KLEINE COURANT 't Vliegend Blaadje iet Geheim ra let Bosch voor Helder, Texel, Wieringen en Anne Paulowna. Uitgevers: BERKHOUT Co., te HELDER. TWEEDE BLAD OUD EN NIEUW. No. 3431. Woensdag 3 Januari 1906. 34ste Jaargang. Bureau: Spoorstraat Telef. 59. Bureau: Konlngetr. 29. Interc -Telef. 50. Abonnement Vliegend Blaadje p. 3 m. 50 ct.fr. p. post 75 et., Bnitenl. f 1.25 37* 45 55 80 Muzik. Bloemlezing» 60 >85» Voor 't Buitenland bjj vooruitbetaling. i i Zondagsblad j Modeblad >0.75 0.90 »o.eo VERSCHIJNT DINSDAG- EN VRIJDAGMIDDAG. Bureaux: Spoorstraat en Koningstraat. Aavertentlto vmn 1 tot 4 regels 25 Cent Blke regel meer 6 4 maal geplaatst, 1 maal gratis. Bewjja-exempUuu- 2'/j Ct. Vignetten en groote letten worden naar plaatsruimte berekend. rtvertentiën moeten uiterlijk des DINSDAGS- en VRIJDAGSMORGENS vóór 10 uur aai. de Bureaux bezore-d zijn Aan onze abonró's buiten de VP^P gemeente wordt beleefd ver zocht 't verschuldigde abonnementsgeld Vliegend blaadje en Zondagsblad, 4e kwar taal 1905, te willen overmaken p«r Post wissel of in postzegels vóór 5 Janu ari) zullende anders daarover met 5 cents verhooging per post worden beschikt. Postwi ssels voor dat doel behoeven slechts met een zegel van 21/» Ct. beplakt te worden. Aan onze abonné's in AME- RIKA wordt beleefd verzocht 't verschuldigde abonnementsgeld te wil len overmaken. DE UITGEVERS. De tgd staat niet stil. Dagen, weken, maanden, jaren vliegen snel voorbij en men zou zulks niet eens merken, als niet min of meer belangrijke periodiek weder- keerende momenten, bij wijze van paaltjes, onzen levensweg in brokken sneden, om ons even gelegenheid te geven tot bezin ning te komen Eén van die momenten is zeker wel het tijdstip, als een oudjaar verdwijnt en een nieuw verschijnt. Het is een van die oogenblikken in het leven, dat men behoefte gevoelt, om terug te zien op het afgelegde levenspad en een blik te werpen in de onbekende toekomst. Weinigen zullen voorzeker aan dien drang weerstand kunnen bieden en als zij in den familiekring terugblikken op het jaar. dat achter hen ligt, dan kan het niet anders, of de herinneringen en gewaarwordingen zijn zeer onderscheiden. Hier genoot inen voorspoed en welvaart, daar werd men achtervolgd door teleurstelling en rampen, ginds vlood het leven als een kabbelend beekje. De een heeft dus reden tot dank baarheid, de andere kan niet anders dan een klaagtoon aanheffen over teleurgestelde illusies en mislukte ondernemingen. Gelukkig hij, die de goede gaven der aarde op prijs stelt en waardeert; niet minder gelukkig noemen we hem, die zich door het leed niet al te zeer laat neder- drukkeu, maar de kracht bezit fier en moedig den tocht door het leven voort te zetten en acht slaat op zjjn eigen tekort komingen. Wenden wij den blik op de wereld rondom ons en overzien we bij vogelvlucht de tooneelen, die het nu geëindigde jaar ons te aanschouwen gaf, dan worden we weemoedig gestemd en beginnen we haast te twijfelen of de schoone kerstprofetie van „Vrede op aarde'' wel ooit in ver vulling zal komen, want een jaar van strijd en onrust ligt achter ons, een jaar, waarin de kanonnen en geweren dood en verderf spuwden, waarin de uitvindingen der weten schap meer dan ooit te voren dienstbaar werden gemaakt op het menschenmoorden. Met afschuw wenden we ons oog af van die oorlogsgruwelen in Ooat-Azië bedreven. Het was dan ook een welkome tijding, toen het bericht tot ons kwam, dat op 1 September, na een verwoeden stryd van bijna anderhalf jaar, te Portsmouth in de Vereenigde Staten, door bemiddeling van President Roosevelt, het vredestractaat tusschen Japan en Rusland werd gesloten. De vrede was alzoo tot stand gekomen, waardoor Japan zijn gebied zag uitgebreid en zjjn invloed toegenomen, ten koste van een aanzienlijke schuldenlast, terwijl het nog een tijdlang met