MAGGI8 AROMA Thee E.Br^ndsm^ anhdldlers Allen nuttige St. Nicolaas-cadeaux. Ook het hoofdhaar PRACHTIG S' BLAAS CADEAÜ. KIESPIJN UIU \0 vervangt NATIHIKBOTEH. BOTERHAM SPEELGOED VOOR SPOTPRIJZEN. G. BAAS Azn. Hypotheekbank A. J. DE JONGH. PRACHTIGE SORTEERING. BILLIJKE PRIJZEN. Pelterijen, Japonstoffen DAMES-BLOUSES, Magazijn Insullnde, Spoorstraat 87. W. BIERENBROODSPOT. Bloemisterij „R0ZENLUST". Echte Singer Naaimachines. Hint Jf irofaas! De gerenommeerde H. LONDON, Irrlgators Anker Steenbouwdoozen, Anker-Bruggendoozen, Herman Koppen, „Jaren gesukkelden eindelijk geholpen." De echte Pfaff-Naaimachine OU! tö kruiden is een eenig beproafd middel om gerechten,groenten, vleezen, soepen,sausen, ragouts, oogeublikkeljjk een krachtigen aangenamen geur en smaak te geven. Een kleine hoeveelheid is voldoende. Verkrijgbaar bij alle solide kruideniers en comostibleshandelaren. MAGGl's onderscheidingen5 groote Prijzen, 30 gouden Medailles, 6 Eere-Diploma's, 7 Eere-Prijzen, zesmaal bniten mededinging o.a. 1899 en 1900 Wereldtentoonstelling Parijs. Kom nu eens NAAR DE DIJKSTRAAT en zie de rijke keuze in Beelden, Zuilen, Luxe- en Huish. artikelen. De 's Gravenhaagsche verstrekt Qrelden tor 1 een, tegen MATIGE RENTEN en AANNE MELIJKE VOORWAARDEN, op Huizon en Landorijon. Inlichtingen te bekomen te Helder bg den Heer aisBoa's, Moffen, Cols in Beaver, Cbêvre, Skunks, Nerz, BlanvVos, Bisan, Maflon, etc Kinder-Garnituren yanaf 90 cent, Reparatiën aan Bontwerken, sposdig on billijk. Flanellen en FLANËLLETTKS in Rtrepen en ruiten voor Damesblouses van af 15 ct. tot i 1 80 p el. in Z'bcline. Cheviotte, en Nalté Zwarte en gekleurde LAKENS van af 60 cent tot f 2 00 per el. worden gevoerd naar maat, in diverse modellen geleverd. Corset, Rokken en - Costuumrokken. - HANDSCHOENEN in Glacé, tricot, Homespun met zijden voering - Jëieger-Ondergoederen, als: tailles, pantalons, etc. Chfqe Paraplnies. Dames-hemden, Corsetlijfjes, en Pantalons. - - - LINNEN-EN DAMASTEN- TAFELGOEDEBEN. COMPLEETEUITZETTEN worden in alle moge lijke modellen keurig verpakt geleverd. - - Monsters op aanvrage verkrijgbaar. Speciaal Adres* voor Bloemwerken, het plaatsen van Versieringen en het aan leggen en onderhonden van tuinen. Aanbevelend Cr. MÏOCMM, Yi-ldxlvaal GO. Bestellingen worden ook aangenomen SPOORSTRAAT 28. van het kind moet met de Kinderzeep merk Roodkapje worden gewasschen. Probeer dit eens van de geboorte af en zet deze wasschingen ook bg grootere kinderen voort en gij zult verraat zgn over de ontwikkeling en de zachtheid van het haar. Niet zoo zeer de haren zelf, doch de hoofd huid waarin de haarwortels vaat zitten, moet worden gewasschen. De geschiktste tgd daarvoor is des avonds. Tijdens den slaap droogt het hoofd volkomen. Vooraf zoo goed mogelgk afdrogen is noodzakelijk. GEBRS. DOBBELMANN, Zeepfabrikanten, NIJMEGEN. Onderricht gratis, ook In moderne borduren en stoppen. SINGER-MAATSCHAFPIJ. In Nederland vertegenwoordigd door méér dan 40 eigen magazijnen. DEK IIELDEIt - HAIAALWEG 41. De goedkoops Mandenwinkel en Mandenmakeri] Keizerstraat 65. Ontvangen een prachtige sorteeriog SINT NICOLAAS-C ADE1UX ala Theetafels van af f 1.35 tot de fijnste soorten. Porto Manteaux van af f 1.75. Paraplulestandaards van af f 0.75. Specialiteit in fijne