KLEINE COURANT 't Vliegend Blaadje Het kwade geiten. voor HelderTexel, Wieringen en Anna Paulowna, 328te Jaargang. Nieuwjaarsgroet. No. 3325. Woensdag 28 December 1904. Bureau: Spoorstraat. Telef. 59. Bureau: Kenlngstr. 29. Istere.-Telef. 50. AID onnement Vliegend Blaadje p.8m. 50 ct.,fir.p. post 75 ct., BuitenL f 1.25 j j Zondagsblad 87*» 45 »0.75 37*» 45 Modeblad 55 80 Muzik. Bloemlezing >>>60» >85» Voor 't Buitenland bg vooruitbetaling. 0.90 >0.90 VERSCHIJNT DINSDAG- EN VRIJDAGMIDDAG. Uitgever*: BKBKH0UT Co., te Helder. Bhpmh i Spoorstraat. Advortentlön van 1 tot 4 regels25 Cent. JSlke regel meer6» 4 maal geplaatst, 1 maal gratis. Bewgs-exemplaar 2'/, Ot Vignetten en groote letten word» naar plaatsruimte berekend. Advertentiën moeten uiterlijk des DINSDAGS- en VRIJDAGSMORGENS vóór 10 uur aan het Bureau bezorgd zyn. Het volgend num mer van dit Blad verschijnt Zaterdagmiddag 31 December. Aan onze abonné's buiten de gemeente w»rdt beleefd ver zocht 't verschuldigde abonnementsgeld Vliegend Blaadje en Zordagsblad, 4e kwar taal 1904, te willen ovirmaken per Post- wi-sel of in postzegels vóór 5 Januari, zullende anders daarovei met 5 cents ver hooging per post wordm beschikt. Postwissels voer dat doel behoeven slechts met een zegel v\n 2l/a Ct. beplakt te worden. Aan onzeibonné's in AME RIKA wordbeieefd verzocht 't verschuld|de abonnements geld te willen overmake. DE ÏÏTGEVERS, Onze lecers, die met 1 inuari a.s. aan Familie, Vrienden of Begietigers in onze Courant een WELK0MSTR0ET willen plaateen, worden beleefd uitinoodigd hunne opgaven aan ons Bureau VOORSTRAAT tijdig In te zenden. DE ITGEVERS. Indische Pentassen. Auteursrecht uitdrukkelijk ir behouden. 86. We hadden het in ons vorschrjjvon dan over de grievende wjjze waai helaas vele overheerschers» hier in Indden dikwjjls zoo fijngevoeligen, beschaafden min of meer ontwikkelden niet-Europeaun mtun te moeten behandelen. Het zjjn juist die onverstaigo Wester lingen of Indo's, die niets niernl*l moeten hebben van 's Hecren Abendan's streven. Het zjjn dio Toean's welke o. a. bHolIandsch spreken door Inlanders en vrsde Ooster lingen onbeschoft durven noen. Het zijn ten slotte zjj, die mjjn optreden b 'n schande vinden, ja gevaarljjk, die daarorachten mjj te ridiculiseeren on te belastenen in hun geliefkoosd blaadje, het Indisch!ieuws van den Dag, met zoo'n innig welbe;en de laffe scheldartikeljes lezen on ook do henpraaljes slikken, welke vriend Kakadoruoo noemen se den journalistieken marktschuwer hier tegenwoordig, zoo meesterlijk de deD vloeien. Omdat my uit particuliere coipondentie's gebleken is, hoe sommigen itatria zich hebben laten intiaenceeren door ut dwaze ge- schrjjf indertyd, dat zelfs door iele bladen in Nederland, natuurlyk ter der trouw, werd overgenomen, betgeen ea- voor mjj zeer onaangenaam was, omdat me niet onmiddellijk kon verdedigen, viik het niet kwaad hier even 'n entrefilet de Java- Bode over te nemen. Men zwn langza merhand ook in Holland wel gdnzien, dat het keuBch te gek is om noandacht te wjjden aan opmerkingen van eeitelijk niet toerekenbaar persoon. We lezen in de Java-Bode 42 Novem ber n.1. bet volgende «Naar wjj vernemen maken siige vrien den van den hoogbegaafden W. zich ernstig ongerust over den geesteBtand van deze belangwekkende persoonled. Symp tomen van hoogmoedswaanzin nen, zegt men, al racer en meer voor, don onge lukkige. Hjj moet gezien zyn it klassieke kostuum van Don Quichotte, irdrachten houdende tot een denkbeeldig gez«ap paters, over de werken van Louis Vot en uit legging geveude van duistere pgos uil de drama's van Calderon. Op andercenblikken beeldt de rampspoedige man zich in, dat hij, geljjk dokter