KLEINE COURANT 't Vliegend Blaadje Het kwade geweten. voor HelderTexel, WIerIngen en Anna Paulowna» 32Bte Jaargang. Nieuwjaarsgroet. No. 3324. Zaterdag 24 December 1904. Bureau: Spoorstraat. Telef. 59. Bureau: Koningstr. 29. luterc.-Telef. 50. Ato onnement Vliegend Blaadje p. 8 m. 50 et., fr.p. post 75 ct., BuitenL f 1.25 IZondagsblad 37'» 45 >0.75 Modeblad 55 80 0.90 Mazik. Bloemlezing >>>60>>»>85> 0.90 Voor 't Buitenland bij vooruitbetaling. VERSCHIJNT DINSDAG- EN VRIJDAGMIDDAG. Uitgevers: BBBKHOUT k Co., te Helder. Iipmui 8psop«tpaat. Advertentlên van 1 tot 4 regels25 Cent. Elke regel meer 4 maal geplaatst, 1 maal gratis. Be wy «-exemplaar ^Vi Ct. Vignetten en groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentiën moeten uiterlijk des DINSDAGS- en VRIJDAGSMORGENS vóór 10 uur aan het Bureau bezorgd zyn. 't VLIEGEND BLAADJE van Nieuwjaar verschijnt ZATERDAGMIDDAG 31 Dec. Op Vrij h g 30 wordt onz-i courant niet uitgegeven. ^an onze a^onr<! 8 builen de gemeente wordt beleefd ver zocht 't verschuldigde abonnementsgeld Vliegend Blaadje en Zondagsblad, 4e kwar taal 1904, te willen overmaken per Post- wi sel of in poBtzegels vóór 5 Jcnuari, zullende anders daarover met 5 cents ver hooging per post worden beschikt. Postwissels voor dat doel behoeveD slechts met een zegel van 2'/9 Ct. bpplakl te worden. Aan onze abonné's in AME RIKA word be'eefd verzocht 't verschuldigde abonnements geld te willen overmaken. DE UITGEVERS, Onze leeers, die met 1 Januari a.s. aan Familie, Vrienden of Begunstigers in onze Courant een WELKOMSTGROET willen pinteen, worden beleefd uitgenoodigd hunne opgaven aan ons Bureau SPOORSTRAAT tijdig in te zenden. DE UITGEVERS. Nieuwstijdingen. HELDER, 23 December 1904. Het Populaire Concert vanjl. Don derdag is bezocht geworden door 359 per sonen. Zondagavond 18 December hield de Theosofische vereeniging eeDO goed geslaagde openbare vergadering in haar lokaal aan de Sluiadjjkstraat nr. 54, waar als spreekster optrad mejuffrouw Ada Waller van Blaricum, met het onderwerp: Enkele hoofdbegrippen van de Theosofie.* Spreekster begon met uiteen te zetten, waarom dit onderwerp geschikt is voor hen, die zich nog weinig in de Theosofische be weging hebben ingewerkt. Er worden arti kelen geschreven in de verschillende bladen en vragen gedaan, die van verwarring ge tuigen. Taalkundig is Theosofie samengesteld uit de woorden «Theos* en «Sophia* en betcekent dus goddeljjke wijsheid. Niet alleen kennis van do tegenwoordige wereld, maar ook van het onzichtbare. Het beteekent dus: eeuwigdurende waarheid. Kennis behoort tot do rubriek wetenschap, maar de wetenschap onderzoekt slechts ééoe zijdo van de ver schijnselen, niet die, welke betrekking hebben op het ongeziene in de wereld. Wetenschap en godsdienst waren oudtjjds niet met elkaar in strijd. Ze werken in eene en dezelfde richting. De wetenschap behoort ons inzicht te geven in de wereld, die wy zien, de gods dienst behoort ons in te lichten over ons eigen innerljjk leven. Menschen, die nooit eenig onderzoek naar deze dingen hebben gedaan, verklaren alles voor onzin, maar hen, die het zelf onderzocht hebben, verklaren dat deze zaken van de hoogste waarde zyn voor ieder mensch. Om te weten of deze bewerin gen waar zyn, dan kunnen we, als wo mede- deelingen krygen omtrent het hoogero leven, dan kunnen we deze feiten toetsen aan de feiten in de wereld om ons heen. Men ver- wjjt de Theosofen dat zy meenen alles te weten. Dit is geheel ongegrondwy zeggen, dat men kennis kan krygen van dingen, die voorbeen onkenbaar leken. Theosofie is niet eeüe nieuwe of een reeds bestaande godsdienst, maar evenmin is ze in stryd mot eenigeu godsdienst. Zy tracht wel het waarom aan to toonen in de verschillende zedeleoren en beweert, dat do grondslag van alle gods diensten in de Theosofie is te vinden. Een