KLEINE COURANT Vlsecgersst Blaadje voor Taxei, Winningen en Anna Pauiownam No. 3432. Zaterdag 6 Januari 1906 84ste Jaargang. Uitgevers: BERKHOUT Co., te HELDER. Nieuwstijdingen. Bureau: Spoorstraat. Telef. 59. »- Bureau: Kenlngstr. 29. luterc.-Telef. 50. Atoonnemont Vliegend Blaadje p. Sm. 50 ct.,fr.p. post 75 et., Boitenl. f 1.25 d i Zondagsblad 37145 »0.75 i Modeblad 55 80 0 90 f Mnzik. Bloemlezing »»»60»>»»85» 0.90 Voor 't Buitenland bjj rooroitbetaling. VERSCHIJNT DINSDAG- EN VRIJDAGMIDDAG. Bureaux: Spoorstraat en Koningstraat. Aavertentlö» van 1 tot 4 regelt .25 Ceot. Kik* regel meer0» 4 maal geplaatst, 1 maal gratis. Bewjja-exemplaar 2'/, Ct. Vignetten en groote lettere worden naar plaatsruimte berekend. Advertentiën moeten uiterlijk des DINSDAGS- en VRIJDAGSMORGENS voor 10 uur aan de Bureaux bezorgd zyn. Uit het Buitenland. Het is der Russische regeering gelukt den opstand in Moskou volkomen te onderdrukken. Reuter meldde onder dagteekening van 1 Januari dat volgens de Peteraburgache Tule- graafagentuur de orde te Moekou geheel hor- steld was, dat een groot aantal opstandelin gen gedood en gewond werd en de overigen zich onvoorwaardelijk hebbon overgegeven. Do berichten der laatste dagen deden dezen afloop vermoeden. Do regeering had de zeker heid van do trouw der troepen, waardoor zy met kracht kon optreden en de revolutionnaire beweging miste den steun van de groote meerderheid des volks en werd zelfs afge keurd door den socialistischen leider Plekhanof. Zeven dagen lang hebben de straatgevechten met hnane verschrikkelijke gevolgen geduurd, maar toon waren ook de hulpmiddelen voor het grootste deel uitgeput. Dit laatste is ook van gewicht voor den opstand in de andere van Rusland, want waar het revoluti- comité geen hulp en steun kan ver is het te voorzien, dat ook daar na dagen de muiters het hoofd in den schoot zullen moeten leggen. In zekeren zin hebben de revolntionnairen in Moskou der regeering een dienst bewezen. Zjj hebben deze de gelegenheid gegeven te laten zien d.t <a. het noodig blijkt, met krachtige hand kan optreden en op de trouw van het leger kan rekenen. Wat de muiterij onder de troepen betreft, waarvan wjj herhaalde malen melding maakten, deze was wel een paar maal ernstig, maar de nadere gegevens, die w(j thans hebben, doen duideljjk zien, dat die berichten sterk opgeblazen waren. Dnidelyk is aan het licht gekomen dat do grieven, die bjj de troepen bestonden, hoofd zakelijk hun grond vonden in de slechte legerverzorging en do slechte leger verpleging. Sedert enkele verbeteringen, ook wat do voeding en kleeding betreft, zyn ingevoerd en verbetering der financieele positie van den soldaat in 't vooruitzicht gesteld is, is de geest veel verbeterd. De regeoring kan nn haar kracht concen- treeren om de revolutionnaire woelingen in de Oostzee-provinciën, den Kaukasus en in het Oeral-gebied te onderdrukken. En thans nu, de regeering meester is van den toestand en de medewerking heeft van de Zemstvo-party en de gematigd vooruit- ■trevenden, is het zaak voor haar die mede werking op prys te stellen en zonder dralen de lang beloofde hervormingen werkelyk en zonder terughoudendheid ten uitvoer te leggen. Want zoolang hare meerderheid zich alleen kan handhaven door geweld van wapenen, aal zjj niet dnurzaam blyken en het vuur der ontevredenheid blijven smenlen om te oeniger tyd weer uit te slaan. Bljjkt de ernst van haren kant om te geven wat gevraagd wordt en wat zy in de gegeven omstandigheden geven kan, dan is het te verwachten dat eene nieuwe revolutie door den goeden geest, die heerschen gaat onder de burgery, voor langen tyd onmogelijk en onnoodig zal blyken. Te Petersbnrg