Joesoef, staatsraad in buitenge- wonon dienst is en leest hy den engolschen ministers de les over hunne vermeende kort zichtigheid in zaken van oorlog en vrede, liet meest echter poseert hy als je criticus en je journalist en slaat dan allerlei zotteklap uit of corrigeert, in de jas van meester Penne- wip wat op geërfdheid van de kwaal wjjat met een dik potlood gewapend en een hoogwjjs gezicht, elke courant, die onder zyn bereik komt. Zjju oog bliksemt dan onheil spellend en onverbiddelijk is de trek van vast beradenheid, dio zyn gewolfd voorhoofd met voren doorploegt. In zulke oogenblikken van corrigeerwoede ontziet hy niets en niemand on als zyn «Zoo is het 1* weerklinkt, moet hy bijna majestueus zyn. Hy bjjt nog wel niet, maar in zyn eigen belang en in dat zijner omgeving wordt hij toch, naar men zegt, onder streng genees kundig toezicht gehouden. Voor de «waarheid van het bovenstaande kunnen wij niet instaan, maar voor hen, die 'h mans evolutiën in het Nieuws van don Dag gevolgd hebben, ljjkt het medegedeelde iiiot onwaarschijnlijk. Kasian, die arme KakadorusHij kon van tjjd tot tjjd wol leuk zjjn.» Aldus schrijft nu de Redactie van een der voornaamste Indische organenme dunkt, 't is meer dan voldoende, zolfs meer dan ik er ooit over gezegd heb en om onze trouwe lezers dan ook niet to vervelen, zullen we dio zaak nu verder laten rusten. Dat wij in ons vorig schrijven heuseh niet overdreven, dat wy wel degelyk den vinger op een wondeplek legden, zal U ook duidclyk worden na lozing van een der laatste circu laires, namens den thans afgetreden Gouver neur-Generaal Rooseboom uitgevaardigd. Deze circulaire luidde toch als volgt «Ofschoon de regeering, waar zich eene aanleiding daartoe voordeed, steeds ondubbel zinnig heeft doen blyken van haar verlangen, dat alle landsdienaren, dio hy de vervulling hunner ambtelyke plichten met inlanders en vreemde Oosterlingen in aanraking komen, op behoorlyke wjjze, mot vcrmjjding van aanmatiging en noodclooze ruwheid tegenover hen optreden, laat do behandeling dezer per sonen meermalen nog te wenschen over. «Bepaalde kluchten worden slechts een enkele maal ingebracht en dan geldt het in den regel zeer sterk Bprekende gevallen, waarin do gepleegde handelingen tot strafbaro feiten naderen of daarin overgaan doch ook behalve dio uiterste gevallen komt het -aak voor, dat bjj de toepassing van wette- ljjko of administratieve bepalingen niet met de noodige kalmte en welwillendheid wordt opgetreden. Zoo moeten betrokkenen soms noodoloos lang wachten op de uitreiking of viseering van hunne passen, of op het nazien hunner goederen by de douane-kantoren, ter wjjl opmerkingen of terechtwijzingen aan hun adres dikwjjls op stuitenden toon gemaakt worden, ja zelfs soms van scheldwoorden of handtastelijkheden vergezeld gaan. ,Het behoeft geen betoog, dat een en ander in de «hoogste mate afkeuring verdient. In landers en vreemde Oosterlingen maken evengoed als Europeanen deel nit van het publiek, dat zonder onderscheid van landaard aanspraak heelt op ambtelyke hulp van ieder landsdienaar binnen den kring zjjner werk zaamheden on waartegenover daden van ruw heid en willekeur allerminst op haar plaats zyu. «Het spreekt vanzelf dat zulke daden het meest gepleegd worden door de, ook in andere opzichten minder beschaafde en minder ont- ik kolde elementen onder de landsdienaren, doch ook by andoren komen ze voor. Soms vinden de gewraakte handelingen hare oorzaak in minachting van het niet- Europeesch gedeelte van het publiek maar ook andere motieven laten zich soms gelden, hIb do zucht om voor byzonder flink of onkreuk baar door te gaan of iets dergelijks. «Uit welke oorzaken het bedoelde optreden