SOLO 80 H.L. fijne KACHELKOLEN. De Bootwerkers van Rotterdam. Kaatje hield een jaar lang boek^ en bevindt dat: Honderd Visitekaarten en Honderd Enveloppen 60 cent. 70 CENT CDEBOERJr.i Urbanus Pillen C. LANGERIJS Cz Confiseur, Spoorstraat 33. „Fortuna" 30 cent per Lot, Geen beter middel voor zwakke Magen en Bloedarme mr na\<-i DUIJVETTER's Brandstoffenhandel „Vulkaan", Haarlemmer Olie STALEN LÜIE-M0T0RB00TEN. Hoofd Eau de Cologne Een klein kind ,.DE ATLAS", Molenplein 165. POSTFORMAAT - - IN ETUI, - - MET MOOIE LETTER NAAR KEUZE BEDRUKT ENGELSCH MODEL MET RECHTE EN RONDE HOEKEN. A CONTANT. Koningstraat 29 fabrieksmerk L. i. GROOTENDORST, Utrecht. Volgens het 0110*5 en echte bereide recept, zjjn zacht laxuorend, bloedzuiverend en sljjmafdrjjrend, bjjzonder dienstig tegen ongesteldheden der Maag, bevorderen de ■pijsvertering, nemen de duizeligheid weg en zjju zeer heilzaam tegen de gal en ■cherpte in het bloed. Door het vermeerderend debiet tegen den ver minderden prjjs van 80 centen het verze gelde doosje met gebruiksaanwijzing. Verkrijgbaar bjj J. BAARENS, Drogist te Helder, De Opkomst. Het Nieuwe jaar is spoedig daar, Ken ieder inaakt zjjn wenschen klaar. Terwyl ik mjjn brood ruimschoots hob genoten Zoowel van kleinon als van grooten, Zoowel van binnen als van huiten, ]s 't plicht om daarvoor dank te uiten. Voor liet Nieuwo mo weder aan te bevelen Hoop ik in dezelfde gunst te deelen. Van mjjn kant doe ik steeds mijn plicht, Oudejaarsavond doe ik heel laat dicht, Want ik hen er wel voor gereed. Van alles heb ik nog bjj de vleet. Kastanjes heb ik in grooto balen, Kom s. v. p. oen pondje halen. Hurintr, Sjalotten en Augurken in hot zuur, Dat alles voor 6 centen is niet duur. Kn wat men ook moog begecren, Ik heb van alles, Daincs, Heeren I En hiermede ga ik besluiten. Een elk komt eons kjjken voor mjjn ruiten. Uw Dw. Do., A. LAAN, Spcorstaat 32. AFSLAG. AFNLAG in de Rund- en Varkensslachterij van P. LENGERS, Smidstraat 31, Helder, is steeds verkrjjgbaar RUNDVLEESCH: Soepvleesch en Hutspot 25 ct. Lappen en Gehakt 27Vp Ct. Rollade, Boeuf, Rosbief Klompstuk 821/» ct. Biefstuk en Haas 40 Ct. VARKENSVLEESCH Magere Lappen en Carbonnade 82'/t ct. Reuzel 85 ct. Vette Lappen en 8pek 25 Ct. Metworst 25 ct. Breede Leverworst 20 ct. Leverworst 15Ct. Alles per 5 ons. Kanarie- Zangzaad. J. KUIPER, Binnenhaven 111 en C. NOOT, Kerkgracht 43. Spoorstraat 33. Kerstfeest* Spoorstraat 33. Banket-Kerstkransen, Banket-Kerstkransjes en Vannille- Kerstkransjes, Chocolade KerstboompjesSchuim-Kerst fi guren, Schuitnkransjes. Een groote Chocolade Kerstboom zal verloot worden a 3 cent per lotBertiner Bollen gevuld met rootte, abrikozen, frambozen, 3 ct. Gemberbollen G ct. Appelbollen 3 ct. per stuk. Sneeuwballen 3 ct.. gevuld 4 ct. Roomsoezen en Spritsen 3 cent. Saucijzenbroodjes 3 en MO cent. Pasteitjes MO cent. Koude en warme Puddingen. Jioscovisch Amandel en Kerstbrood Tulbanden