van G. TROOST, Spoorstraat 60-62. Opruiming El (■roote keuze St.-\icnliias-ra(le!Hi\. als: J. J. M. SMIT - KANAALWEG. pT* zoo goedkoop (■ra ml Ha/.ar". Vrije toegang. Zuidstraat 73. Vrije toegang. de Bnrlmiisoii, LUXE-HUISHIIUDELIJKE ARTIKELEN en SPEELGOEDEREN. HERMAN NYPELS, Colliers, Dameskragen, Strikken en Lavalières, Kinderjurken, Zakdoeken met en zonder letters, Handschoenen, Rlouses Hokken, Fantasie- en Zwartzijden Damesschorten. - Kon# goed voor Glacé-Handschoenen, welke bij ons en in alle tri nik el# van ?l. LALtlllOC'li over geheel Nederland kunnen worden ingewisseld. zijn zeer geschikt de HOEDEN en PETTEN en BONTMUTSEN voor Dames en Heeren als bij J. GRAAFF, Spoorstraat en A. J. v. ZWEDEN, Kanaalweg, ~sint-nTcöl AAS. Goedkoop Verkoophuis, Groote opruiming H. GRAAIT KEIZERSTRAAT 1-3. VU ALLH.VI VIVCi A. A. HES, Kanaalweg 107 ZUIDëTRAAT 73. ZUIDëTRAAT 73. O rand KazarXuidstraai 73, D KOPPEN. J. VAN OTTEREN. Per Telefoon fijne ENGBLSCHE BOKKING polderweg No 3 Waarschuwing Wilhelmina Roomboter Nr. 1 3. DUINKER, Kanaalweg 147. Molenplein. Blouses, Fantasie en Costuumrokken. BONTWERKEN. HKIZKKëTKAAT §4 ■§6. 87-88 WESTSTRAAT 89-90. VRIJE TOEGANG. 87-88 WESTSTRAAT 89-90. •I. van Willigen. Apex Regenjassen US* m Apex Regenjassen zijn waterdicht Apex Regenjassen pacten keurig. Apex Regenjassen Apex Regenjassen kan elkeen dragen. Apex Regenjassen Apex Regenjassen verkleuren niet Apex Regenjassen l'^H^.oarUa Apex Regenjassen zijn niet duur. Apex Regenjassen Apex Regenjassen °vned£reeffen ,IU Apex Regenjassen Apex Regenjassen zgR war*. Apex Regenjassen rïob"r¥Mlf Spoorstraat 41 hoek Koningstraat VAN ES KIESEWETTER - Spoorstraat 66, hebben geëtaleerd een groote collectie diverse VAN ES KIESEWETTER, Spoorstraat 66. Bij drie paar Glacé- of Castoren Handschoenen gratis verpakking in zeer fijne doozen Danies-Glacé-Haudschoeneu met garantie van M. LAIMBOCK, uit Tyrol, f 1.30 per paar; per drie paar f 360 met doos. Dames- en Kindermantels, Handmoffen, Boa's enz., bij niemand Keizerstraat 66 - 68 - 70 - 72. Dit jaar is de sorteerirg buitengewoon groot en zjjn de prijzen zoo Jaag als U bö □iemand zult vinden. Eenig in de fantasie-, luxe en huishoudelijke artikelen ▼indt U eene ruime keuze. Zie de Etalage van Theetafels Voge'kooien met Standaards, Sigarenkaaten, Etagèretafels, Werktafels, Manden, Porto-fleurs, Coupe's, Fantasie-vazen, Parapluipotten en -ftandaards, Beelden, Groepen, Portretalbums en -standaards. Ansichtalbums, Goudwerk Zakdoekdoozen, Handschoendoozen, Naaikisten, Inktstellen, Horlogekettingen, Portemonnaie's, Sigaren kokers, Naaidoozen, Schenrdoozen, Schemerlampen, Fantasiemeubels, Zuilen, Bloem potten met standaards, ruime sorteering Nikkelwerk, Haren-, Hobbel- en Duwpaatden en nog duizenden andere c&deaux. Speelgoederen icorden uitverkocht. Doet Uw voordeel P. VAN «KVININHBN. DEMISAISONS nieuw model met schuine zakken, van f 10 voor f 6, van f 14 voor f 9.75 enz. WINTERJASSEN van af f 7.00. Win tercolberts van af f 3.25. Kinder-Deniisaisons en en Jekkers tegen spotprijzen. Breewaterstraat 19. Zuidstraat 86. CADEAU-^| CADEAU! Pf CADEAU! 1. EEN PORTEFEUILLE, inhoudende een bankbiljet van f 25 (vjj( en twintig gulden) 2. EEN GOUDEN DAMES-HORLOGE, in de étalage van den Heer LURZ, Ka naalweg tentoongesteld en hierop is 2 jaar garantie. 8. EEN PRIMA 12-ELS KARPET. 4. EEN FIJNE GEROOKTE HAM, tohalen bjj den Heer DE BEURS, Bassingracht. 5. ZES PRACHTIGE RIETEN GAATJES- STOELEN. 6. EEN GEËMAILLEERDE RONDE VUL KACHEL. 7. EEN BLAUW SAKSISCH THEESER VIES, 16 stuks, a. EEN NIKKEL THEEBLAD. 9. EEN 4-VLAMS GEËMAILLEERD PE TROLEUMSTEL. Nummers 5, 6, 7, 8 en 9, te halen in onze Magazijnen. 