van da doeleinden van de Theosofische be weging is het vergelijkend onderzoek on do bestudeering der godsdiensten. Evenmin is de bewering waar, dat de Theosofen niet aan God gelooven. Dit komt misschien doordat wo Zyn naam niet veel noemen, voortsprui tende uit een gevoel van heiligheid en ver- oering. Niemand behoeft in do Theosofische leeringen te gelooven, om lid te kunnen worden. I)e vragen: .Waar komen we van daan Waar gaan wo heen en hoe is de wereld te verhelpen en te verbeteren Do wetenschap leert ons, dat er cene voort durende wisseling is tan de deeltjes van ons lichaam oveneens wisselen onze hartstochten en begeerten met onze stemmingendan krygen wo het karakter, «lat echter ook nog veranderen en verbeteren kan toch moet er een getuige zjjn, die ondanks dezo wisselingen ons het gevoel van een# blijvende ikheid geeft. Die ikheid is een straal van de God heid, maar hoe is die zoo geworden als hy nu is Stel n ieder mensch voor als een ontwikkeld wezon, dat oorspronkelijk onbe wust een deel van de Godheid was, maar langzamerhand zal loeren, weerklank to geven op alle gewaarwordingen van builen tot de grootst mogelyko bewustzijnstoestand bereikt is. Nu wordt de ontwikkeling van de menschen beheerscht door de wetten van Karma on Reïncarnatie. Karma geeft in een woord het begrip, dat elke handeling een oorzaak is die weder een gevolg teweegbrengt. Karma houdt alle krachten in evenwicht en beheerscht niet alleen de zichtbare, maar ook de onzichtbare wereld. Door gedachten gevoelens enz. brengen we voortdurend krachten in beweging. Ge dachten worden overgebracht door een geëi gende middenstof. Hartstochten eveneens. De eerste noemen we stof van het verstands- «rebied, de tweede aan het «straal gebied. De werking van de wet van Karma op don mensch is dus, dat die mensch de gevolgen moet ondervinden van al zyne gedachten en handelingen. Die gevolgen komen niet dade- ljjk. Soms kunnen ze in één leven niet tut uitwerking geraken. Daarom is het noodig in een volgend leven op aarde terug te komen. Dit is do wet van Reïncarnatie, waarvoor verschillende bewjjzen bestaan. Door haar kunt ge verklaring vinden voor de zoo genaamde wonderkinderen. Er is verschil van aanleg, omdat we in het leven verschillend zyn in onze pogingen om ontwikkeling te verkrygen. Het geboren worden in eene be paalde familie kan voortkomen uit het foit van gezamenlyk moeten uitwerken van ge zamenlijk geschapen oorzaken. Het stoflelyk lichaam is bestemd voor 's menschen uit drukking op aarde. Het moet daarom verfijnd worden, door er geschikt voedsel voor te kiezen. By don dood wordt het afgeschud, maar wy blyven geheel dezelfde, evenals iederen morgen, na het slapen. Na den dood blyven wy in een jjler voertuig bestaan, dat opgebouwd is door de werking onzer gedach ten, hartstochten en begeerten. Ons leven daar is een gevolg van ons leven hier. Vroeg of laat is de kracht, die hem op dit tweede gebied houdt, uitgeput en dan verlaat do mensch dit astrale gebied en gaat over tot liet boogere, tot hot hemelsche gebied. Daar is hy in rust en zaligheid, tot ook die kracht is uitgeput. Dan is hij een oogenblik in zijn werkelyk i k en verzamelt alles, wat hy in voorgaande levens voor edels en ideaals heeft opgedaan en dan is hy, door do dorst naar leven, weer getrokken tot een nieuw stoffelijk bestaan. Hy krijgt nu een nieuw gedachte- lichaam daarna een nieuw astraal-lichaam en vervolgens een nieuw stolïelyk lichaam. Dit blyft echter niet oeuwig zoo. Eens zullen we zoo hoog ontwikkeld zyn, dat we vry zyn om te kiezen, welke banen van ontwik keling we wcnschen te volgen. Zy, die deze hoogte reeds bereikt hebben, zyn de ver schillende godsdienst-stichters, die te zamon de Groote witte Logo vormen, die de Theo sofische leering heeft uitgegeven. In elke godsdienstvorm is een straal van