ook voorkomt, de gouverneur-generaal acht het noodig, dat het zooveel mogelijk worde tegengegaan, dat alle landsdienaren mot ernst worden gewezen op hun plicht om inlanders en vreemde Oosterlingen op behoorlijke wijze te behandelen, dat zjj by voorkomende gele genheden aan dien plicht worden herinnerd en dat tegen daarmede strydige handelingen zoo noodig met kracht worxlo opgetreden.» Geen regel echter zonder uitzonderingEr zyn hier enkele menschen van zeer hooge positie, of zc ontwikkeld on beschaafd zijn durf ik niet beweren, die op meer dan on- heusche wyze van hun macht tegonover don Inlander misbruik maken. Daarentegen zyn er nok vele eenvoudige» in den lande, menschen, die maar weinig geleerd hehbou en van 'n kloin traktomontje moeten rondkomen, zoowel bluuko Europeanen als bruine Indo's, dio duidelijk toonen de waro geestesbeschaving te bezitten en steeds netjes en beleefd bljjven in hun optreden tegenover deu iatsoenlyken geschoolden nict-Europeaan. Precies dus al weer als by de soldaterij, waar men toch dikwyls ook heel beschaafd kader aantreft van zeer geringe afkomst en echte plebejers daarentegen met 'n aristocra tisch naampje. Dit ter voorkoming van mogolyk misver stand Hoe kan nu aan dien onhoudbaren toe stand oen einde worden gemaakt? Ik zeg «onhoudbaar', omdat ik 't eon zeor groot gevaar acht voor ons koloniaal bezit, wnnnecr voortdurend en overal haat of afkoer gezaaid wordt door onwaardige domine representanten vun het overheerschende ras. Hel voorloopigo succes van de Japanners, ook donker gekleurde Aziaten, lezers heeft bier onder Inlanders en Chineezen zeer de aan dacht getrokken. Vrjj openlijk uiten zelfs de anders zoo voorzichtige schuwe Javanen hunne bewondering on sympathie voor hun stam verwante broeders in het Noorden, voor de kleine Jappies, die den grooten blanken Europeaan uit Rusland niet alleen durfden bevechten, maar zolfs herhaalde malen hunne meerderheid, zoowel ter zee als op het land, lieten gevoelen. Vooral de meer ontwikkelden, zjj die gere geld de Europecsche bladon volgen, beginnen zich bewust te worden, dat hun heiligste menschenrechten worden gehoond en getrapt door den eersten den bosten blanken avon turier. En wannoor het hier niet zoo alge meen als 'n feit erkend werd >kompeni sampo adilof in goed-llollandsch .het Gouvernement is rechtvaardig genoeg!», wat dan slaat op de wetten des land», op de officieole voorschriften cn bepalingen, dan zou zeker in menig bruine kersepit de stille hoop ontwaken, dat zegevierend Japan eenmaal ook eens zyn onvorwinnelykc scharen naar Insulinde zond om met een: .Azië voor de Aziaten 't zonneland van zyn blanke onder drukkers te bovrjjden. Hoe dikwyls heb ik 't niet gehoord uit den mond van niet-Europeanen Wo honden liet gezag van onze Koningin, we houden Ook het Gouvernement hoog, Mynheerl Verraders zyn wy niet, maar wy z^jn 't wel bossen (moe) om ons steeds maar weer, door blanda's of sinjo's, als wezens van lagere orde te laten behandelen. We haten heusch niet het Hollandsche Opperbestuur, ook niet de vlag, ook niet de taal der Neder lauders, maar wel haten we die ambtenaren en particulieren, die op lafhartige wyze mis bruik maken van onze nog steeds te afhan kelijke positie 1' Deze kwestie is èn voor Indië èn voor Ne derland zóó bclangryk, dat ik er nog ééne Penkras aan zal moeten wyden. Tjiamis. Lt. Ct.OCKRNKR BrOLSSON. b. d. Nieuwstijdingen. Helder, 27 December 1904. Tractementsvarhooging bij Post en Telegrafie. Een bigde tgding voor post- en telegraaf personeel heeft minister De Marez Oyen1» a ui de Tweede Kamer medegedeeld. Verleden jaar was een bedrag van t 81.000 toegewezen voor loons ver hooging van het personeel bg