verloopt de staking. Het aantal stakers wordt van daar opgegeven nog 2500 te bedragen. De arrestaties van werklieden en studenten duurt voort. Alle regeering8maatregelen zyn er op ingericht de social-revolutionnuire beweging t« beperken. Bjj keizerlijk beslnit zyn een aantal bepa lingen vastgesteld tot verzekering van bet normale verkeer op do spoorwegen. In bui- tengowone gevallen wordt de spoorweg onder •en bysonder comitë gesteld, waarvan de directeur van den spoorweg voorzitter is. Het niet opvolgen van do verordeningen van dit comité wordt strafbaar gesteld. Voorts kan het comité bijeenkomsten in het spoor wegdistrict verbieden, den verkoop van dag bladen verbieden, ambtenaren ontslaan en particulieren en ambtenaren verbannen. Zoodra de uitzonderingstoestand is ingetreden worden de vergrypen tegen de bevelen van dit comité door een krijgsraad berecht. In Riga was de staking bjj aankomst van den daarheen gezonden goavernenr-generaal geëindigd. 2 Januari kwam echter nog een botsing voor. Een bende van 300 gewapenden viel een aideeling dragonders aan, die dadeljjk met de wapens antwoordde en, toen zy ver sterking kreeg, de opstandelingen omsingelde en tot overgave van do wapens dwong. In den Oeral is ook verbetering in de toestand gekomen. Zoo wordt uit Jckatcrinenburg gemeld als een bewjja dat het vertrouwen der bevolking terugkeert, dat in den laatsten tyd op gevraagde gelden der banken langzamer hand weer worden teruggebracht. Uit Haspal wordt gemeld dat troepen revolutionnairen uit Lyftand gekomen de landstreek afloopen en de landgoederen verwoesten. Infanterie en kozakken zyn afgezonden om de bende te vervolgen. Wolfsburcau verneemt uit Warschau dat de algemeene staking daar blykbaar mislukt ia. In enkele kleine fabriokon wordt gewerkt en de arbeiders der groote fabrieken hebben het voornemen kenbaar gemaakt den arbeid weder op te nemen. De winkels en banken zyn geopend, do trams rjjden door de straten en de ambachtslieden werken weer. Sedert 81 December is bet spoorwegverkeer geregeld. De stad is kalm. HELDER, 5 Januari 1906. Door den Hoogen Baad werd in zjjne zitting van 11 dezer verworpen hel Cassatie-beroep vau een tapper te Helder, veroordeeld wegens het niet gesloten houden van de deur zgner tapperg, gedurende den openbaren godsdienstoefening op Zondag. De requirant had aangevoerd dat wel de buitendeur openstond, doch de deur van de gelagkamer gesloten was en dat het de bedoeling der Zondagswet zou zjjn de ▼oorbggangers geen blik te doen slaan in de gelagkamer. De H. E. overwoog intusschen, dat in de Zondagswet met de deuren der tappergen en herbergen niet bedoeld zjja de deuren der gelagkamer, doch de deuren die uit komen op de straat of den openbaren weg, en zulks niet in de eerste plaats om den voorbjjgaoger te beletten naar binnen te zien, doch om hem niet als bet ware uit te lokken en uit te noodigen de herberg binnen te treden. J.l. Woensdag waagden zich twee knapen op het nog zeer broze jjs in het Hel- dersche kanaal bjj de Postbrug, waar nog den vorigen dag een vaartuig was gepas seerd. Spoedig zakten zjj er door. De een wist nog den wal te bereiken,doch de andere zat tot aan zgn hals in het water, rustende nog op zgn armen. Een talrjjke menigte stond aan den wal. Niemand waagde het, zich te water te begeven, tot dat de matroos der marine L. W. Hoogwoud, van ür. Ma, Wachtschip, zich met een touw om het ljjf gebonden, trachtte den knaap te redden, wat hem ook mocht gelukken. Ware deze koene man niet tegenwoordig geweest, dan had de knaap zgn roekeloosheid met den dood moeten bekoopen, want het is geen kleinigheid om zich in het stinkende ka naal te water te begeven. Daar hoort