KLEINE COURANT 'i Vliegend Blaadje voor Helder, Texel, WIerIngen en Anne Paulowna TWEEDE BLAD. Oe Oorlog in het Oosten. No. 3312. Zaterdag 12 November 1904. 32ste Jaargang. Bureau: Spoorstraat Telef. 59. Bureau: Koningstr. 29. Interc.-Telef. 50. Nieuwstijdingen HELDER, II November 1904. Hr. Ms. pantserschip Hertog Hendrik" vertrok Woensdagmiddag half drie van hier naar Oost-Indië. Op den steiger stond de Stafmuziek der Marine en onder de üefeljjke tonen van het korps verliet het vaartuig de haven. Een talrjjke menigte was ook bjj dit vertrek tegen woordig om de opvarenden een laatste groet te brengen. Nadat te half drie de Hertog Hendrik* vertrokken was, bleef zjj langen tyd met het station voor draadlooze telegraphie aan de Wassenaar" te Arasterdam in gemeenschap. Door den commandant werd een telegram van hulde aan H. M. de Koningin te Dobbin gezonden en een draadloos telegram aan den minister van marine, waarin de commandant z\jn wensch uitsprak, dat de weerbaarheid van onze vloot door de toepassing van draad looze telegraphie op onze oorlogsschepen zeer zou winnen cn de vloot daardoor te beter aan haar roeping zou kunnen beantwoorden. Namens de marinedirectie te Amsterdam zond vice-admiraal Derx den commandanten opvarenden der «Hertog Hendrik' zjjne wen- schen voor eeno voorspoedige reis. Tegen 11 uur kwam antwoord van H. M. uit Dobbin, waarin H. M. haar dank uitsprak voor het toegezonden telegram en den com mandant en opvarenden door haren adjudant een voorspoedig) reis deed toewenschen. Naar de berichten op de Hertog Hendrik luidden, was het weer vry onstuimig. Van de gelegenheid om kosteloos berichten over te zenden naar de opvarenden van do «Hertog Hendrik* werd druk gebruik gemaakt. Het schip zal van 19 tot 25 November te Napels vortoeven, 30 Nov. Port Said aan doen, van G tot 8 December te Aden en van 17 tot 21 Dec. te Colombo verblijven. De vermoedelijke datum van aankomst te Batavia is 28 December. De tweede Volksbijeenkomst in dit sei- soen zal op Donderdag 17 dezer in Casino" worden gehouden, 't Belooft eene mooie, afwisselende avond te zullen worden, dank zy de medewerking van den Kon. Bond van Oud-onderofficieren en van de kleine kapel van het stafmuziekkorps der Marine. Voors drachten, tooneelBpel, muziekuitvoeringen zul len het programma vormen. Natuurlijk zal «Casino" wel weer te klein zyn, om allen gegadigden een plaats te geven. Kaartjes zjjn Woensdagavond aan „Casino" verkrijgbaar. Ter voorziening in de vacature, ont staan door het bedanken van den heer P. van Twisk, zal alhier Vrjjdag 25 Nov. a.s. de verkiezing (candidaatstelling) plaats hebb°n voor een lid van den gemeenteraad. De heer Van Twisk had zitting voor het 2e Kiesdistrict en moest in 1905 aftreden. De Bergeant-majoor R. de Qraaf, van het 2e bataljon 10 regiment Infanterie alhier, wordt bevorderd tot adjudant-onder officier en gaat 17 dezer over bg het op te richten 3e bataljon van het le regiment Infanterie. De Heer G. A. Vries, le Luitenant der Infanterie O. I. Leger, met verlof hier te lande, heeft met gunstig gevolg het examen voor Boekhouden Middelbaar Onderwjjs af gelegd. Door de firma Ten Harmsen en Vermaes, is hier opgericht een machinale ijsfabriek aan de Bassingracht, een ruim gebouw, waarin zich, behalve machinezaal, werkplaats en kan toor, ook bevinden jjskamers, die 80000 kilo's in bewaring kunnen houden. De fabriek is reeds in werking. Per dag kan 6000 kilo ijs worden opgeleverd. Het machinecomplex der fabriek bestaat uit een zuiggasmotor installatie en jjscompressor. 