vanaf f I.» Verzending van Kerstkransen. Verpakking kosteloos. Beleefd aanbevelend, bestaande uit 512 prijzen van Geld en Kunstvoorwerpen. Deze loten zijn verkrijgbaar van af heden tot 15 Januari 1905. liet voornaamste dezer loten is, dat wanneer men er in de eerste 4 klassen uitkomt zonder prijs, men tegen betaling van slechts vijf cent een ander lot ontvangt. Wanneer een lot uitkomt in de vier eerste klassen zendt men dit lot op met vijf cent jmtzegel en ontvangt men een ander lot. De 512 prijzen der loten »Fortuna" zijn als volgt: t prjjs f 100.000 Vjjf honderd gulden, 1 id f 50.000 Twee honderd gulden. 1 premie f 30 000 Een hond. en 25 gld. 3 prjjzeu f 25.000 Een honderd gld. 2 id. f 20.000 1 heer. of damesrjjw. I prgs f 15.000 Zestig gulden. 1 id. f 10.000 1 Mahonieh linnenk. 1 premie f 3000 Vjjflien gulden. 5 prjjzeu f 2000 Elk 1 Regulateur, 14 dagen loopend. 1 id. f 1500 Elk 1 16-els Karpet. 5 id. f 1000 Elk 1 Fantasiedeken. 5 id. f 400 Elk 1 étui m. lepeltjes. 0 id. f 200 Elk 1 Wekker. 0 id. f 100 Elk 1 Portemonnaie. 5 prgzen f 5.000 1 geb. Mah. Penantk. 5 Loten »Fortuna" a f 1.50 franco. Bjj elke bestelling van Loten wordt gratis een uitslag gegeven der vorige Loterjj. Deze uitslag, teveDs plan der nieuwe Loterg is op aanvrage gratis verkrjjgbaar. Ook nog enkele loten voorhanden der alom bekende SERIE LOTEN van 50—25 en 10 cent per lot met prgzen van duizend guldeD, vjjt honderd gulden, vier honderd gulden enz. Alle loten zjjn alom te bel omen bg de Agenten en den Ondernemer A. H. VAN DAM, Boëkhand?l, Culemborg, en den heer J. OOSTEN, Jan in 't Veltweg 1, Den Helder. Het best bekende middel tegen Bloedarmoede en Zenuwzwakte De SANGUINOSE is het middel in alle gevallen waar uw bloed arm, of de bloedsomloop onvoldoende is. De SANGUINOSE wekt de eetlust op. Zjj versterkt uw hersenen, uwe xenuwen en Spieren. Zjj maakt uw slaap diep en verkwikkend. Zjj maakt nieuw, gezond, verrjjkt en krachtig bloed, en drjjft de onzuiverheden uit. Zjj bevordert eene algeheele levensopgewektheid. Huiduitslag:, Hiermede geef ik uiting aan mjjne groote dankbaarheid voor Uwe San- gninose. Ik hob ruim drie jaren een afschu welijker» huiduitslag gehad, en was ge durende dien tjjd onder behandeling van de beroemdsto specialiteiten van Europa; maar zonder de minste baat. Nu, nadat ik ruim aene maand gerageld de Sanguinoee gebruikt heb, ben ik nijn uitslag zoo goed ala gehoel kwijt. U moogt van dit schrijven gebruik maken. Onder dankbetuiging, hoogachtend, A. POLAK, Amsterdam, le Jan d. Heideatr. 