KLEINE COURANT 't Vliegend Blaadje Het kwade geweten. voor HelderTexel, Wieringen en Anna Paulowna. No. 3318. Zaterdag 3 December 1904. 32ste Jaargang. Bureau: Spoorstraat Tolef. 59. Bureau: Koningstr. 29. Interc -Telef. 50. TWEEDE BLAD. Nieuwstijdingen. Helder, 2 December 1904. Bevordering en pensioenen bij de zeemacht. Bij het onderzoek in de aideelingen van het wetsontwerp tot wjjziging en aanvul ling van de Bevorderingawet voor de zeemacht 1902" en de Pensioenwet voor de zeemacht 1902" waren er eenige leden, die verklaarden dat zij gaarne zouden zien, dat eene nieuwe regeling in overweging werd genomen met betrekking tot de pen sioenen der onderoflicieren in de hoogere rangen, aangezien h. i. de tegenwoordige regeling in de praktijk aaanleiding geeft tot eene onbillijke ongelijkheid, waarvan zij eenige gevallen opsomden. Verscheidene andere leden erkenden dat deze gevallen een zonderlingen indruk ma ken, en zij verklaarden gaarne van den Minister te vernemen of de geschetste on gelijkheid zich inderdaad voordoet, dan wel of de behandelde gevallen slechts kunst matig zijn. Ook waren er onderscheidene leden, die verklaarden zich niet te kunnen scharen aan de zijde van hen, die by den Minister op verbetering van deze pensioenregeling aandrongen. Een dergelijke aandrang tot lotsverbetering behoort in 't algemeen, naar zy meenden, niet van de Kamer uit te gaan, tenzij de iidichtingen, verstrekt in verband met het een of ander aan de Kamer gericht adres, daartoe aanleiding mochten geven. Gevraagd werd, of de in het eerste en in het tweede lid van het nieuwe art. 15 met betrekking tot den dienst op actieve oorlogsbodems gestelde voorwaarden niet te bezwarend zullen blyken te zyn en het vertrouwen werd uitgesproken dat, indien behoefte bestaat aan een inspecteur voor den marine-stoomvaartdienst in Ned.-In<lië, inderdaad een hoofdofficier als zoodanig zal worden aangesteld en dat niet de func- tiën tijdelijk zullen worden opgedragen aan een officier-machinist. Het had de aandacht getrokken dat, ter wijl bij de overige korpsen der zeemacht slechts een diensttijd van 2 jaren wordt geëischt om van den rang van kapitein- luitenant ter zee tot dien van kapitein ter zee te kunnen worden bevorderd, bij den marine-stoomvaartdienst een diensttijd van 4 jaren als vereischte wordt gesteld. Gaarne zou men deze afwijking zien toegelicht. Opgemerkt werd o. a., dat in den leeftijd, waarop officieren-machinist den officiers rang verkregen hebben, wel aanleiding mag worden gevonden om deze officieren bij de bevordering in de hoogere rangen niet bij die van de andere korpsen te doen ach terstaan. Enkele leden wenschteu eenigszins hoo- ger pensioen voor hoofdmachinisten. Een ontvluchting. Uit de strafgevangenis op het Wolven plein te Utrecht, is Dinsdagavond ongeveer halfacht een gevaarlyk sujet ontsnapt, e»n Duitscher, Richten genaamd, van beroep schrijnwerker. Door een gat in den muur van zyn cel te boren, zooals dikwgls in boeken en verhalen wordt gelezen, is het hem gelukt zich de vryheid te verschaffen. Met de werktuigen, die hem ter uitvoering van zyn ambacht werden gegnven, viel het niet moeilyk de kalk los te maken. De voegen werden geregeld met brood weder dicht gemaakt, om ontdekking te voorkomen. Voor het werkje zyn minstens eenige weken noodig geweest. Dinsdagavond was blykbaar het geschikte oogenblik voor de ontvluchting aangebroken, die maar al te goed geslaagd is. Met een laken moet hy zich over de booge gevan genismuur geheschen hebbenv Kleeren om zich in het openbaar te vertoonen om niet dadelyk te worden her kend hebben hem nchynbaar evenwel ont- IIJ1I, L.KTO* broken. Om zich deze te verschaffen, is hy echter voor een inbraak niet vervaard geweest. Althans is Dinsdagavond bij een bewouer van de Donderstraat in het achter huis een ruit ingedrukt en een hoed wegge nomen De bewoners hebben den diefstal gemerkt en de politie gewaarschuwd, die onmiddellijk verband tusschen de beide feiten ontdekte en een nauwkeurig onderzoek