binnenlaudsche on lusten te kampen had. Ook Rusland had nu vredenaar buiten, maar naar binnen stond het voor een nog heftiger en moeielijker strijd. Het volk was tegen de regeering in opstand gekomen, dat zelfde volk, hetwelk eeuwen lang geduldig door knoet en verbanning op tirannieke wijze bestuurd was geworden, verlangde politieke vrijheden en rechten. Deze eisch heeft reeds stroomen bloeds gekost, en al is de macht van den Czaar een gevoeligen knak toegebracht, het einde van de revo lutie is nog niet te overzien en wie weet hoeveel jammer en ellende deze worsteling nog na zich zal sleepen. Maar ook in verschillende andere landen was het verre van rustig. In Skandinavië kwam het tot een botsingde Noren konden niet langer de overheersching van Zweden verdragen, verklaarden dat de vorst van Zweden opgehouden had Koning van Noor- weg n te zijn en riepen een Deenschen prins op den Noorschen troon. Gelukkig had deze revolutionnaire daad zonder bloed vergieten plaats. In Frankrijk heerschte voortdurend een zekere spanning tusschen de verschillende politieke partijen over de scheiding van kerk en staat, terwijl een geschil met Duitschland over de Marok- kaansche kwestie veel zorg baarde. In Oostenrijk werd met stijgende woede om nationale en sociale rechten gestreden en wist het arbeidende volk het algemeen kiesrecht af te dwi: gen. Aan de Bosporus staan de gecoaliseerde mogendheden tegen over den Turkschen Sultan en trachten paal en perk te stellen aan zijn -chandelpke regeering. Bijna overal dus strijd en tweespalt in het jaar, dat achter ons ligt. En hoe was het in ons vaderland Geen schokkende gebeurtenissen zijn daar voor gevallen, geen wapengekletter is er gehoord, maar toch was ook hier een tooneel van strijd. We denken daarbij terug aan de dagen van Juni, aan den strijd bjj den stembus. Hoeveel scherpe woorden zijn er in die dagen niet gesproken en ge schreven. Hoe fel werd aan de eene zpde het ministerie bestreden, hoe krachtig het aan de andere zpde verdedigdDe tot standkoming van de wetten *ot herziening der bestaande wet op het hooger onderwijs en tot aanvulling van de wet op het lager onderwijs was in hoofdzaak de oorzaak van dien vinnigen strijd. Door de uitspraak der kiezers viel het christelijk bewind en een concentrutiekabinet, samengesteld uit vrijzinnig-democraten en liberalen, trad er voor in de plaats. Wij wenschen dat dit ministerie gelegenheid heeft met kracht te arbeiden aan economische en sociale her vormingen, opdat de volkswelvaart ver- meerdere en ons land vooruitga op de baan van ontwikkeling en beschaving. Behalve dezen politieken strpd hadden we ook een strijd met de wapenen in Indië. Naar de Gaioelanden en naar Boni werden expeditiën uitgezonden, om ons gezag tegen enkele inlandsche vorsten te handhaven en te bevestigen. De kracht onzer wapenen mocht zegevieren, waarbij het echter te betreuren valt, dat zulks alleen ten koste van vele menschenlevens kon geschieden. Wanneer we nu al het opjesomde te zanicn vatten, dan komen we zeker tot de erkentenis, dat 1905 een merkwaardig jaar is in de wereldgeschiedenis en de historie schrijver het als een noodlotsjaar zal boek staven. En zoo staan we nu aan het begin van een nieuwjaar, met de vragen op de lippen En gij, geheimzinnige totkomst, wat zult gij opleveren? Wat staat er in 1906 te wachten voor de wereld, voor de maat schappij, voor ons huisgezin? Zal de oorlogslakkel dit .jaar wederom veel ellende aanbrengen, of zal de eugel des vredes zijn zegeningen verspreiden Zal de strijd tusschen kapitaal en arbeid aanleiding geven tot rustverstoringen Zal het leven van ons en de onzen voorspoedig, of zullen ziekte en dood ons deel zjjn V Zullen onze wenschen en verwachtingen vervuld of verjjdold worden zoo gaarne ontvingen we op deze en dergelpke vragen antwoord, maar