het witte licht uitgestort, een gekleurde straal. Langs deze kunnen we weder opklimmen tot het oorspronkelyke. Dezo broederschap der gods diensten beslaat ook onder de menschen. Wy zyn allen vonken van het Goddelyk Licht en daarom is broederschap een feit. De Theosofische leer vindt haar kracht in het feit, dat zy beweert, «lat het uiogoljjk is dingen te weten te komen, die men voor onkenbaar heeft verklaard. Laat men onbevooroordeeld onderzoeken en dan is het mogclyk, dat du Theosofie voor iemand wonll, wat zy reeds voor ons zelve is: «Do sfenu in ons leven, du kracht, die ons omhoog helt." Het slot van het bericht omtrent het overlijd» u van Dr. Kros, te Scbeve- niagen, is door de correctie geheel abusief' geworden en moet als volgt worden gelezen >Na zijne promotie vestigde Dr. Kros zich te Helder en heeft daar eenige jaren de practjjk uitgeoefend". De Haarlemsche rechtbank verklaarde «len voortvluchtige» notaris van Wenues- kerken in staat van faillissement. Men meldt uit den Haag Naar wjj vervemen, heeft U. M. d- koningin wederom een gift van f 200 aan het Leger des Heils ten behoeve van het werk dier instelling doen toekomen. De lichten op de hoofden van de visschershaveu te Schaveniugen zyn Dins dagavond voor het eerst in gebruik geno men zij zjjn rooi van kleur. Te Leeuwarden had zich een man opgehangen. Bjj het gewaarworden daar van schrikce zyn vrouw zoodanig, dat zjj dood neerviel. Te Culemborg hebben 21 gezellen der glasfabriek aldaar Dinsdag het geluk gehad op een half lot der Staatsloterij de f25.000 te trekken. Uit den puinhoop van het te Bre- merhaven ingestorte huis zjju tot dusver 13 dooden, 2 zwaar gewonden en 1 licht gewonde te voorschjju gehiald. De archi tect had een fout in den bouw gemaakt. Een schandelijke misdaad is gepleegd in Luxemburg, op den weg va»i Laroche naar de Fransche grensgemeente Longuyon. Het 11-jarige doebterke Elisa, van den molenaar Allard, kwam vau de laatstge noemde gemeente, waar het kiud dagelgks ter school gaat. Op een paar kiloineten vandaar werd het aangesproken door twee joDgens van 16 of 17 jaar, die het ten gronde wierpen, schandeljjk mishandelden en vervolgens met slagen overlaadden. De moeder, die gelijk alle dagen, haar kind tegemoet kwam, was van verre getuige van dit gruweljjk toonvel. Zjj riep zooveel zg kon en snelde er naar toe, maar de deugnieteu namen de vlucht, toen de moeder nog omtrent 50 meters daar vandaan wa*. Toen da arme vrouw bjj haar kind kwam lag het met verbrijzeld kaakbeen en geen teeken van leven meer gevend, op den kant van den weg. Toen de vador, zjjn vrouw en zjjn kind op het gewone uur niet zag terugkeeren, ging kg met een paar gebureu ook den weg op, om beid-u te zoeken en vond de vrouw □aast het Ijjk van het kind bewusteloos op den grond liggen. Men begrgpt de a'gemeene verontwaar diging, toen men het feit van de moeder vernam De misdadigers worden door de Belgische en Fransche gendarmerie opge zocht. (H. v. A.) Ingezonden. Aan het Broodetende Publiek te Helder. Geachte Medeburgert! Voor eenige weken deden wy U kennis geven, dut door onze verecnigiug aan de hier gevestigde broodbakkerijen, eene circu laire was toegezonden, inhoudende eenige vragen, betredende het verkrygen van alge- meene rustdagen voor den broodboreider op allo erkende Christelijke Feestdagen, in het bijzonder de a.s. Kerstdagen. Hebben wy de godachte gekoesterd, «lat do door ons toegestoken hand tot samen werken door de patroons zoude worden aanvaard, en op dit punt eenheid zoude komen opzijdu zettende de felle eoncur- reiitiehuuthelaas, «loor laai geduld is liet ons ten slotte gelukt van de 27 door ons verzonden circulaires er 18 terug to ont vangen, n:t bij verschillenden «Irie a vier keer een bezoek te hebben gebracht. En het resultaat der 18 ontvangen circulaires is: Vóór, zonder vuorwaanieu 