AuriL ORGEL 16 WIS Reclame Aanbieding. Sjecita en Taai-Taai G. BAAS Az, Dijkstraat 42. ter gelegenheid van het St. Nicolaasfeest GROOT BAL Schouwburgzaal „'1 Centrum' DE JALOERSCHE, Entree te Rang 10.60,2e Rang 0.26, Gemeente-Gasfabriek Helder. Feestnummer Marineblad, Prijs f 1,60. Mejuffrouw URS. WEIJENS, Dragers-Begrafenis-Vereeniging „ONS BELANG" - Sint Nicolaasfeest. Be geide St. Nicel&as J. C. DUNSELMAN, Coufiseur. Polderweg No 3. AIETSTIJES St. Nicolaas Gadeaux. Sigarenmagazijn, WESTSTRAAT 67, A. G. A. Verstegen, P. J. VAN OEN BOSCH. Ontvangen een fijne collectie SIGAREN, „De Tijd", In de Brood-, Koek- en Banketbakkerij Polderweg No 3. 3. L DE Joh. Verfaille, Groote sorteering. - Zeer lage prijzen. MELKSALON SPOORSTRAAT 51. feit. licolaai-Cadeaux. Ziet de Étalage. Sigarenmagazijn Spoorstraat 28.^m Sigarenfabriek „Hef Heldersche Wapen". G. J. I. VERSTEGEN Ho, - KEIZERSTRAAT 88. „(liraiid Bazar." „ebrand Bazar." landsliefde hoort men thaoe niet veel meer, ook niet vun haat tegen de Russenalleen de oorlog beheerscht de menschen en drukt hen als een vreeselgke kwaal, die aanate- kelyk ia, ook al heeft men er niets mee te maken. Het ia eenvoudig afschuwelijk. In elk bericht proeft men Blechta het bloed, ziet men het beestachtige van een toestand dit: alle begrip te boven gaat. De verschrik kelijke verliezen uan menachenleYens te velde en in 't land daargelaten de oorlog moet alle goede gevoelens bjj het volk ver- Btikken, dat is onvermjjdeljjk. l)e jongste berichten omtrent l'ort-Arthur wjjzen er op, dat wel ia waar de Japanners successen behaalden in hun laatste aanval len, doch deze successen alweder zich bepalen tot de buitenste verdedigingswer ken van de voornaamste Port-Arthur tor ten, welke laatste zelfs niet eeuH aangevallen werden. En deze voorloopige successen hebben den Japanners bljjkbaar zware verliezen gekost. Bennet Uurleigh meldt althans uit Tsji- 1'oe, dat alleen in een aanval op een van de kleinere Kikwanforten de Japanners reeds 4000 man aan doodeu verloren. Zjj beweren echter twee van de noordoostelyke en een derde westelijke fort van deze laatste sterkte te hebben genomen. Ook moeten zjj er in geslaagd zjjn een sterke positie aan den Duifjesbaai in te nemen, waardoor het 203 meter fort voor heu open ligt, terwijl zg Liaotishan door ragnen hopen te vernielen en daarna te bestormen. Er wordt verder gemeld, dat de beide partgen elkander den grond, duim voor duim bestrijden en woedend vechten in de schansen. De Japanners dragen in den aanval zandzakken voor zich uit, waar achter zjj zich onraiddelljjk na het nemen van een positie kunnen dekken Intusschen gaat het gevecht op verschillende punten rondom Port-Arthur nu reeds sedert deu 24en onafgebroken voort, en het eind van is nog niet te voorzien. Petersburg, 29 Nov. De Moekdenscbe correspondent van de »Birchweya Wjedo- mosti" meldt, dat een kozakken-officie) die door den generaleu staf naar Port-Arhur is gezonden en heden van daar terugge keerd is, de volgende mededeeling heeft gedaan: »Te Port-Aithur vond ik overal een uitstekenden geest. Daar is iedereen overtuigd dat de vesting niet genomen zal worden. Generaal StüsBel zeide tot mg Ik ben overtuigd dat Port-Arthur niet ge nomen zal worden. Wjj zullen op ontzet wachten." Tokio, 29 Nov. Over den toestand te Port-Arthur