helaas! niemand kan ons die geven. Met een ondoorzichtbaar gordyn is de toekomst voor het inenschenoog verborgen. We moeten wachten en berus ten. Wanneer we dm elkauder over en weer op dezen dag „veel heil en zegen" wenschen, laten we dan toonen, dat het ernsrig gemeend is. Men zegt wel eens: wij, meuschen, kunnen niets dan wenschen, maar dit is niet geheel juist. We kunnen zelve veel aan de vervuiling dier wenschen doen, men kan elkander vriendelijkheden bewyzen, in dagen van voorspoed deelen in de vreugde, in tyden van beproeving met raad en daad bjjstaan, in één woord, elkanders lasten en'lusten helpen dragen. Doen wjj dit allen in den kring, waarin wij geplaatst zyn, dan zal het voorze -er niet aan heil en zegen ontbreken en 19U6 voor U een gelukkig jaar zjjn. JAARWISSELING. Jaren gaan en jaren komen, Thans breekt er een nieuw weer aan. Iu den donkeren nacht der tjjden, Moest er weer een ondergaan. Ieder jaar zegt ons bjj 't scheiden Ernst is 't leven.* Uit bedacht, Eiken dag aan ons gegeven, En bet goede alleen volbracht I Al het wenschen, al bet hopen, Zonder meer, is jjdelheid. Slechts door werken, denken, leeren, Wordt ons beter lot bereid. Als de nieuwe jaarkring aanlicht, Dan blijmoedig maar elkaar, Vriendeljja den groet gegeven «Zegen in het nieuwe jaar I' Maar die ernstig dit bedoelen, Staan elkaar in liei en leed Trouw ter zjjde in het leven, Steeds tot hulp en steun gereed. Laat ons zoo (ot zegen werken, ln ons huis en overal Onbekommerd wat de tjjd ons In de tcekomst baren zal. W. M. Ts. Nieuwsberichten. L. J. Veltman. De heer L. J. Veltmau, oud-tooneel- speler, vierde Vrjjdag zgn 88 ten verjaar dag. Alleu, die zich den grooten tooneel- speler en edelen vriend herinneren, zullen hem zeker nog eeniga gelukkige jaren in zgn familiekring toewenachen. Postdiefstal. De vorige week is te Amsterdam gear resteerd de conducteur der brievenmalen R. als verdacht van diefstallen van ver schillende voorwerpen, welke aan de zorg der Nederlandsche postergen waren toe vertrouwd. Reeds zéér lang rustte op R. de ver denking, dat hg zich aan oneerlgke practgken schuldig maakte, doch tot dusver was het niet gelakt, bewgzen tegen hem in te brengen. Onlangs werd op de ljjo Emmerik msterdam een aantal buitenlandsche gelds waardige papieren vermist. De verdenking viel op R. en terwjjl deze afwezig was, werd in zgn woning hier ter stede huis zoeking gedaan. Aanvankelijk vond de politie niets. Iu een kastje trof men echter ten slotte o m. een naaldenkoker aan, op zich zelf een onschuldig voorwerp. Doch wat bleek? Op een Igst van vei miste voor werpen ter verzending aan de post toe vertrouwd, kwam eveueens een naalden koker voor. In hel kastje vond de politie verder een aantal beleenöriefjes van horloges. R. werd denzelfden dag bjj zgn terug komst te Amsterdam gearresteerd eu bekende zich aan diefstal te hebben schuldig gemaakt. In zjjn taseh werd een en ander gevonden, dat eveneens zeer waarschnnlnk van diefstal afkomstig was. (N. r. N.) Een misdaad 7 Uit den grooten vgver van het Vondel park vóór den Koninginneweg bjj het Willemspark ter Amsterdam is het ljjk opgehaald van een nachtwaker. Daar de man sinds den 2en Kerstdag werd vermist, vermoedt men, dat hem Dinsdagavond het ongeluk overkomen is. Er loopeu geruchten, dat hg eenige verdachte lieden achtet- volgde, van welke hg 'l slachtoffer zou zgn geworden. Het Igk droeg sporen van geweld, het horloge was van den ketting gerukt, 6dz. Door zich met beide handen krampachtig vast te houden aan een paaltje, dat aan den walkant stond, heeft de dren keling getracht zich boven water te houden, docb het hout bleek niet sterk genoeg en is afgebrokkeld. De handen van den doode hielden het nog steeds omklemd. Of hier inderdaad aan misdaad gedacht moet worden, of dat de man, door den mist misleid, te