159. In al dio gevallen, waar öf hot bloed öf de bloedsomloop niet in orde zjjn, betoont de Sanguinoau zich een middel van den eersten rang to geljjk her stellend en veerkracht gerend. Ik durf verklaren, dat ik de Sanguinose heb loeren kennen ala het werkzaamste mid del tegen bloedarmoede en bleekzucht, overwerken, algemeene zwakte bjj jongen en ouden; bjj verzwakte vronwen; in alle gevallon van uitputting na over- matigen hersens arbeid: bjj hoofdpjjn, slapeloosheid cn algemeene verslappings- toestnnden, kortom tegen de neurasthe nie en al hare gevolgen. Dr. POL DEMADE. Haeltert, (Brussel), Voor zwakke magen. Op 18-jarigen leoftjjd trof mjj het ongeluk om bloed op te geven uit de maag, waardoor ik zoodanig werd ver zwakt, dat ik gednrendc vjjf maanden het bed moest houden. Mjj beeft toen de Sanguinose heerljjk geholpen. Keeda na het gebruik van één flacon was er vooruitgang, na eeuige ficsschen ben ik wedor zon flink, dat ik mjjne betrek king als dienstbode goed kan waar- netDen* JANSJE TON. Edam. Uwe Sanguinose is een uitstekend middel. Zjj wekt den eetlust op en geeft nieuwe levenskracht. Grand-Ménil Dr. PALEM. België. Ik ondergeteekende wil gaarne ver klaren aan allen, dio aan slechte SPIJS VERTERING lijden, dat de Sangui noee mjj heerljjk geholpen heeft. Ik kan uit ondervinding spreken, mjjne maag wilde geen voedsel inhouden, zoo dat ik mjj zwak en miserabel gevoelde. Toen werd mjj aangeraden eens San guinoee te gebruiken en zie, na het ge bruik van slechts een flacon kwam mjjn maag tot raat, HET BRAKEN HIELD OP. Ik had weder genot van mjjn voed sel en gevoel mjj eon geheel ander m.nch. L p DE BEEK. 's Gravenhage. Mjjnheer, ik heb TT reeds geschreven welke goede resultaten wjj hadden met uwe Sanguinose bg onze oudste dochter. Toen nu onze jongste dit jaar erg stil en in zich zei ven gekeerd werd, haar eetlust minder werd, zg bleek werd en altjjd hoofdpjjn en pjjn in de leden had, toen bedachten wg ons niet lang en zjjn naar den heer WYBRANDI gegaan om zes flacons Sanguinose. En nu na het gebruik liggen haar de rozen weer op de wangenzjj is vrooljjk en opgewekt, meer dan ooit voorheen. Ik zou wel alle moeders willen toeroepen als ik zoo een mager, bleek kind zie aPROBEEIi TOCH DE SANGUINOSE Apeldoorn, Dec. 1903. Mejnffr. H. J. C. PORTH. In de meeste gevallen is tweemaal per dag een eetlepel (15 gram) vol doende. Dan duurt een flacon tien dagen, en kost de behandeling slechts 12 of 15 ets. per dag. Oat is goedkooper dan eenig ander dergelijk middel. Prijs per fl. f 1,50, 6 fl. f8,--, 12 fl. f 15,--. Verkrijgbaar le Den Helder bg de firma J. BAAitENS, Spoorstraat; Ooeterend (Texel) P. DROS, HypolitusboefWieringen) JACO8 KALEVELD. Wegens plaatsgebrek zullen worden opgeruimd een partij Per H.L. 70 cent. Per 10 H.L. f 6.50. VEJLD9TRAAT 7. 'Gedepofl* GebrWaoning I iTilly Vraagt de wettig gedeponeerde GEBR. WAANING-TILLY, HAARLEM. Zjj is de eenige Olie waarop men, ingeval van ziekte, kau vertrouwen en die absoluut genezing aanbrengt. Duizen den van dankbetuigingen van versch. ziektegevallen die door hare oprechte Olie genezen zjju, zooals graveel, pjjn op het water, steen, winterhanden, wintervoeten, ljjfkramp, maag kramp, zware verkoudheid, zinkings op de oogen, vrouwen- kwaleu enz. enz. zjjn haar dank toegekomen.Vraagi pros pectus en dankbetuigingen. Engros verkrjjgbaarbjj den heer J. Baabbns, Drogist, Spoorstraat 68, den Helder. 