Alfifil. ORGEL, Z WOUDn&VAPRAAG. en nuttige „Grand Itazar". 1IEÜVE ZOÜTETISCH O O AAS Az. Bijlstraat 12. MAISON B. PIJPER Velvets, Zijde, Satinets, WILHELMINA ROOMBOTER no. I. St. Micolaasfeest. 1MB HOUTVEILING. LION BUTZ, Tandarts, HUISVLIJT JACflB BAKKER Dz., Spoorstr 101 St. Nicolaas. A. KO^FF AZN Een beetje le laat ontvangen «5 Prima Reformcorset van af f 165. als Aanspreker en lijkbezorger Jb. ZON Spoorstraat 136 s. VAN AMESFOORT, A. A. HES, Kanaalweg 107 St. Nicolaas-Cadeaux. Fotografie. Mej A. C. Leij er, „DE MAGNEET". St. Nicolaas-Cadeaux. van alle voorhanden goederen. ABR. ÖREET - MEÜWSTRAAT Keizerstraat 56 KONINGSTRAAT II. voor Kussens, Theewarmers enz. in geheel nieuwe dessins. NIEUW I NIEUW I NIEUW I St. Nicolaaas Étalage J. P. SWEERING. UK A I, A W. C. van Breda, Zie de étalage. Keizerstraat 25. P, HARTE. AFBRAAK te koop. Een houten BOETJE, 'ang en breed 230X 175, DEUR- en RAAMKOZIJNEN, VLOER- enZOLOERDEELENen een partij Brandhout Adres Timmermanswerkplaats de Zwa luw, Vosstraat 10 en aan de in slooping zgnde huizen aan de Kuiperstraat. zal aldaar op een terrein nabij Houtwerl van den Heer OORTGIJSEN aan de Sluiadykstraat op Woensdag 23 November 1904, voorm. 10 uur, Publiek Verlcoopen een belangrijke partjj AFBKAAli, afkomstig van de voormalige Gasfabriek, bestaande in v Planken, Ribben, Balken. Rondhout, Ramen, Deuren en een partij Brandhout en hetgeen meer zal worden aangeboden Alles ter voo'schreven plaatse daags vóór en op den verkoopdag te bezichtigen. NIEUWENDIJK 241, bij den DAM, AMSTERDAM. iwwwwww* Jlej. Wrw/Vi*, Planeet lezeres, is weer dagelijks te spreken van 's mor gens 10 tot 's avonds 10 uur. Adres Viamingdwarsstraat no. 12 worden spoedig en degelijk verricht door R. KWAST, le Vroonstr. 67, De Heldersehe „Eensgezindheid". Inlichtingen zijn te bekomen bij de Leden. FIGUURZAGEN. FIG UURZAAG ARTIKELEN. FRIESCH HOUTSNIJDEN. VLAKSN IJ DEN. BRANDSCHILDER EN. Foorujsrpen, Modellen en Hout voorradig. AANWIJZING GRATIS. LESSEN PER UUR. - - Ontvangen een ruime keuze in de nieuwste Dames- en Heeren-Cadeaux. Alsmede een groote collectie Kinder-speelgocderen. Logo prijzen. Kaneaiweg 37. om bjj de andere advertentie te plaate-n, groots Spekbokkings 3 en 4 cent. groote Makreelen 8 en 10 cent, gemarineerde Haring 5 cent per stuk. Spoorgracht M. WAAS. a Steeds groote sorteering in gewone en II E F ii BI IICIIII E TTK in verschillende kwaliteiten en prijzen. Onze Corsetten munten beslist uit boven elk ander fabrikaat, door sterkte, gemakkelijk zitten, solide stof, nette afwerking en lage prijzen, in de Manufacturen-Magazijnen van GjOÏU'I TH tfi /ATII^THAAT 73. ZlAhMTIIAAT 73. De ondergeteekende bericht de opening- van de St. NiCOLA AS-ETA LA GES, tevens hierdoor mededeelende, dat. deze zoo ingericht zijn, als de groote Bazars in de voornaamste plaatsen van ons land. Mag dit op eenigszins beperkter schaal zijn als in Amsterdam of Utrecht, de zéér ruime collectie in *éér schoone en fraaie artikelen zullen zeer zeker met die inrichtingen kunnen wedijveren, waardoor liet mij aangenaam zal zijn, met een herhaald bezoek vereerd te worden. Zie de groote keuze. Vrije toegang. Zie de lage prijzen. Aanbevelend, l>. HOPPI1I, Zaidstraat. 