KLEINE COURANT 't Vliegend Blaadje voor HelderTexel, Wieringen en Anna Paulowna Nieuwjaarsgroet. ".rs. No. 3332. Zaterdag 17 December 1904. 32ste Jaargang. Bureau: Spoorstraat Telef 59. Bureau: Koningstr. 29. Interc-Telef. 50. Onze lazers, die met 1 Januari a.s. aan Familie, Vrienden of Begunstigers in onze Courant een WELKOMSTGROET willen plaatsen, worden beleefd uitgenoodigd hunne opgaven aan ons Bureau SPOORSTRAAT tijdig in te zenden. DE UITGEVERS. Gemeenteraad van Helder. Zitting van Dinsdag 13 December 1904. Vor/itter de heer Vau Steijn, Burgemeester. Tegenwoordig 18 leden afwezig de lieeren Kramer en Breet1 vacature. Nadut de vergadering is geopend en de uolulen der vorige zitting zijn gelezen en goedgekeurd, geschiedt mededeehng van de volgende Ingekomen Stukken: 1. Een se hr ij ven van den heer I'. II o o g e n b o s c h, meldende, dut hij zich verplicht acht zijn mandaat, als lid van deu Kuad in handen der kiezers te stellen en duaroni zijn ontslag als zoodanig neemt. 2. Missive 's van Ged. Staten, behelzende u. beslissingen door hen genomen op reclame's de plaatselijke balostiug be tredende en reclame's omtrent het schoolgeld b. goedkeuring van het raadsbesluit, waar- hjj de jaarwedden van de leeraren der burgeravondschool, de heeren J. B. Mulders Cz. en M. D. van Dijk, zijn verhoogd c. goedkeuring der Schutterijbegrooting over 1905, do gcmeeulerekening over 1903 en de gemeentebegrooting over 1905. 3. Een schrijven vau den heer G. D. Hagenaar, meldende de aanneming zijner benoemiug als onderwijzer aau School 8. 4. Kennisgeving van Ged. Sta- t e u, dat de heer 1'. Hoogenbosch is be noemd als lid voor liet college van zetters voor 's liijks directe belastiugen. Deze stukken worden voor kennisgeving aangenomen. 5. Een ontslagaanvrage van den hoer IJ. Lunshof, onderwijzer aan School 8, wegens zijne benoeming als hoofd eener school te Anna Paulowna tegen 17 Januari a.s. Wordt tegen genoemden datum eervol verleend. Vergunningsrecht. Ter tafel komt een voorstel van B. W. tot wyziging vuu de bestaande verordening op de beding en invordering vau het ver gunningsrecht, in verband met de inwerking treding der herziene drankwet. Hierbij wordt o. a. voorgesteld Het vergunningsrecht voor de uitoefeniug vun den kleinhandel in sterken drank, met uitzondering van den verkoop in een loge ment alleen aan logeergasten, bedraagtjaar- ljjks f 12.50 voor eiken f 50,— huurwaarde vun de lokaliteit, met dien verstunde dat het recht niet lager zij dan f 25. Het vergunningsrecht voor een byzondere vergunning, bedoeld bij het 4e lid vau art. G3 der drankwet, bedraagt 75 pCt. van het bovenbedoelde recht. Het recht van f 12.50 tot f 50.huur waarde wordt met 50 pCt. verminderd, wan neer geen drank verkocht of geschonken wordt tus8chen Zaterdagavond 6 uur en Maandagmorgen 8 uur. De verordening .treedt 1 Maart 1905 in werking. Geen der leden verlangt over de voor gestelde verordening het woopd cn wordt mot eenparige stemmen vastgesteld. Overdracht van gronden voor straten. Alsnu is aan de orde een voorstel van B. W. tot wijziging van de .voorwaarden in acht te nemen by het overdragen van gronden voor straten aan de gemeente". De heer Krynen heeft behalve een paar redactiewijzigingen hierop eenige amende menten voorgesteld. Deze amendementen hebben ten doel niet voor te schrijven het gebruik van een bepaalde soort rioolbuizen, niet te eischen bestraling met keien, en van den overdrager niet te vorderen, dat door hem kunstwerken worden aangelegd, zooals bruggen, duikers, euz. B. W. bcstryden deze amendementen en zeggen, dat een bepaalde soort rioolbuizen noodzakelijk is ter bevordering vau eenheid in 't rioolstelsel, dat keibestrating in sommige gevallen noodig kan zjjn, en dat de kunst werken in elk geval door de gemeente uit gevoerd worden. Tegen de redactiewijzigingen hebben B. W. geen bezwaar. Uitvoerig verdedigt de heer Krijnen zyn ingediende amendementen. De bepaling door