10.3 STUKS FIJNE EDAMMER KAZEN, te halen in de «Vergulde Koe" bjj den Heer A. KATER, Breewaterstraat. Een ieder, die van af heden tot Zondag 11 December voor 60 cent koopt, on verschillig welke artikelen, ontvangt voor niets een Lot op deze 10 prachtige prijzen, welke op Maandag 12 December, 's avonds te 5 uur, in het lokaal >Casino" zullen worden verloot. Bjj dezo verloting kunnen 100 personen tegenwoordig zjjn op vortoon van hun nummer. VRIBSLANDBR. levert naar maat onder leiding van een ervaren Coupeur DEMISAISONS f 23 50, f26.50, f28.-, f30.- en f32.50. N0UVAUTES of WINTERPALETOTS f28.- f30.—, f32 50, f34.—, f38.— tot f55.—. De modellen zgn uitstekend; afwer king prachtig. OUT Vraag de scboone collectie Stalen ook voor Costumes ter inzage. Gaarne geel ik U de verzekering, dat elk stuk dat niet geheel aan den eisch vol doet, onvoorwaardelijk wordt teruggenomen. Sleedt in voorraad echte l.eidtche i^W .71.4 HlXMS-ltIFFEL.8 en L.4HKXS 99 Ik ben zoo vrij met nadruk er op te wijzen dat eene bezichtiging van mijne enorme groote voorraad LUXE-, alsmede van de zeer uitgebreide sorteering HUISHOUDELIJKE ARTIKELEN, waartoe ik beleefd uitnoodig UEd. de overtuiging zal geven, dat men in de in elk opzicht solide goederen koopt, tegen de beslist laagste prijzen van een partij Sportpetten van f 0.25 voor f 0.18 Baretten v»n t 0,90 voor r 0 to. Viltboedjes van f 1.40 voorf 0.95. Homespunhoedjes van f 0.90 voor f 0.65. Peluche Jongensmutsen van van f 0.30 voor f 0.18 Peluche Meisjesmutsen van f 0.35 voor f 0.25. Aanbevelend, „Hallo „Wie is daar? „Bijkantoor van Lotislco in Amsterdam. „En hier is het Hoofdkantoor. Onder Uwe administratie staan 2 polissen onder No 20062. De polis uit serie A is vol gestort en op de polis uit Serie B is pas f2.— voor den eersten termijn betaald. Aangez en op dit nummer heden de hoofd prijs der eerste klasse is gevallen, heeft elke polis recht op eene uitkeering van f 849.25 en zullen wij U daarvoor heden middag remise zenden. „Accoord. POLISSEN voor de volgende trekking zijn op aanvraag te bekomen bij den ver tegenwoordiger M. GRUNWALO, Keizerstr. „DE ZON Weder ontvargen de a. 3 cent per stuk, per 100 stuks f2. P. BREGMAN Smidstraat. 60 cent per pond, 50 cent per pond, K DE HEER. Ondergeteekende heeft de eer kennis te geven dat de in de courant van 22 November geannonceerde zoogenaamde verkrijgbaar is in „de Vergulde Koe" NIET afkomstig is uit de Stoomzui rel fabriek „Wilhelmina" te Bathmen (bij Deventer) De roomboter uit deze fabriek is ALLEEN verkrijgbaar bij Men wachte zich voor namaak en eische alleen stukjes van onderstaanden vorm P.S WILHELMINA Een ruime keuze in onderstaande artikelen: Reform Witte-, Zwarte- Gekleurde, Fantasie en Keukenschorten Dames en Kinder Corsetten, Fanchons, Dames en Kinder kapers, Ijsmutsen. Witte Kinder en Zwarts Wolion Doaken, Kindarcapaa, Echarpcs, Avonddoeken en Kwastdassen. Wollen Lijfjes, Sokjes, Wantjes, Slobkousen, Polsjes. Zwarte gekleurde Tricot en gebreide Heeren, Dam^s en Kinder Handschoenen. Zwarte en gekleurde Heeren Dassen en Strikken. Katoenen, Wollen en Zijden Cachenez, Fronts, Boorden en Manchetten. - Wo'len Heeren Vetten. Sporthemden, FrokkenJaeger en Tricot Ondergoederen. Koueen, Sokken. Gekleurde Katoentjes, Drilt, Sportjlanellen, RokttoffenDametlakent, ene, ene. ene. Xeer geschikle SI Nicolaa.%cadeau.M-. Ruime keuze St. Nicolaas-Cadeaux, Bonten, Moffen, Dameskapjes, Zijden- en Kanten Lavaillières. Costuumrokken, Tusschenrokken, Zijden Cachenez, Handschoenen, Huishoud- en Fantasieschorten, Heerendassen, Damesblouses, Zakdoeken, enz., enz Aanbevelend, HINKINUS NIJENHTJIS. De grootste sorteering, De laagste prijien vindt men In het Ileeren-ModemaKazUn van Uitsluitend solide goederen SINT-NICOLAAS-CADEAUX Zie étalage en prijsnoteering Aanbevelend,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1904 | | pagina 3