ADVERTENTIEN. i „EEN VASTE BURG" MIDDAGCONCERT JacobKTast'tBWopïïm ZANG- en lUZIEKUITVOEBIlG, Feestelijke Vergadering W. Remmers, een BOERENMEID, Broodbakkers. Een HUIS te huur, een MELKKAR met twee BUSSEN, Timmer- en Brandhout BOUWTERREIN. Tabak eu Sigaren, Rijwielen. een VERGUNNING lil ntKK.KK.Il I IVEiH. UBf Marine en Leger. Blijkens by het departement van ontvangen bericht ia Hr. Ma. panaterachip „Hertog Hendrik", onder bevel van den ka pitein ter zee A. H. Hoekwater, 19 dezer te Napels aangekomen. Met 18 November j.1. is de ziekenverpleger M. J. Sandijck van Hr. Ms. .do Uuyter'* overgeplaatst op Hr. Ma. .Wachtschip» alhier en gedetacheerd by den Officier van Gezond heid van den buitendienst, tor vervanging van den zieken verpleger-majoor J. Huigons die 1 December a. a. wordt gopensionuoerd. Do hoofd machinist J. .1. Klingen heeft zijn ontslag aangevraagd en zal binnenkort den zeedienst verlaten wegens langdurigen dienst, onder toekonning van pensioen. 1 Dcoember a.s. worden overgeplaatst van de Marnix" naar de Kweekschool voor Zeovaart tc Leiden, de sergeant-timmerman J. Kelder en van hot wachtschip nuar de .Marnix", do sergeant-timinormun K. Harders. Stoomvaartberichten. Het stoomschip .Floros», v. Batavia naar A'dam, pass. 19 Nov. Kaap Koca. Het stoomschip .Oranje», van Batavia n. Amst. vertr. 19 Nov. van Genua. Hot stoomschip .Bali'arriv. 20 Nov. van Batavia te Amsterdam. Marktberichten. Alkmaar, 19 Nov. Aangevoerd 5 Paarden f 60 u 100, Veulens f 0.a 0.9 Koeien en ossen f 140 a 210, Vette kal veren f 0.a 0.per K.G. a ct. 27 Nuchtere kalveren f' 8 a 20, 84 Magc schapen f 10 u 22,Vette id. f' a per K.G. a ct. Lammeren f n 49 Magere varkens per stuk f 14 a f 17, 167 Biggen, 10 w. f C a 10, 18 Bokken en Ca f3 u 8, Boter, hoogste prijs 76 et., te 65 ct.. iniddelb. 70 ct., aanv. 8774 K.G., Kieren f 7.a 8. Hoorn, 19 Nov. Tarwe f8.a 8.50, rogge 0.— h 0.—, gerst f 4.50 h 5.—, havor f 3.75 ft 4.witte erwten f ft groene id. f 10.ft 13.grauwe id. f 13.— k 15.—, valo id. f 11.— ft f 14.-, bruine boonon f 11.50 ft 12.karweizaud f 11.ft mosterdzaad f 20.50 ft 21 paarden 1 90 ft 200, 0 kooien f0 0, 59 schnpen f 20,— ft 26, 0 lammeren k 0.ft 8 kalveren f 12 ft 16,0 var kens f ft G8 biggen f 6.a 9.—, kipeicren f 7.25 ft 7:50, 1600 kop boter 70 a 72' ct. p. kop. Visscherifberichten. Nn-uwdicp, 18 November. Aangebracht door 80 kor den 10 tot :<0 atuka groote tong per stuk 00 n 7<' ccut, 20 tot 230 miildelmaligo tong p. »t. 25 a 80 cent, 20 tot 100 kleine tong p. 4. S a 12 cent, 2 tot 10 ituk* rog per 4uk f 1, 20 mand middelmatige oehol per mand f 4 n f 5. 5 tot 15 mand kleine achol per mand 1,60 a f 2,50, 1 tot 2 mand schar pei mand 00 cent 10 November. 80 kcrJeri met 20 tot 50 atnka grooti tong per «tok 60 70 cent, 80 tot 200 middelmatige tong P*r atuk *0 tot .'i0 ceut. 20 tot 160 kleine lons per "tak 8 n 12 cent, 5 stnka tarbot per atnk 6 f 7, 2 tot 10 atuka rug per atuk f 1,15 b f 1,25, 60 mand middelmatige icbol per mand f 4 a f 5, 2 tot 20 mand'klcino achol per mand f 1,50 f 2, 1 tot 1 mand achnr per mand 8!) cent. Burgerlijke stand gem. Helder Van 18 tot 21 November. BEVALLENA. de Koer geb. Koorn, t W. Heihof Eb. Sehon/, i. T. Groeneboom geb. koeh, z A J ibertl geb. Abbo. d. G beinnm geb Andeweg, d. K S. Kuuinga geb. Uoithein, d V. v. Hoavrelingea geb Dekker, d. P. v d Hert geb. van Straateo. d W. K v. d Hert geb Heen, t O. W de Geai geb. Dnijnen, l. J. Alberta grb. Molenaar, r. OVERLEDEN: 11. J. vnn Dok, 8 j. M Witzenborg, BB j. N. I. Ouatdam. 