anketldters Z Groote keuze St. Nicolaas-Cadeaux, GUST. KUISS.. Wat valt er te Leeuwarden voor? BON. BON. P. PUINBROEK. Sint Nicolaas Feest. Waarschuwing Solide, degelijke St NicoteCatoi Cebr. DE GEUS, De gerenommeerde W. V A UKLUA, Koppen's Verkoophuis, Hoofdgracht 84. Nouveauté's en Kinderspeelgoederen- LET OP! St. Nicolaaas Étalage J P. SWEERING. Planten, Jardinières, Mandjes, enz. Spoorstraat 33. „Monogram" Chocolade Letters en LANSERIJS BORSTPLATEN „auNaturel". C. Czn.9 „DE MAGNEET". St. Nicolaas-Cadeaux. A. WIER1NGA, Wilhelmina Roomboter Nr. 1 S. DUINKER, Kanaalweg 147. WILHELMINA URllën E6. als: Heeren- en Kinder-Demisaisons, Colbertscostuums, Kinderpakjes, Broeken, Strikken, Dassen, enz. enz. Verschillende DAMES-ARTIKELEN als: Handschoenen, Schorten, Bouten, Mollen, Zakdoeken, Manufacturen. Dooi- de groote concurrentie zijn de prijzen zoo laag mogelijk gesteld. A contant. Aanbevelend, j T1SSING, Keizerstraat 27-29, Helder. 99 Fortuna" 30 cent per Lot, bestaande uit 512 prijzen van Geld en Kunstvoorwerpen. Deze loten zijn verkrijgbaar van af heden tot 15 Januari 1905. liet voornaamste dezer loten is, dut wanneer men er in de eerste 4 klassen uitkomt zonder prijs, men tegen betaling van slechts vijf cent een ander lot ontvangt. Wanneer een lot uitkomt in de vier eerste klassen zendt men dit lot op met vijf cent postzegel en ontvangt men een ander lot. De 512 prijzen der loten >Fortuna" zijn als volgt: 1 prgs 1 id. 1 premie 3 prijzen 2 id. 1 prjjs 1 id. f 100.000 Vijf honderd gulden. 50.000 Twee honderd gulden. 30.000 Een hond. en 25 gld. 25.000 Een honderd gld. 20.000 1 heer. of damesrjjw. |15.000flHÉHg|H f f f f f f 10.000 Zestig gulden. 1 Mahonieh. I 1 premie f 3000 Vijftien gulden. 5 prijzen f 2000 Elk 1 Regulateur, 14 dagen loopend. f 1500 Elk 1 16-els Karpet, f 1000 Elk 1 Fantasiedeken, f 400 Elk 1 étui m. lepeltjes, f 200 Elk 1 Wekker, f 100 Elk 1 Portemonnaie. id. id. id. id. id. linneok. 5 prijzen f 5.000 1 geb. Mah. Penantk. 5 Loten Fortuna" a f 1.60 franco. Bij elke bestelling van Loten wordt gratis een uitslag gegeven der vorige Loterij. Deze uitslag, tevens plan der nieuwe Loterjj is op aanvrage gratis verkrijgbaar. Ook nog eukele loten voorhanden der alom bekende SERIE LOTEN van 5025 en 10 cent per lot met prijzen van duizend gulden, vjjt honderd gulden, vier honderd Ïulden (enz. Alle loten zjjn alom te bekomen bjj de Agenten en den Ondernemer ;H. jVAN DAM, Boekhandel, Culemhorg, en den heer J. OOSTEN, Jan in 't Veltweg *1, Den^Helder. hebben van jaar tot jaar groot succes. g. Beleefd verzoekende bestellingen vroegtijdig op te geven, om zoodoende dezelve op tijd te kunnen bezorgen. Zie de St. Nicolaas-Étalages. ~&G Minzaam aanbevelend, Confiseur, Patissier, HOOFDGRACHT 49. KONINGSTRAAT 47. Magazijn van Luxe- en Huishoudelijke Artikelen. Voor de Sint Nicolaas yeetaleercTeen groote sorteering Aanbevelend, Hoofdgracht 84. HERMAN KOPPEN, Er valt dit voor, dat er in den laatsten tijd een tamelijk groot aantal personen door de Abdijsiroop genezen zjjn, dat deze genezingen veel over zich hebben doen spreken, dat andere Ijjdenden daardoor de Abdjjsiroop Klooster Sancta Paulo