Oesters! STAATSLOTERIJ. Paardenvleesch houwerij MOKKA-KOFFIE BV Hé Marie! by J. v. d. BORG. DE KORENBEURS 8 lillioen 325,120 Mark SANGUINOSE. Staal pi Hen verscü bereid, per iOO f 0.40 Per fOOO f 1.00, Saluiiakpastilles per flacon f .0.12. Eiwitstaai, met gegarandeerd Staalgehalte, f f 1.25 per liter, f 070 per halte liter. Kinadroppels !inDr.DEVRU,in Scott's Emulsion, i 60 De hulpmiddelen bij de concurrentie in het Bakkersbedrijf. DE TEGENWOORDIGE MANIER VAN CONCURREEREN •I. BRUIN, IP) Adres J. BAAS, Acht jaar garantie. «Ss2fe „Café de Valk", Urbanus Pillen Een wondervolle YAH STRAM IISM ei HUMUS P. B. «MEIJER, HOOFDGRACHT 37. Een oogenblik opgelet en dit gelezen. Een klein kind W. JAGER GERLINGS Firma J. H. ENSCHEDÉ, G. KONING, «ririiiij'ritllf i iwftvnt i i ii nt KK.KKaUij^üjit aer BIJ M. de Vogel, Spoorstraat 128, zijn weder voor de 377ste Staats-Loterjj heele en gedeelten van Loten te bekomen. Trekking Maandag 21 Nov.a.a. van K. SLIKKER, Kroonstraat 1-3. Steeds verkrijgbaar ie kwaliteit Vleetch en Wortl. Prima Rookvleetch per ttukje en uitgesneden. Bet vleetch wordt na het tlachten door Rijke- wrtH. gekard. AlmbeYeie„di H. NUHHEH Gebruikt eteede in pakjes k 1L kilo f 0.65. f 0.27'/,. STEEDS VER80H GEBRAND, in het onde Yictnaliehuis DIJKSTRAAT 22. wat heb je daar voor je Sint Nicolaas een pracht van een KANARIE! - Ja wat >-eg je d'r van, een beste hoor en niet duor, je kunt ze uitzoeken van af 3 Gld. Harbier, WILHELMINASTRAAT No. 4. Sluisdijkstraat 75, J. EDENS, lste kwaliteit Geldersche Metworst, lste Hammen, lste Gerookt Spek. Krooneieren per stuk 41/, Cent. Hoofdprijs MeobMei geluk de H Do orljion zijn door den Staat gegarandeerd. (Jitnoodiging tot deelneming in de Kanten van de door den Staat Hamburg ge waarborgde groote Geldloterij, waarin zeker gewonnen moeten worden. De hoofdprjjzen van deze voordeelige loterjj 1ön de volgende, nameljjk De allerhoogste prjjs is in het ge lukkigste geval «OO.OOO Hik. 1 Premie van 300.000 Mk. 1 1 1 1 1 1 1 1 prj. 1 1 1 1 7 prijzen 1 prjjs 11 prjjzen 26 83 106 416 662 146 200.000 Mk. 60.000 Mk. 60.000 Mk. 46.000 Mk. 40.000 Mk. 36.000 Mk. 30.000 Mk. 100 000 Mk. 60.000 Mk. 60.000 Mk. 40.000 Mk. 30 000 Mk. 20.000 Mk. 16.000 Mk. 10.000 Mk. 6.000 Mk. 3.000 Mk. 2.000 Mk. 1.000 Mk. 300 Mk. 200 Mk. In het geheel bevat dcao loterjj, die uit 7 k lasten bestaat, 85.000 loten met 41229 prijzen en S premlln, zoodat bijna op de helft van alle loten een prjjs valt. Bysonderc attentie verdient de aanmerkelijke ver betering van het plan der loterjj, waardoor de speler in staat is gestold eene premie, niet als tot nog toe alleen in do laatste klaase, «aar reeds in sika klasse te winnen. De allerhoogste prjjs der lste klasse bedraagt in het gelukkigste geval 50.000 Mark, stjjgt in de 2e kl. tot S5.000 Mm in de Se tot 90.000 M., in de 4e tot 99.090 M., in de 5e tot 70.000 M., in de #e let 80.000 M., in de 7do en laatste klasse 600.000 Msrk. Voor do eerst# prijstrskking, die officieel is vastgesteld, kost een geheel origineel let slechts fl 3.60, een balf origineel lot slechts fl 1.76, een kwart origineel lot slechte fl 0.90. De inleggelden voor de volgende klassen ■oowel als do juiste ljjst dor prjjson worden aangegevon