11 Blanco terug ontvangen I Met voorbehoud on vóór 2 Uitvoerig schrijven van De Volharding" 1 Totaal 18 Zoodat wy slechts van 1-1 bakkerijen huune meening in ons bezit hebben en er dus nog 13 overblijven, waarvan wij helaas moeten constateeren, dat zy of bevreesd, of ui t in staat zijn, hun oordeel kenbaar te maken. Van de twee met voorbehoud, doet <le eerste ons weten, «lat hij er toe bereid is als het algemeen wordt «loorgevoerd, en de tweede zegt zijn steun toe als onze organisatie de beide grootste bakkeryen ten guuste onzer goede zaak kunnen stemmen. Wy zullen nr. 2 langs «lezen weg kennis geven van ons resultaat by de twee grootste bakkerijen, indien hy daarmede de brood fabrieken De Volharding" en «Do Eendracht" op het oog heeft. I uten wy daarom het schrijven van «De Volharding" in haar ge heel weergeven Aan het Bei tuur der Bakkers- gezeUenvereenigmg „L. n. W.' Ileercn Bestuursleden Hoezeer wy uw streven, uitgedrukt in «uwe circulaire 1.1. gericht aan «Ie bakkers- patroons enz., waardeuren, omdat ook wij vinden, dat het voor de gezellen aangenaam zou zijn de feestdagen steeds als geheele •rustdagen te kunnen beschouwen, hoezeer wij het in deze dus met ii eens zijn wij zullen tot ons leedwezen toch genoodzuakt zijn, door ourd ca inrichting onzer z<uik te doen, in den geest zooals we den lualSteu ,tijd steeds hebben geduan, n.1. een der ploegen gedurende de twee feestdagen ge- - heel vrij vun arbeid te stellen en de andere «ploeg daarentegen gedurende dien tijd de ,hoogst noodige arbeid te laten verrichten. Achtend, De Directie der Volharding." En het antwoord der «Eendracht" is ons onbekend, de Directie, die anders niet schroomt haar meening weer-te-geven, gekruid met «Ie noodige G..v..ddeed ons de circulaire oningevuld terug geven. Laten wij ecliter hopen dal »De Eendracht" daar zoo ver is gevorderd, opdat hierdoor de gezellen daar werk faam, de Keistdagen vrijaf hebben. In het kort samengevat, moeten wij helaas constateeren, dat onze poging in deze ecu pover resultnat heeft opgeleverd. Redenen, waarom wij weder con beroep doen op liet broo«letcn«le publick, hen er op wijzende dat zij, dio erlangen op feestdagen brood te ontvangen, mede oorzaak zijn, «lut de hroodbereider ook deze enkele rustdagen wordt ontnomen helpt ons daarom in «loze, luut het Vrede op aarde" ook kunnen door dringen in het huisgezin des bakkersgezels, door beslist to weigeren, die dagen brood te ontvangen. Voegen wy hier nog by een woord van dank aan hen, dio genoemde circulaire gunstig beantwoordden, vertrou wende dat zy zullen toonen, hun woord met den daad te willen bezegelen. •Met dank voor de verleende plaatsruimte. Nament hit Bestuur 13. IDSENGA, Voorzitter. W. WITAIER, Secretaris. Uit het Buitenland. De commissie van onderzoek in de zaak van het Noordzee-voorval tusschen Engeland en Ruslaud is te 1'srjjs bijeengekomen. I)e commissie bestaat uit een Russische, een En- gelscho, een Fransche cn een Amorikaansche admiraal. Het vjjfdo lid, een Oostenrykschu admiraal, wordt in 't begin van Januari ver- j wacht. De besprekingen dragen alzoo nog een voorloopig karakter. Het is nog niet be slist of de verh«x>ren al of niet openbaar zul len zyn. Engeland weoschte dit wól, Rusland heeft zich nog niet uitgesproken. De Japan- scliu regeering heeft verzocht een commis>a'is in de commissie te mogen plaatsen, niet inct beelissomlo slem, «loeh als byzitter, om do be- raailslugiugon by te wonen en in de gelegen heid te worden gesteld niet alle middelen tot het vaststellen der waarheid by te dragen. Nog zal «ie Japan»-che regecring aan de Com missie een nota inzenden, waarin zy de aan klachten tegen de Japnuscho marine weerlegt, en wol voornamelyk dio wegens het organi- seeron van een spionnagedieutt in Europeesehe steden en het optreden van Japansche oor logsvaartuigen