Luiermanden, gegarneerde en ongegarneerde Werktafels, Werkmandjes, Muziekstandaards, Papiermanden enz. Grootste sorteering Rieten Stoelen. Alleen solide goederen. Vergelijk kwaliteit. H. V. MBUR9. Afdoend Middel. De Kiespgnwaljes v. d. Firma B. BOOM, Almelo, helpen reeds na enkele oogenblik- ken. In busjes van 10 stuks f 0.90. fr. p. p. 35 cent. Verkrjjgbaar bg alle drogisten. AFSLAG. AFSLAG. In de Rund- en Varkensslachterij tan F. LENGERS, Smidstraat 31, Helder, is steeds verkrjjgbaar RUNOVLEESCH: Soepvleesch en Hutspot 25 Ct. Lappen en Gehakt 27Va ct. Rollade, Boeuf, Rosbief Klompstuk 327i Ct. Biefstuk en Haas 40 Ct. VARKENSVLEESCH Magere Lappen en Carbonnade 327i ct. Reuzel 35 ct. Vette Lappen en Spek 25 Ct. Metworst 25 ct. Breede Leverworst 20 Ct. Leverworst 15Ct. Alles per 5 ons. 't Beste adres voor verschillende Anti-Hoestmiddelen il Brcewateratrakt 14. HELDER. hebben van jaar tot jaar groot succes. Beleefd verzoekende bestellingen vroegtijdig op te geven, om zoodoende dezelve op tijd te kunnen bezorgen. Zie de St. Nicolaas-Étalages. Minzaam aanbevelend, W. C. V AX BHEOA, Confissur, Patissier, HOOFDGRACHT 49. KONINGSTRAAT 47. V1TOIE. Het beste middel voor BORST- en LONGKWALEN als ge alleB beproefd hebt xa\ VITOSE verzachting en genezing geven. Zoo gg een diepen en drogen hoest hebt, zoo uw luchtpijpen of longen aangedaan zgn. Is onovertroffen voor uwe kin deren bg slgm- of kinkhoest. Vele attesten van genezing gratis ter inzage. Door den billjjken prgs 75 ct. per flacon onder ieders bereik. Verkrijgbaar te Helder bg de h.h. E. C. BAIS, A. DUINKER, M. H. RÜIJGH, J. SINGEL1NG, J. BAARENS. Generaal-Agent J. v. d. HOOFF, Amersfoort. ^^4 INT-NIC0LAAS is haast weer daar, M^^Mjjn winkel is thans weder klaar k^^Voor ieder, die bg mg wil zgn, Zoowel voor grooten als voor klein, Ik heb Sousjes uit de West, Cocosnoten opperbest Kastanjes groot en rond, En wel voor 10 Cent per pond Sinaasappelen heden ontvangen. Een ieder doet er naar verlangen Ook?Vjjgen, Bokking en andere zaken, Gemarineerde Haring, die lekker smaken 1 Ook heb ik Augurkjes in 't zuur, En Porcelein niet duur. Dus wilt U goedkoop en goed, Kom dan bg WAAS met spoed. Alle menschen hebben niet éénen zin, De eene gaat voorbjj en de ander komt er in. Als er zooveel in kwamen, als er voorbjj [loopen, Dan zon W A A S aan de Spoorgracbt meer Augurkjes Sinaasappelen enz. verkoopen. Sr. Metselaar, Kampersingel. - Haarlem.. Speciaal ingericht voor het maken van beete Luchtovsne voor brood, koek en alle verschillende gebakken. Bekroond met gouden en zilveren medaille. Garantie verzekerd. Gebruikt steeds MOKKA-KOFFIE in pakjes h 7» f 0.55. 7« t 0.277,. STEEDS VERSCH GEBRAND, in het oude Victnaliehnls DIJKSTRAAT 22. BRILLEN •n LORGNETS G. BAAS Ax„ Dljkstraal 42. van af f 1.10 gereed voor gebruik. Naar buiten tegen toezending van post wissel 15 cents hooger, franco thuis. Adres: M.H.RU1JGB Helder. Breewaterstraat 14. het beste speelgoed voor kinderen, vanaf f 0.35, van af f 1.50. Anker-Mozaiekspelen van af 46 cent, Anker-Passies Tan af 36 cent. Vraagt prijscourant bij HOOFDGRACHT 84. HEERLIJK op de VOORTREFFELIJK Mejuffrouw Kl. VAN ROOYEN uit Hazerswoude schrjjft vol dankbaarheid over het middel dat haar uit een jarenlang ljjden verloste: Mijnheer Sedert jaren was