80 watercellen kunnen te gelijk in werking worden gesteld, waarin het water, na vier uren tjjds, in evenzooveel blok ken beider ijs van 12$ kilo zwaarte, wordt gekristalliseerd. Kr wordt uitsluitend duin water verbruikt, waardoor men verzekerd is, dat het hierdoor verkregen ijs, geheel zuiver is. Voorzeker is zulks van groot belang voor zieken-inrichiingen en zieken. Aan de fabriek is bovendien gelegenheid dagelijks en des nachts, voor dat doel, ijs te bekomen. Voor de visschers wordt het ijs gemalen afgeleverd. Een ijsfabriek in onze stad voorziet in een lang gevoelde behoefte en met ingenomenheid begroeten we dan ook de nieuwe inrichting. Waar het nuttig product tot nu toe, met groote kosten, van elders moest worden aan gevoerd, verdient zulks thans geen aanbeveling meer. De fabriek is in staat aan allo ijsorders dadelijk te voldoen. Texel 10 Nov. Bg de Ned. Herv. Gem. te Cocksdorp is beroepen de Heer R. G. C. Steenbeek, candidaat te Lochem. De handels vereeniging >Wilhelmina" hoopt de garnalenvangst aan te vangen met minstens 31 schuiten. Door ongelukken en vertrek waren een viertal vaartuigen uitgevallen, doch drie nieuwe leden zjjn door de vereenigiog aangenomen. De ver zending zal wederom plaats hebben uit het pakhuis te Helder. Directeur is de heer W. A. Möller aldaar. Bg de 9 Nov. 1904 door Notaris Backx te Medemblik gehouden veiling van landerijen, eigendom van P. Bot Dzn. landbouwer aldaar, zgn toegewezen voor f 7097.20 het perceel bouwland groot 3.59.40 H. A. aan A. Brakeboer, aldaar. 1 1702, het perceel bouwland groot 79.40 Aren aan C. Oomes, aldaar, f 20334.80, hnis en erf en tuin met bouw- en weiland samen groot 8.54.69 H. A. aan Joannes Schouten te Westerblokker. Moord in de Scheveningsche boschjes. Woensdagmiddag omstreeks 3l/t uur is in de sparboschjes achter »De Bataaf' (Scheveningsche Boschjes te 's-Gravenhage) een ernstige misdaad gepleegd. Een dame, ongeveer 35 jaar oud, gekleed in grjjzen mantel met zwarte rok is daar ter plaatse vermoord. De dood is veroorzaakt door een steek met een scherp voorwerp, in den hals, aan de rechterzijde van het hoofd, waardoor de halsslagader werd doorgesneden. De dood moet bijna onmiddellijk zgn ingetreden. De commissaris van politie der 3e afdee- ling, de heer Sypkens, met eenige recher cheurs van politie, waren spoedig ter plaatse. Dr. A. de Niet Mz. constateerde den dood. Door de politie werd ijverig gezocht naar het voorwerp, waarmee de moord zou gepleegd zgn, maar tevergeefs. Vaststaat, dat van berooving geen sprake is, daar op het slachtoffer werden bevonden verschillende sieraden, benevens een porte- monnaie met geld. Vermoed wordt dat de dame al wandelen de is overvallen. Haar gelaat vertoonde althans sporen van verwondingen, hoogst waarschijnlijk het gevolg van een val voor over op den grond. Op de plaats waar het slachtoffer, dat naar het lijkenhuis opdealgemeene Begraaf plaats is vervoerd, werd gevonden, bleef een rechercheur van politie achter. Een groote bloedplas op het voetpad ies de plek san, waar de de dame gelegen had, terwjjl een tweetal lantaarns het terrein flauw verlichtten. De politie heeft den ganschen avond haar onderzoek in de zaak voortgezet, met het resultaat, dat gebleken is, dat de vermoorde dame is mevrouw de wed. Kruseman, wonen de in een pension in de Celebesstraat, Omtrent den dader is niets naders gebleken. Een dame, mevrouw M., die verklaard heeft het treurige voorval te hebben gezien, heeft de ongelukkige zien vallen en den vermoedeljjken dader zien wegloopen, waar door zjj slechts een zeer vaag signalement kon opgeven. De man, die wegliep, schjjnt als werkman gekleed te zgn geweest met een pet als hoofddeksel. Nader meldt men Mevrouw de weduwe Kruseman—Pot, aldus de naam van de overledene, woonde vroeger in Indië, waar haar echtgenoot overleden