KLEINE COURANT St. Üicolaasfeest. WILHELMINA ROOMBOTER no. 1. 't Vliegend Blaadje voor Helder, Texel, Wlerlngen en Anna Paulowna B Siecias eo Taai-Taai St. Nicolaas. K. METZELAAR Al., 32ste Jaargang. St. Nicolaasjadeaux. Fotografie». Mej- A. C. Leijer, St. Nicolaas. A. KORFF AZN Polderweg 3. I DE DEER. DE AMSTEU Sr IJzeren PANKRAMMEN Zie de étalage. Keizerstraat 25. P. HARTE. W. C. van Breda, NIEUW I NIEUW! NIEUW I Acht jaar garantie Prachtige Assortimentkisten, No. 3316 Zaterdag 26 November 1904. Bureau: Spoorstraat. Telef. 59. Bureau: Koningstr. 29. Interc.-Telef. 50. Atoonnomont Vliegend Blaadje p.3m. 50 et.,£r.p.post 75 ct., Buitenl. f 1.25 g i Zondagsblad 37'» 45 'g Modeblad >>>55 >80> (Mazik. Bloemlezing» >>60> 85 Voor 'k Buitenland bjj vooruitbetaling. 0.75 >0.90 >0.90 VERSCHIJNT DINSDAG- EN VRIJDAGMIDDAG. Uitgever»BERKHOUT Co., t« Helder. Bureau i Bpaoralraal. Advertentlön van 1 lot 4 regels25 Cent. Klke regel meer6» 4 maal geplaatst, 1 maal gratis. Bewps-exemplaar 2l/t Ct. Vignetten en groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentiën moeten uiterlijk des DINSDAGS- en VRIJDAGSMORGENS vóór 10 uur aan het Bureau bezorg-d zijn. EERSTE BLAD. Engeland's dreigende oorlogsmaatregelen hebben de wereld ontrust en de algemeene belangstelling gaaude gemaakt. Geen wou- der dat men met verlangen zal uitzien naar het Geillustreerd Zondagsblad'' van deze week, dat tal van merkwaardige opnamen van die dreigende toebereidselen geeft. Daarenboven munt het uit door interessante foto's en kiekjes aangaande President Roosevelt, wederom pakkende platen van het oorlogsveld in Azië enz. enz. Men teekene in op het Geïllustreerd Zondagsbladtegen den zeer geringen prjjs van 37Vs cent per 3 maanden, fr. p. p. 45 cent bjj de uitgevers dezer courant. Nieuwsty dingen. HELDER, 25 November 1904. De dames VV. J. Verhoeve Bruinvis en V. E. M. F. A. Kejjser, alhier, beiden leerlingen van den heer G. de Ven, zjjn te Zwolle geslaagd voor het examen apothekers-bediende. Het ljjk van schipper Willems, die op 6 October met den botter H. D. 2 ver ongelukte, is aan het strand bij Petten aan- gedrevei Texel 24 Nov. De heer C. Schaap Hoofd der school te den Hoorn, komt voor als no 1 op de voordracht ter benoenrng van een boold der school te Hoogwoud. Anna-Paulowna. Op den voordracht voor hoofd der school te Breezand zjjn geplaatst: 1. LJ. Lunshof, Helder. 2. S. Bonga, Heideoschap. 3. F. Tuinstra, Njjebeikoop. 4. S. Boot, Doorn. Heden werd in publieke veiling gehouden te Anna-Paulowna, door Notaris Backx, de heer G. van Mullem, voor f 1947 eigenaar van het perceel weiland aldaar kad. Sectie L. No. 1190 groot 2,60.50 Hectaren. Aanvaring. Men meldt uit Amsterdam: Dinsdag omstreeks 51/» uur had op het Noordzeekanaal, voor den ingang van de Petroleumhaven, een aanvaring plaats tus- schen een sleepboot van de American Petro leum Cy. pn een Alkmaar Packet. De laatste bo t werd daar bjj zoo ernstig aan de voorsteven onder de waterljjn beschadigd, dat ze op den wal moest worden gezet. De passagiers kwamen met den schrik vrjj en konden met een andere Alkmaar Packet de reis naar Amsterdam voortzetten. Wel had er onder hen een oogenblik groote onsteltenis geheerscht, toen tengevolge van de hevige schok alles in de kajuit door elkander werd geworpen, en de lamp van den zolder viel, waardoor een begin van brand ontstond. Nadat het gat in de Alk maar Packet met talk gedicht was, is de boot naar hier opgestoomd en aan haar gewonen steiger vastgemeerd. Spoorwegongeval te Roosendaal. Dinsdagavond is de goederentrein 1404 van Breda bjj het binnenrjjdeu van het station Roosendaal aangereden door den