312. Zaterdag 12 November 1904, 32ste Jaargang. Bureau: Spoorstraat. Telef. 59. Bureau: Koningstr. 29. Interc,-Telef. 50. Abonnement Vliegend Blaadje p. 3 m. 50 ot., fr. p. post 75 ct., Buitenl. f 1.25 IZondagsblad 37'45 >0.75 Modeblad ...»>>55>>>>80> 0.90 Mozik. Bloemlezing» >>60» >85» >0.90 Voor 't Buitenland bg vooruitbetaling. VERSCHIJNT DINSDAG- EN VRIJDAGMIDDAG. Uitgevers: BBBKHOUT k Co., te Helder. Bureau i Spoorstraat. Advertentlên van 1 tot 4 regels25 Cent. Elke regel meer6» 4 rnoal geplaatst, 1 maal gratis. Bewpg-exemplaar 2Va Ct. Vignetten en groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentiën moeten uiterlijk des DINSDAGS- en VRIJDAGSMORGENS vóór 10 uur aan het Bureau bezorgd zyn. EERSTE BLAD. dat deze week verschjjnt, bevat weder prachtige foto's, o a. het overbrengen van President Kruger's lijk, aan boord van de Batavier IV", van de komst van het lgk te Rotterdamvan het vertrek van 't stoomschip enz. Daardoor is dit nummer er een van bizondere waarde, welke nog wordt verhoogd door talrjjke foto's waar onder zeer interessante van bet Oorlogs- terrein en vele wetenswaardige afbeeldingen van her en der. Men teekene in op het GeiWuttreerd Zondagsbladtegen den zeer geringen prya van 37l/j cent per 3 maanden en franco p. p. 45 cent bg de uitgevers dezer courant. Nieuwstijdingen. HELDER, 11 November 1904. Bjj de Dinsdag in een der lokalen van het hoofdbestuur der postergen en telegraphie gehouden aanbestedingen was de minBte inschrgver voor: Het bouwen van een postkantoor met directeurswoning te De RjjpC. Quak, te Helder, voor f21.867. Examen stuurlieden. Amsterdam, 9 Nov. Geëxamineerd 10 candidaten. Geslaagd, groote stoomvaart, voor le stuurman de heeren G. Breman, R. H. Brouwer, J. P. M. Kuiler; 3e stuur man J. A. Hazewinkel, G. J. de Jonge, L. Korstanje en B. N. W. Stofkoper. Voor de groote zeilvaart als 3e stuur man is geslaagd de heer L. Korstanje. Anna-Paulowna. Voor de vacante be trekking van onderwgzer aan school no. 1 heeft zich niet een sollicitant aangemeld. Men meldt uit Amsterdam De Stedeljjke Buuwfederatie had Dins dagmiddag een vergadering belegd van werklieden in de bouwvakken, wier getal op dit oogenblik naar hare schatting on geveer 25.000 bedraagt. Besloten werd uit de verschillende vak ken een commissie te benoemen die alle bouwwerken zal afloopen om de werklie den en aannemers te bewegen minder uren te werken of te dopn wei ken. Van die bezoeken zal rapport worden uitgebracht. Tengevolge van den drogen zomer heeft het water in het Groot-Noordhollandsch kanaal een zeer hoog zoutgehalte. De molens en stoomgemalen hebben nagenoeg geen polder- water in het kanaal gebracht. Het is in jaren niet gebenrd, dat ze zoolang achtereen stil gestaan hebben, als in dezen zomer. De veehouders, die langs het kanaal wonen en door buizen het drinkwater voor het vee uit het kanaal naar de stallen voeren, baart dit hooge zoutgehalte veel last, als straks het vee weder gestald wordt. Zooals het water nu is, is het voor het vee niet te gebruiken. Alleen hevige regens, gepaard met watcrloo- zing uit de polders, kan hierin verbetering brengen. De brand in de Vondelkerk te Amsterdam. Men meldt uit Amsterdam Een geweldige brand heeft Dinsdagmorgen de schoone katholieke kerk aan de Vondel- straat alhier vernield, die 30 jaar geleden door dr. Cnypefs gebouwd werd. Het vuur ontstond om kwartier over elven in den ranken, fijnen toren, waar loodgieters bezig waren met het doen van herstellingen, en kreeg weldra door den hevigen noord westenwind znlk een uitbreiding, dat aan behoud der kerk niet meer te denken was. In een oogwenk klommen de vlammen tot aan de spits toe en 20 minuten na het uit breken van den brand stortte de boog-op- vlammendc toren reeds met donderend geraas naar beneden. Gelukkig kwam het vurig