in de Noordzee. Geruchten doen de ron«io dat pogingen zouden gedaan zjjn om de visachers to Huil om te koopon en hen tc bewegen tot hot üllcggen van verkla ringen, ten guns'e van Rusland. Men weet dut do personen die zicb bezig bielden met het verzamelen van verzachtende getuigenis sen, vreemdelingen waren. Of het Russen waren is niet bekend. Zy schonken de visschors ruimschoots brandewyu en wureD goed voor zien van geld. Zy waren met hun twieon of' drieën en spraken vry goed Kngelsch. Hoewel zij als visschers gekleed waren, bleek toch uit hol gesprek, dat zij weinig van visch- trawlers en wat daarmee in verband staat, al wisten. De visschers zullen do zaak voor het internationale scheidsgerecht ter sprake brengen. De Engelsche commissie van onderzoek om trent do Doggersbankzaak heeft haar werk zaamheden geëindigd. De werkzaamheden waren niet openbaar. Zoover na te gaan is bedraagt de «om der door de Hulsofte visschers gevraagde schadevergoeding 100 il 110 duizend p. st. De Fransche Kamer beeft de algemeene beraadslagingen over het ontwerp op de In komstenbelasting geëindigd en besloot mot ■104 tegen 3 Blommen over to gauu tot de arlikelsgewyze behandeling. In beginsel is meu het dus over die betasting eens. Over den vorm waarin zy zal geheven worden bleek echter by de beraa«islaging groot verschil van ineeningby de bchundeling dor artikelen zul dat verschil duidelijk aan liet licht komen. Do nieuwe minister van oorlog, Horteaux, zal geïnterpelleerd worden over de verplaat sing van een tweetal offleiereo, bekende per- souen uit de Dreyfus zaak. De oud zee-prefect vau Toulon, vice-admiraal Bieuaimë hooft zyn ontslag aangevraagd omdat zyn aaubod te bcwjjzon dat do secretaris van Minister Pel- letan een officieel stuk verduisterd heeft, niet eens door den minister beantwoord is. Du nationalisten vinden dat nu juist deze persoon hun man moet zyn by de aanstaande ver kiezing ter vervulling der vacature Syveton en zullen hem de candidatuur aanbieden. Hoe veilig het in Marokko is leert het vol gende Een Fransch gezantschap zou van Tanger naar Te* gaan. De regeering van eerstgenoemde stad kwam te weten dat do inlandscho stammen hot voornemen haddon hut gezantschap te overvallen. Daarom ver- zoclit zy dit, den weg over zee te numen 1 't Blijkt dat na ulloop der jongste Kamer zitting tc Bo^la-Pesl door de oppositie toch nog een pjgiug in 't werk is gesteld om tot een verguljjk te komen. Minister Tisza gul' uchler to kennen, dut het beraadslagen daar over nutteloos tyd verspillen souden zyn. lu eene vergadering zjjncr party heeft Tisza met kracht en klem beweerd dat de ontbinding der Kamer volstrekt geen schending der grondwet is, zooals de oppositio beweert. De Oorlog in het Oosten. 0e aanval op de „Sabastopoi". Uit admiraal Togo's rapporten, welke thans in Tokio ontvangen zyn blgkt, met welk een bardnekkigb-id sedert d» u 14d >u van deze maand aanvallen ondernomen zjjn op het Russische slag-chip „Sabastopoi, dai door het artileriev uur der Japanners uit de haven van Port Arthur gedreven i». Vyf torpedollottieljus namen uan dien aanval deel, aangevoei d respectievelijk door de com mandanten Kasama, Jangoeji, Otalii. Svai de Kawasa. Eerstgenoemde had in opdracht de beschermingswerken van de,,Sabastopoi" te vernielen, terwjjl de anderen hnn torpedo booten, ondanks het hevige kanonvuur van de Sabastopoi" en van de strandbattergen, zoo dicht mogeljjk het oorlogsschip lieten naderen om het met torpedo's te beschieten. Ondanks dezen aanval in massa schgut de „Sabastopoi" niet ernsfg gedeerd te zyn geworden, t-rw'gl haar kanonnen daar entegen zich duchtig hebben laten gelden. Van de torpedobooten werden er een aan tal geraakt terwjjl aan boord daarvan vele oflicieren en matrozen werden gewond. De dappere commandant. Yego die met slechts een boot van zgn