17 j C Jongman, 7 m Burgerlijke stand der gem. Texel, van 12 tot en met 18 Nov. GEBOREN Jacob, z.v. HermanuB do Wilde en Aaltje Ilelena van 't Hof (Eierland). Adriaan Leonard, z.v. Klaas Bakker en Aagje Roeper (Gcrritslandj. Arjj, z.v. Dirk Kievit en Marretjo Kooiman (do Waal;, Maatje, d. v, Johan Pieter Dros en Tkeodora Catharins Bromor (Oudeschild.) ONDERTROUWD: l r GETROUWD: j Ueene' OVERLEDENJohan Arnold Barhorst, oud 49 jaren, gehuwd mot Marretje Gomes (Eierland.) 376ste Staatsloterij, Trekking van Maandag 21 Nov. No. 20062 1 20.000. No. 48G7 en 8967 elk f 1000. No. 4260, 5013, 7716, 13906, 14552, 17458, 19485 en 20788 elk f 100. Inzezonden. Mynheer do Redacteur, wees s. v. p. zoo vriendelyk bygaand geschryf in uwe Courant op to nemen. Op inderdaad eervolle wyze hebben de dilettanten, dia zich tot 'tgevon van ccn Concert op Zondag 20 Nov. jl. georganiseerd haddon, zich van hunne taak gekweten. Hot eanigo doel, hetwelk men mot dit concert beoogde, is volkomen bereikt kunst- en weldadig heidszin prikkels van de by uitstek zoo goed geslaagde onderneming, bleken bjj de talrjjko bezoekers op boogon prijs geschut te worden en met dankbaarheid zal er zonder twjjfel terug wordon gezien op al het schoono en liefolyke dat ten gehoore word gebracht. Groot is het succes dat mot de uitvoering dor 8 classieke muzieknummers van het pro gramma is behaald. Zoowol hot orgelspel met het accompagne ment van den heer W. Bakker, als de lijn voorgedragon zangnummers van eenigo leden van Helders mannenkoor, directeur de heer C. W. Rusting, wedijverden als 't ware, op zeer verdienstelijke wyze mot de altyd zoo gevoelvolle voordrachten der sopraan-Bolo's van Mcj. J. II. Metselaar, om to doen uit komen, hoezeer beschaafd zingen en spelen de verhovensto gevoelens in do menschelyke ziel doon opwekken. Waarlyk, hun arbeid is volop gezegend en zonder twjjfel roepon zeker allen,» die hot concert bywoonden, met steller dezes hun van harte een tot weerziens toe. Een der aandachtige hoorders. Andere lezing omtrent den Walvisch. Eon walvisch aan Iluisduincr's strand, Ruikt men roeds aan het vaste land. Als gaf het dier oen stunltjo Van 't reukwerk, hier niet onbekend Den geur, een bron van voel cllcnd, Uit 't Heldcrscbe kanaaltje. De vifch van Jona is 't niet. Tot rolmops zal men in 't vorschiet Deoz' viseh wel niet verwerken. Toch vraagt men licht: phoekomt .'oo'n dier Aan 't Heldersch strand, dood als 'n pier Wat kon zjjn vaart beperken Weet dan, dat Rusland'» Oostzcevloot Deze walvisch een torpedoboot Van de Jupanners waande. Men schoot hem dood by Doggersbank. Ons wacht daardoor nog veel meer stank Pan reeds 't kanaal ons baarde. JAN C. 52 Ver volg der berichten. Mejuffrouw N. C. M. Haas, alhier, komt. voor op do voordracht voor onder wijzeres aan do openbare lagere school lst« kl. No. 75 te Amsterdam. Volgaarne voldoen we aan een tot ons gericht verzoek door de aandacht