rangeerenden goederentrein 1488, die eerst genoemde trein in 't midden doorbrak. Een hevige botsiDg volgde. Een zestal geladen kolenwagens zgn geheel aan splin ters geslagen en zitten drie hoog op elkaar. Alle hoofdljjnen zgn versperd. Alleen de nit de richting Rotterdam komende treinen kunnen achterom het station bereiken. Nootlottige brand te Rotterdam. Tjjdens een binnenbrand die Dinsdagavond woedde bjj J. Gerritsen, étage Anthony- straat 10, wisten de moeder met 2 kinderen, alsmede de buren, te ontkomen. Een 7-jarig dochtertje van Gerritsen snelde uit angst naar de 2de étage en werd daar gevonden door de reddingsbrigade der brandweer gestikt in den rook. De brand bleef beperkt tot een enkele kamer. Een belangrijke schenking. Naar de*»L. Ct." verneemt ismevrouw Bisschop, de weduwe van den in October te 's-Gravenhage overleden kunstschilder Christoffel Bisschop, voornemens zjjne ver zameling Bchildergen te schenken aan het Friesch Genootschap, zoodat het museum te Leeuwarden in het bezit koint van een kostbare collectie stukken van den beroem den kunstschilder, die in 1828 te Leeu warden geboren, aldaar tot zgn zeventiende jaar woonachtig was. Vergiftigingszaak in de Haarlemmermeer. Donderdag wordt voor de Haarlemsche Rechtbank behandeld de zaak tegen vrouw Datema geb. Speelmans, beklaagd haar man, caféhouder in de Haarlemmermeer, door middel van arsenicum om het leven te hebben gebracht. De dagvaardmg ver meldt daaromtrent het volgende: Aan DingemaSpeelmans, 45 jaar, zonder beroep, wonende te Haarlemmermeer, thans gedetineerd in bet huis van bewaring te flaarlem, wordt ten laste gelegd, dat zjj op of omstreeks den 13en Juni te Haar lemmermeer opzetteljjk en met voorbedachte rade Francicus Jan Datpma. zijnde baar echtgenoot, van het leven heeft beroofd, na daartoe vooraf het voornemen opgevat en het besluit genomen te hebben en op 6 Juni 1904 te Haarlem daartoe vergif (arsenicum) te hebben gekocht, doordat zjj ht m Datema, met het oogmerk hem te dooden, in den morgen 12 Juni 1904 in zijn drinkkom arsenicum, althans gif in laetale hoeveelheid opzetteljjk heeft toe gediend althans wetende dat in die kom eene hoeveelheid gif aanwezig was, dit met andere stoffen (ei en suiker) heeft door- eengemengd en haren echtgenoot opzette ljjk beeft gegeven, immers opzettelijk heeft nedergezet ter plaatse waar zjj kon voor zien en weten dat baar echtgenoot het als naar gewoonte zou vinden en opdrinken, welk laatste geschied zijnde, F. J. Datema dan ook op 13 Juni 1904 dientengevolge is overleden. Als verdediger zal optreden mr. J. Lieftinck. Te Havre is weer een werkstaking in het havenbedrjjt aan den gang. Eeuige mannen zjjn gekwetst bjj een poging van werkstakers om het vervoer van goederen te beletten. Ook t« Cette staken de dokwerkers en zjjn ongeregeldheden voorgevallen. Uit het Buitenland. Wjj zjjn het niet alleen, die deze week klagen van koud, regenachtig, naar weer met sneeuwbuien. In Engeland was het begin der week stormachtig en het overige gedeelte kenmerkte zich inageljjks door sneeuwvlagen. Vooral in het noordelijk gedeelte is veel sneeuw gevallen. Een aantal treinen zijn daar korteren of langeren tijd ingesneeuwd ge weest. Het verkeer ondervond heel wat be lemmering. Van de kustplaatsen komen berichten in dat op meerder3 punten de reddingboot in zee moesten wel zjjn schepen gestrand doch het verlies aan menschenlevens is gelukkig geriDg. Ook in Oostenrjjk heeft hel gesneeuwd en zoo komen we op het veld der staatkunde want men heeft den minister graaf Tisza met sneeuwballen gegooid. Hjj had in een groote vergadering zjjne houding tegenover de obstructie ver dedigd en was daar warm toegejuicht. De oppositiepartij was evenwel in grooten getale voor het gebouw verzameld en ontving hem bjj het naar huis gaan op bovengemelde w jjze. 