water geraakte, kun voor- loopig niet uitgemaakt worden. (»tiet Volk*). Een bankzwendel. Het N. v. d. D. meldt, ditt de justitie bevel heeft gegeven tot aanhouding van den lieer J. J. Ie Fèvre de Monligny en den heer jbr. Th. A. O. de Geer, belden directeur der Hollandscbe Hypotheekbank, de eerste ook van de Mjj. v. Zekerhei iestelling van Amb tenuren. Geen van beiden werden meer aan hunne woningen aangetroffen. De laatste is echter wel in stad en de eerste kwam Vrijdagavond laat uit Purjjs in stad en stelde zich in banden der justitie. Het Hbid. vermeldt het gerucht, dat de verduistering niet minder dan millioen gulden (alleen aan kasgeldzou bedragen. Daartegenover zou aan beide m*alscbappjjeD een aandeelen- en reserve-kapitaal van 7 millioen gulden eluan. Toch schjjnt bet blad uict geheel gerust te zjjn en schrijft bjjv. over de Hypotheek bank «Bjj een uitstaand bedrag van f 37 millioen pandbrieven, zou er al ondenkbaar veel moeten verloren zjjn, voordat een noe menswaardig percentage van dit bedrag ver loren kan g'-acht worden.' Het schjjnt dus toch mogeljjk dal de pandbrieihouders zouden moeten bloeden. Het blad tracht de menscben nu te troosten dut de juBlitie wel zal zorgen dat de schul digen gestraft worden. Daarmee hebben echter aandeelhouders en pandbrieihouders hun duiten niet terug. Het zou vrjj wal meer geruststelling geven, als de commissarissen der beide vennootschappen verklaarden, voor do geleden schade zich mot hun vermogen verantwoordelijk te stellen. De N. Kolt. Cl weel te melden dat de «Zekerheidstelling* het meest benadeeld is en terwijl het Hbid. vertelde dat de heer Le Fèvre de MoDtigny sich vrijwillig in han den der justitie heeft gesteld, zegt de N. Kolt. Ct., dat hij door een inspecteur van politie aan het station werd opgewacht en dat deze met hem aar de gevangenis reed. Het verhoor, dat den heer Le Fèvre de Mon igny werd afgenomen heoit tot resultaat gehad, dat de beer De Monligny een beken tenis aflegde, die verwijzing van deze zaak naar de openbare terechtzitting mogelijk maakt. De heer De Monligny bljjll gedetineerd in het Huis van Bewaring. De Echo beeft geboord dat de verduistering aldus geschied zou zjjn, dal de heer le Fevre de Monligny de uitg»lotde hypotheekbank- brieven van de Holl. Hypotheekbank beleende, in plaats van se te vernietigen. Als directeur en als commissaris van ver schillende instellingen enz. had bij oen jaar- ljjksch inkomen van ongeveer f 50.000 Men meldt uit Hilversum Vrijdagavond laat vervoegde zich bjj den wachter van den overweg ouden Atners- foortschen weg van de lgn UtrechtHilversum ccn heer zonder hoed en met bebloed hoofd, die boweerde uit den trein te zjjn gevallen. Hjj vroeg of hem ook een rijtuig kon worden bezorgd ten einde hem naar zgn woning te brengen, waarop bjj naar een stalhouder werd verwezen. Hg vervolgde daarop zgn weg te voet. De conducteur van den laatsten trein UtrechtHilversum, miste bg aankomst te Hilversum een reiziger, waarop hg bg het onderzoek in een eerste klasse coupé een parapluie en een kaartje vond. Een ongeluk vermoedende, waarschuwde hg den chef, waar op deze de lgn liet inspecteeren en het ge beurde bg genoemden overwegwachtor ver nam. De politie, van het voorgevallene in kennis gesteld, vermoedde dadeljjk dat de reiziger niemand anders was dan jhr. De Geer, direc teur der Hollandsche Hypotheekbank te Am sterdam, die te Hilversum woonachtig is en, door uit den trein te springen, een arrestatie aan het station aldaar, waar inderdaad recher che zich bevond, wilde ontgaan. Op last van den commissaris van politie werd daarop aan de woning van jhr. De Geer op Lindenheuvel een onderzoek inge steld, waar bleek, dat jhr. De Geer inder daad gewond was, opgevende dat hg uit den trein was gevallen. Daar hg nu wegens de opgeloopen kwetsuren het bed moet