is. Hier terstede leefde zg van een pensioen met haar dochtertje, oud 15 jaar. Zg was meestal thuis en als zg uit- giDg was het om bezoeken te brengen aan familieleden. O. a. had zjj de gewoonte de brieven die zjj ontving, onmiddelljjk te verscheuren, maar met afwjjking van de stellige gewoonte om bg het uitgaan alle kasten af te sluiten, waren Woensdag alle sleutels op deuren, kasten en kisten gelaten. En men zegt, dat haar dochtertje dien ochtend minder opgewekt was dan ge woonlijk. Toen de verslagens zich Woensdag in de Scheveningsche Boschje achter De Bataat bevond zag mevr. M., die haar kende, haar vertrouwelijk praten met een als heer gekleed persoon, met een sport- of jockey pet op het hoofd, in allen geval een jongmensch, veel jonger dan mevr. de wed. K., die 85 jaar is. Uit discretie vervolgde mevr. M. haar weg, maar tien passen verder omkjjkende, zag zjj mevr. K. ter aarde vallen en den persoon met wien zjj de dame kort te voren zag praten, jjlings wegloopen. Hevig verschrikt jjlde mevr. M. toen naar het politieposthnis in de nabjjheid tot het aangifte doen van het gebeurde Het onderzoek der politie beweegt zich aanvankeljjk in de richting om te weten of en welke betrekking er tusschen de verslagens en het nog onbekende jong mensch, den vermoedeljjken moordenaar, kan hebben bestaan. Scheepsramp. De Dordr. Ct. meldt Vrjjdag 4 dezer vertrok van de Intern. Guanoiabriek te Zwgndrecht het barkschip >Ruddlan Castle,« geladen met superphos- phaat naar Melbourne. Met het oog op den onvoldoenden toestand var den Dordtschen waterweg was dat zeilschip slechts 201/, a 21 voet diep geladen, terwjjl het tot 23 voet kon innemen, reden waarom twee lichters werden gecharterd om bet verder gedeelte der lading bg Hellevoet aan boord te brengen. Zjj werden daarheen gesleept door de >Tranie«, terwjjl verder werden meegenomen 26 arbeiders der Guanofabriek, om de overlading te verrichten. In den avond van Maandag op Dinsdag werd het echter zulk ruw weer, dat de beide lichters, die langs de bark lagen, naar veili ger plaats werden gesleeptde eene, de Armandc, schipper G. van der Wielen, een jjzeren aakschip van 500 ton, vluchtte naar Tiengemeten, de andere, >de Hoopc, schipper B. Jansen van Amsterdam eveneens een jjzeren aakschip van 120 ton naar Dirksland. Maandagnacht is dit laatste schip van achter zgn anker weggeslagen en gezonken, terwjjl Dinsdagavond ome de sleepboot >Tranie« op de kust geworpen en vergaan is tusschen Middelharnis en Stad aan het Haringvliet. Bljjkens een bericht van den burgemeester van laatstgenoemde gemeente steekt de schoorsteen boven water uit. Vermoedelijk zgn alle opvarenden der beide verloren schepen gered, terwjjl de arbeiders zich allen aan boord van den bark bevonden en dus geen oogenblik in gevaar hebben verkoerd. Wel melden vlaggeseinen van de >ltuddlan Castle< dat er dertig passagiers aan boord zgn, terwjjl zich aan boord van de sleepboot bevonden de kapitein, de meester en een dekknecht, en aan boord van >de Hoopc, de schipper en een knecht, makende met de 26 arbeiders SI man, zoodat nog een persoon vermist werd, maar men vergete niet dat de bark een zicht ver van de reede ligt en het ruwe weer alle volledige gemeenschap nog onmogeljjk maakt, terwjjl het zeer goed kan, dat een der opvarenden van de beide verongelukte schepen zich gered heeft. Wat daarvan is, zal eerst later kunnen bljjken. In elk geval heeft de directie der Guano fabriek terstond een groote sleepboot ge charterd naar Hellevoet om poolshoogte te nemen en de betrekkingen der in nood ver keerd hebbenden zoo spoedig mogeljjk gerust te stellen. Een later ontvangen telegram meldt dat de bemanning van de >Tranie< gered