onzer lezers te vestigen op de bijeenkomst, die a.s. Donderdagavond 7'/j uur in de Nieuwe kerk alhier gehouden wordt. De heer J. P. Schouten van Haarlem zal alsdan een uiteenzetting geven, omtrent den arbeid van Joh. van der Steur in Ned. Indië. Deze zendeling heeft zich tot levensdoel gesteld verweesde en verlaten Indo-kinderen, kiu- deren van militairen en ambtenaren, te verzorgen en op te voeden. Nu reeds zjjn 350 Indo-Europesche kinderen in 3 ge stichten aan zjjn zorgen toevertrouwd. In verscheidene groote bladen werd de arbeid van Van der Steur hoogeljjk geprezen en H. M. de Koningin benoemde hem tot Broeder in de Orde van den Ned. Leeuw. Wie er meer van wil weten, ga Donderdag naar de Nieuwe kerk. Op Texelstroom en aan het strand zjjn ongeveer 100 ongemerkte battings opgevischt. Schipper P. de Jong bracht hier 2 battings aan, gemerkt W. 8. Door schipper K. Bakker werd een spier aange bracht, 25 a 20 voet lang, en door schipper Mastenmaker 2 ledige vaten, gemerkt S.J, o3 D. en S.D. 590. Do stooraschoener «Zeehond* heeft op zee dry vende gevonden, en hier aangebracht 2 SohotBche blazen, gemerkt H. II. Ia. L en oenig vischwant. Werkliedenveraoniging «Eendracht (Aangezien onze verslaggever niet tegen woordig kon zyn, nomen we bot volgondo over uit hot Dagblad.) Do Werkliedenvoreeniging «Eendracht' rnag zich in don korten tyd van haar bestaan in toenomenden bloei verheugen. Dat bleek Zaterdag- en Zondagavond bij hare feest vierende vergaderingen in .'t Centrum», by welko gelegenheden de zaal dicht bezet was. De president, do heer W. R. Zits, drukte daarover zjjne l)l\jd»chap uit on heette allon welkom. Spreker gaf cono korte schets van het doel on stroven der voreeniging, aan de hand van het eerste artikel dor statuten, vol gens hetwelk men liet doel,do vry waring van den kicinon werkman en burger toiten de socialistische dwalingen van onzen tyd', tracht to bereiken door hot houden van be sprekingen onderling en feestelijke bijeenkom sten hot stichten van fondsen; het steunen by overlydon, geboorten of ziekten en het ver schaffen van do eerste levensmiddelen voor 't gezin, met uitkcermg van dividend in evenre digheid van liet verbruik. locn verleden jaar 23 Maart do voreeniging met een uitkecringafonds werd opgericht mei 70 leden, kon niet worden verwacht, dat hol getal deelnemers nu reeds tot 400 zou zijn aangegroeid. Den Ion Juli d. a. v. werd met 17 leden oen ziokonfonds gesticht, dat thans 125 ledon telt. Nog kan wordon gemeld, dat hot ledental in zyn geheel, dus buiten de fondsen om, gestadig toeneemt. Spr. wildo voorzichtig zyn in zijne uitlalingon on con stateerde daarom alleen de blooto feiten. Nog word meegedeeld, dat het plan hostaal tot do oprichting van ccn ziekenbus dit tevons in bet belang der gemeente, wjjl tegenwoordig veel van bet daartoe gestorto gold buiten do gemeente gaat. In den korten tyd van hot bestaan bobben de fondsen van .Eendracht» ongeveer f 1000 uitgekeerd. Thans word met hurtelyken dank gewaagd van de welwillendheid der Tooneclvorceniging Concordia", om deze avonden op te treden. De verceniging «Concordia» gaf daarop heel vlot en uitstekend spel to zien by de opvoering der beide welgekozen tooneelstub- jes