houden, wordt bjj aldaar door de politie bewaakt. Jhr. de Geer mag de eerste dagen niet Vervoerd worden, daar hg een arm gebroken heeft, doch wordt in zjjn woning door de recherche bewaakt. Weerbaarheid. Hollandsche hebben we niet, wel Zwitserschei Vraag uw leverancier naar Nederlandsch maaksel. Onlangs vroeg iemand in een hekenden winkel van suikerwerken naar een pakje Nederlandsche chocolade. De winkelier kon den bezoeker daaraan niet helpen. Hg bad wel Zwitsersche, Fransche en Duitsohc, maar Nederlandsche niet; .och daar is bjj mijn clientèle zoo geen navraag na.' In den winkel, prijkte men met aankon digingen in allo talen, platen van Suchard, Velma, Gala-Peter, Menier en Slolwerck, maar de Nederlandsche chocolade-firma's, in het buitenland g>ëerd om de hoedanigheid van hun fabrikaatdaarnaar was bjj de Nederlandsche iclientélo' zoo geen navraag. Wjj beweren niet, dat de buitenlandsche chocolade-soorten minder good zjjn dan de o»ze, wellicht zjjn er enkele beter. Maar wjj moeten verzet aanteekenen tegen het sprookje, in .chocolade etende kriDgen* algemeen gang baar, dat alle buitenlandsche soorten per se beter souden zjjn dan de Nederlandsche. Ja, zjj zjjn over het algemeen wel duurder; dkt, en het deitig-doende buitenlandsche hoe danigheid Nu is chocolade tot zekere grens een ge not-middel, dat wjj hier bjj wjjzo van voor beeld aanvoerenmaar met noodzakeljjke en helangrjjke artikelen van dageljjksch gebruik gaat het dikwjjls evenzoo. De grondoorzaak is, dat wjj, Nederlanders, als het dete quaesties betreft ons nationaal gevoel op de rommel kamer bergen en een voorliefde tovnen voor opschriften en betitelingen in vreemde talen, vun artikelen die een uitheemsch gewaad dragen, voor alles wat van over de grenzen tot ons komt. Wjj vinden dat deftig. Dit gebonden (latent) Nederlandsch Natio- naliteits-gevoel, baart den Nrderlandschcn ondernemingsgeest de grootste moeilijkheden het onthoudt de Nederlandsche njjverheid en den Nederlandschen handel outzagljjko voor deden. Het Nederlandsche volk wordt hier door het Nederlandsche volk achteruitgezet en benadeeld. Zoo ergens, dan zou echter juist hier Mul- tatulis woord: .Alles is in alles* toepasse lijk zjjn. Om weer tot de chocolade terug le koeren. De voorname grondstoffen bg de bereiding van chocolade zjjn cacao-boonen en suiker. Cacao wordt in de Nederlandsche kolonie Suriname verbouwd, suiker op hot Neder landsche eiland Java. Als de Nederlandsche* chocolade-verbruikers aan hun leverancier Nederlandsche* chocolade vragen, wordt de Nederlandsche' chocolade-indnstrie op na tuurlijke, gezonde wjjze beschermd. Wat do betrokken indastricelon in staat tal stellen en aanmoedigen het beste tegen den gering- sten prgs te leveren. Deze industrie zal bloeien on zich uitbreiden. Vragen nu de .Nederlandsche* chocolade-fabrikanten op grond van hetzelfde nationaal beginsel, waar mogelijk, sniker en cacao uit «Nederlandsche* Koloniën, terwjjl men sjjn best doet deze producten in de eerste plaats door .Neder landsche- schepen ts doen aanvoeren, dan kan dit beginsel van «Nationaal wederkoerig dienstbetoon", door iedereen in eigen kring toegepast, een ideaal middel van bescherming niet van Staatswege vormen. Een decgelgke wederkecrige, vrijwillige Nationale bescherming is een bewijs van levenskracht der gemeenschap. Zfi sal zich uiten in bloei en welvaart op schier elk gebied. Elk afnemer sal nit sichzelf het beste beentje voorzetten, want aan do grenzen blyft steeds de buitenlandsche mededinging d-cigen, die vrg toega g heeft. Die dreigende mededinging zal den fabrikant wakker houden, terwgl hg hij bescherming van Staatswege daarentegen zal indutten als de langstaarten achter hun Chinee-chen muur. W ij bednelpn met het hierboven aangehaalde voorbeeld uit de cacao ngverheid natuurlgk niet een door dik en