fis Jacob Kwast" te ffmnnm, Sigaren en Sigarettes Voorts prima Speculaas 18 30 en 35 ci ie 5 ons. P. J. VAN OEN BOSCH, Rijwielen, W.C.vanHoolwerff, IttipSiNicCatain GEROOKTE SAROIN, L. C. Kraan. Bekendmaking. inp iel li Aan de Ledeu der Ned. Hery. Kerk. Koorvereeniging. De Verliefde Huisknecht. De geschiedeDis van Dom Dekker HEIN is jarig ReceptieZondag KLAAS is blij MIDDAGCONCERT Mejuffrouw ÜRS. WEIJENS, oude Vergunning, een BOUWTERREIN. een MELKKAR met twee BUSSEN, TE SCOOP Wonderlijke Kopbofer-ifslag HEROPENING Koek- en Banketwinkel. D. DE CÖCi UN3EMAT 56. P. Puinbroek Planten, Jsifliniè-es, Mandjes, Westfaalsche Hammen, Geldersche Metworst. N II #;i ,v. O Voor St. Nicolaas. Boldoot's Odeurs EaudeCologne Helilcrsclie Taai-Taai MELKSALON SPOORSTRAAT 51. Marine en Leger. Do minister van marinu bronst ter konnis van belanghebbenden, dat Hr. Ms. Kortemnr, van de reis naar Suriname, te Cura<;ao is teruggekeerd. Met 8 Januari a.s. wordt do detacheoring bij do schietbanen te Kijkduin van den kon stabel-majoor J. Kooreman ingetrokken eu wordt dete ouderofticier geplaatst aan boord «Hr. M. Hcllona. Als z(jn vervanger is aangewezen de ser geant-konstabel J. J. II. Raven van .Hr. Ms. Marnix., die daartoe wordt overgeplaatst in de rol .Hr. Ms. Wachtschip" alhier. Overgeplaatst worden, van het «Wachtschip* alhier op .Hr. Ms. Marnix*, de serg.-konstabcl D. Ham, van de «Evortsen" op de .Marnix* de serg.-torpedomaker L. F. van Bers en van de .Zeehond* op .Hr. Ms. do Ruyter*de aerg.-ziokonverpleger G. M. Middendorp. Stoomvaartberichten. Het Btoomschip «Soombawa", v. Amst. n. Batavia, pass. 21 Nov. 1'erirn. Het stoomschip .Oranje", v. Batavia n. Amst. pass. 22 November Gibraltar. Hot stoomschip ,Koningin Regentes", van A'dam n. Batavia, vertr. 28 Nov. v. Suez. Het stoomschip «Koningin Wilhelmina*v. A'dam naar Java, arriv. 28 Nov. te Sabang. Het stoomschip .Koning Willem III*, van A'dam n. Java, pass. 23 Nov. Ouessant. Marktberichten. PAARDENMARKT. Helder, 23 November. Aangevoerd19 paarden, oude paardvi f 60 it f 90, jonge idem f 170 h 1 240, 8 hitten f60 f 120, 4 veulens f 70 it f 100; 1 gelde koe, 7 schapen f 20, 2 geiten f 5.50, 8 korven konijnen f 0.15 it f 1.50, 1 korf kippen. Door do Afd. Helder, der Hollandscho Maatschappij van landbouw word aangekocht voor do verloting8 paarden, 7 schapen, 1 tilbury, 1 bakwagen, voorts landbouwge reedschappen en diverse paardentuigen. Do handel was flink, zelfs Huitenlandsche kooplui waren op de markt aanwezig. Burgerlijke stand gem. Helder. Van 29 tot ?4 November. ONDERTROUWD s J. Muishout en J. J. M. Dek ker. J. Slort en H. li. A. v. <1. Leng. E. Visier en V. M. Alberts. GETROUWDJ. van Zwjjndrecht cn M. Bakkrr. D. Geerlige en S. Boon. I,. Bot en J. Ren*. J. Plunje, en J. Dijk.tr». J. v. Willigen en W. de Graaf. BEVALLEN: M. G. Leijdecker. van Santé, E. MaijiMin geb. Mantel, A Kniter gcb. Eelmnn. d. G. Paan. geb. Bni.inan, z. C. W. Be.teiuan geb. Broek- hng.cn, d. S. Scbendelo.tr gcb. Smeding, d. OVERLEDEN: P. Ko.sen, 41 