is officieel het volgende over zicht bekend gemaakt De aanvalswerken tegen het fort Soeng- sjoeaau en zjjn werken worden krachtig voortgezet en naderen steeds meer. De tyt voor den aanval is echter nog niet gekomen. Wg vernielen nu de kasematteu en andere werken op deu 203 meter hoogeu heuvel. Door een reeks van aanvallen zgn wjj er in geslaagd de o verdekte schansen van den vgand bg den top te overmeesteren. Onze troepen hebben thans de positie bezet en trachtten van daar het geheele fort te veroveren. Tokio, 30 Nov. Men meldt dat de Ja panners vandaag by Port Arthur storm hebben geloopen. Zg vermeesterden en konden bezet houden het zuidoostelijke gedeelte van den Berg van 203 meters Petersburg, 30 Nov. Koeropatkin meldt den Keizer dd. gisteren: Een Japausche afdeeling die na het gevecht met onze troepen bg Tsinhetsjen terugtrok, hield in het dorp Soeidoen en in den pas, 12 werts ten ZO. van Tsjinbetjen, halt. Volgens verklaring van de bewoners, was de sttmi- ming van de Japanners gedrukt. Zg voe ren vele gewonden mede. Vanochtend zgn onze troepen 10 werts van de stelling van onze voorhoede tot den aanval overgegaan. Zg werden met vuur ontvangen. Om 12 uur 's middugt opende ons geschut het vuur. De infante rie ging tot den aanval over. Verdere be richten zgn niet ontvangen. Het Nowoje Wremja heeft tegenwoor dig artikelen over den oorlog van een militair deskundige, welke de uandacht verdienen. Zg zgn in zeer gematigden toon geschreven, guustig afstekende bg de gobruikelgke gezwollenheid van de Russi sche pers. Hg begint met het af (e keu ren dat men nog steeds den oorlog met Japan als een tweede-rangs-oorlog be schouwt en daarom de beste troepen in Rusland achterhoudt. De schrgver is over tuigd dat Rusland in geen geval meer dan 490,000 man in Mantsjoerge op den duur op de been kan honden en daar er geen reden is, om aan te nemen dat Japan niet even vele manschappen in het veld zou kun nen brengen, moest men het overwicht dat men in getal niet kan verkrggeu, in hoe danigheid trachten te bereiken. Generaal Orlofs divisie, die het er zoo jaiumerlgk afbracht bg Liao-jang, bestond uit reserve- Holdaten. Hoe groote diensten hadden juist in dit geval puike troepen kunnen bewgzen. De deskundige van het Nowoje Wremja ziet geen kans op een definitieve over- winnii vloot. marineschepelingen naar de tropen worden uitgezonden. De datum van vertrek van Hr. file. pant- sonlekschip «Zeeland* naar Oost-Indiü is be paald op 15 Dec. a.s. voor dat transport zjjn aangewezen boots man A. C. J. Prins, sergt.-konstabel K. de Jong, sergt.-ziekenverplegor P. J. Dekker en de sergt.-kok F. W. Kuypers en K. van Helden. Het pantserschip «Hertog Hendrik*, dat uit Napels vertrokken is tot voortzetting der reis naar Oost-Indië, heeft nabjj Sicilië per draadlooze telegrafie berichten van zjjn aan wezigheid in de wateren aldaar naar Nederland gezonden. Aan den eervol ontslagen tweeden lichtwacli- ter aan boord van 's lijjks lichtschip «Haaks" C. F. Jongkind iB een pensioen verleend van f'288 'sjuars Voor den duur van negen maanden is aau den heer dr. J. Boekc, arts, een verlof ver leend in zjjne betrekkingen van tjjdeljjk adsis- tent van den wetcnschappelijken adviseur in visscherjjzaken en van eersten biologischen ad- sistont bjj liet Rijksinstituut voor het onderzoek