post en telegrafie, maar dat was nog alfcgd niet uitgekeerd en inmid dels had de Kamer een wetsvoorstel be reikt tot algeineene tractementsverhooging bg deze takken van dienst. Van verschillende zgden was den Minis ter gevraagd het toegestane bedrag uit te keeren. Aan dien aandrang heeft minister De Marez Oyens gevolg gegeven bg is bereid die f 81.U00 voor dat doel te be stemmen bij wjjze van tgdelgke tracte- mentsvergooging. Er klonken bravo's in de Kamer, die stellig bg bonderden beambten van post en telegraaf weerklank zullen vinden. Zeldzaam huwelijk. De arme metselaar, de man zonder beenen, die geregeld over den Nienwendgk en door da Kal veratraat te Amsterdam op zijn houten stoeltje voortschuift, is in het huwelgk getreden. Deze bijzondere gebeur tenis had honderden naar 't Prinsenhof doen etroomen. Zjj allen wilden de vrouw zien, die de arme metselaar tot gade heeft gekozen. Ons leven hangt aan een zijden draad. To Arnhem luid de werkman B., die een ziekenstoel moest brengen in de Wil lemskazerne, het ongeluk mot dien stoel to vallen, zoodat hg met bet voorhoofd op don stoel terecht kwam, waardoor een bloedende wond ontstond. Na eenige minu ten is hg reeds overleden. Overstrooming op Midden-Java. De correspondent van de N. C. te Bata via seint Geweldige rpgens hebben overstroomin gen op Midden-Java veroorzaakt. Solo is geheel overstroomd. Tal van menschen te Wonoggiri hebben op daken moeten vluch ten. l)e Solo-rivier is 40 cM. gewassen. De werkstaing der glasblazers. Het Pers-comité deelt aan de 8. C. mede, dat een gift van f 1100 is ingekomen bg het boofd-stenn-comité, onder de volgende bgvoeging Vrede op aarde tusschen kapitaal en arbeid een feestgave aan de strijdenden in de fle^ischenindustrie, die in bitteren nood verkceren, van een bevoorrechte, die de vruchten plukt van jarenlangen, wederzjjd- schen, wel willenden omgang, en geregeld vertrouwelijk overleg tusschen den Patroon en zj}ne Werklieden." Ruim twee jaar geleden vluchtte de kroonprinses Louise van Saksen uit Dres- deu.... Donderdag keerde gravin Montignosc als vluchteling naar Saksen's hoofdstad terug om haar kinderen te zien Het ia haar niet gelukt. De politie was intijds gewaarschuwd dat zjj uit Florence naar Uresden was vertrokken en toen de vroegere voretin zich aan haar voormalig paleis aanmeldde, werd zjj dadeljjk omringd door politie-beambten, die haar den toegang weigerden Zjj vroeg daarop den KoDirg haar vroegeren gemaal, te spreken, doch deze was op de jacht. Begeleid door een hoofdambtenaar van politie, moest zjj naar haar hotel terug- keeren, waar haar volgens sommige bladen op nadrukkelgken last van deu Koning, die telegrafisch gewaarschuwd was werd bevolen voor 4 uur des middags Dresden te verlaten Het hotel werd afgezet door de politie, die niemand tot- de gravin toeliet. Intusachen was de aanwezigheid der gravin bekend geworden. Buiten de afzet- tiug schoolde een menigte samen die sterk aangroeide. Het hoofd der politie liet daarom de gravin verzoeken haar vertrek te vervroegen, maar hoewel zjj aan dit verzoek gevolg gaf, kon haar rjjtuig bijna niet door de menigte komen. Onverrichter zake keerde zjj naar het station terug, slechts zwak getroost door de toejuichin gen van de velen die met haar lot waren begaan. Het station was op last der regeering door de politie afgezet. In de Vereenigde Staten worden, zoover men oordeelen kan, meer menschen vermoord dan ergens elders ter wereld als wjj ten minste Mandsjoerjje voor het oogenblik niet medetellen. Verleden jaar werden 8,970 moorden gepleegd, en van het jaar zal dit aantal waarschijnlijk nog overtroffen worden. Van elke 8 900 Amerikanen wordt er per jaar één