KLEINE COURANT 't Vliegend Blaadje Het kwade geweten. voor Helder, Texel, WIerIngen en Anna Paulowna, No. 3313. Woensdag 16 November 1904. 32ste Jaargang. Bureau: Spoorstraat. Telef. 59. Bureau: Koningstr. 29. Interc.-Telef. 50. A"bonnement Vliegend Blaadje p. 3 m. 50 et., fr.p. post 75 ct, Boitenl. f 1.25 a Zondagsblad 37'» 45 >0.75 Modeblad 55 >80» 0.90 Mozik. Bloemlezing >>>60>>>>85> 0.90 Voor 't Buitenland bjj vooruitbetaling. VERSCHIJNT DINSDAG- EN VRIJDAGMIDDAG. Uitgever*BERKHOUT Co., te Helder. Bhpmhi Spoorstraat. Aavertentlön van 1 tot 4 regels25 Cent. Elke regel meer 6» 4 maal geplaatst, 1 maal gratis. Bewjje-exemplaar 2l/, Ct. Vignetten en groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentiën moeten uiterlijk des DINSDAGS- en VRIJDAGSMORGENS vóór 10 uur aan het Bureau bezorgd zyn. Nieuwstijdingen. HELDER, 15 November 1904. Volgens bjj Lloyds ontvangen bericht is een Fransch barkschip (naam nog on bekend) ter hoogte van Prawlepoint in aanvaring geweest met een Nederl. oorlogs schip, waarvan d^ naam eveneens niet hekeod is (de Hertog Hendrik"?). De Fransche bark beliep eenige schade. Om trent eventneele schade aan het oorlogs schip is niets bekend. De adjudant-onderofficier Kru'e, van het 2de bataljon 10de reg. intanterie alhier, zal 15 dezer den dieost met pensioen verlaten en wordt benoemd tot administrateur bjj het militair kleediDgmagazjjnte Gorinchem. Zondagmorgen tjjdens de vroegmis in de O. L. V. Kerk aan ds Nieuwstraat alhier, zakte zekere M. uit Schagen, die een bezoek aan hier vertoevende familie leden bracht, in elkaar. De man werd in de püstorie gebracht on was eenige oogen- blikken nadien een ljjk. De goud- en zilverhaodel van den heer Manikus, aan den Kanaal weg alhier, had j.1. Zaterdag 75 jaren bestaan. In 1829 werd de zaak door den vader van den heer H. M. Manikus gesticht. J.1. Zaterdagavond hield de Gym nastiek- en Exercitie-Vereeniging „Pro Pa- tria" in „Casino" voor de tweede maal een feesteljjke vergadering ter gelegendheid van haar 20-jarig bestaan. De president, de heer F. C. H. Schlah- milcb, deed in zjjn openingswoord uitkomen, dat op 1 Octden oprichtingsdatum der vereeniging, het feesteljjk samenzjjn een huiseljjk karakter had gedragen, doch dat. nu de directeur weer tegenwoordig is, een gymnastiekuitvoering wordt gegeven, waar- bjj alle afdeelingen medeweiken. Verder constateerde hjj, dat „P. P" thans een flinke, krachtige vereeniging is, hetgeen roornameljjk aan den jjver, deu tact en de bekwaamheid van den directeur, den heer M, P. Van Hoojjdonck, is te danken, die sinds 1888 aan de club is verbonden. Uit naam der turners bracht] Spr. daarvoor dank en als bewjjs van waardeering bood hjj hem een fraaien lauwerkrans aan. (Ap plaus). Hierna werd de vergadering met den bondsklap door alle aanwezigen voor geopend verklaard. De heer Van Hoojjdonck »prak daarop eenige woorden, waarbjj hjj dankzegde voor de eer hem bewezen en bracht teven9 een deel van den lof hem toegezwaaid, terug op den heer Schlahmilch, die geheel belangeloos de leiding der joDgste ad.-pi- ranten op zich Dam en op zoo'n uitstekende wgze den grondslag legde voor het verdere gymnastiekonderwijs- Hjj hoopte nog vele jaren op dezelfde aangename wjjze met hem te mogen samenwerken. Eea driewerf hoerabezegelde deze woorden. Vervolgens verkreeg de heer C. S. Jaring het woord. Deze feliciteerde namens hel Gew. Bestuur Noord-Holland van 't Ned. Gymnastiek-Verbond en namens de zuater- vereeniging „Oefening kweekt kunst" de feestvierende vereeniging, daarbjj de beste wenschen voor den bloei van „P. P" en van de gymnastiek uitsprekende. (Applaus). AIsdu kreeg men een buitengewoon fraaie tableau, gevormd door eenige dames, te zien, voorstellende een hulde aan „Pro Patria". Luide werd dit tableau toeg juicht. Daarna baddeu verschillende gymnastiek oefeningen plaats, die alle correct uitge voerd werden. De vrjje oefeningen van de jongste adsp. afd. en de Btaafoeningen der hoofdafd. en van de oudste adsp. afd. munt ten uit door orde en regelmaat. De werk