instelde. Het is evenwel niet gelukt ons mannetje op te sporen. Hjj moet onmiddellijk verder zjjn getrokken en zich onder de gemeente Maartensdijk uit een baanwachtershuisje een lange blauwe jas hebben toegeëigend. Van dit feit werd heden morgen by de polit e bericht ontvangen. Misschien zal in deze richting het sp<>or van den dief en uitbreker het beste gevolg kunnen worden. Inmiddels zyn naar alle inrich ingen tele grammen met verzoek om aanhouding verzonden. Het echjjnt een berucht misdadiger te zjjr, die zoowel hmr als in zjju heimat verscbill- nde misdry ven op zyn geweten heeft. Sinds 2 maanden was hy in de ge vangenis alhier opgesloten Hy is 25 jaar oud. Zjjn signalement luidt: Larg 103 meter, aangezicht ovaal voorhoofd hoog oogen lichtbruin (scherp uitzicht); neus. gewoon mond, idem kin, rond haar, donkerblond wenkbrauwen, idembaard, geen kleur bleekgewone 9praak, Duitsch byzondere teekenen, geene. Hij is gekleed in een gryze borstrok, bruine pilotbroek, blauwe rokken, no. 946, vermoed lyk dragend een zwarte fantasie hoed, lange blauwe jas en schoenen of pantoffels. Nader meldt men De uit de gevangenis op het Wolvenplein te Utrecht ontsnapte Duitscher Richter, he ft in den vorigen nacht onder de ge meente De Bilt geducht huisgehouden. Omstreeks kwart over een heeft by getracht in te breken in eene villa in bet park by het station. De bewoner was afwezig, maar de vrouw, die onraad merkte, schelde de meid, wat den inbreker aanlei ding gaf zich te verwyderen In eene andere villa heeft by daarna e- n raam opergeschoven en is ingeklomen. Hy is in de huiskamer geweest; hy hei ft daar en in een salon alles doorzocht, maar heeft niets meegenomen alleen een kelkje werd door hem stukgebroken. Vandaar heeft hij zich naar eene derde villa begeven. Hier verschafte hg zich toegang door 't breken van een glasruit, hetgeen hem gelegenheid schonk het raam van binnen open te maken. Hjj is in de slaapkamer geweest van eene oude dame, waaruit hy heeft meegenomen een porte- monnaie met een muntbiljet van f 10 (nieuw), voorts een haarkam, een paar ryg- bottints en eene kapdoos. In de kapdoos zat een doosje, waarin drie broches zaten. Dit doosje heeft hy met de broches er in weggeworpenhet werd in de nabyheid van het station gevonden. Tevens is thans zonneklaar bewezen, dat de dader van de inbraak in de Donder straat en de ontsnapte Duitscher Richter dezelfde persoon zyn. By het ingestelde onderzoek zyn namelyk eenige werktuigen ondekt, waarmede de ruit voorzicht.^ is ingedrukt en die blykens de letters R. E. (ryks eigendom) uit de gevangenis zyn medegenomen. Alsnog is gebleken, dat ten nadeele van een werkman in de Lijsterstraat even te voren een winterjas is ontvreemd. Deze jas is eveneens aan de achterzyde van de woning in de Donderstraat terug gevonden. By zyn overhaaste vlucht heeft de inbreker blykbaar geen gelegenheid meer gehad het kleedingstuk mee te nemen. Zooals wy reeds gezien hebben, beeft hy zich onder Maartensdijk voor dit verlies schadeloos gesteld. Verder kunnen wy mededeelen, dat hg wegens een te Alkmaar ondergaan vonnis in de gevangenis te Utrecht is opgesloten. Deze Duitscher moet eeu bijzonder gevaarlyk iudividu zyn, die voor niets terugdienet, hetgeen trouwens uit de aan (Vervolg van het ttrtle Blad.) ,Ja, naar lichuaui en geest is zij een eigenaardig meisje 1 Weetje wel, dat ik als kuuap dweepte met Trude Groode Merkwaardig ik heb me die altijd voor gesteld, zooals zy is Ik zag haar gister avond in den toren.' .Jij? Freule Gertrude .Ja! Het was een merkwaardig toeval ik bun niet bijgeloovig, maar •Je vader is een vijand van de Knee's -Maar ik ben hun vriend llaar oogen Kikkerden. „Ook van de klein dochter van graaf Hans Wat weet je Dora!