in het of'flcieelo trokkingsplan, voorzien van het Wapen van den Stast, wslk plan ik op aanvrage gratis versend. Iedere deelnemer in de loterjj ontvangt ongevraagd onmiddellijk na de plaats ge had hebbendo trekking de effioleele trekkingslyst. De uitbetalingen verzending v. prijzen geschiedt door mjj dlreot en prompt aan de winners en onder de strengste geheim houding. •V Iedere bestelling kan men eenvoudig per postwissel opgeven, ook tegen remboure. IT Bij opdracht verzoek ik beleefd mij den naam ven dit blad ts melden. W Men wende zioh due met de aanvraag om toezending ven loten voor de spoedig plaste hebbende trekking zoo spoedig mogelijk ef uiterlijk tot 17 November met vertrouwen tot Samuel Heckscher Senr., Bankier en Wisselkantoor in HAMBURG, Dniteehland. Het best bekende, zuiver plantaardige, beslist afdoende middel tegen Bloedarmoede en Zenuwzwakte. Hebt gjj bleeke gelaatskleur, bleeke lippen, bleek tandvleeach, bleeke slijmvliezen Hebt gjj veel last van hoofdpjjn, vooral bjj het opstaan en naar bed gaan Hebt gjj last van hartkloppingen, zonder dat daarvoor een plaatseljjke oorzaak aan te geven is Ontbreekt U de eetlust Hebt gjj soms ergen trek in een of andere spijs, en dadeljjk als het voor U staat een afkeer er van Hebt gjj last van misselijkheid en duizeligheid, suizen in bet hoofd, Buizen in de ooren? Hebt gjj pjjn in de rug en lendepjjn Voelt gjj U loom en vermoeid, zoodat U alles te veel is Hebt gjj gebrek aan kracht en energie? Ljjdt gjj aan slapeloosheid, aan prikkelbaarheid en zenuwachtigheid? Huiduitslag. - Onzuiver bloed. Bloedarmoede en Bleekzucht. Ondergeteekeude verklaart hiermede, dat z\jne dochter, die ljjdende was aan bloed armoede, zenuwachtigheid en gebrek aan eetlnst na het gebruik van zes flacons Sanguinoee geheel hersteld is. Volgaarne verleent hjj UEd. de vrij heid, om in het belang van anderen dit schrjjven to gebruiken. Met hoogachting, Andel. Uw dankb. dienaar. ARIE KAMERMAN. Met grooto dankbaarheid orkennen wjj gaarne dat onze dochter het grootst mogeljjke succes van de Sanguinoae had. Zjj was reeds langen tjjd ljjdende; bleek, bloedarm, zenuwachtig ,;alles was haar te veelen wat wjj er ook aan deden, niets hielp. U begrjjpt dat het ons verdrietig maakte. Gelukkig dat wjj de bewjjzen hier in de buurt hadden, hoe de Sangui noae anderen geholpen had; gelukkig, want nu hebben wjj hot er ook eens mede geprobeerd. En ja waarljjkwat een ver rassing! Reeds bjj do eerste flesch kwam er meer eetlusten na enkele flesachen is zjj heel en al beterzjj ziet er nu magni fiek uit. Wjj danken U ten zeersto voor dit heerljjke middel, en bevelen het alle zwakke menschen beslist aan. U mag van dit schrjjven gerust gebruik maken. Haserswoudo. J. VENTE. Nieuwe levenskracht. Uwe Sanguinoae is een heerlijk middel. Zjj wekt de eetlust op en geeft nieuwe levenskracht. De ljjders aan bloedarmoede kunnen er hun voordeel mede doen. Grand-Ménil, België. Dr. PALEM. Hiermede geef ik uiting aan mjjne groote dankbaarheid voor uwe Sanguinoae. Ik heb ruim drie jaren e«D afschuweljjken huiduitslag gehad en was gedurende dien tjjd onder behandeling van de beroemdste specialiteiten van Europa; maar zonder de minste baat. Nu, nadat ik ruim sane maand geregeld de Sanguinoee gebruikt heb, ben Ik mijn uitelag zoo goed als geheel kwijt. U raoogt van dit schry ven gebruik maken. Ouder dankbetuiging, hoogachtend, A. POLAK, Amsterdam. Ie Jan v. d. Hoidestr. 