0e Alkmaarsche Stoom-SteenhouweriJ levert alle soorten Hardsteen, Zandsteen en Marmerwerk. W. F. STOEL ZOON, Alkmaar. Groote afslag van Rund- en Varkensvleesch, wegens daling dar veeprijzen. Biefstuk 40, Rollade en Stukjes 85, Lappen. Gehakt en Soepvleesch 321/s ct. Varkensvleesch, Karbonnade en Lappen 35, mager Spek 30, vet Spek 271/,, Reuzel 35, Bloedworst 20, Leverworst 15 ct. Alles p*r 5 ons. HU OIRK MAKELAAR. 2o Vroonstraat Nr. 55. JAN BOET, Steven Hoogen- djjkstraat 53, Rotterdam, had het ongeluk zich op eene ver schrikkelijke wjjze te wonden met een flescb, die dwars door zjjne handen ging, en is binnen twee dagen door de Klooster- balsem Klooster Sancta Paulo geheel hersteld. De Kloosterbalsem Klooster Sancta Paulo, geneest oude en nieuwe wonden, brand- en snij- wondenheumathiek, kneuzingen strrmheid in de ledematen, ver stuikingen, lendenpijn, pijn in den rug, spierverreklcingen, win terhanden en wintervoeten. Piiis 35 cl., 75 ct.. fl.20 cd f2 50. LET OPAlleen de echte Klooeterbaleem geneest,deze is kenbaar aan een rooden band om den pot, waarop de handteekening L. I. AKKER, Rotterdam, voorkomt, alle andere is namaak. Verkrjjgbaar te Helder bgJ. BAARENS, Spoorstraat 68, engros en detail Mej. QUANT SWENNEN, Spoorgr. J.ROTGANS, SchagenJ. VOS, WieringerwaardWed. J. P. WIGBOUT, Hippolytushoef, Wieringen. F. STOEL en ZOON, ALKMAAR. Vraag Catalogus. ter onmiddelijke vernietiging van levend Hoofdonrein. - Merk: »Het Klaverblad Deze Hoofd Eau de Cologne doodt on feilbaar tot zelfs de onzichtbaarste kiemen, het is derhalve niet slechts een zaiverend, maar ook een voorbehoedmiddel. Pe aan wending is zeer gemakkeljjk, bet schendt of vlekt de buid niet, doch laat slechts een aangenaam en verfrisschend resultaat achterbet is bevorderlijk aan den groei van het baar en onmisbaar voor school gaande kinderen. Prjjs per flacon f0 30 Verkrijgbaar in bet magazjjn »De Rookende Amerikaan», Spoorstraat 87, in het maga zjjn >Mercurius,« Zuidstraat 72 en in de Drogisterjj Wbstkkbaax, Sluisdjjkstr. 41. Wie kent ze niet, de bootwerkers van Rotterdam, de stoere flinke kerels, die het havenbedrijf verlevendigen Er zjjn geen arbeidzamer en onvermoeider menschen, dan de boot werkers van Rotterdam. Ze zjjn altjjd aan weer en wind blootgesteld, vandaar dat er velen onder hen zjjn, die eene koude vatten, welke meestal verwaarloosd wordt, omdat zg er mede blijven doorloopen. Zoo was het ook gesteld met den Heer H. J. MINGAARS, Generaal v. d. Heljdenstraat 18/4, Rotterdam. Door eene gevatte koude, aldus vertelde hjj aan onzen verslaggever, was ik ongeveer een jaar lijdende aan de borst en lucht pijpen. Mjjn borst piepte voortdurend. Ik. was gauw moe, had weinig eetlust en gestadig koorts. Ik was eig zenuwachtig, ja het was mjj zelfs te veel, wanneer iemand tot