* Och, ik weet ik hoorde eens Kom laat die oude geschiedenissen maar blijven .Goed, laat ons over onze jeugd spreken wjj hebben nog genoeg te praten. Zes jaar lang hebben wij samen lief en leed gedeeld. Al heb je toen van Trude Groode gedroomd je hebt toch met liora Thorbeeken geleefd L. Eu zy begon te vertellen en vroeg heel verstandig naar het leven in het vreemde lund, naar menschen en dingen, en zoo pratende, kreeg Hans het aaiigename gevoel van hier te huis te zyn. HOOFDSTUK XIV. Vroeg iu den morgen stapte Gertrude door het licht gekomen feiten ov-rtuigend genoeg blybt- llelaas is tot nu toe zyn spoor nog niet gevonden. De politie is echter waakzaam, zoodat het bem wel niet gelukken zal naar elders een goed heenkomen te zoeken. Het Westelijk viaduct te Amsterdam. De voorbereidende werkzaamheden van het reiisuchlige werk dat in Amsterdam gedaan moet worden, den bouw van een nieuw spoor weg viaduct, in de plaats van het bestaande westeljjk viaduct, lubben sedert enkele weken eeu aanvang gonomen. Zooals men weet wordt het nienwe viaduct eenigszins westelijker ver plaatst en zal daarvoor de Singel verlegd die nen te worden. Het werk zal ongeveer vier jaren duren en het merkwaardiege daarbjj is dut het spoorwegverkeer al dien tjjd ongehin derd zal moeten doorgaan. Het spreekt van zelf dat de dienst van weg en werken der Holl. IJzeren Spoorweg Mjj. daarvoor omvang rijke maatregelen heeft te nemen. Aleer het eigenlyke werk een aanvang kan nemen, moet in de eerste periode, waarin de grootache arbeid thans verkeert, op het westeljjk stati ons-eiland heel wat veranderd cn gewjjzigd worden. De groote briquotten- en steenkolen- loods, die daar slond, is reeds verplaatst naar het vierde perron van het Centraal station, dat tevens stapelplaats is geworden voor veel benoodigd materieel. Op dat stations-eiland hebben reeds vele veranderingen plaats gehad. Zoo is de oude locomotierenloods, die daar stond bjj de groote ronde loods, reeds atgebroken voor de hoeveel heden steenkolen en briquetten, die daar liggeu opgestapeld, moet men andere planteen vin den, omdat over die terreinen sporen dienen te worden verlegd. Het seinhuis op het midden van het eiland staande, moet verdwjjnen, in de plaats daarvan ismen bezig een nieuw seinhuis te bouwen op den spoordjjk aan den kant van het droogbak een tweede seinhuis zal vordor moeten worden gebonwd. Tevens is men bezig met liet verleggen van sporen, van gasbuizen en electrische geleidingen, en het verplaatsen van electrische palen voor de booglampen. Men be- grypi dat dit alles beel wat overleg vereischt op een terrein waarover elkeu dag gemiddeld 300 treinen rjjilen. Aan bet viaduct zeil is men ook reeds aan den arbeid. Als men er thans onder door loopt, ziet men dal van het granietwerk aan den waterkant hier en daar stukken zjjn uitgebroken en dat van het viaduct aan de linkcrzjjile reeds de Bcheei-slaande leeuwen verdwenen zjjn. Men is bier nl. bezig maatregelen te nemen voor den onderbouw van een nieuw spoor dat gelegd moet worden, en voor de verplaatsing der over het viaduct liggende voetbruggen. In verband daarmede is men aan het derde perron van bet station reeds bezig om dit eenigermate te ver leggen. In den loop van het werk zullen de drie perrons iu verband mot het verleggen eer spo- reu, herhaaldelijk moeten worden, verplaatst. De uitgravingen aan het stations-eiland aan de IJ-zjjde, ter plaatse waar het nieuwe viaduct moet komen, zjjn reeds begonnen de uitge graven grond wordt op kip-wagentjes onder het viaduct door gereden naar de spoordjjk langs de Westerdokstraat, ten einde deze daarmede te verbreeden en te versterken, en er daarna een nieuw spoor over te leggen Aan don Wcster- doksdjjk zullen de houten cafés, die daar staan, allen moeten verdwjjnen, dc gemeente vischhal en de houten hulpschool kunnen bljjven staan. De twee cafée het dichtst bjj de draaibrug voor de De liuyterkade gelegen, zullen reeds binnen kort gesloopt zjjn. Zooals vroeger reeds is gemeld, zullen de pneumatische grondwerken gemaakt worden onder leiding van den Zwitsersche hooglceraar in de waterbouwkunde Zachokke, hjj zeil is hier nog niet, doch rseds is een zjjnor inge nieurs hier aangekomen om de voorbereidende maatregelen voor den bouw te leiden. Valsche