gevaarte neer op een open plek van de straat, voor den ingang van het Vondelpark, zoodat de omliggende buizen geen schade bekwamen. Intusschen had het vuur zich ook reeds meegedeeld aan het dak der kerk, dat spoedig doorbrandde en een nieuwe vlammenzee vormde. De kerk was dus verloren, maar van de sacristy was gelukkig alles gered. Ook do aangrenzende heeronhuizen bleven behouden, hoewel die aan de zijde van het Vondelpark, speciaal de woningon van de heeren J. A. Langerhuizen en Ernst Klatte, benevens het café-paviljoen, gevaar liepen door do van do kerk neervallende stukken brandend hout. Eonige malen achtereen moest do brandweer dan ook een begin van brand aan on in deze perceelen blusschen en de bewoners waren zoo voorzichtig ecnigo voor worpen van waarde in veiligheid te brengen. Natuurlek waren do straten, die uitloopen Op het vrije pleintje dor kerk en ook het Vondclspark ovcrvuld met nieuwsgierig pu blick, dat echter door de talrijke politic te paard en to voet op eerbiedigen afstand werd gehouden. Op het terrein van den brand waren aan wezig de burgemeester dezer gemeente, mr. Van Leeuwen en mgr. Schweitzer, dekon van Amsterdam, benevens vele andere autoriteiten. Do commandant der brandweer, do heer Meyer, leidde persoonlijk het gevaarlyk en moeilijk blusschingswerk. Omstreeks kwartier over éénen was men den brand meester. Het ondergedeelte der kerk is blijven staan, maar het inwendige is geheel door vuur en water verwoest. Woensmiddag werden verschillende muurge deelten, die gevaar opleverden, onder toezicht der bouwpolitie omgehaald. Een brandweerman werd bjj dit werk door een stuk steen nog ernstig aan den voet getroffen. Dat met de kerk ook een bouwwerk van architectonische waarde verloren gaat, blijkt voldoende uit de volgende zinsnede, die wjj ontleenen aan bet werk van professor Kugen Gngel, over de geschiedenis van de bouw stijlen in de hoofdtijdperken der architectuur «Van do vele door Cuypcrs te Amsterdam geslichte kerken verdient te betrekkelijk kleine, doch zeer schilderachtige kerk van het Heilige flart in de Vondelstraaat bijzondere aandacht. In plan en opstand een meesterstuk van oorspronkelijkheid en vindiog, ontleent dit monument voornamelijk aan de eigenaardige samenstelling van den plattegrond en daaruit afgeleide inwendige verdeeling en uitwendige groepeering eene bijzondere bekoring. Ook deskundige buitenlandscbe tijdschriften hebben de kerk indertyd geprezen als een staaltjo van typiech-mooie urchitectuur. Db moord te 's-Gravenhage. Het politie-onderzoek ia zake dea moord gepleegd op den kastelein Van Eekelen, heeft tot dusverre nog geen resultaat opgeleverd. De persoon, van wien de politie kon vermoe den dat hg een wrok tegen den vermoorde koesterde, omdat hg door dezen eenige weken geleden was mishandeld geworden, heeft eenige malen een verhoor ondergaan. Maar deze man, een metselaar, ontkent ten stellig ste, en zijne beweringen worden bevestigd door de verklaringen door anderen afgelegd, dat de bewuste metselaar zich, omstreeks het tgdstip waarop ds moord moet zgn gepleegd, in een geheel ander stadsgedeelte op straat bevond. Ook is men er nog niet in geslaagd op te sporen het voorwerp, waarmede de breede doodeljjke verwondiDg in de linkerborst is toegebracht. De verklaring van den kellner, dat hij en zgn baas na het sluitingsuur op straat den huis hond zgn gaan zoeken, vindt bevestiging in de mededeeliogen van heD, die verklaard hebben dat zjj 's nachts te 1 uur Van Eekelen voor de deur zijner woning hebben zien staan en dat deze toen zgn bood floot. Toen de kellner tegen halt twee met den hond thuis kwam vond hg, volgens zjjn zeg gen, de straatdeur half geopend, en zjju haas stervende op den grond nabij de toon bank. Het later voortgezet politie onderzoek, heeft tot resultaat gehad, dat