B. W. voorgesteld, om de riolen van portlandsche cement-beton in eivorm te doen bestaan, wil de heer Krijnen laten vervallen mn B. W. niet de handen te binden. De Voorzitter en de heer Staalman pleiten voor eene uniforme regeling en achten het noodig voor de regeluiuat. De heer Jaring schaart zich aan de zijde vau den heer Krynen wenscht vrijheid van handelen, want over eenige jaren kan er wel iots nieuws en beters geproduceerd worden en dan is mei» gebondei aan het eenmaal vastgestelde. By stemming wordt hel voorstel van deu heer Krynen met 12 U-gen 6 stemmen aangenomen. Tegen stemden de heeren Vun Wingerden, De Ven. Meyer, Uver de Linden, Vau Neck en Staalman. Een tweede bepuling om in sommige ge vallen een keibcstratiug U- eischen, acht de heer Krynen onbillijk, omdat deze zooveel hooger in prijs is als een kliukerbestrating; de eene exploitant van bouwterreinen heeft daarom veel meer kosten dan een ander. I)e Voor zitter zegt, dat zulks alleen voor drukke verkeerswegen geuischt zal worden, waar tegen de heer Krynen opmerkt, dat moeielyk vooraf te bepalen is, wat een verkeersweg in de toekomst zal worden. Na nog eenige bespreking wordt het voorstel van deu heer Krijueu in stemming gebracht en aangeuomeu met 11 tegen 7 sU-mmcn. Tegen stemden de heeren Van Breda, Terra, Meijer, Over de Linden, Van Neck, Staalman en Van Win gerden. Het derde voorstel om kunstwerken, zooals bruggen, duikers, enz. door de gemeente te doen uitvoeren, wordt door den heer Krijnen ingetrokken nadat de Voorzitter uitdrukkelijk verklaard heeft, dat het alleen de bedoeling is deze kunstwerken van den overdrnger te eischen, indien ze op de overgedragen en niet op in de nabijheid liggende gronden moeten uitgevoerd worden. Hierna wordt de verordening met ulge- meene stemmen aungenoinen. Waterlevering aan de Marine. Ter tafel komt een voorstel van B. W., waarbij hun machtiging verleend wordt tot onderteckeuing van 't contract met het Depar tement van Marine, botretlendc de water- levering. Dit contract hevut de thans gel dende voorwaarden, behalve de wuterprijzeu. Bovendien stellen B. t!fc W. voor te besluiten lot arbitrage, in afwijking met het advies der Commissie, die zich tot den Minister wil wenden. Uver dit voorstel heeft een uitvoerige discussie plaats. Do lieer Staalmun bespreekt de kwestie tusschen de gemeente en de marine over de buizeuleiding en over de arbitrage. Hij wil wel het contract tct-kenen, maar nog niet overgaan tot arbitragevan de marine verwacht hij dienaangaande voor stellen. Verder beweert hjj, dat de comman dant der marine alhier, tegen de bedoeling vau den Minister in, de kwestie der buizen leiding aanhangig heeft gemaakt. De Voorzitter weerlegt eenige dier beweringen. De heer Grunwald schaart zich aan de ijde van den heer Staalman. De heer Jariug hoewel voor arbitrage zag guurne omtrent dit punt meer duidelijkheid en wenscht daar liet voorstel te stellen in handen der Waterleidingscommissie om advies. Be sloten wordt alsnuhet contract te teckenen en de andere voorstellen om advies te zen den nuar de Commissie. Muntgasmeters. Naar aanleiding van eenige voorgestelde ijzigingen door de heeren Staalman en Jaring op de concept-voorwaarden, waarop mnnt- gasmeters worden ter beschikking gesteld, hebben B. W. een ander ontwerp inge diend, dat thans aan de orde wordt gesteld. De heer Staalman zag dit voorstel gaarne tot de volgende vergadering verdaagd, oindat hij er geen kennis van heeft kunnen nemen. De Voorzitter ver et zich daar ten sterk ste tegen en de heeren De Ven en Jaring verklaren, dat in het nieuwe concept reke- g is gehouden met het voorgestelde en hoofdzaak die amendementen zijn over genomen. Daarna worden de voorwaar den met algemecne stemmen onveranderd vastgesteld. De heer Staalmun onthield zich van stem ming. Verder komt een tweeledig voorstel ter tafel. Ie. Voorgesteld wordt, de gosprijzen aldus te bepalen: kookgas 8 cent de M®, muntgas 8 cent de M:t en gas voor industriëele doel einden 7 cent de M®. 