0p St. Nicolaas^^^jfs6,"^. laas Cartons als geschenk niet ontbreken, want le is het 't beste wat in de zeep- brancbe wordt aangeboden, 2e zjjn de cartons zeer schoon uitgevoerd, 3e zjjn zjj iu dames- en heereukringen als geschenk zeer gezocht, 4e ie hare nuttigheid ten gevolge van hare gunstige werking op de zachthpid der huid en de frischheid vau de teint erkend grooter dan die van eeuige andere zeep. Doering's St. Nicolaas Cartons zjjn overal zonder prjjsverhooging verkrjjgbaar. Ondergeteekende bljjft z;ch minzaam aanbevelen (Niet aangesloten bij de vereenigingen Eensgezindheid en Ons Belang). Oiihtusgeai 'iO cent d<; 5 ons. Fijne machinale 2 UURK00L S oent de 5 ons Bierstraat. I Het goedkoopste adres voor Koffie, Thee, Chocolada en Tabletten j ook met portret, is het Magazijn .De Ster" Hoogstraat 127. Luxe Bussen zeer gusch'kt voor St. Nicolaas-Cadeau. Aanbevelend, W. v. VLIET. CASINO-GEBOUW - Den Helder. HAARLEMSCH TOONEEL. DirectieLOUIS BOUWMEESTER. DINSDAG 29 NOVEMBER: 'U «JSAX. Beroemd Tooneelspel van WILLIAM SHAKESPE^RE. S*T EDMOND KEANLOUIS BOUWMEESTER. Prijzen der plaatsen iste Ring f i.50, 2e Rang f 1, 3e Rang f 0.50 10 abonnementskaarten le rang f 12.50. 10 abonnementskaarten 2e rang f7.50. Plaatsbespreking op den speeldag van 10—2 uur. AANVANG 8 UUR. 9WWWWWW* levert naar maat onder leiding van een ervaren Coupeur DEMISAISONS f 23 50, f26 50, f28.-, f30.- en f32 50. NOUVAUTES of WINTERPALETOTS f28.- f30.f32 50, f34.f38.— tot f55.De modellen, vooral hals en schouders zjjn uitstekend afwerking prachtig. Vraag de schoone collectie Stalen ook voor Costuroe» ter inzage. Gaarne geef ik U de verzekering, dat elk stuk dat niet geheel aan den eisch voldoet, onvoorwaardelijk wordt teruggenomen. Sleed* in voorraad de eertte I eidtrhe ?i Jitn t: sn m.t.s en iahesh. Het fijnste Cadeau! is een fijne SAGHS1SGHE KANARIE, Holroller zingt dag en avond. De Kanariehandel J. v. d BORG Barbier, Wilhelmiuaatraat No 4. Foto's Honlnklük Bezoek 14 en 15 ITeiit 19U4 Te verkrggen b{j Kerlcgracht 20. Voedert uw Kippen en Kuikens Clevelands Egamavl of Hari gs Amerikaans Poul'rymael. Vraag gratis prijscourant. Alleen verkrijg baar bjj A. A. ZON-SMIT, Molenstr. 56. Geen nuttiger, geen fraaier St. NICOLAASCADEAU dan een Groote sorteering. Zeer lage prijzen A contant of op maandelijksche afbetaling vanaf f 3.— Vijf jaar guarantie. Kom ze zien en hooren; reeds hondsrden zingen hun eigen lof. Traag Prijscouranten. Wilt ge succes hebben met uw ST. NiCOLAAS-GESCHENKEN doe dan uw inkoopen in het magazijn Ongetwijfeld vindt ge daar de fraaiste sorteering in zeer gewilde Luxe- en Doelmatige Min zie vooral de Etalages!!! Voor een bezoek houdt zich beleefd aanbevolen Uw dw. dienaar, H. SPRUIT, Groote uitverkoop Bedden. Dekens, Karpetten. Vloerzeil, Tapistry, Manufacturen, gemaakte goederen. Linnen- en Penantkas'en. Tafels, Stoelen en Tafelkleeden; het wordt alles V8r beneden inkoops prijs verkocht. Stoeds versch verkrijgbaar Zware aeli»*erkii|iboler tfgPD marktprjjs. Fünc Tafelboter u 50 els 'Zeer «roede Hoter ii lO en 35 cent p 5 or». Bjj de 5 pond 2cent minder. Beleefd aanbevelend, R BAKKER Dzn. Ontvangen oen groote lLeuze ln Eiken dag versch te ontvangen meermalen bekroond in Nederland, België, Frankrijk en andere tentoonstellingen van Landbom, onder controle van 's Rijks proefstation, Alleen verkrijgb. inden Boterhandel „De vergulde Koe". 