der zee te Helder en is met de waarneming dier betrekkingen belast de lieer P. J. van Breemcn,onder ontheffing van zjjne functiën als tweede biologische adsistent bjj vernoemd Rijksinstituuten do heer J. J. de Groot, te Rotterdam, belast met de waarneming van de betrekking van tweeden biologischen udsis- tend bjj het Rijksinstituut voor het onderzoek der zee to Heldor. Aun don luitenant ter zee dor 2de klasse R. W. Hartman, is op zjjn verzoek eervol ontslag uit den zeedienst verleend. Aau den eervol ontslagen griflior bjj. de directie der marine te liollevoetsluis, L. J. G. Dey is een pensioen verleend van f 2014 's jaars. ning voor Rusland zonder hulp van de >t. Voor het oogenblik kan een aan vallende beweging van Koeropatkin niet veel uitwerken. Het is onmogelgk de Ja panners in hun verschanste stellingen door middel van frontoauvallen te verslaan, ter- wyl voor omtrekkende bewegingen grooter numerik overwicht noodig zou wezen. Zelfs als de Japanners tot een terugtocht ge- dwongen worden, zouden de Russen er weinig baat bg hebben. Want eer zg zui- delgk genoeg zgn gekomen, zul Port Arthur gevallen zgn. Bovendien, hoe zou Rusland Port Arthur kunnen bezet hou den zoolang de Japanners op zee de baas zgn. De Japanners kunnen ook naar goed dunken Sachalin en Kamsjatka bezetten. Verder zal Rusland nooit middelen bezit ten om van Japan een oorlogsschatting af te dwingen. Alleen wanneer admiraal Rozjestweuski de overwinning behaalt over Togo, kan de krggskans keeren. Marine en Leger. Met oen stoomschip vnn de «Nederland* dat 17 Doe. a.s. van Amsterdam naar Uost- Jndië vertrekt, zal een aauvullingstransport Vervolg der berichten. De Commissaris van Politie te Vlaar- dingen, looft uit f500.belooning aan hem die inlichting kan geven, die tot ver volging zal leiden, van den schipper, welke willekeurig op 9 Nov. 1.1., des middags de vleet kapte van het Duitsche Logger- schip »Wüme" BV 16. Aan »de Standaard" ontleenen wg het navolgende bericht Curieus. >Naar »Het Volk" verneemt, heeft het provinciaal Noord-Uollandsch comité der anti-revolutionaire party heden morgen besloten het Kamerlid Staalman van het lidmaatschap der party vervallen te verklaren zonder beroep op de deputa- ten-vergadering.'^ Dit zonderling bericht van het socia listisch Hoofdorgaan kon men hedenmor gen in de vrjjzinnige bladen overgenomen vinden. Wie aan Het Volk" deze grap verkocht heeft, beleeft er pleizier vanhet blad is er alweer eens iugeloopen. En de bladen die het overnamen evenzoo. Natuurlgk is er van heel het bericht geen letter waar. Hoezeer het vertrouwen in de finan ciëele instellingen te Leeuwarden onmid- dellgk na het bekend worden der cata- strophe gebr. Gratema geweken was, blykt wel, zegt de Leeuwarder Crtuit het jaar verslag der spaarbank te Leeuwarden, waarin vermeld wordt, dat op 14 April, daags na den „krach" door de deelnemers niet minder dan f84.515 28 werd opge vraagd en op 26 April f 52.603.91. In twee zittingen dus circa f 117.000. Een merkwaardige promotie. Men schryft uit Leiden Woensdag promoveerde hier tot doctor in de Rechtswetenschap de heer J. Adri- aanse, deurwaarder te Hulst. Als klerk op de griffie der rechtbank te Middelburg be gonnen, is hg later benoemd tot deur waarder bg die rechtbank, ter staudplaats Hulst. Van daar uit heeft bg zonder