is. Woensdagavond omstreeks half twaalf brak er te Amsterdam brand uit in de stoomtimmerfabriek van de firma Jongepier, de Jong Co., aan den Amstelveenschen weg. De hevige wind wakkerde de vlam men weldra zóó aan, dat er aan redden van het houten gebouw niet te denken viel, hoewel de brandweer spoedig twee stoomspuiten in werking stelde. Alles brandde tot den grond toe af, ook het kantoor met een timmermanswerkplaats. De fabriek was op beurspolis verzekerd. Faillisement Gebr. Gratama. Naar wjj vernemen, is tegen de gebr. Gratama, vroeger kas-iers te Leeuwarden, door den officier van justitie te Leeuwar den rechtsingang gevorderd op grond van artikel 340 sub 1 van het Wetboek van Strafrecht. Dit artikel, handelende over benadeeling van schuldcischers of rechthebbenden, luidt: De koopman, die in staat van faillisse ment is verklaard of tot gerecbteljjken boedelafstand is toegelaten, wordt, als schuldig aan eenvoudige bankbreuk, ge straft met gevangenisstraf van ten hoogste één jaar, indien zjjne verteringen buiten sporig zgn geweest (L. C.) Een gevaarlijk politie-ambtenaar. Zondagnacht halftwee kwamen na afloop van een verjaringsfeest de bakker W. T. met zgn vrouw en dochter en de slager De V. met zgn vrouw en nog twee meisjes uit de richting van de Oude Vee markt te Leeuwarden den Wirdumerdjjk op. Daar gingen nog drie paren, die ook tot het gezelschap hadden behoord in de richting der Beurs De zeven personen wandelden kalm en bedaard den Wirdumerdjjk op. Op de hoogte van het huis van den apotheker B. gekomen, passeerden ze twee mannen. Een van dezen, I. B., inspecteur van politie titolair, kwam op 't gezelschap toe en molesteerde een der jongste vrouwen. Deze, die alles behalve een sterk zenuw gestel heeft, schrikte. Haar begeleider De V. weerde den onhebbe! jjken klant af. Deze keerde zich toen tegen De V., die hem andermaal afduwde Onmiddelljjk haalde de zoo afgeweerde toen een revolver voor den en loste een schot, waarna bg weer op De V. aanvloog. Weer werd hjj teruggeslagen, weer viel een schot. Het vloog rakelings langs het oor van De V. De sporen van de lading waren heden nog duidelijk in diens oor te zien. Men kan zich voorstellen de onsteltenis, die deze door niets g»motiveerde aanval onder het gezelschap veroorzaakte. De bakker was met zgn vrouw en dochter en de twee andere meisjes gevlucht naar de Oude Veemarkt om daar het bericht te brengen. De ouders van De V., ontsteld, snelden onmiddelljjk naar het tooneel der handeling, waar toen ook reeds de hier bovengenoemde drie paren, die op de hoogte de Beurs het eerste schot hadden ge hoord, waren aangekomen. Ondertusschen was De V. voor den razende op de vlucht gaan, de Nieuwestad op. Óp de hoogte van de Waag loste de aanvaller andermaal een schot, later nog een. De V. verweerde zich met zgn parapluie, zoodat den aanvaller weldra het bloed langs het hoofd liep. Uit nabjjgelegen bakkergen en ook uit andere particuliere woningen was intusschen een groote menigte toegesneldwelhaast verscheen ook een afdeeling politie, die de personen, voor zoover ze bjj de zaak betrokken waren naar het bureau leidde, waar de hierboven genoemde inspecteur, in bewaring werd gebracht. Het verhoor voor den commissaris en den Officier van Justitie duurde geruimen tjjd, zoodat sommigen van de bjj het geval betrokken personen eerst omstreeks 6 uur in den morgen het bureau konden verlaten. Welke verrassingen een oude spiegel somwjjlen kan herbergen, leert ons het geval van een Utrechtenaar, die dezer dagen bjj het uit elkaar nemen van een dergelijk versleten meubelstuk een volkomen onbe schadigd schilderstukje vond. Terecht ver moedende, dat een voorwerp zonder eenige waarde niet op zulk een wjjze zou worden opgeborgen, werd een antiquaar in den arm genomen en uitgemaakt, dat het een werk ie van den 17d'eeuwschen schilder Sandvoort Dirck Dirckszn. 