bjj moed ook lust toe. Tweede Kamer. Begrafenis van Militairen. In overeenstemming met betgeen de nruister van marine bjj gelegenheid van de behandeling der begrooting voor 1904 beloofde, te zullen overwegen, heeft de tegenwoordige titularis, gemeenschappelijk met zjjn ambtgenooten van oorlog en van binnenlandsche zaken thans een wetsont werp ingediend, waarvan de strekking is, dat de ljjken van ouderofficiereu en min dere schepelingen op staatskosten zullen worden begraven, tenzjj nabestaanden of betrekkingen van den overledene (ofeenig kerkbestuur b.v.) in de begrafenis voor ziet, hetgeen op verzoek kan wordeu toe gestaan In zodanig geval kan zelfs door den Staat in de kosten worden bjjgedragen tot het bedrag, dat betaald zou zgn, in dien de Staat voor de begrafenis hadde gezorgd. Het Kamerlid voor Beverwijk, de heer W. C. Passtoors heeft zich op raad zjjaer geueesheeren, voor eenigen tgd aan zjjne werkzaamheden onttrokken om elders door rust zjja geschokte gezondheid te trachten te herstellen. De Oprechte Haarlemsche Courant. Op 8 Januari e.k. zal het 250 jaren zgn geleden sedert Abraham Casteleyn te Haarlem het eerste nummer uitgaf van de >Weeckelycke Courant van Europa», die eiken Zaterdag verscheen, en waarbjj hjj van 18 Juni af een Dinsdag-nummer voegde onder den naam van „Haerlemn Courant", vóór welken naam (tevens voor beide weeknummers) in 1664 het woord „Oprechte" werd geplaatst. In 1737 ging de courant over op Izaac en Johannes Enschedé. Met 1847 werd zjj een dagblad. In de Stads-editie van heden begint mr. Joh. Enschedé een reeks van losse aan- teekeningen over de geschiedenis der cou rant. Daaraan zjjn bovenstaande voorname dagteekeningen van haar leven ontleend. Het bankschandaal. Omtrent de verliezen, welke de beide maatschappjjen zouden hebben geleden, worden verschillende bedragen genoemd. Volgens schatting van personen, die op de hoogte kunnen zgn. zon een cjjfer van f 4.500.000 niet te laag zgn. Nog wordt medegedeeld De onregelma' igheden, door den heer Le Fèvre de Montigny gepleegd en die aan leiding hebben gegeven tot zjjn arrestatie, heeten te zgn het beleenen van uitgelote hypotheekbankbrieven iustede van ze te vernietigen. De lieer Le'Fèvre de Montigny had in verschillende verzekeringsmaatsc happjjen zittingbehalve mede-directeur van de Hollandsche Hypotheekbank en directeur van de Nederlandsche Maatschappy van Zekerheidsstelling van ambtenaren en be ambten, is hjj commissaris van de Herver- zekering-Meatschappjj „Cosmopolis", van „Vesta", Mg. van Levensverzekering van de Hollandsere Assurantie-Maatsohappjj en de Hollandsche Brand-Aasarantie-Sodnteit. Aaugaaude de redenen waarom jhr. De Geer uit d-n trein trachtte te springen, vernamen wjj, dat niet alleen de schaamte om op het station te Hilversum gearre steerd te worden hiertoe aanleiding gaf. Jhr. De Geer moet n.l. thuis papieren in zjjn bezit gehad hebben, waarvan de out- drkking door de politie op de reeds zoo treurige zaak een nog droeviger licht zou hebbeu doen schjjnen. Het Toornem n van jhr. De Geer was nu, om bedoelde pa pieren vóór de komst der politie te ver nietigen. Men beweert, dat hjj daarin ge slaagd is. Terwjjl de politie de voorzgde van de villa op „Lindeuheuvel" bewaakte, is het hem gelukt langs de achterzyJe in huis te komen. (Tel.) Te Delft is op een trein van de H. IJ. 8. M. geschoten, waardoor een ruit vau een coupé le klasse werd verbrgzeld. Niemand werd gewond. De dader is onbekend. Verleden week is te Huizen overleden de havenmeester J. Kos A.zn., 93 jaar oud. De heer Kos laat een aartsvader!jjke na komelingschap achter t. w. 15 kinderen en behuwdkinderen, 90 kleinkinderen, 136 achterkleinkinderen en 1 achter-achterklein kinderen. Te Apeldoorn heeft een vrouwenhater korten tgd heel wat onrust verwekt. 