gymnasiale opleiding, met goed gevolg het Staats examen afgelegd, later aan de universiteit te Leiden het candidaats-, in Juni van dit jaar zgn beide gedeelten doctoraal en Woensdag heeft hg den doctorstitel be haald op Stellingen, dit alles zonder uni versitaire opleiding. Hg is nu de eenige deurwaarder, die den Meesterstitel voert. Woensdag a.s. wordt hy bg de Rechtbank te Middelburg als advocaat beëedigd. De huiszoeking bjj de inbrekers, die dezer dagen op lieeterdaad werd betrapt bg hun inbraak in een adiawuntwinkel t.e Marseille, heeft aan het licht gebracht, dat men een bende van de gevaarlyks'e individuen op het spoor is gekomen. In bet perceel werden de meest volledigi collecties inbrekers- en moordwerktuigen gevondenbeslag werd o. a. gelegd op een groote verzameling pruiken, baarden en kleednigstukken, om zich te vermommen. Het bleek, dat bet plan tot deze inbraak roeds eenige dagen te voren was beraamd en alles tot in de kleinste bijzonderheden was vastgesteld. De politie heeft in verband met deze arrestatie nog tal van andere verdachte personen in hechtenis genomen. In Londen is Zaterdagmiddag een buitengewoon brutale diefstal gepleegd. Uit den winkel van Btockall and Sons, in Clerkenwell-road, dicht bjj den hoek van Aldersgatestreet, zgn gouden horloges, kettingen en ringen, diamanten en andere edelgesteenten gestolen, tot een waarde van ongeveer f60.000. Het personeel was al vertrokken, de chef van de zaak, Thomas J. Stockall, was alleen nog aanwezig. Deze is door de dieven, drie als heeren gekleede mannen, overrompeld. Zg bedreig den hem met een revolver, bonden hem vast en stopten hem een prop in den mond. Eerst Mnandagochtend om 8 uur werd hg door een knecht van de zaak gevonden, 41 uur lang had de man gebonden in zgn kantoor gelegen. De diefstal geschiedde naar een wel-overlegd plan: een paar weken tevoren hadden twee van de dieven, voor gevende een horloge te willen koopen, dat een geschenk uan een predikant zou zgn, zich georiënteerd. Wie niet hooren wil, moet voelen! Door een Engelschman is bjj de politie te Amsterdam kennis gegeven dat hg met kaartspel 15 pond sterling (f 180) had ver loren. Bg onderzoek is gebleken, dat hg kaart heeft gespeeld in een bierhuis in de St. Ni- colaasstraat, en zulks niettegenstaande hg een uur te voren door een agent was ge waarschuwd, toen hg zich in de nabijheid van bekende kwartjes vinders bevond! Advertentiën. Postkantoor Helder. Op ZONDAG 4 December zal het post kantoor geopend zgn voor de verzending van postpakketten van 8—9.30 en van 121.30 (Stadstgd). De bestelling der postpakketten zal geschieden als op werkdagen, nelder, 1 Dec. 1904. De Directeur, VON HÜBEN. Café „De Vriendschap". Zondag as. en Maandagavond, Wed. HENNING. KONINKLIJKE MARINE STAFMUZIEKKORPS, Wegens den Sint Nicolaasavond 5 De cember 1904, zal het Vierde Wlntercon- cert den volgenden avond gegeven worden. Namens de Commissie van Beheer, De Directeur JAC. KONING. ^jirocpiiig'. Die iets te vorderen hebben van, ver schuldigd zgn a-u, of onder huune berusting mochten hebben, betreffende de nalatenschap van Mej MAARTJE SNOOIJ Wed. H KOOIJ, in leven woonachtig Elft, te Wielingen en aldaar 15 November 1904 overleden, worden verzocht daarvan voor 6 December e.k opgave of betaling te doen, ten huize van bovengenoemde overledene. D. P. BAKKER, Executeur. Burgerkring „Concordia" a.s. Zondag 4 December M904 opvoering van blgspel in 1 bedrijf. No. 2. Voordracht No. 3. Tante en Nicht, Blgspel met Zang. KAARTEN van af heden verkrggbaar bg den Heer van Twisk in »'t Centrum.