j. J. J. Jngel, 16 m. Correspondentie. Het vervolg van de ljjst der ingekomen giften bj) de Held. Visschersvcreeniging, gis teren door ons ontvangen, zal worden opge nomen, zoodra wy daarvoor plaatsruimte be schikbaar hebben. Ook do verslagen over do uitvoeringen van do Koorvorconiging, Gemengd Koor en van de Volkslezingen moeten we tot het vol- gendo nommor verschuiven. Vervolg der berichten. DE WALVISCH. Na een atevigen arbeid van acht man heeft men in vier dagen den Walviscb klein gekregen, zoodat thans op het strand geen graatje" meer te vinden ia. Balein waa volgena onze zegsman, die het weten kan, niet gevonden. Men heeft hst spek gekuipt en met de beenen aan boord van een schuit geladen, wachtende op een kooper. Tot beden ia de lekkernij nog niet verkocht. Wieriugen. De uitvoeringen van Hur- monio zijn weder achter den rug. Was do bovenzaal van den lieer Koorn Zaterdag avond, de uitvoering voor ongehuwden, eivol, Dinsdag was do opkomst niet zoo als we die op uitvoeringen van genoemde voreeniging gewoon zjjn, hetgeen zeker wel op rekening kan gezet worden van het verbazend slechte weer. Hot programma werd netjes uitge voerd de muzieknummers worden mot be langstelling en aandacht gevolgd en mochten aller goodkeuring verwerven, terwjjl de too- neelstukjcs de lachspieren der aanwezigen herhaaldelijk in werking brachten. De uit voeringen mogen dan ook zeer goed geslaagd heetenhet gewone bal ontbrak natuurlijk ook heden niet. Do Woensdag j.1. gehouden bijeenkomst der ald. Wielingen van do Ned. Protestan tenbond by den heer Lont was slechts matig bezocht. De heer Ds. Bax had do lezing op zich genomen en droeg voor .De vierde reize" en .Bijgeloof", terwijl Da. Haaks een bydrago leverdo, getiteld: «In de ruïneeoner kapel". Beide sprekers oogsten veol bjj val van do aanwezigen. Het bestuursvoorstel tot opheffing der af- deeling, werd na eenige bespreking aange houden tot een volgende vergadering, terwijl nog werd bepaald dat de bijeenkomst voortaan weder op de bovenzaal van do Horv. kerk zullen plaats hebben. De hoer P. P. Tgsen heeft bedankt als ondorling on notabel van do Ned. Herv. ge meente to Hypolytushoef c. a. Voor de rechtbank te Haarlem heeft gisteren de zaak gediend van vrouw Date- ma, te Haarlemmermeer, beschuldigd haar man met arsenicum vergiftig te hebben. Blijkens getuigen leefden beiden in goede verstandhouding, waren reeds 27 jaren ge trouwd en hadden 13 kinderen. Zoo men weet waa er een kostganger zokere van 't Hof, in huiB gekomen, waarmede, naar men zegt, de vrouw verboden omgang had, en zoo ze verklaart heeft deze arsenicum in de koffie van haar man gedaan, wat deze beslist ontkent. De eisch tegen de vronw is levenslange gevangenisstraf. Uit de Fran8che Kamer. [^Een door den afgevaardigde Allard gedaan voorstel, om de kogrooting voor ooredienst af te schallen, werd met 825 tegen 282 stemmen verworpen en evonzoo een voorstel tot ophef fing dor tractomeuten unn bisschoppen, wier positie niet overeenkomstig het concordaat was. Ik Sint BMaasfeest. De on dergeteekendt bericht, dat voor bovengenoemd feest alles in gereedheid is. COKFISEUR, - KANAALWEG 87, GROOTE SORTEERING: IN PRACHTBAND. Prentenboeken, groot en klein, Kleurboeken, Verfdonzen, Passerdnozen, Kerkboeken, Scheurkalenders. SJT Visitekaartjes bedrukt met naam, in goedkoope prjjzen. Aanbevelend, H. JP, EONER Boekhandel, Keizerstraat 37. Kieuw Kieuw Eeniff lekker! 