met zang nNo. 38 of de verkeerde Neef en ,/Roodo Sander». Voortdurend klonk eci gulle lach door do zaal. Ook by do toegift de voordracht Porsoonl jjke dienstplicht» en «do Paardentram». Na afloop richtte de prosident van .Een dracht* nog een woord van dank tot «Con cordia* en hot publiek. Texel, 21 Nov. Enkele garnalenvisschers zjjn begonnen met het seizoen te openen. De vangst was nog zeer gering en van den prys heeft men nog niet vernomen. Meermalen heeft men hier geheel witle leeuweriken (albino's) gevangen. In de vorige week werd een isabelkleurig voor werp van deze vogelsoort geschoten. Nog steeds vindt men op de landerjjen wildgroeiende bloemen van verschillende soort en nog toeven er vogels, die anders reeds ia October naar zoeler gewesten ver trokken zjjn. Het eerste schrikkeljaar iu de twinttgsto eeuw iB wel een opmerkeljjk tjjdperk. Wieringen. J.1 Zondag werd door het Kiescollege der der Ned. Herv. gemeente te Hippolytushoef c a. herkozen tot diakeu de Heer P. Mulder Jr. terwjjl in plaats van den Heer P. Logt, welke niet meer in aanmerking wenscht te komen, tot ouderling werd herkozen do Heer S. Minnes. 0e Oostzeevloot in Indlö. Iu De Avondpost wordt gewezen op het gevaar, dat voor ons g -legen is iu de reis der Russische Oostzeevloot, die na de vaart over den Iudischen Oceaan allicht in onze Oost een nulpunt zal behoeven. Reeds is daarvoor Tabak Betong" genoemd, waar mee waarschjjnljjk Telok Betong, do hoofd plaats der Lampong aan straat Suuda bedoeld is. Men zal wel mogen vertrouwen, dat de autoriteit*n in Indië al het mogeljjke znllen doen om «le neutraliteit te handhaven. Maar ook zal, dunkt ons, onze diplomatie het hare wel hebben gedaan en verder doen om moeilijkheden en verrassingen to voorkomen. Het gevaar is zóó duideljjk, dat het onmogelgk der aandacht van een regeering kan ontgaan. In een der Amstordamscho bladen komt de volgende advertentie voo-->Iemand 31 jaar oud, stelt zjjn lichaam beschikbaar voor proefnemingen van welken aard ook, onder nader te bepalen conditiën." Dr. A. 0. H. Tellegen. f Een treffend voorval heeft Zaterdagoch- tend iu hut Huis van Bewaring te 's-G'a- venhage diepe ontsteltenis verwekt. Ter wjjl de bekende psychiater dr. Tellegen met zjjn collega dr. Koeling Brouwer, als deskundigen, eenige gevangenen, waaronder zegt men, ook de verdachte moordenaar van mevr. K in observatie namen, werd hjj door een beroerte getroffen, die zgn onmiddellgken dood tengevolge had. De geachte medicus stierf dus als het ware op het veld van arbeid. De justitie te Middelburg is heden, ■ergezeld van een geneesheer, naar Sas van Gent vertrokken om er een onderzo< k in te stellen naar een daar vermoedeljjk gepleegde vergiftiging. Een 39-jarige arbei der is daar n.i. onder hevige pjjnen over leden. De vrouw van den overledene, tus- scheu wie en een vroeger bjj hen inwonenden vrijgezel een verhouding schjjnt te beslaan en die vau de vergiftigiug wordt verdacht, wordt onder bewaking gehouden. 