flottielje aan den aan val kon deel nemen wjjl zgn andere vaar tuigen in reparatie waren en die met deze «Stiiie boot zoo dicht onder den boeg van de „Sabastopoi" was gevaren, dat zgn manschappen de Russen hoorden praten, werd door midden geschoten. Ook de commandant van een andere torpedoboot, luitenantNakabori, werd ge dood <n zgn schip ernstig b schadigd. On danks het hevige vuur van de „Sabastopoi" kwam een anderen luitenant. Nakahori ge naamd, de bjjuu zinkende torpedoboot te hulp en sleepte haar in veiligheid, lntus- scken schijnen al deze daden van dapper heid vrjjwel te vergeefs te zgn verricht, went de „Sabastopoi" is nog steeds boven water. Voor Port-Arthur. 19 December. Gisteren te middernacht is het uoordeljjke Kikwan-fort genomen, na een van de bitterste gevechten die bjj het beleg zyn voorgekomen. De Japanners waren weken lang doende geweest met het graven van twee gangen ter lengte van veertig voet, m»-t vier zgtakken waarin zeven mjjnen geplaatst werden. De eigen lijke aanval werd uitgevoerd door twee af.teelingen vrijwilligers die in de gracht bleven tot de mguen ontploft waren. De eerste afdeeling liep toeu te vroeg storm. Velen werden uamelgk gedood door brok ken van de borstweringen aau het noor delijke en oosteljjke front, die door de ontploffiug werden weggeslingerd. De tweede afdeeling drong later bianen door twee geweldige brossen die tengevolge van de ontplotliug in den muur waren gekomen. De vganden die de schansen voor den muur bezet hielden, werden gedood, de re*t van de bezettiog lag achterin het lort achter een dam vau zandzakken, die om de base menten van de kanonnen gelegd waren. Zjj baden verwoeden tegenstand. Na tien uur rechtens werd het fort vormeeoterd. De bezetting werd zoo goed als vernietigd. Tokio, 20 December. Het hoofdkwartier maakt een Ljjst openbaar van 26 gesneuvelde officieren, slacht otters vermoedelgk van de jongste aanvallen op Port-Arthor. De Gothenburgsche Uandelstidning bevat een telegram waarin haar Berlgnsch cor respondent verslag geeft van een onderhond dat bjj mtt den Duitschen generaal Meckel, deu bekenden leermeester vaa de Japanners he-ft gehad. De generaal, zoo meldt de berichtgever, was het in het algemeen eens met de op vatting vau den Duitschen generalen staf met betrekking van den toestand op het oorlogaterrein en de kansen van den oorlog: „de afloop van den oorlog is reeds onher roepelijk beslist, en men kan niet gelooven dat de Russen, hetzjj ter zee, hetzjj te land, de overwiuning kunnen behalen. De orer- w nnmg behoort aan de Japanners en noch Koeiopatkin noch Rozjestwenski kunnen daar iets aan veranderen." Generaal Meckel is verder van raeening dat de tegenwoordige stilstand in Mantsjoe- rye geenszins den heelen Winter zal duren, want de Kussen hebben er het grootste be lang bjj, nog voor den val van Port-Artbur FE11LLETOV 30.) Weer liep hy heen en weer, ging aan het ven«ter staan, keek na*r de schuren en deed alsof hy ze met belangstelling be schouwde. En hy liep weer door de kamer en zette een gezicht als iemand, die zoo recht gerust en tevreden is. Hy trad voor de schrijf tafel, en ziende dat er niet genoeg inkt in den inktpot was, vulde hy dien hooi z<»rg- vuldig Wat moet ik dan sprak hy ongeduldig, en het was hem, alsof iemand zei *Van je vader spreken.