't Blijkt nader, dat Tisza bjj het samen komen der kamer niet meer zal kunnen rekenen op alle leden der liberale pertjj. Een gedeelte der partjj heeft hem de gehoorzaam heid opgezegd. De te Vigo binnengeloopen Russische kruiser nCuban* weigerde na 24 uur de haven te verlaten omdat dringende reparaties aan de machine noodig waren. 't Is voor de autoriteiten eene mocielijke zaak. De vroeger in Vigo aangekomen Rus sische schepen hebben hetzelfde argument gebruikt. Japan heeft toen een protest inge diend en zal dus nu ook wel opnieuw en misschien mot meer kracht protesteeren. Uit Washington wordt bericht, dat de Russische regeering 109 millioen roebels beschikbaar gesteld heeft voor den aankoop van zes Chi- leensche schepen. Mocht Chili weigeren, dan zullen onderhandelingen worden aangeknoopt met Argentië. Uit St. Petersburg wordt aan de .Journal" geseind dat de geruchten, als zouden de Engel-, sche en Fransche regeeringen voortdurend pogingen aanwenden om een eind aan den oorlog te maken, hardaekkig aanhouden. Aan liet ministerie van buitenlandsche zaken wei geren de hoogo ambtenaren echter iets te zeggen, wat nog niet beteekent dat zjj niets weten. De plotselinge terugkeer van den Franschen gezant wordt druk besproken. Wjj meldden reeds dat onder hot bewind van den nieuwen minister van Binnenland- sche zaken een milden wind over Rusland waait. Dat bljjkt ook nu weder daaruit, dat de bjjeenkomst der Zemstwos ongehinderd heeft kannen plaats hebben. Wel heeft de regeering de officiëele vergunning tot samen komst op het laatste oogenblik men zegt op aanstoken van de hofp&rtjj bjj den czaar nog ingetrokken, doch hen werd vergund een particuliere bjjeenkomst to honden. De Russische bladen kannen en mogen g mededoolingcn omtrent de genomen besluiten doen, doch uit correspondenties aan de I tenlandsche bladen is op te maken dat de vergadering voor Rusland gewichtige besluiten heeft genomen. Met op 2 na algemeene stemmen werd besloten aan den czaar de volgende wjjzigingen in den regceringsvorm te verzoekenparlementaire vertegenwoor diging van het Russische volk, benoeming van de ministers door den czaar, doch ver antwoordelijkheid dezer ambtenaren aan het parlement, afschaffing van alle bevoorrechte klassen en daarmee gelijkstelling voor de wet van alle Russen, verbod tot het doorzoeken van huizen zonder rocbterljjke machtigingen afschaffing van do mogeljjkheid tot verban ning zonder proces. Zoo men ziet voor Rus land diep ingrjjpcnde hervormingen, die hier worden voorgesteld. De geheime fondsen aan do verschillende departementen in Frankrijk bedraden te zamon een nog al aanzienlijk bedrag. Reeds meermalen zjjn pogingen aangewend om deze geschrapt te krijgen. In de zitting van Dins dag deed de afgevaardigde Dejeante opnieuw het voorstel tot afschaffing. Minister Combes verzette zich met kracht tegen dit voorstel en verklaarde de fondsen noodzakcljjk te achten. Hij stelde zelfs de kwestie van ver trouwen. Met 293 tegen 262 stemmen werd toen liet voorstel verworpen Weer een over winning voor het ministerie dus, al is de meerderheid niet groot. Uit Swakopmond is bericht ontvangen dat de bemanning van het daar gestrande Dnit- sche transportschip .Gertrud Würmann" in haar geheel gered is. Ook de aan boord zjjnde paarden konden op snol gebouwde vlotten allen in veiligheid worden gebracht. Er worden pogingen aangewend om de lading en den inventaris van het stoomschip veilig aan land te brengen. Omtrent den