KLEINE COURANT 't Vliegend Blaadje Het kwade geweten. voor Helder, Texel, WIerIngen en Anna Paulowna De Oorlog in het Oosten. No. 3315. Woensdag 23 November 1904. 32ste Jaargang. Bureau: Spoorstraat. Telef. 59. Bureau: Koningstr. 29. Interc.-Telef. 50. Abonnement Vliegend Blaadje p. 3 m. 50 ct., fr.p. post 75 ct., BoitenL f 1.25 Zondagsblad 37* 45 0.75 Modeblad 55 80 0.90 Mozik. Bloemlezing »»»60»»»»85» 0.90 Voor 't Buitenland bg vooruitbetaling. VERSCHIJNT DINSDAG- EN VRIJDAGMIDDAG. Uitgever»BSSKHOUT 6 Co., te Helder. Bhpmh i Spoorstraat. Advertentlön rmn 1 tot 4 regels25 Cent Elke regel meer6» 4 maal geplaatst, 1 maal gratis. Bewgs-exemplaar 21/, Ct. Vignetten en groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentiën moeten uiterlijk des DINSDAGS- en VRIJDAGSMOUGENS vóór 10 uur aitn het Bureau bezorgd zyn. Nieuwstijdingen. HELDER, 22 November 1904. Beroepen bg de Qerv. gemeente te Huisduinen, de heer B. 6. C. Steenbeek, candidaat te Lochem. DeOndero£Bcier8-VereeDiging Vader land en Oranje" hield j.L Zaterdagavond in »Caaino" een feestvieren de vergadering. Nadat de president, de sergeant Schuit, de bgeenkomst met een kameraadschappe lijk woord bad geopend, werd opgevoerd het tooneelspel in twee bedrijven «Stille Jan", een stuk van den ouden stempel, waarin geschetst wordt, hoe een braaf, eerljjk jongmensch ten onrechte van diefstal beschuldigd, gevangenisstraf moet onder gaan en van zjjn verloofde wordt gescheiden. Ten slotte komt evenwel alles goed terecht de deugd krjjgt haar loon, de ondeugd haar straf en de twee geliefden worden vsreenigd. Het stuk werd goed gespeeld, met groote aandacht gevolgd en luide ge- applaudiseerd. Na de pauze kreeg men van den heer en mejuffr, T. een bgzonder aardige voordracht te hooren, getiteld >De Huisbaas", zgnde een duet. Daarna werd opgevoerd het blgspel >Een Liefdes pionier". De keuze van dit laatste stukje was o.i. minder gelukkig, maar deed toch geen afbreuk aan de opgewekte stemming. De avond besloot men met een bal, dat tot laat in den nacht duurde. Gediplomeerde militaire koks. Naar wjj vernemen heeft de minister van Oorlog bevolen, dat de toepassing van den maatregel, om zooveel mogelijk bg alle menages gediplomeerde korporaals-kok aan te stellen, met kracht moet worden voort gezet, zoodanig dat iedere menage beschik king over zoodanigen kok zal hebben. In het belang van de goede bereiding van het eten der korporaals en minderen acht de minister dien maatregel bepaald noodig. Justus Van Maurik Jr.f Vrijdagnacht is te Amsterdam in den ouderdom van 58 jaar de populaire en algemeen bekende schrjjver Ju3tus Van Maurik Jr. overleden. Met hem is een echt Amsterdammer heengegaan. Hg had een open oog voor al wat typisch was in zgn geboortestad. In zgn novellen en tooneel- ■tukken gaf hg de toestanden, de gebruiken en gewoonten van het Amsterdamsche volk weder en deed dit op humoristische wjjze, soms met een lach en een traan. Zgn let terkundige nalatenschap is zeer omvangrijk, en dat zgn letterkundige arbeid in den ■maak bljjft vallen, getuige de vele uit gaven van zgn bundels novellen en schetsen. Rijkspostspaarbank. Met de bijgeschreven rente bedroeg het gezamelgk tegoed der inleggers op de Rijks postspaarbank in het eind van 1903 f 109.523.700, zgnde f7.934.121 meer dan een jaar te voren. Het aantal boekjes steeg boven het mil- lioen (1.085 527). Aan het slot van bet jaarverslag merkt de Minister van Waterstaat op. dat de gebeurtenissen, waardoor het begin van 1903 zich heeft gekenmerkt, in bgna alle deelen des lands haar nadeeligen invloed hebben doen gevoelen. In plaats van een ▼oordeelig saldo, dat anders te verwachten ware geweest, hebben de eerste 4 maand- n •en nadeelig saldo van ongeveer f 1 200.000 opgeleverd. Met