zaamheden aan brug, rek en ringen ge tuigden van goede leiding en jjverige oefe ning. De 2 luimige voordrachten schonken een aangename afwisseling. Het vjjftal niarmergroepen, dat tot slot werd gegeven, leverde een fraai effect, en wekte aller bewondering. Na afloop daarvan ver maakten de turners en hunne dames zit li nog geruiruen tijd met een dansje. De bekende zangvereeuiging »Jacob Kwast" te VVoguum is vojrnemens op Zondag 27 November a s. een middag concert te geven in Casino. Ten einde dit gezelschap bjj onze plaat-t- genooten te introduceeren, kunnen wjj niet beter doen, dan het volgende verslag uit de Nieuwe Courant over te nemen, betreffende den op 4 September 11 in den Haag gehouden wedstrijd, waar zjj schitte rend uit den Etrjjd kwam DeMsnnenzangvereeniging Onderlinge Oefe ning alhier heeft gistermiddag en -avond den nationalen zangerswcdstr jjd ter gelegenheid van haar 10-jarig bestaan besloten met wedstrjjdcn 2e on lo afdeeling voor gemongdo koren, een nieuwigheid, althans voor 's-Gravonhagc. Dc uilslag van de middagwcdstrjjdcn was, dat met den len prijs ging strjjkon do lioder- tafol Dc Vereenigde Zangers te Amsterdam, aan wio dc jury met algomeeno stemmen die onderscheiding toekende, bestaande in een lauwertak, aangeboden door staatsraad mr. Heydenrjjck. Den 2en prijs verwierf met 7 tegen 2 stemmen do Koninklijke Nationale Zangschool, alhierden 3en, met 7 tegen 2, de veroeniging Kunstgenot, alhierden 4en Euphonia alhier, met 6 tegen 3, en den 5en Polyhymnia te Rotterdam met 5 tegen 4 stemmen. Des avonds werd 't concours le afdeeling voor gemengde koren gehouden. Dat was een prachtigo avond en een zeer verrassende, in zoover daarbjj een kleine zangvereeniging uit Wognum, Noord-Holland, en genaamd Jacob Kwast, in den eoro-wedstrjjd drie groote zangvereenigingeu uit Den Haag en Amster dam versloeg. Maar een ieder gunde gaarne en van harte deze provinciale concurrente haar succes, want de boertjes en boerinnetjes zongen zóó prachtig en gaven zulk een mooie sopraan-solo te hooren, dat iedereen verrukt er over was. Do zangeressen droegen de Noordhollandscho kap met den hoed daarboven, hetgeen een aardig effect maakte op het podium. De uitslag was als volgt: le prjjs met 5 tegen 4 stemmen Oefening baart kunst, te Amsterdam2e prjjs mot 5 tegen 4 Jacob Kwast, te Wognum 3e prijs met algemeene stemmen Onder ons, te Haarlem; 4e prjjs met 7 tegen 2 Polyhymnia, te Schiedam. Daarna kampten de le- en 2e-prijsnummers van des middags en des avonds om de twee eereprijzen, on hiervan was dan 't resultaat dat behaald werden lo eereprjjs met tegen 4 stemmen door de vereeniging Jacob Kwast te Wognum en de 2o eereprjjs met C tegen 3 door de Ver eenigde Zangers te Amsterdam. Onbeschrjjfljjke geestdrift verwekte deze uitspraak en de directeur van Jacob Kwast, de heer W. Saai, werd herhaaldelijk vóór- geroepen. Op straat werd da winnende zangvereeniging begroet met een spontaanEn de boeren hebben 't overwonnen, hiep hiep hoera enz. De dader van den moord in dl Scheveningsche Boechjes gevat. Men meldt nit den Haag; Naar men verneemt is Zatermiddag, in ver band met den moord, in de Scheveningscho Boschjes gepleegd, een persoon aangehouden in het Haagsche Bosch. Deze persoon, die zich zonderling gedroeg, is voor den rechter commissaris gebracht. De arrestatie van den vormoedeljjken dader geschiedde dien middag in het Haagsche Bosch, tusschen de Laan van Nieu v Oost- Indië en de boschwachterswoning, door den rjjksveldwachter P. Vermeulon. De aange houdene liep alsof hjj dronken was tegen het publiek aan te slingeren- Toen do aanhouding geschied was, liepen de tranen den aangehoudene uit de oogen. Hjj werd onmiddelljjk gefouilleerd en in een zjjner zakken werd een fjjn mesje gevonden (een z.g. pennemesje), waarop een bruino vlek aanwezig was, vermoede!jjk afkomstig van het bloed van hot slachtoffer, misschien echter ook een roestvlek op het lemmer. De aangehoudene, een jongmensch van on geveer 17 jaren, zekere B., werd door twee genten en den genoemden rijksveldwachter