vermoord. Terwjjl in 1898 te Londen 24 menschen vermoord werden, zag Chicago, met een vijfde van Londen's bevolking, 128 inge zetenen vermoord. In 18 van deze gevallen werd de moordeaaar dadeljjk doodgescho ten 4 werden uit Doodweer gedood door de politie-agentenvan de 106 overige misdadigers werden slechts 84 gevonnisd. In geheel de republiek had in 1903 de executie plaats van 124 moordenaars. De meesten van de 8970 bleven opgevat of ongestraft Do nieuwe Servische postzegels, die ten tijde van koning Peter's kroning zjjn uitgegeven, en die de portretten van korting Peter ui Karageorge naast elkaar dragen, zjjn plotseling ingetrokken. Men heeft ont- dekt, dat als men dezegels onderste boven houdt, de twee koppen juist het hoofd van den dooden koning Alexander vormen De Oorlog in het Oosten. Russische vlootplannen. De Tsaar heeft de admiraliteit machti ging verleend, het nieuwe viool program ma voor de Oost- en Zwarte Zee ten uitvoer te leggen. Het departement van financiën heeft aauwjjzing gekregen de admiraliteit de noodige middelen ter beschikking te stellen. Admiraal Birilef, die met de lei ding van bet derde eskader belast is, heeft zijn hoofdkwartier naar Libau over gebracht, om vandaar de uitrusting van zjju vloot te biwaken. Bg deze schepen zjjn het slechts verbeteringen aan de rompen eu de machine*, die noodiit zjju. De arbeid werd vertraagd door het gebrek aan ge oefende arbeiders te Libau. Admiraal Birilef heeft nu geoefende arbeiders uit Kiel en Bre inen laten komen. Als gevolg daarvan hebben duizend ongeoefende arbeiders op de regee- ringswer ven te Riga den arbeid gestaakt, om dat de Duitsche arbeiders driemaal zoo hooge loonen ontvangen. Ds eerite bestelling van het nieuwe vloot- bouw-programma van de Zwarte Zee kreeg de Oostzeewerf Nicolajef. nl.het bouwen vaD een vlagechip van 16.600 ton van de klas »Paul I« Torpedojagers uit Port-Arthur. Londen, 23 Dec. De Daily Telegraph* verneemt uit Tsjifoe, dat volgens daar ontvangen berichten acht Russische tor pedojagers uit Port-Arthur ontsnapt zjjn. Over de „Sewastopol" wordt nog gemeld, dat het torpedouet van bet pantserschip 8 maal door torpedo's werd getroffen. Ten minste één torpedo trof den romp van het schip en maakte een gat van 8 voet lengte. De Russen zgn druk bezig met bet uitpom pen van het schip, volgens de Japanners is er echter geen sprake van, dat het zeewaar dig gemaakt kan worden. Het Petit Journal meent te weten dat generaal Koeropatkin, tengevolge van de nieuwe mobiliseeringsmaatregelen, einde Januari 650.000 man onder zgn bevelen zal hebben Alsnog werd ten behoeve van de Heldsrsche Visschersvereeniging by don heer STAAL MAN ontvangen. O. L. S. Openbare Lagere School. C. S. Christelijke School. R. K. S. Roomsch Katholieke Sohool. Leerlingen cn personeel O. L. S., Balkbrug 13,581/j. H. W. Hoofd der Ckr. School Soest, f 13,6279. Leerlingen O. L. S, Zeven hoven, (Z. H.) f 14.20, P. V. Hoofd der Ckr. Sch., Ane f 5. W. K., Hoofd der School (nagekomen gift) Haarlem f 1,80, J. R., Hoofd der R. K. S. (nagekomen gift) Haarlem f 2,85, K. N., Hoofd der O. L* S. Nuia f 5, J. A. v. d. B., Hoofd der O.L.S. Benthuizen f 43, J. K-, Leerlingen School Mildam f 9.16, W. P., Hoofd der School Nieuw Loosdrecht f 31,31, M. J. v. d. B. Hoofd dor School Leur, 12,39'/,, J. L. S, Hoofd O. L. S. Rotterdam f 13, A. J„ Hoofd O.L. 8. den Hulat f 11.58, G. a. v. W., Hoofd O. L. S. Nr. 4 Hardingsveld f 11, W. H. V, Hoofd O. L. S. Aal ten f 16, D. H., Hoofd O. L. S. Grosthuizen f 3.707** G. J., Hoofd O. L. S. Leiden f 20.40, P. W„ Hoofd O.L. S. Gieten f 5.75, Leerlingen 2e O. L. 8. Wjjbosch f 1.25, F. D., Hoofd der School Lippenhuiiun f 5.96, F. A. N. Hoofd der School