bgzonder genoegen wordt er bijgevoegd, dat den-mme inleg, die na de dagen van onrust volgde, «aanleiding geeft tot het verblgdend vermoeden, dat de niet geringe som, gedurende bovenge noemd tijdvak door talrjjke vreesachtigen terug geeischt, later wederom schier ge heel is gestort. Het Pekeler A in brand. De Pekeler A (Gron.) stond Vrijdag avond plotseling weder over een lengte van 200 M. in brand. Hoog op sloegen de vlammen. Gelukkig lagen er grene schepen met stroo in de nabijheid, anders had 't wat kunnen worden. Hoe nu zoo'n brand kan ontstaan Tengevolge van de vele cartonfabrieken aldaar is 't water er met een dikke laag vuil en scbuirn bedekt. Daaronder nu outwikke'en zich gassen. Komt hier nn vuur bg een brandende lucifer veroorzaakte ook ditmaal den brand dan moet een ontploffing wel volgen. (>A. C.") Moord in de Scheveningscha Boschjes. Men meldt uit den Haag: De justitie is dezer dagen met Marius Brouwers, den verdachte van den moord in de Scheveningsche Boschjes, nasr de plek gegaan waar het drama is afgespeeld. Allereerst is vastgesteld de juiste plek, waar hij een kindermeisje gezien heeft dat mevr. Kruseman —Pot den persoon, die nu gebleken is Brouwers te zgn geweest, aansprak om hem naar den weg te vragen. Dat is geweest op een kruispunt van ver schillende wegen aan den ingang van het laantje waar even later de moord plaats had. De verdachte wees zelf deze plek aan de justitie aan en bevestigde ook dat het hetzelfde kindermeisje was. Daarna werd hij naar de bewuste plek in het laantje zelf gebracht. Hjj gaf nu op de plaats des misdrjjfs, nog eens het verhaal van zjjne handelingen op het nood lottig oogenblik, dat reeds in alle bijzon derheden vermeld is. Men meldt uit Amsterdam: Zaterdagmorgen is het stoffeljjk overschot van Berlhi Brouwer het uit het water der Nassaukade opgehaalde meisje op de begraafplaats aan den Haarlemmerweg ter aarde besteld, en de heele meewarige Jordaan heeft haar uitgeleide gedaan. Voor het huis van d-n vader aan de Egelantiers gracht was het zóó vol dat politiehulp uoodïg bleek om den weg vrjj te houden voor den met mooie, groote kranseu behangen ljjkwagen Velen liepen ook mee naar de begraafplaats, waar 'n groote me nigte al op den stoet stond te wachten. Meegevoel was er dus wel, maar de onbescheiden nieuwsgierigheid speelde velen toch dusdanige parten, dat de familie van alle zjjden opgedrongen nauwelijks naar behooren achter de kist kon aanloo- pen. Gesproken werd er niet. Iu de erfeniszaak Pieter Teyler van der Hulst bevestigde de Hooge Raad, met verwerping van het daartegen ingesteld cassatieberoep, hit arrest van het Amster- damsche Hof, hetwelk (bevestigend de uitspraak der rechtbank te Haarlem) had beslist dat een dagvaarding van erfgena men wier naam en woonplaats is onbekend, is nietig, daar eea dergelijke dagvaardiug alleen is toegelaten binnen één jaarna het overigden van den erflater. De Hooge Raad vereeDÏgde zich iu alle opzichten met de gronden door het Hof voor die uitspraak aangevoerd, terwjjl hst incidenteel cassatieberoep van die onbe kende erfgenamen, welke zich eerst in de cassatie procedure partjj hadden gesteld, niet ontvankeljjk werd verklaard, omdat duze geen partjj waren geweest in de pro cedure voor het Hof gevoerd. De correspondent van het Hbld. te Ba tavia seint «Een vloedgolf heeft groote schade aangericht op de Talavet-eilanden. Een atoomschip is er heen vertrokken." Het Hbld. zegt, dat het telegram ver moedelijk verminkt is en dat de naam zal moeten luiden Talauteilanden. Pensioenen loods personeel. Ingediend is een wetsontwerp betredend do regeling der pensioenen van het personeel van den lnodsdienst voor zeeschepen en van de wedu wen en weezen van dat personeel. Blijkens dit ontwerp wordt