159. Zsnuwzwakts. Ik kan U melden, dat ik 13 flacons Sanguinoae heb gebruikt, en ik kan met bljjdschap getuigen, dat zjj heerljjk helpt. Ik gevoelde mij sedert het gebruik veel opgewekter en hoop mettertjjd door Uw middel geheel te genezen. Sinds 14 weken heb ik nu al geen toeval meer gehad. Terwjjl ik 12 jaar lang voel goneesheeren had geraadpleegd, maar nooit zooveel baat gevonden heb als bjj Uw middel, zoo hoop ik nog ocnigen tjjd met do Sangulnose voort te gaan, om zoodoende volkomen te ge nezen. Hceg. Mej. G. KASPERSMA. Langen tjjd had ik al de verschijn selen van zenuwzwaktegeen eetlust, gedurig vermoeid, dikwjjls lusteloos en moedeloos, en ook zonder dat ik er een bepaalde oorzaak voor aan geven kon, was ik neerslachtig. Ik had er veel raad voor gekregen, maar weinig baat gevonden, doch nu kan ik zeggen dat de Stngulnose mjj spoedig en grondig geholpen heeft. Ik raad daarom gaarne aan anderen dit voortreffelijke middel aan en geet U volle vrjjheid om dit schrjjven publiek te makeo. Rotterdam, DE JONGH. Diergaardesingel. In de meeste gevallen is tweemaal per dag een eetlepel (15 gram) vol doende. Dan duurt een flacon tien dagen en koBt U de behandeling slechts 12'/» of 15 cent per dag. Dat is goedkooper dan eenig ander dergelijk middel. Prijs per fl f 1.60, 6 fl. f 812 fl. f 16. Te DEN HELDER bjj J. H.V4KEVN - NPOOH8TB/1AT UK Te Texel bjjDROS, Oosterendte Wieringen bjjJACOB KALEVELD. N_ VAM DAM A Co., fabrikanten, Dan Haag. Verkrijgbaar A contant, in da Apotheek van Wed. VKNNTEH. Binnenhaven. tl. UE VEN. Spoorstraat. A. C. BOEM, Hanaalwer. Ondergeteekende acht zich verplicht, in het belang' zijner zaak, het publiek eenigszins duidelijk te maken. 't Valt n:et te ontkennen, dat de concurrentie in het bakkersbedrijf hier ter plaatse zeer scherp is, zóó zelfs, dat verdere prijsverlaging bijna onmogelijk is geworden. Nu wordt door sommige bakkerijen een ander middel aangewend, n.1. uitkeering in geld, naar gelang van de ge kochte hoeveelheid brood. Men verkoopt U het brood het aanbiedende als ge vormd tot Panbrood. Engelsch, Duitsch, enz. tegen een bepaalden prijs, zonder het gewicht er van bekend te ma kenEn toch was het zoo gewenscht dat den afnemers dat werd medegedeeld. Want het publiek stelle zich maar eens de vraag: als goed gewicht en goede kwaliteit tegen scherp concurreerende prijzen verkocht worden, of het dan nog mogelijk is percen ten uit te keeren 1 Er kan door mij niet genoeg op worden aangedron gen, dat de afnemers zich de moeite geven, voortdurend (niet tij dolt] is.) op gewicht en kwaliteit van mijn en anderer brood te letten. Aanbevelend, St.tIlhDIJHkTB.AAT 4». Bij T. MOOR, Sluisdijkstraat no. 42, is alle dagen verkrggbaar: DIK, VET RUNDVLEESCH, LAPPEN, ROLADE •n GEHAKT, 35 ot, BIEFSTUK en HAAS, 45 oL, VARKENSVLEESCHLAPPEN, KARBONAOEN GEHAKT, 39 ot, VETTE LAPPEN, 30 8PEK, 30 ot ALLES PER 9 ONS. Van af heden verkrijgbaar versche Texelsche en Zeeuwsche Oesters. Mreew «terstraat 49 Hand- en Trap-Naaimachines uit de