Alfen a/d Rjjo f 3, H. K., lloofd der O. L. S-, Boaschenhoofd f 2.20, H. v. D., Hoofd der O. L. S. B. Steenwjjk f 23.207g. G. J. K. Hoofd der School Wissereen f 9,20, H. V., Hoofd der O. L. S. ManderveeD f 3. II. M. Th. v. V., Hoofd der O. L. S^D. Deven ter f 6, R. J. W. Hoofd der O. L. S. Beu- •ichem f 5.77, E. H. P. Hoofd der O. L. S. Oudenboseh f 5.80, G. r. S., Hoofd O.L.S, Abcoude f 7.50, Poreoneel school P., Am sterdam f 6, J. H. F. Hoofd der School Stompwjjk f 6.277], O. L. S. Rottum f 1.80, P. G. Hoofd der School Edam f 5.26, F. J. M. B. Hoofd der R.-K. Bjjf. S. Baarn f 5.70, personeel en leerlingen openb. Jonrenssch. Boverwyk f 16, G. M. lloofd der Chi^ S. Vrt-cswyk f 30, M. J. D-, leerlingen 5 en 6o klasse O. L. S. Üvervoen f 52,69, G. T. Z. Hoofd Openb. B. S. Brielle f38.36, H.,v. D. Hoofd loGem. Sch. M. U. L.O. Harlingen f 25,50, S. K. L. lloofd C. S. Spui f 5.65, Openbare school. Ter Hejjde f 3,50, L. M. Hoofd O. L. S. Ernst f 5.25, C. A., Hoofd O. L. S. Kollummerzwaag f4.25, M.B. Hoofd C. S. Edam f 8.61, J. 8. Hoofd C. S. Grave» land f 18,20, A. J. Hoofd der O. L. S. Eist f 11.20, J. H. G. Hoofd O. L. S. Hoek i 18.90, Ingezameld door den jongeheer Anton Kie- vits, leerling van do R. K. S. (Hoofd J. H. R.) Haarlem I 26, R. T. M. Hoofd O. L. 8. Wjjk F., Nieuwe Pekela 10,85, J. M. Hoofd der O- L. S. Kruisland f 12.82, Leerlingen sch. Janskorkhof Utrecht f 14.10, Leerlingen O. L. S. Stiena f 10.16, C. B. Hoofd O.L.S. Wyk 11 Haarlemmermeer f 10,12y„, J. B. Z., Hoofd O. L. S. Schoonrewoerd f 6.25, J. H. H. Hoofd O. L. S. Nr. 1 Zwöndrecht f 8.84, H. P. J. v. B, Hoofd O. L. S. Baarle Nassau f 4.10, Leerlingen eehot Sloten (N. H.i f 4.80, W. J. v. Hoofd O. L. S. Deldenerbroek f 5, S. B. Hoofd O. L. S. Groet f 9.907,, w- H. ÏL, Hoofd Chr. S. Harlingen f 6.75, J. de V., Hoofd Chr. S. Ermelo f 11.50, A. A., Hoofd O.L. S. Kattendjjke f 19.50, G. M. K. Leerlingen hoogste klasse school 2 Haarlemmermeer f 29.607, D. de V., Hoofd der School Beers, Jellum t 2.73. J. F. S., Hoofd der School Waalwjjk f 15.74, S. M., Hoofd der O. L. S. N ij kerk f 10.10, J. D. 1L AL Hoofd der O. L. S. Twekkclo f 13, P. W. v. Hn Hoofd der School Middelburg f 8.757», J- B- Hoofd der School Exloo f 8.46, J. P. H. Hoofd der School, Zuid Rejjerlaod f8.70, Openbare school Leimuiden f 10.14, Leer lingen R. K. School Edam f4.58, A. V. D. H., Hoofd der school en personeel Leiden f 3.25, J. M., Hoofd eener School, Nieuwen- hoorn f 9,56, IL T. Hoofd eenor Sohool, Heiten f 6.48, H. te W. Hoofd eener School Willemeoord (O) f 8.17y„ P. Tb. J. Hoofd der O. L. S. Haarlem f 2.25, D. K., Hoofd Chr. S, Koog aan de Zaan f 22.15, B. 11. K. Hoofd Ger. School Zaandam f 8.28, A. Hoofd O. L. S. Bourtagoe f 3.14, J. D. Hoofd O. L. S. Hoog karspel f 13.62, O. B. FGtllLLGTt. 81.) Hans wil met de zandgrav-ouwon Zuiden ze dat gisteren Do zanvin Moet die hier wonen De kamer ben en de andere, waar de oude man 8ti<Wel zeker 1 Dan behoef ik nieta te len, geen penning, waut dan behoort het aan haur als de vrouw van myn z< Het zou wel mooi geregeld zyn hooi 1 Kyk, kijk! Dat bedoelde hy, toj gisteren van my hsengiog en zei, da' de zaak geheel anders zou regelenIheoft liy móói bedacht! Ja, hy is veHig Hy streek met de hand langs jorhoold. «Als ik die papieren maar die twee brieven! Wie heeft die in handt.. Hoor, hoe de wind built I Nu vliege hem uit de hand de storm blaastvcg wie heeft ze nu Loop .laar! Als ik die papieren maar had, trvlockto papieren 1 Wie heeft die papieren hy luid. De deur ging open. Dora tracen, sloot ze weer zacht en antwoordde oom.' «Jy?l» riep hy met een gebat uiterste verbazing. «Stil!' zeide zy gebiedend. .Lieve Dora, ik heb je als m.;en