0e vloedgolf te Menado. De correspondent van bet Hbld. te Bata via meldt nader: De oorzaak van de ramp op de Talaoet- eilanden was de op'tuwing van het water door een orkaan. Dertig duizend menschen zjjn hulpbehoevend huizen, prauwpn en aauplautingen werden vernield. (Hbld.) Ter dood veroordeeld, Voor eenige dagen werd de infanterist Trajan Kristai, wegens een moord op zjjn overste in de kazerne te Debreezin in Hongarije geëxecuteerd. In deu laatsten nacht van zjjn leven, vroeg hjj om pen en inkt en schreef dez"n brief aan zjjn moeder Lieve, goede moeder, lieve broers en zusters in de arme zondaarcel van de jjzeren kazerne in Debreezin zit ik nu en soldaten met bajonetten bewaken mjj Morgen word ik opgehangen. De beul kwam vanavond hier aan. Overigens ben ik gezond en wel, lieve moeder, daar ik zeer netjes behandeld word. Vanmorgen heb ik zelfs een gebraden haantje gekregen en worst, maar die was niet zoo goed, als moeder mjj Kerstmis vóór drie jaar gestuurd heeft. Het doet mjj pjju, dat ik en mjjn broers en zusters niet meer zien kan, maar nu is het reeds te laat. Ik begrgp niet, wolk nut de koning er van heelt, dat hjj mjj laat ophangen. Hjj zal eon soldaat min der hebben maar moeder een kind minder. Ik neem dus afscheid van U, lieve moeder en vergeet niet Mihiam Veskje te zeggen, dat ik ook aan de galg denk aan haar en aan het onechuldig kmdje, dat nu geen vade hebben zal. Ik heb veel kwaad gedaan, ik kan het niet helpen, ik was altgd te opvliegend. Veracht mjj niet moeder en vergeef mjj. Zooeven was de beul bjj mjj. In 't begin was ik bang voor hem, maar nu boud ik van hem, omdat hij zoo mooi met mij gesproken lieefl. Ik heb hem gevraagd of hg iujj niet lang pijnigen zal. Hjj heeft het beloofd en toen gezegd, dat hij weg gaan moest, want hij wilde naar het theater. Nu ga ik liggen, moeder, om voor de laatste maal goed uit te slapen. Ik hoor bjjua rende, dat de trommel geslagen wordt. Ik schrjjl niet verder, omdat ik zoo ongelukkig ben. Ik zeg U vaarwel en bljjf 's avonds om 8 uur uw ongelukkige zoon TIUJAN*. Gasontploffing te Chicago. Omtrent een groote gasontploffing te Chicago valt het volgende te melden Volgens sommige berichten ontploffen vijf gaszuiveringstunks, volgens andere 22 olie-tauks, waarin gas werd bewaard voor verlichting van wagons op de terreinen der »Peoplen Gas Company". De ontploffing deed over een halve rnjjl fif-tand overal glazen breken en muren scheuren. Een huis zakte in, waarin 40 manDen aan het werk waren, die waar schjjnljjk allen omkwamen. Tot nu toe zjjn reeds 40 dooden gevonden, terwjjl een aan tal personen nog worden vermist. De op h -ït terrein aanwezige kolen voorraad vloog in brand en het is een groot geluk dat men uit twee iu de nabjjbeid staande groote gas tanks het gas kon laten ontsnappen anders waren wellicht gansch Chicago verwoest. In de stad heerschte een paniek en de gewon den bleven langen tjjd onverzorgd, daar iedereen uit de gevaarlijke omgeving der gasfabriek vluchtte. Brand op de tentoonstelling te St. Louis. „Central News" meldt uit New-York, dat op het tenloonstellingterrein te St. Louis bet gebouw van den staat Missouri io vlammen is opgegaan. De vliegende vonken veroorzaakten begin van brand in verschillende andere gebouwen. Een brand weerman werd gedood, en vele anderen gewond bjj het blusschingswerk. De schade beloopt bjj de 500.000 gulden. Tijdstippen van verzending der Brievenmalen. Naar Oost-Indië 7.'a 8.30'an 7.