Fabriek van GUSTAV. WINSEL- MANN, gem. bet. conditie, zie de uitstalkas. Agent van Helder en Omstreken, A. VAN WAARDEN, Laan 28 Halder, laat zich aan huis ontbieden. IFNLAG. In de Rund- en VarkeneilachterIJ Tan P. LENGERS, Smidstraat 31, Helder, is steeds verkrggbaar RUNDVLEESCH: Soepvleesch en Hutspot 26 Ct. Lappen en Gehakt 27V» Ct. Rollade, Boenf, Rosbief Klompstuk 32'/f Ct. Biefstuk en Haas 40 Ct. VARKENSVLEESCH Magere Lappen en Carbonnade 32'/» ct. Reuzel 35 Ct. Vette Lappen en Spek 26 Ct. Metworst 26 Ct. Breede Leverworst 20 ct. Le verworst 15 Ct. Alles per 5 ons. De Alkmaarsche Stoom-SteenhouweriJ levert alle soorten Hardsteen, Zandsteen en Marmerwerk. W. F. STOEL ZOON, Alkmaar. Loodsgracht 1 over de Postbrug, te HELDER. Het netste en gezelligste zitje in 't centrum der stad. Koninklijk Bier, en gewone consumptie 6 cent per glas. Aanbevelend, P. GERRITSEN. Eiecht dit fabrlekemerk L. J. 6R00TEND0RST, Utrecht Volgens het oud-) en echte bereide recept, zijn zacht laxeerend, bloedzuiverend en slijmafdrijvend, bjjzonder dienstig tegen ongesteldheden der Maag, bevorderen de spijsvertering, nemen de duizeligheid weg en zjjn zeer heilzaam tegen da gal en scherpte in het bloed. Door het vermeerderend debiet tegen den ver minderden prjjs van 30 centen het verze gelde doosje met gebruiksaanwijzing. Verkrggbaar bjj J. BAARENS, Drogist te Helder. Stemmen, repareeren en beenaren van PIANO'S, ZITHERS, ORGELS, HARMONICA'S enz. T. ROOM Zuidstr. no. 52. Kanarie- Zangzaad. J. KUIPER, Binnenhaven 111 en C. NOOT, Kerkgracht 43. genezing wordt alléén verkregen door de wereldberoemde balsems De. GRASS. BALSEM No. 1 geneest: Brandwonden, Fjjt, zwerende Borsten, Klieren en verder alle soorten zweren. No. 2 herstelt: Baardschurit, Zeerhoof- den, Dauwworm en alle mogeljjke Huid ziekten. No. 3 verdryft binnen den kortst moge- ljjken tjjd alle pjjnen, zooals: Rheumatiek, Jicht, Kneuzingen, Spierverrekkingen pjjnen door gevatte koude veroorzaakt enz. No. 3 neemt bjj Asthma, Sljjm- en Kinkhoest dadeljjk alle benauwheid weg Prjjs per potje met gebruiksaanwijzing f 0.35. Vele attesten ter inzage. Cbemische fabriek „ISALA" Kampen. Verkrggbaar te DEN HELDER bjjJ. BARKNS, en gros en detail en bjj QUANT- Swrnnbn, >De Gaper" Spoorgracht, P. DE JONG, Zwarteweg en P. KRUGER, beiden te Anna Paolowna. TIEPi STOFF W ASCII fi uit één stuk vervaardigd, is practisch, elegant, van echt Linnen niet te onderscheiden en GOEDKOOPER dan het waschloon voor Linnengoed. Verkrggbaar te Helder bjj: W. BIERENBROODSPOT) Spoor straat No 87 en J J M. SMIT, Kanaalweg 137-138. De van oude bekende BORDEAUX-WIJNEN, LIKEUREN en GEDISTILLEERD van de firma TB HOTTEHDAil, zijn ojj heele en halve flesschen verkrijgbaar bij den Hoofd-Agent Depothouder Yoor Bruiloften en Partijen zeer billijke voorvaarden. Prijs couranten worden op aanraad daarne toegezonden. itl oederi3.rest Wonderdadige gene/ig van «lUmhoesl. DELFT, 13 Mei 1904. Mijne Ueerenl Mjjn zoontje LEENDERT, was door zulk een vreeseljjken slijmhoest aangetast, dat ondank' alle verpleging zjj:; toestand steeds verergerde Hjj hoestte uiet alleen den ganschen dag, maar kon ook des nachts g*en oog toedoen, terwgl bg niet de minste trek in et»n had