kind behandeld. Je had geen penninjnogen.' Haar schoon gelaat werd sombet diepe verachting zei ze iGeld 1 Hcacht ik pw geldHet wu koud in un, oom ik gevoelde my ellendig by al uw geld Zjj kwam dicht by hemtrotsch, zonder eenige vrees keek zy hem in de oogen. .Ik zal kort zyu! Waarom ik zoo handel, gaat u niets aan. Ge moet dadeljjk met mjj naar de stad daar zul do justitieraad Nagel een akte opmaken, waarby ge afstand doet van een soin gelds, waarvan ik met Ilans het bedrag heb vastgesteld. En nu beveel ik, dat het rijtuig wordt ingespannen!» «Lieve Dora! Dora!' klonk het klagend. .Ik ga>, zeide zjj, toen zo de deur reeds geopend had, en met beide handen op de borst slaande, voegde zjj, in groote opge wondenheid er bjj«Hier zijn de beide brieven van graaf Hans 1' H(j leunde mot de beide handen plat op de schrijftafel en schreide als een kind in zjjn binnenste lluistorde een stemDat is het einde.» Onder het rjjden werd nauweljjks een woord gesproken. Zjj stapten uit aan hel Monnikenhcf, ofschoon 1 horbeeken cr tegen was. Op den drempel staande, riep Dora een jongen, dio daar voorbjjkwam zjj gaf hern een brief, dien zjj van huis had meegenomen. Thorbeeken sloog haar wantrouwend gade, maar kon het adres niet verstaan, dat zjj den jongen opgaf. Vervolgens gingen zjj het marktplein over, Dora met flinke houding als een ovcrwinnares, de oude man achter haar aanloopende en schuw rondkijkende, alsof' hjj bang was. Voor de deur van het deftige huis van don justitieraad bleven zij staan. Hoe zal ik bet aanleggen, dat de oude niets bemerkt vroeg hjj beklemd. Zjj haalde een papier uit den zak en gaf hum dit. Mot bevende hand zette hjj zjjn lorgnet op den neus en las. Hans heeft mjj dit papier gegevenhiermee is hjj voorloopig tevreden gesteld. Iljj las bjjna de helft van zjjn ver mogen toegekend aan Gertrude von Knec, of wanneer die voortdurend bleef weigeren het geld aan te nemen, werd datzelfde bedrag geschonken ten behoeve van een nieuwe weldadigheidsinstelling «ter goedmaking eener oude schuld». Woedend werd hjj onder het lezen, een ruwe vloek kwam hem over de lippen. Met bliksemende oogen keek zjj hem aan, terwjjl zjj op haar borst wees. Nu greep hjj du jjzeren leuning van de stoep en ging met looracn tred hot huis binnen. Laat in den namiddag kwamen zjj thuis. Thorbcekcn had in de stad niets gedronken doch nu hjj weer alleen was, kwam de lust met dubbele kracht boven. Daar trad Dora bjj hem in de kamer. De overwinning, die zjj had behaald, de gedachte aan het geluk, dat haar wachtte, bracht haar in een zachtmoedige stemming. .Wal wil je nog?» Oom», sprak ze, ,ge hebt geen reden om boos te zjjn. Van nu aan zult ge kunocn slapen, ge zult rust hebben.» Rust?» riep hjj. Zjj week achteruit voor zjjn blik. ■Zou ik rust hebben Ach je weet het niet! Je weet er niets van...nicu! Kun jjj meuschenbloed wegwasschen zoodat er geen enkel vlekje overbljjft? ,Knn jjj dat? met bankbiljetten van duizend mark 3* Hjj hield het hoofd eva beetje scheef, alsof hjj luisterde naar een stem in de verte. Hy verbleekte „Al had ik de vleugelen van een engel Na verloop van een uur kwam Ilans thuis cn ging dadeljjk in de woonkamer daar zat Dora hjj haar werktafeltje aan het venster. Zjj had altjjd iets in haar houding van een zorgende huismoeder: ook lagen er stukken best linnen en fijn wit garen rondom haar, en jjverig werkte zjj met du naald. «Alles is in orde gebracht», zeide zjj, ham ernstig aanziende. Ik dank je, Dora!