muntbiljetten. De Miuister van Financiën brengt ter kennis dat eenige valsche muntbiljetten van f 10 zyn aangetroffen, genummerd P R 7322 (laatste model) en voorzien van de handtee- keningen Harte van Tecklenburg en Moens. Deze valsche muntbiljetten zyn o. a. te herkennen doordat het papier geen water merk bevat, terwyl de strafbepaling aan de aebterzyde in bruine in plaats van zwarte letter voorkomt. Bovendien zyn de serie- letters eu cjjier en de bandteekeniogen klaarblijkelijk uit de hand met de pen over getrokken. Ten slotte is de kleur van het geheele biljet donkerder dan die van de echte muntbiljetten. (St.-Ct.) In Duitscbland is bet spreekwoord »d e Noordzee een m oord zee'" in zwang. Hoe waar dit is, bleek dezer dagen uit de mededeeling van een visscher uit Finkenwürder, die langs het strand aan de Westkust van Holstein naar het lyk van een kameraad zocht. Hy vertelde dat er alleen uit zjjn dorp in de laatste 22 jaren 186 vis'chers op zee waren gebleven. de deur der verande den tuin in. Aan hel vochtige gras parelden de dauwdroppels en schitterden uls diamanten. Trude bukje naar een roosje, dat daar nog bloeide; juist strekte zij de hand er naar uit daar hoorde zjj voetstappen dicht bij haar een hand plukte de roos af. Hans T horbeeken stond voor buar cn zeide.Neem deze roos van injj aan, wilt ge In den vreemde heb ik dikwjjls naar mijn vaderland verlangd en naar Trude Groode 1 Mijn vadorlund en Trude Groode waren voor mij één en hetzelfde. En nu heb ik Trude Groode gezien, naar wie ik zoo verlangde Wees niet boos, uls ik wat lang gesproken heb en u deze roos aanbied...' Ernstig keek hjj haar in het gelaat, waarop duidelijk haar verwarring te lezen stond. Eindelijk vond zjj woorden en zeide zacht en vriendelijk .Gij raoogt mij zoo iets niet zeggen gjj niet." .Wees toch een weinigje vriendelijk jegens den wilden knaap hij heeft in den vreemde vergeten, hoe hjj tegenover Trude Groode moet spreken. Hjj zal zich in acht nemen hjj zal geljjk worden aan iemand, die nooit deze plek verlaten heeft of het boog venster van den toren Hy zul trachteu aan het strand te zitten en in den maneschijn gedichten te makeu Schelms lachend keek zjj hem eens aan. „Dat verlang ik niet; inaar ik moet u leeren kennen of ge het werkeljjk meent.- Hjj keek haar met zjjn eerlijke oogen Kink aan. .Ik dank u meer verlang ik niet... meer niet. Wees slechts een weinig vriende- ljjk jegens rajj, en duid mij met een wenk uwer oogen aan, wanneer ik Trude Groode niet welvallig ben.* T rude boog zich weer over den rozenstruik. Wul ik u verzoeken wilde*, sprak zjj Met harteljjken dank werd alsnog het volgende ontvangen bjj den heer Staalman P. B. te Oosterbeek f 1, W. K. te Soest- djjk f 1, Onbekende te Woerden 1 1, Majoor M. te Naardeu f 3,75, S. D. G. te Maas tricht f 1, 11. W. te Winsum (Fr) f 1, M. V. te Dehlen f 1, Een zeemanszoon te Eind hoven f 1, Mevr. Q. te Meerssen f 2.50, E. H. W. te Noordwjjk 1 1, Mr. v. E., te Tiel f 2.50, V. S. te Khenen f 2, Een penning voor de visschersvloot te Breskens f 2, H. N. G. te Middelburg f 2.50, Z. te Alphen I 1.32, N. N. te Heusden f 0.50, W. M. II. I'. te Alkmaar f 2,50, v. d. P. te Waddioxveen f 5, K. te Ginneken f 1, Onbekende te Uver- veen f 2.50, Sientjo cn Koosjo te Halfweg f 1, Dames J en A. te Sappemeer f 1, G. te Bedum f 1, J. de M. te Nunspeet f 2.50, M. I. B. en L. W. te s Ileerenhook f 0,75, D. T. te Overvecn f 1. N. N. te Lekkerkcrk Whistavond te Velp (G.) I 1, Familie v. d. B. te Zeist f 3, N. N. to Boverwjjk f 1, N. N. te Zwammerdam f 2.50, M. V. B. te Rossum f2, G. K. t. E. te Houtrjjk en Polanen f 1, Wyhe, Wylie f 1.50, A. G. te Coljjnsplaat f 1.50, Gcuzenbord te Markclo f 2,50, B. te Tholen f 1.50, Onbekende te Tilburg f 2,50, S. S. te IJmuiden f 5, Wed. Bol en Br. te Oosterend (Kriesl.) f 1, N. N. te Doorn f 3, X. te Zootemeer f 1, Onbekende te Venlo f 1, H. N. te Delft f 0.75, M. H. te Hoorn f 1.50, Onbekende te Barneveld f 1.48', idem te Bodegraven f 1, Uit de Jongens spaarpot