nu vaststaat, dat de bediende van den vermoorde, op wien aanvankeljjk verdenking rustte, aan de misdaad onschuldig is. De verdenking tegen een ander persoon, die aan een langdurig en rcherp verhoor is onderworpen is thans sterker geworden, in verband waarmede de politie maatregelen heeft genomen, waardoor deze man voor- loopig niet aan haar voortdurend toezicht wordt onttrokken. Vier zoons van den heer B., te T~it- huizermeeden, trokken bjj do loting voor de nationale militie achtereenvolgens de nummers 39, 40, 41 en 42. Allen waren vrjj. Uit IJmuiden meldt men van Dinsdag: Tengevolge van den storm is het afkomen de stoomschip „Amsteldjjk" tegen het zui delijke landhoofd der Velser-voetbrug aan gevaren en heeft dit ontzet, zoodat geen trams of rjjtuigen meer worden toegelaten op de brug. De omvang der schade kan evenwel nog niet met zekerheid bepiald worden. De ponten zullen in gebruik ge nomen wordeD, ten einde het vttkeer zoo veel mogeljjk te kunnen onderhouden- Men schrijft uit Gouda van Dinsdag Door den hevigen storm, die woedde in den nacht van iMaandag op Dinsdag, ging bet water in den IJsel snel omhoog en hai Dinsdagmorgen te 6ure bg vloed een hoogte bereikt van 1.88 M. boven A P In den loop van den dag zakte het water wel iets, doch het bleef hooger, dan in normale tijden het geval is. Daar tusschen 6 en 7 uur in den avond de vloed het hoogst zou wezen, was de waterwacht tegen dien tjjd op zjja post en werden door de mannen de waterdichte schotten geplaatst. En het bleek noodig te zijn, want ver stond het water op deu wal en hoog klotste het op tegen de schotten en de waterkeerende dg ken. De aanleg plaatsen der stoom booten, o.a. varen op Rotterdam, waren bjjoa njet te hereiken. Het water bereikte een hoogte ?an 2.47 M. boven A.P. Alle uiterwaarden staan blank. Te 7 ure, toen de eb intrad en h»t water weer eeuigsriGS zakte, werdeu de schotten weggenomen. Hoog waier. Dinsdagmiddag te 5 uren had het water te Rotterdam zyn hoogsten «tand, 2.92 meter-}-R. P., bereikt. Toen stroomde het en daar ook over de laag gelegen wal kanten aau de Wijnhaven en Nieuwe haven, terwjjl het in alle andere havens met deu wal geljjk stond. Op de Noordblaak liepen de trampaarden bg den rit over de het dichtst bg den waterkant gelegen rails door het wateraau den Boerensteiger stond het water in eenige benedenwoningen, en in een laaggelegen tapperij °P het Eiland Schoonderloo dreven stoelen en tafeltjes op het water rond. Dit water kwam. door de groote stjjging in de havens, door de riolen opzetten. Met spoed werden langs de ver schillende havens de op den wal geloste goederen weggehaald ter voorkoming van schade. Daarin slaagde men nagenoeg overal, behalve op ds Noordblaak, waar een aantal balen met uien schade bekwamen. De Oude Plantage liep geheel onder. Na vjjven zakte het water met ebbe vrg spoedig en was het io drie uur tjjds al een meter gevalleD. Uit het Buitenland. De Engelsche minister van koloniën Lyt- tclton heeft verklaard dat de tekst der En- gclschRussische overeenkomst door de dag bladen gepubliceerd, niet juist is. Hjj achtte het geraden het oordeel over do confoiilie op te schortcu tot de officieelo tekst bekend go- maakt wordt wat zeer spoedig zal geschieden. De Engelsche regeering heeft al hare eerst- gestelde oiscliun gehandhaafdzij heeft do besliste belofte van don Czaar dat do schul digen, zoo die er zyn, overeenkomstig den aard van hot misdrjjl zullen worden gestraft. lvort na het gebeurde bjj Doggersbunk werd bet gerucht verspreid dat Duilscbland Rus land gewaarschuwd zou hebben dalaanslzgon werden voorbereid tegen hot Oostzee-eskader. Do Nordd. Allg. Ztng. komt dit beslist tegen spreken. Van Duitscbe zjjde, verklaart het blad, zyn geen waarschuwingen uitgedeeld, noch aau <lo Russische regeering, noch aau do