* Eu dat deed hy, op een manier, alsof het gold iemand et-n ge noegen te doen. Ja, mijn vader die draagt de schuld. Hy had my niet moeten vertolion, dat alles aan de Kneo's toebehoort. Waarom hield hy dat gaheim niet voor zichzeli Wat had ik daarmee noodig Het was immers zyn zaak, terug te geven wat hy gestolen hadDat moest ik doen, ik, die de zoon van oen rjjk man waande te zyn. Wat ik deed, is wel to verklaren. Zie je Nu, en dat andere dat andere daar spreekt men niet over dat weet geen mensch Alleen dat by stierf! Dat ik den knecht op den half lammen bruin Daar den notaris zond met die droppels 1 Groote God, wat dreunt het daar in de vertel Wat waait het!' Met strakken blik koek hy op de plaats. Zyn borst werd beklemd daar klonk een luid gerommel en gekraak, en toen lag er op de plaats een massa planken en balken stroo vloog bjj hoopen langs het venster. En bjj het zien daarvan kwam bliksemsnel do ge- dschte op: .Juist alsof er een mensch uil de hoogte neerstort, zjjn ledematen breken en men ziet do versplinterde beenderen Een koudo rilling voor hem door de ledou en zjjn tanden klapperden togen elkaar. Daar hoorde hij tusschen bet geloei van den storm door nog een ander geluid, een vreemd ge- druiscb, en de grond onder hem beefde. Van de duinen klonk een dof gerommel en toen was het stil. Ook in hein was het stil. Het leek wel, of er iemand bjj hem stond, zjjn arm greep en zeide «Kjjk toch eens, de toren staat er niet meer!* Doch hjj waagde bot niet daarheen te zien. Hy had er niet mevr aan gedacht. Nu was hot opeens gebeurd Waaraan hjj volo jaren gewerkt had, was nu voltooid! Verheug je toch, Thorbeeken Hjj barstte uit in een akelig gelachWat helpt het mjj De Knee's blyven hier en do zaudgravin zal ik ontmoeten en men zal over haar spreken en over haar grootvader, en dat rajjn va«ler do bestuurder is geweest van zjjn landgoed cn dan vragen de menschen: >Uw vader? Uw vader? Ik heb bem nog gekend ik herinner me nog dat hy begraven word En ik weet nog dat hjj een testament wilde maken, maar do notaris kwam te laat- Dat ik daar dadeljjk niet aan gedacht bcb Het blyft alles, zooals het geweest is Men kan er niets aan veranderen- Men kan niet Wat gebeurd is, is gebeurd Daarmee uitl En al had ik bereikt wat ik begeerde, al waron alle Kneo's woggevuagd en den toren op den koop toe het bljjit toch hetzelfde. Dat ik daar al lang te voren niet aan ge dacht heb.* Eindeljjk wendde lijj deti strakken blik naar de duinen. ^Merkwaardigmompelde bü. Dat heb ik gedaan; regen on stormwind zjjn slechts mjjne helpers geweest Het is toch mooi, dat hjj weg is. Nu zal ik hem niet gedurig zien, als ik aan do schrijftafel zit Wel is er een groot gat in do duinen g komen cn beneden liggen hoopen sleenen en aarde. Dat zaI mij er telkens aan herin neren maar ik kan de schryftafel wol eon weinig verplaatsen Wat zal die zaad- gravin zeggen En wat zal er over ge praat worden hier en in de omstreken Misschien gaat ze wel heen, nu de bouwval er niet meer is Dat kon zyn Haar nooit weer te ontmoe ten Nooit woer iets van haar te hooren Wat heb ik een afkeer van baar, met die eigenaardige groote oogonl Nu, het is toch goed, dat de turen weg is. Hel doet me plei- zier. De zandgravin gaat heen morgen gaat ze heen.* Over de plaats ging een knecht, die een paard aan den teugel luidde. Eerst aarzelde Thorbeeken de knechts waren in den laatsten ijjd zoo onbeleefd en deze scheen wel dron- koo. Toen wierp hjj echter toch het venster open en riepHeb je het gezien Dat met den toren?* Ja", antwoordde do knecht; hjj viel ineen, als iemand die een beroerte krjjgt. Hjj was er ook dik genoeg voor!* Waar is mjjn zoon?' Uw zoon? Och, die houdt dc zand gravin in zyo armen 1 Sedert weken wordt er gepraat, dat zjj zyn vrouw wordt, en nu heb ik liet met eig«:u oogen g>-zien.* Thorbeeken sloot langzaam het venster, ging aan de echrjjftaiel zitten en mompelde iets. Een poos later stond bjj op on begou naar de verloren papieren te zoeken, dio graaf Hans jaren geleden uit Silczië had overge zonden. Nu ee-DS ging hjj zitten, dan stond hjj weer op, maar hjj bleef zooken tot diep in den nacht. HOOFDSTUK XVII. Den volgenden morgen zat Hans Thorbeeken tegenover zjjn nicht. En Dora zat tegenover hem. Haar hart gloeide van liefde, brandde van jaloezie. Zjj wilde zjjn gedachten kennen zjj moest weten, wat er in zijn binnenste om ging. Zjj begreep, «lat dit de eenige was om kom voor ziuh te winnen. llem winnen I Dat was haar eenig verlan gen, en de rimpels in zjjn voorhoofd, die trooateloozo leegte zjjner blikken spraken tot haarNu is het tyd. Zoo legde zjj dan haar warme, zachte baud op «le zjjne en vroeg met trillende lippen Wal is net toch. Hans, dat je sinds weken kwelt Waarom ben je zoo bleek vandaag... gisteravond ook al Die belangstelling deed hem goe«l, cn hjj gevo.