72/. cent per 7. kilo. EENIG FIJN. EENIS FIJN. De ondergeteekende heeft de eer te berichten, dat zijn -e- gereed ie en noodigt zijn geachte begunstigers beleefd uit tot een bezoek iiiiii§-—»- P CONFISEUR. SPOORSTRAAT. Van af heden op alle artikelen voor elk 60 cent EEN LOT CADEAU. Breewaterstraat 19. Zuidstraat 86. CADEAU! -apB CADEAU'MT CADEAU! 6. EEN GEËMAILLEERDE RONDE VUL- KACHEL. 7. EEN BLAUW SAKSISCH THEESER VIES, 16 stuks. 8. EEN NIKKEL THEEBLAD. 9. EEN 4-VLAMS GEËMAILLEERD PE TROLEUMSTEL. Nrs. 8, 8, 6, 7, 8 cd 9, te halen in onze Magaxjjnen. 10.8 STUKS FIJNE EDAMMER KAZEN, te halen in de „Vergulde Koe" bjj den Heer A. KATER, Breewaterstraat. Een ieder, die van af heden tot Zondag 11 December voor 60 ceat koopt #n- verschillig welke artikelen, ontvangt voor niets een Lot op dezè 10 prachtige grijzen welke op Maandag 12 December, 'e avonds te 5 uur, in het lokaal >Caslno" zullen worden verloot. Bü dezo verloting kannen 100 personen tegenwoordig zjjn op vertoon van kin nummer. Lees 1 Leesl Lees! Men zie naar de prijzen der goederenMen zie naar de prljze* der goederen koopt, Mm 1. EEN PORTEFEUILLE, inhoudende een bankbiljet van i 25 (vjjf en twintig gulden) 2. EEN GOUDEN DAMES-HORLOGE, in de étalage van den Heer LURZ, Ka naalweg tentoongesteld cn hierop ia 2 jaar garantie. I. EEN PRIMA 12-ELS KARPET. 4. EEN FIJNE GEROOKTE HAM, te halen bjj den Heer DE BEURS, Bassingricht. 5. ZES PRACHTIGE RIETEN GAATJES- STOELEN. en overiuige zich, dat men spotgoedkoop koopt en voor elke 60 cent, dat gratis lot op dezo kostbare prjjzen ontvangt. gp» Bpgrjjpt dus goedwie voer 60 cent koopt, ontvangt éét au wla voor 1 gulden 20 cent koopt twee Loten, enz. enz. ZIET DE ETALAGE. Ziet de prjjzen der goederen Ziet de praten der goederen GROOTE VOORRAAD SPEELGOEDEREN, honderden POPPEN au praahtire HUIS- HOUDELIJKE CADEAUX. Allea spotgoedkoop. De Allemansgading. Vrlcslander. De nummer» der gewonnen prijzen worden 's avonds voor den winkel bekend gemaakt en Dinsdag» In de courant vermeld. Het vorige jaar zjjn do prjjzen ten deel gevallen aan de hoeren J. C. Maaiwsai 6 stoelenD. v. d. Zee, een gouden dames-horlogeD. J. Boom, een nikkal petrolaurastel A. de Vries, een gouden heeren-horloge G. Rjjkers, een twee persoons gestikte dekei K. Koper, een ham; W. Rasch, een nikkelen koffiekan; C. Mereboer, oei theeservies M. Wolters, een nikkel olie- en azjjnstel, en mej. C. v. Os, ean portemonnaia met f 2.80* van wie dankbetuigingen van tevredenheid in ona bezit zjjn. De meest gesorteerde en goedkoopste Etalages zjjn bjj Hoofdjraoht 49. Koningstraat 47. Koopt daar uwe St. Nicolaas-Cadeaux. vindt men in ruime keuze, zooaio; Horloges, Gouden en Zilveren Voorwerpen. Speciaal adres voor VERLOVING8- en TROUWRINGEN. Koopt en ruilt oud GOUD en ZILVER tegen de hoogste waarde. Uiterst lage prijzen a contant ST. NICOLAAS-CADEAUX.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1904 | | pagina 3