admiraliteit. Evenmin zyn verdachte ver- sehynselen waargenomen alsof aanslagen door mijnen, torpedo's enz. tegen de Russischo vloot ip touw gezet waren. Als er gewaarschuwd mocht zyn is dit niet gedaan door Dnitsch- land. Het blad zegt verder zich niet te willen verdiepen in do vraag of dezo waarschuwin gen in verband konden staan met het Hull- incident, doch acht het wel gewenscht, dat de commissie van onderzoek eenig licht hier over verspreid. Van verschillende zjjden worden de Russen weer angBtig gemaakt voor het lot der vloot. To Rome zegt men dat admiraal Togo reeds de schepen heeft aangewezen, die overal op den weg, door het eskudcr te volgen, mjjnon zullen leggen. De .Manch. Guurd.' deelt mee, dat de Czaar uit Singapore gewaar schuwd is, dat een schip mei mjjnen aan boord, op weg is naar Europa, het eskader tegemoet. Deze berichten zgu nutuurlyk niets dan sensatienieuwtjes. Dat de Russen afgezien biervan toch de noodige veiligheidsmaatregelen nemen is zeer natuurlijk. Do Russische consul-generaal en een maritiem attaché hadden te Port-Said een onderhoud met deu gouverneur van het .Siiex-kanaal en den hoofdagent. Zjj kregen geruststellende verzekeringen omtrent do be handeling der Hultische vloot. Nader verluidt, dat bijzondere maatregelen genomen zyn om het Suezkanaal te beschermen en dat bjjzon dere wachten zyn aangesteld om de oevers af te putronilleeren. De toestand van don hTanschen minister van oorlog is zoozeer verbeterd dat hy Dins dag de zitting van den Kabinetsraad kon bywouen. De minister wilde niet duollecren maar zal den dader, Syveton voor den straf rechter dagen. De kamer willigdo mot 415 tegen 141 stemmen hel verzoek om machtiging tol zjjne vervolging in. In het proces tegen vier officieren van deii Franschen gonoralen staf, beschuldigd van verduistering van 25.000 francs een stuartjo nog van de Drcyfus-proccssen is plotseling een ommekeer gekomen. De ver tegenwoordiger van het openbaar ministerie deelde moe, dat verschillende getuigen hunne verklaringen veranderd hebben ten gunste van de beklaagden. Daarom zag by van vervolging af. De krjjgsr&ad trok zich in de raadkamer terug en deelde na horvatting der zitting moe, dat boklaagden mot algemeenu stemmen vrjjgesproken waren. Er is zeker wal wat duisters in den loop de/er dingen. De nationalistische bladen beschuldigen den minister van oorlog dat hy do hand in deze zaak gehad heeft. Men zal er een interpel latie over houden in de kamer. Er sUat niet bjj of eene met of zonder vuistslagen bedoeld wonll Omtrent do verkiezingen Zondag in Italië gehouden en waarvan de uitslag thans bijna geheel bekend is kunnen wij mccdeelen dat reeds gekozen zyn 296 ministriëelen. Voorts zyn gekozen 46 loden der constitutioneele oppositie, 16 republikeinen, 25 socialisten en 27 radicalen. Er moeten 81 herstemmingen plaats hebben. Zeer merkwaardig is dat alle pariyen tevreden zyn over den uitslag. De socialistische party dio in de oude kamer 33 zetels had, rekent dat de herstem mingen haar nog een belangrijk aantal zetels zal bezorgen. De regeeringabladen zyn van oordeel dat do socialisten juist een gevoeligen klap kregen door het niet herkiezen hunner voornaamste leiders. Zij zeggen dat de oorzaak hiervan zit in de jongste werkstaking. Do verkiezingen in Amerika hebben tot uitslag dal de herkiezing van Roosevolt tot president der republiek, met groote meerder heid, verzekerd is. De staat New-York waar omtrent men in onzekerheid verkeerde, hooit zieh met eene meerderheid van 200,000 stemmen voor de republikeinsohe lijs', ver klaard. waardoor de uitslag vaststaat. Do tegencandidaat van Rooscvelt rechter Parker zond don president een telegram met gelukwensch waarin hy zeidoHot volk keurde, op geestdriftige wjjze, blijkens de stemming uw bestuur goed en ik wenscb u daarmee