1610—1680 te A'dam. Thans is den eigenaar reeds een som van f 100 en meer voor deze vondst geboden. De schilderjj stelt een jonge, schoone vrouw voor in zwarte kleedjj, met een drie dubbel snoer van paarlen en een borstspeld en oorbellen van diamant. De hoogte is iets meer dan een halve meter. (Utr. Dgbl.) Men meldt uit Brielle: Het behoort wel tot de zeer groote zeld zaamheden, dat er bjj de oefeningen der torpedisten op de Maas vóór Den Briel een ongeluk gebeurt. Dinsdagmiddag evenwel moest dit geschieden, en helaas met doode- ljjken afloop De manschappen van een vlet geraakten te water, maar konden, voor zoover zjj zichzelve niet reeds geholpen hadden, onmiddelljjk gered worden, met uit zondering van één, dio mede door het in dringen van het water in de hooge water laarzen, naar de diepte zonk, en door den zwaren stroom, die er bjj dit onstuimig weer ging, raedegealeept werd, waardoor ook de zeer lang voortgezette pogingen om het Ijjk terug te vinden, tot nu toe vruchteloos bleven. De jonge man was milicien, afkomstig van Amsterdam en zou binnen enkele weken met groot verlof naar huis gaan. De Rijksveldwachter K. te Hengelo (G Men herinnert zich, dat de rjjksveld- wachter W. K. te HeDgelo (G.) in Mei j.1. veroordeeld werd wegens valschheid in geschrifte, waarvan het Hof te Arnhem hem later bjj gebrek aan bewjjs vrjjsprak. Dinsdag stond W. K. weer voor de Zut- phensche rechtbank terecht, beklaagd van huisvredebreuk door een ambtenaar met overschrijding zjjner bevoegdheid, mishan deling eenvoudige beleediging en valschheid in geschrifte. Wat waa er gebeurd Den 28»ten Angustus j.1. was de 18-jarige H. Langwerder door K. betrapt op eene jachtovertreding. K. was hem, om het ge weer in beslag te nemen, nageloopen tot in huis en met H. L. gaan worstelen om het geweer. Toen was diens vader er bjj gekomen en had tot driemaal gezegd >K. myn huis uit", maar K was niet weggegaan, doch had den ouden L. een Blag tegen het voorhoofd gegeven, zeggende: „verdomde smeerlap". Beklaagde K. beweerde, dat hg niet bjj L. ia de keuken is geweest, hoogstens had hjj een voet in de gang gehadde vader en de moeder van den jachtover- treder hadden hem het geweer ontrukt en de vader had hem gestompt. In dezen zin had hjj ook een proces verbaal opgemaakt en dit proces-verbaal, opzettelijk valsch opgemaakt, zooal» d dagvaarding ten laste legde, had hg aan den burgemeester gezonden, door welke gebruikmaking nadeel kon ontstaan. Het kwam bjj het getuigenverhoor in hoofdzaak neer op de vraag, wie gelooft moest worden de getuigen of de beklaagde. Het O. M. schonk aan de getuigen geloof en eischte tegen K twee jaar gevangenis straf, met ontzetting uit zjjn ambt van rijksveldwachter voor zeven jaar. Tevens vorderde het onmiddellijke inhechtenis neming van beklaagde, niet zoozeer op de waarschjjnljjkheid van vluchten als wel, omdat beklaagde, ook al was hg geschorst, nog beel veel kwaad zou kunnen doen, als verlokking tot meineed, enz. De rechtbank ging daarop in raadkamer en gelastte vervolgens onmiddelljjke in hechtenisneming van beklaagde. De slaapziekte De heer J. Biermans. missionaris in Oe- Srada, schrjjft aan de Annalen van het issiehuis RossendaaU »De slaapziekte is nog zeker niet aan het afnemen, integendeel, ik zou haast zeggen, dat zg nog steeds aan het toenemen is Ver scheidene eilanden in het groote Victoria Nyanza-meer, die vroeger zeer dicht bevolkt waren, zgn thans geheel uitgestorven. De eerw. heer Van Term (uit Rotterdam) heeft juist een groote