'm Avonds ging hjj eenzame buurten rond en wierp dan onopgemerkt naar vrouwen en meisjes met vitriool, waardoor meer malen huid of kleederen beschadigd werden Het individu is nu opgespoord en de zaak in handen der Zutphensche justitie. Overreden. Oudejaarsavond heeft te Udeu een ern stig ongeluk plaats gehad. De vrouw van den wachter Verkerk, dienstdoende aan een overweg, is door een sneltrein over reden. Vermoedeljjk heeft zjj de lgn willen oversteken om den sluitboom dicht te maken, is toen door den trein gegrepen, die haar vermorseide. Niemand was gr- tuige van dit ongeluk, toen de weg ge sloten bleef kreeg men argwaan, en wel dra vond men de bloedige overblijfselen van af de wachterwoning tot het station lagen links en rechts lichaamsdeelen ver spreid. Hoe gezellig een plattelandsvergadering kan zijn. Uit de voorgelezen notulen van de vo rige by>*eukoniat blykt, dat deze vergade ring roor de eerste maal geschorst weid »met het oog op de koffie". Toeu volgden belaugrjjke besluiten maar spoedig kwam toch de tweede schorsing »met het oog op de koffie". De koffie werd den heeren ingeschon ken door een jonge en bevallige verslag geefster van een plaatselijk blad. Dit is met in de notulen opgenomen, maar zou de schorsing and ars zeer verklaarbaar maken. De heer P. is over het voorgelezen» niet tevreden, wel naar 't schjjut over de koffie. Daar heeft de secretaris geschreven, dat het achtbare lid er op zou aangedron gen hebben, om de premie voor eene ver zekering van gemeenteambtenaren voor d« eene helft te laten betalen door de ge meente en voor de andere helft door de betrokken personen. De heer P. verzekert echter juist het tegenovergestelde te heb ben gezegd, n.l. dat de eene hellt door de betiokken personen en de andere door de gemeente zou wordan betaaldHjj ver langt wjjzigiDg van de notulen hetgeen geschiedt. Later doet de heer P. een voorstel om trent genoemde verzekering. Zgne toelich ting begint hg met te zeggen, dat hg niet juist weet hoe de zaak in eikaar zit. Een wethouder sluit zich hierbjj aan. Het voor- s el wordt aangenomen. En nu de koffie in deze vergadering V Helaas l de damesbediening" ontbrak. (N. v. d- D.) Uit Maastricht meldt men Op Oudejaarsdag had alhier de plechtige ontbinding plaats van de dieustdoende sckutterg. Om twaalf uur haddeo zich de geuoodigde autoriteiten en andere belang stellenden verzameld in hut gebouw der voormalige Dominicaner kerk, waar eene eere-compagnie schutters met vaandel, muzikanten en tamboers was opgesteld. Nadat inspectie over den troep was ge houden en het eereteeken voor langjarigen dienst aan een korporaal en een muzikant was uitgereikt, begon het défilé, waarna de majoorcommandant Schaepkens eene toespraak hield, waarin hjj allen gedacht, die zich op de ejne of andere wjjze jegens de schu'.terjj verdieustelgk gemaaakt had den. Vervolgens werd afscheid van het vaandel genomen, dat den burgemeester werd overgegeven, om in een der lokalen van 't stadhuis bewaard te worden. De burgemeester bedankte den majoor commandant voor alles wat hg voor de schutterjj gedaan had en roemde vooral den goeden geest, die by officieren manschappen beeft voorgezeten. Naafloop der plechtigheid werd van den troep 't vaandel eer. kiekje genomen. Een gevreeedtj ziekte. De hoofdinspecteurs van de Volksgi zondheid hebben de vorige maand aao de geneeskundigen in hc.n provinciën, op uitnoodigiug van den Centralen Gezond heidsraad, een rondschrgven gericht, naar aanleiding van bet onlangs te En-chede waargenomen geval van >meuiugituc*r- chrospinalis epidemicaa, de