dun eischen van Nederlandsche grondstoffen en fabrikanten. Groothandelaren en verbruikers moeten Nederlandsch gaan vragen waar dit oven goed en niet duurder is dan Buitenlandsch. Maar elk afnemer eische, bjj wjj se van proef, van zjjn leverancier in de eerste plaats Nederlandsch maaksel dan zal het aantal Nederla> dsche artikelen, dat even goed en niet duurder ia, zich wel nitbreidoo. Deo Nederlandschen leverancier moet geleerd worden om, als men in een winkel naar iets vraagt, niet in de eerste plaaU iets buiten landsch op den to nbank te leggen en slechts op bjjzonder verlangen uit een of ander bescheiden hoekje het Nederlandsch brocdor- product te voorschijn te halen. Hij mout gaan gevoelen, dat hjj door die buitenlandsche bevoorrechting, niet alleen zichzelf, maar ook zgn landgonooten benadeeld. Do schuld ligt hier bg het publiek en bg den fabrikant. Laat het eerste oons in principe vragen«Nederlandsch fabrikaat als 't u blieft'. Wat door het buitenland beter en goedkooper te leveren is zal stand houden, maar de meerdere afneming van gelijkwaardig en even duur Nedor'andsch fabrikaat zal de Nederlander na eenigun tijd direct of indirect in zgn zak voelen door toenemenden bloei en meerdere welvaart. Hoe weinigen om nog enkele voorbeel den te noemen denken er aan zich bg het aanschaffen van een rgwiel, eens te over tuigen, dat het Nederlandsch fabrikaat even goed en niet dunrder is dan wat op dit gi-bied bg wagon-ladingen ons land binnen stroomt. Zoogenaamd Jaeger-wol wordt hier te lande en in onze Koloniën algemeen gedragon. Door don grooten brand te Vriezen veen is onlangs de aandacht gevallen op de fabriek vun natuur-wollen ondergoederen der firma Janson en Tilanus aldaar. Haar fabrikaat en dat van haar Nederlandsche zuaterfirma's doet noch in hoedanigheid noch in prijs onder voor de buitenlandsche fabrikaten. Maar als alle Nederlanders hier te lande en in onse Koloniën, die wollen ondergoed dragen, daar voor een Nederlandsch fabrikaat gebruikten, dan zou men verbaasd staan over het stjjgend aantal zusterfabrikanten van Jansen en Tilanus, die ieder honderde handen werk zouden geven. Men neme eens bjj wjjze van proef, dat Jheger-goed van Nederlandsch fabrikaat om eens le zien wat de Nederlandsche industrie kan FEUILLETON. Vrjj bewerkt door AMO. 9) «Je vergeet één ding, Johannes Zjj be mint mjj niet, maar wel een ander. Ik was een dwaas, toen ik mjj inboeldde dat haar vriendschap liefdo washaar voorkeur voor mjj hield ik voor een onbewuste uiting van dezelfde liefde, die mjjn hart naar haar trok. En het was niet anders dan het genoegen van mgn gezelschap en mjju vriendschap door haar vriendelijkheid wilde zjj alleen toonen, dat zjj die op prijs stelde. En ik ik had mjjn hartebloed willen geven ik maar het diont nergens toe er nog ver der over te spreken. Ik moot mjj nu zonder haar inrichten Het is jammer, ik heb zoo'n lieve woning, aan den voet van de bouwval van hot oude •lot, omgeven door hooge beuken, een ge zellig neztje voor een jong paar. Die laatste woorden trokken Vliebig's aan dacht. Hoe beetje woonplaats?* «Coldewilz I «Wat? Col dovitz riep hjj. «Jongen, dat is ook het doel van mjjn reis.* «Wilde jjj mjj dan gaan opzoeken En zeg je dat nn eerst?' «Helaas, dat is niet zoo waarde Lutz I Luister, dan zal ik je vertellen wat mjj daarheen voert.* En Vliebig vertelde, zonder dat zjjn vriend hem mot een enkel woord in de rede viel- Wanneer hjj wat opmerkzamer was geweest, zou hjj zeker de vreeseljjke uitwerking van zjjn woorden bespeurd hebben. Nu sprak hjj echter onbedwongen voort. Alles wat hjj zoide, getuigde van zjjn liefde voor Dura, van het geluk dat hjj hoopte te verwerven. Maar toen hjj uitgesproken was en Lutz weer aankeek, ontstelde hjj toch. •Wat scheelt je?