naar het parket van den officier van justitie gebracht, wuarna in het huis van bewaring dc instructie is aangevangen, die op het oogenblik nog voortduurt. De gearresteerde moet aan den rijksveld wachter bekend hebben tweemaal naar het hoofd van mevrouw Kruseinan gestoken te hebben en toen hard te zjjn weggeloopen. Reden voor zjjn daad gaf hjj niet op. Nader vernomen wjj, dat de aangehoudene is L. M. Brouwer, zoon van den onder directeur dor Brood- en Meelfabriek te 's-Gra- enhage. Hjj heeft hjj de instructie eene volledige bekentenis afgelegd, waarnit bljjkf, dat tusschen hem en hot slachtoffer geen fa miliebetrekking on niet de minste verstand houding, haat of wrok bestond, doch dat men hier eenvoudig to doen heeft met een moird, uit moordlust bcdroven. Hjj het verhoor moet hjj zich dan ook zeer cynisch en onverschillig gedragen hebben. De gearresteerde is door mevrouw M„ die het treurig feit heeft zien plegen, cn door alle getuigen, die reeds door den commissa ris van politie te Scheveningcn, door den heer Spjjkcns, gehoord zjjn, herkend als de persoon, die op don bowusten middag in de Scheveningscho Boschjes het feit bedreven heeft. Een woord van hulde komt toe aan den brigadier Vermeulen, die terstond op de ge duchte kwam. dat deze persoon, die zich zeer zonderling gwroeg en nuar de hoornen keek, geheel beantwoordde aan het signalement, door do activiteit van den commissaris van politie Sjjpkens op zoo ruime male onder de beambten van politie verspreid. De dader, die net gekleed was, is in ver zekerde bewaring gesteld en werd heden avond in het Ziekenhuis geconfronteerd met het ljjk van zjjn slachtoffer. Nog vernemen wjj, dat de moordenaar ver klaard heeft, dat hjj ieder ander, dien bjj op het oogenblik, toen hjj den moord beging, toevallig ontmoet had, hetzelfde lot zou hob- ben doen ondergaan. Nader meldt men Niet minder sensatie dan bjj het bekend worden van den moord in de Boschjes zelve, heeft Zaterdagmiddag en -avond de arrestatio van den vermoedeljjken dader gewekt, vooral toen bekend word, dat de verdachte een 17- jarige jongen was, nog bjjna oen kind, van ouders, die hier ter stede een hoogst gunstige reputatie genieten. De arrestatie van den knaap heeft in den kring van dit huisgezin meer verbazing dan bepaald ontsteltenis gewekt. Vader en moeder en de tweede zoon, een 16-jarige jongen, geven als hunne vaste over tuiging te kennen dat de knaap niet in staat is tot het plegen van zolk een misdrijf, en de ouders verkecren in de stellige meening, dat zjj hun zoon, al heeft hjj de meest besliste beken tenis afgelegd, spoedig tot hen zullen zien terngkeeren, en dat de afgelegde bekentenis te wjjten is aan het boogst zenuwachtige ge stel van den jongen. Hjj is steeds «eggen zjj een zennwljjder geweest, maar hij is een uiterst zachte, geljjkmatig gehumeurde jon gen. Hij is nu ongeveT twee maanden hier, na negen maanden in Amerika te zjjn geweest als farmer op een hoeve van «jjn oom. Vroe ger was hjj op school bjj den heer Ubbens, en de onderwjjzer klaagde steeds dat hjj zoo slecht leerde. Hjj was altjjd slaperig en moede. Hjj heeft vroeger oene operatie ondergaan uls ljjder aan adenoïde vegetaties. De ouders zjjn steeds bevroi sd geweest dat hun jongen, door zjjn gesiel, het nooit ver in de wereld bren gen zou- Hjj deed dan ook sedert zjjn terug keer uit Amerika niets. Thuis las hjj nu cc dan een boek, doch niet dan na herhaahlo aansporingen van zjjn ouders, om iets uit te voeren. Hij las nu en dan eens Engelsche gedichten en bladerde ook in een Ilollandsch boek, een bloemlezing van gedichten. Op den dag waarop dc moord gepleegd is, Woensdag jl., is bjj, naar sjjne moeder zegt, ongeveer 31/* uur uitgegaan, en circa half vjjf, kwart voor vjjven teruggekomen (de moord is ongeveer 4 uur gebeurd), in de ouderljjke woning aan het Groenowcgje. Op nitdrukkeljjk gedane vragen antwoordden dc hnisgenooten eenstemmig dat zjj dien middag absoluut niets hjjzonders aan d n knaap be merkt hebben. Hjj heeft smakeljjk mede bet middagmaal genuttigd, vroeg