* Hjj streek met do hand langs hot voorhoofd. ,Ik wil nu niut vragen, boe je het gedaan hebt gekregen. Hoe was hjj er onder?' «Hjj zal er zich wel in schikken.» Maak je dan gereed. Ik heb naar Hamburg geschrevenwjj kunnen binnen veertien,dagen vertrekken. En dan nog iets. Je weet, morgen koracu mjjue bekenden in het Monuikenhof bjj elkaar. Nu ik heenga en Dict van plan hun terug to keeren, zou ik niet gaarne zien, dat do breuk tusscheu mjj en mjjn vader openljjk bekend werdzie daarom hem ovor to halen, dat hjj met ons meegaat morgen avond. Ik denk om vier nur te laten inspan nen. Om negen uur zullen wjj aan tafel gaan.» Zonder op te zien verliet hjj do kamer. Toen hjj in de donkere gaDg was, stond hjj een oogenblik stil en keek verstoord om zich heen, als iemand die uit een droom ontwaakt en niet weet, waar hjj zich bevindt. Toen drukte hjj de vuisten tegen dc oogen, zooals hjj als knaap reeds placht te doen, wanneer hjj in het donker was, en zeido luid «Trude lieve, trotsche Trude Omstroeks datzelfde uur trad Gertrude in de avondschemering naar buiten. De maan stond helder aan den hemelhier en daar een donker wolkje. Wat zjj buiten wilde doen, wist zjj zelve niet. Zjj wilde baar gloeiend voorhoofd wat afkoelen in den koudun wind ook wilde zjj wel de plaatsen wederzien, waar zjj zooveel akeligs had beleefd en waar zjj haar jeugd had verloren. Daar kwam Frauke vlag het huis nit en keek angstig naar het bleek en beachreid gelaat van baar vriendin. Hoe gaat bot Trude Is jo hoofd nog zoo heet Je hebt een grduchten slag gekregen, zegt de dokter, met een steen of met een groot stuk hout. Er is nog iets in je hoofd geraakt Ik geloof, dat hjj zei «gekraakt», het was tenminste een akelig woord.' Trude hoorde niet; zjj hoordo iets anders, dat zacht kermde: Ineengestort, verloren!» en wederIneengestort, verloren 1» en daarbjj had zo een gevoel als iemand, die In zjjn droom iet* kwaads heeft gedaan en bjj het ontwaken berouw gevoelt. Onder don vreese- ljjken indruk, dien de instorting van den toren op haar had gemaakt, en misschien wel beneveld door de verwonding aan haar hoofd, had zjj gehandeld iu strjjd met haar ware inborsU Zjj, die zelve had gezegd dal haal en onrecht slechts konden verzoend worden door liefde, zjj had in hevige opgewon denheid haat met haat vergolden, aangeboden liefde met beide handen van zich gestooten. In baar toestaod op dit oogenblik besefte zjj haar schuld nietmaar «jj werd toch gedrukt door hot angstgevoel, dat schuld veroor zaakt. Zjj waren tusschen do dennen door het huis opgegaan en kwamen nu buiten het geboomte. Daar stonden zjj bjj den berke boom, waaraan Gertrude zich gisteren in den storm had vastgeklemd. Voor haar voeten breidde zich het effen marschland uit, ginds in de verto glinsterde do zee en aan den horizon zag men een wolk bank zoo zwart als de nacht. Hoor!» In de diepe stilte klonk plot seling een geluid. Frauke verschrikte er van. Het waren de stappen van een paard. Onmiddelljjk daarna komt er iemand over den straatweg naar de dennen. Bjj het maanlicht herkent men duideljjk zjjn kleine lenige gestalte. Dat is Hinze', fluistert Frauke. «Hoor, do stem van Dora Thorbeeken.' Ik heb je verzocht hier te komen», spreekt zjj, «en ik ben bljj, dat jo mjjn brief hebt ontvangen. Ik moet je noodzakeljjk spreken.' Haar stem klonk ruw. Wat -scheelt er aan,» vraagt Ilinze, en zjjn stem verraadt den angst, die bjj hem opkomt. Nu spreekt Dora zacht, in afgebroken zinnen. De beide meisjes, die daar luisteren kunnen niets verstaan. Maar dan zegt Hinze, haastig wild ten laatste, als de kroet van een gewond wild dier «Je wilt me dus kwjjt zjjn? Nu?' Het moet 1 Je kunt er niets san veranderon.» Heb je me daarvoor hier laten komen Om mjj dat te zeggen En ja droom ik dan Wat beteekenden dan de bewjjzeu van liefde, die je mjj hebt gegeven.'

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1904 | | pagina 1