ton laste van don Staat onder de voorwaarden en naar de regelen bjj deze wet gesteld, pensioen verleend aan het personeel van den loodsdienst voor zeeschepen, bestaande uit loodsschippers, loodsen, loodskweekelingen, hulploodseu, kwartiermeesters, roeiers, matro zen, machinisten, en stokers. Onder .loods dienst'" wordt in deze wet verstaan dienst bg het loodswezen in de bg hot vorig lid vermelde qualiteilcn. Het recht op pensioen na bekomen ontslag wordt verkregen lo. ter zake van langdurigen dienst, dat is bij een dienstjjd van vyf-en-dertig jaren, met het voorbehoud dat dit recht niet geacht wordt to bestaan, wanneer ontslag is verleend op eigen verzoek vóór het bereiken van den leef tijd van vijf-en-vyTtig jaren 2o. ter zake van ongeschiktheid voor de ver dere waarneming van den loodsdienst ten gevolge van ziels- en lichaamsgebreken, hetzij bekomen in de uitoefening van den loodsdienst, het veroorzaakt door gevorderde oi bevolen diensten het loodsmansberocp betredende, of wel bekomen by eene poging tot redding van schipbreukelingen in dienst van eene redding- maatscbappy 3o. ter zake van ongeschiktheid voor de ver dere waarneming van den loodsdienst ten ge volge van ziels- oi lichaamsgebreken, ontstaan door andere oorzaken dan die onder 2o. ver meld, mits de ongeschiktheid niet het gevolg zjj van eigen moedwillige handelingen of van ongeregeld gedrag en de belanghebbende ecu diensttijd hebbe van ten minste tien jaren 4o. by een diensttijd van ten minste tien ja ren, wanneer de belanghebbende ontslagen is, omdat hjj den looftyd van vjjftig jaren had bereikt of overschreden en geacht wordt, in verband -met zyn leeftyd voor de waarneming van den loodsdienst niet meer ten vollo ge schikt te zjjn. Eene vcrgeljjking van de bestaando en de voorgestelde slandpensioenen geven de navol gende cjjfers loodsschipper le klasse van f700 op f 1015 zeeloods 630 910 loodsschipper 2e klasse 490 700 binnenloods 490 700 kwartiermeester490 700 loodskweekeling le kl. 490 630 hulploods350 490 loosk weekoling 2c kl. 350 455 matroos280 420 roeier lo klasse 420 630 idem 2e klasio420 455 Voorts worden dc hierna volgende assimula- tiën voorgesteld machinist loodsschipper le klasse; loodsschipper 2e klasse en kwartier meester binnenloodsroeier le klasse en eersto stoker loodskweekeling le klasse roeier 2e klasse en tweede stoker loods kweekeling 2e klasse - matroos-kok an hulp stoker matroos. Nieuwe voorschriften betreffende het genees kundig onderzoek van het loodspersoneel, zoo wel bjj herziening als bjj herkeuring, zjjn samengesteld. Ook deelt de Minister mede, dat er inderdaad geen aannemel jjko reden bestaat om ten aanzien van het toe te keoncn pensioen bjj afkeuring wegens gezichtsgebreken een bjjzoudere rege ling in het wetsontwerp op to nemen, Een nieuw Duitsch oorlogsschip. Kiel, 19 Nov. Te twee uur iu den namid dag liep het liuieschip N. van stapel, het welk de keizer met den naam van «Deutach- laud< doopte. De rijkskanselier hield een rede, waariu hg zeide, dat Duitschland zich een vloot aan«cbafte, om te zorgen, dat zjj. die de wereld intrekken om de Duitsche beschaving en den Duitschen ar beid overal te brengen, een sterk vaderland achter zich hebben. Duitschland daagt door zjjn zeemacht niemand uit, maar het moet sterk big ven in den raad der volken en daartoe moet ook dit echip medewerken Te Chicago zgn Zaterdag 22 gasreser- voirs, dienende voor de verlichting van f poorwagens, ontploft. Minstens acht m schen hebben er het leven bjj verloren. Een bekend Londensch bedelaar, die door middel van een geveinsde verlamming het medelijden van het publiek opwekte, is dezer dagen door de pers ontmaskerd. Cecil Brown-Smith zoo heet de man trok na afljop vaa zgn dagtaak naar zjjn villa, die