te Deventer f 0.50, N. N. te Boskoop f 1, T. S. te Hoorn f 10, W. II. te Botterdam t 1.50, P- D. H. te Zutphen I 0.25, .Ja, de viscb wordt duur betaald' te Schiedam f 1.25, N. N. t 2.50, C. te Middel burg f 1.50, N. N. te Zutphen f 1, Een weduwe uit de Bcemster f 0.50, Onbekende te Gravenzande f 1.50, A. G. te Hoorn f 2, H. A. T. te Amsterdam f 0.65, Brievenbus te Amsterdam f 1, L. A. L. te Amsterdam f 1.50, .Weinig maar uit een goed hart' te Amsterdam f 0.50, G. G. te Amsterdam f 7.42', L. B. te Amsterdam f 1.48', v. E. te den Haag f 1, Mej. r. d. B. te den Haag 1 1.50, N. N. te den Haag l 3, V. D. E te Rotterdam f 8.75, T. K. te Utrecht f 1.50, G. N. S. te Rotterdam f 1, 51. W.te Rotter dam I 1.50, Mej. v. d. W. te Groningen I 1, Opbrengst van wilde kastantjes van Evert te Velp 1 0.50, N. N. te Groningen f 1.50, G. de J. te Vliasingen f 0.50, Abouné Bredasche Courant te Breda f 10, Uit de spaarpot van Willy te Borne 1 2.50, vEenige belangstel lenden- te Arnhem 1 5, B. W. te Sliedrecht 1 5, .Oud Marine Machinist* te Maastricht I 5, Ali te Hoorn f 0.50, B. J. S. te Gronin gen f 2.50, D. A. te idem 1 3.50, Mej. E. J. E. te Goricliem f 2.50, E. A. du P. te Groningen f 1, Ds. G. S. Niokerk f J. B. te Groningen f 2, Mevr. wed. J. B. de la F. te idem f 5. Rotterdam van ,C. S. f 1,50, A. f 1, A. en C. 1 2.50, B. O. f 5, B. v. d. P. I 0.50, De L. 5, v. D. f 4, E. M. f 5, G. Z. f 1, G. S. I 0.50, J. M. H. f 5, J. B. C. 1 5. Leidenvan mej. wed. D. F. B. f 1,25, Leidsch Dagblad 1 2.31, J. v. d. S. 1 3.10, P. O. f 1.15, wed. v. d. P. f 0.50. Nijmegenvan Ambtenaren Postkantoor f 8.09, B. A. 51. f 10, wed. E. (Berg en Dal) f 10, H. G. I 1, J. T. f l.J.H. f2.50, Le B. d. V. f 6.50, Baronesse S. d. L., f 5, Mevr. v. T. I 1.50, v. IJ. f 5. J. H. K. te Velp f 1, B. te Velp f 10,11. B. te Deventer f 2, W. v. B. te de Teuge f 1, J. V. tc Deventer f 2.50, Mevr. wed. Dr. T. te idem t 5, Mej. 1'. M. te Bussum f 4, W. te Zandvoort f 10, X te Schevenin- gen f 10. Den Haag: van Mevr. Dr. Jhr. T. de C. f 2,50, J. W. B, I 5, J. G. B.f 1, .Jobauna* f 1, Mr. L. f 5. 1'. J. Th V. v. V. f 10, L. en A. P. v. D. f 2.50, M. V. f 2.50, S. J. 1 2, S. L. I 2.50, S. K. 1 2.50, Mevr. 't S. de S. 1 2.50, T. t 1, T. 1 2.50, T. B. I 5, v. V. f 15. W. Th. d. B. f 2.50, W. H. P. f 5. Amsterdam van M. M. f 10, M. K. f 2, S. C. K. f 5, M. (4. f 5, L. A. v. R. f 1, Mr. L. M. de J. f 25, Mej. K. f 1 50, 51. v. B. I 1, Dr. v. d. P. f 2, P. P. I 10, Mr. P. J. H. G. f 2.50, P. C. f 2, Personeel J. A. Q. f 8.90, Personeel Broodb. H. Tol, f 17.60, P. D. f 2, Mevr. Th f 1, 1'. H. G. f 1.50, Mevr. S. K. F 10, S. II. f 2,20, T. D. I 3, de V. f 3, v. d. P. f 1, W. A. f 10, M. K. A. J. S. f 10. Den Haag. C. L. 1 1.25, C. 1 2.50, C. A. W. f 1.25, Nieuwe Ct. Mr I). v. H. f 5, Jhr. D. de G. f 5, G. H. B. f 2.50, Ds. G. v. W. I 1, G. R. f 2.50, Dames II. f 5. Utrecht. D. f 2.50, B. S. «le B. Einer. 1'red. f 4.25, Mej. A. v. d. S. f 2.50, N'. N. f 10, A. W. d. L. 1 1, B. S. d. B. Em. Pred. f 1.50, v. B. f 10, C. G. W. f 2,20, D. N. v. N. 1 3.50, G. d. L. f 2.50, G. v, A. f 2.50, Mej. G. C. v. S. f 10, G. Pr. f 5, H. te W. f 2, H. 10.50, J. F. U. f 1.50, Mr. L. J. G. f 2.50. Arnhem. A. C. J. v. L f 11.60, Mr. Ch. A. H. 15, Coba C. fl, Mr. D.W.N. f2.50, T. o e d f 5. Haarlem. Mej. A. P. v. R. f 4, T. C. K- f 1, l)n G. f 2.50, J. F. v. d. V. f 10, J. L. f2.50, 5. I'. M. f2.50, J. B. f 1, A. W., Marum I 3, A. W. en M J. V., Groningen f 2.50, Mej. A. d. H., Groningen 1 1.50, C. J. v. H. en Zoon, Weesp 1 10, Dr. A. H. v. A., Godenberg f 10, J. II. 51., Nieuw Vosmeer I 1.50, Zangverceniging, Ballum f 2.50, J. F. W. L. Goes I 2.50, G. L. C., Alblassordain f 30, Y. J. de J.. Slie«lrcchi f 2, J. W. N\, Almelo f 1.50, M. R., SL Oedcnrode f 5, J. M. v. Beek, Burgemeester, Landsmeer I 50, H. J. S., Laren f 5, H. J. H., Brammen 1 1.50, Pers. Gem. Adm., Alfcn f 9.10, S. de J., Hardegarjjp f 2.50, E. II. d. R., Stad aan 't Haringvliet f 2.50, L. E., Nieuw Beetta f5, H. J. T., Assen t 