torpedoboot-jager, ingericht als pleizicr-jacht, gebouwd in Engeland, die kort geleden te Libau is aangekomen, vinden wjj de volgende bjjzonderheden vermeld. Dit vaartuig werd op stapel gezet op de werf van Yarrow aan de Theems, niet krach tens bestelling, doch uit speculatieve beweeg redenen. Do lieer Sennett te Parjjs kocht dezen torpedoboot-jager, dien bjj als jacht liet inrichten. De firma Yarrow gaf van deze transactie kenDis aan do admiraliteit, die op haar beurt verslag deed aan het ministerie van buitenlandsche zaken. Dadeljjk hierna kreeg do firma Yarrow bcvol het schip niet to leveren. Doch inmiddels had oon Engelsch- man reeds een ingenieur en ander personeel aangesteld om proefvaarten te honden. Het vaartuig had de Tbccms reeds verlaten, voor het bevel van het ministerie van buitenlandsche zaken inkwam. Den 15cn October werd het to Libau geleverd ann admiraal Rodjestwensky. De bemanning is naar Engeland teruggekeerd, zeer rjjk beloond. De heer Don Beer Poortugael schrjjft in Het Oorlogsrecht' het volgende commentaar bij dezen regel«De neutrale Staat is rech tens niet verplicht te beletten, dat door zjjne onderdanen wapens en munitiën voor een oorlogspartjj worden verzonden." Particulieren zjjn volkomen bevoegd en vrij om in alles handel te dryven, zelfs in wapens en munitiën, onder risico dat deze met het vorvoornvddel verbeurd verklaard worden, bjjaldien de oorlogspartjj ze bemach tigt, waartoe deze evenzeer bevoegd is. De neutralo Staat bljjft daar goheel buiten. Eene geheel andere vraag is of het belang van dien Staat medebrengt wapen- en munitie- verzending in li o t groot toe te laten Dit is een quaestie niet van recht maar van politiek en is dus a p r i o r i niet bepaald te beantwoorden.* De Oorlog in het Oosten. De vorige week zgn blgkbaar vier tor pedojagers uit Port Arthur ontsnapt, docb door de Japanners achterhaald. Een, de „Rastoropny", is de dans ontspiongen en te Tejifoe aangekomen, doch mo»st zich ook daar spoedig overgeven, waarin de Russen geen zin hadden en de boot hebben laten springen waarna ze gezonken is. Thans meldt men omtrent de andere booten uit Nagasaki „Ik verneem uit volkomen betrouwbare bron, dat twee dagen voor dat de torpe- d"j iger „Rastoropnv" uit Port Arthur naar Tejifoe vertrok, drie Russische torp»doboot- jagers met duplicaten van SliNseU tele grammen gedurende een hevige storm Port Arthur verlieten. Zij werden alle drie in den grond geboord door de Japansche onr- logs8chep"d. Slechts vier Russen werden gered." De „Daily Express" heeft nog van haar correspondent te Tsjifoe vernomen dat de Japansche kruiser „Kasoega" de eerste van de drie torpedobooten die vóót het vprtrek der „Rastoropny" Port Arthur verli-fen. opmerkte en beschoot. Na een gevecht dat een uur duurde, zonk de torpedoboot, vier Russen werden opgevischt. De tweede tor- p doboot werd door de „Matsoesj ma" op 25 mjjl van Port Arthur in den grond geboord, nadat het Japansche schip door een torpedo getroffen was (het schip kan echter dienst big ven doen). De derde boot werd door twee Japansche schepen ver volgd, tegelijk door twee torpedo's getroffen en zoo ernstig aan de machine beschadigd dat ze de strjjd moest opgeven en met de geheele bemanning in de diepte verdween. De Japanners prjjzen hoogelgk de ver metele dapperheid, door de Russen bjj deze gelegenheid betoond. Het Oostzee-eskader. Kanea, 22 Nov. De Duitsche transport schepen »Tertia", »Palla9" eo >Milos' zgn vertrokken. Zjj hadden de Baltische vloot van provisie voorzien en hebben een voorraad kolen aan de Soedabaai achter gelaten. Het gedrag van matrozen vin het Baltische eskader, gedurende het ver- bljjf