— 'a 7—'. p. mail via SoathamptoD p. mail via Hamborg (alleen op verlaugen der afieodcra). 29 Nov. I 7.'aav. 'lkraDiM-l*, S.S0 urn. eo Yrydaic - 26 en 29 Nor. 7.—'aav. Correspondentie, Aan ccn «katholiek kiezer uit District II" zij bericht dat wij geen ongetcckende artikelen opnemen, die over politiek of porsoonlyke zaken handelen. v a- I D*h>m der tor I de.' Verzendingaweg. <Mt bul j |i/h Pollk. p. xei-poat via Amaterdam .'2 cu 16 Dcc. 1 p. zeepoat via Rotterdam 25 Nor. p. Holl. mail na Genua 29 p Holl. mail via Mantilla 22 p Frantche mail via Maroeille 25 Naar Palrrabang, Riouw,} lianka Billiton en Z. W.V: Afd. van Bomeo, p Enirtlscbe ainl via Krindiai 2 en 16 Deo. p Holl. mail via Genna I 29 Nor. Naar Atjeb en de Ooatkaat ven SuinutraJ p. Eogelachc mail viaBrindiai eiken Vrijdag p. HmL mail via Genua I 29 Nor. p. Dailache mail riaNapelt*) 6 en 20 Dee. 111.80'amor Alleen naar Atjeh, Suinalra'a Ooatknat, PaleiuUng, Kiouw. Banka, Billiton en Z.-W. Afd. Tan Bomeo. Het overige gedeelte van Ned. Ooat-Indie wordt alleeo 0p verlangen der afrenden via Ntpela verzonden. Naar Quyana Suriname p. teapoat rit Amaterdam j 29 Nor.l 7.'aav p. mail over Engeland I 5 eu 19 Duc, 7.'aav p. mail via 8t. Naxoire j 7 Dee. 7.'aav Naar CurafaoBonaire en Aruba p. aeepoat via Amaterdam Naar St. AfartinSt. Eustatiue en Saba p. aeepoat via Amaterdam I 29 Nor. I 7.'aar p mail over Engeland 5 en 19 Deo. 7.'aav Nu&r Kaapland, Natal, Oranje- Ririe rkolnnie en Transvaal: eiken Vrydag, 3.30 's nam. Voor Hr. Ms. .Hertog II e n d r i k' naar Port Said: 22 Nov. 7.'s av. naar Aden: 25 Nov. 8.30 's morg. uaar Colombo: 2 Dcc. 8.30 'fl morg' 1 I'V I-a.: gèj 25 November hopen wjj den - 86sten verjaardag te berdenken van onze geliefde Moeder, Grootmoeder en Over- grootmoeder, Ü5 Wed. J. KUIPER-BRAMMERS. Uit naam van Zusters 3*} en Broeders. S. KUIPER. S mumtiummmmi* Hiermede hebben wjj de eer u kennis te geven van het vijf- en-dertig jarig Huwelijksfeest van onze geliefde Ouders George Sabastiaan Stecher en Catharina Johanna Holstijn, hetwelk zjj den 25 November a.p. hopen te berdenken. Hunne dankbare Kinder n, Behuwd- en Kleinkinderen J. M. JANSENStbcukr. A. G. JANSEN. Rotterdam. H. P. v. REENEStkcher. E. v. REENE. Hilversum. J. C. v. PAASSENStechkr. VV. v. PAASSEN. Schiedam. Eenige kennisgeving. Schiedam, Rotterdamschedgk 71. •ëmtmwuimimm® jjS Den 25steu November a.B. r=€ lioppn onze geliefde Broeder en Sa Zuster RIJKERT FRANKFORT «S en $3 S MEINTJE WENNEKER, hun 121/,jarige Echtvereen'ging ',er^euken. Helder, 22 Nov. 1904. Uit naam hunner Familie, D. C. FRANKFORT. g nmm&wmmmm&m Op den 27sten November a.s. hopen onze Zwager en Zuster IS J. 0E RIJDER en A. NANNINGS, a§ hunne 25jarige Echtvereenlging 3:5 te herdenken. *31 Helder, 22 Nov. 1904. Uit naam hunner Zuster, 3* J. NANNINGS en Echtgenoot. mumitrnmummm GeborenAnna Elisabeth Catharina. Dochter van: B. J. HUESMANN A. C. HUESMANN- Ddnsklman, Wervershoof, 19 November 1904. Geboren: Maria Malhilda, Dochter van M. VAN HOUWELINGEN. en F. VAN HOUWELINGEN- DBKXKB. Helder, 20 Nor. 1904. Heden overleed na een langdurig en smorteljjk Ijjden, mjjn geliefde Echtgenoot PIETER K0SSEN, in den ouderdom van ruim 41 jaren, mg nalatende een