8, II. W. B., Oldeboorn f 2.50, M. M„ Wateren 14.75, Diaconie Ger. Kerk, LaUom f 1, P. J. S., Vouw I 1, Ds. G. v. D.. Zaamslag I' 2.60, A. L. v. D.. Sommelsdjjk f 1, Firma M. G., Venlo f2.50, Ds. J. P. S., de Rjjp f 10, C. K., Appinge- dam f 15, P. D., Vlaurdingen 110, S., Smildo I 1, A. B. v. O., Voorburg f 5, H., Zwam merdum f 1.80, C. B., Eenrum I 5, W. R. K., Elspeet f5, Ds. W. K., Zevenbergen f 2.50. Den Haag. Mei. M. v. W. 1 2, M. M. C- f 2.50, A. P. Voorz. Oranje Ver. f 16.60, A. N. f 2.50, A. P. f 2.50, A. C. d. K. I 10, Mevr. v. d. B. v. H. I 10, Mevr. B. v. B. f 10- P., Hilversum I 10, J. 8., Hilversum f 10, Mr. K. B., Hilversum I 5, T. V., Eind hoven I 2.50, S. W., Eindhoven 1 1, J. B. S. pastoor. Acht (N.B.) I 6, S. de B., Vlis- singen tl, D. O., Vlissingen f 2.50, J. S., Vlissingen f 5, L. F. H., Liefdadigheidsuitv., Vlissingen f 116.50, Eng. B. uit «le spaarpot, Maastricht 1 1.10, T. L. P., Maastricht f 1.65, Jean M., Maastricht f 18.70, P. H., Seroos kerke f 1, Ds. James, helft Kerk collecte, Biggekerke f 13.75, Mevr. V„ de Bildt I 5, Ds. de H., de Bildt I 1, Gr., de Bildt f 3. Amsterdam. II. Y. I 0.75, Mevr. wed. Dr. J. H. en A. L. II. f 5, H. A. F. 1 5. H. v. W. f 2, J. v. R. f 1.75, J. K. 1 3, J. H. K. 1 17.10, Joh. lt. F. 8. f 2.50, J. F. A. H. f 1, J. L. v. «1. L. 1 2.50, J. C. «le B. f 2, J. I 6, Dames J. F. S. f 2.50, Ds. J. G. S. f 2.50, J. D. I 5, J. v. d. L. f 10, J. H. E. f 5.60, L. B. f 2.50, Mevr. v. L.—S 1 5. 51. C. B., Overvecn f 10, H. G. 1. E., Baarn, f 5, A. de B., Baarn f 2.50, W. B., Baaru I 1, J. P. W., Amsterdam 1 100. Totaal f 1344.86' Vorige ljjsten f 3483.57* Totaal thaus verantwoord f 4778.44 Dank aan de vriendeljjke en milde gevers. De volgende weck hopen wjj alsnog een Ijjst van bjj den heer Staalman ingekomen giften te kunnen plaatsen. Het Bestuur der Heldersche V isschersvereeniging A. F. Staalman, Voorz.-l'enningm. 1'. de Jong, Secretaris. M. A. KoLter. Th. Bai». K. Harder. H. Wezelmam. C. Blokker. Mot algomeene stemmen wordt no. 1 van don voordracht gekozen de hoor Y. Lunshof te den Heldor. II. Aanvrago van den heer J. de Vries, om ontslag als onderwjjxcr aan school no. 1. De heer de Vrios heeft ech'.er verzocht zjjn ontslag to mogen intrekken. Met algemeene stemmen goedgevonden. III. Aanbieding en vaststelling van het suppletoir kohier op den hoofdeljjken omslag. Voorzitter stelt voor dit in geheime zitting te behandelen, evenals eenige reclames op den hoofd. Omslag. IV. 't Suppletoir kohier op de hondenbe lasting wordt vastgesteld op f 7. V. ltequest van «len heer M. Klok, om aangesteld te worden tot makelaar in roeren<te en onroerende goc«tcrcn. B. W. stellen voor, dit request in geheime zitting to be handelen. Dit voorstel wordt aangenomen. Bjj heropening der vergadering deelt du Voor zitter mede, dat B. W. de noodsakeljjkhed niet inzien, dat op Breezand een makelaar wordt aangeatehl. Met 9 stemmen wordt al- wjjxond be.'chikt1 blanco, 1 voor. Hierna deelt de voorzitter mede: 1. Door 'l gemeentebestuur is vrjjstelling aangevraagd voor 't geven van onderwjjs in «1© vrjjc- en ordeoeleningen. 2 Door B. W. is een onderzoek ingesteld naar 't pond aan de Kooi. B. dé W. zullen «leze zaak zoo trachten to regelen, dal het Kjjk '/a bjjdraagt, de Provincie '/s en <1" besturen van den Helder, Anna Puulownapolder en gemeente Anna Paulowna ieder tot een minimum, wat de 3 laatste betreft, van 1 1500. Daar van 't Gemeentebestuur van den Helder nog geen antwoord is ontvangen, wordt deze zaak tot later verdaagd. Van den heer H. v. Twuiver en re«)uest ingekomen, betreffende hot verhoogde pontgcld aan West- Einde. Op voor stel van li. dé W. wordt besloten op deze zaak niet in to gaan, omdat de pont een Rjjkszaak is en omdat West-Einde behoort tot de gemeente Helder. Wel zullon B. W. naar «leze zaak een onderzoek instellen. Van Ged. St. is een schrjjven ontvangen, 'lal de minister toezegging heeft gedaan om trent do tekort ontvangen gelden voor het lager onderwjjs. B. de W. verkrjjgen yr i mandaat tot aan koop van een brandspuit op du marineworl te don Helder, waar voor gemeentebesturen disponibel zjjn 8 brandspuiten a f 300 en 1 k t 250. Na de rondvraag wordt de vergadering door den voorzitter onder dankbetuiging gesloten. Gemeenteraad tan Anna Paulowna, gehouden op Dinsdag 29 Nov. Tegenwoordig alle leden. Na opening der vergadering door den voorzitter, lezing en goedkeuring der notulen, komt aan «le «mie I. Benoeming van een hoofd der school. zacht, .wees ridderlijk en oprecht jegens een meisje, dat geen moeder en geen thuis meer heeft.