niet des avonds naar de courant, en toen een der hnisge nooten het bericht van den moord voorlas, was de knaap even gewoon als altjjd. Toen de moeder, nadat zjj het signalement van den moordenaar gelezen had, geheel onwillekeurig, of liever gekscherend, zeide: Goed, dat jjj niet in de Schevoningscho Boschjes geloopen hebt, want jjj ljjkt wel wat op dat signale- t, en ze zouden jou licht voor den moor denaar kunnen honden, antwoordde de knaap op volkomen natuurljjken toon«Ja. dat zou wel kunnen", althans zoo iets dergeljjks. Do vader zegt dat de knaap geen jekker draagt; hjj gaat altjjd uit iu een demisaison of lange regenjas, en heeft bjj morsige stru in wulken toestand dien Woensdagmid dag de straten waren, meestal lederen broek- beschenners aan. Geen der huisgenooten weet te beschrjjven welk zakmesje de knaap droeg. Hoe laat hjj li e d c n middag is uitgegaan, is niet bekend. Do moeder deelde nog mede. dat zjj zich dc afgelegde bekentenis volstrekt niet ver klaren kon, hoewel zjj moest erkennen dat do jongen wel geneigdheid schijnt te bezit ten, om de schuld van iets op zich te nemen zonder inderdaad schuldig tc zjjn. Dat was eens gebleken bjj een klein geval, dat op school gebeurd was, toen de onderwijzer, die kerheid van iots wilde hebben, een bedrei ging uitte, waardoor alle leerlingen zouden getrollea worden. Maar thuis gekomen, zeide de jongen dat hjj het stellig niet gedaan had, waarop zjjn moeder hem zeide, dal hjj wel gek leek om voor anderen de schuld op zich te nomen. Tegenover deze beschouwing van den toe stand door do ouders van den verdachte, staat do zeer volledige en in alle bjjzonder- heden afdalende bekentenis van den knaap, die, naar wjj nog nader vernemen, heeft medegedeeld, dat hij alle personen, die aan do politie een soort beschrijving van drn vermoedeljjken dader hebben gegeven, dien dag beeft gezien. Ook andore personen, zooals kindermeisjes met kinderwagens, agenten op het rjjwiel enz. enz., herinnert hjj zich vol komen te hebben gezien. Hjj zegt dat mevr. KrusemanPot, een dame die hjj volstrekt niet kende (ook bjj de huisgenooten is deze dame, noch iemand van hare familie, bekend), hem naar den weg gevraagd heeft. Toen heeft hjj als een wilde, uit onhedwingbaren moordlust, het feit bedreven. Hjj heeft met de eene hand haar hoofd vastgehouden en met dc andere den steek toegebracht. De aangevallene was zegt hjj dadeljjk dood. Hjj ia weggeloopen en heeft in den vjjver van de Waterpartij in de Boschjee, waar hjj voorbjjging, de handen gewasschen. Zaterdagavond is de gearrestoerde tegenover het ljjk gebracht, dat hjj, naar wjj vernemen, herkend heeft. Hjj was daarbjj eerst heel gewoon, geljjk hjj ook gebleven is tjjdens do gehcele voorloopige instructie hedenmiddag in het Huis van bewaring in de Casuarisstraat. Later werd hjj bleek. Aan het «Vaderland* ontleenen wjj nog de Tolgende bijzonderheden Bjj zjjn schoolmakkers stond Marius Brou wers niet kwaad aangeschreven, maar bemind was hjj niet. Hjj zocht geen omgang met de jongens, was altjjd een beetje nerveos en stil. Slechte karakterneigingen werden niet bjj hem waargenomen. Juist, dezer dagen zou Ljj een administra tieve betrekking aanvaarden op een Technisch Handelsbureau in den Haag. Aan de directie van dit bureau verklaarde Brouwers bjj zjjn sollicitatie, dat hjj in Amerika op do boer- dorjj van zjja oom was geweest en dat het zjjn plan was om na oen voorbereiding op dit bureau een plaats bjj de Nederl. Handel-Maatschappjj te zoeken. Do directeur van het Technische Bureau kreeg van Brouwers een niet ongunstigen indruk alleen keek hjj wat schuw en stuursch uit zjjn oogen. De heftig ontroerde toestand, waarin Brou wers verkeerde, toen hjj naar het Huis van bewaring werd overgebracht, veranderde later in een uiterljjk kalme, zelfs onverschillige houding. Toen hjj in de getuigenkamer op zjjn verhoor zat te wachten, zag men hem eens zelfs lachen. Onmiddelljjk was de vador van don moor denaar gewaarschuwd, en spoedig was hjj ter plaatse, om ter beschikking van don