* «Niets niemendal. Maak je maar niet be zorgd. Ik denk nog te veel aan het blauwtje dat ik goloopen heb. Wil je me helpen bjj mjjn onderzoek in Coldewitz •Ja wel zekerik woon er nog wel niet lang, maar toch zal ik je van dienst kunnen zjjn*. Na deze woorden ging Lutz aan de andere zgde van den canapé bjj het portier zitten en staardo naar buiten. Hjj was ten doode toe bedroefd, als had men zjjn hart uit zgn lichaam gerukt om hem zoo te laten dood bloeden. Waarom had hjj zjjn geluk ook niet vroeger verzekerd. En dat het nu juist Johannes moest zjjn, die hom de geliefde ontroofde Tegen zgn vriend kon en wilde lig niet om haar strgden, en dat juist smartte hem het meest. Hoeveel hjj van Johannes hield, bleek wel hieruit, dat hjj hem volstrekt niet wilde laten bemerken, hoeveel hjj om hem leed neen, nooit zon hjj hem zeggen, dat hjj deze minnepijn om zijnentwille ver- droeg. Johannes merkte den strgd in het binnenste van zjjn vriend .wel op, maar dat bleeke gelaat en het zenuwachtige trillen dier lippen die nu en dan op elkaar werden geperst, schreef hjj toe aan de ondervonden teleur stelling. Meer dan eens lag hem een troostend woord op de lippen, maar telkens sprak hjj dat woord niet uithjj begreep dat Lutz den strijd in zjjn binnenste wilde uitvechten, en hjj eerbiedigde dat besluit. Nadat er echter al meer dan een uur ver- loopen wus en Lutz maar steeds bleef zwjj- gon, stond Johannes op, naderde zjjn vriend en legde hem vertrouweljjk de hand op den schouder. Wollin verdroeg die vertrouwelijk heid, ofschoon zjjn hart er door gepijnigd werd. Toen Johannes echter zeideGooi je selven niet weg mjjn jongen. Er zjja nog andere en betere meisjes dan dat ééne dat je waarde miskent I* toen keek hjj den candidaal met bliksemende oogen aan. Bljjk- baar lag hem een driftig antwoord op de lippen, maar hjj was zich zeiven zoover meester, dat hjj een beetje misnoegd vroeg Hoe zou je het vinden, als ik je bjj een dergcljjke gelegenheid ook zoo iets zeide?* «Ik meende het toch goed. Met die eenvoudige woorden ging Johan nes weer op zjjn oude plaats zitten. Kort voordat zjj in een anderen trein moesten overstappen, stak Lutz hem met de oude vriendelijkheid de hand toe en zeide «Je moet maar niet boos op mjj wezen, Jo hannes ik moet me eerst een beetje over den eersten indruk heenzettten.* «Natuurlgk mgn jongen, dat spreekt van zelt Zjj schenen nu weder op dreef te komen en wisselden geen woord meer over die zaak. Doch ieder hield zich met zjjn eigen ge dachten bezig en daardoor werd er niet veel gesproken. Eerst laat in don namiddag kwamen zjj na Telerlei oponthoud te Coldewitz aan. Lutz nam zjjn vriend mee naar zjjn woning, en nadat zjj zich wat hadden verfrischt, bracht hg hem bjj den burgemeester, een weJge- stelden boer, wiens dikke gouden horloge ketting bewjjs leverde van zjjn rjjkdom. De man lachte ietwat spottend toen Vliebig hem vroeg naar do nalatenschap van Mielo's tante. De candidaat kon den naam der over leden vrouw niet opgeven, dat maakte hot onderzoek minder geraakkeljjk. Er warci. echter in Coldewitz sedert de laauue drie jaren slechts weinig meuschen gestorven die lachende erfgenamen hadden achtergelaten, zoodat men het spoedig eens was, wie de bedoelde tante moest geweest zgn En het was zooals Johannes Vliebig reeds had ver moed de nalatenschap dier tante, do be roemde druk besproken erfenis had na ver koop van alle meubeltjes on kleoren der overledene, slechts weinig meer dan twee honderd mark bedragen. Dat bedrag was nog veel geringer dan Vliebig had gedacht; doch de burgemeester gaf hem inzage van de akten, welke daaromtrent zekerheid ver schaften. Tweehonderd mark 1 Het was bjjna drie jaar geleden dat de houtvester zich dood schoot. Wanneer Miele werkelijk onschuldig wss aan het verdwgnen van het gold, hoe was het dan mogoljjk dat die kleioe erfenis bjj zulk een verkwistende levenswjjze zoo langen tjjd toereikend kon wezen Vliebig las de akten aandachtig. Daar viel zjjn oog op het laatste gedeelte: .Do erfenis werd heden uitbetaald aan den eenen wettigen erfgenaam, Albin Miele, boschwachter te X* en nu volgden de datum benevens do hand- teckeningen. Zei Miele, dat hjj uit X was?