3 cent per bos. Het bekende adres BREESTRAAT Nr. 37, HELDER. Nat. Chr. Geh. Onth. VereeDiginff, Afd. HELDER en Omstreken. Openbare l'ergaderinff D. V. op ZONDAG 27 NOVEMBER 1904, des avonds teu 7uur 'n bot lokaal Kanaalweg 16. Hkt Bestuur. Dinsdagavond a s zal in het gebouw vour Evangelisatie in de Palmstraat alhier, eene groote bizoudere worden gehouden. Afgewisseld door toespraken en zang. De vergadering zal geleid worden door den Hr. H. MEIJERING, Evaug. van den Bjjbelwageu. Aanvang 8 uur. Toegang 10 ct. Allen zijn welkom. N.B. Tevens zal er om half zes ure eene KINDERSAMENKOMST worden gehouden Toegang 5 cent. Het Bestuur v/d. Bjjbelwagen, Jhr. Du. M. T. VAN LENNEP, voor?. BAROMETERS, THERMOMETERS BRILLEN. PINCENEZ, PASSERD00ZEN, fijne Zakmessen en Scharen in etui STOOMMACHINES en WERKMODELLEN Koningstraat 110 bij de Postb'ug Advertentiën. viimmmmmmitm Op den 27sten November a.s. «jjt* hopen onze geliefde Ouders KLAAS KLEIN. NEELTJE ZWAAN, den dag te herdenken, waarop zjj vóór 25 jaar in den echt zijn verbonden. Huisduinen, 25 Nov. 1904. |j^ Hunne dankbare Kinderen, Behuwd en Kleinkind. wm .mmmmmmmma. Op den 27oten November a.s. hopen onze Broeder en Zuster J. DE RI3DER A. NANNINGS hunne 25jarige Echtvereeniging te hordenken. Helder, 25 Nov. 1904. Uit naam van P. A. VERMEULEN, Echtgenoote zmmnmimmmm* De Heer en Mevrouw OORTGIJSEN—METZELAAR geven kennis van de geboorte van hun Zoon Jan. Aarle—Rixtel, 24 Nov. 1904. Heden overleed na een smartelijk doch geduldig ljjdeu, onze geliefde Moeder, Behuwd- en Grootmoeder, Mej. da Wed. P. Poel geb. Minnes, in den ouderdom van ruim 63 jaren. Uit aller naam: P. LONT Jz. A. LONT geb. Pon*. Wieriugen, 21 November 1904. Voor do vele bljjken van belangstelling ondervonden bjj ons huweljjk betuigen wj] ouzen welgemeendeu dank. J. VAN ZWIJNDUEGT en Echtgenoote. De Heer en Mevrouw H0LTAPPEL POOL, bedanken voor de vele bljjken van belang stelling bij de geboorte van hunne dochter ondervonden. Kraambezoek wordt niet af gewacht. Ondergeteekenden betuigen hunnen har telijker) dank voor de vele bljjken van belangstelling, op 19 dezer ondervonden. Helder, 24 Nov. 1904. P. BONTES en Echtgenoote. „CASINO". staag* - Wegens het te houden Jaarfeest van de Vereeniging van Post- en Telegraaf be ambten „NERVA", is het Casino-gebouw op Zondagavond 27 Nov. voor bet publiek gesloten. DE DIRECTIE. Evangelisatie-lokaal In de Palmstraat. Zondag 27 November, 0r. J, ,1. C. v. Leeuwen Predikant te Alkmaar. Maandag 28 Novembsr gecombinrepetitie zonder orchent. Bovenzaal Central. HET BESTUUR. Bjj C. HUIG te Zaandam ver- achjjnt heden Nliclitelükc ver/en van JAN LUYKEN, bijeengebracht