rechter van iostrnctie te worden gesteld. De heer Brouwers was zeer kalm en weigerde Ix-sliat in de schuld van zjjn zoon te gelooven. Hjj kón zoo'n daad niet hebben begaan. Later echter, in een gesprek met den commissaris van politie Sjjpkens, toonde de ongolukkige vsder zich minder vas; overtuigd van de on schuld van zjjn zoon. Het verhoor heeft thans den gang van znken in het vreesclijke moordgeval aan het licht gebracht. Brouwers is toen later weer opgewandeld kwam ook voorhjj een bank op een pad achter do Batuaf, waarop een dame, mevr. I., wonende in de Riouwslraat, met een kinderjuffrouw en haar beide kinderen zaten. Toen mevr. I. Brouwers zag aankomen trof haar diens ongunstig uiterljjk, en zjj vond het geraden maar liever met He kinderen weg to gaan. Reeds was mevr. I. met de kinderen opgestaan en de kinderjuffrouw zou volgen, maar tevoren kwam Brouwers nog evon naast haar zittenzjj schrikte van Hronwers' ongunstig uiterljjk en snelde dadelijk weg. Brouwers is toen later weer opgewandeld en kwam toen mevr. Kruseman tegen, die hem den weg vroeg naar de Wittebrug. Brouwers ging een eind met haar mee. Vcrmoedeljjk heeft de moordenaar haar een verkeerden weg gewezen. Gekomen op de reeds vermelde plaats achter de tenniibanen van dc Bataaf, heeft hjj zjjn slachtoffer van achter aangegrepen cn de doodeljjke mes steken toegeraebt. N. Rolt. Ct. Texel, 1 4 November. De beide visschersveroeuigingen op het eiland zullen trachten een fonds voor weduwen en weezen van zee- en landlieden te stichten- De dikwjjls terugkeerei d zo-rampen hebben tot dit initiatief doen b-slnitcn. Ook wil men beproeven, ot h-t niet mogelijk is, dat het beruchte Bcbiet- vlotje, hetgeen jaarljjks op de reede ver ankerd ligt, daar niet weder gestationeerd worde, omdat het veel gevaren rplevert In de laatute dag en is veel hout op h» t Noordzeestrand aangespoeld, hoofdzakelijk mjjnstutten. Het aangespoelde is reedB grootendeels geborgen. Voor de nagelaten betrekkingen d-r ver ongelukte Urker, Heldersche en Enkhuizer vis«jhars, heelt men alhier gecollecteerd f 106,50. Aan ieder der drie plaatsen is bet derde gedeelte opgezonden. Verdronken. Volgens een te Urk uit IJmuiden ont vangen telegram is de visscher Gerrit Bakker, schipper op U- K. 261, overboord geslagen en verdronken. Hg laat een weduwe met een kind onverzorgd na. Uit het Buitenland. Acht torpedovernielers, vjjf kruisers en ze transportschepen van het Oostzee-cskader liggen in de baai van Kreta. Wocr zjjn eenige schepen van de Russische vrjjwillige vloot, onder handelsvlag, dan Bosphorus en de Dardanellen door, naar de Middellandsche sec gestevend. Uit Rarjjs wordt gemeld, dat de samentrekking der gehcele vloot zal plaats hebben te Madagascar en dat daar een vol doende voorraad kolen voor den heelen tocht door de Aziatische wateren zal worden in genomen. Man meent te weten dat de heelo vloot Wladiwostock zal trachten te bereiken en dat hiermee nog ongeveer twee en een halve maand zullen gemoeid zjjn. Natnurljjk bereiden de Japanners zich voor om de Russen te ontvangen. De correspondent van de .Daily Tclegraph* te Tsjifoe deelt mee, dat met ecnigo haast uitvoering gegeven wordt aan to voren beraamde plannen van aanslagen op de naderende Russische vloot. Japunsche zeeofficieren, die maar eenigszins nit den dienst kunnen worden gemist, worden naar Tokio geroepen om van daar uit naar verschillende aangewezen ponten te worden gedirigeerd. In een redevoering heeft de Engelsche minis ter lord Landsdowne de Doggersbank kwestie nog eens breedvoerig besproken. Hjj bleek daarbjj zser vredelievend gestemd te sjjn. De Russische regeering bljjft vasthouden aan de mrcniug in het ontvangen rapport genit, dat n.1. vreemde torpedobooten sjjn gezien. Zjj looft groote bedragen uit aan hen. die omtrent het aanwezig zyn van torpedobooten in de Noordzee eenige inlichtingen kan verstrekken. De Engelsche .Board ot Trade' zal deze week een bogin maken met het onderzoek naar bet voorgevallene, hst hooren der ge tuigen, enz. alles io het openbaar. Zuoals