rondreis gemaakt door alle catechuraeuaten onzer Nsambya- mi-sie, die in de nabjjheid van het meer zgn gelegen. Het verslag zjjner reis is hart verscheurend. Waar wjj vroeger in dat dis- strict de bloeiendste catech urnen aten had den, is thans geen levend wezen meer over. Alle Christenen en catechumennaen,die daar vroeger woonden, zgn óf gestorven óf weggetrokken tengevolge der slaapziekte. Op de m- este eilanden zal er over twee ja ren waarschjjnljjk geen mensch meer over zgn. Onnoodig u te verzekeren, dat al onze missiestaties, die in de nabjjheid van het meer gelegeu zgn hebben geweldig gele den, vooral echter Nsambya, Nyenga, Mu- i»ii- en Junjahet meest werd geleden door Buvuma en Kome, die een bange toe komst tegemoet zien. Als een groot geluk kan ik u echter mal den dat de ziekte tot dusverre niet in het binnenland is doorgedrongen. Zoo hebben wjj bjjvoorbeeld op onzen Nsambya-heuvel die slechts 8 kilometer van de kust is ge' legen, nog geen enkel ziektegeval gehad, of schoon geheele dorpen op 5 kilometers af stand van hier geheel zgn uitgestorven. Gelukkig genieten al onzen missionaris sen en zusters de beste gezondheid. Voor al onze zusters houden zich uitstekend en zgn druk bezig met het onderwgs ODzer sspes patrim". Straattoneeltje. Hevige wind, geweldig blazend op de hoeken der straten. Een bejaarde meneer, type van ernst en bezadigdheid gaat langs een der hoofd straten. Uit een zjjstraat, die hg nadert, komt een jonge dame aan, worstelend tegen den wind, die precies op de straat staat. De juffrouw, baog dat haar hoed zal opwaaien, keert zich op den hoek met den rug tegen den wind in, scharrelt zoo met wapperende kleeren ruggelings achteruit. De bejaarde meneer, om zich staande te houden, balanceert tegelgk met beide armen. En ruggelings achteruitgaande laveert de dame precies in die armen Hony soit qui mal y pense Volgens een bericht uit Tokio aan de „Times", ia het eiland Formosa Zon dagochtend door een hevige aardbeving geteisterd. Meer dan 150 huizen zgn ver nield en 78 menschen kwamen om het leven. Ook uit Asjabad, in Transkapië, komt bericht van een herige aardbeving. Uit Schotland wordt gemeld, dat daar plotseling groote verandering in de weersgesteldheid gekomen is. Het mooie weer van de laatste twee maanden heeft plaats gemaakt voor hevige regens, terwjjl in de noordeljjke districten veel sneeuw gevallen is en de geheele streek een win- terkleed heeft aangetrokken. Het is er reeds vinnig koud. In de nabjjheid van Lamorteau (Frankrjjk) is een automobiel, waarin een familie uit Muntmédy vader, moeder en twee dochters gezeten was, in bot sing gekomen met een paard en wagen. De wagen werd weggeslingerd en de automobiel sloeg omver. De beide meisjes waren onmiddellijk dood, haar moeder ver keert in hoogst bedenkeljjken toestand, haar vader is inwendig, maar niet levens gevaarlijk gekwetst. De bestuurder van net paard is er met den schrik afgekomen. Het paard is dood. In Londen is een jong Amerikaan aangekomen, kapitein Vetrio, die vergift kan innemen, zonder er scbadeljjke gevol gen van te ondervinden. Vrjjdag heeft hjj in Queens's Hotel, in tegenwoordigheid van eenige medici, gegetenParjjsch groen, strychnine, indigo blauw, fosforus, en an- tropine, en wel in zoo groote hoeveelheid, dat ze, volgens deskundigen, voldoende zou geweest zgn een heel regement te dooden. Kapitein Vetrio waagt zich niet aan zuren, maar alle andere vergiften du»ft hjj gerust innemen. Van fosforus krjjgt hjj alleen een onaangenamen smaak in den mond. Uit Transvaal. Unze Correspondent uit Pretoria meldt Het is niet zoo lang geleden, dat Lord Milner ons vertelde dat hjj geen twee dnb- bultjes gaf om hetgeen men 