gevaarljjke ziekte welke in Duitschlaud >Genickstarre< genoemd wordt. Daarin wordt in hoof 1- znak gewezen op het gewicht van een slordige diagnose en me Jegrd-eld dat prof. 8pronk te Utrecht zich bereid heeft ver klaard het door punctie verkregen vocht te onderzo ken en dat een van 's hoog leeraars adsi-teut a beschikbaar zal zgn tot verleunen van bystaud by het ver richten der punctie. Voor elk onderzoek kan men zich, liefst telegraphisch, wenden tot den medischen inspecteur vau da Volksgezondheid. Er wordt uog op ge- wezen, dat verdachte gevallijn zich kunnen ▼oordoen b,j een epidemie van schjjnbaar onschuldige verkoudheden, waarbg het dan wenscheljjk kan zgn de stoffen uit de neuskeelholte bacteriologisch te doen on derzoeken. Een kranige redding. Den laateten dag des jaars liep in de Hamborger haven de Duitsche stoomer Prosper", kapitein Steinorth, binuen met san boord de bemanning van het benoor den Amelaud gezonken Nederlandsche tjalkschip Nieuwe Zorg", waarover in ons blad van Dinsdag reeds een en ander is medegedeeld. Die bemanning bestood uit den schipper, diens zoon, twee dochteis en een koksmaat. De redding dezer land- genooten door de Duitsche zeelieden was een buitengewoon kranige daad, waarvoor den Duitscbers alle eer en lof toekomt. De »Prosper", die in Lübeck thuisbe- hoort en met een lading sinaasappels van Carthageua naar Hamburg stoomde, voud de tjalk benoorden Ameland bjj zwaren zeegang eu stienge vorst in nood. Op de tjalk zoowel als op de stoomboot was alles g-, telkens sloegen zeeën over beide schepen ueen, en het achterblijvende water bevroor bgna onmiddellgk. De twee vrouwen der tj.lk stonden aan dek te jammeren en lek«n wel jjsklouipen de maunen stonden stil en kalm aan de pompen, reeds twee dagen eu nachten achter elkaar 1 Ofschoon de redding wegens den hoogen zeegang en audere bijkomende omstandigheden hoogst gevaarlyk was, gingen de üaitscbe zee lieden oumiddellgk aan het werk en tracht ten door lgnen verbinding met het zinkende •chip te krggen. Vier uur lang werden deze pogingen voortdurend herhaald, maar telkens mislukte ze Toen beproefde men eindelgk het laatstehet uitzeiteu der redding Dool. Ofschoon de boot met de davids eu de touwen één gsmassa vormde, gelukte het toch haar in zee te krggen en te bemannen met de beide officieren eu drie matrozen. Nog een uur hatd werk was noodig vóór da reddingboot langs bet steeds meer water makende schip kon ge bracht worden, om de veratjjfde eu uit geputte bemaDDing over te nemen. Aan boord teruggekomen moesten onze land- genooten, die zooveel hadden uitgestaan, letterljjk ontdooid worden, kwamen echter vrg spoedig op hun verhaal en zgn nu reeds per spoor naar patria vertrokken. Een woord van hulde hebben deze Duitsche zeelieden, die onder zoo gevaarljjke om standigheden de redding volbrachten, zeker ten volle verdiend. Zoo als we reeds hebben vermeld is de tjalk 1 Jan. te IJ muiden binnen gebracht. Een moeilijk vraagstuk. Wjj hebben reeds bericht van een gift groot 1 millioen pond sterling, door den voormaligen makelaar in efiecien George Herring, te Londen, aan generaal Booih voor. de werkloozen met Kerstmis aange boden. Wjj vinden omtrent dien philanturoop vermeid, dat hg reeds vele malen groote sommen voor liefdadige doeleinden geofferd heelt. O. a. 80,000 voor een gasthuis eu wel op deze wyze dat hjj beloofde zoo vavk door anderen 1 shilling voor dat doel werd geotterd, er zelf 5 sh. bjj te zullen voegen, een aanmoediging die in geheel dat ziekenhuis omstreeks 1 millioen guideu inbracht. Zoo heeft hg een herstel lingsoord opgericht voor personen uit den beschaafden stand die door riekte bun middel van bestaan