-lde aandrang om zjjn hart te luchten en liaar al zjjn leed mede te dcelen. «Dat is om meer dan één reden, Doraer zijn wel d-i«* oorzaken! Mjjn vader,een oude schuld en t?en vrouw.» Zjj boog over do tafel, terwjjl ze vroeg En wat weegt het zwaarste?* «Mjjn vader*, gjj haalt dc schouders op «dien kan ik niet veranderen De vrouw is vo«r mjj verloren maar wat zwaar op mjj drnkt, dat is die oude schuld Dio verbittert mjjn leven,j en toch heb ik er geen deel aan.' Zijn stem beefde en in een heltige opwelling van smart voegde hy er bjjDaarom wil ik weer weg in den vreemde 1* Daar stond zy op, kwam bjj hem en zag hem met brandende oogen aan. En sis ik je help, zoodat do schuld wordt ingelost als ik je ziel bevrjjd van dien last wat dan?' Angstig vragend keek hjj haar aan «Dan?! Dan?! Hjj streek in verwarring met dc hand langs het voorhoofd. (Dan zal ik je mjjn dank toonen, zooals je begeert 1* Dan moet jjj mjj meenemen in den vreem de waarheen je gaat en Da verloop van tyd als jo kunt* snikkend knielde zjj by hem neer en liet haar hoofd op zjjn arm rusten .als je kunt bob mjj dan lief en ik wil je slavin ajjn, Hans en je liefhebben zoo trouw zoo innig dat ju daardoor de andere ver- gooL* Niet in staat oen woord te uiten, streelde hjj baar over het haar en mompelda eindelijk op onvasten toon: aAls jjj mij kunt erlosoeu zonder bom te dolden laat hot dan gebeuren. Znoals je zegt dan beb jo verdiend, dat ik jo toebehoor Maar het zal stil zjjn, Dora, erg stil; ik zeg het je vooruit, opdat jo mjj later gecu ver- wjjten doet of je zelve beklaagt'. Zij schreide heetc tranen, terwjjl zjj daar naast hom knielde. Nog altjjd streelde zjjn hand haar haar en die zachte aanraking maakte haar reeds gelukkig.Hjj wasechter tot in het diepst van zyn ziel aangegrepen door de gedachte, dat hjj van dien zwaren lost bevrjjd zou worden als ook door de be kentenis van haar liefde. En toen ging hjj heen. Ik wil alles voor ons vertrek regelen zeide bjj bjj het heengaan. Binneu veertien dagen zullen wjj de reis kunnen aanvaarden-. Hjj keerde nog even terug.* >Ik was van plan eenige bokenden bjj mjj to noodigen, vóór ik heenga dat heb ik hun beloofd. Maar hier zal ik hen niet kunnen ontvangen. 1>« jusli- ticraad Nagel, Christiaan en zjjn moeder zoudon toch niet hier koinen. Daarom heb ik ge<lacbt, dal ik hen zal uitnoodigon tot Oen gezellige samenkomst in het Monuikenhof. Hoe vindt ge dat? Goed?* Zy antwoorddo zacht.Ja'. Morgenavond dao. Ik zag gaarne, dat mjjn vader ook kwam - daar ik toch hoenga naar den vreemde. Wil je daarvoor zorgen Zjj knikte. ,lk dank je.' Bjj dit korte gesprek hadden zjj elkaar nut aangekekenhet loek wel, of beiden niet durfden. Toen ging hjj hoen. Geurende dien nacht had Thorbeeken zjjn leuningstoel niet verlaten. Bij het aanbreken van den dag was hjj wakker gowordon. Of schoon nu geheel nuch'.cr, liep hjj mot onvaste schreden in dc kamer heen en weer, voort* durend den verminkten arm bewegende. Als hy maar een enkel mensch op do ganache wereld had gehad, voor wien bjj zjjn hart kon uitstorten Hinze O, dat was een gelukkige tyd, toen die hier nog was 1 Toen haddon zjj samen gedronken, gelachen en plannen beraamd. Die spraakzame, geestige kwant had alle andere gedachten tot zwjjgen gabracht. Hiozc moest weer hier komen (Wordt vervolgd.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1904 | | pagina 1