* Nu greep hij huar hand, die tusschen rozen zocht, en bracht die aan zijn lippen. lloe zon ik weigeren, wat Trude Groode vraagt Ik was van plan cenen bloemruiker te muken voor ooms schrijftafel", zeide zjj. .Wilt ge mij helpen zoeken?* Hjj knikte en schreed naast haar voort in den helderen zonneschijn. Iu zijn hart juichte hij. ,Ge bebt het huis gezellig gemaakt, du zieken gezond, dc ouden jong, do jongen verstandig. Ik weet het van juffrouw Moller, uit het Monnikenhof, eu van den ouden Voss, met wien ik zooeven sprak Ik heb het gisteren met eigen oogen gezien Jaren lang heb ik gemeend, dat men slechts genoe gen kan bebbcu in geld verdienen, in zwureu, moeilijken arbeid en in schoono natuurtoo- neelen. Maar gjj hebt geuoegen in het gering ste!' zeide hjj. .O, juist in het geringe: Kjjk, ziet ge hier dat draadje van dal spinuuweb Wat eeu prachtige brug van deze rozestruik naar die asterAls met «le kleine kevers daar beneden door een bosch te wandelen, en trotsch op bun kunstige gebouwen, op die bruggen en tunnels en nesten cn voorraad schuren. Dan zijn ze trotsch op hun geslacht en verachten «le menschen, die slechts groote vonnlooze klompen steen bijeenvoegen, waar geen fatsoeuljjke kever overheen loopt en een spin haar web aan spant. Alleen «le meisjes mogen zij wel lyden als zij bloemen en planten plakken.* Zij keek hem lachend aan. „Ik bid u ga voort.' Neen, ik heb geen tijd meerik moet naar de keukeu.' Verschrikt herhaalde hij Naar de keuken „Wilt ge meegaan „In de keuken Hoe gaarne zou ik weer eens aan den haard staan, waar een goed huimoedertje zorgt Hjj liep naast haarzij droeg de bloemen, hjj de schaar, wanneer ze waren afgeknipt. Dwars over don weg hing eeu druad van een spinueweb. „Wil ik hem doorknippen?" vroeg hjj en meteen hief hjj «1c schaar in de hoogte. „O neen, wij moeten er onderdoor gaan." Éii beiden bukten zicb en gingen er under- door. Daarbij raakten hunne humlcn elkaar aan. „Maar waarom ajjt ge bijgeloovig Zij kleurde. .Niet bijgeloovig, maar oen oud zinnueboehlig gebruik moet men in eer'e houden." „Ik ben nieuwsgierig om te weten Lachend schudde /ij het hoofd. „Dat zeg ik niet." Daar kwam Frauk* uit de deur der veranda zjj wreef zich de oogen uit en keek verwon derd naar den speelkameraad nit haar kin derjaren. „Nu herken ik je weer! Je hebt nu juist dezelfde oogen als toen je mij vertchlet van Trude Groode op do stoep voor onze huisdeur. Weet je «lat nog Iljj knikte. Zeg eens, Frauke, wat beduidt het, als er twee onder een «Iraud door gaan ilien de spinnen over dtn weg hebben gespannen „Ja," zei Frauke verwonderd, „dat beduidt, dat twee vercenigd zullen worden en geluk kig zullen zjju in hun vaderlaud. W anneer ze den draad brekeu, beduidt dit, dut ze geacheideu zullen worden en in den vreemde gaan." De Oorlog in het Oosten. De berichtgever van de Bernsche Bund heeft uit Tokio aan zjju blad een langen brief geschreven over den invloed van den langdurigen oorlog op het Japansche volk. De brief is van midden October. De cor respondent zegt o a. Wjj gaan hier een treurigen tjjd moet. De gevolgen van den oorlog zyn steeds duideljjker te bemerken. Het wordt stiller en stiller in den landevreugde over de zegepralen, leed over de verliezen, angst voor de toekomst zyn zoo gewoon geworden, dat ze ternauwernood meer tot uiting komen. Als eeu gewond dier trekt het volk zich met zyn zorgen stil terug in een hoek. Wie niets zien kan of zien