* Zaalopening 7 uur. Aanvang 8 uur. Zie verder Programma. HET BESTUUR. De HootdadminiBtratie van het 4e regi ment Vesting-Artillerie zal op Donderdag 15 December e k. des middags om 12 uur, in de Kazerne Langestraat alhier, onder hands verpachten Het weghalen van de spoe ling, vleeschbeenderen en anderen afval van de sol- dateninenages van gemeld Korps, gedurende 't jaar 1905 Gegadigden wordt verzocht, hunne onge zegelde prgsopgaven, in gesloten omslag, uiterlyk één uur vóór 12 uur van den löen December e.k., te bezorgen ten bureele van den secretaris van gemelde Hoofdad- ministratie: Dgkstraat no. 24. Den Helder, 1 December 1904. TE KOOP: Een partij IJZER, Jig-pende op het terrein der Wasfabriek te Helder. Onder deze partg ijzer zgn begrepen 4 stuks zuiverkisten 4 M. X 2 M., met afsluiters, buizen leiding en loopkraan. 2 stuks Coi nwall-stoomketels, elk van 7 M* verw. oppervlak. Aanbiedingen voor de geheele massa in eens worden irgewacht bg Burgemeester en Wethouders dier Gemeente, vóór of op 14 December a.8., des namiddags vóór 2 uur. Bg de opening der inschrgvingsbiljetten moet een bedrag ad f 500 door eiken in schrijver alB borgstelling bg Burgemeester en Wethouders worden gestort. Inlichtingen worden verstrekt door den Directeur der Gasfabriek. Verschenen bg C. DE BOER Ja. en bg eiken boekhandelaar alhier verkrggbaar van het in 4° formaat, bevattende een uitvoerige beschrijving der fn September l.l. gehouden Reunle- feeeten, versierd met een 25 tal afbeeldingen. Piano-onderwijzeres. Diploma Ntd. Toonk.- Verteniging 1904. Adres: Middenstraat 19, Helder. DAMES of HEEREN, die grondig onderricht verlangen in Frieach houtsnijwerk, Noorache drakentnee, Houtbranden, Inlegwerk van Hout, enz,, gelieve zich te vervoegen Konu gatraat 40. Billijke voorwaarden. D. VAN ZOOMEN, onderwijzer aan de Huievlijtechool van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen. Geachte Plaatsgenootan. Wjj ondergeteekenden brengen u beleeld ter kennis, dat wg hebben opgericht een geheel afgescheiden vau de vereeniging „EENSGEZINDHEID". De VereeLiging »0n8 Belang" ver schijnt in het zelfde tenue als Eens gezindheid", terwgl zö °°k werk zaam is in gewone kleeding. De klassen zgn verdeeld in: lete, 2de en 3de klas. Onder beleefde aanbeveling, de Aansprekers: G. BURKUNK, Kanaalweg 127. R. BOUMA, 2de Vroonstraat 9. J. J. BUT, Sluisdijkstraat 18. P. VISSER, Wilhelminastraat 19. •i. j. hol, Conflseur, Dijkstras*, heeft de eer te berichten, dat bg voor aanstaande St. Nicolaasfeest ruim voorzien is van fijn© Chocoladeletter**, Ta bletten, Bonbons ©n Borstplaa1 Uitsluitend prima kwaliteit. De ondergeteekende heeft de eer te berichten, dat zgn Siat-Nioolaas-it&ligi gereed is en noodigt zgn geachte begun stigers beleefd uit tot een bezoek. Aanbevelend, W. J. M. CORPORAAL, C0NFISEUR, Kanaalweg 32. Een ieder, die zjjn voordeel weet, Eu Joodje WAAS dus niet vergeet, Wanneer hg uitgaat om te koopen, Behoeft hg niet ver te loopen Want de Spoorgracht ia midden in de stad. Nooit had men mooier kans gehad Men vindt daar om maar iets te noemen, Want waarom zal men dat verbloemen Sausjes uit de West, Kokosnoten opperbest, Engelsche bokking, zeer lekker vet, Augurkjes In 't zuur, wel opgelet, Een iedereen die hier praat of zingt, Zegt dat het Heldersche kanaaltje stinkt, Maar mgn sinaasappels op de Spoorgracht Zjjn lekker zoet en ook heel zacht Dus allemaal nu vol moed en geest, Om iets te koopen voor 't St.