geluk.' Roosevolt antwoordde met een dankbetui ging. Hy heeft verklaard dankbaar te zyn voor het vertrouwen in hom gesteld en zal na deze vierjarige periodo geen nieuwe can- didaluur meer aanvaarden. Dinsdag is do Belgische kamer weer bijeen gekomen onder voorzitterschap van het oudste lid den heer Tack. De geloofsbrieven van alle leden werden onderzocht en goedgekeurd behalve die van den afgevaardigde voor Charleroi, wat heden zon geschieden. De kamer bestaat uit 93 katholieken, 42 liberalen, 29 socialisten cn 2 christen-democraten. De Senaatszitting ia togcljjkcrtjjd geopend. Een der senateiir8 voor ÜruBael is do heer Elbors, socialist. Deze betaalt echter niet den census, dio de wet voor toelating voorschrijft. Deze kwestie zal door eene commissie onderzocht worden dio 17 November haar rapport zal uitbrengen. De Oorlog in het Oosten. Petersburg, 8 Nov. De correspondent van de >Birs<Jtewjja Wjsdoinosti" seint deu 7e uit TsjifoeChineeacke jonken, die een groote lading levensmiddelen naar Port-Arthur gebracht hadden en terugkeer den, berichtten, de door de Japanners van den 26en October tot den 3en November genomen stellingen alle zonder uitzondering gelegen zgn buiten den kring van de groote forten. De proviandeering van Port- Arthur is in de laatste dagen belnngrjjk aangevuld. In de haven kwamen niet alleen jonken doch ook stoomschepen aan van verschillende maatschappijen. De blok kade is blgkbaar minder streng. Het aantal beschadigde J ipansche sch'-pen is zeer groot. De bemanning zgn door ziekte gedecimeerd. Verschillende schepen zgn veranderd in drjjvende hospitalen. De >laatste dagen" van Port-Arthur Zelfs de stemming in Peterahurg over het lot van Port-Arthur begiiit nu hopeloos te worden. De meest alarmeerende berichten do°n er de ronde, en reeds wist men er elkaar Ding*dag te vertellen, dat de vestiDg gevallen was. Uit Tsjifoe is nog een uitvoerig bericht door Central News" geseind, waarin de gevechten ook na den 4de als onafgebroken en allerhevigst worden besproken. De Japanners gaan voort forten te nemen en bevinden zich een halve mjjl van de Rus sische stellingen. Doch nog handhaven zich de Rusten op het fort van den Gouden Heuvel, de Banwashan- en Liao-ti-sjan- fortenhoewel zg reeds ontruimden de iuboorliugenstad, daartoe gedwongen door het onhoudbare Japansche vuur. Maandag dedeD de Japanners een nieuwe wanhopige poging om de versterkingen om de Liao-ti-sjanforten te nemen het aau den infanterieoanval voorafgaande artille rievuur was ontzettend. Met voorbeeldigen moed stormden de Japansche infanteristen voorwaarts, doch vielen linie na linie onder het neermaaiende vuur der verdedigers; ten slotte werden de pogingen dan ook opgegeven, omdat de verliezen der aanvallers te groot waren. Van meer dan ëén kant wordt nog be weerd, dat mocht de vesting vallen het overgebleven eskader zeker nog een uitval zal trachten te doen. En daarom rekent meD, naar het schjjnt, in Russische kringen zoo'n bpetje, dat met een nieuwe sortie van de rest der Pnrt-Arthur-vloot tevens de doodsklok luidt over da vesting. Toch zal men good doen, niet blindelings geloof te hechten aan de voorspellingen van den aanstaanden vnl van Port-Arthur. Het heldhaftige garnizoen heeft ons voort durend de grootste verrassingen bereid zgn moed en strgdvermogen bljjken niet geleden te hebben, zooals men zou mogen afleiden uit de reusachtige verliescijfers van deu vjjund op Mikado's verjaardag. En dan bestaat nog altjjd de mogelijk heid, dat Stiksel zich met zgn strjjdbare soldaten op du herstarten van Liao-ti-sjan terugtrekt en vandaar de Japanners ver hindert vau de stad en de haren gebruik te maken. Japansche versterkingen. Londen, 9 Nov. De Daily Express" verneemt uit Nagasaki, dat twee divisies, 40 000 man sterk, den 6en dezer van Hiroshima, Shimonoseki en Moji naar Dalni zgn vertrokken, ten einde als ver sterking van het leger van generaal Nogi dienst te doen. Deze divisies moeten de ontzettende verliezen aanvullen, die ge durende den aanval op 's keizers verjaar dag (3 November) werden geleden en die op 20-000 man worden geraamd. 