hg met een wekelgksch inkomen van f 72 wel scheen te kunnen betalen Naar aanleiding van deze onthulling heeft de secretaris van de Londensche ver- eeniging ter bestrijding der bedelar jj eenige belangrijke mededelingen gedaan over het gilde, waartegen zjj kampt. De vereeniging bezit dossiers over 75 000 bedelaars te Londen, waarvan geen enkele, volg°ns haar, medeljjdea verdient. Van die 75 000 zgn er 99 pet. schelmen, die door het veinzen van lichaamsgebreken aan den kost komen op de wjjze vau Brown-Smith. Marinebegrooting 1905. Uit hetvoorloopig verslag. Algemeen was mon (de leden der 2e kamer) van oordeel, dat van do vraagstukken voor welker oplossing de minister zich gesteld ziet, dat van het personeel veruit het gewichtigste is. Om onzen rang als zeemogendheid en als koloniale mogendheid te handhaven is noodig een bekwaam, goed geoefend, goed gediscipli neerd, vrywillig personeel, dat met lust en opgewektheid zjjn taak vervult. Bemanning der vloot met zeemiliciens is ondoonljjk. Het oordeel over het beleid van den Minister hangt samen met diens optreden tegenover stokers cn matrozen. Botrourd werd, dat do geest onder het jongere personeel, in eerste dienstverband, nog steeds veel te wenschen overlaat. Men achtte het noodzakeljjk de oorzukon van het kwaad optesporen, en indien mogeljjk, ze weg te namen. Do minister overigens hulde brengend voor genomen maatregelen, meende men, dat het kwaad niet in den wortel werd aangetast. Men meende voorts, dut de slechte geest niet in de eerste plaats werd gevoed door ontevredenheid met stoffeljjke positie. Sommi gen aehtten eene onderzoekscommissie ge- wenscht. Meerdere anderon zochten de oor zaak in de omstandigheid, dat aan boord raeermalon oi beieren dienen, die den tact missen om met minderen om te gaan en mecnen, dat discipline verkregen wordt vooral door straf, 't Commando over een schip wcnschtc men alleen toevertrouwd aan officieren be rekend voor hun taak, ook in dit opzicht. Beoordeeld moet worden of die ofiicioreu do noodigo karaktereigenschappen bezitten om een goeden, militairen geest bjj de onder geschikten aan te kweekon cn een rechtvaardige, menschkundige en waardige behandeling van dezen te waarborgen. Sommigen twjjfelden of bjj de opleiding van officieren wel genoegzaam rekening wordt gehouden met betgeen van hen wordt geeischt met betrekking tot den omgang met het personeel. Eenigen wenschten bjj de opleiding aan het Instituut aan den godsdienst een voornamo plaats te zien toegekend, anderen wilden het onderwjjs meer naar ethiiche be ginselen geleid zien. Gezien het in dienst treden op jeugdigen leeftijd meende men, dat bjj verstandige leiding van de knapen uitstekende matrozen konden worden gemaakt. Het aangaan van de ver bintenis op 14-jarigen leeitjjd wenschten sommigen spoedig veranderd to zien. Sommige leden konden zich niot vereeni gen met het stelsel van bestrjjding van anti- mililarisme door den minister gevolgd en achtten dat een politiek dwangstelsol, waar tegen weer anderon opmerkten, dat moest rekening gehouden worden met den beetaanden toestand. Met waardeering hadden vele leden gezien dat de Minister zjjne aandacht mede heef! gewjjd aan do behartiging van de geesteljjke belangen der minderen. Een groot rantal hiervan echter betwjjfelden of de iugeslagcn koers de meest juiste is. Met zekerheid meende men b.v. to kunnen voorspellen, dat van de gelegenheid, om op bepaalde tjjden geesteljjken en godsdienstleeraars te kunnen ontmoeten op een schip, naast het Wachtschip te Nieuwedicp te leggen, weinig gebruik zou worden gemaakt. Men toonde zich ingenomen met het donk beeld de Militaire Tehuizen to steunen dat te Nieuwediep behoort ruim te worden ge steund. Verschillende leden droDgen aan ook