kind, nog te jong om dit zoo zwaar verlies te kunnen beseffen. Helder, 21 Nov. 1904. Wed. P. KOSSEN-ROEPER. Deze is strekkende tot algemeene kennisgeving. Op den 19Ien November ontving ik de voor mjj 700 treurige tjjding van bet op noodlottige wjjze over igden van mjjn innig geliefden Echt genoot en der kinderen zorgzamen Vader JAN PUIMAN, in leven kwartiermeester a/b Hr. Me. »Flores" te Banjermassin (Bomeo,) in d*n ouderdom van circa 29 jaar; mjj nalalende drie kinderen te jong om het voor hpn zoo smarteljjk ver lies te kunnen besifien. Nameus zjjn diepbedroefde Eclitgenoote, Wed. J. PUIMAN-Vlauing. Heden overleed na een smarte ljjk Ijjden, na voorzien te zjjn van de H H. Sacramenten, mjjn geliefde Echtgenoot en zorgzame Vader, de Heer NIC0LAAS ADRIANUS R00ZEKRANS, in deu ouderdom van circa 41 jaren. Helder, 21 Nov. 1904. Wed. N. A. ROOZEKRANS, geb. VAN TRIERUM. Strekkende deze tot algemeeme kennisgeving. Hieimede betuigen wjj onzen hartelijkon dank voor de vele bljjken van belang stelling, zoowel binnen- als buiteu d<i ge meente, ondervonden ter gelegenheid van onze 25-jarige Echlvt reeniging. A. G v d HORST en Ecbtgenoote jr~ Morgen zullen mjjnewink-ls Keizerstraat 28 en Westgracht 83 boek Keizerstraat den y huelen dag yesloton zijn. T r. Hakker. De Tivee Gebroeders" eau Wieringen, schip ver C DJjlJNRFjRyZal Vrijdag a. s niet varen HELDERSCH K0MITEE VOOR VOLKSLEZINGEN. OPENBAREVERGADERING 0P DONDERDAG 24 NOVEMBER DES AVONDS TE 8 UUR IN DE BOVENZAAL VAN CAFÉ CENTRAL SPREKER DR. W, P. J 0 RISSEN. ONDERWERP HET ONTSTAAN EN BLUSSCHEN VAN BRAND. (MET PROEVEN ENTREE: 10 CENT. Voreeniging het Marinefonds, afdeeling Willemsoord. A fdeelinjf^-VergaderJng op Zaterdag den 26 November 1904, des avonds 8 ure, in het lokaal >'tC'ntrum«. Punten van behandeling Verkiezen Bestuurelid en beppreking punten, te behandelen op de a.9. algem Vergadering. HET PESTUUR. LUTH. ZANGVEREENIGING Heden, (Oinsdagavond) 8 uur repetitie. DE DIRECTEUR. Zang- en Reciteervereeniging li Wegens omstandigheden deze wetk geen repetitie mser, HET BESTUUR. DEK Gemengde Zang*vereeniging* Directeur de Heer W. SAAL, op ZONDAG 27 NOVEMBER 1904, IJt HET Concertgebouw CASINO", TE HELDIDH. Aanvang 's middags l'/s uur. Entrée f 1.—,besproken plaatsen 10 cent extra. Kaarten van af hedsn eiken dag van 10 -2 uur aan het gebouw ver krijgbaar en bij de Boekhandelaars DUIN- KER Spoorstraat, SPRUIT Kanaalweg en MAAS Dijkstraat op Donderdag 24 November 1904 in bet lokaal CASINO* des avonds ten 8 uur, onder leiding van den fleer G. H. J. v. d. B0GAERDE, met welwillende mede werking van de Heeren L. A. SCHOUTEN, PlanoF. WERNER, Violoncello en J. J. HAZELH0FF, Viool. Voor Introductie's wende men zich tot Bestuur en Leden. Voor Kunvtlievende Leden zjjn boven hunne gewone, nog enkele introducfie'8 verkrggbaar tegen betaling van verplicht programma. Bymnastiek- en Exc -Voreeniging „PRO PATRIA". op VRIJDAG 25 NOVEMBER a.s, in de bovenzaal van CENTRAL", te HALF NEGEN precies. Namens het Bestuur: J. W. ROEM, Seer. 0P_ ZONDAG 27 NOV 1904, '8 avonds 8 uur in 't lokaal ..Casino'' ter herinnering aan 't Negenjarig bestaan der voreeniging „NERVA", Afdeeling Helder v. d. Ned Bond van Post en Telegraafbeamten „de