2e. Gevraagd wordt, beschikbaarstelling van f 40.000 voor aankoop van muntgasmeters voor uitbreiding van liet buizennet. Een langdurige discussie ontspiut zich hier over. De heer Grunwald wilde de pryzen van lichtgas voor particulieren lager stellen dan 9 cent, waarop de Voorzitter aanmerkt, dat zulks bij de begrooting reeds is vastge steld en de heer Jaring er op wjjst, dat in begin van 1905 van den directeur dien aangaande voorstellen zyn te verwachten. De heer Van Wingerden wil nog niet overgaan tot uitbreiding van 't buizennet voor men weet of dc muntgasmeters veel gevraagd zullen worden. Ook de lieer Staalman is tegen de leening van f 40.000. Hij meent, dat men het buizennet straals gewijze zou aanvangen en uitbreiden en wil daarom enkel f 10.000 toeslaan voor de aan schaffing der 200 muntmeters,jte meer daar men geen zekerheid heeft, dat de aanvragen zoo veel zullen zijn. Verschillende leden zyn van een andere mecning. De heer Jaring had van den heer Staalman in dit opzicht geen tegenstand verwacht en gemeend, dat hij de noodzakelijkheid der muntgasmeters zou erkennnen, dus de uitbreiding vun het buizennet moest goedkeuren en wijst hem op het door hem gesprokene by een open luchtmeeting, toen hij een candidaut voor den Raad aanbeval, en de muntgasmeters in 't belang dier kiezers besprak. De heer Staalman antwoordt hierop, dat hij du be langen der kleine luijden wel wil dienen, maar geen geld in de waagschaal wil stellen. Na nog eenige bespreking wordt het le voorstel (gasprijzen) met algemecne stemmen aangenomen en het 2e voorstel leening f 40.000) mot 14 tegen 3 stemmen aange nomen. Tegen stemden du heeren Staalman, Meijer en Van Wingerden. (De heer Dito had inmiddels de vergadering verlaten.) Uitbreiding Waterleiding. Ter tafel komt een voorstel van B. W. hen te machtigen om de 10 putten voor waterwinning (tot hut maken daurvun werd in de zitting van 25 OcL j.1. besloten) te leggen in andere terreinen als vroeger be doeld werd, omdat door het Dep. van Oorlog geen toestemming is verleend. De kosten aanvunkelyk begroot op f3500 zullen nu f4400 beloopcn, benevens f1800, die teu laste der definitieve uitbreiding komen. De heer Bok geeft zijn bevreemding te kennen, dat nu door Uorlog afwijzend is be schikt over bet gebruik der terreinen. B. dc W. hadden de stellige verzekering gegeven, dut zulks toegestaan zou worden. Uok heeft hjj bezwuur tegen de hooge kosten. Een deskundige heeft hem verzekerd, dat zonder diiiuverzelling het werk op veel goedkoopcre manier uitgevoerd kon worden. Met 15 tegen 2 stemmen wordt het voorstel aange nomen. Tegen stemden de heuren Bok en Staalman. Adres aanleg gas- en waterleiding. Behandeld wordt het adres van de heeren Jb- Bakker, J. K. Schellinger, G. de Jong en A.J. Fey, verzoekende om dc werkzuum- heden hij particulieren, het gas- en water- tittersbedrijf betredende, aau hen over Ie laten en levcrantiën in geen geval van gemeente wege of door hare ambtenaren uit te voeren. B. W. udviseeren afwyzend op dit adres te beschikken daar do ingezetenen vrjj moe ten blijven welken leverancier zy zich wil len kiezen. Van scherpe concurrentie van gemeentewege ia geen sprake. De lieer Jaring kan zich inet het praead- vies niet vereenigen, hjj wil den verkoop van gasornamentcn overlaten aan do winke liers, omdat de concurrentie scherp genoog ia. De heer Van Neck verdedigt hot advies. Hy wil vrije concurrentie cn dus alles vrij laten en dc koopers niet aau banden leggen. Do heer Van Wingerden zegt, dat er door allen schrommelykc winsten genomen worden. De lieer Jaring zegt, dat er van geen monopolie sprake is en slechts 2 leve ranciers zijn die grootc winsten namen. De heer Stualman noemt de houding van den heer Jaring onbegrijpelijk na hetgeen men van den directeur der gasfabriek en sommige leden in geheime zitting vernomen heeft vun du leveranciers, Hjj wil daarom niet verbieden, dat