andoro Tehuizen, dan juist de godsdienstige, te steunen. Voorts vroeg men den minister met welke bedoeling indortjjd do >Evertsen' naar Am sterdam was gezonden. Nog werden opmerkingen gemaakt en vragen gedaan naar aanleiding van den aanbouw van een pantserschip, het schcpontypo en de samen werking van zee- en landmacht. Aangedrongen werd op spoedige oplossing van bet vraagstuk der verplaatsing van do Amsterdamsche werf. Aan het tekort van machine-personeel moet een einde komen. Sommige leden schreven den achteruitgang van het aantal matrozen toe aan do verwjj- dering der ongewonschto elementen. Mislukking der recruteering van matrozen uit de zeemilitie werd algemeen betreurd. Gevraagd werd in hoeverre de minister met ingediende wenschen der schepelingen van algemeenen of maatschuppeljjken aard heeft rekening gehouden en of hjj bereid is hel verbljjf in' West-Indië niet langer te doen duren dan twee jaar. Aangedrongen werd op vrjj vervoer bjj overplaatsing en op algehcele afschaffing van zondagsdienst voor de muzikanten. Met dank baarheid werd erkend dat do voeding der schepelingen bolangrjjk is verbeterd. Over het logies aan boord van de Argus* word geklaagd. Spaarzaamheid by aanbouw van nieuw materieel is noodig. Men betreurde het uitstel van do reorganistio van het pcrsonuel bjj de Kjjkswervun waardoor ontevredonheid en te leurstelling is gewekt. Op spoedige reorganisatie van het korps mariniers werd aangedrongen. De plannen betreffende de kustverliehting vonden algemeene instemming. Uit het Buitenland. Omtrent hot Doggersbank-contliet wordt duor Keuter uit St. Petersburg gemeld, dat Rusland en Engeland tot overeenstemming zjjn gekomen over den tekst der conventie. Deze zal binnenkort openbaar worden ge maakt. De Nederlandsche regeering heeft den Amerikaanachen staatssecretaris Hay kennis gegeven, dat zjj zeer gaarne het voorstel tot hut houden van een tweede vredesconferentie in den Haag aanvaardde. Tot dusver is nog geen offlciëcle aanneming van dc Aracrikaan- eclie uitnoodiging ontvangen, maar bjjna alle regeeringen hebben reeds to kennen gegeven, dat zjj de uitnoodiging in beginsel aannemen. Men verwacht echter dat de conferentie oerat in 1906 zal worden gehonden. In de Hongaarache kamer heeft graaf Tisza eindeljjk zjjn zin gekregen. Het reglement van orde zal verscherpt worden. De oppositie verzette zich heftig tegen het houden van twee zittingen per dag en vorliet de zaal, waarop de kamer het voorstel aannam. In do zitting ginc het hoogst rumoerig toe, men wierp met inktpotten en andere dergeljjke projectielen. Toen het tumult op zjjn hoogst was, las graaf Tisza een koninkljjk besluit voor, waarin do bjjeenkomst van het Hon- gaarsche Parlement werd gesloten verklaard. Te voren was door dun afgevaardigde Perneratorfcr eene heftige redevoering gehou den tegen do Kroon on de Dynastie. In den Ooatenrjjkschen rijksraad heeft ministerpresi dent von Korber zjjn diep leedwezen en de verontwaardiging van het gcheelc volk uit gesproken over de woorden van Pernerstorfer. Hjj verklaarde, dat do roem der dynastie niet kan worden verduisterd en dat de persoon van den algemeen geachten cn veroerden monarch niet kan worden aangetast, 't Was overigens in de zitting van den rjjksraad ook zeer rumoerig. Aanleiding daartoe was do bespreking omtrent de Duitscb-Italiaansche studentenonlusten tc Insbruck. De minister gaf de schuld aan do Duitschers, waarop do afgevaardigden dier partjj luide protesteerden, doch de andere nationaliteiten als Polen, Tjsozcn, Italianen dapper applaudiseerden. Als de kamer al te rumoerig wordt zal ook hier hot sluitingssysteem worden toegepast. In de Fransche kamer wilde de centrums- afgevaardigde Benoist oeno interpellatie hou den en vroeg wanneer die