hadden verloren euz. Wat zjjn jongste gift betreft, die generaal Booth o. a. wil besteden om eeu paar honderd werkloozen een landbouwkolonie te doen vormen, bestaat bg menigeen Engeland twjjfel of daarvoor die personen wel geschikt zjjn te achten. Men vreest dut zulk een proefneming met geheel landbouw ongewone werkkrachten, ten eenemale zal mislukken. Een hoogst moei- lyk vraagstuk, voorwaar Professor Behring 8 geneesmiddel tegen de tering wordt sedert eenigen tjjd beproefd in het instituut Pasteur te Parg9 en thans zullen er ook te Lyon, onder leiding van prof. Arloidg proeven genomen worden. Intns- schen hebben reeds proeven, door een commissie van Belgische rjjksveeartseu genomen, met het runder-tuberculose-eerum van -Behring, schitterende resultateu op geleverd. De commissie aarzelt niet te verklaren, dat de Belgische veestapel, na eeuige jaren, door Behring's middel vol komen tegen de tering zal zgn behoed en dat ook voor besmetting van menschen door het gebruik vau koemelk, geen vrees meer zal bestaan Over het rooken der mannen. Ia een Engelsche vrouwenvereniging is onlangs een dame als spreekster opgetre den, om de voorduelen te b*pleit«-n van.... het rooken! Dat wil niet zeggen, dat zg den vrg»n vrouwen als middel ter meerdere eman cipatie de sigaar of pup aanbeval, haar betoog had een andeie, eeu eigenaardiger «trekking. Zg*droeg de stelling roor, d.it geen vrouw een man moet huwen, die niet rookt De voorbeelden, die zjj aanhaalde, zeide zjj uit het practische leven te hebben geput; volgens naar ervaringen waren echterljjke ondeugden bezatenongeduldig, strjjdlustig en zonder gevoel voor humor. Vooral na tafel, volgens de spreek ster het oogenblik vau den dag, dat de man zich van zgn beste zjjde toont 1 bljjkt hoe onuitstaanbaar een niet-rooker is; hjj gsbeert doelloes door de kamer, maakt geheel en al den indruk van iemand wien iets ontbreekt, en zoekt, op het vermoeiende af, naar een aanleiding om te kunnen leuteren. Daarentegen de rookerhjj sUekt dade lijk na het diner zgn sigaar op en komt te geljjk ia een toestand van waarneem baar welbehagen en van gelukkige, bespie gelende tevredenheid. Zoo vatte de spreekster dus haar betoog samen, dat volgens haar meening, de Voor zienigheid gewild had, dat de gehnwde man rooken moet en dat de tabak aan de menscbheid is geschonken, ten einde het huweljjksgelnk hechter te doen zjjn. En daarop volgde een ernstige waarschu wing tot haar gehoor: nl. zich niet in te laten met niet-rookende mannen, aangezien met hen iets niet in orde was. Daarom, dameswil ik u den raad ge ven in het belang van uw geluk, van uw toekomst, om alle huweljjksaanzoek van de hand te wjjzen, wanneer het van een niet-rooker komt." Ea de niet rookers, die zich steeds ver beeld hebben bg de dames een streepje voor te hebben. Een menschelljk monster is door de rechtbank te Bautzen ter dood eroordeeld. In September werd in het Sak- sische stadje Kanienz een gezin van zes pers-men uitgemoord en de bedrjjver van dit gruwelstuk was het hoof 1 van het ge zin, de schilderspatroon Linke. In den mor gen van den eer-ten September brak er brand bjj hem uit. Toevallig maakte de brandweerspuit in de buurt eeu oefening, zoodat zjj het vuur in korten tgd had ge- bluscht. Toen de spu tgasten in de slaap kamer kwamen, deinsden zjj terug voor het ontzettend schouwspel, dat hun daar wachtte. Op vier bedden lagen de schoon moeder, de vrouw eu vier kindereu van Linke met verbrjjzelde her-enpan en in de kamer lag een van bloed druipende bjjl, waarmee de moord was gepleegd, terwjjl een kast was opengebroken. Linke sliep op de bovenverdieping. Toen men hem wekte verklaarde bg niets te hebben ge hoord