en ingeleid door Dr. C. B SftYLKEMA, met 19 reproducties van do oude ko peren platen. Ingen. f 1.90, geb. f2.40. Op getint oud Holl. papier eu in perkam. geb. f 5.00. Uitnemend geschikt voor geschenk. Bij eiken boekhand, verkrijgbaar. Vrij Entiée Vrij End'ée. ZU.V»A« as zal op veler verlangen werkzaam zjjn het Beroemde Duettistenpaar de Heer en Mej, ÏAN VOLEN. O.a. opvoering van (of de gestoorde huwelijksnacht). Voorziet U bijtijds van plaats. Aanvang 8 uur. Aanbevelend, LKIJEV ONDEROFFICIERS-VEREENIGING DER ZEEMACHT Verplichte Algemeene Vergadering op Zaterdag den 26 November 1904, des namiddags ten 7 30 ure in het lokaal j Centrum". HET BESTUUR. Bij acte op den 24steu November 1904 voor den on dergeteekenden notaris verleden, is tusschen de heeren JACOB COLTOI-' en SALO MON COLTOF, beiden kooplieden en wonende te den .Helder, aangegaan eene Vennootschap onder de firma J. COLTOF ZONEN, gevestigd te den Helder, ten doel hebbende het uitoefenen van den bandel in manufacturen en aanverwante artikelen. De vennootschap is aangegaan voor on- bepaalden tjjd, aanvangende op 1 Januari 1905, terwijl ieder der vennooten het recht heeft de vennootschap na afloop van een boekjaar te doen eindigen, mits zes maan den te voren schriftelijk kennis gevende aan zijn mede-vennoot. Ieder der vennooten is met het beheer der vennootschap belast en is bevoegd ten name van de vennootschap te handelen, voor haar gelden uit te geven en te ont vangen en met den naam der firma te ouderteekenen, doch alleen voor zaken de vennootschap rechtstreeks betreffende. De toestemming en onderteekening van beide vennooten wordt echter gevorderd tot het aangaan van verbintenissen, de ven nootschap rechtstreeks betreffende, waar voor voor de voldoening in eens, meer dan vijfhonderd gulden vereisebt zal worden, voorts voor het koopen, huren, verhuren en vervreemden van onroerende goederen, het verleenen van zakelijke rechten, het ter leen opnemen of ter leen geven van gelden, het aangaan van verbintenissen van borgtocht, het sluiten van dadingen, het trekken, accepteeren, endosseeren eu voor aval teekenen van wissels en ander handelspapier en het verrichten van alle handelingen, die niet tot den gewonen werkkring der vennootschap behooren. Geschiedende deze bekendmaking inge volge artikel 28 van het Wetboek van Koophandel. Nieuwediep, gemeente den Helder, den 25 November 1905. H. M. BEECKMAN, Notaris. Oproeping-. Die iets te vorderen hebben van, ver schuldigd zjjii a;>n, of onder hunne berusting mochten hebben, betreffende de nalatenschap van Mej MVARTJE SNOOIJ Wed. S. H KOOIJ, in leven woonachtig Elft. te Wielingen en aldaar 15 November 1904 overleden, worden verzocht daarvan voor 6 December e.k. opgave of betaling te doen, ten huize van bovengenoemde overledene. D. P. BAKKER, Executeur. dér Gemengde Zang vereeniging Directeur de Heer W. SA AL, op ZONDAG 21 Concertgebouw CASINO", tb HELDER. Aanvang 's middags l'/s uur. Entrés f 1.