aan de orde zon worden gesteld. Combes antwoorddeaa de andere, waartegen Benoist protest aanteekendo. Combes verklaarde dat de republiekeinsche ambtenaren niet aan de wraak der oppositie zouden worden overgeleverd. Hierop volgde weer heftig rumoer doch ten slotte kreeg Combes zjjn zin om de interpellatie tot later to verdagen met 296 tegen 267 stemmen, soodat het bloc nog eens de regeering staande hield. De daden van den afgetroden minister Andró zollen der regeering nog wel meer in een moeiljjk parket brengen. De staking der losse arbeiders te Havre duurt voort. De onderhandelingen leidden nog tot geencrlei resultaat. Troepen van ver schillende wapens bewaron zoo goed als dat kan do orde en beschermen de enkele nog werkende arbeiders. Reater's correspondent te Moekden seinde den 16en dezer De strenge vorst van de drie laatste dagen drjjft de troepen in de aardholen, zoodat al het vuren gestaakt wordt. De mogeljjkheid om zich in den bevrosen grond in te graven, maakt het onwaar- schjjnljjk dat beide legers elkander zullen bevechten. De rivieren zjjn toegevroren. De Japanners gaan ongewapend naar den Sja- ho, om water te halen, waarbjj volgens een stilzwijgende overeenkomst niet werdt geschoten. «Russen en Japanners rossen elkaar dan wel af, maar gaan overigens vreedzaam met elkaar ome. Moekden, 18 Nov. Een hevig artillerie vuur begon hedenmorgen bjj hst aanbreken van den dag op den den Rusrischen rech tervleugel. Het bombardement duurde vele uren en werd met tueschenpoozen 1 den geheelen dag voortgezet. De I verwachten e«B algemeenen aanval van de Japannere. Petersburg, 19 Nov. Generaal Stössel meldt aan den Tsaar van 2 Nov.Alle stormaanvallen van 25 Oct. tot 2 Nov. werden afgeslagen. Een heftige Btormaanval had plaats op 30 Oct. maar door bajonet- aanvallen werd de vjjand overal teruggesla gen. Op 31 Oct. werden twee be«tormingen ondernomen, maar ook nu werd de vjjand beide malen met de bajonet en met py- rozilinbommen tot den terugtocht gedwon gen. De vesting en de torten worden zonder ophouden beschoten. De werkzaamheid van bet geneeskundig personeel is boven allen lof verheven. De verliezen der Japanners zjjn zeer aanzien- ljjkzjj bedragen volgens Chineetch« n raming-n 7 tot 10.000 man. Voor Port-Arthur. Sjanghai, 19 Nov. De aanval op Port- Arthur is op 17 dezer hervat. De Japanners bezetten ondsrgrondsche gangen in belang rijke stellingen. Te Suez loopt het gerucht dat da Ja panners van zins zouden zgn, om het kanaal te versperren door er een Russischen kruiser te doen zinken. De overheid o«fent in elk geval het strengste toezicht uit en laat voortdurend de kustwacht langs de oevers patrouilleeren. Te Port-Saïd worden toebereidselen ge troffen om de haven met kettingen te kunnen afsluiten, teneinde de Russische schepen, wanneer zg daar liggen, tegen overrompelingen te vrjjwaren. VEUlLLETOl'. 12.) •Ja,» antwoordde hjj, maar met eon blik, die duideljjk te kennen gafU heb ik lief boven alles. In verwarring legde Frauke de handen in haar schoot, Toen vroeg ze,Gaat het u naar den zin met de zaken hier?» Hjj knikte en schoof tevens dichter bjj haar. Frauke bemerkte dit wel. «Ik'geloof niet, dat de knechts u gehoorzamen zullen.» Nu ik zou het zeker niet doen. tWaarom niet?* vroeg hjj lachend. Omdat ge volstrekt niet boos kunt worden.' (Oho!* lachto Christiaan on hjj dacht un hetgeen in het Monnikenhof was voor gevallen. Die lach prikkelde Frauke. «Dat schjjnt een verstandige zet van papa: gjj de bestuurder Kunt ge een paard taxeeron Als ik wist, dat ge ooit selfstandig had gehandeld of boos waart geworden ,Nu, wat dan Franke legde de gebalde vuist op do tafel. Dan wil ik kellnerin iu het Monnikenhof worden 1» Maar Frauke, wat zeg je daar?