* •Ja! Wjj vroegen daar niet verder naar, omdat zjjn familiepapieren in orde waren' Kwam de man hier met den trein aan «Don spoorweg hebben wjj hier pas een jaar,* antwoordde de burgemeoster lachend. Neon, de gelukkige erlgenaam reisde por extra-post. Hjj zag er ook volstrekt niet uit, of hjj om die tweehonderd mark verlegen was. Hjj liet een liedje op d-n hoorn Mazen en hiohl de postiljon den geheclen dag vrjj. Hg kwam dan ook fijn voor den dag in een heel mooi, nieuw pak met een wandelstok en een jagershoed mot hanoveer. Hjj had dan ook het genoegen, dat de straatjongens hem naliepen en all« meisjes het betreurden, dat hjj al getrouwd was. Er komt niet dik wjjls op die manier wat afwisseling in de eentonigheid van ons dorpje. En daarbjj had die oude tante zich zelve het noodige onthouden om maar te sparenzjj leefde als een bedelaarster en werkte zoolang haar krachten het toelieten, alles voor haar jongen, zooals zjj het noemde. Zjj had hem ten doop gehouden.* Terwjjl do goede man zoo aan de praat was, had Vliebig tjjd om de zaak te over leggen. Het kwam alle* zoo precies uit, dat het hem bjjna speet, dat hjj zonder strjjd tol zjjn doel was geraakt. Hjj behoefde nu slechts naar huis terug te koeren en den boschwachter van zjjn misdaad te overtuigen. Naar huis! In zjjn gedachten ziet hjj het lieve huisje van Miele slaan, mot die bleeke, afgetobde vrouw cr voor zittende, zooals hjj haar het laatst had gezien. Hg voelde weer dien eigenaardigen blik op sich rusten vol aDgst en toch vol vertrouwen, ameekend en afwerend tegeljjk. En toen schoot hem doze gedachte te binnen.Ginds wilt gjj vrede brengen, en hier verstoort gjj het geluk van een huisgezin, maakt onschuldigen ongelukkig en brandmerkt hen met het Kaiusteeken, dat hun levenslang zal bjjbljjven Maar leed zjjn gelietde Dor» dan niet? Was zjj dan ook niet onschuldig Zjj lag hem het naast aan het hartzjj leed onschuldig, omds^ ook haar vader zonder schuld geweest was.— Het angstzweet kwam den candidaat op het voorhoofd. Zjjn streven om Dora tegen over de geheele wereld weder in eere te horstellen, had hem alle andere goduchten ter zijde laten zotten. Doch nu stond hjj tusschen (wee vuren. Hjj wist wel, dat hjj op hot beslissende oogonbük niet sou twijfe len maar die vreemdo blik van de vrouw des boschwachters kon hjj maar niet uit zjjn gedachten bmncn. De burgemeester kuchte zeer hoorbaar, en Johannes keek op. als iemand, die uit oon ona-ngenamen droom ontwaakt. Neem mjj niet kwaljjk* stotterde hjj. «Ik was met mjjn gedachten van hier.* Dat bemerkte ik. Ge hebt zeker wel een bjjzondere reden om hier te komen onder zoeken,* sprak de ander met een nieuws gierigen blik. Dat is ook werkeljjk soomaar, omdat het een bjjzondere reden ia. moet ik er over zwijgen. Mjjn vriend zal u allee wel Tor tellen, zoodra de zaak beslist is.* Van de zjjde des burgemeesters was het afscheid niet soo vriendoljjk als de ontvangst. Hjj had gehoopt een pikant nieuwtje te ver nemen, om het 's avonds aan de biertafel in de dorpssociëteit te kunnen uitkramon. En dat liep nu mis. In gepeins verdiept keerde Vliebig terug naar de woning van den dokter, die een flink voorzienen disch had laten gereedmaken. Lutz Wollin was nog niet geheel in sjjn ouden plooi, maar nn en dan kwam zjjn vrooljjke aard toch weer boven. Vliebig verhaalde hem sjjn wodervaren en zei ten slotte: «Het kan niet falen, dat de booswicht door de bewjjzen o-ertuigd wordt.* (Wordt vervolgd.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1906 | | pagina 1