en bjj de ljjken zjjner familieleden gebracht, was zgn houding zoo zonderling, dat de commissaris van politie hem t-r- stond in hechtenis nam. Door de instructie werd zulk een bewjjzenlast hem opge stapeld, dat zjjn schuld in den aanvang reeds vaststond. Onder zgn bed vond men zjjn broek, g.heel met bloed bevlekt, de bgl, waar mede de misdaad was gepleegd, behoorde hem toe, de diefstal was gefingeerd, den hond had men op zolder opgesloten ge vonden. Voorts bleek, dat Linke gelden ha 1 verduisterd, toebeboorende aan de pa- troonsvereeniging, waarvan hjj penning meester was. Den 28 Augustus moest zjjn kas wordeu nagezien, maar hjj had deo dutum weten te verschuiven tot 1 Septem ber, den dag van deu misdaad. De schurk hal het geld met spelen verloren en was met bg machte de kas aan te zuiveren, z >odat hg een diefstal wilde voorwenden om zgn bedrog te be lekken. Zjjn gezin had hg vermoord, opdat dit niet tegen hem zou getuigen en zjjn huis in brand gestoken, om de sporen van zjjn gruwel daad te doeu verdwjjnen. Door otn monstergolf overvallen. Op Kerstavond is de »Celtic" van de White-Star-Ijjn op zee overvallen door een ontzaglgke vloedgolf. Gebeele stukken van de buitenhuid van het schip werden los gescheurd en meegesleept. Vjjftien schroefbouten, van 4 centimeter dikte, werden losgewrongen aD karpetna- gnltjes, en een stalen deur, vier ton we gende, werd van haar hengels gelicht en een paar voeten verder neergekwakt. Over een lengte van d->rtig voet werd het promenadedek ingedrukt. De kajuits poorten werden versplinterd, ofschoon het glas, waarvan deze vervaardigd zjjn, vjjf centimeter dik is, en vele kajuiten werden overstroomd. De »Celtic" kwam 24 nar te laat aan. In Amerika is overleden John Steel, uit Franklin in P.-nneylvanië, die indertjjd veel gerucht maakte door in zeven maanden tjjds een vermogen van f 7.200.000 er door te jagen. Hjj liep rond, bedekt met banknoten en andere geldswaardige stuk ken, die op zjjn kleerun waren genaaid. Papieren geld was om zjjn hoed en stak nit zgn laaizen. Al» hjj zgn schoenao liet poet*en gaf hjj vjjf dollaraannemers kreg-n nooit minder dan vjj* of t en dollar fooi van hem Te New-York kocht hjj een koetsier die h-m reed zjjn rjjtu g «f en g'-f 't den man toen ten geschenke. Hjj kocht eens een hotel en gaf dat weg. Hg zag op straat een mooi raei-«j<* en gaf bet honderd dollar. Eens in een hotel nam hjj een bad iD champagne, maar liet den in een bekend vei baal Een r jjke brouwer, Theodor Kutsntr, heeft aan zjjne vaderstad Berljjn een legaat van 2,881,000 mk. nagelaten, met de bepaling, dat uit dat fonds aao oude dienstboden jaarlgksche uitkeeringen van 250 mk betaald mogen worden. Uit het rapport van het uit vreem delingen gevormde ondersteuningscomité voor de slachtoffers van den hongersnood in Japan blykt, dat het aantal slachtoffert van den hongersnood op 2 800 000 kan worden geschat. Bgna 700.000 menschen in de grootste ellende. Te Osaka, Kobé en westelgk Japan zjjn reeds 200 gevallen van pest voorgekomen. Nieuws op Scheepvaartgebied. Was bjj de snelzeilers van vroegeren tjjd slechts sprake van EngrLche en Ameri- kaansche, eigenaardig is dat de snelzeilers van den tegenwoordigen tjjd meestal de Duitsche vlag voeren. Wat daarbjj onmid dellgk opvalt is de veel grootere afmeting der schepen en de vele, mooie reizen, door Dnitsche moderne snelzeilers gemaakt be- wjjzen, dat de meening van de vroegere scheepsbouwers, dat groote snelheid alleen verkregen kon worden door aan de schepen slechts een matigen iuhoud te geven, niet steekhoudend was. De kennis der windverhoudingen op zee is zeer vermeerderd, wat duideljjk b'jjkt uit de bekorting der zoogenaamde d