- klonk het en daar verscheen Gerlrude aan ilcu ingang Tan het priöeL Wat zeg je daar kind Christiaan haalde zwjjgend de schouders op, maar hjj lachte harteljjk. Frauke werd gloeiend rood, drukte de lippen op elkaar cn keek naar den grond. Gertrude wondde zich nu tot Christiaan, zeggende: >Ik wilde u gaarne eens sproken. Zij ging nu met hom het prieel uit en ver volgde Ik ontving dezen morgen een brief van Ilinze's moeder. Zjj schreef me, dat ik de schrjjftafcl moest openen en uit zekere lade, waarvan de sleutel in den brief was, het j!d moest nemen, dat ik daarin sou vinden, ilaar zoon heeft stellig verklaard, dat dit geld toe- behoordo aan mijnbeer Von Knee. Welnu, toen ik een uur geleden die lade opende, vond ik oen som van meer dau vjjf duizend mark, in biljetten van twintig, vjjftig en honderd mark. Geef mjj nu eens raad. Zou ik een klein gedeelte van het geld voor het huishouden nemen en de rust aan mjjn oom tor hand stellen Christiaan dacht een oogenblik na cn zeide toen: «Hot geld behoort stellig aan mjjnheer von Knee het is ongetwjjfeld door Hinze aan Item onttrokken, met de bedoeling het zich toe te eigenen. Necin gerust van het geld zooveel ge noodig hebt. Ja, ik raad u zelfs aan, do geheele som to behouden en daarmee het noodigo in de eorstrolgende maanden tc betalen. Ik vermoed, dat een aantal kleine ambachtslieden en kooplieden met oude rekeningen zullen komen. Betaal dan die rekeningen, als u ze hebt onderzocht. Zeker is u het het wel met mjj eens, dat do mindere man zjjn rechtmatig toekomend geld moet ontvangen. Als u dat goedvindt, rjjd ik morgen met u naar do stad en ik wed, dat wjj dertig inenschen gelukkig maken.» Gertrude knikte lachend. (Dau spannen wjj uit in het Monoikenhof», zeide zjj. ,Ik denk, dat mjjn moeder wel tegen mjj zal uitvaren, omdat ik in haar huis zoo'n j leeljjk tooneel heb veroorzaakt. Zjj is erg gesteld op de eer cn den goeden naam van baar huis.' Gertrude verzocht nu, dat hjj haar zou vertellen, hoe de loop van hot gesprek was geweest. Hy vertelde haar alles en verzweeg ook niot, hoe het minachtend besproken van Frauke hem woedend had gemaakt, en zacht voegde hjj er bjj: -Voor uw heldere oogen zal het wol niet verborgen zjjn gebleven, dat ik Frauke van liarto lief beb.» Dat weet ik», knikte zjj .en zij, de kloine Christiaan lachte vroo'.jjk met zelfver trouwen. Op het oogenblik haat ze mjj weer eens. Zou u eens willen moegaan Dan zoudt ge met een enkel woord onzen twist kunnen beslechten. Frauke hoorde hen aankomen zjj sprong op en nam een zellbcwuste houding aan. ,Wat zou cr gebeuren, Frauke, als ik óón enkele maal getoond bad, dat ik zelfstandig kan handelen Frauke trok aan een takje, dat over de leuning hing. Och, juffrouw Gertrude, wees zoo goed to zeggen, of ik onlangs in het Monnikenhof zelfstandig heb gehandeld, en of ik ook boos geworden ben.» Gertrude antwoordde lachend «Niet boos, Frauke, maar toornig, teer toornig en zeer zelfstandig. Dat verklaar ik plechtig. Het verdere zal ik u vanavond wel Tortellen.r O,» Frauke beet zich op do lippen. l'as nu op, dat je je tegenpartjj verzoent en dat ju do weddenschap niet to duur moet betsdendie heb je eerljjk verloren. Gertrude ging heen. Christiaan overtuigde zich, dat Vos bjj de veranda werkte, ging toon bjj Frauke zitten cn greep haar handen. Willen wjj vrede sluiten?» «Ik geloof toch niet, wat wat die zandgrarin zegt.' «Een half uurtje geleden hebt ge nog be weerd, dat ge alles gelooft wat Gertrude zegt.» Dut zal ik nooit weer doen. Ge moogt het niet vertellen.» Hjj kwam voor haar staan en versperde haar den weg. .Ach Frauke,» smeekte hjj met bevende stemzoete, lieve Frauke 1 Daar hield zjj een hand voor de oogen en boog haar kopjo achterover. «Niet aankjjken,» fluisterde zjj HOOFDSTUK XL Eu morgen zou