de gasfabriek op betame lijke wijze concurreert. Na nog eenige dille- beraliën wordt afwijzend op liet adres be schikt. l)e heeren Jaring, Krijnen, Grun wald, Sevenliuijsen en Bok waren voor in williging van het verzoek. Vrijs- en Ordeoefeningen. Aan de orde wordt gesteld het voorstel van B. W. om op nieuw ontheffing te vragen van du verplichting tot het geven van onderwijs in de vrjjc- en ordeocfeningcii, want by invoering vun dat onderwijs zou hij elke school een gymnastieklokaal moeten worden gebouwd, waarvoor f3U.000 benoo- digd zouden zyn, hetgeen voor de gemeente te kostbaar is. Nadut de heer Jaring, die de vorige maal bet voorstel deed niet dit verzoek tot de regeering te richten, heeft verklaard door de duidelyke toelichting van B. «!fc W. van inzicht te zijn veranderd, wordt het voorstel met eenparige stemmen aangenomen. Subsidie R. K. Volksbond. In behandeling wordt geuumen het adres van het Bestuur van den Ned. R. K. Volks bond, wuuriii verzocht wordt een subsidie van f150.voor den cursus in liet recht lijnig- en vakteekenen. B. W. stellen voor, naar aauleiding v au ingewonnen ongunstige adviezen vnn den in specteur van 't middelbaar onderwijs en van den directenr der burgeravondschool,afwijzend te beschikken. De heer Van Breda zag gaarne het ver zoek ingewilligd, want de cursus voorziet in een bepaalde behoefte, bestrijdt de ingekomen adviezen en wijst er op, dal een der onder- wyzers een diploma bezit van de Maat schappij van Houwkunst en oen acte van «Ie vereeniging Kunst en Industrie. Tot stemming overgaande, wordt met 10 tegen 6 stemmen afwyzend op liet adres be schikt. De heeren Van Ede, Staalman, Van Breda, Terra, Hoogenbosch en Meijer waren voor inwilliging van liet verzoek. l)e lieer Van Wingerden was afwezig. Kohiersn. Met algcmcene stemmen zonder nuderc besprekingen worden vastgesteld de door B. W. ontworpen 2e suppletoir kohier v. d. hoofdei, omslag, dienst 1904, tot een bedrug van f 520,40', 2e suppletoir kohier voor schoolgeld voor scholen 18, dienst 1904, ten bedrage van f 1160,90*. 2e kohier voor schoolgeld der herhalings school ten bedrage van f 47,40. Benoemingen. Aan de orde wordt gesteld het doen vun eenige benoemingen. Vooraf verkrijgt de lieer Staalman het woord en zegt, dat het de dacht trekt, dat in hel Burgel. Armbestuur geen enkel anti-revolutionair zitting heeften nimmtr een uuti-revolulionnair wordt aanbe volen. Hij stelt daarom den heer Vun Win gerden c&ndidaat. Ook in het college van regenten en regentessen van het Algemeen Weeshuis hebben alleen dames van den richting zitting. Dit noemt hy il-liberuul. De lieer lloogenbosoli zegt, dat by de op making der aanbeveling voor leden van het Armbestuur gelet is op de belangen der zaak. Men heeft voor de vacature van wylen den heer Van Twisk geen geschiki antirevolu- tiounair kunnen vinden, dit- met de toestan den in de Nicuwstud op de hoogte was. De Voorzitter merkt op, dat deze besprekin gen hier niet thuis behooren en stelt duump voor over te gaan tot stemmen. Alsnu wordt gekozen tot lid der C o ni in. tot wering van Schoolverzuim, met 16 stemmen de heer K. Kusteliju, af tredend lid. Tot leden van het Burgelyk Arm bestuur werden herkozen de heeren J. Metzeluar met 10-, 1'. Hoogenbosch met 1.5- en J. Duinker niet 15 stemmen en gekozen de heer I'. A. E. Thijssen met 9 stemmen. Op den heer H. van Wingerden werden 7 en op den heer A. Liedmeier 8 stemme" uitgebracht. In liet Bestuur van het A I g e in. Weeshuis werden herkozen mevr. Oort- gijsen—Gyzcluur, als regentes, inet 17 en de heer J. Dunselman, als regent, met 16 stemmen. Gekozen werd ter voorziening in de bestaande vacature als regentes na 3e stemming met 9 stemmen inevr. Keulen Thieme, terwyl op mevr. Staalman 8 stem men werden uitgebracht. Tot leden der Commissie voor het Ziekenhuis werden do aftredende leden, de heeren G. de Ven en C. O. vun der Lee, met 15 en 14 stemmen herkozen. Tot leden der Commissie voor den Rei n i g i n g s d i e n s t werden herbenoemd de heeren Th. Terra, G. E. van Ede en W. J. van Neck respectievelijk met 16 16- en 9 stemmen. Pontveer aan da Kooi. Naar aanleiding vftn een ingekomen ver zoek doen B. W. liet v orstel om een toelage v:ui f600 te verleunen, ten behoeve van liet aanleggen vau een pontseer over het N.