0e Japansche marine. Feitelgk zgn de Japanners sedert vele eeuwen de zeelieden van het Verre Oosten geweest. Van oudsher hebben zg, op ver schillende tijdstippen, als boekaniers de kusten van China afgeloopen en ook nu nog kennen zjj die kusten volkomen. Van geslacht tot g-slacht hebben zjj zeelieden voortgebracht. Hun gaosch leven brengen zjj op het water door en wanneer zg ster ven, is de rustelooze melodie der golven het laatste wat zjj hooren. Zg zgn de sam- panlieden, de visschers der laag liggende kusten. Er was een tijd en deze ligt nog niet in het verleden toen zg de vrgbuiters waren der omliggende zeeën, mannen, die geen wet erkenden dan die hunner hoofden, roekelcoi dapper, belust op strjjd, onverschillig voor den dood, xoo- als heidenen dit gewoonljjk zgn en steeds belust op avonturen, boe gevaarljjk deze ook zgn mochten. Uit de afstammelingen dezer sampan-families hebben de Japanners het personeel hunner marine gerecruteerd, en zoodoende die marine tot een der beste van de wereld gemaakt. Geen joogen wordt in de JapaDsche ma rine toegelaten, tenzjj hy de tradities van het leven ter zee in een langen familie-stam boom kan aanfoonen, want de Japanners zyn de meening toegedaan dat vjjf geslach ten noodig zijn om een zeeman te vormen. Het zoutwater moet in het bloed zitten. Niet alleen is elk matroos en elke scheepa jongen der Japansche marine in zyn vak opgeleid hg is er ook in groot gebracht en er voor geboren. Het personeel der Japansche marine ver langt niet alleen aan boord te leven, maar elk zeetpan hoopt ook dat, wanner zjjn uur gekomen is, hjj daar zal mogen stei- ven niet in zjjn hangmat, maar in wilden wocsten strjjd, te midden van den kruit damp vermengd met de geur van het zilta water. Zoolang er leven in hem is, zal een Japaasch zeeman zich niet overgeven, want hem is altjjd geleerd, dat te sterven aan boord van zjjn schip, onder zgn eigen vlag, het schoonste lot is dat voor hem kan zgn weggelegd. En hjj verlangt niets beter. FEUILLETON. 19.) Nadat bjj rich in den aanblik van die papieren beeft verlustigd, trekt by de lade nog verder open, hij buigt er zich ver over heen daar daar liggen anders drie oude stukken papiertwee brieven uit een stad in Silezië en een oude oorkonde. Onder de oorkonde staan twee namen naast elkan der, de eene is Thorbeeken en de andere Knee. Het schrift is fraai en steil, zooals men honderd jaar geleden schreefde hand, die den naam Knee had geschreven, had gebeefd. Waar zjjn die papieren Het zjjn de pa pieren, die zyn levenslot beheerschen en die de zonden van zyn. geslacht vertegen woordigen. Hjj trekt de lade cr uit, zoo ruw, dat zjj hard tegen zjjn borst vliegthjj zoekt uren lang maar de oude, geel geworden papie ren zjjn verdwenen - Hjj slaat zich voor het hoofd en noemt zichzelf een dwaas, omdat by ze niet ver brand heeft op hetzelfde uur, dat bjj ze uit de handen van zyn Btervcnden vader had gerukt. Hjj gaat op de sofa zitten en peinst en grjjpt naar den ilesch, zit daarna weer te peinzen en drinkt alweer met groote leugen. .Wie heeft die papieren?" roept bjj wild. Dan zit hjj weer in elkaar gedoken en staart voor zich uit en in do bonte figuren van het tapyt verschijnen akelig verwrongen gezichten, gebalde vuisten geen enkel gelaat is vrien delijk, geen enkele band geopend. Laat in den avond komt zjjn nicht. Zjj nadert hem met zachte schreden, schudt hem de schouders en kijkt zonder walging in zjjn glazige oogen. Ge moet naar bed, oom?' jNaar bed! Als een blinde loopt hjj, langs