mjj sprak. Ook gaf ik meermalen bloed op. Ik dacht niet anders of mjjn einde was nabij. Op aanraden van een ken nis, die de Abdijsiroop met succes gebruikt had, ging ik tot het gebruik van de Abdijsiroop over. Bjj de eerste flescb gevoelde ik reeds veel ver lichting en kreeg al meer eetlust en nu, na bet gebruik van 4 flesschen, ben ik totaal genezen. Ik eet goed, loop gemakkeljjk, ik heb geen koorts meer, geef geen bloed meer op, in één woordik ben weer ZOO gezond als een vischje In het water. LET OP I Gjj dezelfde soort Abdijsiroop bekomt, die de Heer MINGAARS gebruikt heeft, deze alleen geneest en is kenbaar aan den rooden band om de flescb, waarop de handteekening van den Generaal- Agent L. I. AKKER, Rotterdam, voorkomt. De namaak geneest nooit. De Abdijsiroop Klooster Sancta Paulo is een gezegend middel voor jong <n oud. Zij is altijd onschadelijk en geneest onvoorwaardelijk den bardnekkigsten hoest, de hevigste verkoudheid, Asthma, Keelpijn, Kink en Slijmhoest, Bronchites en alle Borst- en longaandoeningen. Prijs f 1,—, f 2(— en f 3,50 per flacon. Centr -Depót L. I. AKKER, y. Alkemadestraat 11, Rotterdam. Verkrijgbaar te Helder bg J. BAARENS, Spooretraa» 68 eogroe en detailMej. QUANT SWENNEN, SpoorgrachtJ. ROTG i, Schagen J. VOS, WieringerwaardWed. J. P. WIGBODT, Hippolytushoef, Wieringen. SCHAGENSTRAAT 32. Een oogenblik opgelet en dit gelezen. Wegens felle concnrrentie is de prijs y. h. Rundïleesch met 10 ct p. K.G. afgeslagen zoodat de prgs nu is LAPPEN, GEHAKT en SOEPVLEESCH f 0 30, ROLLADE, KLOMPSTUK en BOEUF f 0.35, BIEFSTUK en HAAS f 0.45 per 5 ons. Tevens verkrjjgbaar ratlMA VET KCH PK\VLEESCII 20 cent. BREEDE LEVERWORST per ons 4 cent. SMALLE LEVERWORST 3 BLOEDWORST4 Orerheerljjke BOTERHAMMEN WORST 7 GEKOOKTE METWORST 6 Bestellingen worden zonder prjj*verhooging dageljjks aau huis opgevraagd en bezorgd. Beleefd aanbevelend. heeft behoefte aan veel rust, gezoi d-» lucht, goed voedsel maar ook aan de beste zeep. Voor de eerste drie benoodigóheden zorgt iedere goede moeder. Aan de laatste wordt dikwjjls door de zorgzaamste niet gedacht. Nu denkt gjj er omVraagt daarom onmiddelljjk bg Uwen leverancier een doos Kinderzeep, merk Roodkapje- Deze zeep is speciaal voor Uw kleine vervaard'gd. GEBRS. DOBBELHANN, ZEEPFABRIKANTEN, NIJMEGEN. veel voordeelijjer Is dan natuurboter heerlijk smaakt Boterham «w voortreffelijk tl brsdeo NATIONAAL «JEEFT EEY EYOHYIE BENP.iHIYU Ons merk |tNatlonaal" vervangt de dure Natuurbofer. Deze verpakte kwaliteit wordt door duizenden huishoudingen en groote inrich tingen in ons land gebruikt en wordt algemeen erkend te zjjnDe allerbeste van alle verpakte soorten. Gebruikt Nationaal en gjj bespaart geld I PrU» 4§ cents per pak van 1 pond. 24 ct». per pak van 7i pond. niet Hou cadeau. Hoe meer Hou» men op»paart, hoe jrrooter artikel men kan uitzoeken.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1904 | | pagina 4