hier, was zeer onb'.tameljjk. Oageluk- kig namen verschillende officiereu deel aan de dronkemanstooneeleD. Dageljjks kwamen vechtpartjjen voor. Een zeeman werd door een kameraad gedood. Vele anderen werden ernstig gewond. Enk-Je matrozen zgn achter gebleven, zjj waren verdwaald of ook wel ged' serteerd. Ergerljjke tooneelen hadden plaats op de openbare straat, matrozen ontdeden zich van hun kleeren en zjj beleedigden o.a. een dame die tevergeefs door baar man werd be schermd. De manschappen stoorden zich in het geheel niet aan hun superieuren, disci pline bestond niet meer. Vau verschillende winkels werden de uitstalkasten ingeworpen De bevolking van Kanea en omstreken heefc alle achting voor de Russische zeelieden veloren en beschouwt deze als volkomen gedemoraliseerd. Advertentiën. Foto's Hoiiioklijk Bezoek 14 en 15 Mept IS114 Te verkrjjgen bjj Kerkgracht 20. Brood- en Beschuitbakkerij Koningstraat 15. Wjj maken aan onzi geachte cliënfeele bekend dat weer dsgelgks vereelt verkrijg baar is overheerlijke SPECULAAS en TAAI-TAAI, gebakken van prima grond stoffen als fijne boter en zuivere zoete amandelen en bjj ons geen vet en ge pelde hazelnootjes verwerkt word n, vandaar dat wjj odzs oude prjjzen moeten bandhaven. Speculaas 30 40-50 ct. per 6 ons. Taai-taai 16 5 Aanbevelend, W. LAMMERS M Ontvansrn Jpyf] een ruime keuze in de nieuwste Dames- en Heeren Cadeaui, Alsmede een groote collectie Kinder-speelgoederen. Lego prijzen. Ksnaalweg 37. I Het goedkoopste adres voor Koffie, Thee, Chocolade en Tabletten ook met portret, is het Magazijn „DeSter" Hoogstraat 127. Luxe Bussen zeer gesch'kt voor St. Nicolaas-Cadeau. Aanbevelend, W. v. VLIET. lo de Brood-, Koek- en Banketbakkerij Polderweg No 3. Dagelijks versch verkrijgbaar le kwaliteit Speculaas SöenSöct.het pond Taai-Taai 15 cent Eenig adres voor Botersprits 40 cent het pond. Heldersche Moppen 45 Ruimste keuze in alle soorten en de fijnste kwaliteiten SIGAREN, SIGARETTEN, enz., verpakt in kisten van 100, 50 en 25 stuks Daarom hst aangewezen adres voor St. Nico'aas-Cadeaux. A.„be.el.nd, J Q TER HALL- L0BEL ontrilhaar middel tegen het afwaaien van dakpannen a f165 per 100 stuks franco. W. F. STOEL Zn. Fabrikant Alkmaar vindt men in ruime keuze, zooals: Horloges, Gouden en Zilveren Voorwerpen. Speciaal adres voor VERLOVINGS- en TROUWRINGEN. Koopt en ruilt oud GOUD en ZILVER ten-en de hoogste waarde. Uiterst lage prijzen a contant. ST. NICOLAAS-CADEAUX. De meest gesorteerde en goedkoopste Etalages zgn bjj Hoofdgracht 49. Koningstraat 47. Koopt daar uwe St. Nicolaas-Cadeanx. Eiken dag versch te ontvangen meermalen bekroond in Nederland, België, Frankrijk en andere tentoonstellingen van Landbouw, onder controle van 's Bijks proefstation. Alleen verkrijgt, inden Boterhandel „De vergulde Koe". 72/. cent per kilo. EENIG FIJN EENIG FIJN. METZELAAR Az Conflseur. Hofleverancier. DEN HELDER. Telefoon No. 10. Voor bovengenoemd Feest is van af heden alles gereed. Conflseur. Binnenhaven 12. Hand- en Trap Naaimachines uit de Fabriek van GÜSTW. WINSEL- MANN gem. bet.conditie, zie de uitstalkas. Af? ent van Held»r en Omstreken, A. VAN WAARDEN, Laan 28 Helder, laat zich aan huis ontbieden. Ondergeteekende heeft de eer te berichten, dat zjj, evenals vorige jaren, ruim voorzien is van lnhoudtnde 25, 50 en IOO stuks, benevens diverse Kistjes uitmuntends Sigsrsn in alle prgzen. Voor Oost- en Wsst-lndië speciale blikken verpakking, tevens een nette verpakking van CI6ARETTEN. Aanbevelend Wed. P. BRUIJN Wzoon, TABAK- EN SIGARENHANDEL, Spoorstraat 114, Heldsr. Opgericht I867>

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1904 | | pagina 1