hebben gebruikt en dat deze op hun beurt gezond zijn geworden. Al deze personen hebben ons brieven geschreven vol dankbaarheid. Opdat ieder persoon in Nederland de wondervolle werkdadigheid der Abdijsiroop zal leeren kennen, verzoek ik U het verloop mijner genezing te publiceeren,< aldus drukt zich de Heer P. VAN DUIJSEN, Smid Landbuurt te Leeuwarden, uit. Hjj voegt er bijGedurende jaren was ik lijdende aan De Heer P. VAN*DUIJSEN. hevige benauwdheden op de borst en pjju Volgens portret. door het geheele lichaam, gepaard gaande niet lievige hoestbuien en een gevoel van lusteloosheid. Zonder de wondervolle Abdjjsiroop geloof ik, dat ik nog zou voortgaan een treurig bestaan te leiden. Ik rustte des nachts niet, want ik sliep niet of zeer weinig. Ik dacht dat er geen geneesmiddel voor mg bestond, daar ik veel geprobeerd had. Ik heb mjj bedrogen, want op aanraden van een buurman heb ik de Abdijsiroop Klooster Sancta Paulo genomen, welke ik gebaald heb bij J. SCHAFRAAD, Weerd 15, Leeuwarden, en tot rajjne groote vreugde heb ik op een snelle wijze mjjne gezondheid weer terug. dat gjj dezelfde soort Abdijsiroop bekomt, die de Heer VAN DUIJSEN gebruikt h eeft deze alleen genee8t en is kenbaar aan een rooden band om de flesch, waarop de bandteekening L. I. AKKER, Rotterdam voorkomt. DE ABDIJSIROOP Klooster Sancta Paulo is ook een ge zegend middel voor jong en oud, zjj is altjjd onschadelijk en geneest onvoorwaardelijk den hardnekkigsten Hoest, de hevigste Verkoudheid, Asthma,. Keelpijn, Kink- en Slijmhoest, Bron- chites en alle Borst- en Longaandoeningen. Prgs f 1.f 2.en f 3.50 per flacon. Centraal-Depot L. L AKKER, y. Alkemadestraat lf, Rotterdam. Verkrijgbaar te den Helder bjjJ. BAARENS, Spoorstraat 68 engros en detailMej. QUANT—SWENNEN. SpoorgrachtJ. ROTGANS, Schagen J. VOS, WieringerwaardWed. J. P. WIG BOUT, Hippolytushoef, Wieringen. DIT UITKNIPPEN. Alleen voor de lezers van dit blad. en opzenden aan bet Bureel »De Werkgever" te ZIERIKZEE. Lees dus eens: ten le. Het nieuwe, dikke, groote Hum. Voordracbtenboek >De Komiek", waarom men tranen moet lachen, daarbij nog 4 groote verschillende Voordracbtenboeken en 1 spel Waarzegkaarten en ten slotte een mooie verrassing. Zend 55 cent per postwissel of zegels en men ontvangt dit alles franco als Postpakket thuis. Adres: Bureel >DE WERKGEVER", te ZIERIKZEE. De ondergeteekende heeft de eer te berichten, dat zijn -+ h- -h- gereed is en noodigt zijn geachte begunstigers beleefd uit tot een bezoek -hiiiiiiih CONFISEUR. - SPOORSTRAAT. Hofleverancier. Molenfrraclil. 5 Met het oog op het aanstaande SINT NICOLAASFEEST, Is mijn winkel geëtaleerd met I zei overtomst ïiiuestaan. zeer geschikt voor St. Nicolaas-cadeaux. Joor verzeitos naar aiflere plaatsen wordt voor poede overtomst ioseslaao. Beleefd aanbevelend. ■V Zie de Etalage! NIEUW. NIEUW. Marsepain, Chocoladi in Borstpl&atdoosea. Overheerlijk» Banketletters en B&nketstukjes. „BANKET SPECULAAS". Verpakking naar buiten kosteloos. Beleefd verzoekende bestellingen vroegtijdig op te gevenom deze op tijd te kunnen bezorgen. Beleefd aanbevelend, Confiseur. Wilt ge succes hebben met uw ST. NICOLAAS-GESCHENKEN 7 