Toevallig hoorden wjj van de Abdijsiroop Klooster Sancta Paulo sprekeu en ik liet terstond een flesch halen bjj de Firma Müllkk Zoon, in de Salamander op de Groote Markt. Reeds den eersten dag gevoelde hg veel verlich ting en werd de hoest losser. Korten tjjd daarna was hg geheel van den lastigen hoest bevrjjd. Zjjn eetlust en zijne gezondhe'd is weer evenals vroeger. Ik ben dan ook big de Abdijsiroop te hebben aangewend. P. VISSER, Vischsteeg 52, Delft. De Abdijsiroop, klooster Sancta Paulo. is zoowel voor kinderen als voor ouderen van dagen een gezegend middel om de slijm los te maken en geneest onvoorwaardelijk den hardnekklgsten hoest, de hevigste verkoudheid, keelpijn, asthma, kink en slijmhoest, bronchites en alle borst- en longaandoeningen. Prjjs f 1.f 2.en f 3 50 per flacon. Centraal-Depot L. I. AKKER, v. Alkemadestraat II, Rotterdam. Verkrggbaar te den He'der bijJ. BAARENS, Spoorstraat 68 engroa en detailMej. QUANT - SWENNEN, SpoorgrachtJ. ROTGANS. Schagen J. VOS, WleringerwaardWed. J. P. WIGBOUT, Hippolytushoef, Wieringen. LEENDERT VISSER. SCHAGENSTRAAT 32. Wegens felle concurrentie is de prijs y. h. Rundvleesch met 10 ct. p. K.G. afgeslagen zoodat de prjjs na is LAPPEN, GEHAKT en SOEPVLEESCH f 0 30, ROLLADE, KLOMPSTUK en BOEUF f 0.35, BIEFSTUK en H4AS f 0 45 per 5 ons. Tevens verkrggbaar PRIUA VET SCH APEll VLEESCH 20 cenf. BREEDE LEVERWORST per ons 4 cent. SMALLE LEVERWORST 3 BLOEDWORST4 Overheerlijke BOTERHAMMENWORST 7 GEKOOKTE METWORST 6 Bestellingen worden zonder prjjsverhooging dageljjks aan huis opgevraagd en bezorgd. Beleefd aanbevelend. heeft behoefte aan veel rust, gezonde lucht, goed voedsel maar ook aan de beste zeep. Voor de eerste drie benoodigdheden z'-rgt iedere goede moeder Aan de laatste wordt dikwjjls door de zorgzaamste niet gedach.. Na denkt gjj erom Vraagt daarom onmiddelljjk bjj Uwen leverancier een doos Kinderzeep, merk Roodkapje. Deze zeep is speciaal voor Uw kleine vervaardigd. GBBBS. DOBBELMANN, ZEEPFABRIKANTEN, NIJMEGEN. INNI Hst vanouds zeer gunstig bsksnd adrss voor de levering van zuivere WIJNEN, LIKEUREN en GE DISTILLEERD, etc. is Ka Voor bruiloften en partgen gemabkeljjke conditiën. Wijnhandslarsn. Kaxtoben HAARLEM, Spaame. HELDER, Hoofdgracht 30. Hoofd-Agent Depothouder Hoofdgracht 30. Nleuwedlep. Prijscouranten worden op aanvraag gaarne gezonden. wwwwmmwwwwmwmmwwwmfwwwwwmmwmm Een Dameslaken Japon cadeau. Een zeer groote pirtjj zacht flanel, breed 70 centimeter welke een weinig aan den zelfkant beschadigd is, in 't gebruik er om echter even goed is, wordt zoolang de voorraad strekt tegen den bespottelgken lagen prjjs van slechts f 5 70 per stukje van SO El direct aan particulieren tegen fabriekprjjzen verkocht. Levering rembours met recht van inzage. Stalen op aanvraag franco. Prims quslitsit f6 90. Bjj elk stukje ontvangt men Cadean 41/, El keurig zwaar dameslaken breed 2 El voor een japon in de kleuren zwart, donkergrijs, bordeaux, beige, midden- of licht grjjs, groen of marineblauw. Bjj bestelling per postwissel er alleen maar opzetten voor Flanel met kleur van bet dameslaken dat men verlangt. J. W. E. VAN DER MEER. Hengeloo (0.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1904 | | pagina 4