in olken oorlog gcbruikeljjk is, duiken van tjjd tot tjjd berichten op omtrent interventie ook nu, tusschen Rusland en Japan. Hoewel sommige in stellingen vorm worden gegeven is er toch geen staat op te maken. Wat do thans loopendu geruchten betreft, is van den kant der beide oorlogvoerende partjjen tegen tusschenkomst gesproken. Rusland liet sjjn gezant verklaren, «dat het formcelo verzet tegen eenige tusschenkomst op dit oogenblik, door alle partjjen zal geëerbiedigd worden.» En de Jaj>anache gezant, zoo wordt uit Washington gemeld, heeft aan do Ameri- kaanscho regeering to kennen gegeven, dat zjjn land eiken stap door bemiddeling zal af- wjjzon, vóór den val van 1'ort-Arthur. Naar verluidt heeft de Japanache gezant le 1'arjjs echter te kennen geven, dat zjjn land niet ongeneigd zou zjjn to onderhandden, maar dat van Japan, als overwinnaar, niet de oorsto stap mocht verwacht worden. Do Fransch.Engelsche conventie is in de Engelsche kamer na slechts korte discussio aangenomen. Niet zoo echter in de Fransohe. Daar beraadslaagt men er reeds dagen over. Delcassó, die het vordrag steeds verdedigde, wees er op dat Frankrjjk volstrekt mets noodeloos opoffert. Wat Frunkrjjk prijsgeeft heeft Engeland noodig en wat Engeland op offert komt juist Frankrijk te pas. De kamer is het verdrag ook niet ongunstig gezind naar uit de stemmingen bleek. Een voorstel tot verdaging der besprekingen werd met 435 tegen 60 stommen verworpen cn de verkla ringen van minister Delcassó goedgekeurd met 436 tegen 94 stemmen. Eene motie vragende om aanvullcndo onderhandelingen orer New- Foundland werd na bestrijding door den minister verworpen. Toen bjj nadere over- weging bleek dat do min. zich er wol raeo kon vercenigcn, werd zjj inet groote meerder heid aangenomen. Zoo men ziet «alles zal wol rech koin* doch de Fransche kamer wil niet den schjjn hebben dat zjj op bestelling werkt; zjj heet liever breedsprakerig. Minister Combos heelt thans namens de regeering hot wetsontworp tot scheiding van kerk en staat ingediend. De bepalingon ervan sjjn nog maar alleen aan do commissie voor die zaak bekend. De uitnoodigingen tot bjjwoning der tweed® Vredesconferentie ook ditmaal in den Haag, zjjn verzonden. President Rooaevelt wil aan die Conferentie onder meer opdragen de be handeling van De rechten cn plichten der neutralen voornamelijk wat betreft het onder scheid tusschen absolute cn betrekkoljjke oor logscontrabande, en de behandeling van scho- pen van oorlogvoerenden en hun bemanning zoo zjj schuilplaats zoeken in neutraio havens do onschendbaarheid van particurier eigendom in den zeeoorlogde beschieting van havens, steden en dorpen door eene marine-strijdkracht. Zeer waarschjjnljjk zullen ook worden be handeld de voorstellen der Nederlandsch® rogccring tot aanvulling van bestaande bepa lingen omtrent hospitaalschepen. Zoo men ziet zjjn de ponten wel van groot belang en eono regeling ervan, eene overeenkomst dienaan gaande voor allen aanvaard, zou ook in dezen oorlog reeds goede diensten hebben bewezen. De Finsche Senator Schanmann, omtrent wiens zaak wjj meermalen schreven, is nit de gevangenis te St. Petersburg ontslagen en naar Uelsingfors teruggekeerd, waar hjj door de bevolking geestdriftig word ontvangen. FElllLLETOV 20.) Hoe denkt ge er over Het weer is prachtigik geloof, dat het mjj goed zou doen, als we eens alle schuren van de hof stede langs reden, en een omweg maakleu langs Wesldorfdan hadden wjj het geheel goed gezien.