—,besproken plaatsen 10 cent extra. Kaarten van af hedon eiken dag van 10-2 uur aan het gebouw ver krijgbaar en bij de Boekhandelaars DUIN- KER Spoorstraat, SPRUIT Kanaalweg sn MAAS Dljkstraat. JPiano-ondertvijxeres. Diploma Ned. Toonk.- Vereeniging 190 i. Adres: Middenstraat 19, Helder. Gevraagd begin Dec. een nette DIENSTBODE. Adres: KEIZERSTRAAT 112. Gevraagd een MEISJE, niet boven de 16 jaar. Adres: KONINGSTRAAT 10 Gevraagd voor Kerstmis een BOERENMEID bjj C. J. DE WI f, Koegras, Helder. giSy Een JOJSGEN gevraagd voor Dinsdags en Vrijdags, van s' middags half twee tot -4 uur op hel bureau Vliegend Milaadje, Spoorstraat 99. Een nette LOOPJONGEN gevraagd, die in 't vak wensebt opgeleid te worden HINKINUS N1JENUU1S, Keizerstr.84-86 Slagersleerling gevraagd, bij I. A, VAN GELDER, binnenhaven 28. Gevraagd eeri netto LHERLING, liefst «enigszins met het vak bekend, bjj H. VAN DER MADE, Coiffeur, Kanaalweg 157. Gelegenheid voor COMMENSAALS BILLIJKE CONDITIËN. Adres: KANAALWEU i, Café. Te huur een net SLAAPKAMERTJE of voor iemand om te studeeren. Adres: 2e ROZENSTRAAT 16. TE HUüR s op ren der beste standen van den Helder een groot Winkelhuis en Magazijn daarbovenhet Woonhuis bestaat uit 4 Kamers met Keuken, voorzien van Gas- en Waterleiding en verdere gemakken. Te aanvaarden naar verkiezing. Bri?ven fr. lett. G H aan het Bureau van dit Blad. HUIZEN TE HUUE. Ankerpark 21; huur f 400.— Zuidstraat 10 huur f 250.— Bovenhuis Dljkstraat 32. GEBOUWTJE ingericht tot Smederij DIJKWEG 6L Alle te bevragen SPOORSTRAAT 93. TE HUUR: EEN BIERHUIS, met volledig*n inventaris. AdresJ. DIJKSEN, Keizerstraat 61. Een HUIS te huur, aau de Weststraat 109. Te bevragen bjj den heer P. KORFF, Kanaalweg 18 TB HUUR Het HUIS Stationsweg 3. Huurpr f 18. p. maand. Te bevragen KERKGRACHT 50. A ongeboden Een gemeubeleerde Kamer met slaap gelegenheid, in een klein gezin, nabjj Spoor, voor iemand zijne b. b. h. h. Adres: Bureau van dit blad. Te huur een net Burgerwoonhuis, a f 1.75 p. week. 2de Schagerdwarsstr. t te bevr. Vlamingstraat 42. Te huur een ACHTERHUISJE in de Koningstraat a f 1.25 per week. Te bevragen WEEZEN3TRAAT 4. IE HUUR: EEN HUISJE in de Keizerstraat 82b, a f 1.40 per week. Te aanvaarden Dinsdag a.s. Adres: A. J. H. v. IIAAREN, Keizerstr. 80 Wegens niet levering te koop aange boden een nleuu-e DE.TM ISAtSOX. gekost kebberde f22 50 voor rik aanne melijk bod. Bij L. PRINS, Tailleur Dijk- straat 20. TE KOOP: een VEEREN BED, PELUW en 2 KUSSENS, zoo goed alB nieuw voor slechts 17,50. Adres: WESTSTRA*T 24. Y« huur of ie koop een in besten staat zjjnde PIANINO, tegen billjjken Prijs. Adres: BUREAU VLIEGEND BLAADJE. SPOTPRIJS. Wegers afschaffing te koop een weinig gebruikt RIJWIEL met BEL, LANTAREN en VOETPOMP. Adres KEIZERSTRAAT 66. Te !4wo|> ter verkoop van sterken drark in het klein volgens de nieuwe vergunningswot. Inlichtingen onder nr. 200 met franco brieven, bureau van dit blad. Wegens vertrek ter overname aarge boden een druk beklante Waf er- en Vuur/.aak. AdresBureau van dit blad. Ter overname aangeboden: een flinke Kinderwagen iet 2 