6000 mjjl hier van daan (in Engeland) van hem zeide, zoolang hjj zich maar verzekerd achtte van de toe genegenheid van de menschen hier ter plaatse. Doch hier begint de groote liefde voor ons, waarvan Z.Exc. zoo graag spreekt, zoo lang zamerhand te wantrouwen en als hjj er niet spoedig een doorslaand bewjjs van geeft, zal hjj ervaren dat wjj geen ,twee dubbeltjes voor hom geven*. Na langdurige discussio werd eindeljjk door de Hollandschegemeente van Stellenbos besloten geen Engelsahe kerkdiensten meer in de Hol- landsche kerk aldaar te houden. Deze diensten werden er voor de laatste veertig jaren gehouden en het besluit daar nu een einde aan te maken, werd genomen op initiatief van de Theologische Seminarum aldaar, wat verwondering wekt is dat zulke ooit gehouden werden en dat er nog Afrika nen zjjn, die voor behoud er van pleiten doch de afschaffing is mjjns inziens een verbljjdend leeken en zal hier zeer zeker met tevredenheid wordon vernomen. Gevechten van Chineezen en Kaffer* of van Snezen (Chineezen onderling) is op mjjnen aan de ordo van den dag. Er is 1.L Dinsdag weer een Snezen-ruzie geweest op de Glen-Deep-mjjn De Snezen- opzichters, werden door hun landslieden aan gevallen en lecljjk toegetakeld met al wat zjj in handen konden krjjgen, als, pikhouwelen, stokken, koevoeten enz. Van oen der gele opzichters werd het oog uitgestoken. .Men telefoneerde onmiddelljjk aan do politie, die kort daarna op een jaaggalop kwam aanzet ten en het opstootje onderdrukte cn de bel hamels werden in arrest genomen. „Ik ben benoemd tot adjudant van den keizer en ik zal voor deze overwinning het kruis van den heiligen Georges krjjgen." „De Japanners zgn nu vlak bg Port- Arthurzg hebben twee van mjjn ver schansingen aangevallen. Een is er door mjjn compagnie verdedigd, twee peletous tegen een geheel regiment. Zeven-en-twin tig uren heeft het gevecht geduurd. 900 Igkeu liggen nu op het slagveld." „Nog een andere verschausing is door mjjn derde compagnie verdedigd, eveneens tegen een geheel regiment. De comman dant werd ernstig gewond, de jongste offi cier gedood, maar ten slotte zgn de Japan ners gevlucht met achterlating van acht honderd dooden." „Van het vjjf-en-twintigste regiment hebben de Japanners twee verschansiugen genomen, zjj houden moedig stand en het is onmogeljjk hen eruit te verdrgven." „Een groot aantal van hen sneuvelt bjj eiken aanvul. Zjj rukken voort als een wolk van sprinkhanen en de geheele massa is Bpoedig in de pan gehakt." „De Japanner is een merkwaardige vjj- and, behendig, boosaardig, dapper en zeer kundig. Onze oorlog met hen zal een groote verandering teweegbrengen in odzo matiier van oorlogvoeren." „Er zgn nu reeds vier officieren gedood en acht gewond." „Wanneer zal Koeropatkine komen om ons te helpen Niemand weet het." „Sedert den 26 Juni heb ik mjj niet ontkleed. In mjjn uoiform gehuld slaap ik op een veldbed. Des nachts waak ik meestal, maar overdag slaap ik eenige uren." „De dagen gaan met verschrikkelijke snelheid voorbjj. Eer men tjji heeft gehad om na te denkeu is er eeu maand om. En te weten, dat wjj nu reeds 7 maanden strjjden." HERFSTSTEMMING. De „Morning Post" verneemt uit Sjang hai, van Woensdag, dat het Russische leger aan de Sjaho voortdurend versterkin gen krjjgt en thans 300.000 man telt, met 1200 stukken geschut. Het leger is thans sterker dan het ooit geweest is. Naar de „Daily Mail" uit Nogi's hoofd kwartier verneemt, zou de Russische kruiser „Bajan", te Port-Arthur, getroffen zgn door vjjf houwwitser-granaten, die op 8 K. M. af stands werden afgeschoten. De kruiser moet ernstig beschadigd zgn. Volgens een telegram uit Tsjifoe aan hetzelfde blad zgn de aanvallen op