ik sukkelende en van jaar tot jaar werd ik erger. Ik heb veel gedokterd, maar nooit kwam ik tot herstel. Ik kreeg overal pjjnen pjjn in het hoofd, pjjn in de beenenik werd machteloos van de pgn. Ik was o zoo moe, en kou toch 's nachts niet slapen rusteloos woelde ik op mjjn bedik kreeg schokken door geheel mjjn lichaam, tot ik ten laatste hard begon te gillen. Ik wist dat ik dit deed, ik wilde het niet, en ik kon het niet laten, hoe ik or mgn best toe deed. Dat ging zoo tot October 1903, toen eene vriendin van elders mjj kwam bezoeken Toen ik haar mgn toestand vertelde, zeide zjj mjj>dat is zenuw zwakte, zoo ben ik ook geweest, tot ik een jaar geleden de Sanguinose begon te gebruiken en ziet van daag kan ik weer al mjjn werk doen 1" Zjj raadde mjj aan ook de Sanguinote te gebruiken en zeide mg nog >Da Sanguinose zou voor u ook zeer goed zijn Maar ik wilde er niets van weten. Ach neen, zeide ik, daar is voor mjj toch niets te doen. Maar mjjne vriendin had daar geen vrede mee zjj bracht mg een flesch Sanguinose en zei tegen mg»nu probeer het dan eens". Om haar een pleizier te doen deed ik het toen eens, doch met de gedachte het helpt toch nietMaar toen de flesch ledig was, moest ik erkennen»die Sanguinose is toch wel goed voor mjj, die helpt mg toch wel". Ik was toch al wat opgewekterhet eten giog wat beter, mjjn slaap was rustiger ik was niet meer zoo moe als ik wakker werd. Dit moedigde mjj aan om met het gebruik door te gaan, en mjjnbeer ik kan u niet genoeg zeggen hoe dankbaar ik daarvoor ben. Ik kan hier niet mededeelen welke werking de Sanguinose op al mijne lichaamsdeelen had, maar ik ben een gansch ander mensch dan vroeger. Zooals ik zeg van alles had ik gebruikt, maar alleen de Sanguinose is een middel in Gods hand geweest tot mjjn herstel. Wilt u van dit schrjjven gebruik maken ik geef er u de volle vrjjheid toe. Hoogachtend, Kl. VAN ROOYEN. Hazerswoude, September 1904. In de meeste gevallen is tweemalen per dag een eetlepel (15 gram) vol doende. Dan duurt een flacon tien dagen en kost U de behandeling slechts 127, of 15 cent per dag. Dat is gosdksoper dan eenig ander dergelijk middel. Prijs per tl. fl. f 1,50, 6 fl. f 8.-, 12 fl. 15. Te DEN HELDER bg: J. BAAHEXN, - SPOORttTHAAT 68 \Te Texel bgDROS, Oosterend, te Wierlngen bg JAC0B KALEVELD. VAM DAM Co., fabrikanfen, Dan Haag. is met het oog op zjjn onovertroffen soliditeit en groot vernuft de goedkoopste Naaimachine welke tot heden werd aange boden. Door de vele aanbiedingen van verschillende soorten Naai machines wordt 't voor den kooper vaak zeer moeieljjk, tot een besluit te komen. Om teleurstelling te voorkomen en teneinde verzekerd te zgn eene werkelgke solide Naaimachine te ontvangen, wendde men zich tot een vakman van ondervinding in het naaimachine- vak en koope uitsluitend een fabrikaat, waarvan de kwaliteit en het werkvermogen van oudsher een goede naam heeft verworven. Hst onderricht in het modern Borduren en Stoppen wordt gratis aan huis verstrekt. Uitsluitend verkrjjgbaar voor Helder en omstreken bg f j'L' T5Ü Jf TAf7T\T T17 O 71 lfl/T7\T Uitsluitend verkrjjgbaar voor Helder en omstreken bg IL DIl/iDLlM en 1L iJtfilYlYIllN. I c. B. SCHULMAIJER, Spoortraat 90, Helder.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1904 | | pagina 4