de meubelen tastende, voort en ver- dwjjnt in de slaapkamer, die cr naast is. Toen zjj de schrijftafel ziet openstaan en do wanorde bemerkt, waarin de papieren daar liggen, zoekt zy vlug, maar zonder gedruisch naar ietszjj viudt het niet en verlaat de kamer. ,lk heb toch alles, wat ik noodig heb', mompelde zjj. Zonder een gesprek aan te knoopen, dronk Thorbeeken den volgende morgen koffie met zyn nicht en met Hinzc, dio niet weer naar ho'- heerenhuis was teruggekeerd. Deze kamer gaf uitzicht op het erf, zoodat men de werk zaamheden der arbeiders kon overzien. Do lieden, die natuurlijk allen wisten, dat hun meester den vorigen avond zwaar be schonken te bed gegaan war, bleven zooveel mogeljjk buiten het gezicht der vensterszjj kenden hem allen. Üpkjjkcnde, zag hjj juist den schrjjver naar het kantnor aan de overzjjdo der plaats gaan: onmiddelljjk wierp hjj het venster open. Kasten* .Ja .Sehrjjf dadelijk aan do administratie van den spoorweg, dat ik te beginnen met morgen zestig wagens zand aflever in plaats van i dertig en dat ik genoegen neem met den prjjs, j die rajj gisteren geboden is Waarom I' blijf je nog wachten ,.Ja, mijnbeer Thorbeeken de opzichter zei dat het zandgraveu hoe langer hoe gevaarlijker wordt do toren Kletterend vloog het venster zoo wjjd open, dal het tegen den muur alucg. Zeg aan den opzichter dat hjj den jacht wagen laat inspannen en voor het overige zjjn bek houdt!' Met somber gelaat verliet hij de huiskamer, om andoro kleeren aan to trekken cn zich gereed te maken om naar de stad to gaan rjjden. Omstreeks dienzelfden tjjd, ongeveer negen uur in den morgen, stond mjjnhcer Von Knee, gehuld in een ietwat ouderwetschcn reismantel, maar toch van top tot teen een edele figuur, in de deur, om ook naar de stad te rjjden. Een lichte zijden muts bedekte zjja hoofd, met dien zwarten doek boven de stillo, droo- merige oogen. Hjj was zich het gevaar van zjjn toestand niet geheel bewastde slag, die vijf-en-twinlig jaar geleden op zjjn voorhoofd was neergekomen, liud tengevolge gehad, dal zjjn geest als door een sluier omhuld was geworden. Het was Gertrude geweest, die dezen sluier met vaste hand verscheurde maar bet besef der werkcljjkheid was nog niet geheel doorgedrongen in dezen geest, die vroeger zoo helder was. Al had de beklagens waardige inan echter zjjn toestand beseft, dat zou hem op dit oogenblik toch niet hopeloos geschenen hebben: de zonnige persoonljjkheid van zyn nicht zou hem weer moed ingeboe zemd hebben. Gertrude, dio in haar nieuwer- wetschen reismantel van donkere zijdeachtige stof, met haar eenvondigen hoed, slechts op gemaakt met een enkele struisveder en met baar door vrieudeljjke oogen bezield gelaat er uitzag als een zonnestraaltje, verheugde zich over de hoopvolle stem miug, waarin haar oom scheen le verkeeren. De morgenzou zond haar warme stralen neder op het met boomen omzoomde voorplein. Van deu zeekant woei zachte, holle wind, daarbjj het vooruit zicht op een schoonen rijtoer in aangenaam gezelschap cn op een vriendeljjk gezellig praatuurtje in het Monnikenhof Gertrude ademde do zuivere, warme lucht met welbe hagen in Eiken dag, ja bjj iedere adem tocht voelde zjj, dat deze met zout bezwan gerde lucht haar goed deed, dat haar bloed krachtiger door de aderen stroomdo en zelfs haar oogen er moor door schitterden dan vroeger. Zjj lichtte do armen op om haar hoed recht te zetten en glimlachte, dewjjl zjj zichzelve moest bekennen, dat zjj die beweging alleen had gemaakt omdat elke uiting van levens kracht haar goed deed. Zjj liep naar do paar den, streelde hen den gladden hals, streek do manen recht en schikte hier cn daar iets aan het tuig. En weer glimlachte zjj, terwjjl zjj zich afvroeg, of bare voorzaten, do jonkvrou wen op het «lot, van zulke zaken verstand hadden gehad. Zjj liet