-llollandseh kanaal aan de Kooi, ter verkrijging van een betere verbinding van deze gemeente met Anna 1'aulowna. Du heer Jaring juicht het toe, dat B. «V W. door hun voorstel bljik geven de plattelands bevolking ter wille te zyn, maar wil f 1.500 toestaan, evenals Anna Paulowna. Hij meent, dat de bewoners van Koegras veel belang by het veer hebben. De heeren Terra en Grunwald ondersteunen krachtig liet voorstel van den heer Jaring, terwijl de Voorzitter cn de heer Van Neck zulk een grootc som tc veel achten. Zij zien in 't aanleggen van deze pont wel cenig belang voor Koegras cn deze gemeente, maar men moet het niet overschatten. Bij stemming wordt met 12 tegen 5 stemmen een toelage vau 1 1500 verleend. De heeren Van Breda, Uver de Linden, Van Nek, Staalman en Van Win gerden stemden voor I' 60O en de heeren Juring, Krijnen, Grunwald, Mcjjer, Bok, Vau Ede, Sevouhuysen, Terra, lloogunbosch, Do Ven, Zander en Ilarlsinck voor f 1501). Hierna niets meer aan de orde zijnde en niemand meer liet woord verlangende, wordt de vergadering middernacht gesloten. Gemeenteraad van Wieringen. Vergadering van 13 December 1904. Voorzitter de Burgemeester. Afwezig de lieer Hcjjblok. De Voorzitter opent de vergadering, dc notulen worden na voorlezing vastgesteld. De Voorzitter deelt mede dat de benoeming van Mej. E. do Vries tot plaatsvervangend telcphoniste, en de verkoop van een stukje grond aan den heer E. Baijs zyn goedgekeurd. Aau deu lieer De Jong wordt wegens ver trek, twee maanden outheffing van Hooi- delyken omslag verleend, en aau mej. de wed. N. 1 lalt weeg '/s j**r hondenbelasting, beiden op verzoek. De wegwerker S. Smit wordt op nieuw voor een jaar benoemd. Verordeningen betreffende de onderwyzera i leerlingen op de scholen van Lager onder- jjs, de jaarwedden der onderwyzers en de helling van vergunningsrecht op den klein handel in sterken drank, wonion aangeboden en goedgekeurd. De Raad besluit om aan de school te Dos te'land nog een onderwijzer te benoemen. By de rondvraag bespreekt de heer Kuut t pad naar liet Slroe, waarin zal worden voorzien. De heer Hermans zou gaarne de puin aan den Oever zien weggevoerd en ontvangt de opdracht om daarvoor te zorgen. Tevens wordt besloten om den grond, waarop de oude school aan den Uever heeft gestaan, to vereenigen met den tuin der onderwyzers- woning. De beer Peereboom stelt voor om den wegwerker gedurende eenige dagen een paar man tot hulp te geven om de graskanten van den weg, waar dit noodig is, at te steken, waartoe besloten wordt. Daarna sluit do Voorzitter de vergadering. Er bestaat zelis reeds een soort interna tionale bond van geneeslieercn, die bun studio en kennis aan dit onderwerp wydt. En er staat ven proef te nemen, die allen, die als wy enfin, men bcgryptdie allen belang zal inboezemen. Het is een bond met statuten en principes en een vast werkplan. En nu in April 19U6 te Lissabon een groot Geneeskundig wereldcongres byoen zal komen, wil dezo bond van zich laten hooren en der menschboid do resultaten van zyn arbeid doun kennen. Er is daartoe een generale proefneming noodig. De ,üond tot boslrydiug van Zeeziekte zal een schip charteren, een schip met weinig lading, boog op het water, dat dus hcerlyk onvast ligt en met elk golfje moehuppelt. Te Hamburg vangt de reis aan en dan iu liet vroege onstuimige voorjaar, door dien onbo- duurbaren golf vuu Biscaye, waar hot water zelden rust heeft, gaat de reis naar 1'ortugals hoofdstad. Aan boord zal bet ecu onafgebroken gcex- peri men teer zyn met alle middelen, die du bondsleden reeds uitdachten tegen zeeziekte. Men vraagt uu liefhebbers, die