wil, bemerkt bjjna niets van den oorlog; vooral tegenover vreemden laten de men schen hier zich niet meer daarover uit, zelfs van zeer goede bekenden hoort men geeu meeningen meer. Ik ben reeds verscheiden malen in een land geweest dat in oorlog was, maar heb nog nooit iets dergelyks beleefd als in Japan. (Neemt de schry ver het Ooater- scbe volkskarakter wel genoeg in aanmer king V) De zwjjgende Japanner maakt een indruk van somberheid die men zicb niet voorstellen kan, en nog zyn wjj pas aan het begin. Toen ik onlangs, ua den slag bjj l.iao-jang, de binnenlandsche zee over stak, kwamen wjj niet minder dan 13 groote transportschepen met troepen tegen, en drie stoombooten met gewonden gingen denzelfden weg als wjj. De vreemdelingen aan boord spraken dien dog over niets anders dan over het voorbeeldelooze men- schenslachten en met verontwaardiging en verbittering moesten wjj erkennen boe de oorlog de menschen verlaagt. Van vader- In hel hoerenhuis was het weer recht aangenaam en gezellig geworden. In «le e voudigo kamer* scheen alle* feestelijk glanzen er stonden bloemen in het vertrek, dat Hans Thorbeeken bewoonde. Allen warci gelukkig en tuvrtxlen, vooral Gertrude, «li< sedert «len dag der verknoping algemeen de Zandgravin" werd genoemd. Het landgoed had weer een heer, die den ganschen «lag rusteloos bezig was, nu in zijn schrjjfvertrek. dan op bet veld. Menigmaal ug men rajjnbeer Von Knee uit den jacht- agen voor het Monnikenhof uilatuppcn dan g""g de invalide met Chrisliaan of met «len Amerikaan aan zjjn zjjde over de murkt, om te zien en te hooren, wat cr in den ban del omging. En eerbiedig keken de lieden den man na, die zoo wonderbaar en zoo hoerljjk uit «le ellende gered was, en dan spraken ze over den jonkman, die redding bracht, en over dien ander, die wrokkend cn drinkend in zijn trotsch huis nederzat. De beide meisjes hadden den ouden Voss verzocht met haar naar den bouwval tc gaan, niemand anders mocht mee. Het begon al te schemeren en de koudo avondwind blies uit het noonlwesten over zee. En nu zalen «Ie beide meisjes naast elkaar onder het steenen wapen en Marx Voss tegenover huar. Gertrude liet het hoofd tegen den muur lenncn en zeide beklemd „Hebt ge niet eens verteld, dal uw moeder omstreeks negentig jaar geleden met Thorbeeken in dienst was. cn «lat zjj mijn grootvader, graaf Hans, heeft gekend „Ja," knikte de ou«le man. „Dut was, geloof ik, in den tjj«l, toen de oude Thorbeeken het marschluiid gekocht heeft Voss staarde peinzend naar de zee cn ant woordde slechts met een licht hoofdknikje. „Zondt ge mjj eens willen meededen, wat uw moeder u van «lien tjjd'verteld heelt Daar Frauke ook bij hem aandrong, ver telde hij. Gaarne deed hjj het niet, ofschoon hjj niet kon zeggen, om welke re«len hij zoo bedrukt was. Hij begon langzaam, in afge broken woorden, maar later kwam hjj op dreef. „Het was acht «lagen nu «le standen ver gadering, waarin graaf Hans die rede heeft gehouden den volgenden morgen werd uan beide zjjdeu vuu de deur van het Monniken- bof een bevel tot gevangenneming aange slagen Toen op een avond het sneenwde stond mijne moeder, zjj was nog een jong «Uiig, in «le kast de borden terecht te zetten. Eensklaps blaft «Ie hofhond zoo woest, dat zjj er hevig van schrikte. Met een sprong is zjj bjj de denr en opent die op een kier. Daar ziet zij voor de kamer, waar Thor beeken slaapt, een lange, witte gestuite staan duidelijk herkent zjj het witte haar, wit van de sneeuw en scherpe blauwe oogen. Zjj wordt angstig en bezorgdde man die daar staat is de graaf Zacht sluit zij «le deur en gaat bjj den haard zitten. Het hoofd duizelt haar van al «le gedachten, die bjj haar opkomen. Zjj npridgt ua een poosje op bukt zich en sluipt en gluurt daar ziet zij hel „Er staan twee mauneu bjj de tulelgraal' Hans, nog wit van «le sneeuw, gekleed als een schipper, met grove, hoogc laarzen, en korte blauwe muts op het hoofd. (Wordt vervolgd.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1904 | | pagina 1