den blik langs do laan dwalen, die nu zoo heerlijk zonnig was daar waren ze langs gegaloppeerd, dio sterke jonkers in lederen wapenrusting, die slanke jonkvrouwen in eigen geweven, zware ge waden; het was wel ten rjjke, maar een vondigo huishouding geweest en het jonge geslacht werd toen niet verwend. Herten en reeën jagende hadden zij hunne kinderen niet op weekhartige wjjze behandeld, evenmin als hun sterke paarden, of de gerst, welke de lijfeigenen bjj hunne woningen verbouwden. En als ze weer thnis waren gekomen, had dc moeder onder den RomeinSchen boog ge zeten en naar do zeo aan haar voeten gekeken en in de verte starende, had zjj aan fiaar eigen jeugd gedacht en niet op de kinderen geknord. Gertrude rukte weer baar slanke gestalte, zjj legde haar beide armen op den rug van het handpoard en daarbjj klopte haar hort en schitterden haar oogen. In een lichte morgenjapon leunde Frauke, met de armen op den rug, tegen dc zandstcenen leuning van de stoep cn wachtte daar de komst van het rjjtuig af. .Trudec, zei zo, .let maar eens goed op, wat voor gezichten de heeren in het Monnikenhof zetten, als zc je zien!' Wat bedoel je?' vroeg Gertrude, terwjjl [j peinzend over de paarden heen naar den grjjzen toren staarde. .Houd je maar niet dom! Ik zou heel gaarne meegegaan zjjn maar ten eerste gaat die Christiaan Muller mee, en ik heb gezworen, dat ik nooit met hem in hetzelfde rijtuig wil zitten. en ten tweede zou niemand me aanzien, al zette ik mjjn nieuwen hoed op Zjj zette een betwjjfelend go- zicht, sprong van de stoep cn vleide haar hoofd tegen Gerlrude's borat. «Het is domme onzin .Wat?' .Dat ik jaloersch ben Maar weet je, wat ik wilde? Dat je spoedig een knappe minnaar voor je meebrengt, maar ccn erg deltigen on trotsch nog trotscher dan je zelf bent.» Gertrude drnkte haar gelaat tegen Fraukc's blonde lokken en fluisterde lachend .Ik zou wel er een willen, maar dan iemand, dien ik nog niet gezien heb, die nog komen moet; maar je bout er beter aan toe, je hebt al een minnaar. i Kom. laat loe, wilde katZjj trachtte j Fraukes" hoofd, dat Sljjf op haar arm lag, I weg te duwen. .Maar ooin, kjjk nu eens, wat je onbclameljjk kind gedaan heeftzjj heeft warempel de scherpte van haar tanden op mjjn arm beproefd.» Mjjnhcer Von Knee, die ecnigo schreden vooruitgeloopen was, daar Chrutiaan nog niet kwam, scheen niet bjjzonder verwonderd ovor zulk een aanval van zjjn dochterzoo vrien deljjk over zjjn schouder kjjkende, zei hjj Waarom bemoeit ge u ook met haar,Trnde Frauke ging weer op de stoep staan, mot de armen op den rug. Zjj zag Cbristiaan in de verte aankomen met de zweep in de hand, en nu wilde zjj wat hooger s aan. Cbristiaan verontschuldigde zich met te zoggen, dat hjj pas was teruggekomen van den akker, waar hjj noodzakeljjk had moeten wezen. Mijnheer Von Knee en Gertrude stapten in het rjjtuig en Christiaan greep do teugels, maar hjj kon den blik byna niet afwenden van de lieve, friascho gestalte, die daar tegen don muur leunde. «Rozenknopje*, zeido hjj zacht. Kjjk naar de paarden!' sprak zjj luidop trotschcn toon, en daarbjj keek ze hem met vlammende oogen aan. Christiaan knikte haar vriendeljjk toe. «Waar is llinso?' vroeg Von Knee. «Onmiddelljjk na zjjn terugkomst is hjj naar de msrsch gereden hjj is gisterenavond niet teruggekomen en vandaag is bjj nog niet bier geweest.' .En dat zoo maar zonder een woord te zeggen?!* zei Von Knee, met diepe verbit tering. «Das weel Ilinzc cr niets van, dat ik naar dc stad ga?» Hjj heeft er niet het geringste vermoeden van. Hjj weet zelfs niet eent, dat u de kamer hebt verlaten. De knechts zeiden mjj, dat zjj hem daar niets van hadden willen zeggen.' De invalide knikte on wendde zich nu tot zjjn nicht. (Wordt vervolgd.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1904 | | pagina 1