* Christiaan keerde zich om en zette de paarden aan. Von Knee en Gertrude zaten zwjjgend bjj elkaaar. Na ruim een uur rjjdens hielden zo stil voor het huis van don jostitieraad. Christiaan moest het rjjtuig naar het Monnikkenhof brengen en uitspannenm jjnhecr von Knee en Gertrude zouden daar overeen unrlje ook komen. Op den arm van Gertrnde leunende, be klom von Kneo de zandsteeuen stoep van zjjn ouden vriend. Do bleeke, magere heer met verstandige, scherpe gelaatstrekken, ovoreindslaaode witte haren en rechte houding kwam zjjn bezoekers met een uitdrukking van verwondering op het gelaat tegemoet. Iljj was verwonderd, dat hjj zjjn vrocgeren cliënt in du stad zag, en nog wel in een toestand, die lioop gaf op een volkomen heratol. Aanvankeljjk bleef hjj in den toon, waarop men zaken pleegt tc behandelen doch toen hjj de Ijjdcnde trekken op het stille gelaat van den invalide ontdekte, vr»rd bjj vrieadeljjker. In hoflelyke houding, doch met de vrjjheid, die aan een grjjsaard veroorloofd is, beschouwde hjj het schoone meisje. De stjjve vormelijkheid verdween spoedig, de oude heer begon zjjne herinneringen op te halen over het geslacht von Knee, waar van hjj de geschiedenis met voorliefde had bestudeerd. Eindeljjk kwam hjj voor den dag met de vraag: Wilde u mjj over zaken spreken Het was, of deze woorden eensklaps den vriendeljjken lach en de hartoljjke woorden uit dit gezelschap verbanden. De heer Nagel zette zjjn gelaat in de gewone ernztige plooi, de invalide was in gedrukte stemming. Ger trude schoof haar stoel dichter bjj haar oom, als wildo zjj daarmee te kennen geven, dat hjj in deze uren op haar bjjstand kon rekenen Zjj vreesde met bange vreeze voor hetgeen hier gesproken zou worden. En dat was nog erger, dan zjj gedacht had. Mug ik vrjjuil spreken?* vroeg dejusti- ticraad ernstig, met de oogen op Gertrude duidende. Von Kneo greep du hand zjjner niebt, welke op de leuning van zjjn stoel rustte, en antwoordde: «Spreek gerust uwe meening uit De oude rechtsgeleerde streek verscheidene keeren met de hand door het witte, borstelige haar. En toen kwam het ontzettende. Zoowel de laatsto groote hypotheek, alle wisselschulden, samen een som van omstreeks driehonderd duizend mark uitmakende, waren in handen van dón enkel man en die man was Thorbeeken. I Von Knee was achteruit in zjjn leuning stoel gezonken en staarde ontsteld voor zien, als iemand die voor een afgrond terugdeinst. iSedert wanneer?* stamelde hjj «Sedert wanneer? Waarom zegt ge mjj dat nu eerst?» «hljjoheer von Knee,» klonk het hard, Gertrude wierp den rechtgeleerde tevergeefs een smeekenden blik toe «mijnheer von Knee, ge zult u wel heriineren, dat ik drie jaar geledon voor de laatste maal bjj n was. Toen maakte ik u opmerkzaam op zekere onregelmatigheden in het beheer uwer goederen. Ik heb mjj toen duideljjk genoeg uitgedrukt eu ge moest weten, dat ik een trouw vriend van uw buis was. Ge zult u echter ook herinneren, hoe ge mij toen hebt geantwoord. Noch juffrouw Muller, noch ik bobben sedert dion tjjd iots ten uwe gunste kannen onder nemen go hebt het uwen vrienden onmoge- ljjk gemaakt u te helpen. En nu? Wat moet er nu gebeuren?' Ge zult uw bezitting niet kunnen be houden,* sprak hjj, pogende sjjn stem hartc- ljjk te doen klinken. .Ik hoop, dat wjj eenig kapitaal kunnen redden, ingeval ge mjj tot uw gemachtigde wilt benoemen. Die man zal waanziunig hoog bieden om het landgoed in zjjn bezit to krygen, hooger dan elk ander bod. Daarop moet onze hoop gevestigd zjjn, en op God, die de zonden der vaderen bezoekt aan de kinderen tot in het derde en vierde geslacht. Dat zal die man ook onder vinden, en als ik me niet vergis, zal het niet lang meer duren, of hjj ondervindt het.» Von Knee stond langzaam en met moeite op. Op Gertrude's arm leunende, de vrjje hand tegen den zwarten doek drukkende, ging hjj langzaam de steenen stoep af cn betrad voor bet eerst, sedert acht jaar de straten der stad. Intusschen was Christiaan dwars de markt over naar Monnikkenhof gereden eu door zjjne moeder ontvangen. In de gang duisterde zjj hem toe, dat Hinze met Thorbeeken in de gelagkamer zat. Hebben ze ona rjjtuig ook gezien?' Neen Waarom vraag je dat?