Port- Arthur tgdelgk gestaakt. Een poging van de Japanners om het buitgemaakte geschut in de forten te houden, gelukte wegens het hevige kruisvuur der Russen slechts ten deele. De Japansche vloot handhaaft de blokkade steeds scherper. E'n brief uit Port-Arthur. De zuster van kolonel Semarof, een der verdedigers van Port-Arthur, heeft van haren broeder een brief uit Port-Arthur, gedateerd 2 September, ontvangen en die in een Russisch blad gepubliceerd. „Nauweljjks kan ik nog een brief sckrjj- ven. Groote God, wat is het lang geleden, dat ik je geschreven heb en welk een leven heb ik sinds dien tjjd geleid. Wat een slagen en welk een verantwoordeljjkh-id. Uit den slag bjj de heuvelen van Zeleny heb ik de overwinning weggedragen. Ik had het bevel over een detachement van vjjf en-twintig compagniën en daar ik -van plan was te trachten een bealissenden slag te slaan, werd deze macht op zes-en-veertig compagniën gebracht, bjjna een divisie.1" Weer zond do herfst zjjn ruwe boden En spreekt van bangen scheidcnstjjd. Het woudkoor is roods heongevlogen Voorbjj is wat ons heqjt vorbljjd, Do nachtwind huilt langs bosch en heido, En spreekt van welken en vergaan. Zjjn stom getuigt door beemd en weide ,'t Is met uw bloeitjjd thans gedaan.' Wjj smaakten heel lang zomerweelde Dat alles ia voor goed nu heen. Van wat door groei en bloei ons streelde, Bljjft slechts d' erinnering alleen. Als ongewenschto noodweer-tolken, Staan dreigend straks de stormen klaar. Omhullen dichte rogenwolken Onze sarde met uev'len, droef en zwaar. Gjj herfstgetjj, spreekt van verdwjjnen, Van weikon, dorren en vergaan Van strijden, ljjden en verkwjjnen, En doel ons harte pjjnljjk aan. 't Is gaan en komon in dit leven Niets biedt ons de aarde, dat bvkljjft Maar wal ons troost en krucht kan geven, Is dit geloot«Gods liefde bljjft. W. M. Ta. Tijdstippen van verzending der Brievenmalen. Naar Oott-Indii Vericodionweg. p. uapoct «ia Rotterdam 11 p. Holl. mail via Genua .15 p. Holl. mail via Mamilla p. Fran«:h. mail «ia Mantilla 11 Naar Palrmbaog, Ri<mw, Haoka BUlitoo ea 'L W.L AU. van Bornao, mail »ia Brlodiai 0.1™ d.r ter T&** *7 IvTSSt IS KM 7.— atv. 7.— 'atv. 8.80'inam 7.— 'tav. 8.80'at mail »ia Itrindiai eiken Vrijdag Holl. mail via Geooa 16 en 29 No» tav p Dnluebe mail via Napola*) tS ll.S0Wof Alleen naar Atjcb, Snmatra'i Ooetknit, Palambong, Kiouw, Banka, Billitoa en Z.-W. Aid. van Bornao. overige gedi-elte vaa Ned. Ooet-ladiA wordt alleen rrrla^ea der af maden via Napela ranondaa. Naar Guyana Suriname p. teepoet via Amatardam 16en99 No» 7 "»av. p. mail over Engeland 21 7.— 'tav. mail via 8t. Nesnirc 7 Dec i 7.'tav. Naar CurafaoBonaire en Aruba p. teapoat »ia Amatcrdam 16 an 29 Nov. 1,'lav *'kca Diasdsg oi_ JuB*u,n Vrgdag M 04m- p. mail via Hamborg IS en 28 No». 7.— (alleen Naar St, Martin, St. Euttatius en Saba p. torpoet via Amatardam li en 59 Nov. I 7.'aar. p mail ovar Engeland SI I 7.'ea*. Naar Kaapland, Natal, Oranje- Rivierkolonie en Transvaal: eiken Vrjjdag, 3.30 's nam. Correspondentie. Het ingezondens geteekend N. N. is niet geschikt voor plaatsing Stoomvaartberichten. Het ss. «Tuntalus", v. Amst. n. Java via Lirerpool, pass. 7 Nov. Wight. Hot ss, «Prins Hendrik", v. Bat. n, Amst. vertr. 7 Nov. van Genua. Het ss. «Bali", r. Bat, n. Amst., vertr, 8 Nov. van Genua. Het stoomschip «Koningin Wilbelmina,* v. Amst. n. Batatia, vertr. 9 Nov. van Suez. Het atoom*chip .Prinses Sophie*, v. A'dam n. Batavia, arriv. 9 Nov. te Sabang. Hot stoomschip «Floros*, v. Batavia naar A'dam, pass. 10 Nov. Fortespuria. Het stoomschip «Oranje', v. Batavia naar A'dam, vertr. 10 Nov. van Pcrim.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1904 | | pagina 1