Post". PROGRAMMA'S (bewgzen van vrjjen toe gang) bjj den Secretaris verkrijgbaor (voor zoover nog plaatsruimte beschikbaar is.) Jiij den enndidant-nota- rU F. GOUVERFE te den Helder bestaat gelegenheid opgeleid te worden voor het notarieel staatsexamen. Breestraat hoek Gortersteeg, Helder. Te spreken van 's rao'g 10 tot 's av. 10. GEVRAAGD-: een flu-ke lliensibodc, wasch buitens huiloon f 2,00 per week. AdresDu eau van dit Blad. Wordt gevraagd een zindelijke DIENSTBODE, die met de wasch kan omgaan. Adres: DE BEURS, Jan in 't Veltweg 21. Er biedt zich aan tegen half December een neMc !>IK\NTEH*»K. G. G. voor dag- en nacht. Francc. brieven letters ML Bureau van dit Blad. Gevraagd voor Kerstmis bjj C. J. DE WIT, Koegras, Helder. EEN SMIDSJONGEN GEVRAAGD, bjj J. A. ZOETELIEF, Kanaalweg. Voor Noodh of voor vast terstond gevraagd e n flink BANKWERKER aanvan^sloon voor xast f9.per week. Adres: »DE VOLHARDING*. Gelegenheid voor COMMENSAALS BILLIJKE CONDITIËN. Adres: KANAALWEG 4, Café. Een kleine W 0 N I N G të~htiiü% Adres: G. BAAS Az, Djjkstraat. Een WINKELHUIS te huur, voor alle doeleinden geschikt, met flinke BOET. Adres: 2* VROONSTRAAT 20. Te huur een net SLAAPKAMERTJE, of Voor iemand om te studeeren. Adres: 2* VUOONSTRAAT 16. TB HUUR i Het HUIS Stationsweg 3. Huurpr f18. p. maaud. Te bevragen KEUKGRACHT 50. aan de Weststraat 109. Te bevragen bjj don heer P. KORFF, Kanaalweg 18 Te huur: Een gemeubi'eerde Zit- en Slaapkamer, met of zonder pecsion met gebruik van Pianonette stand. Te bevr. bjj den Boekh. A. J. MAAS, Djjkstraat. TE HUUR: een net BURGERWOONHUIS, bev. drie Kamers, Zolder en Keuken met Waterleiding. Adres HOOFGRACHT 5. TE HUUR: EEN BIERHUIS, met volledigen inventaris. AdresJ. DIJKSEN, Keizerstraat 61. Door vertrek te koop een prachtige Pianino f150. Te bezichtigen in den Piano- en Orgel- handel Kanaalweg No. 23. TËR~ÖVERN\ME AANGEBODEN: (ZOO GOED ALS NIEUW.) AdresBureau Vliegend Blaadje". Ter overname aangeboden een TABAK- en SIGARENZAAK, op een d-r beste standen van Helder. Br. fr. lett. PP, bureau van dit blad, Gedurende de slooping te koop aan de Tromp. Gunstig gelegen perceelen BOUWTER REIN te koop, aan de Parallelweg, Sluis- djjkstraat en Florastraat. Te bevragen: KEIZERSTRAAT 15/17. 'J'er overname aangeboden op goeden stand van den Hel der een zaak in kantoor-, teeken schrijfbehoeften galan- terien, enz. Direct of later te aanvaarden. Adresfranco Blieven lett. J B H aan bet Bureau van dit Blad. Te koop: eenige gebruikte D. en H. Rjjwielen, voor zeer billjjken prjjs. Bjj W. THEINERT— LE MAIR, Zuid- straat Ia, b/d Keizerebrug, v/h Windetr. 3. TE KOOP: Een RIJTUIG. BAKWAGEN. BOEREN WAGEN, nog eenige WIELEN, VEEREN ASSEN, V0LIERE en een jonge KET. Alles moet weg. Adres KONIJN, Stationstraat 13. TE KOOP een nieuwe AAK lang 40 voet, wjjd 14 voet, geschikt voor buitenvisscben. Te bevragen bjj W. LEYENAAR. te Midlnm bjj Harlingen. TE KOOP: tegen nader overeen te komen conditiën. Brieven Franco letter A Bureau v/d. Blad. Te koop 6 groote PULEN en 7 groote SLACHTKONIJNEN. Adres: Bureau Vliegend blaadje. TE KOOP: een VIOOL, met HINT en MTHIJHNTOH. Adres SLUISDIJKSTUAAT 23.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1904 | | pagina 2