duwers Adres: PARALLELWEG 30. Gunstig gelegen perceelen BOUWTER REIN te koop, aan de Parallelweg, Sluia- djjkstraat en Florastraat. Te bevragen KEIZERSTRAAT 15/17. TER OVERNAME AANGEBODEN: (ZOO GOED ALS NIEUW.) Adres: Bureau Vliegend Blaadje". Een RIJTUIG, BAKWAGEN. BOEREN WAGEN. nog eenige WIELEN. VEEREN ASSEN, VOLIÈRE en een jonge KET. Alles moet weg. Adres KONIJN, Stationstraat 13. Te koopeenige gebruikte D. en H, Rjjwielen, voor zeer billijken prijs. Bjj W. THEINERT LE MAIR, Zuid- straat Ia, b/d Keizerebrug, v/h Wind&tr. 3. in de Melkinrichting „De Vergulde Koe", eenig special! eit In Fu»C IIO S I.K eu H4A*. Breewat rstraat 8 Ver scha zware Bchiger Kcpboter göC'.ili'Koc. 539 C;. (Ie Kon. Boeren-Kipeieren 6 Ct. (goon kalkeiaren). Groote afslag van Eund- en Varkensvleesch, wegens daling der veeprijzen. B'efstuk 40, Rollade en Stukjes 35, Lappen, Griiakt fn Soepvleesch 321/a ct. Varkensvleesch. Karbonuade en Lappen 35, m ig r Spek 30, vet Spek 271/,, Reuzel 35, Bo.-dworst 20, Leverworst 15 ct. Alles p r 5 oue. I<ü iHHk WIKFIjAAK, 2o Vroonstraat Nr. 55 BOTTERTJE te koop Z'ier geschikt voor de Garnalenvisscheig, Flink gaaf vaartuig met Inventaris. U. ZWOLSMAN Wz. Scheepsbouw Workum. Door vertrek te koop een prachtige Pianino f 150. Te bezichtigen in den Piano- eu Orgel- handel Kanaalweg No. 23. Zaterdag a.s. van do van ouds bekende Aanbevelend, - Hofleverancier - MO LIJN CR ACHT Met het ocg op het aanstaande ST. NI COL AAS FEEST, is mijn winkel geëtaleerd mei enz zeergesohlkt voor St. Nicolaas-cadeaux. Voor verzending naar andere plaatsen wordt voor goede overkomst ingestaan. Beleefd aanbevelend. Zie de Etalage! Ontvangen de fijne geen Amerikaansche en le soort I. DE VRIES, Spoorstraat. CASINO-GEBOUW - Den Helder. HAARLEMSCH TOONEEL. Directie: LOUIS BOUWMEESTER. DINSDAG 21) NO VEMBEII-*B Beroemd Tooneelspel in 4 bedrijven van ALEX4NDER DUMAS. OT EOMOND KEANLOUIS BOUWMEESTER. Prijzen der plaatsen iste Rang f 1.60, 2e Rang f I, 3e Rang f 0.50. 10 abonnementskaarten le rang f 12.50. 10 abonnementskaarten 2e rang f7.50. Plaatsbespreking op den speeldag van 10—2 uur. AANVANG 8 UUR. mwwwwmwmwwwww Ruim gesorteerd in verschillende soorten in keurige verpakkingen zoowel in hout, blik als bus. van af 27'/s cent per flacon. En de als de allerbeste bekende 12 en 15 cent de 5 ons. Bij hoeveelheden minder. Ook ruim voorzien van diverse eoorien Suikerwerk (prachtig klein goed om te strooien) beslist beneden iederen concurrent. Wie een fijn kopje Chocolade wil drinken, probeere de poeder van 14, 16 of 20 cent. OOK GOEDE POEDER VAN 10 FN 12 CENT. Verder alle soorten Kruideniers- en Grutterswaren tegen de scherpst concurreende prijzen en kwaliteiten. Aanbevelend, W. HIITËU, „De Zwaluw'' lireewaterstraat 6'O. - Teleplioon 46. Een 0-FLUIT te koop. Adie»BINNENHAVEN 75. BEZOEK de naar de eischen des tijds ingerichte Aanbevelend, D J. C. VAN DER HORST. BILLIJKE PB1JZEN. NETTE BEDIENING. Tevens Sigarenmagazijn.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1904 | | pagina 2