-Nicolaasfeest. SiiVICOLAAS. De ondergeteekende be richt zijn gearh'en begun stigers, dat van af heden alles voor bor ".ngenoetnd feest in gereedheid is. Onder minzame aanbeveling, Het goedkoopste adres voor [Koffie, Thee, Chocolade en Tabletten ook met portret, ia het Magazijn ltDs Stsr" Hoog'«trast 127. Luxe Bussen zeer geschikt voor St. Nicolaas-Cadeau. Aanbevelend, W. V. VLIET. II 60 cent per pond, 60 cent per pond, K. DE HEER In ruime sorteeriug en alle Prgzen. SIGAREN IN KISTJES vin 10, 23. 60, 100 m 260 «tukt. Bijzonder »EI Commercie, 3 cent. «UIHPRItEK. Egyptischs-, Russische-, Franschs sn Holl. Slgarstten. Zie de Sorteering. H. HHKIOKH. Voor een g"oed, degelijk en goedkoop St. NICOLAAS- CADEAU, moet men zijn bij Weststraat 38. Vraag eens prijsopgaaf van de artike en daar voorhanden. BAROMETERS,THERMOMETERS 8RILLEN, PINCENEZ, PASSERD00ZEN, fijne Zakmessen sn Scharen in etui STOOMMACHINES en WERKMODELLEN. Koningstraat 110 bij de Postbrug. l>É>ÉÉt in kistjes van 25, 50 en 100 stuks, prima kwaliteit, nette ver pakking, alsmede een ruimt keuze in Sigaren- en Tabakspijpen, allen zeerge schikt voor St. NioolPascadcaux Aanbevelend, W VOGT, Kanaalweg 170, over 't Molenplein. »www www Nuttige en doelmatige vindt men in het MAGAZIJN KEIZERSTRAAT BS, hoek Gravend warsstraat. ZIET DE ETALACE Aanbevelend, G. SMITS. Dagelijks versch verkrijgbaar le kwaliteit Speculaas 25 en 35 ct. het pond. Taai-Taai 15 cent Eenig adres voor Boter8prits 40 cent het pond. Heldersche Moppen 45 Nicolaasfeest. De ondergeteekende bericht aan zijn geachte Begunstigers dat voor bovengenoemd feest alles bij hem gereed is. Corfiseur. SPOOORSfKAAT. Geen nuttiger, geen fraaier St. NICOLAASCADEAU dan een A contant of op maandelijksche afbetaling vanaf f 3.— Vijf jaar guarantie. Kom ze zien en hooren; reeds honderden zingen hun eigen lof. SPr Praag Prijscouranten. BEZOEK de naar de eischen des tijds ingerichte Aanbevelend, D. J. C. VAN DER HORST. BILLIJKE 1'ltlJZEN. NETTE BEDlENINli. Tevens Sigarenmagazijn. wwwwww» A.nb.v.l.nd, M. C. KOCH. MkAl Sigaren, verpakt in kistjes, 25 stuks van af f 0 30 tot f 2 -, kistjes, 60 stuks van af f 0.60 tot f 4.-. Zuidstraat 73. Zuidstraat 73. (Uitsluitend voor VrUday en Zaterdagavond 1 Beeld met piëdestal (zuil)w«»rkelgke waarde 2.75 thans f 2. Nikkelen Theepot Nikkelen Koffiekan Nikkelen Theelicht (3 fijne gedecoreerde Japansche Kopje». 0 fijne 1 mooie Kraft met 6 bybehoorende Glaasje» 1 zeer mooie Kraft m. 6 I zeer lijne Spiegel Frat-seh gloa (j mooie Tafelmessen zwart heft. 1 mooie Portretlgst groot formaat Cabinet I gedecoreerde Chocoladeketel met Hengsel lleze pr|)/en uitsluitend geldiff voor 1'rUdttjr en Zaterdag. f Vrije Toegang! 'Ml W Vrije Toegang! ~Mf Zuidstraat 73. Zuidstraat 73. 1.25 0.95 2.65 >2. 1.25 9.95 1.50 1.05 2.40 1.80 1.— 0.72 1.60 1.15 4.50 3 88 0.90 0.60 0.90 0.65 1.15 0.89

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1904 | | pagina 2