doe dan uw inkoopen in het magazijn Ongetwijfeld vindt ge daar de fraaiste sorteering in zeer gewilde Luxe- en Doelmatige Men zie vooral de Etalages lil Voor een bezoek houdt zich beleefd aanbevolen Uw dw. dienaar, H. SPRUIT. Woonplaats Spoorstraat 120 - Helder. De grootste keuze In: Gouden-, Zilveren-, Staal- en Nikkel HEEREN- en DAMES-HORLOGEfSzoowel van af de goed koopst» tot d. fijnst. merkenals Waltham OmegaInternationaal Walser en Antoine Fr er es. REGULATEURS en STAANDE KLOKKEN in den nieuwen stijl. PENDULES in Vaas en Born model, urit en groen Onijx. Zeer goedkoop GOUD- en ZIL VER WERKEN, als RingenBroche», Knopje», Servetbanden, Armbanden, lange en korte Damesketting» in Goud en Zilver, Gouden en Zilveren Heerenketting», Kristal met zilver, Ledertoerk met Goud en Zilver gemonteerd, enz. enz. SPECIAAI, ADRES voor VERLOV1NGS- en TROUWRINGEN. Inkoop en ruilen van OUD GOUD en ZILVER. Onder garantie. - Zie de uitstalling. - Lage prijzen. A. WIERINGA. Ondergeteekende heeft de eer kennis te geven dat de in de courant van 22 November geannonceerde zoogenaamde verkrijgbaar is in „de Vergulde Koe" NIET afkomstig is uit de Stoomzuivelfabriek „Wilhelmina" te Bathmen (bij Deventer). De roomboter uit deze fabriek is ALLEEN verkrijgbaar bij P. S. Men waclite zicli voor namaak en eisclie alleen stukjes van onderstaanden vorm SCHAGENSTRAAT 32. Een oogenblik opgelet en dit gelezen. Wegens felle concurrentie is de prijs v. h. Rundvleesch met 10 ct p. K.G. afgeslagen zoodat de prjja nu is LAPPEN, GEHAKT en SOEPVLEESCH 1 0 30, ROLLADE, KLOMPSTUK eu BOEUF f 0.35, BIEFSTUK en HAAS f 0 45 per 5 ona. Tevens verkrijgbaar 1*111 WA VET N€HAPEIVLEËN€II 2O cent. BREEDS LEVERWORST per ona 4 cent. SMALLE LEVERWORST 3 BLOEDWORST4 Overheerlijke BOTERHAMMENWORST 7 GEKOOKTE METWORST G Bestellingen worden zonder prjjsverhooging dageljjka aan huis opgevraagd en bezorgd. Beleefd aanbevelend. kJKJU alszilveren Halskettingen, gouden-, zilveren- en nikkelen Heeren- en Dameshorloges, Fantasieklokjes. Sei vetbanden,Vingerdoekbandjes, Potlooden, Brochen, Knopje*», Ringen, Portretbrochen en Aanhangsels, Gespen, Kettingen, Stok- en Parapluieknoppen zijn in groote keuze tegen uiforst lage prijzen voorhanden bij Spoorstraat 46. Keizerstraat 98. Confiieur s. Wij berichten hiermede aan onze geachte begunsti gers, dat de St. Nicelaas-Etalages gereed zijn. Even als voorgaande jareu'ziju wij ruim gesorteerd in Chocolade- en Suikerwerk, Borstplaat, Harsapain, Lux» doozen, Banket letters, Stukjes Banket, Fijne Speculaas, Harten, Hammen, Zalm staart en verschillende andere soorten gebak, alles uitslui tend prima kwaliteit. Bestellingen worden vlug en netjes uitgevoerd. Aanbevelend, UEd. Dw. Dn. GEBB,. DE GEUS. OISTT-V^KJCiEJJNr WESTFAALSCHE HAMMEN (diverse prijzen) le soort Geldersche Worst per 5 ons 42'/. cent. Geldersch Spek (ontbijtspek) per 5 ons 37'/, ct. HAMper ons 13 centc- R00KVLEESCH 10 1 PLOKWORST 12 f .2*8 BOTERHAMMENWORST. 6 -a LEVERWORST6 Z CORNETBIEF 8 33 Probeert s.v.p. mijn Reclame-Koffie 40 cent de 5 ons. Aanbevelend, T. C. GOVERS Az., 2e Vroonstraat.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1904 | | pagina 4