zicli onder worpen willenmen mag een aangename zeereis verwachten men weet dat men zicb dienstbaar maakt aau de wetenschapcu dun het gezelschap van zooveel zeeziekte- specialiteiten 1 Alleen zul inou niet weten, als men groen en geel ou klappertandend te Lissabon aan wal strompelt, of hel toch door do zeeziekte was, of wel door don overvloed van anti-zee ziek te-experimenten. Nieuwstijdingen. HELDER, 10 December 1904. De heer M. E. Oortgysen is bevorderd tot opzichter 2 LI., by deu Kyks Waterstaat. De korporaal Nap vau het 2e Hataljou 10e Regiment lufanterie, alhier iu garnizoen, is op den 15e dezer bevorderd tot sergeant in bovengenoemd Bataljon. Dinsdagavond gaf Helders Mannenkoor onder directie van den heer C. W. Rusting concert in Casino. 't Was er vol en de aanwezigen heblieii hun avond niet te beklagen het programma was vol afwisseling. liet concert werd geopend met de ouverture Le calif de Bagdad* voor piano (4 hands) door Mej. A. Vos cn den heer J. Brands alhier. Aan Mej. Vos was den boelen verderen avond de piano begeleiding toevertrouwd en zo was in goede handen. Door het koor werd gezongen Bede" vun Kich. Hol, een Btuk dat lang niet gemakkelijk is, doch door het koor goed werd uitgevoerd, Door mej. P. W. Klerk te Zaandijk, vroeger alhier, werd daarop gezongen Aria aus Pau- lns' en een lied van A. von Chamisso getoon zet door Schuman. Hare stem klonk teeder en toch govoelvol en wy kunnen ons hot warme applaus, dat do zangeres hier en by de andere liederen ten deel viel, best begrjjpun. Bijzonder lief zong zy ook de liederen van Cath. van Rcnnes. De heer N. Bouchier bad ruimschoots gelegen heid om zijn fraaie tenorstem to laten hooren. Hy zal bemerkt hebben dat zyn zang steeds iu den- smaak van het publiek valt. Na de pauze zong hij een duet met don heer Simons welk duet zeer te roemen valt. De Oud Hollandsche liederen hebben iets eigenaardigs, dat ons wel bevallen wil. liet koor zong er een vijftal en gaf daarby blijk van geoefendheid. Met medewerking van een drietal bekende muziekbeoefenaars te dezer plaatse kregen we te hooren de Kindcrsjjrapbonie, muzikale scherts van Joa. Haydn. Wut was dat leuk We li >orden een koekoek en een nachtegaal en tai van kinderinstru inenten. De trommelslager had wat een plcizicr en de hoorders met hem. Als slotstuk had het koor het.Soldatcnkoor uit de Ueiligerlce-cantale" bewaard daarby kon het zich weer in zyn volle kracht geven. Vrouw Dateraa, die door de Haar- lemsche rechtbank tot 12 jaar gevange- iiisstrat is veroordeeld wegens moord op haar man door arsenicutn-vergifliging, heeft in bet vonnis berust. De Naardermeer. Het voorstel tot aankoop van de Naardermeer tot berging van bet Anisterdauisc.he vuilnis is door den Raad dier g. meent** verworpen met 20 tegen 18 stemmen. 0e Drankwet. Een vergunning houder te Dantuniadeel heeft terecht gestaan wegens overtreding van art. 46 der Drankwet (het verkoojien van sterken dunk tjjden*, twee uur vóór ol twee uur na eene verknoping). Hy deed dit met opzet, om eene uitspraak uit te lokken. De beklaagde voerde aan, y.jjns inzien* gerechtigd te zyn tot verkoop van sterken drank ook tydena, óór en na een ver knoping, zich daarbjj beroepende op de vergunning, hem door den gemeenteraad verleend tot 21 April 1905. Tijdstippen van verzending der Brievenmalen. Naar Uott- Indie. Kan nu hem het tappen van sterken drank worden verboden vóór dien datum, dan diende naar zyn meening de ge meente, die zich aan contractbreuk schuldig traakte, hem schadeloos te stellen voor het daarvoor geleden vei lies. Het O. M. oordeelde, da: °n vergunning riet g'-lyk kan worden g -steld met ecu tusschen partjjen bestaand contract en een vergunning, door het in werking treden eener nieuwe wet, teniet kan worden gedaan. Het requireerde tegen beklaagde een geld boete. Onrust op Banka. De correspondent vau het Hbld. te Bata via seinde Dinsdag Op Har.ka Iwataat u«n tekort van vijfdui zend arbeiders