« Mjjnheer von Knee is zooeven bjj den justitieraad Nagel afgestapt. Juffrouw Muller drukte de hand tegen haar kloppend hart. «Een treurige tocht, Christiaan, die eerste rjjtoer naar de stad. God ata hem bjjZjjn de meisjes ook meegekomen Op dit oogenblik werd do deur der gelag kamer opengedaan en werd Hinse's hoofd zichtbaar. Juffrouw Müller keerde zich om en vroeg niet zeer vriendeljjk: .Wat verlangt ^mjjn heer Hinze «Ik hoorde de stem van uw zoon. Ik zou u wel eens willen spreken, mjjnheer Muller!' antwoordde hjj, en daarbjj keek hjj onrustig nn den een dan den ander aan. Wees voorzichtig!» fluisterde do kleine dame haar zoon toe. Hjj begreep dezen moederlijken raad niet ten volle, alleen zag hjj in, dat er iets hjjzonders aan de hand moest zjjn. Hjj richtte zjjn krachtige gestalte op cn opende de weer dichtgetrokken deur, waarach er Hinze verdwenen was. Daar liep bjj» crg echteloos gekleed in ecu grjjs rijkos tuum, do hooge laarzen vol stof, met verward tiaar en somber gelaat in de kamer been en weer. Wees zoo goed, mjjnheer Muller, hier een oogenblik plaats to nemen. Ik heb mjj een glas van uw beroemden drank laten brcDgen bjj wees op drie glazen dampenden grog .en ik moet bekennen, dat inon daar gezellig bjj kan pralen. Wjj wilden gaarne eens met u spreken.' Hjj opende de deur, die toegaog verleende tot een grootere kamer, cn riep: .Mijnheer Thorbeeken 1' Onmiddelljjk verscheen de geroepene en bood Christiaan de hand, welke deze vluchtig i drukte. Wjj wilden u iets verzoeken,* begon lliDze op onrustigen toon. «Weet ge, ik ga dezer dagen mjjn betrekking bjj mjjnheer von Knee verlaten om bjj mjjnheer Thorbeeken in dienst te treden. Zoo zal het, mjj helaas onmogeljjk worden mjjn invloed uit te oefenen op do besluiten van mjjnheer von Knee, zooals ik tot dusver deed. Nu weet u niet, maar wjj vertellen het u iu vertrouwen, dat de ffoan- cieelc toestand van mjjnheer von Knee aller treurigst is .Zeg het maar ronduit', viel Thorbeeken w in. «De schuldpapieren van mjjnheer von Knee sjjn in handen van mjjuheer Thorbeeken,* vervolgde Hinze. Geen meiuch kan Thorbeeken verhinderen, dat bet gehcele laudgoed in zjjn bezit komt. Nu zou mjjuheer Thorbeeken het onaangenaam vinden, wanneer mjjnheer von Knee, die jarenlang zjjn buurman is geweest, nu als een irin man zich hier in de stad ging vestigen. Daarom sou injjohecr Thor beeken het volgende voorstel willen doen mjjnheer von Kneo laat het landgoed over aan zjjn schuldeischcrs, dan ontvangt hjj vjjftig duizend mark in contanten bc'aald, of beter nog in ljjfrenten, aangezien hjj niet kan omgaan. En daar hjj wegens zjjn ziekeljjken toestand wel niet lang meer zal leven hjj kan Diet eens de frissche lucht verdragen en heeft sedert zes jaar de kamer niet verlaten, sou die rente tamelijk groot sjjo. Daarvoor moest mjjnheer von Kuee dan de verplichting op sich nemen dc rest van sjjn leven te Herljjn te wonen en deze streek niet meer te bezoeken. Ook moet hjj er voor instaan, dat freulo Gertrude, dio in.»gelijks te Berljjn gaat wonen, den bouw- val voor een annomcljjken prjjs aan mjjnheer Thorbeeken afstaat. Christiaan Muller hield de beido leuningen van «jjn stoel krachtig omklemd cn drukte zijn rug tegen de rugleuning, zoodat de stool kraakte. «En wat moet ik in die zaak doen?' vroeg hjj, Hinze aanziende. Hinze aloeg de oogen neer en greep naar zjjn glas. Zulke onheilspellende oogen had hjj nog nooit getieo. Ge moet den oude bepraten, dat hjj bet voorstel aanneemt,' riep Thorbeeken met rood gelaat. Christiaan knikte zonder op te zien. En mag ik vragen,' sprak hjj kalm, doch liet was een kalmte, die den storm vooraf gaat, «ge hebt gesproken van een ljjfrente bjj den dood var. mjjnheer von Knee is dus het kapitaal verloren Ge herinnert u, dat mjjnheer von Knee eene dochter heeft hjj stond langzaam op .wat zal er van Fraukc von Knee worden Dat zou ik wel eens willen weten!' Hij hield zich met beide handen aan den rand der tafel vast en keek Thorbeeken aan. Wat gaat mjj dat aan I Ze is mooi zjj zal sich wel weten te red den ha!» Daar stiet Christiaan een woesten kreet uit, zjji> storl vloog achteruit en viel midden in de kamer om. Hjj nam de tafel op en smeet haar neer, dc glazen braken en de grog.stroomde over den grond; te gcljjkertjjd sprong llinzc met een sluel in de hand up Christiaan toe, maar bjj werd tegen den muur - geslingerd. (Wordt vervolgd.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1904 | | pagina 1