het landgoed in hot open baar worden verkocht, morgen, den eersten October, en ieder, dio wilde, kon koinon en bieden en een stuk meester worden van het oude huisraad, dat in het hceretihuis had Mjjnheer Frederik von Knee, tot lieden eigenaar er van, had eene kleine woning in do stad gehuurd, dicht bjj het Mounikenhof maar hjj was er aan bljjven vasthouden, dat hjj nog in het heerenhuis den naam zou ver nemen van degene, dio hier in het vervolg moester zou zjjn. Eerst wanneer alles voorby was, zou hjj vertrekken. En met tranen in do oogen had Frauke hem hierin gcljjk ge geven. Gertrude had den ganschen dag met inspanning gewerkt om het huisraad, dat morgcu zou worden overgebracht naar de woniug iu de stad, te schikken eu in te p.kk... N. het nuttigen van het avondeten ging zjj naar den bouwval. Zjj wilde den laatsten avond bjj het hooge boogvcns'er doorbrengen. Na al de tranen, dio to dien j dag bad zien storten, hoopte zjj, bjj het zien van het verheven natuurtooncol daarboven, I de kalmte terug te krjjgen, die zjj bjjna ge heel verloren had. Zjj was er alleen heengegaan. Eenzam zat zjj neder op de steenen bank onder het iu i steen uitgehouwen wapen van haar geslacht. De handen achter het hoofd samengevouwen, I leunde zjj tegen den muur on liet het oog rusten op de zee, welker golfjes op het strand braken, beschenen door het zachte avondrood. Van het strand klonk door de schemoring een zacht, melodieus geruischhet waren tweo, hoogstens drie tonen, die nu eens ge- ljjktjjdig, dan weer achter elkaar klonken. Nu eens was het een murmelen, dan weer een ruischon, en soms een geluid, alsof in do verte de wind de bladeren der boomen deed ritselen. Van de ingangspoort, onder in den bouw val, klinkt er een geluid, alsof er een duur op haar verroeste hengsels draait; vledermuizen vliegen op en fladderen rond in du onbedekte ruimte, waar vroeger mcnschon huisden. De voetstappen van een man, bedaarde, langzame schreden, komen nader. De man heeft een donker door do zon ge bruind gelaat, daarbjj is zjjn haar lichtblond en de oogen zjjn grjjs. Hjj is lang en sterk C«d en loopt «enigszins als iemand, die heeft tor roe gevaren. Nu en dan bljjft hjj staan en kjjkt naar binnen in de verval len vertrekken, doch hjj vervolgt don weg, die naar den toren voert, als kent hjj dien I weg reeds lang. Gertrude hoort niets; zjj droomt. Stille omringen haar waarom zou te niet staren naar het avondrood en naar de plek, waar xco en lucht ineenvloeien? Zachtkens waait er oen koeltje in de diepte murmelen de golvenaan de overzjjde, in een land ginds in de verte, heldere lucht en zonnoschjju heerlijk is het strand die blauwe, schitterende zee maar niet alleen niet alleenHad hjj geen lichtblond haar boven het smalle voorhoofd Daaronder grjjze oogen, scherp en trotsch en trouw een lange gestalio vol jeugdige kracht I Waar de golfjes i spelen Daar is hjj bjj met do bloem Zjj loost een zucht, drukt het hoofd nog vaster tegen haar handen en droomt. In de opening der deur staat een rjjzige manljjko gestalte. Eun wjjdc reismantel hangt los om de schouders. Met verbazing, met kloppend hart ziet hjj naar de liefeljjke figuur op de steenen bank. (Trude Groodo Ij zegt hjj met bevende ■tem. «Ja?» Het hoofd keert zich langzaam naar de deur. Haar oogon worden grootor cn ziou hem vragend aan. Zoo bljjft tjj een oogenblik hem in hot verwonderde gelaat Doch nu spreekt de vreemdeling. De droom is uit. ,Ik had hier al het mogeljjke verwacht; vleermuizen, uilen, kikvorschenmaar niet Trude Groodo, met al de bekoorljjkheid, waarmede zjj eenmaal den woosten graaf von Knee bedwong.' Gertrude was opgestaan en vroeg s «Kont ge dezen bouwval (Wordt vervolgd.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1904 | | pagina 1