voor de tinmyneu. De consul-generaal te Singapore leverde na aangeschreven te zyn elfhonderd mijn werkers. Ujj de aankomst te Muntok de hoofdplaats van het eiland, weigerden ech ter vierhonderd hunner het werkcontract te teekenen. Tusschen bajonetten moesten de weiger aars teruggeleid worden nuu de stoomboot. Zjj waren leden van het Drie-Vuigereu-Ver bond. De vrees bestaat voor ernstige onge- geregeldheden evenals in 1899, want de vicieme toestanden op Banka zyn sedert wel iets verbeterd, doch niet opgeheven. Op het eiland zyn allen ontevreden. Euro peanen zoowel als (,'hineezen en inlanders. Op Billiton heeft men nooit last inet de mijnwerkers, Evenmin komen daar ge vallen van berri-berri voor. Uit Oostende wordt aau bet Handelsbl. van Antwerpen ge.ueld Kindeljjk is de sardjjn of sprot daar, die met zulk ongeduld door onze visschersbe- volkiug verwacht werd. De viscbjes zwem men er zoo dik. dat het de visschers bjjnu onmogelijk is hunne uetteu op te halen en zy zich verplicht zien, soms een deel hunner vangst weg te weiptn. Ze zijn toch overal hetzelfde Het gebeurde te Boedapest, in de Andras- systrasse. Een oude dame weukte uit alle macht met haar parapluie den conducteur van een omnibus, om stil te houden. De conducteur doet het. >Nu, adieu, Betsie», zegt zjj tegen de dame, die haar vergezelt. »ïk zal je epoedig schryven, hoe het mjj daar bevalt. Je weet ■uyti adres, hu Neen Och ik dacht, dat ik je dat gegeven had. Ik heb 't in injjn reticule, by mjjn zakdoek en myn sleutels. Wacht even, ik heb 't direct. Het is beter, dat ik 't je nu geef, anders kun je me im mers niet schryven. Hier is het o, nee, dat in een recept voor het hoesten. Ha daar heb ik het 1 Nu zul je toch niet vergeten my te schryven, he En aU ju mevrouw Steiner ziet, groet haar dan van my. Zjj is een lieve vrouw. Jammer, dat zy met zoo'n naren man ge trouwd is. Maar zoo gaat het altjjd in de wereld. Met uiyn arme zuster Marie is het precies zoo gegaandie was zoo zacht als een lam, net als ik nooit kwam er een boon woord over haar lippen nooit de--d zjj iemand onrecht met iedereen kon zjj goed overweg. Wel heb ooit, wat 'n brutali- Lit daar is nou die conducteur weggereden zonder my mee te nemen. Nu moet ik nog tien minuten wachten tot de volgende om nibus komt en ik heb zoo'n verschrikke- ljjke haast. Een vlsch-diner. Vnftwnl'ooderd KWUche ™,cher, ,jm <5——"^.""doS" «m verbirderd de h».en» T»n CorniraUu uit ,k*„. J. fioogM„cl10 K»mer i. .fge.peel.1 alles heen. Zoo men weet heeft poat-brforg, 18aa Dm I der Dat. buil. P<»tk. VerModii>K>*«K. p. ucpoet vis AiuilenUin p. lecpuet «U Rotterdam .1 28 I 7. p. UoU. m«il »i» Oeou 27 7.'(aT. p. Hoil. rnsil vi» ManailU 20 il.SO'enam. p KruMcbe luaü vi» MartrilU 23 I 7. Naar I'aUmbangRiouw, hanka liilliton en Z. IK. Afd, pan Borneo SO Dec. 8.80 'tmor. 27 7.- Naar Atjeh en de Oostlnut van Sumatra p. kugeiMba mail via Hrinditi eiken Vry dag S.80 '«nor. p. HoU. mail via Geana .1 37 Dm. j 7.—'••t. p. Dailaeb* mail vis Napelt*20 Dm. 111.80 amor AUess naar Atjsh, SumaUa'. Ooatkaat, Palerabsug Riouw. Hanka, BiUiton en Z-W. AH. vun Uorueo. - Ned. <>otl-lndie wordt alloen afreaderv via Napela vertoadaa. Naar Guyana Suriname aMpoal via Amatardarn mail uirt Rageiand mail via St. Naiairr 27 Dm. 1 7.— 'as 1# Der. 7.— 'aa 7 Jaa. 7.- 'aa 27 Dm. 7—'aa eiken Diuadag Naar CurafaoBonaire en Aruba p. reep--et via AmiO-rdi 1 rM mali via Hamburg (alleen op verlangen der a'ieaderi). Naar St. Martin, St. Euttatiua en Saba p. uepovt ei» Amsterdam S7 Dm. 7.'aas. p mail oeer Engeland 19 7.'