iep water-rei zen Zoo maakte b.v. de Hamburger bark •Selene" de reis van Hamburg naar Mel- bouroe vóór eenigen tjjd in 70 dagen, ter wjjl hut Bremer schip Alcipone", 2150 ton, ulechts 81 dagen noodig had om den aistand Bremen—Sydney af te leggen. Hoe aanzienlgk de duur der reizen in de laa'ste 20 jaren bekort is, springt wel het beste in 't oog bg de snelzeilers, die regel matig varen tua6chen Hamburg en de weet* kust van Zuid-Amerika. Vóór 20 jaren vorderden deze reizen rond kaap Hoorn, b.v. naar Valparaiso, gemiddeld 105—110 dagen, nu 65—70 dagen. Onder de reeder jjen, wier schepen gere geld tuaschen Europa en de westkust vau Zuid-Amenka varen, neemt die van de firma F. Laeisz te Hamburg een eerste plaats in. De vloot dezer reederjj telt thans 16 schepen met een gezimenljjkeu inhoud vau meer dan 40.000 registertoo. Deze schepen hebben alle de eigenaardigheid, dat I hun naam met de letter P begint en zjj zgn dan ook bekend als de P-ljjners. Drie er van zjjn als bark, vjjf als fregat getuigd. Het zgn de kleinste schepen der reederjj, en hebben een inhoud van 1250 tot 1800 ton. Dan volgen zes viermastbarkeo van tusscheu 2850 en 3100 ton en ten slotte komen de twee grootste schepen der ree derjj, nl. de vjjfmastbark >Potozi", 4030 ton en het vjjfmastfregat Prenszen", 5080 ton, het grootste zeilschip der wereld. Ter wjjl de >Potozi" 6200 toa dood gewioht laadt, Lan de >Preuszen" in haar reazeo- lgf 8000 ton dood gewicht bergen. Wat dat zeggen wil, zal den leek duideljjk worden uit het feit, dat te laad voor het vervoer van zulk een last 800 spoorwagens van 10 ton (10000 kilo) elk noodig zjjn. Nog slechiB voor weinige jaren zonden grjjze zeerokkeu ongeloovig het hoofd heb beu geschud, a!s men hun vertelde, dat zulke reuzenEchepen reizen konden maken, die, wat snelheid betreft, gewone vracht- stoomschepen nabjj komen. En toch ia het zoo. Tijdstippen van verzending i Brievenmalen. ÏMU» in UT r**™* 1 i/t.Pwu. Naar OotU-Indis. f acpoft ri» Amt'«r4in. lt M 96 Ju. p. K«p- rt Tia BotunUa i 1» Jtt 7. p. Ho'i. n&D ria 6anoa 9 ca tSJai. 7.—ar. p H U nul Tia Maraailla, 16 «o 10 Ja« 8 10 aan. p. Knoacka mail tia Marrill, i an 19 Jan. 7.av. p. Daiueha atail Tia Napala»)) lêaoSOJaa. II.—War. Alleaa aaar Atjch, Sanatra'a Ooalkaat, Palamkaa*. Pioaw Haaka, B.llitoa c. Z.-W. AlL Taa Boraao. Hat arariga jtaéealla Taa Naé. Ooat-IadU woidt allaaa op Ttrlaagaa dar afiandan Tia Napala rarioadaa. Naar PaUmbangRiouw, BanJcaBiUüc* tn Z. W. van Bornto p. lapaLcka mail Tia Briadblj 19 aa 96Jaa. H.SO 'inur p. Holl. mail Tia Gaaua 9aa IS Jan. I 7.— av'. Naar Atjtb en d« Oosthut van Sumatra p. Knpalaska nml ria Brioditil alkan Vrijdag 8.89 'anor. p. Holl. mail Tia Geaua Sao iS Jan 7 'a ar. Naar (ruyana Sartoon*») p. «aapoat iu Anaterdaa 9 M tl Jas 7.tv. p. mail o,ar lagalaod p. mail Tia St. Nanira Naar Curafao. Bonaire en Aruba: p. saapuat Tia AmaWrian .1 9 ra II iu. 7.tT. p. mail na Sralkamptoo .i alkaa liiaadag 3.S0 'aaan p mail Tia Hamborg «o Vrijdag. (alleaa op rartaarra dar llca >0 Jaa 7.— 'a aT. aftraden). I Naar St Martin. St. Eustatiu» en Saba t p. sropoat Tia AmiWrdaaa 9 aa II Ju. I 7.— ar. 18 Jaa. 7.— 'a ar. wgn daarna niet me«r op fiesich»n zetten. alle manoen die niet rookten geen bruik- Toen zjjn geld op was, werd hjj arb*i<ler bare echtgenooten, omdat zjj deze drie en het eind wa was armoede. ail orar KogaUod Naar Kasplant, Nat al. Oranje-Ririar- kolonie en Tranteaal eiken Vrjjdag, 8.30 nam. Voor Hr. Ma. .Nautilus* naar Ponta Dol ga da, (San Migusl) i 16 Jan. en I Febr., 7 uur 's avonds Voor Hr. Ms. «Holland* naar Adon; 12 en 19 Jaa., 8.30 morg.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1906 | | pagina 1