«ae. Naar Kaapland, NatalOranje-Rivier kolonie en Transvaal eiken Vrjjdag, 3.30 's nam. Uit het Buitenland. De sittingen der Frsnsche Kamer kenmerken zich nog al eens door rumoerigheid en door tooneolen, die wy, Hollanders, in eunc ver gaderzaal met zulke vroede mannen te stoomen om viach te vaugen en zulks door zeewolveu Deze vormen een school als waren ze haringen en die school is tien kilometers lang en zoo dik als de diepte der zee. Zoolang ze daar zjju is het omnogeljjk te visschen. Ze scheuren de netten in stukken, vernielen de drjjt'kurken en happen stukken uit de visch in het net gevangen. Die zeewolven zyn een schrik van de Noordzee. Ze zjjn vraatzuchtigs visschen, kleine thans i gaal graaf Tisza met buhulp der liberale 1 derhuid het reglement van orde verscherpt en daarna de zitting M*nigo weken geschorst om de opgewonden gemoederen tot bedaren te brengen. Do mannetjes kennende had de regeering belangryku maatregelen genomen om do orde en rust in do Kamer tu kunnen handhaven. Een aantal boden waren aan gesteld, groote sterke mannen, om den presi dent der kamer ter zjjde te staan, zoo noo dig te beschermen. Dinsdag nu drong de •pposilic-partij onder aanvoering van Kosauth haai*'U gcljjk, en ze dragen scherpe stekels en graat' Apponyi do vergaderzaal binnen, op den rug, di* ze fel weten te gebruiken De scholden do boden uit, bruken do estrade *m urariehm lun-i* is mental «oowat twee S™"»!"-' «f. wierp de drie Toet lana en swernt en jaagt steeds met k-elen om en «erselieerde de Tor,.mel,»g van wetten. Met stukken van stoelen cn honderden te Tarnen, waarom oom visecl,ere j baiiten ze wolven noemen. I uitgejaagd; onkelen werden daarby gewond. Doch de Engclscbiuan r- 'tslheu hunt Zaal bood een toonocl of er Vandalen 1 packs* en hjj noemt ze*, aromdoglish. hadden huisgehouden, seinde Reuter. Var.de Geen grooter vernielers van visch zyn liberale leden was niemand aanwezig. De er dan zjj en sinds lang zoekt uien naar een middel om hen te vernielen of te verdelgen. Er is voorgesteld deze ontzettende samen scholing van zeewolven uiteen te drjjven door hen te bebandeleu als waren ze Japanners oppositie had Imsloten but gebouw niet te verlaten. De zitting der Kamer werd uitgo- steld, ook die van bet Magnatenhuis. In ccno vergadering van de regevrings- party uitte Tisza zyn heftige verontwaardi- - 1 g«ng over bet gebeurde, wat bij .misdadige .f Russen en dot»rdu* dynamiet-of melmi. t-; woeliug.. D(>cin(J<J. De ^„leggers der ver lammen in hun midden te werpen. Doch woesling zullen voor den rechter gedaagd de visschers zyn er tegen, omdat deze ont- I worden. Hjj verklaarde voorts dat der plofllngeri tevens de visch verjagen zouden Tegen zeeziekte. l)e middelen tegen zeeziekt" zjjn vele cn zjj bestaan reed» sedert lang. Maar hel ring zieh niet door de oppositie zal laten dwingen en deed een beroep op de oonsge zindhrid zijner partjj. Wordt de arlieid van het Parlement onmogelijk gemaakt dan zal een beroep op het land worden gedaan. een frit, dat toch de zeeziekte nok is bljjvcn j Kamerontbinding beeft trouwens ook de op- bestaan. Dus hf het eene der middelen zjjn niet positie gewild. Het Hongaarsche volk zal probaat; ui het andere: bet bestaan dier ge- dus gelegenheid krjjgun om zich uit to spru- uezing brengende middelen is niet genoeg ken over de wyze waarop het parlement to bekomt. I Boeda-l'est zjjnc taak vervult. Dc strjjd in Wy zouden voor het eerste stemmen, met I de kiesbijeenkomsten zal Diet minder fel zjjn. de steeds levendig gebleven herinnering aan i In het ander dcol der Monarchie, Oosten- een zeereis on een zorgvuldig uitgezocht rjjk, wtar do Kamer insgelijks naar huis is apotheekje met louter auti-ziekte-middelon j gezonden, doet zich thans dc vraag voor of steeds hjj de hand, en boe toch Maar de regeering zonder medewerking van liet dat i* t<* persoonljjk om hier naverteld te Parlement rene leening kan sluiten, 't Ge worden v*f moeiljjk, doch waar op eene geregelde De wetenschap twjjfelt niet, of zjj zal een- medewerking van den Kjjksraad niet to ho maal slagen, dun moest verstokten zeezieke pen is, schiet er voor de roguuring niet anders in het holst van den storm tot een opgewekt over, dan te handelen zoo&ls dat iu een passagier te maken. absoluton staal geschiedt.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1904 | | pagina 1